Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL 7. CHIRURGIE II
1.3. DISCIPLINA: NEUROCHIRURGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: IN LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: NEUROCHIRURGIE
2.2. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. Ion Poeata, Conf. Dr. Dana Turliuc

2.3. Titularul activităților de seminar: Asist. Dr. Bogdan Costăchescu, Asist.Dr.Marius Gabriel
Dabija, Asist.Dr.Bogdan Florin Iliescu, Asist.Dr.Alin Constantin Iordache
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. 2 3.3. seminar/ 2
săptămână curs laborator
3.4. Total ore 22 Din care : 3.5. 8 3.6. seminar/ 14
din planul de curs laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 4
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 4
pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 3
Tutoriat 0
Examinări 1
Alte activități

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 1
3.7. Total ore de studiu individual 7
3.8. Total ore pe semestru 19
3.9. Numărul de credite Credite
comune cu
Neurologie și
Neurochirurgie

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Cunoasterea in prealabil a notiunilor de baza de
neurologie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale - Acordarea primului ajutor in cazul traumatismelor multiple cu
(exprimate prin cunoștințe și componenta cranio-cerebrala
abilități) - Examinarea neurochirurgicala a pacientilor
- Diagnosticarea urgentelor neurochirurgicale
Competențe transversale (de - Completarea cunostintelor de urgente chirurgicale
rol, de dezvoltare profesională, - Evaluarea corecta a pacientului politraumatizat
personale)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Intregirea cuostintelor studentilor despre urgentele medico-
chirurgicale
7.2. Obiective specifice Orientarea studentilor in ierarhizarea urgentelor din traumatismele
multiple, conduit terapeutica in urgentele de grad 0, conduit
terapeutica de urgent in bolile vasculare cerebrale

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
Sindromul de hipertensiune intracraniana Prelegere power point/video cu
caracter interactiv si cazuri clinice
Bolile vasculare neurochirurgicale Prelegere power point/video cu
caracter interactiv si cazuri clinice
Traumatismele cranio-cerebrale si vertebra-medulare. Prelegere power point/video cu
Coma traumatica caracter interactiv si cazuri clinice
Patologia spinal neurochirurgicala Prelegere power point/video cu
caracter interactiv si cazuri clinice

Bibliografie
- Poeata I : Neurochirurgie si elemente de bioinginerie neurochirurgicala, Ed.Tehnica Info,Chisinau 2000,
- Tzementzis SA : Differential Diagnosis in Neurology and Neurosurgery, Thieme, 2000
- H. Richard Winn(ed): Youmans Neurological Surgery, 6 th edition, 2011 Elsevier Christianto
- B. Lumenta, Concenzio Di Rocco, Jeans Hasse, Jan Jakob A Mooij:Neurosurgery,Springer, 2010
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1.Traumatologie cranio-cerebrala Stagii pentru examinarea si diagnosticarea

pagina 2 din 2
pacientilor de catre student cu intocmirea
foilor de observatie specific neurochirurgiei,
efectuarea de manevre chirurgicale,
prezentarea explorarilor neuroimagistice
specific cazurilor
2. Traumatologie craniocerebrala Prezentare generala, anamneza in cazul unui
pacient cu traumatism cranio-cerebral
examenul neurologic al pacientului cu TCC
examenul local formularea diagnosticului in
caz de TCC, folosind anamneza, examenul
clinic si explorarile paraclinice indicatii
terapeutice supravegherea pacientului cu
TCC.
3. Traumatologie vertebraomedulara Anamneza pacientului/anturajului in cazul
unui pacient cu traumatism vertebro-
medular notiuni de baza de biomecanica
spinala examenul neurologic
pacientului/anturajului in cazul unui pacient
cu TVM, dermatoame, miotoame ; scale de
evaluare Corelarea examenului neurologic cu
aspectele imagistice pt det. nivelului
lezional Indicatii terapeutice, imobilizare
versus chirurgie in traumatologia spinala
4. Anevrismele si malformatiile arterio - Scale clinice de evaluare a HSA protocolul de
venoase investigare al pacientului cu patologie
vasculara indicatii terapeutice si
supravegherea pacientului cu patologie
vasculara cerebrala chirurgicale
5. Patologie tumorala si degenerativa spinala Explorarea paraclinica si corelarea acesteia
cu aspectul neurologic al pacientului
Posibilitati terapeutice in functie de tipul de
patologie, cu prezentarea tendintelor
actuale in chirurgia spinala Tipuri de
implante spinale – principii generale.
6. Sindromul de HIC Explorarea paraclinica si corelarea acesteia
cu aspectul neurologic al pacientului
Posibilitati terapeutice in functie de tipul de
patologie, cu prezentarea tendintelor
actuale
7. Procesele expansive intracraniene Aspectele clinice in patologia neoformatiilor
cerebrale; explorarea imagistica indicatiile
terapeutice, chirurgicale si asocierea cu
radio si/sau chimioterapia notiuni despre
neuronavigatie, radiochirurgie, chirurgie
minim invaziva

Bibliografie
- Poeata I : Neurochirurgie si elemente de bioinginerie neurochirurgicala, Ed.Tehnica Info,Chisinau 2000,
- Tzementzis SA : Differential Diagnosis in Neurology and Neurosurgery, Thieme, 2000
- H. Richard Winn(ed): Youmans Neurological Surgery, 6 th edition, 2011 Elsevier Christianto
- B. Lumenta, Concenzio Di Rocco, Jeans Hasse, Jan Jakob A Mooij:Neurosurgery,Springer, 2010

pagina 3 din 3
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte
ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Nota de la grila unica examen grila tip 50%
unic
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5, Cunoasterea examinarii clinice de baza in
urgentele neurochirurgicale

Data:

Semnătura coordonatorului de activitate didactica


Prof. Dr. Ion Poeata

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Mihail Dan Cobzeanu