Sunteți pe pagina 1din 14

Planificare calendaristică pentru clasa a VII-a

Conform Ordinului MEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019, structura anului şcolar 2019– 2020 are 36 de săptămâni de cursuri.
Semestrul I: 17 săptămâni x 4 ore/săptămână 68 de ore
Semestrul al II-lea: 17 săptămâni x 4 ore/săptămână 68 de ore
Tezele vor fi planificate cu minimum trei săptămâni înainte de terminarea fiecărui semestru.
În această planificare, programul Școala altfel a fost planificat în semestrul II, dar fiecare școală va alege ce săptămână dorește, în perioada 7 octombrie 2019 – 29 mai 2020.
Profesor:

Semestrul I

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. Săptămâna Obs.


învăţare de ore
Prezentarea manualului 12 S1-S3
Recapitulare/evaluare inițială 14 sept.-2 oct
(”Fram, ursul polar” de Cezar Petrescu/ ”Cireșarii” de Constantin Chiriță – textul argumentativ, rezumatul
Atributul. Complementul)
1. Călătorie în 1.3 Textul narativ literar în proză: Cum e lumea de Veronica D. Niculescu (narativul literar, structură, legarea 8 S4-S5
necunoscut 1.4 secvențelor narative; naratorul, personajele, autorul; enumerația) 5-16 oct.
2.1 Textul nonliterar, textul discontinuu. Anunțul
2.3 Text auxiliar: fragment din Amintiri din copilărie de Ion Creangă
2.4 Contacte culturale. Principii de interacțiune în comunicare
3.1 Etapele scrierii. Organizarea unui text în funcție de situația de comunicare
3.4 ȘCOALA ALTFEL 4 S6
4.2 Activități specifice 19-23 oct.
4.3 Fraza. Norme de punctuație. Conjuncția 8 S7-S8
4.4 Derivarea. Compunerea. Familia lexicală 26 oct.-6 nov.
4.5 Categorii semantice (actualizare). Confuzii paronimice. Pleonasmul
5.2 Îmbinări libere de cuvinte și locuțiuni. Termeni științifici. Limbaj popular. Variație regională a limbii
Utilizarea corectă a accentului. Variantele accentuale admise/neadmise de normă
2. Aproape de 1.1 Anunțarea proiectului de grup Valorile mele, valorile comunității 4 S9
ceilalți 1.2 Textul narativ literar: Popa Tanda de Ioan Slavici (structura textului narativ; mijloacele de construcție a 9-13 nov.
1.3 personajului; repetiția)
2.2 Text auxiliar: fragment din Inocenții de Ioana Pârvulescu
Prezentarea și evaluarea proiectului Valorile mele, valorile comunității
Fapte și opinii. Textul explicativ

Aproape de 2.4
ceilalți 3.2  Verbul. Tipuri de verbe. Locuțiunea verbală 8 S10-11
3.4  Modurile și timpurile verbului 16-27 nov.
4.1  Forme verbale nepersonale: infinitivul și participiul
4.2  Forme verbale nepersonale: gerunziul și supinul
4.4  Posibilități combinatorii ale verbului. Circumstanțialul de cauză
5.1
 Circumstanțialul de scop
Teză pe semestrul I  Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 8 S12-S13
30 nov.-11dec.
Aproape de 4.1  Caracterizarea personajului 4 S 14
14-18 dec.
ceilalți 4.2
(continuare) 4.3 Textul liric: Lacul de Mihai Eminescu (exprimarea emoțiilor și a sentimentelor, limbajul figurat) 8 S15-S16
4.4 Text auxiliar: Poveste sentimentală de Nichita Stănescu 11-22 ian
4.5 Tradiții și obiceiuri legate de sentimente și emoții
5.1 Atitudini comunicative
Textul descriptiv
Comentarea unor pasaje dintr-un text. Descrierea unei emoții
 Recapitulare 4 S17
25-29 ian

TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 68 17


săptă
mâni

Semestrul al II-lea
Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Obs.
învăţare ore
3. Harta 1.2 Substantivul. Prepoziția S18-S19
sentimentelor 1.4. Posibilități combinatorii ale substantivului 8 8-19 feb
2.1 Adjectivul
2.3 Posibilități combinatorii ale adjectivului
3.1
3.3

4. Granițe între 1.1 Textul narativ literar: Moara lui Călifar de Gala Galaction (acțiunea, timpul și spațiul, structura 8 S20-S21
lumi 1.2 textului, fantasticul) 22 feb.-5martie
2.1 Textul multimodal: enciclopedia
2.2 Text auxiliar: fragment din Sfânta-Fecioară-a-Rândunelelor de Marguerite Yourcenar
2.4 Elemente de mitologie românească: Baba-Dochia și tradiția mărțișorului
3.1 Structura textului narativ oral. Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral
3.3 Structuri textuale: secvențe de tip narativ, explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea părților
4.1 Pronumele personal. Pronumele personal de politețe. Pronumele reflexiv 12 S22-S24
4.4 Pronumele și adjectivul pronominal posesiv 8-26 martie
4.5 Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ
5.1 Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât
Pronumele și adjectivul pronominal interogativ
Pronumele și adjectivul pronominal relativ
Pronumele și adjectivul pronominal negativ
Adjectivul pronominal de întărire
Posibilități combinatorii ale pronumelui și adjectivului pronominal
5. Lumea de pe 1.2 Textul dramatic: Vrem să vă dăruim câte o fereastră de Matei Vișniec (structura, rolul indicațiilor 12 S25-S27
scenă 1.3 scenice, autorul; arta spectacolului, personajul dramatic; rolul dialogului, dialogul în textul scris și în 29 martie-23 aprilie
2.1 spectacol
2.3 Dialogul în textul nonliterar. Interviul
2.4 Text auxiliar: fragment din Visul unei nopți de vară de William Shakespeare
3.2 Proiect de grup. De la text la spectacol. Anunțarea proiectului
3.4 Textul dialogat. Tracul comunicativ
4.1 Tipare textuale de structurare a ideilor. Cererea
4.3 Proiect de grup. De la text la spectacol. Prezentarea proiectului
4.4 Numeralul. Posibilități combinatorii ale numeralului 8 S28-S29
Adverbul. Posibilități combinatorii ale adverbului 26 aprilie-14 mai
Interjecția. Onomatopeele. Interjecția predicativă
Teză pe semestrul Pregătire pentru teză, susținerea tezei, discutarea tezei 8 S30-S31
al II-lea 17-28 mai
6. Cunoașterea de 1.1 Textul liric: Harta de Marin Sorescu (limbajul poeziei; metafora) 8 S32-S33
1.4
sine Text auxiliar: Cum să faci portretul unei păsări de Jacques Prévert 31mai- 4 iunie
2.1
2.2 Despre limba și cultura țărilor vecine
2.3 Strategii de ascultare activă
3.2 Stil: naturalețe, armonie, varietate, originalitate, concizie
3.3
4.2
Sintaxa propoziției
Recapitulare 4
finală
S34
14-18 iunie

