Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.01.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a II – a
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Învățăm să ne comportăm!
TEMA LECȚIEI:,,Cel mai bun prieten”- după Victor Sivetidis
TIPUL LECŢIEI: predare – învăţare

SCOPUL LECȚIEI:
Dezvoltarea capacității de citire corectă, fluentă, conștientă și expresivă a unui text cu
adoptarea intonației impuse de conținut și semnele de punctuație; activizarea vocabularului și
dezvoltarea capacității de exprimare corectă, fluentă, în propoziții logice.

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:


1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și până la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili să:

O1. Să găsească răspunsurile corecte pentru completarea rebusului;


O2. să formuleze propoziții corecte, clare și precise, folosind cuvintele noi din text;
O3. Să citească corect, conștient și expresiv textul „Cel mai bun prieten”, după Victor Sivetidis
O4. Să formuleze întrebări și răspunsuri referitoare la textul „Cel mai bun prieten”, după
Victor Sivetidis;
O5. Să rezolve corect cerințele de pe fețele cubului, referitoare la textul nou studiat.
STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, descoperirea, exerciţiul, lectură
explicativă, observarea, joc didactic, Explozia Stelară, metoda cubului.
 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: manual, caiete, stele cu întrebări, cub cu cerințe,
fișă de lucru.
 MODURI DE ORGANIZARE: individual, frontal, pe grupe.
 RESURSE:
 UMANE: 18 elevi;
 TEMPORALE: 45 de minute.

BIBLIOGRAFIE:
 Vasile Molan, ,,Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și
literatura română din învățământul primar”, Editura Miniped, București, 2015;
 Cucoș, C. „Pedagogie”, Editura Polirom, Iași, 2006.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategia didactică
Nr. Etapele Conținut științific Ob. Metode și Mijloace de Mod de Evaluare
Crt activității Op. procedee învățământ organizare
. didactice

1. Momentul Asigur condiţiile optime pentru buna Că rți Observarea


organizatoric desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii de clasă, pregătirea Caiete comportamentelor
Conversația Fișe de lucru Frontal elevilor
materialului didactic necesar pentru desfășurarea
activității. Instrumente
de scris
2. Verific cunoștințele dobândite anterior cu ajutorul
Reactualizare unor întrebări:
a cunoștințelor -Ce lecție ați învățat ora trecută?
Frontal
(Ora trecută am învățat semnul de punctuație „:”.).
-Unde este folosit semnul de punctuație „:”? Capacitatea de a
(Semnul de punctuație „:” este folosit înaintea unei recepta un mesaj
enumerări sau la sfârșitul unei propoziții care anunță Conversația și de a răspunde la
începerea unui dialog.). întrebări.
Explicația
-După ce cuvinte se pune semnul „:”, atunci când
anunță începerea unui dialog?
(Atunci când anunță începerea unui dialog, semnul „:”
se pune după cuvinte ca: spune, întreabă, zice, exclamă
etc.). Individual
Caiete
Verific calitativ și cantitativ tema pentru acasă. Dacă
au întâmpinat dificultăți în rezolvarea temei pentru
acasă, le voi explica din nou modul de rezolvare.

3. Captarea Captez atenția elevilor prin rezolvarea unui rebus Capacitatea de a


atenţiei (ANEXA 1). Prin completarea corectă a rebusului, recepta un mesaj
elevii descoperă pe verticala A-B cuvântul „prieten”. Frontal și de a găsi
Pornind de la acest cuvânt, dirijez discuția astfel încât O1 Conversaţia Rebus răspunsul la
aceștia să înțeleagă cine le poate fi prieten și cine nu. Individual întrebări.
Adresez următoarele întrebări: Explicația
-Cine poate fi prietenul nostru?
Descoperirea
(Prietenul nostru poate fi: mama, tata, colegul de
bancă, învățătoarea, munca etc.).
-Cine nu poate fi prietenul nostru?
( Prietenul nostru nu poate fi lenea, minciuna.).

4. Anunţarea Anunț elevii că astăzi vor citi un text nou („Cel mai
temei bun prieten”, după Victor Sivetidis), din care vor afla
dacă munca poate fi sau nu cel mai bun prieten al
nostru. Pe lângă acest lucru, ei vor identifica din text
Conversația Capacitatea de a
cuvinele necunoscute, vor alcătui propoziții clare și Frontal
asculta un mesaj.
corecte cu aceste cuvinte, vor formula întrebări pe
baza textului și vor găsi răspunsuri potrivite.

