Sunteți pe pagina 1din 13

Mo no g rafi i s pecif i ce act i vi t `]i i c urent e

cazuri practice
Monografie contabil` privind
amenaj`rile efectuate asupra unui
spa]iu \nchiriat
A fost \nchiriat un spa]iu comercial de la prim`rie unde func]ioneaz` un show room. Contractul
prevede c` toate amenaj`rile vor fi suportate de societate.
Societatea are ca profil de activitate fabricarea tåmpl`riei PVC.
S-a schimbat tåmpl`ria de la show room pe cheltuiala acesteia. Tåmplaria care a fost folosit` la
show room (\n valoare de 8.000 lei) a fost \nregistrat` \n contul 345.
Se poate trece suma de 8.000 lei din contul 345 \n contul 214?
Care este regimul TVA \n cazul realiz`rii de tåmpl`rie folosit` la un spa]iu \nchiriat?
R`spunsul aferent prezentului studiu de caz a fost structurat pe mai multe subcapitole:
1. |ncadrarea tåmpl`riei pe perioada efectu`rii efective a amenaj`rii
2. Calculul amortiz`rii
3. Regimul TVA
4. Plata impozitului pe cl`diri

|n primul rånd, atragem aten]ia c` nu se pot face lucr`ri de modernizare la o cl`dire \nchiriat` decåt cu acceptul pro-
prietarului. Din acest punct de vedere, societatea a respectat prevederile \n vigoare \ntrucåt, a[a cum se men]ioneaz` \n
textul problemei:

„Contractul prevede c` toate amenaj`rile vor fi suportate de societate.“

1. |ncadrarea tâmpl=riei pe perioada efectu=rii efective a amenaj=rii


➢ |ncadrarea tåmpl`riei \n contul 345

Contul 345 este un cont de Stocuri. A[a cum se poate observa mai jos din func]ionarea contului, rulajele sunt afe-
rente ob]inerii, precum [i \nstr`in`rii de produse finite.

Text extras din: Anex` 2007 – la Ordinul nr. 2.374/2007 privind modificarea [i completarea Ordinului ministrului
finan]elor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Contul 345 „Produse finite“


Cu ajutorul acestui cont se ]ine eviden]a existen]ei [i mi[c`rii stocurilor de produse finite:
Contul 345 „Produse finite“ este un cont de activ.
|n debitul contului 345 „Produse finite“ se \nregistreaz`:
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor finite intrate \n gestiune [i plusurile de inventar (711);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor finite aduse de la ter]i (354, 401).

|n creditul contului 345 „Produse finite“ se \nregistreaz`:


● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor finite våndute [i lipsurile de inventar (711);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor acordate salariatilor, ca plat` \n natur`, potrivit legii (421);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor cuvenite unit`]ilor prestatoare, ca plat` \n natur`, potrivit prevede-
rilor contractuale (462, 401);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor finite transferate \n magazinele de vånzare proprii (371);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor re]inute pentru a fi utilizate \n aceea[i unitate (301, 302, 303, 381);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor acordate salaria]ilor ca plat` \n natura, potrivit legii (421);
● valoarea la pre] de \nregistrare a produselor finite trimise la ter]i (354);
● valoarea dona]iilor de produse finite (658);
● valoarea pierderilor din calamit`]i (671).

ATEN}IE!
Pentru a decide dac` folosirea contului 345 este corect`, mai \ntåi trebuie analizat modul \n care lucreaz` societatea.
Dac` firma produce [i livreaz` tåmpl`rie PVC doar pe baz` de comenzi, atunci contabilitatea ar trebui ]inut` pe proiecte
folosindu-se contul 332 „Lucr`ri \n curs de execu]ie“, cu analitice pe fiecare lucrare/comand` operat`. Dac`, \n schimb,
societatea produce [i tåmpl`rie PVC de dimensiuni standard pe care o stocheaz` pentru a o vinde ulterior, atunci [i
folosirea contului 345 este corect`.

Trebuie subliniat c`, \n contabilitate, fiecare caz trebuie studiat separat, \n func]ie de toate datele.

Pornind de la cele men]ionate anterior, \ncadrarea ca stocuri se poate face dac` societatea produce [i distribuie
bunuri care s` poat` fi produse la nivel larg [i ulterior våndute retail, nemaifiind condi]ionate de personalizare, la ce-
rerea clientului.

