Sunteți pe pagina 1din 44

ICS 13.

100

SR ISO 45001

Standard Roman April ie 20 18

Titlu Sisteme de management al sanatatii ~i


.
securitatii in munca
Cerinte ~i indrumari pentru utilizare
Occupational health and safety management systems - Requirements with
guidance for use

Systemes de management de Ia sante et de Ia securite au travail -


Exigences et /ignes directrices pour son utilisation

Aprobare Aprobat de Directorul General al ASRO Ia 20 aprilie 2018

Standardul international ISO 45001 :2018 are statutul unui standard


roman

lnlocu ie~te SR OHSAS 18001 :2008

Data publicarii versiunii romfme: 20 aprilie 2018

Corespondenta Acest standard este identic cu standardul international


ISO 45001 :2018

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA


181 Str. Mendeleev nr. 21 -25, cod 010362, Bucu re~ti , Q www.asro.ro

© ASRO Reproducerea sau utilizarea integral;!! sau paf1iala a prezentului standard in once
publica~i ~i pnn orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere. microfilmare etc.) este
interzisa daca nu exist;!! acordul scris prealabll al ASRO

Ref.: SR ISO 45001:2018 Edi(ia 1


SR ISO 45001:2018

Preambul national
Acest standard reprezinta versiunea romana a standardului international ISO 45001 :2018. Standardul
a fost tradus de ASRO, are acela~i statut ca ~i versiunile oficiale ~i a fost publicat cu permisiunea ISO.

Acest standard reprezinta versiunea romana a textului in limba engleza al standardului international
ISO 45001:2018.

Acest standard inlocuie~te SR OHSAS 18001:2008. Editiile SR OHSAS 18001 :2008 ~i


SR ISO 45001 :2018 au o perioada de coexistenta pfma Ia data de 31 martie 2021.

Standardul intra in patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 56, Sistema de management ~i control
statistic.

Cuvintele ,standard international" trebuie citite ,standard roman".

La elaborarea versiunii romane a acestui standard au participat:


Dl Nicolae George DRAGULANESCU ( Pre~edinte ASRO/CT 56)
Dna Ana ANGHEL (ECOIND)
Dna Mihaela BO$CAIU (HUETTENES-ALBERTUS)
Dna Beatrice Adriana CRINTEANU (ISCIR)
Dna Adriana COJOCARU (QUALITAS SA)
Dl Doru Costin DARABONT (INCDPM AI. Darabont)
Dl Laurentiu Aurel MIHAIL (UTBv)
Dna Elena NECHIFOR (RAD CERT)
Dna Constanta NICOLESCU
Dna lsabela NITA (ANABASIS NICHOLAS SRL)
Dna Adriana ROTARU (ADD Urbania)
Dna Ana Aurelia SAVIN (RINA SIMTEX-OC)
Dna Viorica URSULEANU (PFA)
SR ISO 45001 :2018

Versiunea romana

Sisteme de management al sanatatii l?i securitatil in munca


Cerinte l?i indrumari pentru utilizare

Cuprins
Pag ina
Preambul ................................................................................................................................................. 3
lntroducere ..............................................................................................................................................4
1 Domeniu de aplicare ......................................................................................................................8
2 Referinte normative ....................................................................................................................... 8
3 Termeni l?i definitii .........................................................................................................................8
4 Contextul organizatiei ................................................................................................................. 15
4.1 Yntelegerea organizatiei ~i a contextului acesteia ................................................................. 15
4.2 intelegerea necesitatilor ~i a~teptarilor lucratorilor ~i ale altor parti interesate ........... .. ....... 15
4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management SSM .......................... 15
4.4 Sistem de management SSM ............................................................................................... 15
5 Leadership l?i participarea lucratorilor ............................................................................. .........15
5.1 Leadership ~i angajament ............................................ ........................................................ 15
5.2 Politica SSM ................................... ...................................................................................... 16
5.3 Roluri, responsabilitati ~i autoritati organizationale ............................................... ............... 16
5.4 Consultarea ~i participarea lucratorilor ................................................................................. 17
6 Planificare ..................................................................................................................................... 18
6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor !?i oportunitatilor .............. .. ...... ...... ............ .............. ........... 18
6.1.1 Generalitati .............. ..................... ...................... ........................................................ 18
6.1.2 ldentificarea pericolelor ~i evaluarea riscurilor ~i oportunitatilor .. .............................. 19
6.1.3 Determinarea cerintelor legale ~i a altor cerinte ........................................................20
6.1.4 Planificarea actiunilor ........................................................................................ ......... 20
6.2 Obiective SSM ~i planificarea realizarii acestora .................................................................20
6.2.1 Obiective SSM ...................... ...................................................................................... 20
6.2.2 Planificarea realizarii obiectivelor SSM ......................................................................21
7 Suport ...........................................................................................................................................21
7.1 Resurse ............................................................................................. ...................................21
7.2 Competenta .......................................................................................................................... 21
7.3 Con~t i en tizare .. ..................... ............................................. .... ............................................... 22

