Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU


LICEUL TEORETIC RADU VLĂDESCU PĂTÂRLAGELE

VIZAT
Inspector de specialitate,

PROGRAMĂ
DISCIPLINA OPŢIONALĂ

ISTORIE ORALĂ: ISTORIE TRAITĂ – ISTORIE POVESTITĂ


[curriculum la decizia şcolii pentru gimnaziu]

Arii curriculare integrate: “Om si societate”


“Arte”
“Matematică și științe”
“Limbă și comunicare”
Disciplina coordonatoare: Istorie
Grup țintă: Elevii clasei a V- a B
Durata opționalului: anul școlar 2017 - 2018
Profesor coordonator: MIHĂILĂ FLORENTINA DANIELA

1
STRUCTURA PROGRAMEI
Programa are următoarea structură:
 Nota de prezentare – care identifică locul acestui curs opţional în ansamblul
planurilor - cadru de învăţământ;
 Competenţele generale ale studiului istoriei în gimnaziu;
 Valori şi atitudini care contribuie la studiul istoriei în gimnaziu;
 Competențe specifice/activități de învățare;
 Conținuturi
 Sugestiile metodologice
 Bibliografie

NOTA DE PREZENTARE
Disciplina opţională „Istorie orală: Istorie trăită-Istorie povestită” este nouă în
peisajul ofertelor educaţionale pentru învăţământul preuniversitar şi îşi propune implicarea
tinerei generaţii în cercetarea istoriei comunităţii căreia îi aparţine.
În elaborarea acestei programe se porneşte de la premisa că societatea românească – şi
cea europeană – se confruntă astăzi cu un conflict tot mai accentuat între generaţii, care are
multiple cauze. Mai mult, prin propunerea acestei discipline opţionale, urmărim dezvoltarea
competenţelor de comunicare orală şi scrisă, relevante pentru aria curriculară Om şi societate.
Această disciplină opţională poate privilegia activitatea didactică în echipă interdisciplinară
(aria curriculară Om şi societate, Limbă şi comunicare, Consiliere şi orientare,
Tehnologii/Informatică/TIC, Arte) şi poate contribui substanţial, la nivel transdisciplinar, la
dezvoltarea competenţelor cheie formulate în Recomandarea Parlamentului European şi a
Consiliului Uniunii Europene.
În mod concret, se vizează dezvoltarea următoarelor competenţe cheie:
a) comunicare în limba maternă: studiind această disciplină, elevii de gimnaziu vor învăţa să
folosească în mod corect şi coerent limbajul ştiinţific şi vor apela la registrele potrivite ale
limbii pentru a comunica, a obţine informaţii şi a le folosi în scopuri ştiinţifice;
b) competenţe sociale şi civice: temele ce vor fi abordate atrag atenţia tinerilor asupra unor
realităţi de ordin social şi cultural, dezvoltându-le simţul civic; în aceeaşi măsură, munca în
echipă le va dezvolta creativitatea şi spiritul organizatoric, toleranţa şi acceptarea opiniilor
celuilalt;
c) competenţe digitale: folosirea elementelor TIC le va dezvolta elevilor abilităţi de utilizare a
tehnologiilor informaţionale, subsumate celor de documentare, cercetare şi informare;
d) sensibilizare şi exprimare culturală: cursul propune sensibilizarea elevilor cu privire la
realităţile lumii contemporane (sociale, politice, culturale etc.) şi la experienţele considerate
cruciale încă din perioada antică receptate din perspective multiple (de exemplu în cadrul
legendelor, a miturilor etc.).
e) a învăţa să înveţi: această competenţă vizează disponibilitatea elevilor de a se organiza, atât
individual, cât şi în grup. Organizând ateliere de discuţii, pregătind modul de diseminare a
rezultatelor obţinute etc. elevii vor deveni conştienţi că participă la formarea proprie,
completându-şi traseul profesional. Noul bagaj cultural şi ştiinţific, precum şi deprinderile
formate vor putea fi utilizate şi în afara mediului educaţional: acasă, în mediul universitar, la
viitorul loc de muncă etc.
Argument:
Opționalul dorește să îndeplinească un echilibru între interesele și trebuințele elevului,
prin preluarea unor exemple elocvente comportamentale, acționale, valorizatoare ale acestor
personalități creatoare cât și formarea unor capacități de îmbinare a valorilor etice cu cele
estetice, capabile să ne marcheze prezentul și viitorul, prin prisma faptelor din trecut.

