Sunteți pe pagina 1din 18

BUCUREŞTI, 2020

MICHAEL HORODNICEANU,
românul care a revoluționat
transporturile din New York
Antreprenoriat

Peter
Georgescu,
din lagărul
de muncă al
comuniștilor,
în topul DOREL NĂSUI – antreprenor/American BOGDAN DEGERATU – fondator Ewin SEBASTIAN ȘTEFAN – CEO LoadMe,

managerilor
International Radio, Chicago, SUA Service, Paris, Franța Dubai, UAE

lumii
POVESTEA LUI PETER ANDREW intervenția congresmanului Frances Bol- serie de colegii și universități renumite.
Georgescu (81 de ani) pare, mai ton și a președintelui Eisenhower, băieții Cel mai recent, Peter a fost unul din-
degrabă, scenariul unui film de acțiune. s-au reunit cu părinții lor în aprilie 1954. tre susținătorii principali ai tranziției
Tatăl lui Peter, Valeriu C. Georgescu a Peter Georgescu a urmat apoi guvernanței afacerilor de la shareholder
fost directorul general al operațiunilor Phillips Exeter Academy, unde ajunsese primacy la stakeholder capitalism. El
Exxon în România. la invitația directorului de acolo, care l-a a vorbit pe larg pe această temă în Sta-
În 1947, Valeriu Georgescu se afla în primit cu toate că tânărul nu știa limba tele Unite, inclusiv la Aspen Institute și
Statele Unite și nu a mai putut reveni în engleză și nici nu mai fusese la școală Commonwealth Club și la mese rotunde
țară din cauza regimului pro-sovietic în ultimii ani. Dar Peter a trecut cu brio la care au participat membrii ai Congre- SERGIU NEDEVSCHI – COO Tarana ANDREEA WADE – Portofolio director SEBASTIAN DOBRINCU – CEO
instaurat aici. Peste noapte, au devenit peste aceste probleme. Apoi a absolvit sului Statelor Unite. Wireless, Berkeley, SUA iCIMS, Dublin, Irlanda Storyheap, Silicon Valley, SUA
dușmanii regimului comunist . Universitatea Princeton, cum laudae, Peter a lucrat în opt consilii de admi-
Peter și fratele său au fost lăsați în Ro- și a obținut o diplomă de MBA la Stan- nistrație publice și este în continuare
mânia cu bunicii și au rămas departe de ford Business School. În 1963, a ajuns la vicepreședinte al Spitalului Presbiterian
mama și de tatăl lor timp de opt ani. Bu- Young & Rubicam ca stagiar în departa- din New York, al bursei Paul & Daisy
nicului său i-a fost confiscată averea și a mentul lor de cercetare. Treizeci și șapte Soros Fellowships for New Americans.
fost întemnițat, fiind ucis în închisoare. de ani mai târziu s-a retras din funcția de De asemenea, este administrator al
La scurt timp după ce bunicul său a fost președinte și director executiv al Young Academiei Exeter și al altor organizații
închis, Peter, în vârstă de doar zece ani, a & Rubicam, pe când această firmă se nonprofit.
fost arestat împreună cu fratele și bunica afla în vârful industriei de publicitate și Peter Georgescu a publicat volu-
și a fost trimis într-un lagăr de muncă. În comunicații conexe. me care s-au bucurat de mare succes: 
1953, tatăl său a fost abordat de diploma- În semn de recunoaștere pentru con- Capitalists, Arise!,  The Source of
ții comuniști români la New York care tribuțiile sale la industria de marketing Success și  The Constant Choice. Totodată,
i-au cerut să devină spion în schimbul și publicitate, Peter a fost introdus în a scris articole de opinie în secțiunea
păstrării în viață a copiilor săi. Părinții lui Advertising Hall of Fame și a primit mai Sunday Review de la The New York Times,
MATEI ZAHARIA – co-fondator Databricks,
Peter au refuzat și au mers direct la presă, multe diplome de Honorary Doctorate articole care au avut mii de comentarii pe LUCIAN FOGORȘ – co-fondator   profesor asistent de informatică  SABIN IELCEANU – co-fondator Inwixt,
provocând un scandal internațional. Cu of Humanity și alte recunoașteri de la o Facebook. iiot-world.com, Cleveland, SUA la Universitatea Stanford, SUA Los Gatos, California

2 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 3


Management

Michael Horodniceanu,
cel care a dezvoltat
metroul din New York

DORIN FLEȘERIU – CEO at Delphi ALEXANDRU VLAD – CEO Selgros, Neu NICOLAE CANTUNIAR – CEO RICOH,
Electric, Bruxelles, Belgia Isenburg, Germania Hanovra, Germania