5. Dirijarea Solicit elevilor să deschidă manualul de comunicare


învăţării în limba română la pag. 77, pentru a observa textul pe
care îl studiem astăzi. Cer elevilor să deschidă și Manual
Conversaţia
caietele pentru a nota data, titlul și autorul textului: Capacitatea de a
„Cel mai bun prieten”, după Victor Sivetidis. recepta un mesaj.
Caiete
Frontal
Citesc model textul, clar și expresiv, folosind un ton
potrivit. Elevii vor avea ca sarcină de subliniat
cuvintele neînțelese din text. Lectură Manual
explicativă Capacitatea de a
După citirea model, cer elevilor să îndeplinească citi clar și expresiv
următoarea sarcină: citirea textului în lanț (fiecare elev un text nou
Conversația
va citi câte o propoziție), apoi se va face o citire de tip O3 Individual
ștafetă (fiecare elev citește câte o propoziție, după care Lectura
solicit câte un elev care să citească în continuare).
După citirea textului în diferite moduri, identific cu
elevii cuvintele necunoscute din text, apoi le voi
explica împreună cu aceștia. Trasez elevilor ca sarcină
să le noteze în caiete, apoi să alcătuiască oral O2 Explicaţia Capacitatea de a
propoziții cu acestea (a modela=a frământa cu mâna Frontal identifica
pentru a da o anumită formă). Cea mai frumoasă Conversația cuvintele noi și de
a le explica.
propoziție formulată va fi scrisă la tablă, iar elevii o
Caiete
vor nota în caiete. Individual
Exemple de propoziții: Exercițiul
Capacitatea de a
Olarul m-a învățat să modelez o vază din lut.
folosi cuvintele
Am modelat din plastilină un îngeraș. noi în diferite
Mama a modelat aluatul pentru prăjituri în formă de contexte.
fluture.
Propun elevilor următorul joc: „Steluțele
curioase”. Expun în fața elevilor 5 steluțe galbene. Pe
Observarea
fiecare stea este notată câte o întrebare (Ce? Cine? Individual
Unde? De ce? Care?). Voi numi aleatoriu un elev care Manual Capacitatea de a
asculta un mesaj și
își va alege o steluță și va alcătui o întrebare referitoare
Conversația de a respecta
la textul nou studiat care va începe cu acel cuvânt regulile unuj joc.
notat pe aceasta. Elevul va alege la rândul său un alt
coleg care trebui să răspundă la întrebarea adresată de
el. După descoperirea răspunsului corect, cel care a dat Capacitatea de a
răspunsul va alcătui la rândul său o altă întrebare care Joc didactic formula întrebări
va fi adresată altui elev. Jocul va continua până vor fi O4 pe baza unui text.
epuizate toate întrebările referitoare la text.
Exemple de întrebări: Explozia stelară
-Care este titlul lecției? (Titlul lecției este „Cel mai Capacitatea de a
bun prieten”.). Stele cu
răspunde la
-Cine este autorul textului? (Autorul textului este întrebări
întrebări în
Victor Sivetidis.). legătură cu textul
-Care sunt personajele textului? (Personajele textului Conversația citit.
sunt fiul și tatăl.).
-Ce avea copilul? (Copilul avea multe jucării.).
-Cine îi cumpăra mereu alte jucării? (Tatăl îi cumpăra
Eplicația Frontal
mereu alte jucării.).
-De ce arunca jucăriile? (Arunca jucăriile pentru că se Capacitatea de a
plictisea de ele.) formula întrebări
-De ce se plictisea mereu de jucăriile lui? (Se plictisea pe baza unui text.
de jucării pentru că i se oferea mereu ceea ce își Conversația Individual
dorea și nu știa să aprecieze efortul părinților.).
-Ce a cerut copilul tatălui său? (Copilul i-a cerut Stele cu
Capacitatea de a
tatălui o jucărie nouă.). întrebări
răspunde la
-Care a fost noua jucărie primită de copil? (Noua
întrebări în
jucărie primită de copil a fost o cutie de plastilină.). Joc didactic
Frontal legătură cu textul
-Ce a modelat copilul cu cu acea plastilină? (Copilul a O4
citit.
modelat un măr, o casă cu grădină, un puișor, un
avion.) Explozia stelară
-Care a fost răspunsul tatălui când a fost întrebat de
copil de ce nu se mai plictisește? (Răspunsul tatălui a
fost că și-a găsit copilul cel mai bun prieten.).
-Cine este cel mai bun prieten al copilului? ( Cel mai
bun prieten al copilului este munca.)
-Ce a învățat copilul din această întâmplare? (Munca
rămâne cel mai credincios prieten al omului. Când a
văzut câte poate realiza prin munca sa, băiatul nu s-a
mai plictisit şi nu şi-a mai aruncat jucăriile.

