Sunteți pe pagina 1din 7

De acelagi autor (ultima edilie)z AcuzaiLl

r9B8 (Editura Areopag, zozo), I)uft ounicul. Ru-


gdcinea. Poshtl (Editura Aleopag, z o2o), Prie-
tenul nostt'Lr, Sfdntul Vosile cle Ia Ostrog - Iz- Danion Vasile
bduitorul de ft'icd (Editura Areopag, 2o2o), Pa
lerictLl mirenilor. Pilde pentru secohtl XXI
(Editura Areopag, 2079), Perct icul pe in[elesul
copiilor (Editura AreoPag, l2ott), Cartea nuntii AWAIOAN
(Editura Arcoprrg, r()19), Despt.e infruntarea DE I.A COLCIU
bolii (lilitrrlrr Ar(!)l)ir!,, 2org), Despre infrunta
tctt ttttrrzrrriLtr (llditura Areopag, 2ot8), De-
sI]n,(r'ot t. Motiue, traume, consecinte (Editura Via[a. Minunile. Acatistul
Arcopag, 2or8), Cum sd ne creStent copiii (Edi-
tura Areopag, zotT), JruttuhLl corruer.trrii (Edi-
tulaAreopag, 2to13), I)el(t t ul poue$tilor (Editura
Areopag, tcl::), Zrtrii opr.rcaftpsel (Editura
ligrrrncni1ir, n()ol.t), /'ttc1e apostoziei - DdrA-
rtntrut itlolilrtr (Ldiiura Agnos, zooS), Under-
rlrottttrl llebelii generaqiei NLt (Editur.a
Agrros, rt.rrrT), Tinerii ;i sexrLalitatea - Repere
ltt,rtltu ttileniul III (Editrrr.a Egunenila, 2oo7),
Despre reincarnare gi inuazia exh,aterestrd
(Editura Egumenita, 20tl6), Despre horoscop,
cuh'en1ut'e si ghicirea utitorului (Editura Luc-
man.2(jo0). Titteri[..i sexuolitateo - intt.e Iubl-
re gi pdcat (Editura Lucman. zoo6). Zinerii .si
sextLalitatect intrebdriqi rdspunsuri (Edituia
Lucnran, zcro6), Tinerii gi sexualit(rtea - pdcate
noi, pdcate ueclri (Editura Egumenila, zoo5),
Despre inaintemerg dtorii Antihrishdui (Editura
Caftea Oltodoxd, 2oo4), Mangaiere pentru
bohroui (Editura Egumenila, zoo4).
Editura Areopag
@ Pentru editia de faqi, Editura Areopag
iStsN 978-6o6-9678-o2-2 Eucuregti,2o2o
^ =eir*. .g.F

Cuprins

in loc de prefald ................5


Viata Pirintelui Ioan Gutu
de la Colciu................................................ 19
,*{m clpitat indrizneali inaintea
lui Dumnezeu". . ... .. ... .. ... .
31
Despre pdrintele Ioan Gutu,
iubitorul de nevointe ............................... 59
,,Ai grijd ce carte citegti, ci
acel duh se va intipdri in t ine" ..................7r
intre viala de familie qi
minXstire ......... ............... 81
in loc de postfal[ ....................................rt-r3
ACATISTUL
PREACTryIOSULUI PARINTE
IOAN DE I-A COLCIU.............................. 1 1 1
Rugdciune citre Preacuviosul
Ioan de la Colciu pentru
alegerea ciii de mAntuire........................ 13 9

