Sunteți pe pagina 1din 2

Editura Karta-Graphic este acreditată CNCSIS

Toate drepturile rezervate.


Editura Karta-Graphic, www.kartagraphic.ro,
ISBN 978-606-8312-30-9
Pentru comenzi la adresa zluradu@yahoo.com, la biroul Informatii
ISJ Prahova, la libraria CCD Prahova sau la daniela0i@yahoo.com
KARTA-GRAPHIC, 2011
Această carte reprezintă o bună resursă educaţională la care profesorul
poate apela oricând, deoarece ia în discuţie fiecare din temele majore ale
teoriei instruirii: curriculum, strategii didactice, evaluare. Vom regăsi în
conţinutul cărţii atât elemente teoretice - necesare în pregătirea
materialelor din cadrul cercurilor metodice, schimburilor de experienţe,
pregătirii profesionale - cât şi aplicaţii şi exemplificări pentru domeniul
informaticii, propuneri care vin din partea cadrelor didactice autori şi a
celor colaboratori.
Aşadar, recomandaţi cartea ca pe o utilă sursă de cunoaştere, care
acoperă tematici didactice fundamentale pregătirii oricărui profesor: de la
cei debutanţi, la cei ce se pregătesc în vederea obţinerii definitivatului şi a
gradelor didactice, până la profesorii cu experienţă didactică bogată.
Este o literatură de specialitate actualizată şi îmbogăţită cu exemplificări
utile. Lucrarea de faţă are drept obiective pe de o parte, analiza sistematică
a unor aspecte legate de predarea informaticii în liceu iar pe de altă parte,
prezentarea unor aspecte ştiinţifice legate de programarea aplicaţiilor în
acest domeniu. Volumul se adresează studenţilor, viitorilor profesori de
informatică aflaţi în stadiul formării iniţiale, dar în egală măsură şi
profesorilor aflaţi în diferite etape ale perfecţionării în carieră. Structural,
lucrarea este gândită în 6 capitole, a căror prezentare succesivă o
realizăm, după cum urmează:
În capitolul 1, Consideraţii generale: Informatica şi Societatea
individualizarea actului educaţional prin sprijinul
Informaţională sunt delimitate conceptele fundamentale de lucru, aşa acordat elevului.
cum le regăsim în literatura de specialitate: pedagogie, didactică, Toate aceste prezentări sunt susţinute şi îmbogăţite
psihologie, metodică, metodica predării informaticii, teorie, modelare,
prin exemple, prin aplicaţii pentru domeniul
proiectare, competenţă didactică etc. Capitolul 2, Documentele
informaticii.
profesorului se vrea a fi o trecere în revista a caracteristicilor specifice
Capitolul 6, Principiile didacticii şi valorificarea
documentelor de lucru pentru fiecare cadru didactic: planificare
lor în învăţământul informaticii, prezintă ansamblul
calendaristică, programă de informatică, manual, plan cadru, programă principiilor didactice, suporturi normative care
şcolară, proiectarea unităţii de învăţare, obiective operaţionale şi exigenţe orientează întreaga desfăşurare a procesului didactic şi
de alcătuire a acestora, obiective generale, obiective cadru şi de referinţă.
care, în accepţiunile moderne, capătă semnificaţia de
Sunt prezentate, şi analizate de asemenea, taxonomiile de clasificare a
„standarde instrucţionale minimale”. Sunt luate în
obiectivelor pedagogice, pe domenii şi clase comportamentale: cognitiv,
discuţie: principiul învăţământului sistematic şi
afectiv şi psihomotor. Regăsim, de asemenea, explicaţii cu privire la
continuu; principiul participării conştiente şi active a
proiectarea şi aplicarea CDS la informatică. Capitolul 3, Strategii elevilor la activitatea de predare-învăţare; principiul
didactice utilizate în procesul de predare – învăţare - evaluare la accesibilităţii şi individualizării procesului de
disciplinele informatice, prezintă analitic metodele cel mai des utilizate în
învăţământ; principiul intuiţiei şi al respectării raportului
predarea informaticii. Puterea de aplicativitate a acestui capitol sporeşte
dintre senzorial si raţional; principiul însuşirii temeinice
substanţial prin prezentarea de exemple concrete, de posibilităţi de folosire
a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor; principiul
a metodelor prezentate şi descrise teoretic, în cadrul orelor de informatică.
motivaţiei optime a învăţării; principiul legării teoriei de
Sunt prezentate detaliat atât metodele tradiţionale de predare-învăţare, cât practică; principiul asigurării conexiunii inverse în
şi metodele moderne, interactive, cărora autorii le dedică un subcapitol
procesul de învăţământ. Valoarea aplicativă a cărţii este
întreg, însoţind prezentarea teoretică cu aplicaţii exemplificatoare pentru
sporită prin prezentarea în Anexe a multiple exemple
domeniul informatică. Capitolul 4, intitulat Integrarea mijlocelor de
învăţământ în procesul de predare-învăţare - evaluare la disciplinele concrete de proiecte de unitate de învăţare dar şi proiecte
informatice, urmează firesc, capitolului dedicat ansamblului metodelor de didactice pentru disciplina informatică. Tot în Anexe
predare-învăţare şi prezintă Laboratorul ca mediu de instruire, şi cadrul în vom regăsi prezentate subiecte - propuse de-a lungul
care elevii îşi desfăşoară activitatea de învăţare. Sunt, de asemenea, timpului - la examenul de titularizare pentru profesorii
prezentate modalităţi de valorificare a software-ului educaţional inter, informaticieni, precum şi indicaţiile de rezolvare ale
trans şi multidisciplinar, precum şi posibilităţi de utilizare a platformelor acestora.
de e-learning ca resursă educaţională. Un subcapitol important este dedicat Puterea ideatică a lucrării de faţă creşte prin
modalităţilor de valorificarea reţelei Internet, considerată resursă complementaritatea introducerii exemplelor concrete din
educaţională. Capitolul 5, Evaluarea randamentului şcolar în activitatea didactică a profesorilor de informatică, a
concordanţă cu obiectivele curriculare la informatică, face o trecere experienţelor şi valorilor acestora. Aşadar, o publicaţie
amplă în revistă a tuturor temelor importante, atunci când vorbim despre utilă şi de interes.
procesul de evaluare a rezultatelor şcolare în domeniul informaticii, de la
definirea conceptelor care compun actul evaluării: - măsurarea, aprecierea, Lect. univ. dr. Mihaela Suditu
emiterea judecăţii de valoare la discutarea funcţiilor evaluării şi a Departamentul Ştiinţele Educaţiei
modalităţilor de integrare a acesteia în actul didactic. De la tipurile de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
metode şi probe de evaluare tradiţionale, la principalele metode
complementare de evaluare al căror potenţial formativ susţine
Dintre metodele interactive de predare învăţare prezente în carte amintim:
 Metoda Ciorchinelui --- exemplu:

