Sunteți pe pagina 1din 6

PLANUL DE ACTIVITATE

AL COMISIEI METODICE

,,Educație Incluzivă şi Socioumanistică .”


Şeful comisiei: Cojocaru Cristina

OBIECTIV GENERAL:

Tema de studiu : „Curriculum naţional la disciplină,ediţia


2019:context de implementare”

Obiective:

-evaluarea în bază de competenţe la obiectele de studiu:aspecte


practice şi de corelare a instrumentelor curriculare

-instrumentele evaluării competenţelor versus finalităţi

-normarea eficientă a temelor pentru acasă la obiectele de studiu,în


vederea asigurării calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare.
I.Activități de organizare.
Nr Conținut tematic Termen de Responsabil Indicatori de
/o realizare performanță
d.
1. Prezentarea raportului a comisiei August Cojocaru Analiza SWOT
metodice Educație socioumanistica Cristina Raport prezentat
pe anul de studii 2019-2020
2. Direcțiile prioritare în organizarea Cojocaru Prezentarea
procesului educațional pe anul de Cristina scrisorii
studii 2020-2021 Membrii metodice,
comisiei Discuții și
met. dezbateri,
Creșterea valorii
formative a
procesului de
pregătire
profesională
3. Aprobarea planului de activitate Septembrie Membrii Prezentarea
și a proiectelor de lungă durată pe comisiei planului de
anul de studii 2020-2021 metodice activitate și a
proiectelor de
lungă durată.
4. Elaborarea curriculumului Membrii Prezentarea
adaptat/modificat pentru elevii cu comisiei curriculumului
CES și aprobarea proiectelor de metodice elaborat și a
lungă durată pentru elevii proiectelor
nominalizați elaborate
5. Elaborarea, discutarea și Membrii Regulamentul
aprobarea evaluărilor inițiale la comisiei elaborat
științele socioumanistice metodice
6 Organizarea și desfășurarea Noiembrie Membrii
săptămânii științelor comisiei
socioumanistice. metodice
7 Elaborarea, discutarea și Decembrie Membrii Întocmirea
aprobarea evaluărilor sumative la comisiei proceselor
științele socioumanistice. metodice verbale
8 Organizarea și desfășurarea Februarie Membrii Întocmirea
decadei științelor socioumanistice. -martie comisiei proceselor
metodice verbale
9 Elaborarea, discutarea și Aprilie Membrii Întocmirea
aprobarea evaluărilor sumative la comisiei proceselor
disciplinele de studiu la finele metodice verbale
sem.II
10 Analiza activității comisiei Mai Membrii Raportul de
metodice ,,Științe socioumaniste în comisiei activitate a
anul de studii 2020-2021 metodice comisiei

II.Activitate metodică.
Nr Conținut tematic Termen de Responsa Indicatori de
Nr/ Conținut tematic Termen de Responsabi Indicatori de
realizare l performanță
od
1 /o Decada comisiei realizare bil performanță
d. Socioumanistice
1.  Seminar metodic Nr 1 noiembrie Cojocaru Proces- verbal
„Utilizarea
 Concurs instrumentelor
de desene și web Cristina Prezentare PPT
Martie Cojocaru Proces- verbal al
în procesul
postere: educațional
’’Pămîntul este la Prof.geog
geografie.” Cristina r concursului
casa ta”, clasa V-IX Aprilie
Prof.geog Membrii
Schimb de experienţă prin Comisiei
2  Concurs de desene
intermediul asistenţelor la 1-16 Cojocaru Metodice
Proces- verbal
Proces- verbal
lecţiile/activităţile
echibane : colegilor. Cristina Popovici
1. Lecţie demonstrativă la decembrie O.
”La fantâna copilariei’’,clasa
geografie clasa VI cu subiectul :2020 Prof.geog Prof. de
V-IX „Africa”. istorie
Competența:Identificarea
relațiilor dintre componentele
3 naturale specifice continentelor.
 Concurs: “Tare-n 1-16 Cojocaru Proces- verbal al
geografie.” Clasa V-VI. Cristina
decembrie concursului
2.Lecţie demonstrativă la
educația civică:” Părinţii şi copii. Prof.geog
2020
Rolul familii în educaţia
calităţilor de bun părinte”.
Noiembrie Cojocaru
Competența:Aprecierea rolului
Cristina,
4  Concurs deşidesene”Să
de părinte 1-16
a responsabilităţilor Cojocaru Proces- verbal
prof.
associate
ne cunoaştem decembrie Cristina geografie
( personale şi sociale)
drepturile.”
2019 Prof.educ.
Clasa V-IX
Referat.Activități educaționale
Civică
pentru copiii cu CES în perioada
Buta
de pandemie.
Tatiana,
CDS.
4.Lecţie demonstrativă “Cultura
orientului Antic”
5  Concurs de desene și
Competenţa:Manifestarea 1-16 Popovici Popovici
Proces- verbal al
O.
postere:
atitudinii”Evoluţia
pozitive faţă de concursului
decembrie
Decembrie Oxana Prof. de
impactul evenimetelor
umană.” Clasa V istorice
istorie
asupra dezvoltării societăţii.2019 Prof.istorie

6 Concurs de postere “Accepta- 16 Butnariuc Proces- verbal


mă în clasa ta.” L.
Decembrie
CDS
2019