M IC H A E L HORODN IC E A N U Michael Horodniceanu are peste ierea lucrărilor la South Ferry Terminal și a
este profesor la New York 40 de ani de experiență în industria de început a doua fază a lucrărilor la Second
University Tandon School of Enginee- transporturi și construcții, inclusiv în Avenue Subway și accesul Metro North
ring în Departamentul pentru Ingine- domeniul academic și peste 30 de ani de la gara Penn Station. „Cel mai important
rie Civilă și Urbană. Este președintele activitate de management executiv, con- lucru care l-am realizat a fost fără doar și ȘTEFANA BURLACU – Principal MARA FLORINA STEIU – Program AMALIA MUNTEANU – vicepreședinte
Institute of Design & Construction (IDC) ducând entități publice și private majore. poate dezvoltarea sistemului de metrou program Manager Amazon, Seatle, SUA Manager Microsoft, Seatle, SUA NBC, New York, SUA
Innovations. S-a născut în 1944 la Experiența sa în afaceri include po- în New York. Voi putea spune cu mândrie
București și a urmat cursurile Liceelor ziția de CEO la Urbitran Group, com- că voi lasă în urmă New Yorkul puțin mai
Mihai Viteazu și Ion Luca Caragiale. El panie multi-disciplinară, de planificare bine decât l-am găsit în 1970. Consider
spune că multe dintre abilitățile sale se de transport, inginerie, arhitectură și asta a fi o importantă contribuție pen-
datorează acestei perioade. La 16 ani, a management al construcțiilor cu birouri tu orașul New York și  în mod personal
emigrat în Israel. Acolo a absolvit Insti- în SUA.  Între 2008 și 2017 a fost preșe- pentu copii și nepoții mei“, ne-a declarat
tutul de Tehnologie în 1970, unde a ob- dintele MTA Capital Construction. Din Michael Horodniceanu. Profesorul cre-
ținut licența în inginerie civilă. Deține un această funcție a coordonat activitățile de că „România are mulți tineri care sunt
masterat în managementul ingineriei de de construcție pentru mai multe mega bine educați și foarte pricepuți în tehno-
la Columbia University și doctoratul în proiecte, incluzând East Side Access (12 logie, iar domeniul Hi Tech este un teren
Inginerie și Planificare de Transport de miliarde $), Second Avenue Subway (4,5 care poate fi exploatat cu succes“, iar țara
la NYU Tandon School of Engineering. miliarde $), Number 7 Line Extension noastră „are nevoie să-și  îmbunătățească
Pe când se afla în timpul stagiului (2,4 miliarde $) și Fulton Street Transit infrastructura pentru a deveni competiti-
militar de doi ani din Israel, profesorul Center (1,4 miliarde $). De asemenea, vă pe piața european“. Totodată, Michael
Horodniceanu a participat în mod activ a condus implementarea MTA Capital Horodniceanu spune că trebuiesc încura- CORNELIA COMAN – IACOB PLEȘCA – fondator Praetorian ELENA PUPAZAN - Data Science
la „războiul de șase zile“ din 1967. Security Program, a supravegheat înche- jate parteneriatele Public - Privat. CEO NN Asigurări, Madrid, Spania Trajan Formation, Paris, Franța Manager Accenture, Amsterdam, Olanda

4 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 5


Când drumul
devine mai greu,
înseamnă că ai trecut
la următorul nivel.
Profesioniști

Mariana Cojan Negulescu,


scritoare și traducătoare pentru
Curtea de Casație din Franța
P RO F E S OA R Ă D E L I M B A Ş I
literatura franceză în  Româ-
nia, autoarea unei metode de preda-
re a limbii franceze, Mariana Cojan MIHAI MOLDOVAN – profesor la
OANA OLTEANU – VC - Scale Venture Facultatea de Medicină a Universității GEORGE MIHAI FORLAFU – inginer IT
Negulescu este absolventă a Univer- Partners, San Francisco, SUA Copenhaga, Danemarca Microsoft DK, Copenhaga, Danemarca
sităţii din București, Facultatea de
Limbi romanice, clasice şi orienta-
le – limba franceză – limba română.
După instalarea în Franţa, în paralel cu
cercetarea, fiind înscrisă la doctorat, ea
a obţinut o altă Maîtrise de Litere mo-
derne (Universitatea Sorbonne, Paris
III) având ca subiect „Elemente speci-
fice ale traducerii între limbi înrudite“.
Câţiva ani mai târziu, a susţinut teza
sa de doctorat în litere franceze medi-
evale, obţinând titlul ştiinţific de Doc-
tor în litere acordat de Universitatea
Sorbonne Paris IV.
Renunţând la învăţământ, ea DAN CULCER – scriitor, ziarist, ANDY BODEA – Private Equity Investor - VICTORIA DAROLTI – broderie Haute
și-a consacrat energia şi timpul tradu- sociologie, Elancourt, Franța AEA Investors New York, SUA Couture, Paris, Franța
cerii. Exercită profesia de traducător şi traducător literar, autoarea unui roman studiul tehnicilor de traducere între
interpret pe lângă instituţiile judiciare, şi a mai multor culegeri de poveşti tradi- cele două limbi, precum și dorința sa
fiind numită Expert judiciar pe lân- ţionale româneşti adaptate în franceză, de a face cunoscută tradiția culturală
gă Curtea de Apel PARIS, apoi Expert precum şi a traducerilor unor opere lite- românească din Franța, au făcut-o să
naţional – Curtea de Casaţie (Franţa)  rare scrise de scriitori români sau mol- se implice, fără rezervă, în laboriosul
În afară de aceasta, exercită pro- doveni, publicate de edituri din Franţa. proiect de dezvoltare a unui dicționar
fesia de interpretă de conferinţă, în Mariana Cojan Negulescu este explicativ bilingv de termeni juridici,
cadrul unor misiuni oficiale încredin- membră a Uniunii Scriitorilor din în strânsă colaborare cu specialiști din
ţate de Ministerul Afacerilor Externe România şi SGDL (Franţa). Ea s-a im- domeniu.
francez, precum şi de alte instituţii de plicat în numeroase activităţi de pro- Mariana Cojan Negulescu este
stat, societăţi economice şi organisme pagare a culturii româneşti în Franţa, autoarea mai multor cărți de suc-
franceze. participând la reuniuni, conferinţe, lan- ces. La începutul acestui an a publi-
Membră de mai mulţi ani a Birou- sări de carte, la invitaţia organizatorilor cat Ecaterina Teodoroiu - Ioana d’Arc
lui Companiei de Experţi agreaţi de sau din iniţiativă personală, etc. a României, un volum bilingv lansat
IULIA BĂLAN – Managing Director,
Curtea de Casaţie, Mariana Cojan Dubla sa apartenență la culturile atât în România, cât și în Franța. BOGDAN PLEȘUVESCU – Global Head of Product & Account- GEORGE SAMACHIȘĂ – VP Technology
Negulescu este, de a semenea ,  română și franceză, pasiunea pentru CEO Viktoriabank, Chișinău, Moldova Based Marketing, Londra, Marea Britanie San disk – Western Digital, San Jose

