Sunteți pe pagina 1din 7

Standard Competențe Unități de conținuturi Nr.

Data Activități pentru consolidare


Domeniu e de specifice pentru de
eficiență recuperare/consolidar ore
e
Analiza și Explicarea  Elaborarea unui
Limbaj explicarea fenomenelor şi rezumat/sinteze cu referire la particularitățile
geografic caracteristicilor proceselor 1.EURASIA. POPULAȚIA 1 populației continentului, regiunilor
componentelor specifice mediului fizicogeografice.
naturale și umane la nivel local,  Populația Eurasiei.
ale învelișului regional şi global.  Statele
geografic, utilizând  Regionarea
limbajul geografic fizicogeografică a
Sistematizarea Elaborarea și Raportarea Eurasiei.  Structurarea informației geografice sub
și interpretarea conţinuturilor formă de schemă, pornind de la un suport
interpretarea materialelor geografice la un statistic, grafic, cartografic.
organizatorilor statistice, grafice suport cartografic  Localizarea pe harta contur a statelor,
statistici, și cartografice şi grafic. Citirea şi regiunilor fizicogeografice.
grafici și interpretarea hărţii
cartografici geografice.
Atitudine Demonstrarea și Aplicarea unor  Proiectarea măsurilor de soluționare a
și analiza elemente din problemelor sociale ale popoarelor din cadrul
comportament problemelor matematică, continentului.
privind mediul mediului geografic ştiinţe, tehnologie
geografic și aplicarea în studierea
cunoștințelor mediilor locale,
geografice în regionale şi
proiectarea globale, în
măsurilor de rezolvarea unor
soluționare la nivel probleme şi situaţii
local, regional din cotidian.
Analiza și Explicarea  Elaborarea unei
Limbaj explicarea fenomenelor şi 2.CARACTERIZAREA 1 comunicări/prezentări cu referire la
geografic caracteristicilor proceselor OCEANELOR caracteristicile oceanelor.
componentelor specifice mediului
naturale și umane la nivel local,  Oceanul Arctic.
ale învelișului regional şi global.  Oceanul Atlantic.
geografic, utilizând  Oceanul Pacific
limbajul geografic
Sistematizarea Elaborarea și Raportarea  Localizarea pe harta contur a părților
și interpretarea conţinuturilor componente ale oceanelor.
interpretarea materialelor geografice la un
organizatorilor statistice, grafice și
suport cartografic şi
statistici, cartografice grafic. Citirea şi
grafici și interpretarea hărţii
cartografici geografice.
Atitudine Demonstrarea și Aplicarea unor  Elaborarea de
și analiza problemelor elemente din proiecte individuale sau de grup privind
comportament mediului geografic matematică, ştiinţe, soluționarea problemelor ecologice ale
privind mediul și aplicarea tehnologie în Oceanului Planetar.
geografic cunoștințelor studierea mediilor
geografice în locale, regionale şi
proiectarea globale, în
măsurilor de rezolvarea unor
soluționare la nivel probleme şi situaţii
local, regional și din cotidian.
global
Unităţi Competenţe Subcompetenţe Conţinuturi vizate Nr. de Data
de specifice ore
învăţare alocate
Unităţi de conţinut Activități de învățare
1. Utilizarea 1. Comunicarea Explicarea realității geografice, în
termenilor corectă în limba 3. Evaluare inițială Teritoriul şi scris şi oral, utilizând termeni
geografici; 1
specifici în maternă cu utilizarea poziţia fizico-geografică
prezentarea şi adecvată a termenilor
explicarea geografici. 4. . Unităţi structurale ale
Exprimarea opiniei personale cu 1
informaţiei teritoriului
geografice. 2.Examinarea şi referire la realitatea geografică,
utilizând termeni geografici.
interpretarea hărţilor 5.Evoluţia și structura geologică a 1
tematice la descrierea teritoriului
2. Formarea poziţiei fizico- Caracterizarea algoritmizată a
abilităţilor de geografice a unităţilor 6.Caracterizarea generală a componentelor naturii, aplicând 1
comunicare structurale, a evoluţiei reliefului. mijloace şi limbaje specific
corectă, geologice şi a
constructivă în componentelor 7. Procesele de modelare a
limba maternă. naturii Republicii reliefului. Procesele endogene Exerciții de localizare pe harta- 1
Moldova. contur a elementelor, proceselor și
8. Procesele exogene fenomenelor naturale; 1

