Sunteți pe pagina 1din 6

1.

RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANEI ÎNGRIJITE

Obiective:
· Cunoaşterea drepturilor omului,
· Cunoaşterea legislaţiei în materie de sănătate.

În condiţiile actuale, succesul şi satisfacţia infirmierei pe plan profesional depind de:


I. Cunoştinţe şi atitudini faţă de:
1. Rolul infirmierei în îngrijirea pacienţilor.
2. Drepturile fundamentale ale omului, copilului, bătrânului, persoanei cu dizabilităţi,
pacientului.
3. Demnitatea umană.
4. Demnitatea profesională.
II. Comportamente orientate către:
1. Demnitate şi corectitudine profesională.
2. Susţinerea demnităţii pacienţilor.
3. Respectarea drepturilor pacienţilor îngrijiţi.

1.1. Drepturile Omului

De-a lungul istoriei umanităţii, a dezvoltării relaţiilor interumane, a dezvoltării societăţii


omeneşti, au intervenit modificări, perfecţionări, specializări legate de profesiunea de infirmieră.
De la comuna primitivă până la momentul actual, viaţa personală şi socială a oamenilor a
suferit profunde schimbări. Cele mai grele perioade sunt considerate sclavagismul, marile
războaie. În zilele noastre sunt războaie, ostateci, exploatare mascată sub diferite denumiri,
exploatare a copiilor, trafic de carne vie, atât copii, femei cât şi bărbaţi.
În anul 1948, în urma celui de al-Doilea-lea Război Mondial, Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite adoptă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Această declaraţie este
adoptată de aproape toate statele Lumii.

"Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi"

Această expresie este chintesenţa acestei declaraţii.


Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a avut loc în 1948. Obiectivul ei a fost şi este
încurajarea respectării drepturilor omului şi libertăţilor acestuia. Ea promovează drepturile
personale, civile, politice, economice, sociale şi culturale ale omului. Printre drepturile
menţionate în declaraţie sunt:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului

• libertate şi egalitate în demnitate şi în drepturi a oricărei fiinţe umane:


• egalitate în drepturi, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, opinie politică, origine socială şi
naţională, avere, naştere, statut politic, juridic, internaţional al ţării sau al teritoriului de
provenienţă,
• dreptul la viaţă, libertate, securitate,
• interzicerea sclaviei, robiei, traficului de sclavi,
• interzicerea torturii, pedepselor, tratamentelor inumane, degradante,
• dreptul la personalitate juridică, indiferent de loc,
• egalitate în faţa legii şi dreptul la protecţia legii şi la protecţia împotriva discriminării,
• dreptul de apel la instanţele judecătoreşti,
• interzicerea arestării, deţinerii, exilării arbitrare,
• dreptul de a fi ascultat public şi echitabil de către un tribunal independent şi imparţial,
• prezumţia de nevinovăţie, până la proba contrarie,
• protecţia legii faţă de imixtiuni în viaţa particulară, familie, domiciliu,
• corespondenţă şi/sau atingerea reputaţiei sau onoarei,
• dreptul de a circula liber şi de a-şi stabili rezidenţa,
• dreptul de azil în cazul persecuţiei,
• dreptul de cetăţenie,
• dreptul egal la închiderea şi desfacere căsătoriei,
• dreptul la proprietate,
• dreptul la libertatea gândirii, a conştiinţei, a religiei,
• dreptul la libertatea de opinie şi exprimare,
• dreptul la libertatea de întrunire şi asociere paşnică,
• dreptul la vot şi de acces la funcţiile publice,
• dreptul de securitate socială, la satisfacerea nevoilor economice, sociale,
• culturale, indispensabile demnităţii,
• dreptul la muncă, la condiţii şi remuneraţii echitabile, la afiliere (sindicat),
• dreptul la odihnă, timp liber, concedii plătite,
• dreptul la un nivel de viaţă corespunzător şi la asigurare,
• dreptul la învăţătură ...
• dreptul de a beneficia de cultură, artă, ştiinţă,
• dreptul la o opinie socială şi internaţională,
• îndatoririle fiecărui individ faţă de colectivitatea sa,
• datoria de a respecta litera şi spiritul "Declaraţiei".

