Sunteți pe pagina 1din 7

c 

 
    Articolul 13. Continutul autorizatiei de construire
Crearea obiectului arhitectural prevede execuţia unui complex de Autorizatia de construire va cuprinde date privind:
lucrări(etape), care include efectuarea lucrărilor avanproiect, a) locul amplasarii imobilului/terenului;
argumentarea investiţiilor, definitivarea soluţiei arhitecturale, elaborarea, b) conditiile speciale de executare a lucrarilor de
avizarea şi aprobarea proiectului şi a documentaţiei de execuţie, constructie;
realizarea şi recepţia obiectului în modul stabilit. c) institutia de proiectare;
3m Ôtapa avanproiect contine :colectarea informatiei si d) termenul de incepere a lucrarilor de constructie;
analiza metodologica a acesteia.Analiza avanproictului e) durata executarii lucrarilor de constructie.
reprezinta etapa formularii principalelor problemelor
care trebuie solutionate ,cunoasterea sitului propus % & "  &! 
pentru proiectare,comunicarea cu comandatarul,analiza #& " ƛ piese desenate care reflecta ideea
analogiilor. creativa a arhitectului privind solutiile arhitecturale si de
3m Ôtapa schitsei principal etapa a proiectarii arhitecturale amplasare a unei constructii, care ulterior pot fi realizate in
.Aici apare idea si conceptia , ca rezultat ,apare idea documentatia de proiect. Schita de proiect este alcatuita
finala care este acceptata . din: plan de incadrare, plan general, fatade, solutii
3m Ôtapa proiectarii propriuzise.Apare si se dezvolta ideea cromatice, desfasurata unei portiuni de front stradal.
planimetrica.Se face detalizarea planelor .fatsadelor
,sectiunelor si se face legatura dintre sit si obiectul ' $ (  )* 
 
proiectat  
3m Ôtapa finala reprezinta elaborarea documentatie 1)m rotectia contra actiunilor mediului ambiant:
necesare .Se discuta toate detaliine si se elaboreaza a)m NCMÔ 04.03-2006 ƠConservarea energiei
proiectul de executie cladirilorơ
Dupa executarea tuturor etapelor ,proiectul finisat este transmis b)m CÔ 04.05-2006 Ơroiectarea
constructorilor. protectiei termice a cladirii ơ
2)m Constructii si exigent functionale:
½    a)m NCMC 04.03-2005 ƠInvelitori, norme de
 proiectareơ
!  " #! ƛ act, eliberat de catre emitent, prin care b)m NCMC 04.02-2005 ƠIluminatul natural shi
se autorizeaza executarea lucrarilor de constructie in temeiul si cu artificialơ
respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare si a c)m NCMC 01.06-2007 ƠAccesibilitatea cladirilor shi
documentatiei de proiect elaborate, avizate, verificate si aprobate; constructiilor p-t personae cu dezabilitatiơ
" !$ "  ƛ piese scrise si desenate care cuprind 3)m roiectarea izolarii fonice a elementelor de inchidere
solutii tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii in pentru cladirile locative, publice shi sociale:
volumul stabilit de documentele normative; a)m CC 04.01-2007
AUTORIZATIA DÔ CONSTRUIRÔ 4)m Constructii indurstriale:
Articolul 12. Conditiile de eliberare a autorizatiei de construire a)m NCMC 02.03-2004 ƠCladiri de depozitareơ
(1) Autorizatia de construire se emite in baza cererii, in cel mult 10 zile b)m NCMC 02.02-2004 ƠCladiri de productieơ
lucratoare de la data inregistrarii acesteia. La cerere se anexeaza 5)m Constructii civile:
urmatoarele documente: a)m NCMC 01.02-1999 Ơroiectarea constructiilor p-t
a) extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de catre oficiul gradiniti de copiiơ
cadastral teritorial, cu anexarea planului cadastral si/sau a planului b)m NCMC 01.03-2000 Ơroiectarea constructiilor p-t
imobilului; scoli de invatamint generalơ
b) certificatul de urbanism pentru proiectare; c)m CC 01.03-2004 Ơroiectarea shi construirea
c) extrasul din documentatia de proiect in volum de: memoriu mansardelorơ
explicativ, plan general (plan de situatie, plan trasare), fatade, solutii d)m NCMÔ 04.02-2006 Ơrotectia contra
cromatice, proiect de organizare a executarii lucrarilor de constructie, zgomotuluiơ
avizate de catre arhitectul-sef; e)m CC 01.04-2007 ƠCladiri ale judecatoriilor
d) avizele de verificare a documentatiei de proiect (compartimentele: raionale (orasenesti)ơ
plan general, arhitectura, rezistenta) sau raportul unic de verificare a 6)m roiectarea constructiilor:
documentatiei de proiect; a)m NCMA 07.02-1999 ƠInstructiuni cu privire la
e) buletinul de identitate (pentru persoana fizica) sau certificatul de procedura de elaborare, avizare, aprobare shi
inregistrare (pentru persoana juridica); continutul cadru al documentului de proiectare
f) contractul privind supravegherea de autor, semnat de catre solicitant p-t constructiiơ
(beneficiar) si proiectant. b)m NCMA 07.03-2002 ƠRegulament cu privire la
Autorizatia de construire poate fi eliberata pe transe sau poate monitorizarea abiectivelor in constructii de catre
prevedea executarea lucrarilor de constructie pe transe daca autorul proiectuluiơ
documentatia de proiect stabileste aceste reglementari. c)m NCMA 07.04-2002 ƠRegulament cu rpivire la
Lucrarile de interventie urgenta, in cazuri de forta majora, se managerul de proiectareơ
autorizeaza imediat, urmind ca documentatia de proiect sa fie 7)m Cladiri administrative. NCMC 01.04-2005
definitivata pe parcursul executarii lucrarilor.