7.4 Comunicare .......................................................................................................................... 22


7.4.1 Generalitati ................................................................................................................. 22
7.4.2 Comunicare interna ... ............. .. .. ... ............................................................. ....... ......... 22
7.4.3 Comunicare externa ................................................................................................... 23
7.5 lnformatii documentate ......... ........................................................... ..................................... 23
7.5.1 Generalitati .......................... .......................................................................................23
7.5.2 Creare ~i actualizare ................... ...............................................................................23
7.5.3 Controlul inform atiilor documentate .. ........................ .................................. .... ........... 23
SR ISO 45001 :2018

8 Operare ......................................................................................................•...............•..................24
8.1 Planificare ~i control operational .................................................................. ........................ 24
8.1.1 Generalitati ................................................................................................................. 24
8.1 .2 Eliminarea pericolelor ~i reducerea riscurilor SSM .................................................... 24
8.1.3 Managementul schimbarii .......................................................................................... 24
8.1.4 Aprovizionare ............................................................................................................. 25
8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta ~i capacitate de raspuns ...... ...................................... .. 25
9 Evaluarea performantei ............................................................................................................... 26
9.1 Monitorizarea, masurarea, analizarea ~i evaluarea performantei ........................................ 26
9.1.1 Generalitati ................................................................................................................. 26
9.1.2 Evaluarea conformarii ....................... ... ............ ..........................................................26
9.2 Audit intern ...........................................................................................................................27
9.2.1 Generalitati .................................................................................................................27
9.2.2 Program de audit intern ..............................................................................................27
9.3 Analiza efectuata de management ....................................................................................... 27
10 imbunatatire .................................................................................................................................28
10.1 Generalitati ...........................................................................................................................28
10.2 Incident, neconformitate ~i actiune corectiva ............................... ........................................28
10.3 imbunatatire continua ........................................................................................................... 29
Anexa A (informativa} indrumari pentru utilizarea prezentului document.. .................................... 30
Bibllografie ............................................................................................................................................46
lndice alfabetic al termenilor in limba engleza .......................................................................................47
lndice alfabetic al termenilor Tn limba romana ........................................................................................48

2
SR ISO 45001 :2018

Preambul
ISO (Organizatia lnternationala de Standardizare) este o federatie mondiala de organisme nationale
de standardizare (comitete membre ale ISO). Elaborarea standardelor internationale este in general
incredintata comitetelor tehnice ale ISO. Fiecare comitet membru interesat de o tematica pentru care
a fost stabilit un comitet tehnic are dreptul sa faca parte din acel comitet. Organizatiile internationale,
guvernamentale ~i neguvernamentale, care intretin legaturi cu ISO, participa de asemenea Ia lucrari.
ISO colaboreaza strfms cu Comisia Electrotehnica lnternationala (I EC) in ceea ce prive ~te
standardizarea in domeniul electrotehnic.

Procedurile utilizate pentru elaborarea acestui document ~i cele destinate actualizarii ulterioare a
acestuia sunt descrise in Directivele ISO/IEC, Partea 1. Se recomanda sa se acorde atentie diferitelor
criterii de aprobare necesare pentru diferitele tipuri de documente ISO. Acest document a fost elaborat
in conformitate cu regulile de redactare din Directivele ISO/IEC, Partea 2 (a se vedea
www.iso.org/directives).

Se atrage atentia asupra posibilitatii ca unele dintre elementele acestui docu ment sa faca obiectul
drepturilor de proprietate intelectuala. ISO nu poate fi facuta raspunzatoare pentru identificarea unora
sau a tuturor acestor drepturi de proprietate intelectuala. Detaliile referitoare Ia oricare drepturi de
proprietate intelectuala, identificate in timpul elaborarii documentului, sunt indicate in introducere
~i/sau in lista ISO cu declaratiile de brevete primite (a se vedea www.iso.org/patents).

Orice denumire comerciala utilizata in acest document este precizata pentru informarea utilizatorilor !?i
nu constituie un angajament.

Pentru o explicare a naturii voluntare a standardelor, a semnificatiei termenilor ~i expresiilor specifice


ISO referitoare Ia evaluarea conformitatii, precum !?i pentru o informare asupra aderarii ISO Ia
principiile Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) referitoare Ia obstacolele tehnice in calea
comertului (OTC) a se vedea urmatorul URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Aces! document a fost elaborat de comitetul de proiect ISO/PC 283, Sisteme de management a/
sanatafii ~; securitafii In munca.

3
SA ISO 45001:2018

1 Domeniu de aplicare
Prezentul document specifica cerintele pentru un sistem de management al sanatatii ~i securitatii in
munca (SSM) ~i ofera indrumari pentru utilizarea acestuia, pentru a da posibilitatea organizatiilor sa
asigure locuri de munca sigure ~~ sanatoase prin prevenirea traumatismelor ~i imbolnavirilor
determinate de munca, precum ~i prin imbunatatirea proactiva a performantei referitoare Ia SSM.

