Sunteți pe pagina 1din 10

Credits to the owners of the images and contents used in this module sourced-out from Google.

com

UNANG KWARTER
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY

Republic Act 8293, section 176 states that no copyright shall subsist in any work of the Government of the
Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be
necessary for exploitation of such work for profit. Such agency or office may, among other things, impose as a
condition the payment of royalties.

Borrowed materials (i.e. songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, etc.) included
in this module are owned by their respective copyright holders. Every effort has been exerted to locate and seek
permission to use these materials from their respective copyright owners. The publisher and authors do not
represent nor claim ownership over them.

MODULES DEVELOPMENT TEAM


Writer / Compiler : Annie Jane S. Viñalon Filipino Teacher 1, DVRMNHS / SPA
Content Editors : Marilou T. Dela Cuesta, LLB Secondary School Principal II, DVRMNHS
Jonathan T. Jimenez, MAT Master Teacher 1, DVRMNHS / SPA & A&D Program Head

Language Editors : Jacqueline A. Valleser Teacher III, DVRMNHS / English & Theater Teacher
Teacher I, DVRMNHS/Filipino & Creative Writing Teacher

Management Team : Rhea Mar A. Angtud, Ed.D. Schools Division Superintendent, Cebu City Division
Danilo G. Gudelosao, Ed.D. Assistant Schools, Division Superintendent
Grecia F. Bataluna Chief, Curriculum Implementation Division
Vanessa L. Harayo EPS, LRMDS
Renezar T. Ferrolino Division MAPEH Coordinator
Daisy S. Rico Public Schools District Supervisor, South District 1
Marilou T. Dela Cuesta Secondary School Principal II, DVRMNHS

This section provides activities which


This part includes an activity that
will help you transfer your new
aims to check what you already
knowledge or skill into real life situa-
know about the lessons to take. tions or concerns.

This will give you an idea of the


This includes key points that you
skills or competencies you are ex-
need to remember.
pected to learn in the module.

This is a brief drill or review to help This comprises activities for independ-
you link the current lesson with the ent practice to solidify your under-
standing and skills of the topic.
previous one.

In this portion, the new lesson will be


This is a task which aims to evaluate
introduced to you in various ways: a
your level of mastery in achieving the
story, a song, a poem, an activity or a
learning competency.
situation.

This section provides a brief discussion This contains answers to the following:
of the lesson. This aims to help you •What I Know,
discover and understand new concepts •What’s In
and skills. •What’s More
Credits to the owners of the images and contents used in this module sourced-out from Google.com

UNANG KWARTER
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY

Contact me: 09286753484 https://cutt.ly/NavgtZb anniejanevinalon@gmail.com

For an enjoyable blended learning experience this School Year particularly in this
Grading Period, may I encourage you to go over the class schedule, policies, weekly task
routines, performance-based activities, and assessment scheme. It will be much better to
have a supervising adult at home whether you prefer to course through lessons using
gadgets or hard copies of the modules. Collaboration with teachers, parents, and class-
mates as you learn in this exciting new learning design and modalities is much needed.
Stay safe my dear students, and learn within the comfort of your home. God bless you!
ANNIE JANE S. VIÑALON
Teacher, SPA-Creative Writing Specialization Weekly Routine
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

On this day, new Skill drills, art ex- Students should Quizzes will be Submission of Week-
modules and/or vid- plorations, and start working on given on this day. ly output will be
eo materials will be practice will be ex- the task as- This may be done on this day.
introduced coursed- ecuted inde- signed on this day. through Google Submission is
through Google pendently on this Monitoring of pro- Form or some- through Google
Classroom, messen- day. Video confer- gress will be done times embedded in Classroom. Graded
ger, Facebook pri- ence may be con- through video con- the Modules either performance through
vate group, or hard ducted to deepen ferencing, Messen- electronic copy or a video conference.
copy. lessons and to an- ger, or test mes- hard copy.
swer clarifications. saging.

