Sunteți pe pagina 1din 3

PORTOFOLIU

PERSONAL
OPIS
I. DATE PERSONALE
1. Curriculum vitae
2. Fișa postului
3. Fișa de evaluare anuală
4. Copii după actele de studiu

II. CURRICULUM
1. Structura anului școlar
2. Schema orară
3. Orar
4. Materiale curriculare
5. Proiectare curriculară
6. Discipline opționale
7. Lista materialului didactic existent în sala de clasă

III. EVALUARE
1. Descriptori de performanță
2. Fișă de evaluare inițială – raport privind evaluarea inițială
3. Fișă de evaluare permanentă
4. Situația rezultatelor pe discipline

IV. MANAGEMENTUL CLASEI


1. Catalog de evaluare și notare
2. Fișă de înregistrare a comportamentelor oservabile ale elevului
3. Fișă de observație psihopedagogică
4. Regulamentul de ordine interioară
- Procese verbale încheiate în urma: efectuării
instructajului de siguranță și securitatea muncii,
prelucrării normelor igienico-sanitare, a normelor și
regulilor de circulație pentru pietoni
5. Consiliul clasei
6. Regulile clasei
7. Comitetul de părinți – atribuțiile comitetului de părinți
8. Planificarea ședințelor cu părinții
9. Procese verbale încheiate în cadrul ședințelor cu părinții
10. Referate susținute în cadrul ședințelor cu părinții
11. Chestionar pentru părinți
12. Regimul zilnic al activității elevului
13. Tematica orelor de consiliere cu părinții
14. Referate susținute în cadrul orelor de consiliere cu părinții
15. Programul activităților extrașcolare