143
$i, fiind tofturat pentru Hristos, vei stri-
ga cu bucurie numele Siu Cel AtotsfAnt, Viafa Pirintelui loan Gu(u
sim{ind din toati inima c[ via{a ta este de la Colciu
in ceruri, ascunsd cu Hristos in Dumne-
zeu, cu totul deasuPra morliis. Pirintele Ioan Gulu s-a ndscut in
satul Popegti din Soroca, in Basarabia,
in anul 19o6, intr-o familie credincioa-
si. A primit la botez numele Gheorghe.
I'drinlii lui, Andrei si Achilina, au a\.'ut
5apte copii, dar cinci dintre ei au murit
la vArste fragede. Au rdmas in viall
doar Gheorghe Ei o sord pe nume Olga.
l)espre copil[ria lui nu se qtiu prea mul-
le iucruri. Gheorghe a fdcut cele patru
clase la qcoala din satul natal. Prefera si
pasci oile in loc sd se joace cu copiii de
vdrsta lui. Era iubitor de linigte qi de
singur[tate. Iubea animalele qi avea
rnare grij[ mai a]es de cele rinite.
Pentru ci pirin{ii sii erau iubitori
tle oaspe{i, in casa lor se opreau monahi
('are mergeau sau se intorceau de la
S[Antul Munte Athos. CAnd Gheorghe
;rvea qaisprezece ani, monahii aghiori{i
rtL trecut iar pe la casa lor, gi atunci pi-
lintii sii i-au propus si meargd impre-
rrnl cu ace,stia intr-un pelerinaj la SfAn-
tul Munte, dar el a refuzat.
s zr. Cf. Col. 3, 3.
r8 19
Dupi nl1i tlei ani, pilinLir agiriolifi ;'l;inti, pentm r:i a tl'cbuit sii-si vindi
e"ai ajuns tJin noti in sair,rl lui" Atu-lci, r;i j gi o [:uini pelttrr] ix face rost rtre ha-
dLipii ce a a-l-L1t o drscu{ie clr tatdl s.lu , .:i ire c51i'.nolie.

desplc r,ra1a monnhali, tAlilr"ul a plecal Dar [lheolgrrle riu i] s-ix lirsat indu
pe ascLttts sPre Siilltul X'I'rilte, ; ,:riLt de insisierr"etre taldlni siiri. Asa ci
ilso-tinclu-i pe cdlug;11 i. l:i',1 a cedat si. idcind o dLanie pentr"ri
in pclioacia r-espectivi, in Si'intLil rii. i-;r spus tiului siu: .,lngrijeqie-ic
}rtLrlte ALhos se oll[itlea g'reu pern:is de , r,ro].i aici""
inti:ar:e, asa ci tirii;tl Gheor:gtrlc a ibst Dupi cloi :..ni cle ucenicic, t6.nin'rl
nevoit si t-ueargir ilcolo ilcgai. Un llo- , iire ;r lorl t rlr't;rrit.
1',l1rr;r 6 ".,
na.ni gi:ec l-a ascuns, pr.n' 5i simplu, suh r i:: SiAntlriui Toan BoLc:zitorul" ocroti-
Lasa sa, pentt'tl a ptLiea intt'a pe corabie 'rrl Chiliei il c:rre yicLlria" F-irceil uicc
lirir:r fl vdzut de ntiioriLiti. Xluuli:rezeu ,rr r, iLarc filrir si se leleveascir san si se
1-a piizit qi a ajtLns cLt trinc in [,lriclila , t-e. Firrintene Xlie .'{rrtrtte a Lt"ecut La
M;licii Llom'nttlr.ri. : rrrrrlll in anul 1928. Dupi cl a Llrirat
S-a dr.Ls tiileci 1a Chitria Stintiinui i ;ii-rr-etie piarintcle lrftirnie. un pfrrinte
Frr.:r'ot: loan lLiotezitontl din Schiinl Co1- r.rr'i,ibea1n, practicant i,Ln l-uglcil uii iui
cin, carc apartine de L{f,ilisiirea tr/aio 'r;,i:. si iuJ:itor de nevoiltti. Ares1a i-a
pccl, si a'Lrccnici'l liraga Freacr-rviosril Fi- liscultal e p"t'intetrui Io;rn sh pli,
iinte tiie idulpe, un duhoruic isr:usit, la ,' r:rlii hix'oi:onia ilii'u preot. Llupi iri-
care se spovedca o tnullitltt' irale clc fii ' , :;lie, piilin'rele Io;ut qi-a inmutrlit ne-
chihor,'nicesti. rolnini, greci, rupi, blltr- , ', iele. F.lrintele ]iftiinie ela bolnav
gari si silbi. , , 'L :r ajuns la conduccrea .-hiliei, a;n
- La un an drpi sosiiea 1ui Gheor- , Lr dupir mulli ani a [recui: si el ]a
ghe ia Schiiul Colciu, t:r[irl siru, Andrei, I r nLrl. Siaret a ajuns scXrirnonahtLl
i aflai ci fiul siu este la Sf.intul l{unte i ,',1r.s!111, clar gi :rcesta a trecnt la ccle
qi tr mers cir-tpi el, ca sh il convillgi si se ,:,-'e nri drLpd multir vrcme, iar ob,
intoarci in tarir. A ficut drrirni-1l cu mad
2{.}
stea il rimas fir'5 cn pol.il',tuitcl driho-'- i'-Xriirlelle loam a iubit nevointa in-
licesc. :::'inirii. A trii'[ ca rin pelerin in aceas-
Ii1r .1 trl IAj: ::i i4.;i3 l;;"r; r- 'lume Si scopul r,'ie i,ir sale a fosi, asa
rnas singnr la Chilin Sftitului {oan, ,r, r ll.lirturiseit. dohindLirea r';riuiui. El,l