8 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 9


Sănătate

Profesorul Horia Sîrbu,


șeful Clinicii de Chirurgie
Toracică din Erlangen
H O R I A S Î R B U S -A N Ă S C U T
la Onești, județul Bacău, la 2 aprilie
1965. A făcut școala și liceul la „Școala
Germană din București”, „Liceul Goethe” CĂLIN CIOFU – medic primar în secţia ADRIAN LOBONȚIU – medic specialist, JOHN IONESCU – fondator și director
de astăzi. Apoi a urmat cursurile Facultă- de Chirurgie – Urologie, Spitalul Tenon, membru al Colegiului American de științific al Clinicii Speciale Neukirchen,
Paris, Franța Chirurgie, Washington, SUA Germania
ții de Medicină Carol Davila în perioada
1971 - 1983. Anul 1991 l-a prins ca tânăr
preparator universitar în București.
Horia Sîrbu a profitat de deschiderea
către Vest, astfel că, în 1993, ajungea ca
bursier DAAD la Universitatea din Göt-
tingen. Acolo s-a format profesional, mai
ales din punctul de vedere al cercetării ști-
ințifice. „Primul meu mentor universitar,
prof. Dalichau, un «grand senieur», m-a
învățat eleganța, seriozitatea, lupta dar și
corectitudinea universitară“, spune Horia
Sîrbu.
În 2001, ajungea la Universitatea din
Aachen că tânăr medic primar de chi- CASSIAN SITARU – prof. dr. la
POMPILIU PISO – profesor Chirurgie ȘERBAN DAN COSTA – profesor Departamentul de Dermatologie de
rurgie cardio-toracică. În 2004, a obținut la spitalul Barmherzige Brueder, univesitar la Otto-von-Guericke la University Medical Centre Freiburg,
titlul „venia legendi“ și, totodată, dreptul De-a lungul timpului, a ținut în per- Am pregătit trei șefi de clinică în Germania Universität Magdeburg, Germania Germania
de a preda la nivel universitar. manență legătura cu România, reușind Germania. Prof. Waldemar Schreiner,
În anul 2006, a fost scos la concurs să ajute și să promoveze în străinătate pregătit de mine, va fi șeful Clinicii
postul unei noi catedre de chirurgie to- medici români talentați. Totodată, a de la Universitatea din Frankfurt. Mă
racică la Universitatea din Erlangen. Au avut lucrări publicate în reviste de spe- mândresc  mult cu oamenii pe care
fost cinci candidați, iar Horia Sîrbu a fost cialitate românești. i-am pregătit și pe care încerc să-i las
preferat în urma unui lung proces de „ Am avut o colaborare deosebit în urmă. Ei mă reprezintă”, ne-a spus
selecție. În februarie 2008, la vârsta de de intensă cu Clinica Universitară din Horia Sîrbu. Profesorul iubește arta
42 ani, profesorul român începea o nouă Craiova, cu domnul Conf. Dr. Alin românească și artiștii români și are o
etapă în cariera sa, cea de șef al Catedrei Demetrian, pe care îl stimez și pe care întreagă galerie acasă.
de Chirurgie Toracică și cea de șef al Cli- l-am recomandat Facultății de Medici- Horia Sîrbu dorește acum, din toată
nicii de Chirurgie Toracică din Erlangen. nă din Craiova pentru funcția de con- inima, să revină în România, pe o po-
Horia Sîrbu este membru al unor pre- ferențiar universitar. ziție universitară echivalentă cu cea din
stigioase asociații medicale și este una L-am adus aici pe Dr. Denis Trufă, Germania. Ne-a mărturisit că este legat
SILVIA GEREA – psiholog,
din personalitățile recunoscute la nivel șef de promoție din Iași, și l-am format pe viață de București, pentru că soția sa FLORINA URECHE – stomatolog, DANA IANCU – neurochirug, psihoterapeut, business consultant,
internațional. ca medic primar. este înmormântată aici. Valencia, Spania Montreal, Canada Londra, Marea Britanie

10 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 11


Unele lucruri pot fi lăsate pentru mai târziu. Fundația FAN Courier rescrie
lista de priorități a unui proaspăt licean prin programul de burse „Elev la liceu”.
De doi ani, preia cheltuielile care acoperă cazarea, transportul, masa
și rechizitele unor copii din mediul rural care au intrat la liceu în oraș,
dar nu au resursele financiare pentru a-și putea urma studiile.
„Elev la liceu” este programul de bază al FAN Courier dezvoltat prin Fundația FAN
Courier, în parteneriat cu Help Net.
Religie

