Sunteți pe pagina 1din 9

S1 10.09-14.

09 MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


S2 17.09-21.09 LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE
S3 24.09-28.09 Anul școlar 2018 - 2019
S4 01.10-05.10 DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (Sisteme de gestiune a bazelor de date)
S5 08.10-12.10 CLASE: a XII-a E, a XII-a F (științe ale naturii)
S6 15.10-19.10 PROFESORI: Tăbîrcă Nicolae Radu, Stănculete Maria Teodora
S7 22.10-26.10
S8 29.10-02.11
S9 05.11-09.11
S10 12.11-16.11
S11 19.11-23.11
S12 26.11-29.11
S13 03.12-07.12
S14 10.12-14.12
S15 17.12-21.12
S16 14.01-18.01
S17 21.01-25.01
S18 28.01-01.02
S19 11.02-15.02
S20 18.02-22.02
S21 25.02-01.03
S22 04.03-08.03
S23 11.03-15.03
S24 18.03-22.03
S25 25.03-29.03
S26 01.04-05.04
S27 08.04-12.04
S28 15.04-19.04
S29 06.05-10.05
S30 13.05-17.05
S31 20.05-24.05
S32 27.05-31.05
S33 03.06-07.06
S34 10.06-14.06
S35
S36
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE
Bulevardul Unirii, nr. 28, cod poştal 130082, jud. Dâmbovița
Telefon: 0372.716.595, Fax: 0245.213.941
e-mail: ihr@ltihr.ro
web: ihr.newprojects.org

APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. TĂBÎRCĂ ANGELICA-IOANA Prof. STĂNCULETE MARIA-TEODORA
ȘEF CATEDRĂ,
Prof. CĂPRARU CLAUDIU-IONUȚ

DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (Sisteme de gestiune a bazelor de date)


CLASE: a XII-a E, a XII-a F (științe ale naturii)
PROFESORI: Tăbîrcă Nicolae Radu, Stănculete Maria Teodora

PLANIFICARE ANUALĂ
Anul școlar 2018 - 2019

Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore Nr. de ore


DISCIPLINA Clasa Observaţii
săptămână sem. I sem. II anual
Tehnologia Informației și a Nr. de ore din trunchiul comun 1 18 14 32
Comunicațiilor Nr. de ore de aprofundare - - - -
XII
(Sisteme de gestiune a Nr. de ore de extindere - - - -
bazelor de date) TOTAL 1 14 14 32
Resurse umane - elevi Resurse materiale
Nivel de cunoştinţe, motivaţia învăţării, atitudini, aptitudini: Dotarea clasei (laboratorului):
- Laborator 1 Informatică&TIC: 15 PC elevi + 1 laptop profesor, videoproiector,
imprimantă, Whiteboard
- Laborator 2 Informatică&TIC: 15 PC elevi + 1 laptop profesor, videoproiector,
imprimantă, Whiteboard
- Laborator 3 Informatică&TIC: 25 PC elevi + 1 laptop profesor, videoproiector,
multiplicator rețea, Whiteboard
Repartizarea orelor pe
tipuri de lecţie

recapitulare
comunicare
Nr. Instrumente de

verificare şi
deprinderi
Competenţe generale Competenţe specifice Unități de învățare