First Quarter Coverage


Most Essential
Module Topic
Learning Competencies Code Output
No. (Philippine Pre-historic Art)
The learner…

Short story
Literature and History: The
describes the emergence and Poem
SPA_CW- Emergence and Develop-
development of literary prac- 1
LH9Ia-h-1 ment of Literary Practices
tices in the Philippines. Play
in the Philippines

Trans-creation:
trans-creates literary works short story
SPA_CW-
from short story to poem or 2 Literary works
LH9Ia-h-1
vice versa. to poem or vice
versa
Credits to the owners of the images and contents used in this module sourced-out from Google.com

UNANG KWARTER
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
GURO: ANNIE
GURO:JANE S. JANE
ANNIE VIÑALON
S. VIÑALON
1.Nabibigyang-linaw ang iba’t ibang katangian ng panitikan
sa bawat panahong hinati-hati ang kasaysayan ng pag-unlad Pagpapalalim ng kaalaman sa Panitikan at
nito. Kasaysayan: Pag-usbong at Pag-unlad ng
2. Nabibigyang-halaga ang kasaysayan ng pag-unlad ng pa-
nitikan sa Pilipinas. Panitikan sa Pilipinas sa pamamagitan ng
3. Nakakasulat ng sariling akdang pampanitikan hinggil sa pagbasa at pagbigay ng mga sanggunian.
paksang napili.

PANIMULA

Ang Panitikan ng Pilipinas ay pangunahing tumutukoy sa umiiral, umuunlad,


at namamayaning uri at anyo ng katutubòng panitikan. Tugon sa pag-unlad at
pagbabago sa bawat sulok ng mundo ang pagyakap at pakikipagsabayan sa agos
na ito ng Panitikang Pilipino. Ang pagpapalit anyo nito at pagbibihis mula noon
hanggang sa ngayon ay upang maipabatid sa karamihan, lalo’t higit sa mga
kabataan ang kayamanang angkin ng panitikang Pilipino. Subalit nakakasáma rin
dito ang mga panitikang nilikha at ginawa ng mga Pilipinong nása labas ng saril-
ing bansa, sapagkat inakdaan ang mga ito ng mga Pilipino, o ng may-lahing Pili-
pino sa malawak na nasasakupan ng paksa. Dahil dito, tinatawag ding Panitikang
Pilipino ang Panitikan ng Pilipinas.

Ang modyul na ito ay naglalaman ng panitikan at kasaysayan na nakatuon


sa pag-usbong ng panitikan sa Pilipinas mula sa iba’t ibang panahon: Katutubo,
Espanyol, Amerikano, Hapon, Kasarinlan, Propaganda, Himagsikan at Bagong
Lipunan. Sa kabuuan ito ay nagbibihis sa sinasabing makalumang panitikan
hanggang sa kasalukuyan upang mas mapaunawa at maiparating ang kahala-
gahan ng Panitikang Pilipino sa bawat mag-aaral. May mga iba’t ibang gawain
ang inihanda para sa mga mag-aaral tulad ng pagbabasa at pagsusuri ng mga
akdang pampanitikan at marami pang iba, upang maging interaktibo ang pag-
talakay sa mga aralin.
Credits to the owners of the images and contents used in this module sourced-out from Google.com

UNANG KWARTER
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY

1.1 PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGHGURO:
MODYULSPECIAL ANNIE
GURO: JANE S. VIÑALON
ANNIE JANE S. VIÑALON
SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
1.Nabibigyang-linaw ang iba’t ibang katangian ng panitikan
sa bawat panahong hinati-hati ang kasaysayan ng pag-unlad Pagpapalalim ng kaalaman sa Panitikan at
nito. Kasaysayan: Pag-usbong at Pag-unlad ng
2. Nabibigyang-halaga ang kasaysayan ng pag-unlad ng pa-
nitikan sa Pilipinas. Panitikan sa Pilipinas sa pamamagitan ng
3. Nakakasulat ng sariling akdang pampanitikan hinggil sa pagbasa at pagbigay ng mga sanggunian.
paksang napili.

