Sunteți pe pagina 1din 1

Aceste principii sunt prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.

1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare


anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și
completările ulterioare, ca urmare a adoptării Directivei 2013/34/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale,
situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a
Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului.

Contabilitatea românească este una de angajamente, care presupune


înregistrarea operațiunilor și tranzacțiilor atunci când acestea se produc, fără a
se ține cont de data la care are loc încasarea sau plata respectivelor
tranzacții. Contabilitatea în partidă dublă vizează păstrarea echilibrului între intrări și
ieșiri, între consum și resurse, astfel încât să se poată verifica relația Active – Datorii
= Capitaluri proprii.