Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

LICEUL TEORETIC ”BRÂNCOVEANU VODĂ”, ORAȘUL URLAȚI


Urlați, strada 1Mai, nr.30, județul Prahova
Tel/fax. 0244-271316

Director,

prof. Lefter Mădălina Aprobat in CP din 3.09.2018

TEMATICA
ANUALĂ
ORIENTATIVA A

ŞEDINŢELOR
CONSILIULUI
PROFESORAL
Anul şcolar 2018-2019
T E M A T I C A OREIENTATIVA A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
Anul şcolar 2018-2019
Semestrul I
Nr UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI
Crt

1 Prelucrari legislative; Legea 1 a Educatiei SEPTEMBRIE Director;


Strategia manageriala (PDI, Plan Nationale si legislatia Membrii CP. Director;
managerial, ROI, Organigrama, complementara, ROFUI; Consilier educativ;
CA, planificarea şedinţelor PPT-uri; Responsabili comisii.
Consiliului Profesoral conform Proiectul de dezvoltare
Anexei 1); Institutională;
Validarea fişelor de autoevaluare Regulamentul Intern; Fise
ale personalului didactic de autoevaluare; Resurse
umane;
Aprobarea componenţei
nominale a comisiilor /catedrelor
metodice
Validarea CDŞ pentru anul
şcolar 2018-2019
Alegerea cadrelor didactice
membre ale consiliului de
administraţie
Alegerea cadrelor didactice
membre ale CEAC
Validarea situaţiei şcolare după
sesiunea de corigenţe şi diferenţe
Aprobarea componenţei
comisiilor
Dezbaterea şi avizarea
regulamentului de organizare şi
regulamentului de funcţionare a
unităţii de învăţămînt Diverse.

2 Dezbaterea şi avizarea Rapoarte intermediare Octombrie Director / C. pt


raportului de evaluare internă CEAC; curriculum
(RAEI) pentru anul şcolar 2017- Programul de interventie CEAC;
2018 privind îmbunătătirea Dirigintii.
Dezbaterea şi avizarea situatiei disciplinare si a
calendarului activităţilor situatiei la învătătură;
educative şcolare şi extraşcolare Resurse umane.
Analiza parcurgerii materiei si
evaluării ritmice a elevilor şi a
frecvenţei;
Diverse.

3 Analiza nevoilor de formare Programul activitătilor Noiembrie Director;


continuă şi dezvoltare profesională a educative scolare si Consilier educativ;
cadrelor didactice ale personalului extrascolare; Responsabili comisii.
didactic al unităţii Membrii CP Legislatia
Analiza notării ritmice a elevilor specifică

Stadiul pregătirii elevilor în vederea


susţinerii examenelor naţionale
Avizarea proiectului planului de
şcolarizare pentru anul şcolar 2019-
2020

4 Oferta scolara; Prezentarea decembrie Director;


Monitorizarea si evaluarea metodologiei Consilier educativ;
activitatii scolare (completarea ,,Saptamana Sa fi mai CEAC;
documentelor şcolare, depunerea bun...); Responsabili comisii.
planificărilor etc.); Rapoarte;
Cunoaşterea nevoii de Analiza comisiei de
formare/perfecţionare a perfectionare;
personalului. Elaborarea Resurse umane.
programului de formare;
Diverse
5 Validarea raportului privind Rapoarte si analize; ianuarie Director;
situatia scolară la sfârsitul Resurse umane Consilier educativ;
semestrului prezentată de fiecare Responsabili comisii.
învătător/diriginte;
Analiza, avizarea proiectului
Proiectul de încadrare
Diverse

* Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau
la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
Cadrele didactice au dreptul sa participe la toate sedintele Consiliilor profesorale din unitatile de
invatamant unde isi desfasoara activitatea, obligatia principala fiind de a participa la sedintele
Consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde, la inceputul anului scolar, declara ca are
norma de baza.
T E M A T I C A ORIENTATIVA A ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
Anul şcolar 2018-2019
Semestrul II
Nr UNITATEA DE RESURSE TERMEN RESPONSABILI
Crt CONŢINUT
1. ROFUIP; Februarie Director / responsabili
Raport privind starea CM;
si calitatea Membrii CP;
învătământului - Consilier Educativ;
Validarea Raportului privind starea semestrul I; Comisia de activităti
si calitatea învăţământului în Planului managerial educative.
semestrul I 2018-2019; Probleme operational pe
organizatorice, axate pe asigurarea semestrul II PDI;
procesului de învăţământ (serviciul Rapoarte si analize;
pe scoala, completarea Resurse umane.
documentelor scolare etc);
Prelucrări legislative; Monitorizarea
si evaluarea activitatii scolare
(completarea documentelor şcolare,
depunerea planificărilor etc.);
Informarea despre Comisiei pentru
asigurarea calităţii în şcoală;
Validarea propunerilor privind
oferta CDŞ pentru anul şcolar 2017-
2018 Diverse.
2. Cunoaşterea nevoii de Rapoarte si analize; Martie Director / responsabili
formare/perfecţionare a Resurse umane; CM;
Analiza CDS-urilor Membrii CP;
personalului. Elaborarea
propuse. C. pt curriculum;
programului de formare;
Consilier Educativ;
Evaluarea C.D.S. şi propuneri Comisia de activităti
pentru anul şcolar următor la educative.
nivelul comisiilor metodice.
Adoptarea proiectului
curricular(CDS) pentru anul scolar
2018/2019. Analiza activităţii
cadrelor didactice privind
ritmicitatea notării elevilor;
Diverse.

3. Analiza şi validarea programele Rapoarte si analize; Aprilie


şcolare pentru disciplinele/domeniile Analiza CDS-urilor
de studiu, respectiv modulele de propuse; Director / responsabili CM
Legislatia specifica; C. pt curriculum Comisia
pregătire
Resurse umane; de activităti educative
opţionale elaborate la nivelul
unităţilor de învăţământ; propuneri
către consiliului de administraţie a
curriculumul la dispoziţia şcolii
pentru anul şcolar 2018-2019;
Monitorizarea situaţiei respectării
legislatiei în învăţământ şi ROI;
Analiza activităţii educative din
şcoală, analiza absenteismului
şcolar.
Diverse.

4. Analiza activităţii educative din Rapoarte si analize; Mai Director / responsabili


şcoală, analiza absenteismului Resurse umane; CM;
Diriginti;
şcolar;
Comisia de activităti
Analiza activităţii cadrelor didactice
educative.
privind ritmicitatea
notării elevilor;
Programarea evaluărilor
semestriale pe specialitate; Diverse.

5. Probleme organizatorice privind Rapoarte si analize; Iunie Director / responsabili


desfăşurarea examenelor naţionale; Resurse umane; CM;
Diriginti.
Prelucrări legislative;
Diverse.

6 Validarea situaţiei şcolare din Rapoarte si analize; Iunie Director; Diriginti;


semestrul II, prezentată de Resurse umane; Membrii CP.
învăţătorii şi diriginţii claselor; Fişe de autoevaluare.
Raportul anual de evaluare interna
a calitatii educatie 2017-2018
Validarea notelor la purtare mai
mici de 7, precum si calificativelor la
purtare mai mici de „bine”, pentru
clasele I-IV Diverse.

* Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau
la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.
Cadrele didactice au dreptul sa participe la toate sedintele Consiliilor profesorale din unitatile de
invatamant unde isi desfasoara activitatea, obligatia principala fiind de a participa la sedintele
Consiliului profesoral din unitatea de invatamant unde, la inceputul anului scolar, declara ca are
norma de baza.

S-ar putea să vă placă și