Ômitentul este obligat sa transmita pentru inregistrare autorizatia de entru proiectarea izolaţiilor termice sânt necesare în
construire la Inspectia de Stat in Constructii, care va efectua, in cel mult principal normativele din seria C107:
3 zile lucratoare, inregistrarea prin aplicarea semnaturii si stampilei.
Normativ C107/1 ƛ 1997 privind calculul coeficienţilor k) postutilizarea construcţiilor;
globali de izolare termică pentru clădiri de locuit l) controlul de stat al calităţii în construcţii.
Art. 10. - Documentele normative în construcţii,
Normativ C107/2 ƛ 1997 privind calculul coeficienţilor
globali de izolare termică pentru clădiri cu altă destinaţie elaborate de Departamentul Arhitecturii şi
decât cea de locuit Construcţiilor,au ca obiect concepţia calculul,
proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor. rin
Normativ C107/3 - 1997 privind calculul termotehnic al
documentele normative se stabilesc, în principal, condiţiile
elementelor de construcţie ale clădirilor
minime de calitate cerute construcţiilor, produselor şi
Normativ C107/4 ƛ 1997 privind calculul performanţelor procedeelor utilizate în construcţii, precum şi modul de
termotehnice ale clădirilor de locuit determinare şi verificare a acestora.
Art. 21 - (1) Controlul de stat al calităţii în construcţii
Normativ C107/5 ƛ 1997 privind calculul termotehnic al
elementelor de construcţie în contact cu solul cuprinde inspecţii la factorii implicaţi în proiectarea,
execuţia, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor,
privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii.
+ 
 ("   #! ,-c c..+ (2) Controlul de stat al calităţii în construcţii se
rezenta lege stabileşte baza juridică, tehnico-economică exercită de către Inspecţia de Stat în Construcţii.
şi organizatorică de activitate a persoanelor fizice şi 3.Obligatii si raspunderi(Art.22-Art.34)
juridice în domeniul construcţiilor, obligaţiile şi 4.Dispozitii finale si tranzitorii(Art.35-Art.41) mArt. 35. -
răspunderea lor privind calitatea în construcţii. Regulamentele cu privire la componentele sistemului
Legea cuprinde 4 capitole cum ar fi: calităţii în construcţii prevăzute la art. 9 se elaborează
1.Dispozitii generale(care cuprinde Art.1-Art.8), in articolul de către Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor şi
6 spunindu-se: m entru obţinerea unor construcţii de se aprobă în modul stabilit.
calitate corespunzătoare sînt obligatorii realizarea şi
menţinerea pe întreaga durată de existenţă a , 
 (" !* #$!! /
construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale: $ 01 !!
A - rezistenţă şi stabilitate; Nr.835 din 17.05.96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-2/2 din 02.01.1997
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc; Notă: Modificarea din Legea nr.280-XVI din
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protectia 14.12.2007 a fost abrogată prin Legea
mediului înconjurător; nr.163 din 09.07.2010, în vigoare
Ô - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie; 03.09.2010
F - protecţie împotriva zgomotului.
Capitolul I
2.Sistemul calitatii in constructii(care cuprinde Art.9-
DIS ZIŢII GÔNÔALÔ
Art.21).