Preasfințitul
Episcop Macarie
al Europei de Nord
MACARIE DRĂGOI S-A NĂSCUT
la data de 9 mai 1977, în loca-
litatea Căianu Mic, județul Bistriţa-
Năsăud, iar la botez a primit numele
Marius Dan. A urmat școala genera- SORIN ȘELARU – preot, Bruxelles, EMANUEL NUȚU- preot, Viena, MIHAIL FILIMON – episcop Melbourne,
Belgia Austria Australia
lă din localitatea Spermezeu, jude-
țul Bistriţa-Năsăud, iar clasa a VIII-a
(1990-1991) la Şcoala Generală „Sfân-
tul Constantin Brâncoveanu“ din Cluj-
Napoca. Apoi a fost elev la Seminarul
Teologic Liceal Ortodox „Sfântul
Mitropolit Dosoftei“ din Suceava.
Apoi s-a întors la Cluj, unde a studiat
la Facultatea de Teologie Ortodoxă
a Universităţii „Babeş-Bolyai“, secția
Teologie Pastorală. A urmat un Master
la secția Teologie Istorie. mul Episcop al Episcopiei Ortodoxe hie în Insulele Feroe, o misiune în Insu-
Între anii 1998-2003, a îndeplinit Române a Europei de Nord, în Cate- la Bornholm, o misiune în Arhipelagul
funcția de secretar de cabinet al Înalt- drala sârbă „Sfântul Ierarh Sava“ din Svalbard și o misiune în Groenlanda.
preasfințitului Părinte Bartolomeu Stockholm, de către Înaltpreasfințitul Preasfințitul Macarie Drăgoi a înte-
Anania, Mitropolitul Clujului. În pa- Mitropolit Serafim al Germaniei, Euro- meiat prima mănăstire românească în DANIEL BENGA – prof. Universitatea DRUHORA OVIDIU- pastor Emanuel JOHN MICHAEL BOTEAN, Episcop de
ralel, a fost redactor la Radio Renaşte- pei Centrale și de Nord și Înaltpreasfin- Danemarca, la Ikast, cu hramul „Sfinții din München, Germania Romanian Church, Garden Grove, USA Canton, Ohio, SUA
rea din Cluj-Napoca. țitul Mitropolit Nifon al Târgoviștei. Cuvioși Macarie Romanul și Ioan Iacob
La 23 iunie 2003, a fost tuns în mo- De-a lungul timpului, Macarie de la Neamț“ (2014).
nahism la Mănăstirea „Sfântul Ioan Drăgoi a fondat mai multe instituții și Împreună cu păstoriții săi, a achizi-
Botezătorul“ din Alba Iulia de că- publicații. De asemenea, are mai multe ționat lăcașuri de cult proprii pentru
tre Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, volume publicate pe teme folclorice și parohiile românești din Ikast, Dane-
Arhiepiscopul Alba Iuliei, avându-l ca teologice. marca (2013), Jönköping, Suedia (2014),
naș de călugărie pe Preasfințitul Părin- În anul 2005, a întemeiat prima pa- Viborg, Danemarca (2017), Esbjerg,
te Vasile Someșeanul, Episcop-vicar al rohie românească din nordul Marii Danemarca și Haugesund, Norvegia
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Britanii, la Mirfield-Leeds, cu hramul (2018), iar în perioada 2009-2015, în
Clujului, iar a doua zi a fost hirotonit „Sfântul Cuvios Macarie cel Mare“ și orașul Sölvesborg, Suedia, a fost ridi-
ierodiacon. În anii 2004-2005, a făcut două filii la Manchester şi Corby. cată biserica de lemn cu hramul „Sfinții
studii de specializare la universităţile În perioada 2008-2016, a întemeiat Martiri Năsăudeni“.
Leeds şi Durham (Regatul Unit al Marii primele parohii românești în Dane- La 30 noimebrie 2018, Preasfinți-
Britanii și Irlandei de Nord). marca și Norvegia, iar în Suedia alte tul Macarie Drăgoi a fost distins cu
A urcat toate treptele ierahice, iar, noi parohii, adăugându-se la cele trei Ordinul  Sfântul Apostol Andrei  al HANS CHRISTIAN MANER – istoric, ILIE BERINDEI – sculptor și preot, CORNEL GRECU – preot paroh,
la 6 iulie 2008, a fost întronizat ca pri- parohii întemeiate în anul 1971, o paro- Patriarhiei Române. Universitatea din Mainz, Germania Geneva, Elveția Coventry, Marea Britanie

14 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 15


Educaţie

Ana Caraiani,
profesor de
matematică
la Imperial
College London CĂTĂLINA ȘTEFĂNESCU CUNTZE –
profesor de statistică, Universitatea
LAURA DACHIN – profesor, Aarhau, ALEXANDRU ION HERLEA – profesor Europeană de Management
Danemarca universitar, Paris, Franța și Tehnologie ESMT Berlin - Germania