PANIMULANG PAGTATAYA

Panuto: Alamin natin kung gaano na kalawak ang iyong kaalaman sa mga aralin ng modyul na
ito. Sagutin ang lahat ng aytem. Piliin at bilugan ang letra ng tamang sagot.
1. Isang uri ng kuwento na ang higit na binibigyang halaga o diin ay kilos o galaw, ang pag-
sasalita at pangungusap ng isang tauhan.
a. Kuwentong tauhan b. Kuwentong bayan c. Kuwentong pag-ibig d. Humanismo
2. Katutubong panitikan sa Pilipinas na nagsasalaysay ng kabayanihan at supernatural na mga
pangyayari.
a. Mitolohiya b. Parabula c. Epiko d. Pastoral
3. Ito ay pahayag na pasalita o pasulat ng mga damdaming Pilipino tungkol sa pamumuhay,
pag-uugaling panlipunan, paniniwalang pampulitika, at pananampalatayang niyakap ng mga
Pilipino.
A. Panitikang Kanluranin b.Panitikang Filipino c.Panitikan d. Panitikang Asyano
4.Akdang pampanitikan na naglalahad ng pananaw at opinyon tungkol sa tiyak na paksa .
a. Tula b. Sanaysay c. Nobela d. Maikling Kuwento
5. Ang Alibata o Baybayin ng mga sinaunang Pilipino ay binubuo ng ilang titik?
A. 16 b. 17 c. 18 d. 19
6. Ang sining ng panggagaya sa tunay na kalikasan ng buhay na kinatha upang itanghal at
magsilbing salamin ng buhay ay ang _____________.
A. kathambuhay b. dula c.teatro d. sarsuwela
7.Ito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng ating sariling panitikan, maliban
sa isa. A. Malalaman ng mga tao ang kanilang kalinangan at kasaysayan.
b. Mababatid nila ang kalakasan o kahinaan ng kanilang paniniwala at pag- uugali.
c. Magiging matatag at matibay ang kanilang pagkalahi.
D.. Tayo ay sunud-sunuran sa mga dayuhang mananakop
8.Mayroong dalawang anyo ang panitikan , ano ang mga ito?
A. Patula at Sabayan B. Pasalaysay at Patula C. Patula at Tuluyan d.Wala sa nabanggit
9. Siya ang nagsabing may sariling wika sa Pilipinas at ang mga naninirahan dito’y may siste-
ma ng pagsulat na tinatawag na alibata .
A. Dr. Jose P. Rizal b. Amado V. Hernandez
c. Padre Perdro Chirino d. Alejandro G. Abadilla

SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
10. Sa anong panahon ng pananakop nahati ang mga paksain na panitikang pansimbahan at
panahon ng awit at korido?
a. Panahon ng Amerikano b. Panahon ng Kastila
c. Panahon ng Hapon d. Panahon ng Kasarinlan

11. Ang panahong ito ay itinuturing na gintong panahon ng maikling kwento at ng dulang Taga-
log. a. Panahon ng Amerikano b. Panahon ng Kastila
c. Panahon ng Hapon d. Panahon ng Kasarinlan

12. Sa anong panahon naging isang mabisang kasangkapan ang pagpapalaganap ng roman-
tisismo sa kanilang lahatan at mabilisang pagbabago sa katutubong kamalayang Pilipino?
a. Panahon ng Amerikano b. Panahon ng Kastila
c. Panahon ng Hapon d. Panahon ng Kasarinlan

13. Isang tula na isinulat ni Alejandro G. Abadilla na nagpapahayag ng maraming kahulugan na


nagbigay ng daan tungo sa modernisasyon ng estruktura ng tula.
a. Sa Aking mga Kababata b. Ang Pag-ibig sa Bayan
c. Bayang Malaya d. Ako Ang Daigdig

14. Mayaman ang Pilipinas sa sari-saring anyo at hubog ng panitikan na naglalarawan sa ka-
linangan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga ito ay ang mga sumusunod, maliban sa isa.
a. kuwentong bayan b. maikling kuwento o maikling katha
c. sanaysay d. laro ng lahi

15.Ito ay isang uri ng panitikan na pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng tayutay,at


malayang paggamit ng mga salita sa ibat-ibang estilo, Kung minsan ito ay maiksi o mahaba.Ito
ay binubuo ng saknong at taludtod na karaniwang wawaluhin,lalabindalawahin,lalabing-animin
at lalabing-waluhing pantig.
a. Alamat b. Tula c. Epiko d. Balagtasan
Credits to the owners of the images and contents used in this module sourced-out from Google.com

UNANG KWARTER
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY

MODYULSPECIAL GURO: ANNIE JANE


1.1 PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH GURO:S. VIÑALON
ANNIE JANE S. VI-
SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
1.Nabibigyang-linaw ang iba’t ibang katangian ng panitikan
sa bawat panahong hinati-hati ang kasaysayan ng pag-unlad Pagpapalalim ng kaalaman sa Panitikan at
nito. Kasaysayan: Pag-usbong at Pag-unlad ng
2. Nabibigyang-halaga ang kasaysayan ng pag-unlad ng pa-
nitikan sa Pilipinas. Panitikan sa Pilipinas sa pamamagitan ng
3. Nakakasulat ng sariling akdang pampanitikan hinggil sa pagbasa at pagbigay ng mga sanggunian.
paksang napili.

