Sunteți pe pagina 1din 8

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ LA LIMBA ROMÂNĂ

Clasa a VI-a B, CSEI NR.2 Bistrița


An școlar 2020-2021

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp efectiv de lucru-90 minute
Partea 1- 30 puncte
1. Citește textul de mai jos și rezolvă sarcinile propuse:

„Tata m-a iertat. Eu însă, tot aveam inima îndoită, şi mama, ca


să mă facă să mai uit, mă trimise cu fiul cel mare al portarului, să mă plimb pe Corso
(Bulevardul oraşului). Pe la jumătatea drumului, când treceam pe lângă un car cu lemne, ce
stătea dinaintea unei prăvălii, auzii pe cineva strigându-mă pe nume; era Coretti, camaradul
meu, acela cu flaneluţa cafenie şi cu căciuliţă de blană de pisică. Sărăcuţul, era asudat şi
obosit de tot, căci ducea în spinare o sarcină de lemne. Un om ce se afla în car îi dădea
lemnele rând pe rând. El le căra în prăvălia tatălui său şi le grămădea cu grabă într-un colţ.
— Ce faci Coretti, îl întrebai eu.
— Nu vezi? îmi răspunse el, întinzând mâinile ca să mai prindă alt rând de lemne, îmi repet
lecţia!
Eu râsei. El, însă, vorbea serios şi, ţinând lemnele cu amândouă mâinile, începu să
rostească umblând: Verbul variază după: persoană, număr, şi după timpul când se petrece
lucrarea…, aşeză lemnele şi reîncepu: şi după modul cum se face lucrarea…, întorcându-se
de la car cu un alt braţ de lemne: după persoana în care lucrarea este înfătişată.
Aceasta era lecţia noastră de gramatică pentru a doua zi.”
(Edmondo de Amicis- „Camaradul meu, Coretti”)
1.Citește enunțurile și decide dacă sunt adevărate sau false: (5 puncte)

1. În acest fragment este relatată o întâmplare petrecută în copilăria autorului.


2. Pentru a uita de isprava făcută, naratorul a ieșit la plimbare cu fiul portarului.
3. Preocupat să descarce lemne, Coretti nu l-a observat pe colegul său.
4. Între cei doi copii era o mare diferență.
5. Coretti era nevoit să-și repete lecțiile, în timp ce muncește.

2. Citește coloana de cuvinte din partea stângă și identifică sinonimele din partea dreaptă
a paginii. Notează rezultatele în tabelul alăturat: (5 puncte)
1. camarad a) se modifică
2. flaneluţa b) coleg 1.
3. asudat c) magazin 2.
3.
4. prăvălie d) hăinuța
4.
5. variază e) transpirat
5.

3. Completați următorul organizator grafic: (15 puncte)

Cine?
................................................................

De ce? Ce?
........................... „Camaradul ...................................................
. meu, Coretti”
.......................... .....................................................
de Edmondo de
. Amicis
............................ .....................................................
........................... .......................................................

Când?
Unde? ................................................
.................................. ...........................................................
.
................................. .............................................................
.

4. Caracterizarea lui Coretti. Taie ce nu se potrivește: (5 puncte)

agresiv harnic
leneș

conștiincios
prietenos

indiferent silitor

Partea a II-a (30 puncte)


1. Desparte
serios în silabe cuvintele:
obraznic urâcios (5 puncte)
transpirat

îndoită - ................................. cafenie- ..................................


dinaintea - ............................ reîncepu - ...............................

2. Explicați titlul fragmentului.


.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(5 puncte)

3. Transcrie din text, două propoziții în care este redată hărnicia lui Coretti.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.

4. Continuă jocul: (5 puncte)


Eu râsei. Noi ...........................
Tu ............ Voi ...........................
El, ea ............. . Ei, ele .......................

5. Scrieți două propoziții în care cuvântul „car” să aibă înțeles diferit. (5 puncte)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..
6. Subliniați cuvintele care arată însușiri din următoarea construcție. (5 puncte)
„.Sărăcuţul, era asudat şi obosit de tot, căci ducea în spinare o sarcină grea de lemne.”

