Sunteți pe pagina 1din 6

Temă de verificare

Tema este notată cu 3 puncte.

1. S.C. „X” S.A. este beneficiara unei cambii în valoare de 48.000 lei, scadentă la data de 25
aprilie, pe care o prezintă la bancă spre scontare pe data de 12 aprilie. Banca percepe o taxă a scontului
de 14%, un comision de 2% și o garanție de 10% din valoarea cambiei. Să se determine ce sumă va
încasa S.C. „X” S.A. în momentul scontării. (0.375 p.)

2. Să se calculeze costul mediu ponderat al capitalului total CMPK al unei firme care prezintă
următoarea situație:
Finanțare Valoare Cost %
Capital propriu 230.000 20% - rata dividendelor
Datorii>1 an 98.000 14% - rata dobânzii
Societatea plătește un impozit pe profit de 16%.

3. O societate împrumută 340.000 lei cu o rată a dobânzii de 13% pe an, pe o perioadă de 5 ani.
Să se calculeze valoarea amortismentului știind că planul de rambursare este calculat cu amortisment
constant (rate anuale descrescătoare). (0.375 p.)
An Credit nerambursat Amortisment Dobândă Anuitate
0
1
2
3
4
5

4. Să se calculeze dobânda simplă pe care o va plăti un debitor pentru un împrumut de 34.000


lei,, pe următoarele durate
- Pe 4 ani
- Pe 1 an și 7 luni
- Pe 198 zile, știind că rata dobânzii este de 11%.(0.375 p.)

5. Să se determine valoarea amortizării în sistem degresiv pentru un utilaj cu o valoare contabilă


de 65.000 lei și o durată normală de utilizare de 6 ani. (0.375 p.)
An Valoare contabilă Amortizare Valoare rămasă de
amortizat
1
2
3
4
5
6

6. Să se determine stocul anual de tablă groasă, exprimat valoric, prin metoda analitică
cunoscând următoarele date:
- necesarul fizic de tablă groasă, pentru realizarea producției anuale este 4.500 t;
- prețul unitar de aprovizionare = 460 lei/t.
Din fișa de magazie a anului precedent pentru acest material se cunosc următoarele: (0.375 p.)

Durata între aprovizionări (zile) Cantități intrate (tone)


40 320
39 290
30 370
- cantitățile intrate cu întârziere și nr. de zile de întârziere în anul precedent au fost:
Zile de întârziere Cantități întârziate (tone)
9 320
8 290
7 370

- timpul pentru stabilirea stocului de condiționare este format din:


 nr. de zile pentru obținerea calității cerute: 7 zile;
 nr. de zile pentru sortare: 3 zile;
 nr. de zile pentru analiza materialelor: 2 zi.
- timpul pentru transportul interior = 1 zi.

7. Pe baza bilanțului următor să se calculeze fondul de rulment, necesarul de fond de


rulment și trezoreria netă: (0.375 p.)

ACTIV -lei - PASIV –lei -


Active imobilizate nete 3600 Capital social 2740
Stocuri 1800 Provizioane pentru riscuri şi 300
cheltuieli
Clienți 700 Împrumuturi pe termen lung 2900
Furnizori debitori 500 Furnizori 400
Investiții pe termen scurt 1320 Alte datorii pe termen scurt 380
Disponibilități bănești 800 Credite bancare termen scurt 2000
TOTAL ACTIV 8720 TOTAL PASIV 8720

8. Să se determine cifra de afaceri, marja comercială, producția exercițiului, valoarea


adăugată, excedentul brut de exploatare și capacitatea de autofinanțare, pe baza datelor
din tabelul următor: (0.375 p.)

Valoare anuală
Nr. crt. Indicatori
- lei-
1. Producția vândută 469966
2. Venituri din vânzarea mărfurilor 26554
3. Venituri din subvenții de exploatare 2799
3. Venituri aferente costului producției în curs de execuție
(producția stocată)
Sold C + 3810
Sold D -
4. Producția realizată pentru scopuri proprii și capitalizată
1711
(producția imobilizată)
5. Alte venituri din exploatare 2980
6. Cheltuieli privind mărfurile 2334
7. Consumuri intermediare, din care: 339986
- ch. cu materiile prime și materialele consumabile 255425
- alte cheltuieli materiale 15976
- alte cheltuieli externe (energie și apă) 20045
- ch. privind prestațiile externe 48540
8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 1438
9. Cheltuieli cu personalul 74460
10. Alte cheltuieli de exploatare (Ch. cu despăgubiri, donații 2330
și active cedate)
11. Venituri financiare 16163
12. Cheltuieli financiare 20087
13. Impozitul pe profit 5864
TEMA GESTIUNEA FINANCIARA A FIRMEI

1. Vn = 48.000
1 lei
Ts=14% =0.14
Nz=25
S= VnxTsxNz/365 = 48.000
x0.14x25/365 =460,27
garantia = 10%x48.000 = 4.800
comison = 2%x48.000 = 960
Vs = 48.000-460.27-960-4.800 =41.779.73 lei