evaluare
formare
ore evaluare

Recapitulare și evaluare 2 Teste scrise cu itemi 0 0 1 1


inițială obiectivi și
semiobiectivi
1. Dezvoltarea 1.1. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea Organizarea datelor în 5 Teste scrise cu itemi 3 1 0 1
deprinderilor moderne de unei baze de date baze de date obiectivi și
utilizator semiobiectivi;
1.2. Identificarea datelor relevante, care trebuie memorate in Probe practice
baza de date şi a relaţiilor dintre acestea
1.3. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări
sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de
date adecvate
2. Cunoașterea modului 2.1. Utilizarea funcţiunilor de baza ale interfeţei Microsoft Mediul de dezvoltare a 17 Teste scrise cu itemi 4 11 1 1
de utilizare a unor medii Access aplicațiilor cu baze de obiectivi și
informatice de lucru date semiobiectivi;
2.2. Definirea structurii unei baze de date Probe practice
2.3. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date
2.4. Interogarea unei baze de date
2.5. Utilizarea formularelor
2.6. Utilizarea rapoartelor
3. Elaborarea unor 3.1. Analizarea unei probleme date și crearea aplicaţiei Dezvoltarea aplicațiilor 8 Teste scrise cu itemi 2 4 1 1
produse utilizabile care să 3.2. Prezentarea in public a aplicaţiei realizate informatice obiectivi și
dezvolte spiritul inventiv semiobiectivi;
și creativitatea Probe practice
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE
Bulevardul Unirii, nr. 28, cod poştal 130082, jud. Dâmbovița
Telefon: 0372.716.595, Fax: 0245.213.941
e-mail: ihr@ltihr.ro
web: ihr.newprojects.org

APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. TĂBÎRCĂ ANGELICA-IOANA Prof. STĂNCULETE MARIA-TEODORA
ȘEF CATEDRĂ,
Prof. CĂPRARU CLAUDIU-IONUȚ

DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (Sisteme de gestiune a bazelor de date)


CLASE: a XII-a E, a XII-a F (științe ale naturii)
PROFESORI: Tăbîrcă Nicolae Radu, Stănculete Maria Teodora

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul școlar 2018 - 2019

Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
• Prelucrarea regulamentului de protecţia muncii şi conduită, specifice 2 S1-S2
laboratorului de informatică
• Recapitulare și evaluare iniţială
Organizarea datelor în 1.1. Identificarea unor activităţi pentru care se • Tipuri de activităţi care implică necesitatea organizării datelor în baze 1 S3
baze de date impune crearea unei baze de date de date: cheltuieli, control inventar, management evenimente,
facturare, gestionare contacte, urmărire active.

1.2. Identificarea datelor relevante, care • Analiza datelor ce intervin in aplicaţii practice concrete. 2 S4-S5
trebuie memorate in baza de date şi a relaţiilor • Relaţii existente între date.
dintre acestea • Redundanta datelor.
1.3. Descrierea tipurilor de date care intervin în • Tipuri de date (numerice, caracter, dată, logice). 1 S6
prelucrări sistematice ale volumelor mari de
date şi selectarea tipurilor de date adecvate
Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
• Evaluare sumativă 1 S7
Mediul de dezvoltare a 2.1. Utilizarea funcţiunilor de baza ale • Deschiderea aplicaţiei Microsoft Access. 1 S8
aplicațiilor cu baze de interfeţei Microsoft Access • Folosirea funcţiei „Ajutor" {Help).
date
• Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de date
existente.
• Moduri de vizualizare. 1 S9
• Închiderea aplicaţiei.
2.2. Definirea structurii unei baze de date • Proiectarea unei baze de date. 2 S10-S11
• Crearea structurii unei tabele.
• Modificarea structurii unei tabele.
• Relaționarea tabelelor.
Nr.
Unități de învățare Competenţe specifice Conţinuturi Data Observaţii
ore
2.3. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei • Adăugarea de înregistrări într-o tabelă. 1 S12
baze de date • Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă.
• Modificarea înregistrărilor dintr-o tabelă. 1 S13
• Ştergerea de înregistrări dintr-o tabelă.
• Sortarea datelor. 1 S14
• Funcţii standard de prelucrare a datelor dintr-o tabelă.
2.4. Interogarea unei baze de date • Conectarea la o bază de date existentă. 3 S15-S17
• Căutarea unor informaţii într-o tabelă, specificând criterii
de căutare.
• Căutarea într-o bază de date a unor informaţii stocate în
tabele diferite, specificând criterii de căutare.
• Tipărirea rezultatelor unei interogări.
2.5. Utilizarea formularelor • Crearea unui formular simplu. 3 S18-S20
• Adăugarea, mutarea şi redimensionarea controalelor.
• Schimbarea caracteristicilor grafice ale unui formular.
• Introducerea datelor în baza de date folosind formulare.
2.6. Utilizarea rapoartelor • Crearea unui raport. 3 S21-S23
• Modificarea unui raport.
• Formatarea raportului.
• Examinarea raportului înaintea imprimării şi imprimarea
raportului.
• Evaluare sumativă 1 S24
Dezvoltarea aplicațiilor 3.1. Analizarea unei probleme date și crearea • Tema proiectului (in funcţie de specificul clasei şi interesul 5 S25-S29
informatice aplicaţiei elevilor).
• Reguli de lucru în echipă.
• Planul de lucru.
• Culegerea datelor necesare, structurarea datelor, realizarea şi
documentarea aplicaţiei.
3.2. Prezentarea in public a aplicaţiei realizate • Reguli de bază pentru prezentarea unui proiect. 2 S30-S31
• Prezentarea proiectului.
• Evaluare sumativă 1 S32
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
LICEUL TEORETIC „ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIŞTE
Bulevardul Unirii, nr. 28, cod poştal 130082, jud. Dâmbovița
Telefon: 0372.716.595, Fax: 0245.213.941
e-mail: ihr@ltihr.ro
web: ihr.newprojects.org