➢ |ncadrarea tåmpl`riei ca imobilizare

Pornind de la caracterul de unicitate a fiec`rei lucr`ri din PVC, se poate men]iona cu un procent ridicat de certitu-
dine, c` societatea [tie exact cånd \ncepe procedeul de fabrica]ie [i poate ]ine o eviden]` separat` a resurselor aferente
acestui procedeu. Aceasta va [ti exact ce materiale [i servicii vor fi aferente strict acestui proces, dar [i procentul de apli-
care aferent restului de activit`]i. Drept urmare, se poate urm`ri [i \nregistra \ntr-un cont de mijloc fix, detaliat pentru
respectiva amenajare, fiecare cheltuial` aferent`.

Potrivit Codului fiscal din 22/12/2003 (versiune actualizat` la data de 01/01/2009), art. 24 pct. 2, mijlocul fix amor-
tizabil este orice imobilizare corporal` care \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii:

a) este de]inut [i utilizat \n produc]ia, livrarea de bunuri sau \n prestarea de servicii, pentru a fi \nchiriat ter]ilor sau
\n scopuri administrative;

b) are o valoare de intrare mai mare decåt limita stabilit` prin hot`råre a Guvernului. La momentul actual, valoarea
limit` stabilit` de legisla]ia \n vigoare este de 1.800 lei;

c) are o durat` normal` de utilizare mai mare de un an.

|n conformitate cu acela[i articol, la alineatul 3, sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile:

2 Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

a) investi]iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de \nchiriere, concesiune, loca]ie de
gestiune sau altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse \n func]iune par]ial, pentru care nu s-au \ntocmit formele de \nregistrare ca imobilizare cor-
poral`; acestea se cuprind \n grupele \n care urmeaz` a se \nregistra, la valoarea rezultat` prin \nsumarea cheltu-
ielilor efective ocazionate de realizarea lor;
c) investi]iile efectuate pentru descopert` \n vederea valorific`rii de substan]e minerale utile, precum [i pentru
lucr`rile de deschidere [i preg`tire a extrac]iei \n subteran [i la suprafa]`;
d) investi]iile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate \n scopul \mbun`t`]irii
parametrilor tehnici ini]iali [i care conduc la ob]inerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii
mijlocului fix;
e) investi]iile efectuate din surse proprii, concretizate \n bunuri noi, de natura celor apar]inånd domeniului public,
precum [i \n dezvolt`ri [i moderniz`ri ale bunurilor aflate \n proprietate public`;
f) amenaj`rile de terenuri.

➢ Alegerea contului de mijloace fixe

|ntrucåt procesul de amenajare este de durat`, pån` la finalizarea lucr`rii este recomandabil s` se foloseasc` contul
231. |n acest cont se vor \nregistra toate sumele generate, drept cheltuial`, de procesul de fabrica]ie.

Contul 231 „Imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie“


Cu ajutorul acestui cont se ]ine eviden]a imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie.
Contul 231 „Imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie“ este un cont de activ.

|n debitul contului 231 „Imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie“ se \nregistreaz`:


● valoarea imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie facturate de furnizori, inclusiv entit`]i afiliate sau entit`]i
legate prin interese de participare (404, 451, 453);
● valoarea imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie efectuate \n regie proprie, neterminate (722);
● valoarea imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie primite ca aport la capitalul social (456).

|n creditul contului 231 „Imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie“ se \nregistreaz`:


● valoarea imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie, recep]ionate, date \n folosin]` sau puse \n func]iune (211,
212, 213, 214);
● valoarea imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie scoase din eviden]` (658);
● valoarea imobiliz`rilor corporale \n curs de execu]ie distruse de calamit`]i (671).

Pe tot parcursul procesului mai sus men]ionat, fiecare opera]ie aferent` amenaj`rii va genera urm`toarele \nregistr`ri
contabile:

Cls. 6 = Cls. 3 / 401


Conturi de cheltuial` Conturi de stocuri / Furnizori

De asemenea, trebuie men]ionat c` asemenea produc]iei de stocuri, [i \n cazul produc]iei de imobiliz`ri, costul de
produc]ie se calculeaz` ca sum` a costurilor directe de produc]ie la care se adaug` [i cota cheltuielilor indirecte de pro-
duc]ie alocate \n mod ra]ional:
(2) Costul de produc]ie sau de prelucrare al stocurilor, precum [i costul de produc]ie al imobiliz`rilor cuprind chel-
tuielile directe aferente produc]iei, [i anume: materiale directe, energie consumat` \n scopuri tehnologice, manoper`
direct` [i alte cheltuieli directe de produc]ie, precum [i cota cheltuielilor indirecte de produc]ie alocat` \n mod ra]ional
ca fiind legat` de fabrica]ia acestora.
|n aceast` ordine de idei, \n costul de produc]ie al moderniz`rilor efectuate asupra sediului \nchiriat se vor include,
pe lång` materialele PVC folosite, [i cheltuielile cu manopera direct`, energia electric` folosit` pentru instalarea
tåmpl`riei, alte cheltuieli directe de produc]ie, precum [i cota cheltuielilor indirecte de produc]ie alocat` \n mod ra]ional.

