Sunteți pe pagina 1din 10
o/s. 20 WIL DECLARATIE DE AVERE Subsennata Avranescu ¢ Camelia Raluca Director adjunct avand funetia de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Galati NP. domicitiut cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, deck cu familia!) detin urmitoarele: pe proprie rispundere ci impreund *1) Prin familie se infelege soful/sotia si copiii aflai in intretinerea acestora, 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte far. Adresa sau zona | Categoria |,,.4%_,| Suprafafa| Cota-parte | Modul de dobindire Titularul!) ravilan; (4) luciu de apd; (5) alte categorii de terenuri extravilane, * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) daca se afl in circuitul civil 1) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprictarului(ttularul, soful/sofia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fa ‘Adresa sau zona | Categoria* |, A"! | suprataya| Cota-parte | Modul de dobindire Titwlarut!) Buzau, Buzau, | Contract de Avramescu 68,97 apartament | 2005 1/2 |vanzare Gabriel Toan si a2 cumparare Camelia Raluca Pagina 1 din 7 Demarare Avramescu Buzau, casa de | 2013 |200 m2 1/2 | constructie Gabriel Ioan si Sat Spataru | tocuit | regie proprie Camelia Raluca Tlfov, Popesti Leordeni, Contract de Avramescu 50,39 |Apartament | 2015 3/2 | vanzare Gabriel Ioan si 2 cumparare Camelia Raluca * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cas& de locuit; (3) casa de vacant; (4) spatii comerciale/de producti. 1) La "Titular" se menfioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sosia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. AL. Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculiri, potrivit legit ‘Natura ‘Marea Nr. de buciti | Anulde fabricatie | Modul de dobiindire Contract de vanzare Autoturism Ford Focus 1 2008 cumparare ui | | Contract de vanzare Autoturism |Voikswagen Bora a 2001 cumparare 2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colecfii de arti si numismatica, obiecte care fae parte din patrimoniul cultural national sau universal, a ciror valoare insumata depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprictate, indiferent daca ele se afld sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declarari Deseriere sumara Anuldobandirii | | Valoarea estimata Persoana catre care thine Forma instrainarii Valoarea Pagina 2 din 7 IV. Active financiare 1, Conturi si depozite bancare, fonduri de investifi, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5,000 de euro NOTA: Se vor declara inelusiv cele aflate in banci sau insttutii financiare din straindtate. Institufia care administreazi yi g Deschis ae Tipu Vatuta | Sold/valoare la zi *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivalemte, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe si depiiseste 5.000 de euro prumuturi acordate, daci valoarea de piafi insumatd a tuturor acestora NOTA: Se vor declara inclusiv investiile si participarile in strainatate Enmitent tillusocietatea in eare persoana este a Numiir de titduri? ; acfionar sau asociat/beneficiar de imprumut peek cota de participare| V#l0area total la zi *Categoriile indicate sunt: (1) hdrui de valoare detinut (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societaqi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 4 3. Alte active producitoare de venituri nete, eare insumate depisesc echivalentul a 5.000 de euro pe an: Descriere Valoare Valuta NOTA, Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. V. Dato: Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing i alte asemenea bunuri, daca valoarea insumati a tuturor acestora depiseste .000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinatate, Pagina 3 din 7 Creditor Contractat in anul ‘Scadent in anul Valoarea UNECREDIT BANK (credit consun) [2015 2020 60.000 now | ONICREDIT BANK (overdraft) 2ors 2017 14.000 Row ozcREDrt BANK 2ors 2089 147.262 RON i | | ovzergorr naxx 201s 2026 66.000 Row BANCA TRANSILVANIA (card de 2015 2016 4,000 RON credit) UNICREDIT BANK (card de credit) | 2016 2017 10.400 RON V1. Cadouri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piafd, din partea unor persoane, organi comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale sau institutii publice Tomnesti sau striine, inclusiv burse, eredite, garantii, decontari de cheltuicli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuali depigeste 500 de euro™ P Serviciul prestat/Obiectul ‘Venitul anual Cine a realizat venitul ‘Sursa venitului eeaiiatee Asseale 1.1. Titular 1.2, Soysotie : 1.2. Copii *Se excepteazd de la declarare cadourile si trataiile ucuale primite din partea rudelor de gradul Is al I-lea VIL. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifiearile si completarile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate Pagina 4din 7 Pagina 5 din 7 Gane Serevent | SellprnavObicl [Vena aa Veni din str 1.1. Titular | Agentia de Plati si Interventio pentru Avramescu Camelia Raluca orgs Sanco Salariu 17.581 RON Judetean Buea, Sosoava spaterules, nr. 7, judetul Buzau | Agentia de Clati +i Tnterventie pentrn Agricultura - Centrul Avraresce Camelia Ralvon |Sodatean Galati, | satazsu 26.948 now Galati, Strada Drago Voda, ne. 19, judetot antec 1a Sopsoi DORE catati, Strada Aeraresce Gabriel toan |portsisi, jadetel | satarie 03.956 non ntats 1.3. Copi B88, Boseu, BAT Aveamescy Andre: Asif |onirii, bi ioe, |aocatia 1.008 Row |parter, judetul Buses \2. Venituri din activitayi independente 2 Tir 2.2. Soysotie |3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor Tila [eorone en A Avramescu Gabriel Toan si Camelia Raluca 3.2, Soy/sotie Contract de inchiriere - Buzau, chiris 5.250 RON \4. Venituri din investi 4.1. Titular 4.2. Soysorie 'S. Venituri din pensit 5.1. Titular 5.2. Soysotie (6. Venituri din activitayi agricole 6.1. Titular Avranescu Gabriel Ioan APIA, Soneaua Subvantio animale spatarului, nr. 7, - Campania 2015 judetul Buzaw 2.376,05 RON 6.2. Soysotie 7. Venituri din premit si din jocuri de noroc 7.1. Titular 7.2. Soysotie Pagina 6 din 7 7.3. Copii \8. Venituri din alte surse 8.1. Titular Soy/sorie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public si rispund pot incomplet al datelor mentionate. it legii penale pentru inexactitatea sau caracterul Data completirii Semnitura 31/05/2017 Pagina 7 din 7 ¥o/'34 Ove 201 DECLARATIE DE INTERESE Subsennata Director adjunct avand funetia de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Galati CNP cunoscdind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rispundere: 1. Asociat sau actionar la societati comerciale, companiisocietafinafionale, institu de eredit, grupari de interes economic, precam yi membru jn asociai, fundatii sau alte organizatit neguvernamentale: Vnitatea = denumirea yi adresa Ne-de partisociale | Valoarea totalé a partilor CCalitaten detinuta sau de acti, sociale y/sau a acfiunilor (2. Calitatea de membra in organcle de conducere, administrare gi control ale societaflor comercial, ale regllor autonome, ale companion] jsecietiilor nationale, ale institutilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociailor sau fundafilor ori ale ator organizati Ineguvernamentale: a definutt ‘Valoarea benefiilor | fe [Gmswvagyery Pagina 1 din 3 3 Calitatea de membru in cadral asocitilor profesionalesi/sausindicale Sindicatul APIA Buzau, Membru 4, Calitatea de membru in organete de conducere, adminstrare yi contro, retrbuite sau neretribuite, definte in cadrel partielor police, functia detinuti pi denumirea partidului polite pull, null 5. Contract, incusiv cele de asistenjajuridici, consultanfa gi chile objinute sau aflate fa deralare in Gmpal exereitiri funcilor, mandatelor] ‘sau demnitifilor public finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societti comereiale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritariminoritar: Sa execu contract] asta Procduraprinere] yy | Data wan PRGhesaad momeleprenumele’” | contractnt | a fatincredintat |, TP¥ | igccers | Durata | Valara otal Senumieaisdresa | denumien ares | contac contact Tir sve Rude de gradu 1) ae tiularulu ‘Socictti comerciale/ Persoand fied auorizat/Asociai familial! Cabineteindividule, cabneteasocite, societicvile profesionale sau socitii civileprofsionale cu rispundere limitata care desfioara profesia de avocal/Organizati neguvemamentale/ Funda’ Asociai2) Pagina 2 din 3 1) rin rude de gradu 1s nelege pin pe ine ascendentas cop pe ini descendent ‘Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin itea detinuta, titularul, sopul/ sotia si nudele-de gradul Pobjin contract, ays cum sunt definite la puncil 5 Nu se decfard conttacicle secteur commerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sojul/sofia si rudele de gradul I dejin mai pufin de 5% din capitalul social al ferent de modul de dobandire a actiunilor. societatii, i Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completirii Semnitura 31/05/2017 Pagina 3 din 3