Art.1 - În sensul prezentei legi sînt utilizate
Art. 9. - Sistemul calităţii în construcţii reprezintă următoarele noţiuni principale:
ansamblul de structuri organizatorice, răspunderi, Amenajare a teritoriului - complex de activităţi
regulamente,proceduri şi mijloace, care concură la pentru coordonarea politicii economice, sociale, culturale şi
realizarea calităţii construcţiilor în toate etapele de ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale
concepere, proiectare, realizare, exploatare şi postutilizare societăţii luate în ansamblu, în vederea realizării unui
cadru natural şi construit armonios, care să favorizeze
a acestora şi este compus din:
viaţa socială şi culturală a populaţiei.
a) documentele normative în construcţii; Urbanism - cea mai importantă componentă a
b) certificarea produselor folosite în construcţii; amenajării teritoriului, al cărei obiect îl constituie teritoriul
c) agrementele tehnice pentru produse,procedee şi localităţilor şi toate teritoriile necesare asigurării
echipamente noi în construcţii; funcţionării şi dezvoltării acestora.
d) verificarea proiectelor, a execuţiei lucrărilor de Documentaţie de urbanism şi amenajare a
construcţii şi expertizarea proiectelor şi a construcţiilor; teritoriului - planuri de amenajare a teritoriului, planuri
urbanistice şi regulamentele aferente, în care se definesc
e) autorizarea agenţilor economici şi atestarea
scopurile, mijloacele şi se face etapizarea acţiunilor de
specialiştilor cu activitate în construcţii; amenajare a teritoriului şi de urbanism, se oferă soluţii
f) conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriilor şi localităţilor,
g) autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor.
şi încercări în construcţii; nuri urbnistice şi pnuri de menjre 
h) asigurarea activităţii metrologice în construcţii; teritoriui - totite docmener scrise şi desene
referire n eriri defini prin cre se nizeză
i) recepţia construcţiilor;
siţi exisen şi se sbiesc biecivee şi m rie în
j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţiile în
dmeni rbni mi şi menjrii eririi pe 
timp la construcţii; perid deermin.
Cerific de rbni m - 


r
er infrmiv
şi regemeniv emi de rie dmini rţiei pbi
e

e bii prin ege 
erere ri
rei per ne fizi
e
 jridi
e inere e prin
re e d

nşinţ
i
ini de privind regim jridi
 e
nmi
 ehni

şi rhie
r rbni i
de expre erenrir şi

n r
ţiir penr
re f i
i.
2 
 (" "! " ! Autorul operei
Art.2. Amenajarea teritoriului constituie ansamblul arhitecturale şi drepturile lui
activităţilor complexe, care includ: (1) Autor al operei arhitecturale se consideră persoana
a) elaborarea, avizarea, aprobarea şi modificarea
fizică prin a cărei muncă creatoare a fost elaborată opera.
documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului,
În cazul în care opera arhitecturală a fost elaborată în
studiile de fundamentare, cercetările ştiinţifice prealabile,
necesare întocmirii acestora; comun de cîteva persoane fizice, fiecare dintre acestea
b) gestionarea teritoriilor, construcţiilor şi este coautor şi fiecăreia dintre acestea îi aparţine dreptul
amenajărilor; de autor asupra operei în cauză.
c) elaborarea actelor normative specifice; (2) Modul de folosire a dreptului de autor asupra operei
d) controlul asupra realizării şi exploatării arhitecturale se stabileşte printr-un acord încheiat între
construcţiilor şi amenajărilor în strictă conformitate cu
coautori. Dacă un asemenea acord nu există, fiecare
cerinţele legislaţiei privind urbanismul şi amenajarea
teritoriului. coautor are dreptul să autorizeze utilizarea operei
(2) Obiectul activităţii de amenajare a teritoriului îl arhitecturale după voinţa sa, are dreptul să intenteze un
constituie întreg teritoriul naţional. proces în instanţa judecătorească, în legătură cu încălcarea
Art.4. Activitatea de amenajare a teritoriului are dreptului exclusiv, împotriva oricărei persoane care
drept scop realizarea următoarelor obiective: foloseşte opera arhitecturală fără autorizaţia coautorilor,
a) dezvoltarea economică şi socială echilibrată în
însă nu are dreptul, fără acordul coautorilor, să încheie
condiţiile respectării specificului fiecărei zone;
contracte de licenţă şi să efectueze orice cesionare a
b) ameliorarea calităţii vieţii oamenilor şi
colectivităţilor umane; drepturilor asupra operei arhitecturale, precum şi să
c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale şi renunţe la dreptul de autor fără a-i anunţa pe coautori.