TOTAL ORE PE SEMESTRUL AL II-LEA 68 17


săptă
mâni

ȘCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI CLASA A VII-A DIRECTOR,


ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 4 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SEM. I= 68 ORE
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ SEM AL II-LEA= 68 ORE RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI NR. 3393 DIN 28.02.2017 AN ȘCOLAR 2020-2021
PROFESOR, LUNGOCI ANDREEA-AMALIA

PLANIFICAREA PE UNITĂȚI
CONȚINUTURI CS ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE
(detalieri)
SĂPTĂMÂNILE I-III (14 SEPTEMBRIE- 2 OCTOMBRIE)
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 2.1, Ex. de comunicare dialogată şi de exprimare a opiniei. Resurse de Evaluare orală
INIŢIALĂ 2.3, 2.4, 3.3, Ex.de argumentare/ contraargumentare. timp: 12 ore
Prezentarea conținuturilor 4.1, 4.2, 4.4, Ex.de lectură şi de reflecție. Evaluare
și a programei 4.5 Prezentarea primelor impresii de lectură. Forme de iniţială, scrisă
Reflectarea asupra celor citite și de raportare a textului- suport la propria experiență. organizare a
Prezentarea manualului Ex.de lectură mediatoare/ inocentă/ explicativă/ interpretativă. clasei: Autoevaluare
Delimitarea textului pe unități logice. individual, în
Prezentarea criteriilor de Exerciții de structurare a secvențelor descriptive, narative și dialogate; perechi, pe
evaluare pentru clasa a V-a Ex.de organizare a dialogului simplu: formule de inițiere, de permisiune, de solicitare, de menținere și de încheiere a unui dialog; grupe
Formularea ideilor principale/ secundare
Recapitularea cunoștințelor Ierarhizarea ideilor receptate.
acumulate în anul școlar Povestirea după un plan de idei.
anterior Exprimarea opiniei despre personajul preferat.
Redactarea unor texte imaginare, în vorbire directă, cu personajul preferat.
Test de evaluare predictivă Ilustrarea, cu proverbe, a trăsăturilor dominante de caracter ale unor personaje.
Desprinderea mesajului pe care îl transmite opera cititorului.
Discutarea testului Sesizarea greșelilor de pronunție, de acord, de flexiune în diverse situații de comunicare;
predictiv Recunoașterea părților de vorbire și a categoriilor gramaticale specifice acestora;
Recunoaștere a părților de propoziție și a acordului predicatului cu subiectul;
Sesizarea corectitudinii utilizării categoriilor gramaticale învățate;
Redactarea de compuneri scurte pe o temă dată;
Folosirea corectă a semnelor de ortografie și de punctuație.
Evaluare predictivă și discutarea acesteia.
SĂPTĂMÂNILE IV-V (5-16 OCTOMBRIE) ȘI VII-VIII (26 OCTOMBRIE- 6 NOIEMBRIE)
CĂLĂTORIE ÎN 1.3, 1.4, 2.1, Exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la dialog Resurse de Evaluare orală
NECUNOSCUT 2.3, 2.4, 3.1, Reformularea/ parafrazarea/ ierarhizarea informaţiilor din intervenţiile participanţilor la o situaţie de comunicare timp: 16 de ore
Textul narativ literar în 3.4, 4.2, 4.3, Anticiparea unor reacţii ale participanţilor la un dialog Evaluare
proză. “Cum e lumea” de 4.4, 4.5, 5.2 Exerciţii de asumare de diferite roluri Forme de formativă,
Veronica D. Niculescu Exerciţii de sesizare a corelaţiei/ dezacordului dintre comportamentul verbal şi cel nonverbal organizare a scrisă
Narativul literar. Structură. Exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/ nevoile/ atitudinile proprii şi ale celorlalţi în situaţii de comunicare reale sau simulate clasei:
Legarea secvenţelor Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora individual, în Autoevaluare
narative. Narator, personaj, Discuţii privind modul în care se poate promova/ corija un tip de comportament generat de o situaţie de comunicare perechi, pe
autor. Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) grupe
Enumeraţia Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat
Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic
Textul nonliterar, textul Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală
discontinuu. Anunţul. Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite
Text auxiliar: “Amintiri Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură
din copilărie” (Plecarea la Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
Socola) de Ion Creangă Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
Contacte cultural Medalioane literare, prezentări de carte etc.
Principii de interacţiune în Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în context formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice, prin valorizarea
comunicare diversităţii etno-culturale şi lingvistice
Etapele scrierii. Redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură
Organizarea unui text în Exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar
funcţie de situaţia de Exerciţii de identificare şi comparare a comportamentelor şi a atitudinilor manifestate de două persoane în procesul redactării unui text
comunicare Evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat
Fraza. Norme de Întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate de redactare
punctuaţie. Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
Conjuncţia Identificarea coordonatelor narative
Derivarea. Compunerea. Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Familia lexicală Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Categorii semantice- Întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea orală/ scrierea corectă
actualizare Compararea limbii române cu limbile romanice şi cu limba latină, sesizând asemănări/ deosebiri
Confuzii paronimice Exerciţii de utilizare a dicţionarului şi a altor surse documentare (tipărite sau pe suport informatic audio-vizual, multimedia)
Pleonasmul Reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite, prin raportare la normă
Îmbinări libere de cuvinte Sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
şi locuţiuni Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
Termini ştiinţifici. Limbaj Analiza rolului verbelor în textul narativ
popular. Variaţie regională Scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spaţiu cultural (din ţară sau din alte ţări)
a limbii Promovarea culturii naţionale prin utilizarea noilor tehnologii (blog, pagina web etc.)
Utilizarea corectă a Prezentarea influenţelor din culturi existente în zone geografice limitrofe
accentului. Variante Exerciţii de redactare a unor texte (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de prezentare) privind interferenţele culturale
accentuate (ne)admise de
normă
Evaluare
ORA DE LECTURĂ
SĂPTĂMÂNA VI (19-23 OCTOMBRIE)
ŞCOALA ALTFEL 1.1, 1.2, 2.1, Ex.de relatare de întâmplări, folosind mima, pantomime Resurse de Evaluare orală
2.3, 2.4, 3.3, Ex.de identificare a două elemente paraverbale utilizate de un participant într-o situaţie de comunicare timp: 4 ore
4.1, 4.2, 4.4, Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes Forme de
4.5 Ex.de extragere a unor informaţii dintr-un dialog organizare a Autoevaluare
Ex.de schimbare de rol într-o situaţie de comunicare, evidenţiind elementul personal construit clasei:pe grupe
SĂPTĂMÂNILE IX-XI (9-27 NOIEMBRIE)
APROAPE DE CEILALŢI 1.1, 1.2, 1.3, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile Resurse de Evaluare orală
2.2, 2.4, 3.2, comunicative ale participanţilor. timp: 12 ore
Proiect de grup: “Valorile 3.4, 4.1, 4.2, Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat Evaluare
mele, valorile comunităţii” 4.4, 5.1 Transmiterea informaţiei prin coduri diverse de comunicare Forme de formativă,
Textul narativ literar: Exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat organizare a scrisă
“Popa Tanda” de Audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află nou interlocutorul, privitor la o temă clasei:
Ioan Slavici Exerciţii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are supra înţelegerii mesajului textului individual, în Autoevaluare
Structura textului narativ. Exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la dialog perechi, pe
Mijloace de construcţie a Reformularea/ parafrazarea/ ierarhizarea informaţiilor din intervenţiile participanţilor la o situaţie de comunicare grupe
personajului. Repetiţia Anticiparea unor reacţii ale participanţilor la un dialog
Text auxiliar: “Inocenţii” Exerciţii de asumare de diferite roluri
de Ioana Pârvulescu Exerciţii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect tipurile de flexiune
Fapte şi opinii. Textul Producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind în mod adecvat cunoştinţele despre text şi categoriile gramaticale învăţate
explicativ Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
Medalioane literare, prezentări de carte etc.
Verbul. Tipuri de verbe Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în context formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice, prin valorizarea
Locuţiunea verbală diversităţii etno-culturale şi lingvistice
Modurile şi timpurile Exerciţii de identificare şi comparare a comportamentelor şi a atitudinilor manifestate de două persoane în procesul redactării unui text
verbului Evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat
Forme verbale Întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate de redactare
nepersonale: infinitiv, Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
participiu, gerunziu, supin Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
Posibilităţi combinatorii Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
ale verbului solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
Circumstanţialul de cauză/ Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
de scop Identificarea coordonatelor narative
Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
ORA DE LECTURĂ Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Evaluare Reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite, prin raportare la normă
Sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
Analiza rolului verbelor în textul narativ

