Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAJIEI, CULTURII SI CERCETARII AL

REPUBLICII MOLDOVA
§coala Profesionala nr. 4, mim. Bal^i

Aprobat Avizat
Director adjunct_________ oj Padureac M. Metodist J/J/* Lisii M.
pentru instruire §i educate
„ n ” _________ qi 2019 09 2019

Plan de activitate
a comisiei metodice a dirigintilor
anul de studii 2019-2020

Discutat si aprobat la sedinta comisiei metodice a dirigintilor,


proces-verbal nr. 1 din IP septembrie 2019

$efiil comisiei metodice ___ ^ / Batrinac G.

Balti, 2019
Plan de activitate a Comisiei metodice a dirigintilor

pentru anul de studii 2019-2 02 0

Obiective Activitati Te rmen Responsabil Indicatori

-Implementarea E x a m in ar ea planificarii 10.09.2019 Set ill comisiei Proiect de


curriculumului de lunga durata la m etodice a lunga du rata
modernizat axat diriginti lor. la
” Dirigentie ” , ’Dirigentie.’
pe formarea
personal itatii pentru anul de studii
elevului si 2019-2020.
pregatirea lui
Obiectivele
penrtu integrarea
educationale.Problem e si
socioprofesionala
perspective.
Plan de
A p rob ar ea planului de
activitate a
activitate a Comisiei
Comisiei
metodice pentru anul de
metodice
studii 2019-2020.

Septembrie Bilic Elena.


to

- Analizarea Ora demonstrate va- Proiect


impactului „ Stereotipuri §i de scruta
stereotipurilor §i prejudecafi de gen. durata.
Rolurile §i diferenfele
prejudecaplor
de gen. ”
asupra relapilor
de gen.

C rearea si afisarea 05.10.2019 Diriginti i Ziar de perete


ziarului de perete. grupelor
anului 1,11,111
“ De ziua ta-Seump
D asca l.”
4 Sedinte cu parintii cu Octombrie Diriginti i Sedinte
tematica- grupelor cu parintii.
anului I.
“Elevi,parinti,profesori
-in parteneriat
d eschis. ”

5 Activitati de voluntariat. Octo mbr ie Ostafeiciuc H. Acti vitati de


voluntariat.
Concurs.

6 - Form are a Ora demonstrativa- Octombrie Gradinari Oxana Proiect


capacita|ii de „Familia. Valori, de scruta
receptare - tradi^ii,viziuni.” du rat a.
producere a
valorilor
spirituale in
armonie cu
principiile
frumosului.
7 „18 octombrie - Ziua 18.10.2019 Dirigintii gr. Ziar de perete
Europeana Anti-trafic.” 90,91, Prezentare
92,93,94. in
Crearea si afisarea Power Point.
ziarului de perete.

8 -Luarea unor Ora demonstrativa- No iem br ie Ostafeiciuc Proiect


decizii privind ” Provocari §i Ecaterina. de scruta
strategiile de schim bare: acfiuni §i durata.
atingere a riscuri. ” /
idealului vie^ii,
prin valorificarea
resurselor §i
implicarea activa.
“Ziua international^ a 16.1 1.2019 Diriginti i ; Ziar de perete
Toleranfei grupelor-
95,96,97,98,99,
Crearea si afisarea 99/1
ziarului de perete.

10 -Respectarea Ora demonstrativa- Decembrie Turcanu ( ja 1ina. Proiect


con§tienta a “Modalitati de de scruta
recomandarilor d im in u a re a stresului §i durata.
medicate privind
oboseala. C auze ale
probleme de
stresului; mod de
nutripe,
imunitate, manifestare; modalitati
insistand spre de prevenire a oboselii
dezvoltarea §i extenuarii. “
capacitapi de
munca
intelectuala.

„Sanatatea, bunul cel


03.12.2019 Diriginti i Ziar de perete
mai de p r e f ’ - Ziua
grupelor
M on diala Anti Sida.
anului II-
g r . 8 0 , 8 1,82,83,84
Crear ea si afisarea
ziarului de perete.

i
12 -Valorificarea ” Cra ciunul- Darul Decembrie Diriginti i Actiuni de
tradipilor §i bucuriei.” grupelor caritate
obiceiurilor an .I,II,III. si
inedite ca o Actiuni de caritate voluntariat.
marturie vie a
con§tiin\ei si voluntariat.
neamului.
13 Arderea lanuarie Ostafeiciuc Sesiune de
profesionala(burn out) Ecaterina. informare.
si gestionarea
conflictelor.

14 -Con§tientizarea Ora demonstrativa- lanuarie Vrabie Mihai. Proiect


pericolului de scruta
relapilor sexuale “ Relafii sexuale durata.
neprotejate, neprotejate. ”
manifestand grija
pentru protec^ia
propriei sanatap.
15 “ Daca n-ar fi iubirea, 24.02.2020 Dirigintii Ziar de perete
m-as teme de viata.” - grupelor
an II-
Grig ore Vieru
gr.85,86,87,88.
Crearea si afisarea
ziarului de perete de
Dragobete.

16 -Proiectarea cu Or a demonstrativa- Februarie Savca Valeria. Proiect


responsabilitate a de scruta
ac|iunilor ” Cunoasterea durata.
concrete pentru propriului potential;
dezvoltarea unei
cariere de succes . Imaginea de sine si
cariera.”
>■

17 “ 8 Martie-Ziua mondiala 08.03.2020 Dirigintii Dedicatii.


a femeii . ” grupelor Recital de
anului-111 poezii.
Crear ea si afisarea 70,71,72,73
ziarului de perete.
-Argumentarea Ora demonstrativa- Marti e Costiucenco Proiect
deciziei In Nicolae. de scruta
planificarea "Dependenta de N E T ” durata.
carierei din
Lupta contra viciilor care
perspectiva
distrug personalitatea.
c o m p atib ility ^
aptitudini lor,
capacitaplor,
valorilor §i
a§teptarilor sale
cu cerin^ele
specific pie^ei
muncii.
“Cariera- Martie Diriginti i P'xcursii la
intre dorinta si anului intreprinderi.
realitate.” 111
Organizarea intalnirilor
cu specialistii din diverse
domenii.

Martie Diriginti i Sedinte


grupelor cu parintii.
Sedinte cu printii cu anului 11-111
tematica-

,Educatia de la greutati
la reusite.”
t
r
-Proiectarea cu Ora demonstrativa- Aprilie Protic Stanislav. Proiect
responsabilitate a de scruta
acpunilor „ Proiectarea carierei. ” durata.
concrete pentru
dezvoltarea unei Interesele §i dezvoltarea
cariere de succes . carierei; stiluri
decizionale; identitate
voca pona la; Jurnalul de
proiectare a carierei

- Clasificarea “ Protecfia civila - Mai Screpliuc Proiect


situapilor de i n s t i t u t e §i reguli de Constantin. de scruta
peri col, urgen^a, securitate colectiva.” durata.
accidente,
accentuand
consecin^ele lor
nefaste asupra
sanata|ii §i
societapi umane