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro 3


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

Astfel:

641 = 421
645 = 43X
604/605 = 401
{i concomitent:

231 = 722 8.000 lei


„Imobiliz`ri corporale „Venituri din produc]ia de
\n curs de execu]ie“ imobiliz`ri corporale“

La sfår[itul fiec`rei perioade, va trebui s` se verifice ca, datorit` detalierii analitice a conturilor de cheltuial`, pe
fiecare centru de cost/proiect \n parte, societatea s` nu ias` nici pe piedere [i nici pe profit, ca urmare a activit`]ii de pro-
duc]ie proprie a amenaj`rii.

La sfår[itul produc]iei, trebuie f`cut` recep]ia amenaj`rii. Nota contabil` generat` este urm`toarea:

Recep]ionarea lucr`rilor de modernizare

212 = 231 8.000 lei


„Construc]ii“ „Imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie“

ATEN}IE!
Un alt aspect pe care am dori s` \l subliniem ar fi \ncadrarea amenaj`rii \n contul 212, [i nu \n 214. Aceast` \ncadrare
pleac` atåt de la func]ionarea celor dou` conturi, mai jos detaliat`, precum [i a regulii conform c`reia orice activitate adi-
acent` unui proces va urma natura procesului principal. Conform acestei reguli, \ntrucåt amenajarea se refer` la o
cl`dire, ea va trebui s` fie \nregistrat` \n contul \n care s-ar fi \nregistrat [i cl`direa. Dac` \mbun`t`]irea ar fi fost f`cut`
unei piese de mobilier, ea s-ar fi \nregistrat \n contul 214.

Contul 212 „Construc]ii“


Cu ajutorul acestui cont se ]ine eviden]a existen]ei [i mi[c`rii construc]iilor.
Contul 212 „Construc]ii’’ este un cont de activ.

|n debitul contului 212 „Construc]ii“ se \nregistreaz`:


● valoarea construc]iilor achizi]ionate, realizate din produc]ie proprie, primite prin subven]ii pentru investi]ii, ca
aport la capitalul social (404, 231, 131, 132, 456);
● valoarea construc]iilor primite cu titlu gratuit (133);
● valoarea construc]iilor achizi]ionate de la entit`]i afiliate sau de la entit`]i legate prin interese de participare (451,
453);
● valoarea construc]iilor primite \n regim de leasing financiar (167);
● cre[terea fa]` de valoarea contabil` net`, rezultat` din reevaluarea construc]iilor, dac` nu a existat o descre[tere
anterioar` recunoscut` ca o cheltuial` aferent` construc]iei reevaluate (105);
● cre[terea fa]` de valoarea contabil` net`, rezultat` din reevaluarea construc]iilor, recunoscut` ca venit care s` com-
penseze cheltuiala cu descre[terea, recunoscut` anterior la acel activ (781);
● costurile estimate ini]ial cu demontarea [i mutarea imobiliz`rii corporale la scoaterea din eviden]`, precum [i cele
cu restaurarea amplasamentului (151);
● valoarea amortiz`rii investi]iilor efectuate de chiria[i la construc]iile primite cu chirie [i restituite proprietarului
(281).

4 Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

|n creditul contului 212 „Construc]ii“ se \nregistreaz`:


● valoarea neamortizat` a construc]iilor scoase din eviden]` (658);
● amortizarea construc]iilor scoase din eviden]` (281);
● valoarea construc]iilor cedate \n regim de leasing financiar (267);
● descre[terile fa]` de valoarea contabil` net`, rezultate din reevaluarea construc]iilor, \n limita soldului creditor al
rezervei din reevaluare (105);
● valoarea descre[terii rezultate din reevaluarea construc]iilor, recunoscut` ca o cheltuial` cu \ntreaga valoare a
deprecierii, atunci cånd \n rezerva din reevaluare nu este \nregistrat` o sum` referitoare la acel activ (681);
● valoarea amortiz`rii construc]iilor, eliminat` cu ocazia reevalu`rii din valoarea contabil` brut` a acestora (281);
● valoarea cl`dirilor care fac obiectul particip`rii \n natur` la capitalul social al altor entit`]i, \n schimbul dobåndirii
de participa]ii \n capitalul acestora (261, 263, 265);
● valoarea investi]iilor efectuate de chiria[i la construc]iile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprie-
tarului (281);
● valoarea construc]iilor aportate retrase (456);
● valoarea construc]iilor distruse de calamit`]i (671).