Exerciţii de identificare a unor asemănări între cultura română şi cultura popoarelor vorbitoare de limbi romanice
Elaborarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin din altă localitate, regiune sau ţară
Realizarea unei culegeri de legende din zona de provenienţă
Redactarea unui minighid de conversaţie pentru un prieten din altă ţară care doreşte să viziteze România
Realizarea unor ghiduri turistice pentru spaţiul cultural local/ regional/ naţional/ european, prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la alte
discipline şi a experienţei personale
Elaborarea unor proiecte despre tradiţii şi/sau obiceiuri comune mai multor culturi
SĂPTĂMÂNILE XII-XIII (30 NOIEMBRIE-11 DECEMBRIE)
LUCRARE SCRISĂ 1.1, 1.2, 2.1, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ 2.3, 2.4, 2.5, Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare timp: 8 ore
Recapitularea noţiunilor 3.1, 3.2, 3.3, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Evaluare
studiate în acest semestru 3.4, 3.5, Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar/nonliterar Forme de formativă,
şcolar 4.1, 4.2, 4.3, Formularea unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni organizare a scrisă
4.4 Justificarea unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar clasei:
Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată individual, în Autoevaluare
Adecvarea mesajului la situaţia şi scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte perechi, pe
Ex.de emitere de instrucţiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbală, nominală şi pronominală grupe
Ex.de completare a unor enunţuri cu fapte de limbă omise
Ex.de identificare a greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi punctuaţie în mesajele online, e-mail-uri sau texte scrise olograf
Ex.de redactare a unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare
SĂPTĂMÂNILE XV-XVII (11-29 DECEMBRIE)
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 2.1, Ex.de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idée/ o informaţie din textul studiat Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ 2.3, 2.4, 2.5, Identificarea sensului global al unui text studiat timp: 8 ore
Recapitularea noţiunilor 3.1, 3.2, 3.3, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris Evaluare
studiate în acest semestru 3.4, 3.5, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Forme de formativă,
şcolar 4.1, 4.2, 4.3, Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar/nonliterar organizare a scrisă
4.4 Formulare a unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni clasei:
Ex. de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar individual, în Autoevaluare
Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată perechi, pe
Ex.de completare a unor enunţuri cu fapte de limbă omise grupe
Ex.de aplicare în contexte noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice
Ex.de identificare a greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi punctuaţie în mesajele online, e-mail-uri sau texte scrise olograf
Ex.de redactare a unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare
Înregistrarea lecturilor făcute pe parcursul unui semestru într-un grafic
SEMESTRUL II
SĂPTĂMÂNILE XVIII-XIX (8-19 FEBRUARIE)
HARTA 1.1, 1.2, 2.1, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile Resurse de Evaluare orală
SENTIMENTELOR 2.3, 2.4, 3.3, comunicative ale participanţilor. timp: 8 ore
Textul liric: “Lacul” de 4.1, 4.2, 4.4, Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat Evaluare
Mihai Eminescu 4.5 Transmiterea informaţiei prin coduri diverse de comunicare Forme de formativă,
Exprimarea emoţiilor şi a Exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat organizare a scrisă
sentimentelor. Limbajul Audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află nou interlocutorul, privitor la o temă clasei:
figurat Exerciţii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are supra înţelegerii mesajului textului individual, în Autoevaluare
Text auxiliar: “Poveste Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) perechi, pe
sentimentală” de Nichita Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat grupe
Stănescu Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic
Tradiţii şi obiceiuri legate Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală
de sentimente şi emoţii Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite
Atitudini comunicative Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură
Textul descriptiv Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
Comentarea unor pasaje Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
dintr-un text. Descrierea Medalioane literare, prezentări de carte etc.
unei emoţii Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în context formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice, prin valorizarea
diversităţii etno-culturale şi lingvistice
Substantivul. Prepoziţia Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal
Posibilităţi combinatorii realizat anterior
ale substantivului Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
Adjectivul Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
Posibilităţi combinatorii Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
ale adjectivului Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat

Narativizarea unor procese, concepte, fenomene


Identificarea coordonatelor narative
Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite, prin raportare la normă
Sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
Evaluare Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
ORA DE LECTURĂ Analiza rolului verbelor în textul narativ
SĂPTĂMÂNILE XX-XXIV (22 FEBRUARIE- 26 MARTIE)
GRANIŢE ÎNTRE LUMI 1.1, 1.2, 2.1, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile Resurse de Evaluare orală
Textul narativ literar: 2.2, 2.4, 3.1, comunicative ale participanţilor. timp: 20 de ore
“Moara lui Călifar” de 3.3, 4.1 Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat Evaluare
Gala Galaction Transmiterea informaţiei prin coduri diverse de comunicare Forme de formativă,
Acţiunea. Timpul şi Exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat organizare a scrisă
spaţiul. Structura textului. Audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află nou interlocutorul, privitor la o temă clasei:
Fantasticul Exerciţii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are supra înţelegerii mesajului textului individual, în Autoevaluare
Textul multimodal: Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) perechi, pe
enciclopedia Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat grupe
Text auxiliar: “Sfânta Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic
Fecioară a Rândunelelor” Exerciţii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect tipurile de flexiune
de Marguerite Yourcenar Producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind în mod adecvat cunoştinţele despre text şi categoriile gramaticale învăţate
Elemente de mitologie Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
românească: Baba Dochia Medalioane literare, prezentări de carte etc.
şi tradiţia mărţişorului Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în context formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice, prin valorizarea
Structura textului narativ diversităţii etno-culturale şi lingvistice
oral Redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură
Strategii de concepere şi de Exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar
comprehensiune a textului Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal
oral realizat anterior
Structuri textuale: secvenţe Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
de tip narativ, explicativ,
descriptiv, dialogat. Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
Integrarea părţilor Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
Pronumele personal. Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
Pronumele personal de solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
politeţe. Pronumele
reflexiv.
Pronumele şi adjectivul
pronominal: posesiv,
demonstrativ, nehotărât,
interogativ, relativ,
negativ.
Adjectivul pronominal de
întărire
Posibilităţi combinatorii
ale pronumelui şi
adjectivului pronominal
Evaluare

SĂPTĂMÂNILE XXV-XXVII (29 MARTIE-23 APRILIE)


1.3, 1.4, 1.1, Exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la dialog Resurse de Evaluare orală
LUMEA DE PE SCENĂ 1.2, 2.1, 2.3, Reformularea/ parafrazarea/ ierarhizarea informaţiilor din intervenţiile participanţilor la o situaţie de comunicare timp: 20 ore
Textul dramatic: “Vrem să 2.4, 3.3, 4.1, Anticiparea unor reacţii ale participanţilor la un dialog Evaluare
vă dăruim câte o fereastră” 4.2, 4.4, 4.5 Exerciţii de asumare de diferite roluri Forme de formativă,
de Matei Vişniec Exerciţii de sesizare a corelaţiei/ dezacordului dintre comportamentul verbal şi cel nonverbal organizare a scrisă
Structura. Rolul Exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/ nevoile/ atitudinile proprii şi ale celorlalţi în situaţii de comunicare reale sau simulate clasei:
indicaţiilor scenice. Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora individual, în Autoevaluare
Autorul. Arta Discuţii privind modul în care se poate promova/ corija un tip de comportament generat de o situaţie de comunicare perechi, pe
spectacolului. Personajul Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) grupe
dramatic. Rolul dialogului. Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat
Dialogul în textul scris şi Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic
în spectacol Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală
Dialogul în textul Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite
nonliterar. Interviul Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură
Text auxiliar: “Visul unei Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
nopţi de vară” de Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
William Shakeaspeare Medalioane literare, prezentări de carte etc.
Proiect de grup: de la text Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în context formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice, prin valorizarea
la spectacol diversităţii etno-culturale şi lingvistice
Redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură
Numeralul Exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar
Posibilităţi combinatorii Scrierea unor interviuri
ale numeralului Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal
Adverbul. Posibilităţi realizat anterior
combinatorii ale Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
adverbului Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
Interjecţia. Onomatopeele. Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
Interjecţia predicativă Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
Evaluare. Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
ORA DE LECTURĂ Identificarea coordonatelor narative
Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite, prin raportare la normă
Sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
Analiza rolului verbelor în textul narativ
SĂPTĂMÂNILE XXX-XXXI (17-28 MAI)

