Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICINA MAMEI ȘI COPILULUI
1.3. DISCIPLINA: PUERICULTURĂ
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SĂNĂTATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: MEDICINĂ - LIMBA ROMÂNĂ

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: PUERICULTURĂ
2.2. Titularul activităților de curs: Conf.dr. Laura Florescu
2.3. Titularul activităților de seminar: Conf.dr. Laura Florescu, Asist.dr.Dana Elena Mîndru, Asist.dr.
Oana Raluca Temneanu
2.4. Anul de V 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de C1/C2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică) –


3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 28 Din care : 3.5. curs 14 3.6. seminar/ 14
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 8
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 15
Tutoriat 2
Examinări 3
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 47
3.8. Total ore pe semestru 75
3.9. Numărul de credite 3

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 5
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Cunoștințe de embriologie, anatomie, biochimie,
fiziologie, fiziopatologie și semiologie medicală.
4.2. de competențe Nu este cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Nu este cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu este cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale - Capacitatea de a comunica cu familia în vederea obţinerii
(exprimate prin cunoștințe și informaţiilor necesare completării foii de observaţie;
abilități) - Abilitatea de a consulta nou născutul/sugarul/copilul şi de a
întocmi foaia de observaţie a acestuia;
- Tehnica efectuării măsurătorilor la sugar şi copil: talie, greutate,
perimetre;
- Cunoaşterea indicatorilor antropometrici în vederea urmăririi
corecte a creşterii şi dezvoltării normale a sugarului şi copilului;
- Aprecierea corectă a aspectului scaunelor şi vărsăturilor la sugar şi
copil;
- Tehnica toaletei plăgii ombilicale, a băii parţiale şi generale, a
efectuării masajului şi gimnasticii la sugar;
- Cunoaşterea îmbrăcării corecte şi a menţinerii igienei camerei şi
patului sugarului/copilului;
- Cunoaşterea calendarului şi tehnicii imunizărilor la sugar şi copil;
- Cunoaşterea medicaţiei pentru profilaxia corectă a rahitismului şi
anemiei la sugar şi copil mic;
- Cunoaşterea particularităţilor de creştere şi îngrijire ale copilului
cu greutate mică la naştere;
- Abilitatea de a convinge şi încuraja mama în utilizarea alimentaţiei
naturale;
- Tehnica administrării alimentaţiei naturale, artificiale, mixte şi
diversificate;
- Cunoaşterea tipurilor de formule de lapte pentru sugari şi copii
- Tehnica efectuării preparatelor dietetice folosite în alimentaţia
sugarului.
Competențe transversale (de - Capacitatea de a elabora, în funcție de vârsta copilului, a unui
rol, de dezvoltare profesională, plan de îngrijire adecvat;
personale) - Abilitatea de a evalua factorii de risc la sugarii/copii proveniţi
din medii socio-familiale defavorizate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Dobândirea cunoștințelor necesare privind particularitățile de creștere
și dezvoltare ale nou – născutului la termen, a celui cu risc crescut (cu
greutate mică/mare la naștere), sugarului şi copilului.
7.2. Obiective specifice Monitorizarea corectă a creşterii, dezvoltării şi alimentaţiei nou –
născutului la termen, a celui cu risc crescut (cu greutate mică/mare
la naștere), sugarului şi copilului în vederea consilierii familiei
aparținătoare pentru asigurarea unei dezvoltări optime, armonioase.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Puericultura prenatală, perioadele Prezentare Power Prelegerea va aborda:
copilăriei şi particularităţile lor; Creşterea şi Point - caracteristicile perioadelor copilăriei;
dezvoltarea - legile creşterii şi mecanismul creşterii;
-factorii care influenţează creşterea
(endogeni, exogeni, patologici).

pagina 2 din 5
2. Particularităţile anatomo-fiziologice ale Prezentare Power Prelegerea va aborda:
noului născut (n.n.) Point - criterii de apreciere a maturităţii nou
născutului;
- particularităţi morfofuncţionale ale nou
născutului;
- fenomene caracteristice vieţii de nou
născut;
- evaluarea stării de sănătate a nou
născutului;
- îngrijirile nou născutului.
3. Particularităţile anatomo-fiziologice ale Prezentare Power Prelegerea va aborda:
noului născut cu risc crescut (greutate Point - prematurul (clasificare, tablou clinic,
mică/mare la naştere) evoluţie, îngrijiri);
- nou născutul cu întârziere în creșterea
intrauterină (clasificare, tablou clinic,
evoluţie, îngrijiri);
- postmaturul (clasificare, tablou clinic,
evoluţie, îngrijiri).
4. Particularităţile anatomo-fiziologice ale Prezentare Power Prelegerea va aborda:
sugarului şi copilului Point - particularităţi morfofuncţionale ale
sugarului și copilului;
- îngrijirile copilului;
- caracteristicile pubertăţii.
5. Nutriţia copilului şi adolescentului Prezentare Power Prelegerea va aborda:
Point - particularităţile nutriţiei şi
metabolismului la copil;
- nevoi nutritive cantitative şi calitative şi
rolul lor în organism;
- factori plastici (proteine şi unele
minerale);
- factori energetici (glucide şi lipide);
- factori biocatalitici (vitamine, minerale,
apă).
6. Alimentaţia naturală Prezentare Power Prelegerea va aborda:
- compoziţia şi valoarea calorică a
Alimentaţia artificială Point
colostrului și a laptelui uman matur;
- factori care influenţează secreţia lactată;
- obstacole în alimentaţia naturală;
- avantajele alimentaţiei naturale;
- formule dietetice utilizate în alimentația
copiilor 0-6 luni;
- intoleranța la laptele de vacă.
7. Alimentaţia diversificată Prezentare Power Prelegerea va aborda:
(complementară), alimentaţia copilului 1-3 Point - principiile alimentaţiei diversificate
ani, 4-6 ani, 7-15 ani (complementare);
-formule de lapte pentru copii 6 luni -3
ani;
- compoziţia şi valoarea calorică a
alimentelor;
- tehnica alimentaţiei diversificate.