Soldul contului reprezint` valoarea construc]iilor existente.

Contul 214 „Mobilier, aparatur` birotic`, echipamente de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i alte active
corporale“
Cu ajutorul acestui cont se ]ine eviden]a existen]ei [i mi[c`rii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor active corporale.
Contul 214 „Mobilier, aparatur` birotic`, echipamente de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i alte active cor-
porale“ este un cont de activ.

|n debitul contului 214 „Mobilier, aparatur` birotic`, echipamente de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i alte
active corporale“ se \nregistreaz`:
● valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale achizi]ionate, realizate din produc]ie proprie, primite prin subven]ii pentru investi]ii, ca aport la
capitalul social (404, 446, 231, 131, 132, 456);
● valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale primite cu titlu gratuit (133);
● plusurile de inventar constatate la mobilier, aparatur` birotic`, echipamente de protec]ie a valorilor umane [i
materiale [i la alte active corporale (134);
● valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale achizi]ionate de la entit`]i afiliate sau de la entit`]i legate prin interese de participare (451, 453);
● valoarea amortiz`rii investi]iilor efectuate de chiria[i la imobiliz`rile primite cu chirie [i restituite proprietarului
(281);
● valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale, primite \n regim de leasing financiar (167);
● cre[terea fa]` de valoarea contabil` net`, rezultat` din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipa-
mentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor active corporale, dac` nu a existat o descre[tere ante-
rioar` recunoscut` ca o cheltuial` aferent` imobiliz`rii corporale reevaluate (105);
● cre[terea fa]` de valoarea contabil` net`, rezultat` din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipa-
mentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor active corporale, recunoscut` ca venit care s` com-
penseze cheltuiala cu descre[terea, recunoscut` anterior la acel activ (781).

|n creditul contului 214 „Mobilier, aparatur` birotic`, echipamente de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i alte
active corporale“ se \nregistreaz`:
● valoarea neamortizat` a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materi-
ale [i a altor active corporale, scoase din eviden]` (658);
● amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale scoase din eviden]` (281);
● valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale cedate \n regim de leasing financiar (267);

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro 5


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

● descre[terile fa]` de valoarea contabil` net`, rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipa-
mentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor active corporale, \n limita soldului creditor al rezervei
din reevaluare (105);
● valoarea descre[terii rezultate din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a va-
lorilor umane [i materiale [i a altor active corporale, recunoscut` ca o cheltuial` cu \ntreaga valoare a deprecierii,
atunci cånd \n rezerva din reevaluare nu este \nregistrat` o sum` referitoare la acel activ (681);
● aport \n natur` la capitalul social al altor entit`]i, \n schimbul dobåndirii de participa]ii la capitalul acestora (261,
263, 265);
● valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie a valorilor umane [i materiale [i a altor
active corporale distruse de calamit`]i (671).

Soldul contului reprezint` valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protec]ie [i a altor active cor-
porale existente.

2. Calculul amortiz=rii
Amortizarea cheltuielilor aferente lucr`rilor care au ca efect sporirea gradului de confort [i ambient (modernizare)
se face fie pe durata normal` de utilizare r`mas`, fie pe perioada contractului de \nchiriere. Amortizarea cheltuielilor
cu modernizarea unei cl`diri \nchiriate sunt suportate de c`tre chiria[ul care a f`cut investi]ia.

Aspectele men]ionate anterior sunt prev`zute de c`tre legisla]ia \n vigoare, prin urm`toarele acte normative:

Din punct de vedere contabil: Ordinul nr. 1.752/2005 – Reglement`ri contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunit`]ilor Economice Europene

Amortizarea
97. – (1) Amortizarea se stabile[te prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobiliz`rilor cor-
porale.
(2) Amortizarea imobiliz`rilor corporale se calculeaz` pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii \n
func]iune a acestora [i pån` la recuperarea integral` a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economic` [i
condi]iilor de utilizare a acestora.
98. – (1) Amortizarea imobiliz`rilor corporale concesionate, \nchiriate sau \n loca]ie de gestiune se calculeaz` [i
se \nregistreaz` \n contabilitate de c`tre entitatea care le are \n proprietate.
(2) Se supun, de asemenea, amortiz`rii investi]iile efectuate la imobiliz`rile corporale luate cu chirie, pe durata
contractului de \nchiriere.

La expirarea contractului de \nchiriere, valoarea investi]iilor efectuate [i a amortiz`rii corespunz`toare se cedeaz`


proprietarului imobiliz`rii. |n func]ie de clauzele cuprinse \n contractul de \nchiriere, transferul poate reprezenta o vån-
zare de active sau o alt` modalitate de cedare. |nregistrarea \n contabilitate a opera]iunilor se efectueaz` conform prezen-
telor reglement`ri.

