Sunteți pe pagina 1din 5

SCOALA GIMNAZIALA CIOCHINA

JUDETUL IALOMITA
NR. ________/ ________________
OBIECTIVE GENERALE

1. Corelarea managementului instituţional cu managementul compartimentelor şi comisiilor metodice din şcoală.


2. Creşterea calităţii actului didactic.
3. Prevenirea și corectarea abandonului școlar în scopul finalizării învățământului obligatoriu și integrării cu
succes în viața socială.
4. Ameliorarea rezultatelor elevilor din perspectiva adaptării acestora la viața școlară și socială
5. Optimizarea relației școală – comunitate și a parteneriatului internațional

OBIECTIV Obiective specifice Activităţi Termen Compartiment Indicatori


GENERAL responsabil de realizare
Dezvoltarea Asigurarea documentelor legislative în vigoare la nivelul
1. Corelarea competențelor școlii. Completarea bazei de date cu actele normative noi. Permanent Director Mapa
managementului cadrelor didactice
de aplicare a Prezentarea noutăţilor legislative în Consiliul profesoral; Secretar legislativă
instituţional cu legislaţiei şcolare
managementul
compartimentelo Întocmirea planului managerial pentru anul şcolar 2015 29.09.201 Director Documente
Implementarea – 2016 și planului operational pentru semestrul I. 6 manageriale
r şi comisiilor eficientă a politicii
metodice din educaţionale județene
şcoală. la nivelul școlii Elaborarea planificărilor calendaristice, a planurilor Responsabili Dosare
manageriale și a graficelor activităților metodice pe 4.10.2016 comisii comisii
semestrul I. metodice metodice
Elaborarea raportului anual de evaluare internă a calității
Dezvoltarea capacității și a planului de îmbunătățire. 4.10.2016 Responsabil Raportul
de implementare a anual
managementului
C.E.A.C.
calității Elaborarea și implementarea planului operațional anual Semestrul C.E.A.C.
I si II
Dezvoltarea Resp. comisie Solicitări
competenţelor Întocmirea situației perfecționării cadrelor didactice 25.09.201 perfecţionare perfecționare
profesionale ale CD
6

OBIECTIV Obiective specifice Activităţi Termen Compartiment Indicatori


GENERAL responsabil de realizare
Elaborarea şi aplicarea testelor de evaluare iniţială în 30.09.201 Profesori Teste,bareme,
2. Creşterea Dezvoltarea sistemului special la disciplinele de examen 6 statistici
calităţii actului de predare – învăţare –
evaluare, cu scopul
didactic orientării și optimizării Întocmirea planificărilor calendaristice în concordanță cu 10 Curriculum Planificările
învățării rezultatele evaluării iniţiale. octombrie Director vizate
Analiza progresului în cadrul comisiilor metodice Permanent Responsabil
CEAC Statistici, PV
Dezvoltarea de Elaborarea și desfășurarea programului de activități Consilierul Graficul
activități educative educative extrașcolare și extracurriculare pentru semestrul Sem. I educativ activităților
extrașcolare și
extracurriculare și de
I si II Sem. II
programe de consiliere Analiza cauzelor abandonului școlar la nivelul școlii. Lunar Resp.comisie PV
centrate pe creșterea
atractivității educației și Alegerea Consiliului elevilor. 25.10.201 Cons.educativ PV alegeri
prevenirea cauzelor 6
abandonului școlar
Încurajarea elevilor pentru a se implica în problemele cu
care se confruntă școala. Permanent Diriginți
3.Prevenirea și
corectarea Completarea machetei BDNE privind absenteismul Lunar Diriginți Macheta I.S.J.
abandonului școlar. Secretar
Reducerea
școlar în scopul absenteismului
finalizării școlar la nivelul școlii Consilierea părinților în vederea reducerii numărului de Scăderea nr.
învățământului absențe nemotivate săptămâna Diriginți absențe
obligatoriu și l nemotivate
integrării cu Semestrial Diriginți PV activități
succes în viața Desfășurarea unor activități de prevenire a absenteismului
socială. școlar în parteneriat cu familia.

4. Ameliorarea Monitorizarea actului Realizarea sarcinilor propuse în planul de măsuri 15.11.201 Director, Documente
educațional din ameliorative întocmit în urma inspecțiilor generale din
rezultatelor perspectiva progresului
6 cadre manageriale,
elevilor din școlar
anul școlar anterior didactice dosare
perspectiva comisii
adaptării și a reușitei școlare la Organizarea ședințelor cu părinții centrate pe
acestora la viața concursurile și discutarea rezultatelor școlare și conștientizarea rolului Semestrial Diriginți PV ședințe
examenele naționale Învățători
școlară și familiei în reușita școlară a elevilor.
socială

Activităţi Termen Compartiment Indicatori


OBIECTIV Obiective specifice responsabil de realizare
GENERAL

5.Optimizarea Consilierea Încheierea parteneriatelor cu Poliția, Cabinetul medical 15.10.201 Director Parteneriate
relației școală – în domeniul etc. 6 încheiate
parteneriatul
comunitate și a educațional
parteneriatului Menținerea unei bune colaborări cu autoritățile locale. Permanent Director
internațional
Atragerea unor sponsori în derularea unor proiecte de Permanent Consilier PV
parteneriat educațional: dotări, renovări, oferirea unor educativ sponsorizări
cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă etc. Diriginți
Învățători
Identificarea nevoilor de educație ale comunității Permanent Director
locale și a posibilităților de satisfacere a acestora în C.E.A.C.
cadrul legislativ existent și a resurselor disponibile.

DIRECTOR, Consilier educativ,

Prof. DRANCA-COCONEANU ELENA Prof. PAUN IOANA

S-ar putea să vă placă și