Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Învățământ, Tineret și Sport Glodeni


Instituția Publică Gimnaziul Ciuciulea

”Aprobat” ”Coordonat”
Data_______________2020 Data________________2020
Director_________/ Iatcu Veronica / Director- adjunct pe educație
____________/

Proiectarea didactică de lungă


durată la
DEZVOLTAREA PERSONALĂ
pentru clasa a VI- a

Anul de studii 2020-2021


Profesor:Cojocaru Cristina

Proiectarea a fost elaborată în baza Curriculum pentru învățământul gimnazial 2018.

Discutat la ședința comisiei metodice


Pr./v Nr_____,de la__________2020
Șeful comisiei ____________/

1
Repartizarea orientativă a orelor pe unități de învățare

Unități de învățare (module) Clasa


V-IX
1. Arta cunoașterii de sine și a celuilalt /Identitatea personală si relaționarea armonioasă 6
2. Asigurarea calității vieții 6
3. Mod.ul de viață sănătos 6
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial 6
5. Securitatea personală 6
La discreția cadrului didactic 4
Total 34 ore

COMPETENȚE SPECIFICE
1. Exprimarea identităţii personale în relaţionarea constructivă cu familia și
ceilalţi, prin explorarea sinelui și resurselor sociale;
2. Demonstrarea autonomiei personale în realizarea unui comportament
orientat spre valorificarea optimă a resurselor personale și a
mediului de viaţă;
3. Manifestarea comportamentului centrat pe modul de viaţă sănătos, prin
implica- re activă în menţinerea sănătăţii proprii;
4. Proiectarea carierei, prin determinarea traseului școlar și/sau
profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal și
oportunităţilor pieţei muncii;
5. Adoptarea comportamentului activ, cetrat pe responsabilitate, privind
securitatea personală, starea de bine a sa și a celor din jur.

2
Nr. Data Tema lecției Unități de Note
lecț
competență

Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial

07.09 Regulile pentru o 4.1. Valorificarea Produs


prezentare reușită. oportunităților
1 oferite de Proiectul de carieră. În proiect
Calitățile specifice unui comunitatea se va indica profesia preferată
lider și a unui membru de școlară pentru și cel puțin o acțiune pe care o
echipă lansarea pot întreprinde pentru a face
inițiativelor și visul profesional realitate.
Decizia în proiectarea dezvoltarea
carierii calităților de
lider
4.2. Aprecierea
beneficiilor
proiectării
carierei în baza
unor decizii
informate pentru
dezvoltarea
personală

Securitatea personală
14.09
2 Securitatea individuală și 5.1.Identificarea Produs
colectivă în spațiul școlar situațiilor și acțiunilor
și casnic din spațiul școlar și Reprezentare grafică (tabel,
casnic, care pot schemă, desen, plan de idei) a
Spațiile și situațiile propriilor achiziții la una din
periculoase provoca risc pentru
securitatea personală teme:
Acțiunile în caz de și acelor din jur; Securitatea mea în școală și
incendiu casnic acasă; Acțiuni în caz de
5.2.Analiza
incendiu; Instituții publice
Traseul zilnic al elevului modalităților de
care ne protejează.
și intersecțiile. prevenire și depășire a
situațiilor de risc,
Instituțiile publice ce inclusiv prin
asigură protecția contactarea
copilului instituțiilor publice ce
asigură protecția
copilului;
3 21.09 Evaluare inițială
Identitatea personală și relaționarea armonioasă

3
10 16.11 Puncte forte, limite ș 1.1 Determinarea Exerciții de reflectare asupra
legăturii între emoții, resurselor personale și sociale, de
acceptarea de sine. descriere a caracteristicilor personale
acțiuni și po- zitive și negative, de completare
consecințele acestora a fișelor de tipul Ce știu?, Ce pot?,
ca parte a Ce vreau?, Ce-mi place?;
11 23.11 Relațiile interpersonale mecanismului de Discuții asupra studiilor de caz
și comportament apreciere a cu referire la tematica
prosocial. comportamentului etichetărilor;
12 30.11 Conflictele: pro și Discuții Conflictul în viața
contra. 1.2 Evaluarea mea, Factori ce contribuie la
resurselor proprii inițierea și menținerea unui
pentru consolidarea conflict;
atitudinii pozitive Jocuri de rol: simulare de
față de sine. situații pentru soluționarea
conflictelor, pentru prevenirea
sau depășirea etiche- tărilor;
12 07.12 Emoții, comportamente 1.3 Luarea deciziilor Exerciții de autoreflecție cu
și consecințe. privind privire la emoțiile per sonale,
comportamentul de formulare argumentată a
prosocial și tehnicile opiniei personale;
14 14.12 Viața în familie: relații și de soluționare Vizionarea unor secvențe din
rezultatele pozitive. constructivă a filme, exemple din viața reală
conflictelor în clasă, pentru identificarea și
școală, familie, înțelegerea relației dintre
comunitate. emoții, conduite și consecințe.
15 21.12 Prezentarea produsului

Pliant: Dezvoltarea relațiilor


cooperante

Asigurarea calității vieții


Nr. Data Tema lecției Unități de Note
lecț
competență
16 11.01 Interviuri adresate colegilor
Integritatea persoanei. 2.1 Relatarea despre despre valoarea compor-
normele morale i tamentului integru;
17 18.01 valori: binele, Vizionarea unor secvențe de
frumosul, munca,
Garanția calității vieții film/imagini pentru
perseverența, ca surse
prin învățare. ale succesului. identificarea elementelor unei
vieți de calitate;
18 25.01 Perseverența și munca – Studii de caz despre o
surse ale succesului 2.2. Analiza persoană de succes realizată
condițiilor și prin perseverență și muncă;
19 01.02 Binele și frumosul din modalităților de Colaje ale imaginilor despre
jur. realizare a traiului faptele bune;
20 08.02 Postere cu enunțuri privind