2
COMPETENŢE GENERALE
- dezvoltarea interesului pentru faptele, acțiunile şi realizările unor personalități din
lumea antică, medievală, modernă și contemporană;
- exersarea capacității de îmbinare a valorilor etice cu cele estetice, în practica
informativ-formativă, prin realizările acestor personalități;
- dezvoltarea admirației pentru realizările oamenilor de cultură și știință, pentru călătorii
care au înfruntat necunoscutul, pentru marii suverani și personalități ale căror acțiuni au
marcat viitorul;
- interpretarea și selectarea noțiunilor în cadrul unor eseuri sau compuneri cu caracter
istoric și civic, realizarea unor fișe de lucru, reprezentarea prin desen a unor opere celebre,
care să formeze portofolii de activități.

VALORI ŞI ATITUDINI
 Cultivarea respectului şi a unei atitudini pozitive faţă de diversitate;
 Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi argumentelor celorlalţi;
 Dezvoltarea interesului pentru comunicare interculturală;
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de istoria românilor în context european.

COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE


- să definească în mod corect noțiuni și concepte - exerciții de definire și folosire a termenilor;
dar și termeni ca personalitate, cultură, civilizație; - întrebări legate de folosirea izvoarelor istorice
- să identifice relația cauză - efect a unor cât și compararea informațiilor;
evenimente; - dezvoltarea capacității de sinteză și elaborarea
- să poată desena o harta pe care să noteze itinerare; unui eseu;
- să selecteze informațiile oferite de diferite izvoare - dezbaterea pe baza unor surse istorice;
istorice; - exerciții pentru extragerea concluziilor și
- să propună motivări pentru acțiunile unor învățămintelor desprinse din întâmplări și fapte;
personalități; - desenarea unor hărți cât și exerciții de
- să dezvolte interes pentru anumite tipuri de completare pe hartă a unor detalii;
lectură, folosind diferite surse bibliografice; - completarea unor surse lacunare;
- să identifice cauzele unor acțiuni, a unor - realizarea unor desene prin imitarea unei opere
evenimente; artistice;
- să elaboreze un eseu prin selectarea unor surse - redactarea unor fișe de lucru prin abordarea
bibliografice; unei bibliografii;
- să redea cu cuvinte proprii înțelesul termenilor - dialoguri active pentru urmărirea
studiați și să folosească acești termeni în expunerea evenimentelor, acțiunilor și motivul acestora;
evenimentelor; - citirea și interpretarea unor texte cu caracter
- să relateze experiențe rezultate din acțiunile istoric;
oamenilor; - exerciții de compunere și susținere orală a unei
- să manifeste interes și admirație pentru operele explicații argumentate;
marilor artiști; - definirea unor termeni sinonimi;
- să reprezinte artistic o operă celebră; - alcătuirea de biografii ale personalităților
- să modeleze gândirea în raport cu un sistem de studiate;
valori morale și estetice; - compararea informațiilor provenite din surse
- să identifice valori, principii și concepte; istorice diferite;
- să recunoască asemănările și diferențele dintre - observarea și comentarea unor materiale
oameni, să identifice conflicte valorice din societate documentarea și iconografice;
în diferite perioade istorice, etc.