GAWAIN 1.1 PANIMULA

Panuto: Gamit ang concept map , ilahad ang iyong kaalaman tungkol sa Pani-
tikan at dahilan kung bakit ito dapat pag-aralan.

Ano ang
Panitikan?

Bakit mahalaga
itong pag-aralan?
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
GAWAIN 1.2

PANUTO: Sa isang talata, ilahad ang iyong opinyon o ideya sa pag-usbong ng pani-
tikan sa Pilipinas noong unang panahon at sa kasalukuyan. Gawing makabuluhan at
kaakit-akit ang paglalahad.

___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Credits to the owners of the images and contents used in this module sourced-out from Google.com

UNANG KWARTER
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY

MODYUL 1.1 GURO: ANNIE JANE S. VIÑALON


GURO: ANNIE JANE S. VI-
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS
1.Nabibigyang-linaw ● DONibang
ang iba’t VICENTE RAMA MEMORIAL
katangian NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
ng panitikan
sa bawat panahong hinati-hati ang kasaysayan ng pag-unlad Pagpapalalim ng kaalaman sa Panitikan at
nito. Kasaysayan: Pag-usbong at Pag-unlad ng
2. Nabibigyang-halaga ang kasaysayan ng pag-unlad ng pa-
nitikan sa Pilipinas. Panitikan sa Pilipinas sa pamamagitan ng
3. Nakakasulat ng sariling akdang pampanitikan hinggil sa pagbasa at pagbigay ng mga sanggunian.
paksang napili.

MODYUL 1 : PANITIKAN AT KASAYSAYAN:


PAG-USBONG AT PAG-UNLAD NG PANITIKAN
SA PILIPINAS

Para pagtibayin pa ang iyong kaalaman hinggil sa pag-usbong ng Panitikan sa


Pilipinas narito ang mga dapat mong basahin at malaman.

https://tinyurl.com/y6b8cs6y

Ang Panitikang Filipino ay hitik sa ganda at husay. Ito'y bunsod hindi lamang ng husay ng
isip ng mga kanunulat subalit bunsod din ng mahabang panahon ng pagpupunyagi sa mga pag-
subok na kinaharap ng bansa. Sa bahaging ito, matutuklasan ang kasaysayan ng bansa at kung
paano nalinang ang iba't ibang anyo ng panitikan sa bawat panahon. Matutuklasan ang antolo-
hiya ng Panitikang Filipino na nagsimula bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating
bayan hanggang sa kontemporaryong panahon.
Mayaman ang Pilipinas sa sari-saring anyo at hubog ng panitikan na naglalarawan sa ka-
linangan ng mga Pilipino. Kabilang sa mga ito ang kuwentong bayan, maikling kuwento o mai-
kling katha, sanaysay, tula, dula, nobela, drama, balagtasan, parabola, bugtong, salawikain,
kasabihan, pabula, alamat, tanaga, bulong, awiting-bayan, epiko, pelikula, at mga iskrip na
panradyo, pantelebisyon at pampelikula.
Bago pa man dumating ang mga
Kastila’y may sarili nang kalinangan ang
Pilipinas. Mayroon nang sariling pamaha-
laan (sa kaniyang barangay), may sariling
batas, pananampalataya, sining, pani-
SPECIAL PROGRAM IN THE ARTS ● DON VICENTE RAMA MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
tikan at wika. Ang bagay na ito’y pinatu-
tunayan ng mga mananalaysay na
kastilang nakarating sa kapuluan. Isa na
sa nagpatunay sa kalinangan ng Pilipinas
https://tinyurl.com/y5sdh9p7
si Padre Perdro Chirino sa kani-
yang Relacion de las Islas Filipinas (1604). Sinabi niyang may sariling wika sa Pilipinas at ang
mga naninirahan dito’y may sistema ng pagsulat na tinatawag na alibata .