LUCRARE SCRISĂ 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea sensului global al unui text studiat Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ 1.4, 2.1, 2.2, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris timp: 8 ore
Recapitularea noţiunilor 2.3, 2.4, 2.5, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Evaluare
studiate în acest semestru 3.1, 3.2,3.3, Identificarea elementelor de versificaţie dintr-un text literar Forme de formativă,
şcolar 3.4, 3.5, 4.1, Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar/nonliterar organizare a scrisă
4.2, 4.3, 4.4, Formulare a unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni clasei:
5.1, 5.2 Justificarea unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar individual, în Autoevaluare
Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată perechi, pe
Adecvarea mesajului la situaţia şi scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte grupe
Emiterea de instrucţiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea nominală şi pronominală
Completarea unor enunţuri cu fapte de limbă omise
Aplicarea în context noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice
Identificarea greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi punctuaţie în mesajele online, e-mail-uri sau texte scrise olograf
Redactarea unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare
Exerciţii de identificare a unor asemănări între cultura română şi cultura popoarelor vorbitoare de limbi romanice
Elaborarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin din altă localitate, regiune sau ţară
Realizarea unei culegeri de legende din zona de provenienţă
Redactarea unui minighid de conversaţie pentru un prieten din altă ţară care doreşte să viziteze România
Realizarea unor ghiduri turistice pentru spaţiul cultural local/ regional/ naţional/ european, prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la alte
discipline şi a experienţei personale
Elaborarea unor proiecte despre tradiţii şi/sau obiceiuri comune mai multor culturi
SĂPTĂMÂNILE XXXII-XXXIII (31 MAI-4 IUNIE)
CUNOAŞTEREA DE 1.1, 1.4, 2.1, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile 8 ore
SINE 2.2, 2.3, 3.2, comunicative ale participanţilor.
Textul liric: “Harta” de 3.3, 4.2 Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat
Marin Sorescu Exerciţii de sesizare a corelaţiei/ dezacordului dintre comportamentul verbal şi cel nonverbal
Limbajul poeziei. Metafora Exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/ nevoile/ atitudinile proprii şi ale celorlalţi în situaţii de comunicare reale sau simulate
Text auxiliar: “Cum să faci Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
portretul unei păsări” de Discuţii privind modul în care se poate promova/ corija un tip de comportament generat de o situaţie de comunicare
Jaques Prevert Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale)
Despre limba şi cultura Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat
ţărilor vecine Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic
Strategii de ascultare Exerciţii de formulare a unor puncte de vedere folosind corect tipurile de flexiune
activă Producerea unor mesaje care să redea atitudini, folosind în mod adecvat cunoştinţele despre text şi categoriile gramaticale învăţate
Stil: naturaleţe, armonie, Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală
varietate, originalitate, Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite
concizie Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură
Sintaxa propoziţiei Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
Realizarea unor postere, proiecte, folosind tehnologia modernă
Prezentarea unei cărţi citite sau a unui film, valorificând tehnologia modernă şi utilizarea internetului într-o manieră responsabilă
Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal
realizat anterior
Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
Identificarea coordonatelor narative
Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
SĂPTĂMÂNILE XXXIV (14-18 IUNIE)
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea sensului global al unui text studiat Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ ŞI 1.4, 2.1, 2.2, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris timp: 4 ore
FINALĂ 2.3, 2.4, 2.5, Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare Evaluare finală,
Recapitularea noţiunilor 3.1, 3.2,3.3, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Forme de scrisă
studiate în acest semestru 3.4, 3.5, 4.1, Identificare a emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar/nonliterar organizare a
şcolar 4.2, 4.3, 4.4, Identificarea elementelor de versificaţie dintr-un text literar clasei: Autoevaluare
5.1, 5.2 Formularea unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni individual, în
Justificarea unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar perechi, pe
Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată grupe
Adecvare a mesajului la situaţia şi scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte
Emiterea de instrucţiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea verbală, nominală şi pronominală
Completare a unor enunţuri cu fapte de limbă omise
Aplicarea în contexte noi şi autentice a noilor achiziţii lingvistice
Ex.de identificare a greşelilor de semantică, fonetică, ortografie şi punctuaţie în mesajele online, e-mail-uri sau texte scrise olograf
Ex.de redactare a unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare
Înregistrarea lecturilor făcute pe parcursul unui semestru într-un graphic
Scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spaţiu cultural (din ţară sau din alte ţări)
Promovarea culturii naţionale prin utilizarea noilor tehnologii (blog, pagina web etc.)
Prezentarea influenţelor din culturi existente în zone geografice limitrofe
Exerciţii de redactare a unor texte (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de prezentare) privind interferenţele culturale
ȘCOALA GIMNAZIALA DORNA ARINI CLASA A VII-A DIRECTOR,
ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 4 ORE/SĂPTĂMÂNĂ
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SEM. I= 68 ORE
EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ SEM AL II-LEA= 68 ORE RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI NR. 3393 DIN 28.02.2017 AN ȘCOLAR 2020-2021
PROFESOR, LUNGOCI ANDREEA-AMALIA