protecţia mediului înconjurător; (3) Arhitectul autor al operei arhitecturale are dreptul: a)
d) utilizarea raţională a teritoriului. de a cere şi a obţine, în modul stabilit, de la organele
Art.5. Activitatea de urbanism are drept scop respective datele iniţiale şi documentele necesare pentru
realizarea următoarelor obiective:
investigaţiile avanproiect, de proiectare şi realizare a
a) utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor
obiectului arhitectural;
necesare funcţionării localităţilor;
b) determinarea structurii funcţionale a b) de a atrage, pe bază de contract, specialişti,
localităţilor; consultanţi, alţi lucrători tehnici necesari la elaborarea
c) asigurarea unei locuiri corespunzătoare proiectelor şi documentaţiei de execuţie, asumîndu-şi
cerinţelor şi nivelului de dezvoltare a societăţii; responsabilitatea pentru volumul şi calitatea lucrărilor
d) asigurarea esteticii compoziţionale în realizarea executate;
cadrului construit şi amenajarea cadrului natural din
c) de a susţine:
localităţi;
e) protejarea populaţiei, cadrului natural şi - soluţia arhitecturală în procesul examinării acesteia în
construit contra poluării, riscurilor naturale şi tehnologice şedinţa consiliului arhitectural-urbanistic sau în procesul de
previzibile; consultare a populaţiei;
f) protejarea, conservarea şi acordarea statutului - soluţiile proiectului în procesul de verificare, expertizare,
corespunzător de valoare monumentelor culturii şi naturii. avizare şi aprobare a acestora;
Art.6 Documentaţia de urbanism şi amenajare a d) de a exercita, pe bază de contract, supravegherea de
teritoriului include planurile de amenajare a teritoriului,
autor a realizării obiectului arhitectural; e) de a participa,
planurile urbanistice şi regulamentele aferente acestora.
Modul de utilizare a terenurilor pentru orice fel de cu drept de semnătură, la recepţia obiectului arhitectural,
construcţii trebuie să fie reglementat prin planuri indiferent de forma de proprietate a acestuia.
urbanistice şi planuri de amenajare a teritoriului.
Art.7. lanurile de amenajare a teritoriului sînt
următoarele:
a) planul de amenajare a teritoriului naţional;
b) planurile regionale de amenajare a teritoriului,

inclusiv:
- planul de amenajare a teritoriului zonal;
- planul de amenajare a teritoriului municipiului
Chişinău;
- planul de amenajare a teritoriului raional;
c) planurile locale de amenajare a
teritoriului,inclusiv;
- planul de amenajare a teritoriului interorăşenesc

sau intersătesc (intercomunal);
- planul de amenajare a teritoriului municipal,
orăşenesc sau sătesc (comunal).
Art.12. - lanurile urbanistice sînt următoarele:
a) planurile urbanistice generale;
b) planurile urbanistice zonale;
c) planurile urbanistice de detaliu.
. 
 ! ( ( &! 1 g) menţionarea arhitecţilor pentru merite deosebite în
Nr.1350-XIV din 02.11.2000 domeniul arhitecturii şi urbanismului;
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.21-24/77 din 27.02.2001 h) realizarea altor măsuri de dezvoltare a arhitecturii
Articolul 2. Definiţii naţionale.
Termenii şi noţiunile de bază, utilizate în prezenta lege, Articolul 7. Dreptul la activitate arhitecturală
au următoarele semnificaţii: (1) De dreptul de practicare a activităţii arhitecturale
arhitect - persoană fizică care, indiferent de domeniul de beneficiază persoanele fizice şi juridice din Republica
specializare şi funcţia deţinută, îşi exercită profesia în Moldova, precum şi apatrizii, care au primit, în modul
domeniul arhitecturii şi urbanismului, valorificînd în stabilit, licenţă pentru practicarea acestui gen de activitate.
activitatea sa cunoştinţele acumulate în instituţia de (2) rocesul creativ al arhitectului autor al operei
învăţămînt superior de specialitate, a cărei diplomă este arhitecturale este liber, independent şi nu este supus
recunoscută în Republica Moldova; licenţierii.
activitate arhitecturală - activitate de creare a obiectelor (4) Arhitecţii care activează în structurile administraţiei
de arhitectură, care include procesul creativ de definitivare publice, precum şi arhitecţii antrenaţi în activitatea
a soluţiei arhitecturale şi implementarea acesteia, didactică sau ştiinţifică în domeniu sînt în drept să participe
coordonarea elaborării tuturor compartimentelor şi fazelor la activitate arhitecturală.
proiectelor de urbanism şi construcţie (construcţia nouă, Articolul 8. Formele de activitate arhitecturală
reconstrucţia, restaurarea, restabilirea, modernizarea, (1) Arhitectul poate practica activitate arhitecturală în
reparaţia capitală), supravegherea de autor a obiectivelor următoarele forme:
în stadiu de realizare, derularea cercetărilor ştiinţifice, a) în cadrul instituţiilor de proiectare sau intreprinderilor cu
activităţii didactice şi executarea funcţiilor administrării de orice formă juridică de organizare, înregistrate şi licenţiate
stat în domeniu; în modul stabilit;
subiecţi ai activităţii arhitecturale - persoane fizice şi b) individual.