CONȚINUTURI
1. Noțiuni introductive. Prezentarea cursului.
3
2. Epoca antica:
Faraonul Tutankamon
Homer
Arhimede
Pitagora
Caesar
Burebista
Decebal
Traian
Constantin cel Mare
3. Epoca medievală
Robin Hood
Cristofor Columb
Leonardo da Vinci
Vlad Țepeș
Ștefan cel Mare
William Shakespeare
Isaac Newton
4. Epoca modernă și contemporană
Napoleon Bonaparte
Nicolae Bălcescu
Louis Pasteur
Nicolae Grigorescu
Anghel Saligny
Grigore Antipa
Traian Vuia
Constantin Brâncuși
Albert Einstein
George Enescu
Henri Coandă

SUGESTII METODOLOGICE
În vederea centrării actului educativ pe elevi şi pentru asigurarea formării
competenţelor specifice prevăzute de cursul opţional se vor concepe activități de învățare
care:
 Utilizează metode activ-participative (învăţarea prin descoperire, problematizare, joc
de rol, dezbatere, brainstorming etc.); activitățile care decurg din folosirea acestor metode se
vor desfășura preponderent în clasă dar și în afara clasei
Valorifică activitatea individuală și de grup (realizarea de portofolii, proiecte de istorie
orală - povestea vieţii, istoria comunităţii, studii de caz);
Promovează și diseminează activitatea desfășurată prin organizarea de mese rotunde,
ateliere de discuţii/dezbateri;
Utilizează noile tehnologii informatice în procesul de predare-învăţare: înregistrări
audio-video, descărcarea fişierelor etc.
Categorii de surse:
 Surse istorice: interviuri înregistrate (arhivă de istorie orală), documente,
cărţi/monografii, articole ştiinţifice, manuscrise, arhive personale
 Presă: articole ziare/reviste, emisiuni TV/radio
 Filme: artistice, documentare
 Fotografii/caricaturi/pictură/afişe
 Literatură – jurnale, scrisori, memorii
4
Modalităţi de evaluare:
- observarea sistematică a elevilor;
- investigaţia;
- proiectul;
- portifoliul;
- tema de lucru în clasă;
- probe practice;
- teste de evaluare.

BIBLIOGRAFIE:
- Aries Philippe, Georges Duby (coordonatori), Istoria vietii private, vol.3-4. De la
Europa feudala la Renastere, De la Renastere la Epoca Luminilor, vol.5-6, Editura
Meridiane, Bucuresti,1995.
- Barber John, Istoria Europei Moderne, Editura Coresi, Bucuresti,1998.
- Delumeau Jean, Civilizatia Renasterii,vol.1-2, Editura Meridiane, Bucuresti,1995.
- Duby Georges, Evul Mediu masculin, Editura Meridiane, Bucuresti,1992.
- Bernstein Serge, Pierre Milza, Istoria Europei, Editura Institutul european, Iasi,1998-
1999.
- Stiles Andriana, Napoleon, Franta si Europa, Editura All, Bucuresti,1995.
- Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers
enciclopedic, Bucuresti, 2002.
- Fischer-Galati Stephen, Giurescu Dinu, Pop Ioan-Aurel, O Istorie a Romanilor,
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca,1998.
- Pascu Vasile, Istoria Modernă a românilor (1821-1918), Editura ''Clio Nova'',
Bucuresti,1996.
- Rachet Guy, Dicţionar de civilizaţie egipteană , Larousse, Bucureşti 1997.
- Rachet Guy, Dicţionar de civilizaţie , Larousse, Bucureşti 1998.
- Fredouille Jean-Claude, Dicţionar de civilizaţie romană, Larousse, Bucureşti 2000.
- Barbulescu Mihai, Dennis Deletant, Keith Hitchins, Serban Papacostea, Pompiliu
Teodor, Istoria Romaniei, Editura Corint, Bucuresti,1998.
- Figuri ilustre din Evul Mediu, Editura Tineretului, București, 1968.

S-ar putea să vă placă și