PLANIFICAREA PE UNITĂȚI PENTRU ELEVII CU CES


CONȚINUTURI CS ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE
(detalieri)
SĂPTĂMÂNILE I-III (14 SEPTEMBRIE- 2 OCTOMBRIE)
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 2.1, Ex. de comunicare dialogată şi de exprimare a opiniei. Resurse de Evaluare orală
INIŢIALĂ 2.3, 2.4, 3.3, Prezentarea primelor impresii de lectură. timp: 12 ore
Prezentarea conținuturilor 4.1, 4.2, 4.4, Reflectarea asupra celor citite și de raportare a textului- suport la propria experiență. Evaluare
și a programei 4.5 Exerciții de structurare a secvențelor descriptive, narative și dialogate; Forme de iniţială, scrisă
Ex.de organizare a dialogului simplu: formule de inițiere, de permisiune, de solicitare, de menținere și de încheiere a unui dialog; organizare a
Prezentarea manualului Formularea ideilor principale/ secundare clasei: Autoevaluare
Ierarhizarea ideilor receptate. individual, în
Prezentarea criteriilor de Povestirea după un plan de idei. perechi, pe
evaluare pentru clasa a V-a Exprimarea opiniei despre personajul preferat. grupe
Redactarea unor texte imaginare, în vorbire directă, cu personajul preferat.
Recapitularea cunoștințelor Ilustrarea, cu proverbe, a trăsăturilor dominante de caracter ale unor personaje.
acumulate în anul școlar Desprinderea mesajului pe care îl transmite opera cititorului.
anterior Recunoașterea părților de vorbire și a categoriilor gramaticale specifice acestora;
Recunoaștere a părților de propoziție și a acordului predicatului cu subiectul;
Test de evaluare predictivă Redactarea de compuneri scurte pe o temă dată;
Discutarea testului Folosirea corectă a semnelor de ortografie și de punctuație.
predictiv Evaluare predictivă și discutarea acesteia.
SĂPTĂMÂNILE IV-V (5-16 OCTOMBRIE) ȘI VII-VIII (26 OCTOMBRIE- 6 NOIEMBRIE)
CĂLĂTORIE ÎN 1.3, 1.4, 2.1, Exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la dialog Resurse de Evaluare orală
NECUNOSCUT 2.3, 2.4, 3.1, Exerciţii de sesizare a corelaţiei/ dezacordului dintre comportamentul verbal şi cel nonverbal timp: 16 de ore
Textul narativ literar în 3.4, 4.2, 4.3, Exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/ nevoile/ atitudinile proprii şi ale celorlalţi în situaţii de comunicare reale sau simulate Evaluare
proză. “Cum e lumea” de 4.4, 4.5, 5.2 Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora Forme de formativă,
Veronica D. Niculescu Discuţii privind modul în care se poate promova/ corija un tip de comportament generat de o situaţie de comunicare organizare a scrisă
Narativul literar. Legarea Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) clasei:
secvenţelor narative. Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat individual, în Autoevaluare
Enumeraţia Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj perechi, pe
Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură grupe
Textul nonliterar, textul Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
discontinuu. Anunţul. Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
Text auxiliar: “Amintiri Redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură
din copilărie” (Plecarea la Exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar
Socola) de Ion Creangă Evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat
Organizarea unui text în Întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate de redactare
funcţie de situaţia de Identificarea coordonatelor narative
comunicare Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Fraza. Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Derivarea. Compunerea. Întocmirea de liste cu greşelile cele mai frecvente, asociate cu enumerarea regulilor ce ar trebui aplicate în exprimarea orală/ scrierea corectă
Familia lexicală Compararea limbii române cu limbile romanice şi cu limba latină, sesizând asemănări/ deosebiri
Categorii semantice- Scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spaţiu cultural (din ţară sau din alte ţări)
actualizare Promovarea culturii naţionale prin utilizarea noilor tehnologii (blog, pagina web etc.)
Utilizarea corectă a Prezentarea influenţelor din culturi existente în zone geografice limitrofe
accentului. Variante Exerciţii de redactare a unor texte (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de prezentare) privind interferenţele culturale
accentuate (ne)admise de
normă. Evaluare
ORA DE LECTURĂ
SĂPTĂMÂNA VI (19-23 OCTOMBRIE)
ŞCOALA ALTFEL 1.1, 1.2, 2.1, Ex.de relatare de întâmplări, folosind mima, pantomime Resurse de Evaluare orală
2.3, 2.4, 3.3, Jocuri de rol cu folosirea dialogului pe diverse teme de interes timp: 4 ore
4.1, 4.2, 4.4, Ex.de extragere a unor informaţii dintr-un dialog
4.5 Ex.de schimbare de rol într-o situaţie de comunicare, evidenţiind elementul personal construit Autoevaluare
SĂPTĂMÂNILE IX-XI (9-27 NOIEMBRIE)
APROAPE DE CEILALŢI 1.1, 1.2, 1.3, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile Resurse de Evaluare orală
2.2, 2.4, 3.2, comunicative ale participanţilor. timp: 12 ore
Proiect de grup: “Valorile 3.4, 4.1, 4.2, Exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat Evaluare
mele, valorile comunităţii” 4.4, 5.1 Audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află nou interlocutorul, privitor la o temă Forme de formativă,
Textul narativ literar: Anticiparea unor reacţii ale participanţilor la un dialog organizare a scrisă
“Popa Tanda” de Exerciţii de asumare de diferite roluri clasei:
Ioan Slavici Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse individual, în Autoevaluare
Structura textului narativ. Exerciţii de identificare şi comparare a comportamentelor şi a atitudinilor manifestate de două persoane în procesul redactării unui text perechi, pe
Repetiţia Evaluarea propriilor comportamente şi atitudini prin raportare la un model dat grupe
Text auxiliar: “Inocenţii” Întocmirea unui plan personal de ameliorare a comportamentelor şi a atitudinilor ineficiente sau inadecvate de redactare
de Ioana Pârvulescu Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
Fapte şi opinii. Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
Verbul. Tipuri de verbe solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
Locuţiunea verbală Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
Modurile şi timpurile Identificarea coordonatelor narative
verbului Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Posibilităţi combinatorii Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
ale verbului Sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
Circumstanţialul de cauză/ Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
de scop Exerciţii de identificare a unor asemănări între cultura română şi cultura popoarelor vorbitoare de limbi romanice
Redactarea unui minighid de conversaţie pentru un prieten din altă ţară care doreşte să viziteze România
ORA DE LECTURĂ Realizarea unor ghiduri turistice pentru spaţiul cultural local/ regional/ naţional/ european, prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la alte
Evaluare discipline şi a experienţei personale
Elaborarea unor proiecte despre tradiţii şi/sau obiceiuri comune mai multor culturi
SĂPTĂMÂNILE XII-XIII (30 NOIEMBRIE-11 DECEMBRIE)
LUCRARE SCRISĂ 1.1, 1.2, 2.1, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ 2.3, 2.4, 2.5, Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare timp: 8 ore
Recapitularea noţiunilor 3.1, 3.2, 3.3, Povestirea subiectului unei opere epice Forme de Evaluare
studiate în acest semestru 3.4, 3.5, Formularea unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni organizare a formativă,
şcolar 4.1, 4.2, 4.3, Justificarea unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar clasei: scrisă
4.4 Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată individual, în
Ex.de completare a unor enunţuri cu fapte de limbă omise perechi, pe Autoevaluare
Ex.de redactare a unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare grupe
SĂPTĂMÂNILE XV-XVII (11-29 DECEMBRIE)
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 2.1, Ex.de ascultare activă, punând întrebări referitoare la o idée/ o informaţie din textul studiat Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ 2.3, 2.4, 2.5, Identificarea sensului global al unui text studiat timp: 8 ore
Recapitularea noţiunilor 3.1, 3.2, 3.3, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris Evaluare
studiate în acest semestru 3.4, 3.5, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Forme de formativă,
şcolar 4.1, 4.2, 4.3, Identificarea emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar/nonliterar organizare a scrisă
4.4 Formulare a unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni clasei:
Ex. de justificare a unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar individual, în Autoevaluare
Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată perechi, pe
Ex.de redactare a unor texte cu respectarea normei lingvistice în vigoare grupe
Înregistrarea lecturilor făcute pe parcursul unui semestru într-un graphic