APROBAT, VERIFICAT,
DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. TĂBÎRCĂ ANGELICA-IOANA Prof. STĂNCULETE MARIA-TEODORA
ȘEF CATEDRĂ,
Prof. CĂPRARU CLAUDIU-IONUȚ

DISCIPLINA: Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (Sisteme de gestiune a bazelor de date)


CLASE: a XII-a E, a XII-a F (științe ale naturii)
PROFESORI: Tăbîrcă Nicolae Radu, Stănculete Maria Teodora

Proiectul Unităţii de Învăţare


Organizarea datelor în baze de date

5 ore alocate (S3-S7)


Comp. Nr.
Conţinuturi Activităţi de învăţare Săpt. Data
specifice ore
1.1. • Tipuri de activităţi care implică • Date. Informații. Cunoștințe. 1 S3 24.09-
necesitatea organizării datelor în • Identificarea tipurilor de activităţi care 28.09
baze de date: cheltuieli, control implică necesitatea organizării datelor în baze
inventar, management evenimente, de date: cheltuieli, control inventar,
facturare, gestionare contacte, management evenimente, facturare,
urmărire active. gestionare contacte, urmărire active.

1.2. • Analiza datelor ce intervin in • Modelul conceptual și rolul său. 1 S4 01.10-


aplicaţii practice concrete. • Definirea ERD. 05.10
• Entități, instanțe, atribute, identificator unic.

1.2. • Relaţii existente între date. • Stabilirea relațiilor între entități. 1 S5 08.10-
• Redundanta datelor. • Tipuri de relații ce pot exista între entități. 12.10
• Reprezentarea relațiilor în ERD.
• Utilitatea normalizării datelor.
• Implementarea modelului conceptual.

1.3. • Tipuri de date (numerice, caracter, • Tipuri de date în Access. 1 S6 15.10-


dată, logice). 19.10

• Recapitulare și evaluare sumativă 1 S7 22.10-


26.10
Metode, Resurse, Mijloace Evaluare
• lecţii AeL demonstrative • Teste scrise cu itemi
• fișe de lucru obiectivi și semiobiectivi
• prezentări, planşe (AeL, INSAM, Google Docs,
SurveyMonkey)
• Probe practice
• Observare sistematică
şi notare
• lecţii AeL demonstrative
• fișe de lucru
• prezentări, planşe

• lecţii AeL demonstrative


• fișe de lucru
• prezentări, planşe

• lecţii AeL demonstrative


• fișe de lucru
• prezentări, planşe
• Test sumativ

S-ar putea să vă placă și