ANA CARAIANI (34 DE ANI) ESTE care câștigat de două ori prestigiosul distincția Summa cum Laudae în
profesor la Imperial College concurs nord-american Putnam. 2007. A câștigat prestigiosul concurs
GEORGETA AUKTOR VIDICAN – MIHAI NEAGU BASARAB – directorul DAN LIVIU NICOLAE – profesor
London, iar anterior a deținut mai Premiul Societății Europene de Putnam de două ori, în 2003 și 2004, profesor de științe economice, Technische Bibliotecii Române din Freiburg, genetică, University of Chicago,
multe poziții la University of Chicago, Matematică se atribuie odată la patru și este singura femeie care a reușit Hochschule Nürnberg, Germania Germania USA
Princeton University și University of ani, cu ocazia Congresului European vreodată această performanță.
Bonn. Anul acesta, i s-a acordat pre- de Matematică, pentru rezultate ma- De asemenea, a câștigat numeroa-
miul Societății Europene de Matema- jore în cercetarea matematică, con- se premii din partea departamentului
tică. Medaliată de două ori cu aur la form Societății de Științe Matematice de matematică de la Princeton.
Olimpiada Internațională de Matema- din România. În 2007, Asociația pentru Femei
tică, Ana Caraiani este singura femeie Premiul se acordă cercetătorilor cu în Matematică (Association for Wo-
origini europene, cu vârsta mai mică men in Mathematics) i-a acordat lui
de 35 de ani. Caraiani premiul Alice T. Schafer
Ana Caraiani are un palmares im- pentru excelență în matematică.
„Matematica este o formă presionant: o medalie de argint și Este unul dintre câștigătorii White-
de artă și îți dezvoltă atât două medalii de aur la Olimpiada In- head Prize a London Mathematical
capacitatea de a gândi ternațională de Matematică (argint
în 2001, aur în 2002 și 2003). După
Society, în 2018, notează Societatea
Europeană de Matematică.
logic, cât și imaginația și absolvirea liceului „Mihai Viteazul“ A făcut doctoratul la Harvard, pe
creativitatea“ din București, a urmat facultatea la care l-a terminat în 2012 cu o teză în DANIELA RUS – profesor MIT,
FLORIN VASVARI – profesor private
equity la London Business School,
ADRIAN CONSTANTIN – profesor de
matematică la Universitatea din Viena,
Ana Caraiani Princeton, pe care a terminat-o cu teoria numerelor. Washington DC, USA Marea Britanie Austria

16 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 17


Știinţă

Ciprian Ardelean,
arheologul  român
care a schimbat
istoria Mexicului
PR E S T IG IOA SA P U B LIC AȚ I E
Nature prezenta pe larg, în
luna iulie, descoperirile arheologului
PETAR ATANASOV – filolog, RADU CONSTANTIN OPRESCU – SERGIU LIONTE – doctor inginer
Ciprian Ardelean făcute într-o peșteră dialectolog, Skopje Senior Data Scientist, Barcelona, Spania în eficiență energetică, Monaco
din Mexic. Știrea a fost preluată imedi-
at de toate marile publicații ale lumii.
Românul, născut într-un sat de lângă
Arad, își îndeplinea un vis din copilă-
rie, atunci când  cea mai mare aventură
pentru Ciprian era să meargă cu fratele
lui până la cofetăria Libelula. De fapt,
povestea lui este despre curajul de a-și
urma un vis.
Ciprian Ardelean s-a născut în 1976
la Arad și toată copilăria și-a petrecut-o
în satul părintesc, la Măderat, la 40 departe”, povestește Ciprian. sumi era să stau până ce descopăr ceva
km est de Arad, în mijlocul podgoriei,  După școala gimnazială, a intrat la extraordinar și important. A durat foar-
într-o familie de viticultori. În același sat liceul Dimitrie Țichindeal din Arad, te mult să fac asta, două decade. Acum,
VIVIANA GRĂDINARU – Professor
unde are casă părintească de vară și fa- secția filologie, apoi în 1994 a intrat la cu ce s-a publicat în Nature, pot spune ADRIAN STOICA – Researcher – NASA, of Neuroscience and Biological DANIELA VINTILĂ – cercetător
milia vestitei actrițe Maia Morgenstern. Facultatea de Istorie de la Universitatea că am găsit ceea ce aveam plănuit pen- Pasadena, USA Engineering – Caltech, Pasadena, USA științific, Liege, Belgia
„Am urmat școala generală din satul Babeș-Bolyai din Cluj. Era decis de la tru Mexic. E timpul să merg mai depar-
părintesc, până în 1990. Schimbarea de 14-15 ani să facă arheologie în America te”, spune arheologul român.
cicluri școlare pentru mine a coincis cu Latină. Cercetările arheologului român făcu-
căderea vechilor regimuri în Europa și  „Am aplicat din timp la masterul te timp de 10 ani în Peștera Chiquihuite
părea că porțile se deschid larg către în arheologie la prestigioasa Școală din Zacatecas au adus probe privind
alte țări și continente. Visam, și eu și Națională de Antropologie și Isto- prezența oamenilor pe continentul
fratele meu, să cutreierăm lumea și rie (ENAH) în Mexico City și am fost american mult mai devreme decât
să locuim prin țări îndepărtate. Fra- acceptat. Am aplicat apoi și la primul se știa până acum.
tele meu — Adrian, cu 4 ani mai mic pachet de burse oferit României de În perioada imediat următoare,
— și-a urmat și el visele sale și, de câțiva guvernul mexican în 1998, când eram Ciprian Ardelean vrea să publice restul
ani buni, este CEO la filiala americană aproape de a termina facultatea. în descoperirilor din peștera Chiquihuite.
a unei mari firme germano-france- 2009 am fost acceptat la doctorat în Este vorba despre noi informații
ze. Acum stă în Texas, cu familia sa Anglia, la Exeter, pentru care am pri- cruciale în favoarea prezenței uma-
multilingvă, la câteva ore cu mașina mit o bursă specială tot de la statul ne în timpul și dinaintea maximului
de mine. Mergem regulat la Măderat mexican. Acum am deja 21 de ani în glaciar, provenite din sezonul de săpă- CIPRIAN MANOLESCU – profesor RADU ȘERBAN – Senior Scientist ELENY IONEL – profesor de
la părinți, dar acum COVID-ul ne ține Mexic. Promisiunea pentru mine în- turi 2019. matematica Illinois University, SUA University of Wisconsin, SUA matematică Standford University, SUA