SEMESTRUL II
SĂPTĂMÂNILE XVIII-XIX (8-19 FEBRUARIE)
HARTA 1.1, 1.2, 2.1, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile Resurse de Evaluare orală
SENTIMENTELOR 2.3, 2.4, 3.3, comunicative ale participanţilor. timp: 8 ore
Textul liric: “Lacul” de 4.1, 4.2, 4.4, Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat Evaluare
Mihai Eminescu 4.5 Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic Forme de formativă,
Exprimarea emoţiilor şi a Exerciţii de disociere a lumii reale de cea virtuală organizare a scrisă
sentimentelor. Limbajul Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj clasei:
figurat Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură individual, în Autoevaluare
Text auxiliar: “Poveste Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora perechi, pe
sentimentală” de Nichita Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse grupe
Stănescu Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
Tradiţii şi obiceiuri legate Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
de sentimente şi emoţii Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
Textul descriptiv Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
Descrierea unei emoţii solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
Substantivul. Prepoziţia
Posibilităţi combinatorii Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
ale substantivului Identificarea coordonatelor narative
Adjectivul Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Posibilităţi combinatorii Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
ale adjectivului Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
Evaluare
ORA DE LECTURĂ
SĂPTĂMÂNILE XX-XXIV (22 FEBRUARIE- 26 MARTIE)
GRANIŢE ÎNTRE LUMI 1.1, 1.2, 2.1, Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat Resurse de Evaluare orală
Textul narativ literar: 2.2, 2.4, 3.1, Exerciţii de reconstituire cronologică a unor evenimente prezentate într-un text monologat timp: 20 de ore
“Moara lui Călifar” de 3.3, 4.1 Audierea unor prezentări şi luarea de notiţe, realizând asocieri între ceea ce ştie şi ceea ce află nou interlocutorul, privitor la o temă Evaluare
Gala Galaction Exerciţii de sesizare a efectelor negative pe care excesul elementelor nonverbale le are supra înţelegerii mesajului textului Forme de formativă,
Acţiunea. Timpul şi Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) organizare a scrisă
spaţiul. Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat clasei:
Textul multimodal: Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic individual, în Autoevaluare
enciclopedia Redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură perechi, pe
Text auxiliar: “Sfânta Exerciţii de structurare a unui text în secvenţe distincte în funcţie de destinatar grupe
Fecioară a Rândunelelor” Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal
de Marguerite Yourcenar realizat anterior
Elemente de mitologie Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
românească: Baba Dochia
şi tradiţia mărţişorului Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
Integrarea părţilor Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
Pronumele personal. Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
Pronumele personal de solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
politeţe.
Evaluare
SĂPTĂMÂNILE XXV-XXVII (29 MARTIE-23 APRILIE)
LUMEA DE PE SCENĂ 1.3, 1.4, 1.1, Exerciţii de anticipare a unor replici ale participanţilor la dialog Resurse de Evaluare orală
Textul dramatic: “Vrem să 1.2, 2.1, 2.3, Reformularea/ parafrazarea/ ierarhizarea informaţiilor din intervenţiile participanţilor la o situaţie de comunicare timp: 20 ore
vă dăruim câte o fereastră” 2.4, 3.3, 4.1, Exerciţii de formulare de întrebări privind aşteptările/ nevoile/ atitudinile proprii şi ale celorlalţi în situaţii de comunicare reale sau simulate Evaluare
de Matei Vişniec 4.2, 4.4, 4.5 Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora Forme de formativă,
Dialogul în textul scris şi Discuţii privind modul în care se poate promova/ corija un tip de comportament generat de o situaţie de comunicare organizare a scrisă
în spectacol Formularea unor enunţuri privind mesajul unor texte de diverse tipuri (continue, discontinue sau multimodale) clasei:
Dialogul în textul Identificarea tehnicilor şi a structurilor narative dintr-un text dat individual, în Autoevaluare
nonliterar. Interviul Identificarea trăsăturilor specifice unui text epic, liric sau dramatic perechi, pe
Text auxiliar: “Visul unei Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora grupe
nopţi de vară” de Lectura/ povestirea unor secvenţe din texte diverse
William Shakeaspeare Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în context formale sau nonformale vizând atitudini cultural-civice, prin valorizarea
Proiect de grup: de la text diversităţii etno-culturale şi lingvistice
la spectacol Redactarea unei pagini de jurnal de călătorie/ de lectură
Numeralul Verificarea corectitudinii, a coerenţei semantice într-un text/ mesaj
Posibilităţi combinatorii Continuarea unor enunţuri care să exprime accord, dezacord, asumare, neasumare, neîncredere, îndoială etc.
ale numeralului Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de finalizare a unui dialog, cu utilizarea formulelor de salut, a formelor de prezentare, de formulare a unei
Adverbul. Posibilităţi solicitări, a unei permisiuni, prin particularizare la context, la receptor şi la scopul vizat
combinatorii ale Identificarea coordonatelor narative
adverbului Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
Interjecţia. Onomatopeele. Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Interjecţia predicativă Reconstituirea unor texte traduse printr-un translator automat, folosind cunoştinţele dobândite, prin raportare la normă
Sesizarea consecinţelor pe care încălcările normelor învăţate le pot avea în înţelegerea unui text şi în deteriorarea imaginii celui care comunică
Evaluare. Identificarea caracteristicilor textului epic/liric/dramatic
ORA DE LECTURĂ Analiza rolului verbelor în textul narativ
SĂPTĂMÂNILE XXX-XXXI (17-28 MAI)