Din punct de vedere fiscal: Codul fiscal [i Norma metodologic` 2004 – de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

Art. 24. – [...]


Codul fiscal:

(11) Amortizarea fiscal` se calculeaz` dup` cum urmeaz`:


a) \ncepånd cu luna urm`toare celei \n care mijlocul fix amortizabil se pune \n func]iune;
b) pentru cheltuielile cu investi]iile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata
normal` de utilizare, pe durata normal` de utilizare r`mas` sau pe perioada contractului de concesionare sau
\nchiriere, dup` caz;
c) pentru cheltuielile cu investi]iile efectuate la mijloacele fixe concesionate, \nchiriate sau luate \n loca]ie de
gestiune de cel care a efectuat investi]ia, pe perioada contractului sau pe durata normal` de utilizare, dup` caz;
d) pentru cheltuielile cu investi]iile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe o perioad` de 10 ani;

6 Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

e) amortizarea cl`dirilor [i a construc]iilor minelor, salinelor cu extrac]ie \n solu]ie prin sonde, carierelor, exploat`rilor
la zi, pentru substan]e minerale solide [i cele din industria extractiv` de petrol, a c`ror durat` de folosire este limitat`
de durata rezervelor [i care nu pot primi alte utiliz`ri dup` epuizarea rezervelor, precum [i a investi]iilor pentru
descopert` se calculeaz` pe unitate de produs, \n func]ie de rezerva exploatabil` de substan]` mineral` util`.

Norme metodologice:
70 2. Pentru perioada \n care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel pu]in pe o perioad` de o lun`, recupe-
rarea valorii fiscale r`mase neamortizate se efectueaz` pe durata normal` de utilizare r`mas`, \ncepånd cu luna
urm`toare repunerii \n func]iune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscal`.

|n aplicarea prevederilor lit. c) alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i com-
plet`rile ulterioare, amortizarea fiscal` a cheltuielilor cu investi]iile efectuate la mijloacele fixe concesionate, \nchiri-
ate sau luate \n loca]ie de gestiune, se calculeaz` pe baza perioadei ini]iale a contractului, indiferent dac` acesta se
prelunge[te ulterior, sau pe durata normal` de utilizare r`mas`, potrivit op]iunii contribuabilului, \ncepånd cu luna
urm`toare finaliz`rii investi]iei.

Nota contabil` lunar`:

6811 = 2812
„Cheltuieli cu amortizarea“ „Amortiz`ri privind imobiliz`rile corporale“

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile reprezentånd valoarea neamortizat` a moderniz`rii sunt recunoscute la cal-
culul profitului impozabil, iar veniturile realizate din cedarea activelor sunt venituri impozabile. Pe total nu rezult` pro-
fit din aceast` opera]iune. Cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

3. Regimul TVA
Dac` tåmpl`ria realizat` din produc]ie proprie are ca scop utilizarea acesteia \n cadrul activit`]ii economice a socie-
t`]ii, TVA-ul aferent costurilor de realizare este deductibil, chiar dac` este aferent` unui spa]iu \nchiriat. |n caz contrar,
dac` tåmpl`ria nu va fi utilizat` \n cadrul activit`]ii economice a societ`]ii, se consider` c` este o livrare c`tre sine [i se
va emite autofactur`.
Livrarea c`tre sine este definit` \n cadrul articolului 128 alin. (4) din Codul fiscal.
Art. 128. – (1) Este considerat` livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca [i un proprietar.
(4) Sunt asimilate livr`rilor de bunuri efectuate cu plat` urm`toarele opera]iuni:
a) preluarea de c`tre o persoan` impozabil` a bunurilor mobile achizi]ionate sau produse de c`tre aceasta pentru a
fi utilizate \n scopuri care nu au leg`tur` cu activitatea economic` desf`[urat`, dac` taxa aferent` bunurilor respective
sau p`r]ilor lor componente a fost dedus` total sau par]ial;
b) preluarea de c`tre o persoan` impozabil` a bunurilor mobile achizi]ionate sau produse de c`tre aceasta pentru a
fi puse la dispozi]ie altor persoane \n mod gratuit, dac` taxa aferent` bunurilor respective sau p`r]ilor lor componente a
fost dedus` total sau par]ial;
c) preluarea de c`tre o persoan` impozabil` de bunuri mobile corporale achizi]ionate sau produse de c`tre aceasta,
altele decåt bunurile de capital prev`zute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate \n scopul unor opera]iuni care nu
dau drept integral de deducere, dac` taxa aferent` bunurilor respective a fost dedus` total sau par]ial la data achizi]iei;
d) bunurile constatate lips` din gestiune, cu excep]ia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c).