20 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 21


Serviciu public și legal

Lucian Brujan,
directorul de
programe al
celei mai vechi
academii de
științe din lume FLAVIA KENYON – avocat, Londra,
Marea Britanie
SANDU HANGAN – arhitect, Ministerul
Culturii Stasbourg, Franța
OCTAVIAN URSU – primar Görlitz,
Germania

LUCIAN BRUJAN S-A NĂSCUT


pe 2 februarie 1981 în Lugoj. Până
la plecarea din România, în 2002, a trăit
atât în Lugoj, cât și în Timișoara, copi-
lărind în comuna Cenad, Județul Timiș.
A crescut cu două limbi materne (ro- Britanie, Spania, Portugalia, Slovenia, ponsabil pentru relații internaționale
mâna și serbo-croata) și din copilărie a Serbia și România. Pe lângă activitatea în cercetare-inovare și consiliere pe
deprins germana, urmată mai apoi alte academică, între 2010-2012, am lucrat baze științifice pentru guverne, orga-
5-6 limbi străine. ca Director pentru Relații Internațio- nizații internaționale și societate, fiind
În 1999, a absolvit Colegiul Național nale și Comunicare din cadrul Univer- responsabil direct de UE și continen-
Coriolan Brediceanu din Lugoj. Apoi, sității din Tübingen”, ne-a spus Lucian tul european, Federația Rusă, spațiul
în 2003, a absolvit Universitatea de Vest Brujan. post-sovietic și Turcia.
din Timișoara în Geografie și Germa- În 2012, a părăsit mediul universi- În 2014, am inițiat o nouă arie de
ȘTEFAN GUZU – primar Ivenack, JOHANN HEINZ – jurist, Stuttgart, ALINA MANUELA SASU – avocat,
nistică, fiind șef de promoție. Între tar, trecând în serviciul public federal activitate, cea a diplomației științi- Germania Germania Zaragoza, Spania
2002 și 2003, a avut o bursă Erasmus la Academia Națională a Germaniei fice (science diplomacy) – un nou
la Universitatea din Tübingen (Germa- „Leopoldina“ la Halle și Berlin. Aici a domeniu la intersecția dintre mediul
nia), una dintre universitățile de top din obținut, în 2016, gradul superior de di- academic-științific și diplomație și rela-
Germania, fondată în 1477. Acolo a ur- rector de programe, poziție pe care o ții internaționale”, ne-a explicat Lucian
mat, între 2003 și 2005, și specializarea ocupă și în momentul de față. Brujan.
în Geoștiințe, cu partea practică la o „«Leopoldina» este cea mai veche În 2020, a fost ales membru al
companie feroviară germană. academie de științe din lume (fon- prezidiului Asociației pentru Eu-
„Între 2005 și 2012, am urmat o ca- dată în 1652), având momentan circa ropa de Sud-Est (Südosteuropa-
rieră academică la Universitatea din 1.700 de membri din peste 30 de țări. Gesellschaft), cea mai mare impor-
Tübingen, mai întâi ca deținător al mai Are două mandate principale: să ofere tantă asociație germană de oameni
multor burse de cercetare. Apoi am consultanță științifică factorului politic de știință și profesioniști dedicată
avansat la gradul de lector universitar și societății (de ex. în actuala criză CO- Europei de Sud-Est.
la Institutul de Geografie. Acolo am VID-19 sau referitor la criza climatică, Din 2012, se implică pentru Diaspora
predat și m-am specializat în Migra- tranziție energetică ori migrație) și să română din Germania, în special în di-
tion Research, Geospatial Planning și reprezinte mediul științific german în alogul cu autoritățile federale din Berlin
Geopolitics. Am predat ca Visiting Lec- organisme și forumuri internaționale. și pentru crearea unui Consiliul Român MONICA BOTA MOISIN – avocat, DORU BADEA – avocat, Bologna, GABRIELA COVACI – avocat, Ontario,
turer la universități din Irlanda, Marea În activitatea mea curentă sunt res- Central în Germania. Berlin, Germania Italia Canada

22 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 23


LA FINEXPERT, OAMENII
SUNT NUCLEUL COMPANIEI
Cei peste 17 ani de activitate pe piața serviciilor
financiare ne-au adus alături de noi o echipă de
peste 120 de consultanți pregătiți să vină în ajutorul
clienților cu soluții adaptate nevoilor lor, oferindu-le
un management financiar performant, care are la
bază know-how-ul internațional și flexibilitatea și
savoire-faire-ul local. Factorii de succes pe care CONTABILITATE

ne-am concentrat au fost: standarde de calitate


internaţionale, o gamă largă de servicii, atragerea şi
fidelizarea celor mai buni oameni. Iar astăzi aceste
elemente continuă să fie cheia succesului nostru.