pentru cit nLr a vl L1t si prei:r ccnCucerea . r::l rter.oiula iLeicel'ii" lliu iricc|ca s;i ii
ei, iar- ceilaltr rl'ali au pletat in alte p:ir,ti, ,r;-,ringir pe irltii pl'ir-r sfaturi inulte, ci
ciutAndu-si r.rn stal-el;. -1\tr,tnci ;r inceput r prlda rrietii sa1e" L,)ncea o via{ii f-oar
o peli,rarlir foarte grea penint pirintelc rimptri. triirid intr-c chilie siricir
loan, cirrc pAni in anul r99o a triit sil- ':rr,si, ln aare avea cAteva cirrti chlho.r-
'r::9ii.
gui: la C,\ilia Sfintulni Eotezitoi'. Atr
mai incercat unii flati sii iiiiasci alitui'i
.- ,rrg;"gh gtC { j'.{' :.,' 1l 'tr.
"11r1
de el, clal nii ail reusit, pentru cir p"li:irl-
' -,,ri i-a sptrs: ,,llaci nri poqi trage foXos
[eie noan era un iuhiior al s{iutenor shij- r iirc€)rea lnea, atulrci nici clin cuLvin-
be qi al tipicuiui, qi rAlrla sir nu era infe- rteu nu r,'ei ti'zrge fo1os". $i spunea
, L'l :rcesta cu toati sin'rplitatea. Uirr.ri
leasir t1e cei care rroiaLt sit duci o r'-ia{ir
, ,ronah cale i-a cemt siutril i-a spus:
lesnirioasit"
in accas'ri i:er-ioatli e! giisea spri- I r :lrni un om simplu qi nu am cuvinte
'. :rs.
jin rloar la pirintele Dionise lgnai, carc Cel si elr de la lrllii 11;i :po' iii
I ,r qi pol-5luire duirovniceasci. Dar",
trdia 1a Chilia Sfintului Mare l4ucenic
U lreor!,lrc de la SclliIu I Culcill" .;r r.om iinplini fhgiduintele c5trugd-
Firrintcle loan s-a buci-rrat mutrt ,..r'j si vonr sirvirgi cirldtoria -vie[ii asa
cAnctr ;l prttut merge intr-un petrerinai la ' r-'ur inccput-o, s"l avcm nirclcjde cle
{erusaiim c1e Sfintele Fasti, in anul r uirc!"
1956. Ajungind 1a Golgota, s-a mgat lr-li ?tirinteXe Ioan ei'a sporit in rugi-
,-. qi nevoin{i. Ajunsese sI rloarntir
Dur.nnezen si ii dear putexea de a melge
pe calea ner.ointelor pdnir 1a sfirqitul ' ,' rci ore pe noapte, stAnd pe un scd-
,. A mirtulisit ci, claci intr-o noaptc
r-ietii sa1c.
ii renuntat sii privegheze, ar fi f'ost
muncit de diavoli. Din chilia lui se au- pzrralizat. A fost gisit in comh de un
zeau uneori certurile lui cu diavolii, dar ruonah care l-a dus la spital, unde a stat
nu voia sX vorbeascb deschis despre o lund cu coloana vertebrali in ghips.
lupta pe care o ducea cu puterile intu- Acolo a fost vizitat de un pirinte, ciruia
nericului. i a spus cu smerenie: ,,Vezi, certAnd m-a
Ca duhovnic, pe cAt era de asPru certat Domnul, dar morlii nu m-a dat,
cu sine insuqi, pe atAt era de atent cu fiii pentru ci nu wea moartea p[cdtosului!"
s5i duhor.niceqti, ddnd fieciruia canoa- Vizitatorul l-a intrebat, surprins: ,,Sfin-
ne pe m[suri. Le spunea monahilor si [ia voastri aveli p[cate?" ,,Ce, crezi ci
rabde pentru cd, deqi in SfAntul Munte ('u nu gresesc?", i-a rispuns pirintele
ispitele sunt mai mari, qi ajutorui lui Irran.
Dumnezeu si al Maicii Domnului este Spre sfArgitul vielii a ar..ut dureri
mai mare. ii rfrt.,iu si fac[ ascultare gloaznice, pentru cA intestinul gros i s-a
fir[ si cArteascl qi si iqi facd canonul lrrpt qi ii ieqea afar5. Dar a refuzat ope-
fir[ si se leneveascS. r :rtia, preferind s[ rabde durerile, lucru