pagina 3 din 5
Bibliografie:
1. Ciofu E. et all, Esenţialul în Pediatrie, Editura Medicală AMALTEA, Bucureşti, 2002.
2. Dragomir Cristiana, Laura Florescu, Puericultură – particularităţi de creştere şi dezvoltare a copilului la
diferite vârste, Editura “Gr.T.Popa” Iaşi, 2004.
3. Dragomir Cristiana, Laura Florescu, Puericultură – nutriţia şi alimentaţia copilului sănătos, Editura
“Gr.T.Popa” Iaşi, 2005.
4. Florescu Laura, Puericultură – Curs pentru studenţii Facultăţii de Medicină şi specialităţi, Editura
“Gr.T.Popa” Iaşi, 2008.
5. Geormăneanu M., Puericultură și pediatrie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994.
6. Georgescu A. Alimentaţia sugarului - Compendiu de Pediatrie, ediția a II-a, București: Ed. ALL Medical, 2005.
7. Hurgoiu Voichița, Puericultură, Editura Medicală, Bucureşti, 1991.
8. Robert M. Kliegman et al. Nelson Textbook of Pediatrics 18th Edition, edited by Saunders, copyright 2007, an
imprint of Elsevier Inc.
9. Stamatin Maria, Neonatologie, Editura “Gr.T.Popa” Iaşi, 2009.
10. Stoica V., Scripcariu V., Compendiu de specialități medico-chirurgicale, vol. II, Editura Medicală, București,
2016.
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Foaia de observaţie a sugarului şi copilului mic: Orală, interactivă prin revizuirea 6 ore
- date generale şi anamneza; cunoștințelor acumulate în anii
- examenul pe aparate şi sisteme; precedenți, completarea cu noțiuni
- aspectul scaunelor şi vărsăturilor la sugar şi specifice specialității și dezvoltarea
copil; gândirii analitice și capacității de
- dezvoltarea psihomotorie a copilului 0-3 ani; sinteză.
- indicatori antropometrici la nou născut, copil Prezentare Power Point
cu greutate mică la naştere, sugar şi copil. Examinarea clinică la diferite vârste
2. Imunizările la copil (tehnică, calendarul Completarea cu noțiuni specifice 1 oră
național de vaccinare) şi profilaxia rahitismului specialității și dezvoltarea gândirii
analitice și capacității de sinteză.
Prezentare Power Point
3. Îngrijirea nou născutului şi a sugarului; Filme demonstrative 1 oră
- baia, masajul, gimnastica, igiena camerei, a Demonstrații practice
patului şi igiena vestimentaţiei
4. Alimentaţia naturală şi mixtă: Orală, interactivă 2 ore
- principiile alimentaţiei n.n. şi sugarului; Demonstrații practice
- tehnică, proba suptului;. Prezentare Power Point
- metode de alimentaţie mixtă;
5. Alimentaţia artificială Orală, interactivă 2 ore
- preparate de lapte folosite în alimentaţia Demonstrații practice
artificială; Prezentare Power Point
- tehnica alimentaţiei artificiale;
- exemple de regimuri la diferite vârste.
6. Alimentaţia diversificată (complementară) Orală, interactivă 1 oră
- principiile diversificării alimentaţiei; Demonstrații practice
- preparate dietetice pentru sugar (tehnica Prezentare Power Point
preparării, indicaţii, compoziţie).
7. Alimentaţia copilului cu nevoi speciale de Orală, interactivă 1 oră
îngrijire Demonstrații practice
- preparate utilizate; Prezentare Power Point
- tehnică, gavaj.
Bibliografie
1. Berk E. Laura, Child Development, 8th ed., United States of America, Pearson Education, Inc. 2009
2. Lynn S. Bickley Bates' Guide to Physical Examination and History Taking Tenth Edition, Dec 11, 2008.
3. Florescu Laura, Genoveva Bălănică, Puericultură – elemente practice, Colecția Medicină, Editura
“Gr.T.Popa” Iaşi, 2012;

pagina 4 din 5
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului Curricular,
în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât posibil direct,
corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanților comunității, a asociațiilor
profesionale și angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premize optime pentru
următorii ani de studiu din cadrul programului de Licenţă în Medicină, în perspectiva angajării cu succes, imediat
după absolvire, în programe de rezidenţiat din România şi din alte ţări din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere
din nota finală
10.4. Curs Minim 20 răspunsuri corecte Lucrare scrisă - Test grilă – 45 50%
întrebări tip complement
simplu
10.5. Seminar / Media notelor examinărilor pe evaluare pe parcurs 10%
laborator parcurs
Nota de la examinarea practică Examen practic (probă 40%
eliminatorie) – caz clinic
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minimă 5:
- examinarea corectă și completă a copilului;
- evaluarea indicatorilor antropometrici;
- recomandarea unui regim alimentar pentru un copil sănătos la diferite vârste.

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2019 Conf.dr. Laura Florescu

Semnătura directorului de departament


Conf. Dr. Mihaela Grigore

pagina 5 din 5