1.2. Drepturile Copilului

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,


când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte referitoare la DEZVOLTAREA
copilului, care pleda pentru PROTECŢIA copilului împotriva neglijării, exploatării şi a violenţei.
În Europa, această perioadă s-a caracterizat prin deschiderea unui număr considerabil de instituţii
publice de ocrotire, şcoli şi instituţii separate pentru copii delincvenţi, precum şi de tribunale
pentru minori.

După Primul Război Mondial, ideea drepturilor copilului a captat pentru prima dată
atenţia lumii. În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat Declaraţia de la Geneva. În 1959, Organizaţia
Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia drepturilor copilului.
Spre sfârşitul anilor ‘60, s-a pus accentul pe ideea drepturilor de PARTICIPARE ale
copilului. Mai mulţi lideri de opinie au susţinut că şi copiii au competenţele necesare pentru a lua
decizii în privinţa problemelor importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să participe la luarea
acestor decizii.

Pe 20 noiembrie 1989, s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului.


Aceasta a intrat în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratificată de majoritatea ţărilor din lume,
cu excepţia Statelor Unite ale Americii şi a Somaliei.

România a ratificat Convenţia pe 28 septembrie 1990 prin Legea nr.18/1990 şi s-a


inspirat din aceasta atunci când a elaborat Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului.

Care sunt drepturile copilului şi cum se reflectă în legea 272/2004?

Copiii trebuie să beneficieze de drepturile generale ale omului, la care suntem toţi
îndreptăţiţi încă din momentul naşterii. Drepturile omului înseamnă să îi tratezi pe ceilalţi aşa cum
ţi-ar plăcea ţie să fii tratat, şi anume cu demnitate, respect, egalitate şi dreptate, şi se aplică fără
deosebire de cetăţenie, naţionalitate, rasă, etnie, limbă, sex, orientare sexuală, abilităţi sau orice
alt statut.

Pe de altă parte, copiii diferă de adulţi. Ei sunt vulnerabili, trebuie să se joace, sunt în
proces de dezvoltare şi au nevoie de oarecare autonomie. De aceea, ei au nevoie de drepturi
proprii, cu caracter special.

Drepturile copilului pot fi grupate in trei categorii:

1. drepturile de protecţie – se referă la protecţia împotriva oricărei forme de abuz fizic sau
emoţional, precum şi împotriva oricărei forme de exploatare;

2. drepturile de dezvoltare – se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile de servicii de


bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală

3. drepturile de participare – se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl


privesc.
Drepturile copilului - OMS nr.727/2003 privind prevenirea intrării copilului în
dificultate sau în situaţie de risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejaţi în centrele de
plasament.
Decizia nr.249/2004 privind protecţia copiilor în cadrul serviciilor de programare, Legea
nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Pe lângă drepturile de care beneficiază pacienţii majori, în vederea unei mai bune
protejări a intereselor copiilor, legislaţia prevede şi drepturi suplimentare pentru aceştia din
urmă.
Prin OMS nr.727/2003 prin prevederea intrării copiilor în dificultate sau în situaţie de
risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejaţi în centrele de plasament, se prevede o
procedură specifică menită să preîntâmpine abandonul copilului. Astfel, în conformitate cu acest
act normativ, în condiţiile internării în maternitate a unei paciente fără acte de identitate ori în
condiţiile naşterii unui copil de către o mamă fără acte de identitate sunt obligatorii următoarele
formalităţi:
- Sesizarea imediată, telefonic şi în scris, a formaţiunii de evidenţă informatizată a populaţiei;
- Sesizarea cât mai repede posibil a asistentului social.
Conform art. 13 al Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului: "Unităţile sanitare, unităţile de protecţie socială, serviciile de îngrijire de tip
rezidenţial, entităţile fără personalitate juridică, alte persoane juridice, precum şi persoane fizice,
care întemeiază sau primesc în îngrijire femei gravide ori copii care nu posedă acte pe baza
cărora să li se poată stabili identitatea, sunt obligate să anunţe, în termen de 24 de ore, în scris,
autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază îşi au sediul, după caz, domiciliul, în
vederea stabilirii identităţii lor.
Conform art.43 al Legii 272/2004 copilul beneficiază de asistenţă medicală gratuită
"Accesul copilului la servicii medicale şi de recuperare, precum şi la medicaţie adecvată stării
sale în caz de boală este garantat de către stat".
Deşi, în general, prelevarea de organe şi ţesuturi umane în scop terapeutic se poate
efectua dacă donatorul îşi dă consimţământul în acest sens, art.6 al Legii 2/1998 interzice astfel
de intervenţii asupra copilului" Se interzice prelevarea de orange şi ţesuturi umane de la
potenţiali donatori minori, precum şi de la persoane lipsite de discernământ, aflate în viaţă".
Cazul de excepţie în care este totuşi permisă o astfel de manoperă este indicat în alin.2 al
aceluiaşi articol: "Prelevarea de măduvă osoasă de la minori se poate face numai cu
consimţământul fiecăruia dintre titularii autorităţii părinteşti sau al reprezentantului legal al
minorului. Consimţământul se exprimă în faţa preşedintelui tribunalului judeţean sau al
Municipiului Bucureşti, după caz, în a cărui rază de activitate domiciliază minorul, ori în faţa
unui magistrat, după efectuarea obligatorie a unei anchete de către autoritatea tutelară
competentă. Refuzul minorului opreşte orice prelevare".
În vederea protejării imaginii copilului, prin Decizia Consiliului Naţional al
Audiovizualului nr. 249/2004 se prevede:
" Este interzisă, în cadrul programelor de ştiri, al dezbaterilor sau al reportajelor, difuzarea de
imagini, inclusiv de fotografii, care redau:
a) copii decedaţi ca urmare a infracţiunii de omor, a unui accident auto, a unui accident casnic,
copii care s-au sinucis;
b) copii decedaţi în spital;
c) copii în vârstă de până la 14 ani aflaţi în una din următoarele situaţii:
- internaţi în spital pentru intervenţii chirurgicale dificile;
- bolnavi de SIDA;
- bolnavi incurabili;
d) copii în vârstă de până la 16 ani, acuzaţi sau reţinuţi pentru practicarea prostituţiei;
e) copii în vârstă de până la 16 ani, aflaţi sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice.
Fac excepţie de la prevederile alin. (l) lit. c) copiii supuşi unor intervenţii chirurgicale cu
caracter de excepţie sau în premieră şi reportaje sociale, în condiţia eliminării oricăror
elemente care ar putea duce la identificarea copiilor, apelurile umanitare şi campaniile cu scop
caritabil".