Codul fiscal
(2) Persoana \nregistrat` conform art. 153 trebuie s` autofactureze, \n termenul prev`zut la alin. (1), fiecare livrare
de bunuri sau prestare de servicii c`tre sine.

Norme metodologice
70. (1) Autofactura pentru livr`ri de bunuri sau prest`ri de servicii c`tre sine trebuie emis` numai dac` opera]iu-
nile \n cauz` sunt taxabile [i numai \n scopul taxei, fiind obligatorie men]ionarea urm`toarelor informa]ii:

Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro 7


117 Studii de caz [i Monografii Contabile

a) num`rul facturii, care va fi un num`r secven]ial acordat \n baza uneia sau a mai multor serii, care identific` \n mod
unic o factur`;
b) data emiterii;
c) numele, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;
d) pentru situa]iile prev`zute la art. 128 alin. (4) lit. a), c) [i d) din Codul fiscal, [i la prima tez` a art. 129 alin. (4)
lit. a) din Codul fiscal, la rubrica cump`r`tor se \nscriu informa]iile men]ionate la lit. c);
e) numele, adresa [i codul de \nregistrare \n scopuri de TVA ale beneficiarului, la rubrica cump`r`tor, pentru
situa]iile prev`zute la art. 128 alin. (4) lit. b), [i a doua tez` a art. 129 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal;
f) denumirea [i descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
g) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
h) cota de tax` aplicabil`;
i) valoarea taxei colectate.
(2) Informa]iile din factura emis` prin autofacturare se \nscriu \n jurnalele pentru vånz`ri [i sunt preluate cores-
punz`tor \n decontul de tax` prev`zut la art. 156 2 din Codul fiscal, ca tax` colectat`.

Ca urmare a modific`rii art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (unde se prevedea c` dintre bunurile [i serviciile pen-
tru livrarea sau prestarea c`rora se aplic` m`surile de simplificare sunt [i lucr`rile de construc]ii-montaj) \n sensul
abrog`rii acestor prevederi, \ncepånd cu 01 ianuarie 2008, activitatea de construc]ie-montaj devine o opera]ie taxabil`.

ATEN}IE!
Prin lucr`ri de construc]ii-montaj, \n sensul art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, se \n]elege lucr`rile de construc]ie,
reparare, modernizare, transformare [i demolare legate de un bun imobil.

Nota contabil` aferent` autofactur`rii este:

635 = 4427
„Cheltuieli cu alte impozite, taxe [i v`rs`minte asimilate“ „TVA colectat`“

4. Plata impozitului pe cl=diri


La \ncetarea contractului de \nchiriere, valoarea moderniz`rii, nediminuat` cu amortizarea calculat`, se cedeaz` pro-
prietarului cl`dirii, pentru a majora corespunz`tor valoarea cl`dirii.
|n procesul-verbal de predare – primire a cl`dirii se men]ioneaz` [i amortizarea calculat` de c`tre chiria[. |n felul
acesta, proprietarul se \nregistreaz` la finele contractului, cu uzura corespunz`toare noii valori a mijlocului fix.

Potrivit dispozi]iilor din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, proprie-
tarul cl`dirii trebuie s` declare \n termen de 30 de zile modific`rile aduse acesteia:
Art. 253. – (1) |n cazul persoanelor juridice, impozitul pe cl`diri se calculeaz` prin aplicarea unei cote de impozitare
asupra valorii de inventar a cl`dirii.
(2) Cota de impozit se stabile[te prin hot`råre a consiliului local [i poate fi cuprins` \ntre 0,25% [i 1,50% inclusiv. La
nivelul municipiului Bucure[ti, aceast` atribu]ie revine Consiliului General al Municipiului Bucure[ti.
(3) Valoarea de inventar a cl`dirii este valoarea de intrare a cl`dirii \n patrimoniu, \nregistrat` \n contabilitatea pro-
prietarului cl`dirii, conform prevederilor legale \n vigoare.
(31) |n cazul cl`dirii la care au fost executate lucr`ri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extin-
dere, de c`tre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obliga]ia s` comunice locatorului valoarea lucr`rilor execu-
tate pentru depunerea unei noi declara]ii fiscale, \n termen de 30 de zile de la data termin`rii lucr`rilor respective.

