Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL CHIRURGIE II
1.3. DISCIPLINA: O.R.L.
1.4. DOMENIUL DE STUDII:SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINA LIMBA ROMANA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: O.R.L.
2.2. Titularul activităților de curs: Prof. Dr. Dan Mhail Cobzeanu, Șef lucr.Dr.Octavian Dragoș Palade
2.3. Titularul activităților de seminar:Sef lucr.dr. Octavian Dragos Palade, Asist. Dr. Sonia Patricia Vonica,
Asist. Dr. Alexandru Vlase, Asist Dr Daniela Rusu, Asistent dr. Catalina Teodora Pintilie,Asist. dr.
Severin Florentina,
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I/ II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligato
studiu evaluare disciplinei riu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
Total ore din planul 52 Din care : 3.5. curs 24 3.6. seminar/ 28
de învățământ laborator
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo și eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 8
Alte activități -

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 7
3.7. Total ore de studiu individual 48
3.9. Total ore pe semestru 100
3.10. Numărul de credite 4

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Anatomie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale Dobandirea cunostintelor despre patologia congenitala traumatica,
(exprimate prin cunoștințe și inflamatorie si tumorala in teritoriul capului si al gatului
abilități)
Competențe transversale (de Intelegerea patologiei ORL in contextul si in legatura cu alte specialitati
rol, de dezvoltare profesională,
personale)

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Dobandirea metodelor de diagnostic si a strategiei de tratament in
ORL
7.2. Obiective specifice Managementul urgentelor ORL ( respiratorii , hemoragice,
traumatice etc)

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de Observații
predare
Curs 1 - Noţiuni de anatomie şi fiziologie clinică a Prezentare Se va insista pe
faringelui, inclusiv a cercului limfatic Waldeyer Power Point corelatia clinic
-Angine acute (etiologia, clinică, tratament) - Complicaţiile preclinic
anginelor acute 2 ore
Curs 2 -Adenoidita acută şi cronică Prezentare Se insista pe frecventa
-Procese infecţioase şi inflamatorii cronice ale faringelui Power Point si importanta
(amigdalita cronică, faringita cronică, infecţii specifice); patologiei atit la copil
infecţia de focar. cit si adult
-Tumori benigne şi maligne ale faringelui 2 ore
Curs 3 - Patologia cavitatii bucale anatomie , afectiuni Prezentare Legatura cu celelalte
traumatice , afectiuni inflamatorii , afectiuni tumorale Power Point specialitati
- Fistule şi chisturi cervicale Diagnosticul diferenţial al OMF,Gastroenterologie
tumefacţiilor latero-cervicale.
Esofagul anatomia si fiziologia esofagului 2 ore
Curs 4 - Corpi străini faringo-esofagieni Prezentare Urgente medico-
-Arsuri şi stenoze faringo-esofagiene Power Point chirurgicale cu
- Afectiuni tumorale esofagiene implicari majore in
- Sindromul disfagic înalt şi jos calitatea vietii
-Noţiuni de anatomia şi fiziologia clinică a laringelui şi pacientilor
arborelui traheo-bronşic. 2 ore
Curs 5 - Procese inflamatorii şi infecţioase acute şi cronice Prezentare Implicatii majore in
ale laringelui Power Point viata de relatie
-Tumori benigne laringiene ,fonatie si respiratie
-Tumori maligne ale laringelui (etiopatogenie, anatomie