juridice implicate nemijlocit în activitatea arhitecturală - (2) Arhitectul are dreptul să-şi exercite activitatea creativă
autorii operelor arhitecturale, precum şi sub conducerea şi de proiectare în una din formele de activitate
nemijlocită a lor: proiectanţii, beneficiarii, investitorii, arhitecturală sau în ambele.
antreprenorii, proprietarii obiectelor de arhitectură;
soluţie arhitecturală - ideea creativă a autorului operei cc 3 " !* #$ 3 $ ( 
arhitecturale privind aspectul exterior şi interior, CUI este un document, eliberat de catre primarie prin care
organizarea spaţială, planimetrică şi funcţională, se fac cunoscute solicitantului elementele ce caracterizeaza
materializată în compartimentul arhitectural al proiectului regimul juridic, tehnic si architectural- urbanistic al unui
şi în obiectul arhitectural realizat; imobil/teren. CUI este facultative(nu este obligatoriu de
obiect arhitectural - obiect urbanistic, construcţie, obtinut) si poate fi solicitat de o persoana interesata in
complex de construcţii, obiecte de amenajare sau artă cazul vinzarii ƛ cumpararii,darii in arenda,
horticolă, realizate în baza proiectului şi a documentaţiei dezmembrarii,parcelarii, comasarii, partajarii, mosteniri
de execuţie; terenului destinat constructiei sau a imobilului in care se
operă arhitecturală - operă de arhitectură, urbanism şi de preconizeaza lucrari de reconstructie, precum si in cazul
artă horticolă, rezultatul final al activităţii arhitecturale aparitiei unor litigii patrimoniale.CUI nu ofera dreptul de a
derulate sub conducerea nemijlocită a arhitectului autor; elabora documentatia de proect si de a obtine autorizatia
proiect - documentaţia de proiect pentru realizarea de constructie.
obiectelor arhitecturale, ce conţine un complex de exigenţe ru a obtine CUI este necesar de a depune o cerere in
sociale, economice, funcţionale, tehnologice, tehnice, forma libera, la care se anexeaza in original si in copie,
edilitare şi de prescripţii antiincendiare, sanitaro-igienice, buletinul de identitate(pru persoanle fizice) sau certificatul
ecologice şi de alte exigenţe în volumul necesar elaborării de inregistrare(pru persoanele juridice).
documentaţiei de execuţie. CUI se elaboreaza in baza principiului Ghiseului unic si se
Articolul 3. Sprijinul de către stat al activităţii arhitecturale. elibereaza in cel mult 20 zile lucratoare de la data
Statul asigură crearea condiţiilor pertinente pentru inregistrarii cererii si este valabil timp de 6 luni.lata pru
exercitarea activităţii arhitecturale prin: emiterea CUI este de 50lei ca si in cazul certificatului de
a) susţinerea cercetărilor ştiinţifice în domeniul arhitecturii urbanism pru proectare.
şi urbanismului;
b) atragerea investiţiilor la proiectarea şi construirea c- 
  #!! " #!  
obiectelor arhitecturale;
c) formarea şi reciclarea cadrelor care activează în In cazul unui complex lucrarile se divizeaza in etape si
domeniul arhitecturii şi urbanismului; anume de arhitectii si in special de arhit. Sef
d) protejarea drepturilor de autor şi asigurarea creaţiei II Ôtapa constructii montaj ƛ lucrarile de carcasa care se
libere a arhitectului; umple cu umplutura (calcar ciment caramida )
e) promovarea concursurilor, inclusiv internaţionale, Termoizolareaexterioara
pentru crearea obiectelor cu valoare urbanistică şi III Ôtapa lucrari de sapare a fundatiei
arhitecturală deosebită;
f) susţinerea activităţii organizaţiilor profesionale de creaţie
obşteşti ale arhitecţilor;
c½ & " #& * 
  !! " Ôtapele principale fiind:
" $ Scopul principal urmind a fi obtinerea alegera temei ,avanproiect(schita de schita) ,acceptarea temei de
cunostintelor care ar permite studentilor sa fie capabili sa diploma, crearea sarcinii de proiectare,prezentarea maculatoarelor
organizeze procesul de proiectare, divizind pee tape (cu componentsa ideeai de baza a conceptului), dezvoltarea
propria activite. conceptului(prezentarea planelor,fatadelor,sectiunilor),prezentarea
ÔTAA I proiectului final,apararea proiectului.