SALARIZARE

AUDIT & ADVISORY

TAXE & CORPORATE

www.fin-expert.ro
Artă

Alexandra Maria Lara,


actrița care l-a
impresionat pe Coppola
N Ă S C U TĂ Î N B U C U R E Ș T I ,
Alexandra Maria Lara (41 de ani)
este fiica actorului Valentin Plătăreanu
și al soției sale, Doina. În 1983, familia
ei a fugit în Germania de Vest pentru a
scăpa de regimul dictatorului Nicolae SOPHIE NEGROPONTES – proprietară GABRIEL BADEA PĂUN – istoric de GABRIELLA GRAMA – artist mozaic,
Ceaușescu. de galerie, Paris, Franța artă și eseist, Paris, Franța New York, SUA
Cu toate că planul inițial era emi-
grarea în Canada, familia Plătăreanu
s-a stabilit la Freiburg im Breisgau,
Baden-Württemberg, înainte de a se
muta defintiv la Berlin.
După ce a absolvit Französisches
Gymnasium Berlin în 1997, Lara a
studiat actoria sub conducerea tatălui
ei, co-fondator al Theaterwerkstatt
Charlottenburg.
La șaisprezece ani, ea juca deja roluri
principale în diferite drame de televizi-
une care aveau să o pregătească pentru
CRISTIAN MĂCELARU - dirijor-şef al
rolurile importante obținute mai târziu RADU DRĂGAN – arhitect și scriitor, ANDREI IONIȚĂ – violoncelist, Berlin, Orchestrei Simfonice WDR din Köln,
în filme celebre. Paris, Franța Germania Germania
Cele mai importante produc-
ții în care a apărut sunt:  Downfall
(2 0 04) ,   C o n t r o l   (2 0 07) ,   Yo u t h
Without Youth  (2007),  The Reader  cunoscut în care a jucat este Doctor cel mai bun film într-o limbă străină.
(2008), Rush (2013) și Geostorm (2017). Jivago (2002). În august 2009, Lara s-a căsătorit
În Downfall, film nominalizat la În 2007, a apărut și în rolul jurnalis- cu actorul englez Sam Riley, cu care a
Oscar în 2004 pentru cel mai bun film tei belgiene Annik Honoré, în filmul jucat în filmele Control, Suite Française.
străin, Alexandra Maria Lara a jucat ro- Control, al lui Ian Curtis. În ianuarie 2014, ea a născut primul lor
lul lui Traudl Junge, secretara lui Adolf Un an mai târziu, a fost membră a ju- copil, un băiat.
Hitler. riului Festivalului de Film de la Cannes. În 2018, ea a jucat împreună cu
După acest rol, celebrul Francis A apărut și în multe producții franceze, soțul ei din viața reală, Sam Riley, în
Ford Coppola i-a trimis o scrisoare printre care Napoléon și L’Affaire Farewell. Happy New Year, Colin Burstead de Ben
FOTO: M A RTIN K RAF T

și i-a acordat un rol principal în Youth De asemenea, a jucat în The Reader și Wheatley.
Without Youth  (2007). Der Baader Meinhof Komplex, ambele fi- Pe lângă româna natală, Lara
PROF. UNIV. DR. VIOLETA DINESCU –
În anul 2005, a fost premiată cu  ind nominalizate la Oscar, pentru cea vorbește fluent germana, engleza și LAURENȚIU DINCĂ – violonist, Berliner FLORIN OPRIȚESCU – actor, muzician, Universitatea din Oldenburg,
Goldene Kamera. Un alt film foarte mai bună imagine și, respectiv, pentru franceza. Philarmoniker, Germania Barcelona, Spania Germania

26 .RO 9 OCTOMBRIE 2020 NEWSWEEK.RO 27


Sport

Roxana Sidi
trage din Ungaria
pentru România
ROXANA SIDI FACE PARTE DIN
lotul național de tir al Români-
ei, iar soțul și, totodată, antrenorul ei,
Peter Sidi este multimplu campion
mondial și european la diferite probe ECATERINA SZABO – antrenor CĂTĂLIN CÂRJAN – jucător de fotbal, ADRIAN AVASÂLCĂI – antrenor de
gimnastică, Chamalieres, Franța Arsenal, Londra, Marea Britanie fotbal, Stevenage, Marea Britanie
de tras cu pușca, pentru Ungaria.
Cei doi s-au cunoscut la concursuri-
le de tir și sunt căsătoriți din 2018. Sunt
fericiți împreună și își reprezintă fiecare
țara cu mândrie. Mai nou, Peter Sidi re-
prezintă clubul CSA Steaua, alături de
soția sa.
Roxana a ajuns la tir direct de pe
pista de atletism, fiind „racolată” de
Ștefan Olteanu, primul ei antrenor la
acest sport.
Mama ei jucase ceva handbal, dar nu
la un nivel foarte înalt. Roxana a făcut
și ea handbal, un sport de care a rămas
încă legată, dar pe care, din păcate, nu Antrenor este chiar soțul ei, multiplu În casă, cei doi vorbesc în engle-
a mai putut să-l practice. Însă acum nu campion mondial și european la diferi- ză, însă Roxana s-a apucat să învețe MARIUS TOBĂ – antrenor de MARIO DOBRESCU – atlet, Londra, RADU DRĂGUȘIN – ????????
regretă nimic. te probe de tir cu pușca. Pregătirea este maghiara pentru că stau mai mult în gimnastică, Hanovra, Germania Marea Britanie
Primele rezultate la tir au început să asigurată, așadar, la cel mai înalt nivel. Ungaria.
apară încă de pe vremea în care era la „Pe soțul meu l-am cunoscut în po- De curând, Peter Sidi a devenit
juniori și începuse să câștige competiții ligon, ne intersectam mereu la com- membru al Clubului Steaua și a par-
naționale la seniori. petițiile internaționale. La 16 ani am ticipat deja alături la soția sa la câteva
Apoi au venit și rezultatele la compe- primit o cutie de bomboane de la el. concursuri la proba de mixt.
tițiile internaționale. Bomboanele au ajuns la coșul de gu- Ca sportiv, Peter este deja calificat
FOTO: I N QUAM P HOTOS / DA-G EORG E PORCUTA N