pagina 2 din 7
patologică, simptome, tratament) 2 ore
Curs 6 - Stadializarea TNM şi tratamentul complex al Prezentare Importanta leziunilor
cancerului de laringe Power Point in generarea
- Corpi străini laringo-traheo-bronşici insuficientei
- Traheotomia (tehnici, indicaţii) respiratorii acute si
- Traumatismele laringelui 2 ore rezolvarea ei
Curs 7 - Noţiuni de anatomie şi fiziologie clinică a foselor Prezentare Implicarea in snooring
nazale şi cavităţilor paranazale Power Point si sleep apnea cu
-Sindromul obstructiv nazal repercursiuni severe si
-Sindromul vascular (epistaxis) - etiopatogenie, in alte specialitati
principii de tratament
- Malformaţii ale piramidei nazale (atrezii coanale) 2
ore
- Curs 8 - Traumatismele piramidei nazale, foselor Prezentare Implicatii malpraxis si
nazale, Power Point medico-legale
cavităţilor anexe (clinică, principii de tratament)
- Rinite vestibulare (vestibulite)
- Rinite acute şi cronice
- Infecţii specifice ale foselor nazale şi cavităţilor
anexe
- Sinuzite acute şi cronice
- Complicaţiile sinuzitelor 2 ore
Curs 9 - Alergia rino-sinusală . Polipoza nazală Prezentare Accentuarea pe
-Tumori benigne şi maligne ale foselor nazale şi Power Point afectiunile alergice cu
cavităţilor anexe incidenta aproximativ
- Algii cranio-celico-faciale 2 ore 25% din populatie
- Curs 10 - Noţiuni de anatomie şi fiziologie clinică a Prezentare Insistare asupra
urechii Power Point deficitelor auditive si
- Otalgia reflexă rezolvarea lor
- Malformaţiile urechii
- Traumatismele urechii
- Patologia inflamatorie şi infecţioasă a urechii externe
(furuncul, otită externă difuză, otomicoze) 2 ore
Curs 11 -Patologia inflamatorie şi infecţioasă acută a urechii Prezentare Se insist ape corelarea
medii (inclusiv a mastoidei) Power Point sindromului vestibular
- Continuare patologia inflamatorie şi infecţioasă cronică cu alte specialitati
a urechii medii (inclusiv a mastoidei)
-Complicaţiile exocraniene ale proceselor infecţioase
acute sau cronice otomastoidiene (otomastoidite
exteriorizate, paralizia nervului facial, labirinte)
-Complicaţiile endocraniene ale proceselor infecţioase
acute sau cronice otomastoidiene (parţial se expun şi la
neurochirurgie)
- Surditătile la adult . Surdităţile la copil.Surditatea
profesională
-Recuperarea hipoacuzicilor (protezare auditivă,implant
cohlear) 2 ore
Curs 12 - Patologia Gl. Salivare: Prezentare Corelarea cu alte
-anatomie si fiziologie,mijloace de investigare,afectiuni Power Point specialitati in
inflamatorii si tumorale a glandelor salivare rezolvarea patologiei
- Patologia glandei tiroide :
anatomie si fiziologie ,mijloace de investigatii glanda tiroida
hipo si hiper tiroidian; afectiuni inflamatorii si tumorale
benigne si maligne ale glandei tiroide
- Patologia n. cranieni
- Diagnosticul diferential al formatiunilor ganglionare si

pagina 3 din 7
neganglionare cervicale 2 ore

Bibliografie
1. M. D. Cobzeanu si colab. – Compendiu de patologie oto-rino-laringologica si chirurgie cervico-faciala,
Editura Junimea , Iasi , 2009
2. V. Costinescu, M. D.Cobzeanu, C. Dinu - Patologie O.R.L.- Patologie
cervicală. Tipografia UMF IAŞI. 1998.
3. M. D. Cobzeanu - Curs patologie otolaringologică şi cervico-facială. E&
PIM, 2003
4. R. Călăraşu, Tr. Ataman, V. Zainea - Manual de patologie
otorinolaringologică şi chirurgie cervico-facială. Ed. Univ. Carol Davila
Bucureşti, 2000.
5.Dan Martu, Luminita Radulescu - Ghid practic O.R.L.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
Lucrarea nr.1

pagina 4 din 7
-Prezentare de generalităţi despre disciplina O.RL şi despre funcţionarea unui serviciu clinic O. R L.
- Foaia de observaţie clinică O.RL cu particularităţile Prezentari cazuri Prezentare
examenului local pacienti Power Point
- Prezentarea instrumentarului folosit în O.RL. 2 ore
Lucrarea nr.2 - Insusirea practica de catre studenti a modului Prezentari cazuri Prezentare
de examinare a pacientilor cu ajutorul oglinzii frontale pacienti Power Point
- Examenul clinic si investigarea paraclinica a patologiei
nervilor cranieni cu implicare in sfera ORL
- Exemplificare pe cazuri clinice cu examinare de catre
studenti 2 ore
Lucrarea nr.3 - Examenul clinic al bonavului cu afecţiuni Prezentari cazuri Prezentare
faringiene: pacienti Power Point
- Bucofaringoscopia,
- Rinoscopia posterioară,
- Modalităţi de prelevare exsudat faringian şi
biopsie
faringiană
- Prezentare de cazuri clinice cu afecţiuni
faringiene
inflamatorii acute şi cronice - examinarea pacienţilor de
către studenţi. 2 ore
Lucrarea nr.4 - Prezentarea complicaţiilor anginelor acute şi Prezentari cazuri Prezentare
cronice pacienti Power Point
- Modalităţi de rezolvare terapeutică a
flegmoanelor
periamigdaliene şi retrofaringiene.
- Depistarea copiilor adenoidieni
- Indicaţiile şi contraindicaţiile adenoidectomiei
şi amigdalectomiei. 2 ore
Lucrarea nr.5 - Patologia tumorală faringiană cu Prezentari cazuri Prezentare
examinarea grupelor ganglionare bazicraniene şi cervicale pacienti Power Point
- Exemplificare prin cazuri clinice (neoplasme rino-,
oro- şi
hipofaringiene) şi examinarea lor de către studenţi. 2 ore
Lucrarea nr.6 - Măsuri terapeutice în corpii străini faringo- Prezentari cazuri Prezentare
esofagieni pacienti Power Point
- Terapia în urgenţă în esofagita postcaustică
- Prezentare de cazuri clinice cu tumefacţii
cervicale gangiionare şi neganglionare, şi examinarea lor de
către studenţi. 2 ore
Lucrarea nr.7 - Prezentarea semiologiei şi modului de Prezentari cazuri Prezentare
examinare a bolnavilor cu patologie laringjană pacienti Power Point
- Laringoscopia directa şi indirecta Prezentare Power
- Exemplificare pe cazuri clinice şi efectuarea Point
manevrelor de examinare de către studenţi. 2 ore
Lucrarea nr. 8 - Patologia inflamatorie laringiană la adult şi Prezentari cazuri Prezentare
copil; prezentare de cazuri clinice pacienti Power Point
Lucrarea nr.9 - Patologia tumorală laringiană: exemplificare Prezentari cazuri Prezentare
pe cazuri clinice pacienti Power Point
- Corpii străini laringo-traheo-bronşici; mod de
rezolvare
- Traheotomia. indicatii, tehnici, îngrijirea purtătorului
de
traheostornă 2 ore
Lucrarea or. 10 - Testarea cunoştinţelor dobândite de Prezentari cazuri Prezentare
studenţi prin: pacienti Power Point