Declaraţia Drepturilor Copilului

... fiecare copil are dreptul de a trăi, de a creşte în siguranţă şi de a fi respectat pentru gândurile
şi ideile sale ...
... interesul superior al copilului trebuie să reprezinte întotdeauna prima prioritate
... copilul este orice fiinţă umană sub vârsta de l8 ani ...
... funcţionarea serviciilor şi a lăcaşelor responsabile pentru copii sub garanţia
statului ...
... dreptul fundamental la viaţă, supravieţuire, dezvoltare ...
... dreptul la înregistrare, nume, cetăţenie, cunoaşterea părinţilor...
... garanţia că nu va fi separat de părinţi împotriva voinţei lor...
... dreptul la libera exprimare a opiniilor în problemele care îl privesc ...
... protejarea împotriva violenţei, vătămare, abuz fizic sau mintal, abandon,
neglijenţă, exploatare ...
... protecţia statului în cazul mediului familial inadecvat sau a absenţei acestui
mediu ...
... dreptul la demnitate, autonomie, participare socială a copilului handicapat... accesul său la
educaţie, recuperare, formare, îngrijirea sănătăţii, pregătirea pentru muncă, recreare ...
... dreptul la măsuri speciale pentru ocrotirea sănătăţii - reducerea mortalităţii infantile,
asistenţă medicală, alimentaţie nutritivă şi apa potabilă împotriva maladiilor şi a malnutriţiei,
ocrotirea mamelor în perioada pre şi post natală, sănătate preventivă, asistenţa părinţilor,
planificare familială...
... dreptul la educaţie ... prin învăţământ primar obligatoriu şi gratuit, învăţământ secundar,
profesional, învăţământ superior ... în scopul dezvoltării personalităţii, capacităţilor,
aptitudinilor la nivelul potenţialului maxim, dezvoltării respectului pentru drepturile şi
libertăţile omului, dezvoltării respectului faţă de părinţi, identitatea culturală, limba proprie,
valori, pregătire pentru asumarea responsabilităţii într-o societate liberă, dezvoltării
respectului faţă de mediul natural...
... dreptul la odihnă, la timp liber şi la joc ...
... dreptul unui comitet - 10 experţi aleşi la 4 ani pentru a verifica respectarea
drepturilor ...
... dreptul la refacere fizică şi psihică a copiilor care au fost supuşi torturii, abuzului maltratării
1.3. Drepturile persoanelor cu dizabilităţi

Persoanele adulte cu handicap grav şi cele cu handicap accentuat au o indemnizaţie


lunară, indiferent de venituri, conform Legii 448/2006.
In plus, persoanele care sunt cu handicap grav pot opta între asistent personal si
indemnizaţia de însoţitor. O altă noutate se referă la adultul cu handicap grav sau accentuat care
nu dispune de spaţiu de locuit, nu realizează venituri sau realizează venituri de până la nivelul
salariului mediu pe economie. Acesta beneficiază de asistent personal profesionist. Asistentul
personal profesionist este persoana fizică atestată care asigură la domiciliul său îngrijirea şi
protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat aflat în situaţia expusă mai sus.

Declaraţia Drepturilor Handicapaţilor

... recunoaşterea incapacităţii de a-şi asigura de sine stătător necesităţile individuale şi sociale
normale, datorită reducerii capacităţii fizice sau psihice ...
... dreptul de a beneficia de toate drepturile, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie,
opinii politice, origine socială şi naţională, stare socială, stare financiară, naştere ...
... dreptul la demnitate şi dreptul la informare asupra "Declaraţiei" ...
... drepturi cetăţeneşti şi politice ...
... drepturi la măsuri care le asigură independenţa (vezi paragraful de mai sus!)
... dreptul la tratament medical, psihologic, funcţional, la recuperare medicală şi socială, la
şcolarizare, reeducare, servicii ...
... dreptul la securitate economică şi socială şi la un nivel de viaţă decent, la munca salariată şi
la afiliere sindicală ...
... dreptul la considerarea socială a necesităţilor lor speciale ...
... dreptul la coabitare cu familia, la locuinţă, la participare la activităţi sociale ...
... dreptul la asistenţă juridică calificată ...
... consultarea organizaţiilor, persoanelor handicapate în chestiunile privind drepturile lor. ..
... informarea persoanelor handicapate, a familiilor, a comunităţii asupra drepturilor prevăzute
în "Declaraţie"...
... dreptul la tutore a persoanei puse sub curatelă ...
... interzicerea abuzului, a internării forţate, a reţinerii sau a tratamentului forţat
... dreptul la căsătorie ...
... drepturi economice, sociale, culturale privind dezvoltarea completă a personalităţii, în
funcţie de resursele fiecărui stat ...
... securitate socială şi viaţă îndestulătoare ...
... dreptul la instruire adecvată ...
... dreptul la tratament medical şi psihologic ...
... dreptul la recuperare şi învăţământ ...
... dreptul la activităţi necesare pentru integrarea socială ...
... dreptul la un cadru fizic şi psihic de viaţă normal ...
... dreptul la viaţă în sânul propriei sale familii ...
· .. dreptul la internarea în instituţie dacă este necesar ...

S-ar putea să vă placă și