„Cele mai bune rezultate ale mele noi, pentru că părinții mă învățaseră la Jocurile Olimpice, însă, ca antrenor,
sunt: medalia de aur la Campionatul să nu mănânc de la persoane necu- își dorește să o califice și pe Roxana,
European de glonț, proba din culcat și noscute. O lungă perioadă de timp soția sa. „Anul viitor sper să îmi aducă
o medalie de bronz cu echipa, la ace- doar ne zâmbeam când ne vedeam. o medalie la Jocurile Olimpice, pentru
eași probă. La aer comprimat am ob- Apoi relația a avansat și, în 2018, că este singura care îmi lipsește. De
ținut o medalie de aur și una de bronz, ne-am căsătorit. asemenea, ca antrenor, îmi doresc să
tot cu echipa. Acum lupt pentru califi- Locuim în Ungaria, la Komarom. reușesc să îmi calific sportiva în finala
carea la Jocurile Olimpice de la Tokyo”, De obicei, venim o dată pe lună în Campionatului European și să obțină
povestește Roxana, sportivă legitimată România, însă pandemia ne-a schim- calificarea la Jocurile Olimpice”, ne-a ADRIAN MOȚOC – jucător de rugby, DRĂGAN ANNELISE – gimnastică DRĂGAN CHRISTINA – gimnastică
la Steaua București. bat programul”, spune Roxana. spus Peter Sidi. Massy, Franța ritmică, Aliso Viejo, SUA ritmică, Aliso Viejo, SUA

28 .RO 4 OCTOMBRIE 2019 NEWSWEEK.RO 29


www.newsweek.ro

Newsweek
Video Life

Pentru
România trezitãă

Abonamente la Poșta Română sau pe


www.newsweek.ro
CONECTĂM DIASPORA CU ȚARA REDACŢIA

DIRECTOR _ Sabin Orcan

RePatriot este o comunitate constituită ca platformă de inspirație, consiliere și informație care își REDACTOR-ȘEF _ Răzvan Chiruță
propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară. Construim in-
EDITOR COORDONATOR _ Mihai Duță
strumente de sprijin, oferim consiliere, mentorat, educație de afaceri, coalizăm forţe instituţionale
importante alături de personalităţi şi societatea civilă. Online manager _ Ștefan Onica

ART-DIRECTOR
Până acum ne-am întâlnit cu peste 7500 de români, am fost urmăriți online de peste 20 milioane
Cecilia Bălănescu
de români de pretutindeni și ne-am concentrat să atragem și atenția autorităților asupra rolului pe
care îl poate juca Diaspora în dezvoltarea țării. Am făcut mai multe conferinţe în Milano, Torino, FOTO

Londra, Dublin, Madrid, Valencia, Alba Iulia, Focșani, Munchen, Roma, Lyon, Paris, Bergen, Oslo,
Silicon Valley, Atena, Bruxelles, Nisa, Anvers, Tel Aviv, Chicago, Salt Lake City–Utah, Lyon, Cipru,
patru ediții RePatriot Summit – în București, Delta Dunării, Brașov, Alba Iulia și Bucovina, sesiuni EDITOR
de discuții în cadrul Summit-urilor RBL, Business Days, “Diaspora românească – Vector de dezvol- SC News Internațional SA
tare” și intervenții în cadrul altor evenimente.
Bd. Mărăști, nr. 65-67, Sector 1, București
(Pavilion G3, Complexul Romexpo, Intrarea B)
Pentru prima dată după mai bine de două decenii şi jumătate, oamenii de afaceri din Diaspora au Telefoane:
0374.00.23.81
fost chemaţi acasă pentru a fi invitaţi să investească bani în ţara lor de origine sau măcar să transfere 0374.00.23.82
o parte din know-how-ul câştigat pe toate continentele. Cele cinci ediții RePatriot Summit au fost Email:

un succes! Am avut peste 1000 de participanți din toată lumea, iar discuțiile antreprenorilor din redactia@newsweek.ro
abonamente@newsweek.ro
Diaspora cu cei din România se concretizează continuu în idei de business, în sectoare precum IT, publicitate@newsweek.ro
eficiență energetică, turism, agricultură, construcții și tehnologie.
DIRECTOR COMERCIAL _ Carmen Dincă

Adrian Dinu
Mișcarea RePatriot are ca suport online site-ul repatriot.ro unde sunt incluse mai multe informații DIRECTOR PUBLICITATE _
Telefon: 0722 250 070
despre proiect, povești de succes inspiraționale - ale antreprenorilor care au reușit să-și construias-
că afaceri sănătoase și corecte, ghiduri pentru antreprenori, program de conferințe, oportunități TIPAR:

de finanțare, posibilități de sponsorizare și multe altele. Iar de luna aceasta am lansat și aplicația
RePatriot, care are ca scop conectarea românilor de pretutindeni la oportunitățile din țară. Construim încredere și
livrăm impact pentru
ISBN 978-973-0-30491-6
Descarcă aplicația RePatriot și descoperă oportunitățile nelimitate pentru românii
Newsweek este o marcă
de pretutindeni!  *Aplicație disponibilă pentru iOS și Android, în App Store și Google Play. înregistrată a Newsweek LLC (SUA)
RePatriot de 4 ani.
32 R E PAT R I O T. RO 4 OCTOMBRIE 2019