 Metoda mozaicului/puzzle(Metoda Jigsaw)

Grupurile iniţiale/casă: Grupurile de experți(specialiști): Din nou grupurile iniţiale:

În carte exista 4 fişe de lucru ataşate metodei mozaicului(pag. 106)

Cuprinsul cărţii este:


 Consideraţii generale(Informatica şi Societatea Informaţională; predarea unor noţiuni fundamentale în
Informatică)
 Documentele profesorului(planul - cadru de învăţământ; programa şcolară; programele pentru opţionale;
planificări calendaristice; planul de lecţie; manualele şcolare)
 Strategii didactice utilizate în procesul de predare – învăţare - evaluare la disciplinele informatice
1. Metode didactice tradiţionale specifice disciplinei informatică(observarea, exerciţiul, modelarea,
problematizarea, demonstrarea didactică, învăţarea prin descoperire, expunerea sistematică a cunoştinţelor,
conversaţia, aplicaţii practice, instruirea programată, învăţare asistată de calculator)
2. Metode interactive de predare învăţare. Strategii moderne de predare - învăţare utilizate în ştiinţa
tehnologiei informaţiilor (metoda mozaicului/puzzle (metoda Jigsaw), metoda turul galeriei, metoda
cubului, metoda ciorchinelui, brainstormingul, ştiu/ vreau să ştiu/ am învăţat – KWL, harta conceptuală,
metoda Philips 6/6, metoda Sinelg, metoda proiectului)
 Integrarea mijloacelor de învăţământ în procesul de predare – învăţare –evaluare la informatică.
 Evaluarea randamentului şcolar în concordanţă cu obiectivele curriculare la informatică, ce cupinde:
evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învăţământ; obiectivele şi funcţiile evaluării şcolare;
strategii de evaluare a randamentului şcolar; metode complementare de evaluare; modalităţi de elaborare a
probelor de evaluare.
 Principiile didacticii şi valorificarea lor în învăţarea informaticii (organizarea activităţii în laborator;
alegerea mijloacelor de învăţământ necesare; reţeaua Internet ca resursă educaţională)

Sperăm ca efortul şi demersul nostru să fie de folos atât cadrelor didactice începătoare, cât şi a celor cu o mare
experienţă, dar şi elevilor sau studenţilor care ar dori să urmeze o carieră didactică.
Autorii: Luminiţa Radu – prof. gr. I, Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti; Daniela Ionescu – prof. gr II, Colegiul ”Jean
Monnet” Ploieşti; Codruţa Ţenea – prof. gr. II, Liceul tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea
Coordonatorii: Lect. univ. dr. Mihaela Suditu – Departamentul Ştiinţele Educaţiei,Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti; Insp.
prof. Rîpeanu Luminiţa, inspector de informatică la ISJ Prahova şi prof. gr I, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Ploieşti