pagina 5 din 7
- test scris,
- executare manevre practice şi examinare bolnavi. 2
ore
Lucrarea nr. 11 - Prezentarea semiologiei şi modului de Prezentari cazuri Prezentare
examinare a bolnavului cu afecţiuni rino-sinusale: rinoscopie pacienti Power Point
anterioară, rinoscopie posterioară, fîbroseopie.
- Puncţia sinusului maxilar
- Prezentare de cazuri clinice şi examinarea lor de
către
studenţi. 2 ore
Lucrarea nr.12 - Epistaxisul - metode terapeutice de Prezentari cazuri Prezentare
rezolvare: cauterizare chimică, tamponament anterior şi pacienti Power Point
posterior
- Patologia traumatică rino-sinusală: redresarea şi
imobilizarea
fracturilor de piramidă nazală
- Terapia obstrucţiei nazale: anemizări, instilaţii,
inhalaţii
- Extracţia corpilor străini nazali. 2 ore
Lucrarea nr. 13 - Prezentarea semiologiei analizatorului Prezentari cazuri Prezentare
acustico-vestibular şi modalităţi de examinare; otoscopia pacienti Power Point
- Patologia inflamatorie auriculară acută şi cronică,
precum şi cea tumorală; exemplificare pe cazuri clinice şi
examinarea lor de către studenţi
2 ore
Lucrarea nr. 14 - Corpii străini auriculari - mod de rezolvare Prezentari cazuri Prezentare
- Spălatura auriculară: indicaţii, contraindicaţii, tehnică pacienti Power Point
- Patologia traumatică auriculară (plăgi, hematom);
mod de
rezolvare
- Prelevarea secreţiilor patologice din CAE.
paracenteza
- Furunculul CAE - mod de rezolvare
- Explorarea funcţiei auditive - probe instrumentale
(diapazoane)
şi electrice (audiometrie, impedancemetrie)
- Depistarea surdităţii şi protezarea auditivă la adult şi copil
Prezentarea de cazuri clinice se va face în funcţie de
cazuistica existentă în clinică în momentul respectiv. 2 ore
Bibliografie
1 Tr. Ataman - Examinarea otorinolaringologică, Ed. Tehnică Bucureşti,
2003
2 Tr. Ataman si colab. – Diagnosticul diferential in otorinolaringologie , Editura Sitech Craiova ,
2006.

4. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanților
comunității, a asociațiilor profesionale și angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premize optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în
perspectiva angajării cu succes, imediat după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte

pagina 6 din 7
ţări din UE.

5. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de 10.2. Metode de 10.3. Pondere din nota
evaluare evaluare finală
10.4. Curs Nota la grila unica Examen grila tip unic 50%

10.5. Seminar / Media notelor Evaluare pe parcurs- 10%


laborator examinarilor pe parcurs teste scrise
Nota la examinarea Examen practic 40%
practica
Standard minim de performanță – promovare cu nota minima 5
 Obligativitatea sustinerii tuturor testelor scrise in timpul semestrului
 Doar promovarea examenului practic , va permite accesul la testul grila
 Nota finala peste 5 ( din 10)

Data completarii: Semnătura coordonator activitate


01.10.2019 PROF. DR. MIHAIL DAN COBZEANU
…………………………………

Semnătura directorului de department


PROF. DR. MIHAIL DAN COBZEANU

pagina 7 din 7