Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PENTRU PROGRAMUL DE PREGĂTIRE BAZAT PE STUDII UNIVERSITARE


AVANSATE / STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Aprobat de Senatul universitar prin Hotărârea nr. 69 din 19.06.2019

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”


Facultatea/departamentul: Şcoala doctorală
Forma de învăţământ: Frecvenţă redusă
Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
Domeniul de doctorat: INFORMAȚII ȘI SECURITATE NAȚIONALĂ
Valabil începând cu anul universitar: 2019-2020
Durata: 120 ore.

Competenţe profesionale:
a) cunoştinţe avansate în domeniu;
b) capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;
c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;
d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;
e) stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;
f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;
g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare documentării şi
elaborării de lucrări ştiinţifice;
h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul
respectiv.
i) capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii și integrității academice.

Competenţe transversale:
a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în limbajul adecvat domeniului de doctorat;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;
c) utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;
d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;
e) cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;
f) calităţi de conducere;
g) cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de
muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;
h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;
i) cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;
j) capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.

1 din 3
NECLASIFICAT
I. BAZA DE CALCUL A TIMPULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
RĂMÂN PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT:
SE SCAD DIN ZILELE DIN CARE:
TIMP LA DISPOZIŢIE
LUCRĂTOARE

Suţinere teză de doctorat


Sesiuni de comunicări

Elaborare rapoarte de

Susţinere rapoarte de

Stagiu de practică

Elaborare teză de
Organizarea absolvirii
Concedii şi permisii
TOTAL

ştiinţifice
Examene

cercetare

cercetare

doctorat
Zile calendaristice

Zile nelucrătoare

Zile lucrătoare ACTIVITĂŢI DE ORE ALTE


ORE CURS
ÎNVĂŢĂMÂNT ACTIVITĂŢI

Rezervă

Total
săpt Total săpt săpt săpt săpt săpt săpt săpt săpt Total
zile săpt ore zile zile
ore ore curs ore ore ore ore ore ore ore ore ore
11 - - - - - - - 1
83 30 53 - - - - 53 12 120 47 110 6 10
10 - - - - - - - 10

II. REPARTIŢIA ORELOR PE DISCIPLINE

Din care:

de evaluare
departament

Observaţii
Activităţi
individuală
Laborator

Credite
Nr. crt.

Pregătire
Seminar
Total
Cod

Curs
DISCIPLINE

DISCIPLINE OBLIGATORII
1. S2 Etică și integritate academică 20 14 6 7 E -
2. S3 Metodologia cercetării ştiinţifice 30 20 10 8 E
3. S5 Studii de securitate 30 20 10 8 E -
DISCIPLINE OPŢIONALE
4. S3 Informații pentru apărare 30 20 10 7 E
5. S2 Politici şi strategii NATO și UE 30 20 10 7 E
6. N1 Relații internaționale și geopolitică 30 20 10 7 E
7. S3 Securitate cibernetică 30 20 10 7 E
TOTAL ORE DE CURS 110 74 36 30 - -
ALTE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Sesiune de examene 10 - 10 - - - - -
TOTAL ORE ALTE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 10 - 10 - - - - -
TOTAL ORE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 120 74 46 - - 30 - -

LEGENDĂ:
 Cod departament: S2 - Departamentul de comunicare strategică, publică și interculturală; S3 - Departamentul sisteme
informaţionale și acțiuni cibernetice; S5 - Departamentul informații pentru apărare; N1 - Departamentul pentru studii
de securitate și leadership.
 Activităţi de evaluare: E - examen.

NECLASIFICAT
2 din 3
NECLASIFICAT

III. PRECIZĂRI ORGANIZATORICE ŞI METODICE

I. Programul de pregătire universitară avansată


1 Modul de alegere a cursurilor opţionale: studenţii optează pentru o disciplină opţională;
2 Constituirea formaţiunilor de studiu pentru activităţi specifice: la disciplinele opţionale cât şi pentru
desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică universitară şi întocmirea unor referate şi sinteze colective,
studenţii-doctoranzi se organizează pe subgrupe ori pe posturi de lucru.
3 Evaluările din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, inclusiv cele pentru care
doctoranzii solicită obţinerea de credite, au un rol exclusiv informativ şi nu sunt obligatorii pentru studenţii-
doctoranzi. Acordarea creditelor este condiţionată de obținerea notei minime 5.00 la examenul aferent
disciplinei parcurse.
4 Ritmul mediu săptămânal: 10 ore.
II. Finalizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin elaborarea şi susţinerea publică a tezei
de doctorat.

Planul de învăţământ a fost întocmit în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi ale Hotărârii
Guvernului, nr. 681/2011, privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Analizat în Consiliul Şcolii Doctorale, prin Hotărârea nr. 15 din 22.05.2019.
Avizat de Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat, prin Hotărârea nr. 11 din 27.05.2019.

NECLASIFICAT
3 din 3