6. Obținerea Fixez cunoștințele elevilor prin intermediul unui cub


performanței pe fața căruia sunt scrise cerințe: descrie, compară,
asociază, analizează, aplică, argumentează. Elevii vor Conversaţia
fi împărțiți în trei grupe. Fiecare grupă va fi alcătuită O5 Frontal Capacitatea de a
din câte șase elevi și își vor alege câte un reprezentant Exercițiul
recepta un mesaj.
care trebuie să rostogolească acel cub. Cubul va fi
rostogolit de două ori ca fiecare grupă să primească Metoda Cub cu
două cerințe. Cubului cerințe
1.DESCRIE: Pe grupe Capacitatea de a
-Cum ai dori să fie cel mai bun prieten? lucra în echipă și
2.COMPARĂ: de a rezolva
- Alege proverbul potrivit textului: sarcinile date.
„Nici un câştig făra osteneală.”
„Munca e brăţară de aur.”
„Munca ne scapă de trei mari rele: de urât, de fapte
rele şi de nevoie.”
„Omul muncitor, de pâine nu duce dor.” Metoda cubului
3.ASOCIAZĂ CUVINȚELE CU ÎNȚELES OPUS:
Frontal
*multe *veche
Cub cu
*a întreba *obraznic Capacitatea de a
cerințe
*cuminte *dușman lucra în echipă și
*nouă *a răspunde O5 de a rezolva
*prieten *puține Conversația sarcinile date.
4.ANALIZEAZĂ
-A făcut tatăl băiatului o greşeală care a determinat
plictiseala băiatului? Care?
5.APLICĂ
Scrie învățătura textului.
6.ARGUMENTEAZĂ Explicația Pe grupe
-Dacă munca ar fi o persoană, ce calităţi crezi că ar
avea?
Elevii vor avea la dispoziie 2 minute în care să
rezolve cerințele în caiete, apoi răspunsurile vor fi
verificate la tablă.

7. Asigurarea Voi distribui o fișă de lucru individual și le voi oferi


conexiunii indicații asupra modului de rezolvare a cerințelor. Capacitatea de a
inverse Elevii vor rezolva individual exercițiile. Conversația Frontal rezolva sarcinile
Voi trece printre bănci pentru a verifica modul de Fișă de lucru de lucru cu
lucru al elevilor și voi oferii explicații suplimentare individual ajutorul
acolo unde este nevoie. După ce rezolvă fișa de lucru, Exercițiul cunoștințelor
vom verifica împreună fiecare exercițiu. (ANEXA2) Individual dobândite.
8. Încheierea Scrie un mesaj pentru băiat, de 3-4 propoziţii, în care Conversaţia
activității Caiete Frontal
să-i explici de ce munca este prietenul lui cel mai bun. Aprecieri verbale
Exercițiul
PROIECT
DIDACTIC

Învățătoare: Șecman Luciana-Teodora


Clasa: a II-a
An școlar: 2019-2020
ANEXA1

Rebus rezolvat

A
P U N C T
R A M U R A
V I R G U L A
T I N E R I
T R E I
I M P R E U N A
P E R S O N A J
B

1. La sfârșitul propoziției care comunică o informative se pune ………….. .


2. Găsește un cuvânt cu înțeles asemănător pentru „creangă”.
3. Semnul de punctuație care se folosește pentru a separa cuvintele unei
enumerări este ……………. .
4. Găsește un cuvânt cu înțeles opus pentru „bătrâni”.
5. Din câte silabe este alcătuit cuvântul „sanie”?
6. Scrie forma corectă a cuvântului înpreună/împreună.
7. Fără ele nu se poate dezvolta acțiunea unui text ……………. .
ANEXA1

Rebus

1.
2. B
3.
4.
5.
1. 6. La sfârșitul propoziției
7 care comunică o
informative se pune
………….. .
2. Găsește un cuvânt cu înțeles asemănător pentru „creangă”.
3. Semnul de punctuație care se folosește pentru a separa cuvintele unei
enumerări este ……………. .
4. Găsește un cuvânt cu înțeles opus pentru „bătrâni”.
5. Din câte silabe este alcătuit cuvântul „sanie”?
6. Scrie forma corectă a cuvântului înpreună/împreună.
7. Fără ele nu se poate dezvolta acțiunea unui text ……………. .

ANEXA2
după Victor Sivetidis

Fişă de muncă independentă

1. Încercuieşte varianta corectă:


Personajele textului sunt:
a) tatăl şi fetiţa;
b) tatăl şi băieţelul;
c) băieţelul şi munca.

Băiețelul vrea:
a) o carte nouă;
b) o jucărie nouă;
c) o bomboană.

Băiatul:
a) arunca jucăriile;
b) păstra jucăriile;
c) dăruia jucăriile altor copii.

2. Transcrie enunţurile în ordinea în care s-au petrecut faptele:


Tatăl său i-a cumpărat o cutie de plastilină.
Băieţelul îşi dorea o jucărie nouă.
Copilul se plictisea de jucăriile sale.
Munca e cel mai bun prieten.
.............................................................................................................................................. ......................................
........................................................................................................ ............................................................................
.................................................................. ..................................................................................................................
............................ .............................................................................................................................................. .........
.....................................................................................................................................