2 CMPk = kxCP/CP+DTL +r x DTL/CP+DTL x(1-ti)

finantare valoare cost%


20%-rata
capital propriu 230.000 dividentelor
datorii > 1 an 98.000 14%-rata dobanzii

CMPK= 0,2X230.000/230.000+98.000+1,4X98.000/230.000+98.000X (1-


0,16)=0,1753=17,53%

3 an credit nerambursat amortisment dobanda anuitate


0 340.000 - - -
1 272.000 68.000 44.200 112.200
2 204.000 68.000 35.360 103.360
3 136.000 68.000 26.520 94.520
4 68.000 68.000 17.680 85.680
5 - 68.000 8.840 76.840

Am = Co/n = 340.000/5 = 68.000

4 Co=34.000
n=4 ani
i=11%
Ds=Coxnxi /100= 34.000 x 4 x11 /100 = 14.960

Co=34.000
n=19 luni
i=11%
Ds=Coxnxi/12x100 = 34.000 x 11 x 19 / 12x100 = 59.2166

Co=34.000
n=198
i=11%
Ds=Coxnxi/360x100=34.000 x 11 x198/36.000 = 2057

valoare
ramasa
de
5 an valoare contabila amortizare amortizat
1 65.000 21.671 43.329
28.883,1
2 43.329 14.445,89 1
19.253,4
3 28.883,11 9.629,63 8
12.835,6
4 19.253,48 6.417,83 5  
5 12.834,37 6.417,83 6.417,83
6 6.417,19 6.417,83 -
       

Am=Vixk
K=100/DNU% = 100/6%= 16.67%

Am degr1 = 65.000 x 16.67% x 2 =


21.671

Am degr2=43.329 x 16.67%x2= 14.445,89

Am degr3 = 28.883,11 x 16.67%x2 = 9.629,63

Am degr4=19.253,48 x 16.67%x2 = 6.419,11 Am liniara 4 = 19253.48/4 = 4813, 37

Am degr5= 12.834,37 x 16.67% x2 = 4.278.98 Am liniara 5 = 12834.37/2 = 6.417,19

Am degr 5< Am Liniara 5 , moment din care se va aplica sistemul de amortizare liniara

durata intre cantitati intrate


6 aprovizionari (tone)
40 320
39 290
30 370

zile de cantitati intarziate


intarziere
9 320
8 290
7 370

S=NXTit/360

Sf=NfxTit/360

Sv=NvxTit/360

Nv=NfxPa = 4.500x460 = 2.070.000

Tit= Tsc+TsSig+Tscdt+Alti timpi


Tsc= EQxi/EQ= (40x320)+(39x290)+(30x370)/320+290+370= aproximativ 36 zile
Tsig=EQxzi/EQ= (9X320)+(8X290)+(7X370)/320+290+370 = aproximativ 8 zile
Tscdt=7+3+2 =12 zile
Ttri=1 zi
Tit=36+8+12+1 = 57 zile
Sv=2.070.000 x57/360 = 327.750 lei

7 FRN= Cpermanent - Imobilizari

Cpermanent=Cap.propriu+Datorii>1an

Cap.propriu=cap.social+rezerve+provizioane+prime+rez.reportat

cap.propriu= 2.740+300 = 3,040

Cpermanent= 3.040 + 2.900 = 5.940

FRN= 5.940-3.600 = 2.340


NFR=(Active circulante - investitii financiare pe termen scurt - casa si conturi banca +cheltuieli in avans)-
(datorii <1an - credite pe termen scurt +venituri inregistrate in avans)

NFR= (1800+700+800+500+1320-1320-800+500)-(400+380-2000)=3.720
Trezoreria Neta (TN)= FR-NFR=(investitii financiare pe termen scurt +casa si conturi banca)
-credite pe termen scurt=(1,320 +800)-2000 = 120

8
cifra de afaceri=v.din productia vanduta+v.din vanzarea marfurilor-reduceri comerciale+
v.din activitati diverse aferente cifrei de afaceri=469.966+26.554=496.520 lei
marja comerciala=v.din vanzarea marfurilor-ch.privind marfurile =26.554-2.334=24.220 lei
productia exercitiului=Qvanduta+/-Qstocata+Qimobilizata = 469.966+3.810+1.711=475.487 lei
Valoarea adaugata=Qex+MC-CI= 475.487+24.220-339.986=159.721
EBE=VA+Vdin subventii de exploatare-cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte assimilate
-ch.de personal=15.721+2.799-1.438-74.460=86.622
capacitatea de autofinantare=EBE+alte venituri de exploatare-Alte ch.de exploatare
+cotele parti din rezultat din operatiunile facute in comun+V.financiare-ch.financiare
-impozit profit=
86,622+2,980-2,330+16,163-20,087-5,864=77,484 lei

S-ar putea să vă placă și