4
Decizia corectă. decent; deciziile corecte luate pe
parcursul unui an;
Elaborarea și rezolvarea în
2.3. Argumentarea perechi a unui careu de
rolului implicării cuvinte încrucișate, care să
personale și a conțină pașii în luarea unei
deciziei corecte în decizii corecte;
21 15.02 Resursele proprii și ale soluționarea Joc de rol privind buna
familiei. problemelor. gospodărire și gestionarea
resurselor.
22 22.02 Evaluare sumativă Prezentarea produsului
Jurnalul reflexiv, în care să
prezinte 2-3 decizii corecte,
care i-au îmbunătățit
calitatea vieții.

Modul de viață sănătos


Nr. Data Tema lecției Unități de Note
lecț competență
23 01.03 Sănătatea. 3.1. Descrierea Portofoliu „Mediu în care
propriei stări de trăiesc îmi asigură sănătatea
sănătate, prin mea!”;
24 15.03 Mediul înconjurător și utilizarea adecvată a Discuții ghidate despre
sănătatea elevului. noțiunilor specifice cu nevoile personale;
25 22.03 Sănătatea fizică și referire la sănătatea Formularea și rezolvarea de
mintală. fizică și mintală; situații problemă privind
3.2. Stabilirea starea de sănătate, modificările
corelației dintre organismului la pubertate;
26 29.03 Regimul alimentar calitatea mediului Redactarea unui referat Când
corect versus dieta. ambiant și sănătate, pot fi sigur că dieta e
prin elucidarea sănătoasă;
27 05.04 Fumatul și alcoolul – efectelor poluării; Realizarea unui poster:
tentații periculoase. 3.3. Manifestarea Tentațiile periculoase.
responsabilității Prezentarea produsului
pentru propria
sănătate prin Proiect ecologic: Mă implic în
rezistență la diverse activitățile de protecție a
tentații periculoase. mediului Album: Așa îmi
doresc să fiu.
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
28 12.04 Domeniile profesionale. Proiecte de grup pentru
29 4.1. Identificarea studierea specificului
19.04 Calitățile unui profesiilor solicitate profesiilor;
antreprenor. în comunitate pentru
o bună proiectare a Discuții privind posibilitățile
carierei; de realizare a aspirațiilor prin
diferite profesii;

5
30 26.04 Potențialul meu. Colectarea informațiilor
despre profesia părinților, care
31 17.05 Brand-ul personal 4.2. Corelarea este atractivă pentru elev, sau
rezultatelor la diferite a unui profesionist recunoscut
discipline școlare cu în comunitate;
perspective de
dezvol- tare personală Participarea la licitații de
și profesio- nală în profesii;
anumite domenii;
32 24.05 Arborele profesiilor. Aplicarea testului Inventarul
intereselor profesionale
(adoptat după Holland);
4.3. Formularea
inițiativelor Elaborarea Hărților mentale
personale, orientate ale potențialului.
spre activități
antrepreno- riale, prin Produs
valorificarea Proiect de carieră. Proiectul
potențialului propriu de carieră poate fi pre zentat
și a imaginii de sine. colegului de bancă,
părinților, altor persoane de
încredere.
Proiect de grup: „Arborele
profesiilor”

Securitatea personală
Nr. Data Tema lecției Unități de Note
lecț competență
28.09 Odihna activă în mediul 5.1. Descrierea unor Participarea la scurte scenete,
4 înconjurător. situații excepționale și prin atribuirea de roluri,
a consecințelor lor exersarea comportamentului în
6
privind securitatea stradă și în alte locuri
umană; periculoase;

05.10 Atenție în situații 5.2. Aprecierea Simularea comportamentului


excepționale! rolului hobby- urilor în situații excepționale din
5 personalității, din traficul rutier;
perspectiva
Discuția dirijată, exerciții de
dezvoltării unor
identificare a soluțiilor proprii
capacități și satisfa-
pentru consolidarea securității
cerii unor interese;
personale;
Simularea elementelor de
comportament în situații
5.3. Adaptarea excepționale de proveniență
comportamentului la naturală (cutremure și
reguli de securitate alunecări de pământ etc.).
privind situații
6 12.10 Hobby-ul și riscuri excepționale, Realizarea unor mini-cercetări
posibile. contactul cu ce vizează preferințele/ hobby-
materialul exploziv, ul și riscurile posibile;
explorarea mediului Prezentarea hobby-ului
virtual, prin simulare personal
și activități concrete.
7 19.10 Dispozitivul exploziv – Exerciții de descriere, analiză,
pericol. comentariu al situațiilor
simulate, reale, în situații
excepționale și incendii;

8 02.11 Eticheta online – Exerciții de identificare a


siguranța în mediul vir- soluțiilor proprii pentru con-
tual. solidarea securității în mediul
virtual

Produs
Rebus, elaborat în grup:
Securitate personală, cuvinte-
cheie: seism/cutremur de
pământ, inundații, alunecări
de teren, întroieniri, furtuni
etc.

9 09.11 Evaluare sumativă