Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DECLARAȚIE DE INTERESE

Subsemnatul, AVRĂMESCU C GABRIEL- IOAN, având funcția de PREFECT la Instituția Prefectului


- Județul GALATI, domiciliul: GALATI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în
declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit,


grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
neguvernamentale:
Unitatea – denumirea şi Nr. de părţi sociale sau Valoarea totală a părţilor sociale
Calitatea deţinută
adresa de acţiuni şi/sau a acţiunilor
Nu este cazul

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale,


ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor
de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:
Unitatea – denumirea şi adresa Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor
Nu este cazul

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale:


Nu este cazul

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,


deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic:
Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori
aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la
bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau
unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
Beneficiarul de Instituția Procedura
Data Valoarea
contract: Numele, contractantă: prin care a Tipul Durata
încheierii totală a
prenumele/ denumirea și fost încheiat contractului contractului
contractului contractului
denumirea și adresa adresa contractul
5.1. Titular
Numele și SELECTIE FORMARE 2019-01-07 08,01,2019 - 5643 LEI
prenumele, sau Denumirea FORMATORI PROFESIONALA 15,02,2019
denumirea ACOR GALATI
AVRĂMESCU
GABRIEL - IOAN
Adresa Adresa
BD. STR. PORTULUI
SIDERURGISTILOR, NR.23 PARTER
NR. 18, BL. D7, AP.61
Localitatea Localitatea
GALATI GALATI
Numele și SELECTIE ACTIVITATI 2019-09-28 AN 37 LEI/ORA
prenumele, sau Denumirea DIDACTICE UNIVERSITAR DE CURS SI
denumirea UNIVERSITATEA 2019-2020 31 LEI/ORA
AVRAMESCU DUNAREA DE JOS DE APLICATII
GABRIEL - IOAN GALATI
Adresa Adresa
BD. STR. DOMNEASCA
SIDERURGISTILOR, NR.47
NR. 18, BL. D7, AP.61
Localitatea Localitatea
GALATI GALATI

1 din 2
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Numele și SELECTIE ACTIVITATI 2020-10-09 AN


prenumele, sau Denumirea DIDACTICE UNIVERSITAR
denumirea UNIVERSITATEA 2019-2020
AVRAMESCU DUNAREA DE JOS
GABRIEL - IOAN GALATI
Adresa Adresa
BD. STR. DOMNEASCA
SIDERURGISTILOR, NR.47
NR. 18, BL. D7, AP.61
Localitatea Localitatea
GALATI GALATI
5.2. Soț/ Soție
Numele și CONCURS SUBVENTIE 2019-11-26 12.04.2024 MAX.171652
prenumele, sau Denumirea SELECTIE LEI
denumirea FEDERATIA PLAN DE
AVRĂMESCU AGROSTAR AFACERI
SORINA(CIULEI)
Adresa Adresa
BD. STR. COPĂCENI,
SIDERURGISTILOR, NR. 46
NR. 18, BL. D7, AP.61
Localitatea Localitatea
GALATI BUCURESTI
5.3. Rude de gradul I1) ale titularului
Nu este cazul
5.4. Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete
asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară
profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
Nu este cazul
1)
Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2)
Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia
şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale
pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al
societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul
incomplet al datelor menţionate.

Data completării
09.10.2020

2 din 2

S-ar putea să vă placă și