1)m In cadrul elaborarii proiectului studentul trebuie sa c' # 3 $ #    #!
studieze necesitatile shi problemele actulale ale  i roiectarea formelor (sau proiectarea
arhitecturii localitatii din RM. constructiva) reprezinta acea etapa a procesului de design
2)m Sa-si aleaga domeniul (urbanism,arhitectura, în care, pornind de la structura functionala, sau conceptul
restaurare, peisagistika) shi tema de diploma. unui produs tehnic, proiectul prinde viata, se
3)m Studentul sa poata sa argumenteze, pe plan materializeaza. Dezvoltarea proiectului se face în
theoretic, actualitatea abordarii temei alese prin concordanta cu criteriile tehnice si economice si în directia
studiul shi relevarea citorva aspect, problem sau informatiilor acumulate pe parcurs.
necesitati, care ar urma sa fie rezolvate prin Fazele ROIÔCTĂRIi formelor
propunerea unui proiect de arhitectura. Finalitatea etapei de compunere a formelor o constituie
4)m Studentul trebuie sa perfecteze paketul de obtinerea proiectului sub forma unui ansamblu general
documentatie initiala referitoare la tema de diploma: (aranjarea generala si spatiala), proiectarea prelimi-nara a
sa propuie amplasamentul (daca el nu este specificat formelor (forma si materialele tuturor componentelor),
in tem,a) cu prezentarea: ridicarii topografice stabilirea, în principiu, a procesului de productie si
sc.1:500; planelor de situatie sc. 1:5000, 1:2000. furnizarea de solutii pentru toate functiile auxiliare. În
5)m Studentul trebuie sa selecteze documentatia toate acestea, aspectele economice si tehnologice sunt de
normative normative in vigoare referitor la tema de o importanta capitala. roiectul este perfectionat cu
proiect sis a o studieze. Ca rezultat, studentul va ajutorul desenelor la scara, revizuite critic si supuse unei
elabora Sarcina de proiect p-t tema de diploma cu evaluari tehnico-economice. Spre deosebire de designul
supravegherea iindrumatorului. conceptual, în etapa de compunere a formelor, pe lânga
ÔTAA II binecunoscutele faze de cautare a solutiilor si de evaluare,
1)m Urbanism ƛ studiu de amplasament cu ilustrare de intervin o serie de faze complementare, cum ar fi
tema conform normelor in vigoare; materialul va fi identificarea erorilor si optimizarea.rocesul de creare si
insotit de un scurt memoriu tehnic care va contine compunere a formelor este foarte complex deoarece: mai
datele tehnniko + economice shi o justificare a multe actiuni trebuie realizate simultan;serie de faze
optiunii studentului pentru un anume tip de trebuie repetate la diverse niveluri de informatie
amplasare. (reiterare); influentele negative se transmit de la o zona la
2)m Ôlaborarea desenelor. alta sub forma de repercusiuni.
3)m Ôlaborarea conceptiei spatial-volumetrice , a yonarii Indiferent de varianta de drum care este aleasa, si de
sistematiyarii functionale shi altor cerinte conform fazele parcurse, este recomandabil ca proiectul sa
sarcinii de proiectare. porneasca de la abstract spre concret, de la calitativ la
4)m Sustinere, discutii, aprecieri. cantitativ, de la brut spre cizelat.
Urmatoarele reguli trebuie aplicate la realizarea oricarui
c% 4 " 
 
   " $ produs. Ignorarea lor ar putea cauza probleme atât
&! proiectantului, cât si utilizatorului. Regulile de baza sunt:
Diploma studentului specialitatii arhitectura pune ca scop claritate, simplitate, siguranta. Ôle deriva din obiectivele
evaluarea cunostintelor si capacitatilor acestuia assimilate generale, care sunt:
in decursul studiilor.rimul pas in proiectarea de diploma · îndeplinirea functiei tehnice;
·
este aprecierea actualitatii temei alese catre proiectare.In caz ideal atingerea fezabilitatii economice;
proiectul de diploma reprezinta o comanda unde · siguranta individului si a mediului.
actualitatea este nu poate fi discutata ,in caz contrar Claritatea se manifesta prin lipsa ambiguitatilor de
diplomantul trebuie sasi argumenteze principiile de proiectare usurând previziunile asupra performantelor
alegere a temei . produsului final. Siguranta impune abordarea consistenta
Urmeaza elaborarea sarcinii de proiectare care la rindul a problemelor de rezistenta, fiabilitate, prevenirea
sau este rezultatul confirmarii actualitatii temei .Ôlaborarea accidentelor si protectia mediului.