Sang-ayon din kay Padre Chirino, ang paraang pagsulat ng mga katutubo’y
patindig, buhat sa itaas pababa at ang pagkakasunod- sunod ng mga talata ay
buhat sa kaliwa, pakanan. Ang ginagamit na pinakapapel noon ay ang mga biyas
ng kawayan, mga dahon ng palaspas o balat ng punongkahoy at ang pinakapanulat
nila’y ang mga dulo ng matutulis na bakal o iyong tinatawag sa ngayong lanseta.
Sa kasamaang palad, ang mga katibayan ng kanilang pagsulat noo’y hindi na mata-
tagpuan sapagkat sinunog ng mga mananakop na Kastila dahil ang mga iyon daw
ay gawa ng mga diyablo. Mayaman sa mga kuwentong-bayan ang Pilipinas. Ito
ang kabang- yaman ng ating panitikan. Dito nasasalamin ang naging buhay ng ating mga ninuno. Ang
panahon ng kuwentong bayan ay kinabibilangan ng mga (a) kuwentong- bayan,(b) kantahing- bayan (c)
karunungang bayan, at isinasama rin dito ang (d) bulong.

https://tinyurl.com/y4atcs2j

Layunin daw ng mga Kastila ang pagpapalaganap ng Relihiyong Katolika Apostolika Romano sa kanilang
pangingibang- pook kaya unang ginanap ang misa at ang pagbibinyag sa mga katutubo. Hindi gaanong
nabanggit na layunin din nilang mapalawak ang kanilang sakop at mapalawak ang mapagbibilhan nila ng ka-
nilang mga produkto. Noong panahong iyon, wari’y hinati ng mga Kastila at Portuges ang daigdig upang kani
lang magalugad at masakop. Napasama sa maaaring puntahan ng mga Kastila ang Pilipinas kaya sila ang
nakapamayani rito. Isa pa sa dahilan nila sa paggalugad sa ibang panig ng mundo’y ang paghahanap ng mga
sangkap na pampalasa (spices).
Dahil sa layunin nila na pagpapalaganap ng Kris-
tiyanismo, sinunog nila ang mga nakasulat na pani- GAWAIN 1.3
tikan ng mga katutubo sa dahilang ang mga iyon daw
A.PANUTO: Paghahalintulad: Ibigay ang kaibahan ng
ay likha ng demonyo. Pinalaganap nila ang tungkol sa
panitikan sa panahon ng katutubo at panahon ng kastila
SPECIAL PROGRAM
pananampalataya nila.INNag-aral
THE ARTS ● DONmga
ang VICENTE RAMAng
prayle MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL ● DIVISION OF CEBU CITY
hinggil sa paksa at estilo ng pagkakagawa.
mga wika sa kapuluan at sumulat sila ng mga gram-
tika at diksiyunaryo.
PANAHON NG MGA KATUTUBO

Sa larangan ng panitikan, marami silang mga ipinaki-


lala sa mga Pilipino at isa na rito ang korido. Hindi
lamang panitkan ang kanilang itinuro sa kapuluan,
nagturo rin sila ng gramatika, ngunit ang pagtuturo
nila nito’y batay sa pook na kanilang kinaroroonan.
Ang mga prayle ang naging guro.

PANAHON NG KASTILA
Paksain ng Panahon ng mga Kastila
Maaaring mahati ang mga paksain noong panahon ng
Kastila sa (1) Panahon ng Panitikang Pansimbahan
na kinabibilangan ng mga dalit, nobena, buhay-
buhay ng mga santo’t santa, mga sulang pansimba-
han, sermon at mga nauukol sa kagandahang-
asal at (2) Panahon ng Awit at Korido na kinabibi-
langan ng mga awit at korido, mga tulang pan-
damdamin, mga tuluyan at gayon din ng mga dulang B.Panuto: Gumawa ng isang tulang malaya na
pawang pang-aliw. patungkol sa panitikan sa panahon ng katutubo.

_____________
KRAYTERYA SA PAGSULAT NG TULA ____________________________________
Kaugnayan ng Tema 25% ________________________________________
Kaangkupang Tugma 15% ________________________________________
Nilalaman/Pamamaraan 30% ________________________________________
Kintal 15% ________________________________________
Orihinalidad 15%
________________________________________
________________________________________
100%
________________________________________
________________________________________