Persoanele juridice aplic` o cot` cuprins` \ntre 0,5 [i 1%, stabilit` de c`tre consiliul local, asupra valorii de inventar
a cl`dirii. Valoarea de inventar a cl`dirii este cea \nregistrat` \n contabilitatea proprie, potrivit reglement`rilor contabile
\n vigoare.
Pentru cl`dirile la care s-au facut moderniz`ri, \ncepånd cu data de 1 a lunii urm`toare celei \n care s-a \nregistrat
reevaluarea \n urma lucr`rilor de modernizare, se calculeaz` noul impozit pe cl`dire.

8 Revista Romån` de Monografii Contabile ● www.monografii.ro ● www.cd.monografii.ro ● www.contabilul.ro


Construi]i corect propriile
Monografii Contabile!
Proasp`t`, elegant`, inteligent`, fin`, sobr`, ca o doamn` \n fa]a
c`reia \]i vine instinctiv s` \]i sco]i p`l`ria, Revista Romån` de
Monografii Contabile reu[e[te \n fiecare lun` s` aduc` \n fa]a
ochilor [i a min]ii cititorilor ei:
 Studii de caz, \nregistr`ri contabile
 Spe]e rezolvate
 Solu]ii pentru cazuri atipice
 Monografii contabile
 Nout`]i legislative
 Articole interesante.

     
Elimina]i acum din munca dvs. orice semn de \ntrebare!
Asigura]i-v` c` fiecare \nregistrare contabil` este
construit` absolut corect!

Revista Romån` de Monografii Contabile v` arat` ce \nseamn` s`:


 lucra]i profesionist, ca la carte, dar \n acela[i timp relaxat, f`r` stresul gre[elii
 economisi]i timp [i bani \n procesul de informare
 economisi]i banii destina]i consultan]ei fiscale \n cabinetele cu tarife „piperate“
 cå[tiga]i bani ca m`sur` a aprecierii conducerii, mul]umite de felul \n care gestiona]i resursele
financiare ale firmei.

www.monografii.ro

Care este metoda low-cost pentru o contabilitate perfect= \n 2009?

R~SPUNS CORECT: Colec]ia


de Monografii Contabile!
To]i speciali[tii departamentelor financiar-contabile cad de
acord asupra unui aspect: dac` folose[ti monografii contabile
care descriu perfect fluxul lunar de numerar al firmei \n care

 50% munca! {i asta pentru c` lucrul bine f`cut,


lucrezi, este clar c` deja ]i-ai u[urat [i simplificat cu cel pu]in

 \nl`tur` posibilitatea amenzilor


Colec]ia celor 14 numere ale
\n baza temeiului legal:
Revistei Romåne de
 v` scute[te de teama [i de stresul generate de
Monografii Contabile

contabile corecte, legale [i sigure! 


v` asigur` o baz` de informa]ii
vizita organelor de control fiscal.

www.colectie.monografii.ro
MONOGRAFII CONTABILE
de nota 10,
la un clic distan]`
Studii de caz,
\n 50 de direc]ii diferite!
Este momentul s` v` invit`m \n fa]a calculatorului:
cu un singur clic pute]i avea \n fa]a ochilor una
dintre cele mai interesante monografii contabile
create special pentru dvs. de autorii
Revistei Romåne de Monografii Contabile.

Suntem convin[i c` ve]i g`si interesante [i utile pentru


profesia dvs. subiectele propuse pentru apari]ia CD-ului
Cele mai c`utate 50 monografii contabile!

Sunte]i abonat la Revista Romån` de Monografii Contabile?


Ave]i acum 50% reducere:
o minunat` ocazie de a v` proteja economiile!
Iat` numai cåteva dintre titlurile articolelor, „a[i \n månec`“ pentru dvs.:
● Contabilitatea opera]iunilor de factoring
● Calculul [i \nregistrarea impozitului pe profit. Repartizarea profitului
● Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor pensiunilor turistice
● Trecerea de la micro\ntreprindere la pl`titor de impozit pe profit
● Contabilitatea opera]iunilor privind capitalul social
● |nregistrarea avansurilor de trezorerie la sfår[itul anului
● Reflectarea \n contabilitate a activit`]ilor de demolare a cl`dirilor [i construc]ia altora noi

Pentru lista complet` v` invit`m pe


www.cd.monografii.ro
Nu mai ezita]i! Comanda]i acum CD-ul
Cele mai c`utate 50 monografii contabile
trimi]ånd datele dvs. la adresa monografii@rs.ro!
O nou= lege... nou=?
Un nou Cod Fiscal care \l \nlocuie[te
pe cel de diminea]=?
S-a schimbat din nou schimbarea?

Iat= solu]ia!