Pdrintele Ioan a strilucit in virtuti, rlc neinleles pentru medicul care il con-
purtdnd crucea ribdlrii. A fost, cu ade- strltase.
virat, un nou Iov, care a trecut prin su- Cea mai indelungatd pitimire i-a
ferinle de tot felui. Plrintele a spus c[ plovoca^t-o boala pe care o area la pi-
,,numai cel ce rabdi qtie si iubeasch", Ei ciorre. In ultima parte a vielii. din pri-
a intirit acest lucru prin pilda vie{ii sa- r'ina privegherilor indelungate, picioa-
le. rclc i se umflau, ii sAngerau Ei ii puro-
A ribdat multe boli gi dureri fird i;ru. Dar aceste chinuri nu il puteau opri
sI cArteascl. A fost bo]nav de tubercu- s;i se nevoiasci.
1oz[ gi a amt nevoie un tratament inde- TotuEi, fiind cu picioarele bolnave,
lungat. crr intestinul ieqit in afari, cu coloana
Odati, mergAnd sh culeag[ 1emne, r t.r'tebral5 strAmbd, pirintele se ostenea

s-a lovit la spate de o piatri gi a r[mas :i cu munca de zi cu zi. CAnd trebuiau


24 25
culese m[sline]e, il trimitea pe ucenicul Pentru vieluirea sa, Dumnezeu l-a
sdu si scuture mislinii. Apoi mergea si impodobit cu multe harisme. Uneori
culeagi mislinele stAnd in genunchi, laspundea la intrebarile pe care voiau
sprijinindu-se de mAini. si i le puni alti perinti inainte ca intre-
Pdrintele Ioan ii rdbda qi pe cei ca- b[rile si fie rostite. Unui frate de la Mi-
re il dispreluiau sau ii vorbeau urAt' n[stirea Vatoped i-a spus la plecare:
Unii incepltori in viala monahali au 'Drum bun, pdrinte Atanasie." Cind
trecut pe la chilia lui, dar nu au rezistat tratele voia si ii spuni c[ nu fusese c5-
acolo, pentru cX pirintele {inea o rAn- lugirit, bitrAnul i-a spus: ,,Nu este dupi
duiali aspri. Pdrintele a fost chiar bdtut voia ta, ci dupd cum ii place Domnului
din aceast[ pricini, dar nu s-a mAniat. si !i se intAmple." Dupi cinci zile, frate-
Pirintele Ioan iubea mult predani- lc a fost c5lugirit, devenind monahul
ile Sfin{ilor Pirinli, dogmele qi canoa- Atanasie.
nele Sfintelor Sinoade. Era conqtient cI in anul 1969 pirintele Ioan s-a in-
duhul riticirilor qi innoirilor fdcea din tAlnit la Tesalonic cu sora sa, Olga, care
ce in ce mai mult r[u Bisericii. venise impreuni cu solul ei Ei cu fiica
Preacuviosul plrinte Ioan incerca lor. P[rintele Ioan a venit in RomAnia o
si iqi rAnduiasci viala dupd invS![turile singuri dati, in an':J rg7z, pentru a-qi
sfinlilor. Iubea clr{ile duhorariceqti qi levedea rudele. in anul rg75 nepotul
mai ales cuvintele SfAntului Ioan Iacob siu, Mihai, a venit pentru prima datl in
Hozevitul. Fiind milostiv, cu o parte din SfAntul Munte. in anul 1981 s-a intors,
banii pe care ii oblinea vAnzdnd o parte pentru a-gi vedea din nou unchiul. in
din pegtele pe care il pescuia ajuta cAte- anul 1996 Mihai a mers in Grecia, dar
va familii slrace din Tesalonic. Dar nu iqi propusese sd ajungi in Athos.
sprijinea gi tipirirea unei reviste orto- 'fotuqi, din rAnduiala lui Dumnezeu a
doxe, inlelegAnd importanla acestei leuqit si meargd acolo, ajungAnd Ei la
lucriri. Schitul Colciu, spre bucuria p[rintelui
loan. in zilele de dinainte de a trece la