3. Utilizarea
3. Caracterizarea 9. Unităţile de relief.
corectă a Descrierea unor elemente 1
componenţilor naturii Generalizarea materiei.
termenilor geografice, redate în diferite surse
( relieful, clima, apele,
geografici, a statistice, grafice și cartografice 1
vegetaţia, lumea 10.Evaluare sumativă
numelor proprii
animală, solurile)
geografice în Harta-contur completată cu
limbi străine. obiectivele geografice enumerate
la fiecare unitate de învățare.
5. Identificarea 4.Exprimarea corectă
relaţiilor dintre a denumirilor 11.Analiza evaluării. Analizarea proceselor și
fenomenelor naturale în baza 1
componente, geografice. Factorii de formare a climei
fenomene şi suporturilor grafice și
procese naturale. cartografice;
1
Formarea 12.Elementele climatice.
comportamentul 5.Citirea şi
Identificarea dirijată a relațiilor
ui în raport cu interpretarea hărţilor cauzale ale componentelor
natura pe baza tematice la 13.Anotimpurile 1
mediului natural;
cunoaşterii caracterizarea
relaţiei cauză – componentelor
efect; naturii continentelor. 14.Apele de suprafaţă. Râurile Compararea dinamicii unor 1
procese și fenomene naturale,
7. Raportarea observate direct sau indirect în
conţinuturilor 5. Utilizarea 15.Apele stătătoare mediul local și national 1
geografice la un informaţiilor din
suport cartografic internet şi din alte
şi grafic. Citirea şi surse la explicarea 16.Apele subterane Caracterizarea elementelor 1
proceselor şi naturale după un algoritm dat;
interpretarea
fenomenelor naturii. Identificarea unor relații cauzele
hărţii geografice.
17.Descrierea unui obiectiv în spaţiul geografic local și
național, bazate pe conexiuni 1
hidrografic (Lucrarea practică nr. 1)
interdisciplinare

Harta-contur completată cu
obiectivele geografice enumerate
la fiecare unitate de învățare.
8. Aprecierea
aspectelor
sociale, civice şi 18.Caracterizarea generală a Explicarea realității geografice, în
scris şi oral, utilizând termeni 1
culturale ale vegetaţiei.
spaţiului geografici; Descrierea dirijată a
geografic la nivel 19.Asociaţiile vegetale. Vegetaţia unor elemente, procese şi 1
local, regional şi de pădure . fenomene naturale, utilizând
mondial. termeni specifici;
20.Alte categorii de asociaţii 1
9. Obţinerea unor vegetiei.
Ordonarea elementelor, proceselor
tehnici şi şi fenomenelor naturale după
deprinderi de 21.Caracterizarea generală a lumii criterii prestabilite 1
învăţare pentru animale.
pregătirea
22.Complexele faunistice. 1
sistematică, Prezentarea unor date referitoare
pentru la diversitatea naturală din spațiul
autoformare. 23.Caracterizarea generală a național; Argumentarea 1
solului. diversităţii naturale a țării prin
10. Accesarea analizarea informației din diferite
informaţiilor cu 24.Tipurile de sol .Generalizarea surse. 1
caracter geografic materiei.
Harta-contur completată cu
prin intermediul
25.Evaluare sumativă. obiectivele geografice enumerate
serviciilor 1
la fiecare unitate de învățare.
electronice de
bază.
Identificarea elementelor de

CAPITOLUL IV. ZONELE


5. Identificarea degradare a patrimoniului natural
1

NATURALE 4 ore
relaţiilor dintre 26.Caracterizarea generală a național pe bază de observaţii.
componente, zonelor naturale .
fenomene şi
27.Zona de stepă și silvostepă Identificarea unor soluţii 1
procese naturale.
alternative de protecție a
Formarea 1
patrimoniului natural national
comportamentul 28.Zona naturală – rezultat al
ui în raport cu interacţiunii componentelor naturii
Argumentarea diversităţii naturale
natura pe baza (Lucrarea practică nr. 2) a țării prin analizarea informației 1
cunoaşterii din diferite surse.
relaţiei cauză –
efect;
CAPITOLUL V. PROTECŢIA NATURII 4 ore

29.Probleme ale mediului natural Expunerea propriei viziuni asupra 1


Protecţia naturii .Ariile naturale anumitor măsuri de protecție a
protejate. patrimoniului natural national

30.Rezervaţiile ştiinţifice 1
Alte categorii de arii naturale Identificarea unor suprafeţe din
orizontul local care pot fi
protejate Generalizarea materiei.
conservate şi protejate
1
31.Evaluare sumativă.
Identificarea elementelor de
32.Analiza evaluării.Mediul natural degradare a patrimoniului natural 1
şi dezvoltarea durabilă național pe bază de observaţii.

Harta-contur completată cu
obiectivele geografice enumerate
la fiecare unitate de învățare.
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Instituţia Publică gimnaziul Ciuciulea


APROBAT” ________________
Iaţcu Veronica, director
___________________________ 2020-2021

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


la Geografie pentru clasa a VIII-a
Anul de studii 2020– 2021
Profesor:Cojocaru Cristina, grad didactic II

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 17 32
Lucrări practice 1 1 2
Numărul de evaluări 1 2 3

Proiectul este elaborat în baza Curriculum-ului modernizat 2010


Manualul de bază: Clasa a VIII-a, de Vasile Sochircă,Natalia Odoleanu.Editura Știința 2019
.„COORDONAT” ____________________
Curuliuc Rodica, director-adjunct
___________________________________ 2020-2021
Examinat şi aprobat la şedinţa Comisiei Metodice
Proces verbal nr. 2 din 10.09.2020
Şef al Comisiei Metodice Cojocaru Cristina