Rapid, f=r= pierderi


i l u l . r o
inutile de timp, po]i
n t a b
accesa legisla]ia din
domeniul fiscal-contabil, ww w .c o
complet= [i actualizat= la
zi. Un motor de c=utare
eficient \]i pune la
dispozi]ie textul de lege,
modific=rile [i abrog=rile
actului, toate legile la care
face referire actul
respectiv.

● Noul Cod fiscal ● TVA ● Stocuri ● Leasing ● Contabilitate de gestiune


● Control fiscal ● Dividende ● Standarde Interna]ionale de Contabilitate

● Profit ● Amortizare ● Salarii ● Legea contabilit=]ii actualizat=

● Normele de aplicare a Codului fiscal ● Catalog firme contabilitate

gratuit ● Newsletter zilnic gratuit ● Codul de procedur= fiscal=


Informa]ii complete pe
Portalul www.contabilul.ro www.contabilul.ro
\]i pune la dispozi]ie: sau la telefon:
✔ 1.300 de comentarii ale actelor normative [i exemple 021.209.45.45
de \nregistr=ri contabile
✔ 800 de cazuri practice, \nregistr=ri [i monografii contabile
✔ 700 de exemple de calcule, studii de caz, modele de formulare
[i tabele ilustrative

www.contabilul.ro
Uita]i co[marul amenzilor!
Legea contabilit=]ii sanc]ioneaz= omisiunile
sau erorile din registrele dvs. contabile

Consilier – Contabilitate v` pune la dispozi]ie tot ce


trebuie s` [ti]i \n domeniul contabilit`]ii. Nu este un tratat
ineficient [i sufocat de teorie, ci un instrument de lucru
plin de exemple practice [i de sfaturi avizate, oferite de
speciali[ti \n contabilitate. |n plus, toate informa]iile au la
baz` cerin]ele normative privind introducerea Standardelor
Interna]ionale de Contabilitate!

Consilier – Contabilitate con]ine informa]ii complete [i


permanent actualizate referitoare la:
 documentarea \nregistr`rilor contabile
 verificarea \nregistr`rilor contabile
 preg`tirea lucr`rilor de \nchidere

 elaborarea situa]iilor financiare anuale SERVICII
 organizarea optim` a contabilit`]ii firmei

GRATUITE:
 \nregistrarea opera]iunilor de capital Actualizarea lunar`
 recunoa[terea [i \nregistrarea activelor 
a informa]iei cu noi
solu]ii la problemele
 calcula]ia costurilor [i stabilirea stocurilor de contabilitate
 implementarea contabilit`]ii de gestiune
 Consultan]` 


contabilitatea salariilor [i a altor drepturi de specializat`
personal personalizat`
 contabilitatea tranzac]iilor comerciale
telefonic sau \n scris

 contabilitatea produc]iei. Serviciul INFOLEX 


 Newsletter electronic 
INFOCONTABILI-


TATE
cadou
GARAN}IE
 Bro[ura Cum s` v` eficientiza]i activitatea 90 DE ZILE! 
financiar-contabil`

www.asistentacontabila.ro www.contabilitateonline.ro
Confiden]ial
pentru contabilii din
institu]iile publice
Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii
publice v` arat` cum trebuie aplicat` concret legea
\n cazul dvs. specific. V` ve]i ]ine astfel la ad`post
de sanc]iunile dure prev`zute pentru \nc`lcarea
actelor normative care v` vizeaz` direct.

|n Consilierul – Contabilitate pentru institu]ii


publice, autorii, specializa]i \n contabilitatea specific`
institu]iilor publice, v` pun la dispozi]ie informa]ii ce v`
ofer` sprijin \n:

 cunoa[terea detaliat` a noului plan de conturi [i a in-


struc]iunilor de aplicare a acestuia \n institu]iile
publice SERVICII
 \nregistrarea [i reflectarea corect` \n contabilitate a GRATUITE:
activit`]ii desf`[urate ca autoritate public` [i, acolo Actualizarea lunar` 


unde este cazul, ca agent economic a informa]iei cu noi
 rezolvarea rapid` [i corect`, conform` cu temeiul solu]ii la problemele
de contabilitate

legal \n vigoare, a oric`rei probleme financiar-con-
tabile pentru institu]ii
 identificarea [i solu]ionarea unor cazuri particulare
publice
controversate Consultan]` 
 contabilitatea stocurilor

specializat`
 contabilitatea salariilor
personalizat`
telefonic sau \n scris

 contabilitatea capitalurilor
 contabilitatea veniturilor [i finan]`rilor

90 DE ZILE! 
GARAN}IE
 clasifica]ia bugetar` func]ional` [i economic`
 contabilitatea creditelor bugetare [i a conturilor \n
afara bilan]ului.

www.institutiipublice.ro

S-ar putea să vă placă și