Partea a III-a- 30 puncte


Redactați un text de 80-100 de cuvinte în care să relatați un moment când v-ați ajutat familia
la treburile casei. În povestirea voastră, respectați părțile unei compuneri, ortografia și
punctuația. Dați un titlu potrivit compunerii. Folosiți-vă pentru redactare de următoarele
expresii de sprijin:

„Într-una din zile, părinții m-au rugat să....”

„Chiar dacă aveam de gând să ............... ”

„M-am gândit că....”

„La început, totul mi s-a părut foarte ......”

„Pe măsură ce munceam, mă simțeam.....”

„Părinții mei au fost foarte încântați, deoarece .........”

„Datorită ajutorului dat ....................”

„La sfârșit, toată lumea a fost......”

„Consider că fiecare copil poate să....”

............................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................
Competentele generale ale testării initiale:

I. Evaluarea nivelului de receptare corectă a unui mesaj scris;


II. Evaluarea nivelului de dezvoltare a competenţei lingvistice;
III. Evaluarea abilităţilor de exprimare scrisă.

Competenţe specifice:

C1: Să stabilească valoarea de adevăr a enunțurilor date;

C2: Să potrivească corect sinonimele din cele două coloane date, în tabelul atașat;

C3: Să completeze spațiile lacunare ale organizatorului grafic;

C4: Să selecteze trăsăturile personajului dintr-o bancă de cuvinte;

C5: Să despartă corect cuvintele în silabe;

C6: Să explice utilizând cuvinte proprii, titlul fragmentului;

C7: Să transcrie din text două propoziții, respectând sarcina primită;

C8: Să noteze forma corectă a verbului, la timpul perfect simplu;

C9: Să demonstreze în două construcții, omonimia cuvântului „car”;

C10: Să identifice adjectivele dintr-o frază dată;

C11: Să redacteze un text narativ, respectând cerințele;


Barem de corectare

Itemu
l

1. Stabilește corect valoarea de Stabilește corect Stabilește Stabilește Stabilește corect


adevăr pentru 5 enunțuri- 5 p valoarea de adevăr corect valoarea corect valoarea valoarea de
pentru 4enunțuri- 4 p de adevăr de adevăr adevăr pentru
pentru 3 pentru 2 un enunț- 1 p
enunțuri- 3p enunțuri- 2 p

2. Potrivește corect 5 cuvinte-5 p Potrivește corect 4 Potrivește Potrivește Potrivește un


cuvinte-4 p corect 3 corect 2 cuvânt-1 p
cuvinte-3 p cuvinte-2 p

3. Completeaază corect 5 colțuri ale Completeaază corect 4 Completeaază Completeaază Completeaază


steluței- 15 p colțuri ale steluței- 12 p corect 3 colțuri corect 2 colțuri corect un colț al
ale steluței- 9p ale steluței- 6 p steluței- 3 p

4. Taie 5 însușiri care nu-i aparțin Taie 4 însușiri care nu-i Taie 3 însușiri Taie 2 însușiri Taie o însușire
personajului-5 p aparțin personajului-4 p -3 p -2 p -1 p

5. Desparte corect 4 cuvinte-5p Desparte corect 3 Desparte corect Desparte corect


cuvinte -3 puncte 2 cuvinte -2 p un cuvânt -1 p

6. Explică corect titlul -5 p Explică lacunar-2

7. Transcrie două propoziții, Transcrie o propoziție-3


respectând sarcina-5 puncte puncte

8. Scrie corect 5 forme corecte ale Scrie corect 4 forme-4 Scrie corect 3 Scrie corect 2 Scrie corect o
verbului-5 p puncte forme-3 p forme-2 p formă-1p

9. Scrie două propoziții-5 puncte Scrie o propoziție-3 p


10 Identifică 3 însușiri-5 puncte Identifică 2 însușiri-2p Identifică o
însușire-1 p

11 Redactează corect textul narativ, Redactare lacunară-30 Redactare


respectând cerințele-30 puncte puncte sumară, greșeli-
10p

Notă: Se acordă 10 puncte, din oficiu.

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
Limba Română CLASA a VI-a B
Competente Nr. Achiziţia Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare
corespunzatoare ex. informaţiei
nivelurilor
taxonomice

Conţinuturi
Receptare mesaj 1 x
scris
4
Competența 2 x
lingvistică-
5 x
Vocabular
9 x
Structuri 7 x
gramaticale
8
simple
10
Competența de 3 x x x x
producere mesaj
6 x x x x
scris
11 x x x