sarcinii de proiectare trebui sa fie apropiata de sarcini reale ,folosite Simplitatea garanteaza (în general) fezabilitatea
in practica de proiectare. economica. Un numar redus de componente si forme mai
Ôtapa de avanproiect rezulta in cercetarea si colectarea simple pot fi realizate mai repede si mai usor. rin
datelor initiale :cercetarea zonei proiectate,fotofixarea, respectarea acestor trei reguli proiectantul poate spori
ridicari de teren;se analizeaza analogiile si documentatia sansele de succes ale proiectului sau, întrucât focalizarea
necesara (SNI,GOST) legata de tema aleasa. Toate rezul atentiei pe acesti factori conduce la eficienta functionala,
tatea si informatia colectata in etapa avanproiectului economie si siguranta. În acceptiunea limbajului tehnic,
poate fi folosita in proiectul de diploma sau modificata pe simplu înseamna mai putin complex, "usor de înteles",
parcursul evoluarii proiectului. "usor de facut". O solutie este mai simpla daca poate fi
e baza sarcinii de proiectare se elaboreaza graficul de realizata cu mai putine componente. Asadar, proiectantii
lucru ,de care tinind cont, diplomantul va trebui sa trebuie sa opteze pentru solutii cu numar minim de
prezinte etapele mentionate in timpul stabilit. componente, având o forma cât mai simpla.
c+ 
    ( #& prezentarea documentaţiei necesare pentru construirea,
 #! 5  # #& $  necesită o acţiune pentru a remedia deficienţele
$ !$ # identificate în studiu, etc
1.m Documentatia initiala, aprobare. Darea in exploatare a clădirilor. Controlul final a clădirilor
2.m Cercetari preliminare este acceptat după acceptat de Comisia de Admitere
a)releveul schematic al momentului,fotofixari; Stat(šŬůű ŞŮůŰŠţ ūūŬŧ ŭŮŦţ ŪŬŵūŬŧ ŨŬŪŦůůŦţ ŧ). În faţa
b)scurt memoriu istoric; Comisiei de Admitere de stat încearcă să stabilească faptul
c)caracteristica monumentului de arhitectura-stilul; de finalizare a construcţiilor, precum şi posibilitatea de
d)actul expertizei tehnice, concluzii despre rezultatul cer- funcţionare normală a clădirii privind numirea, evaluarea
cetarilor preliminare asupra structurii monumentului. calităţii de construcţie, în general, şi elementele sale
e)determinarea procentajului degradarii elementelor con- structurale. Acceptare pentru operarea după construcţia se
structive si arhitecturale(se perfecteaza actul ierderii realizează în două etape: preliminară (tehnic) de acceptare
aspectului initial al monumentului) este de lucru al Comisiei, şi în cele din urmă - de acceptare
f)concluzii. Comitetul de Stat.. Comisia verifică calitatea şi relevanţa
3.m Documentatia de proiectare cu devizul de proiectului executat lucrari, dorinţa de obiecte predate
cheltuieli pentru funcţionare, inclusiv de testare integrată de
a)m ropuneri preliminaredespre echipamente de proces, verifică calitatea a prezentat şi
metodologia shi ordinea restaurarii documentaţia general contractor-a construit şi face actul,
monumentului; care serveşte drept bază pentru numirea comisiei de
b)m rogramul lucrarilor stiintifice shi de acceptare de stat.
proiectare, inclusive shi a Comisia de Admitere de Stat verifica gradul de pregătire a
investigatiilor in natura; obiectului, existenţa şi conţinutul actelor privind
c) m Calculul sumativ pentru elaborarea acceptarea de clădiri individuale (instalaţii) în funcţiune,
documentatiei de proiectare seturi de calitate a lucrărilor, evaluează nivelul tehnic al
1)m Desene de executie p-t masurari echipamentelor instalate; linie puse în capacitatea vigoare
temporare de conservare shi şi costul de construcţie efectivă a proiectului, instalaţiilor şi
antiaccidente (p-t desenele ce costul estimat al construcţiei; verifică disponibilitatea
necesita desen de executie se facilitatea de a acţiona în conformitate cu normele tehnice
perfecteaza borderoul defectelor cu de funcţionare, de securitate şi normele de sănătate,
devizul de cheltuieli); evaluează activitatea realizată, echipament instalate şi
2)m Desene ƛ scheme p-t amplasarea facilitate, în general.Ôvaluarea calităii lucrărilor de
martoriloe deformatiilor constructiilor construcii efectuate în conformitate cu "Instruc iuni
3)m Schemele locuirilor indicate p-t pentru evaluarea calitatii lucrarilor de constructii (CH 378
efectuarea surfurilor shi sondajelor la 77). Acceptarea obiectului este stabilită printr-un act
I.m Deviz de cheltuieli întocmit. Certificat de acceptare în funciune de obiectul
construit este aprobat nu mai târziu de o saptamana dupa
c,  6  *  #! ce a fost semnat de comisie
Operaţiunile de control se efectuează după finalizarea
operaţiunilor de fabricare sau procesele de c. #! & ! #!