LUCRARE SCRISĂ 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea sensului global al unui text studiat Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ 1.4, 2.1, 2.2, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris timp: 8 ore
Recapitularea noţiunilor 2.3, 2.4, 2.5, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Evaluare
studiate în acest semestru 3.1, 3.2,3.3, Identificarea elementelor de versificaţie dintr-un text literar Forme de formativă,
şcolar 3.4, 3.5, 4.1, Justificarea unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar organizare a scrisă
4.2, 4.3, 4.4, Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată clasei:
5.1, 5.2 Adecvarea mesajului la situaţia şi scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte individual, în Autoevaluare
Emiterea de instrucţiuni pentru colegi, folosind corect flexiunea nominală şi pronominală perechi, pe
Exerciţii de identificare a unor asemănări între cultura română şi cultura popoarelor vorbitoare de limbi romanice grupe
Elaborarea unui ghid, a unui poster sau a unei pagini web pentru un grup de vizitatori care provin din altă localitate, regiune sau ţară
Realizarea unor ghiduri turistice pentru spaţiul cultural local/ regional/ naţional/ european, prin valorificarea cunoştinţelor dobândite la alte
discipline şi a experienţei personale
Elaborarea unor proiecte despre tradiţii şi/sau obiceiuri comune mai multor culturi
SĂPTĂMÂNILE XXXII-XXXIII (31 MAI-4 IUNIE)
CUNOAŞTEREA DE 1.1, 1.4, 2.1, Exerciţii de completare a unor fişe de lucru cuprinzând ideile principale dintr-un text monologat sau dialogat, numind şi atitudinile 8 ore
SINE 2.2, 2.3, 3.2, comunicative ale participanţilor.
Textul liric: “Harta” de 3.3, 4.2 Exerciţii de reformulare/ parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat
Marin Sorescu Interpretarea elementelor definitorii ale comportamentului unui personaj, folosind argumente multiple, de tipuri diferite
Limbajul poeziei. Metafora Selectarea dintr-o serie sinonimică a cuvintelor şi expresiilor care redau cât mai nuanţat intenţia de lectură
Text auxiliar: “Cum să faci Audierea unor prezentări înregistrate, evaluând fluenţa, expresivitatea acestora
portretul unei păsări” de Realizarea unor postere, proiecte, folosind tehnologia modernă
Jaques Prevert Prezentarea unei cărţi citite sau a unui film, valorificând tehnologia modernă şi utilizarea internetului într-o manieră responsabilă
Despre limba şi cultura Exerciţii de folosire a diverselor surse pentru realizarea unei lucrări complexe, corelând informaţia selectată cu ideile unui plan personal
ţărilor vecine realizat anterior
Strategii de ascultare Exerciţii de aplicare a normelor de utilizare a citatului într-o lucrare
activă Narativizarea unor procese, concepte, fenomene
Stil: naturaleţe, armonie, Identificarea coordonatelor narative
varietate, originalitate, Exerciţii de inserare a unor pasaje descriptive în textul narativ şi evidenţierea rolului acestora
concizie Discuţii în grup în care elevii să-şi formuleze responsabil/ conştient argumentele şi opiniile
Sintaxa propoziţiei
SĂPTĂMÂNILE XXXIV (14-18 IUNIE)
RECAPITULARE 1.1, 1.2, 1.3, Identificarea sensului global al unui text studiat Resurse de Evaluare orală
SEMESTRIALĂ ŞI 1.4, 2.1, 2.2, Exprimarea unui punct de vedere referitor la o idée extrasă dintr-un text oral/ scris timp: 4 ore
FINALĂ 2.3, 2.4, 2.5, Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi de interpretare Evaluare finală,
Recapitularea noţiunilor 3.1, 3.2,3.3, Povestirea subiectului unei opere epice, ţinând seama de momentele subiectului/ etapele acţiunii Forme de scrisă
studiate în acest semestru 3.4, 3.5, 4.1, Identificare a emoţiilor, a sentimentelor şi a atitudinilor exprimate într-un text literar/nonliterar organizare a
şcolar 4.2, 4.3, 4.4, Identificarea elementelor de versificaţie dintr-un text literar clasei: Autoevaluare
5.1, 5.2 Formularea unor ipoteze, supoziţii, privind coordonata spaţio-temporală a unei acţiuni individual, în
Justificarea unor puncte de vedere pe teme diferite, de interes personal sau şcolar perechi, pe
Conceperea/ realizarea unui text pe o temă dată grupe
Adecvare a mesajului la situaţia şi scopul de comunicare, prin selectarea unor cuvinte
Scriere creativă pe tema unor călătorii imaginare într-un alt spaţiu cultural (din ţară sau din alte ţări)
Promovarea culturii naţionale prin utilizarea noilor tehnologii (blog, pagina web etc.)
Prezentarea influenţelor din culturi existente în zone geografice limitrofe
Exerciţii de redactare a unor texte (articole pentru revista şcolii, ziarul local, broşuri de prezentare) privind interferenţele culturale