constructie. Acest lucru face posibil pentru a detecta şi Scopul:
corecta orice defecte detectate înainte de lucrări - Informare corspunzatoare pentru executare
ulterioare. lucrarilor de terasament
Inspecţia tehnică poate suspenda procesul construcţie - Selectare terenului pu sarcina constructiei
pentru încălcări grave avand abatere de la proiect sau - Selectare corespunzatoare a tipului de constructii
materiale, structuri şi produse sub standart. pe ternul studiat
Inspecţia Sanitară de Stat monitorizează respectarea Se executa in faza initiala de proiectare ,poate fi in
standardelor sanitare pentru proiectarea şi construcţia de cazul reconstructilor sau dezvoltarea constructiilor ,se
clădiri şi structuri. efectuiaza de institutiile atestate in domeniu sau de agentii
Controlul statului de incendiu monitorizează respectarea de de proiectari.Ôste inclusa in pachetul de documente
securitate la incendiu în proiectarea şi construcţia de clădiri necesare pentru excuatre constructiilor si dare in
industriale şi civile şi structuri, precum şi cu respectarea exploatre.
normelor de siguranţă la foc la şantierele de construcţii.
Inspectoratul Tehnic monitorizează respectarea cu -7 
   $ Organizarea
sindicatelelor şi salubritate, proiectarii preiliminare- documentaie necesară pentru
Controlul bancar - pentru utilizarea corectă a investiţiilor evaluarea şi formarea cerinelor pentru proiectare.In baza
de capital, punerea în aplicare a planului de construcţii acestei documenztaii se elibereaza documentaie pentru
capitale şi punerea în funcţiune a proiectelor în curs de aprobare in regiunea data sau pentru a primi sarcina
construcţie, cost mai mic de lucrari de constructii, costul architectural-planimetrică
estimat al conformităţii, cheltuielile corespunzătoare a In componena propunerii proiectarii preiliminare intra ƛ
salarizare, consolidarea de calcul economic în date despre proiect,indici tehnico-economici, schema
construcţii. Banca are dreptul de a inspecta şantierul de situaională, plan general, plane pe nivele, seciuni, faade,
construcţie, efectua măsur ători de control al muncii fotofixare, volumertii, analogii.
prestate, cererea din partea companiilor de construcţii
- 3 ! " !* #$ #  $
 


&8  $ 89!" 8* #


CUI esteun act cu caracter reglementator, eliberat de
catre primaria localitatii, fara de care nu este posibila
elaborarea , certificarea si avizarea documentatiei de
proiect ƛ situarea terenului, dreptul de proprietate asupra
imobilului /terenului,folosinta actuala, echiparea cu retele
edilitare, s.a
(1) Certificatul de Urbanism pentru proiectarea trebuie să
conţină prevederi şi elemente care caracterizează:
a) regimul juridic al imobilului / terenului, legate de:
- plasarea terenului in localitate sau in afara ei în satul
sau în afara ei;
- dreptul de proprietate asupra constructiei / teren ;
- Ôxtrase din documentaţia pentru Urbanism şi
utilizarea terenurilor sau regulamentele aferente,
care stabilesc un regim special în ceea ce priveşte
proprietatea / terenului
(arii protejate, interdicţii temporare sau
permanente în zona de construcţie declarate zone de
interes public, monumente, etc);
b) regimul economic al imobilului / parcela, cu privire la:
- de uz curent
- reglementări fiscale specifice pentru zona
respectivă sau zona;
c) regimul tehnic al imobilului /terenului legate de:
- asigurarea cu retele ingineresti;
- caracteristicile geotehnice şi site-ul
- activităţile conexe de interes public, necesare
pentru funcţionarea constructiei
- clădiri sau retele ingineresti , sub rezerva de
demolare sau transferul în afara zonei periculoase a
sitetului.
d) regimului de urbanism cu privire la:
- utilizarea de proprietate / parcela, stabilit conform
documentatiei de Urbanism şi utilizare a terenurilor;
- volumul presupusei constrructii;
- dimensiunile si suprafata terenului;
-amplasamentul terenului si constructiei fata de
strazile adiacente si distanta intre constructie si
obiectele din vecinatate
Dm Inaltimea constructiei
Dm Aspectul exterior al cladiri: expresia
arhitecturala, echilibru compozitional, materiale
de finisare şi de muncă, etc;
Dm Circulatia pietonala si de transport, accesele
necesare si parcari;
Dm rocentul de utilizare a terenului
Dm Coeficientul de utilizare a terenului
Dm Necesitate prezentareii proiectului schita