Prezentul document este aplicabil oricarei organizatii care dore~te sa stabileasca, sa implementeze ~i
sa mentina un sistem de management SSM pentru a imbunatati sanatatea !?i securitatea in munca,
pentru a elimina pericolele !?i a minimiza riscurile referitoare Ia SSM (incluslv deficientele sistemului),
pentru a obtine avantaje prin valorificarea oportunitatilor SSM ~i pentru a trata neconformitatile
sistemului de management SSM asociate cu activitatile sale.

Prezentul documen! ajuta o organizatie sa obtina rezultatele intentionate ale sistemului sau de
management SSM. In concordanta cu politica organizatiei referitoare Ia SSM, rezultatele intentionate
ale unui sistem de management SSM includ :

a) imbunatatirea continua a performantei referitoare Ia SSM;

b) indeplinirea cerintelor legale ~i a altar cerinte;

c) realizarea obiectivelor referitoare Ia SSM.

Prezentul document este aplicabil oricarei organizatii, indiferent de manme, tip ~i activitati. Este
aplicabil riscurilor referitoare Ia SSM aflate sub controlul organizatiei, tinand cant de factori cum ar fi
contextul in care activeaza organizatia !?i necesitatile !?i a!?teptarile lucratorilor acesteia !?i ale altar parti
interesate.

Prezentul document nu stabile!?te criterii specifice pentru performanta referitoare Ia SSM !?i nici
specificatii pentru proiectarea unui sistem de management SSM.

Prezentul document permite unei organizatii ca, prin intermediul sistemului de management SSM, sa
integreze alte aspecte legate de sanatate ~i securitate, cum ar fi starea de bine/calitatea vietii
lucratorilor.

Prezentul document nu trateaza aspecte cum ar fi securitatea produsului, daunele asupra proprietatii
sau impacturile asupra mediului, care nu sunt legate de riscurile Ia adresa lucratorilor ~i a altar parti
interesate relevante.

Prezentul document poate fi utilizat integral sau partial pentru i mbunatatirea sistematica a
managementului sanatatii ~i securitatii in munca. Totu!?i. declaratiile de conformitate cu prezentul
document nu sunt acceptabile decat daca toate cerintele standardului sunt cuprinse i n sistemul de
management SSM al organizatiei !?i sunt indeplinite tara excluderi.

2 Referinte normative
Nu exista referinte normative in prezentul document.

3 Termeni ~i definitii
Pentru scopurile prezentului document, se aplica termenii ~i definitiile care urmeaza.

ISO ~i IEC mentin actualizate bazele de date terminologice pentru utilizare i n standardizare Ia
urmatoarele adrese:

Platforma ISO de navigare online: disponibila Ia adresa https ://www.iso.org 'obp

IEC Electropedia: disponibila Ia adresa httpJ/www.electropedia.org/

8
SR ISO 45001:2018

3.1
organizatie
persoana sau grup de persoane care are propriile sale functii cu responsabilitati, autoritati ~i relatii,
pentru a-~i indeplini obiective/e (3.16)
NOTA 1 Ia termen- Conceptul de organizatie include, dar nu se limiteaza Ia, intreprinzator individual, companie,
corporatie, firma, intreprindere, autoritate, parteneriat, organizatie de binefacere sau institutie, sau parte ori
combina9e a acestora, incorporata sau nu, publica sau privata.
NOTA 2 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~i una dintre definitiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management menVonate in anexa SL a documentului ..Consolidated
ISO Supplement to the ISOIIEC Directives, Part 1".

3.2
parte interesata (termen preferat)
parte lnteresataN3) (termen admis)
persoana sau organiza(ie {3. 1) care poate influenta. poate fi influentata de, sau se poate percepe ea
Tnsa~i ca fiind influentata de o decizie sau activitate

NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~ i una dintre defini\iile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a Giocumentului ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.3
lucrator
persoana care efectueaza o munca sau activitati legate de munca aflate sub controlul organizafiei
(3. 1)
NOTA 1 Ia termen - Persoanele efectueaza o munca sau activitati legate de munca pe baza unor aranjamente
diverse, retribuite sau neretribuite, de exemplu cu regularitate sau temporar, intermitent sau sezonier, ocazional
sau cu timp pafilal de lucru.
NOTA 2 Ia termen - Lucratorii includ managementul de Ia eel mai inalt nivel (3.12), alte persoane cu func~l
manageriale sau de executie.
NOTA 3 Ia termen- Munca sau activitatile legate de munca realizate sub controlul organizatiei pot fi efectuate de
catre lucratori angaja~ de organizatie, lucratori ai furnizorilor ex1erni, contractanti, persoane fizice , lucratori
furniza\i de agentii, ~i de catre alte persoane, in masura in care organizatia efectueaza in comun controlul asupra
muncii sau activitalilor legate de munca, in functie de contex1ul organiza~ei.

3.4
participare
implicare Tn procesul de luare a deciziilor
NOTA 1 Ia termen - Participarea include implicarea comitetelor de sanatate !?i securitate ~i a reprezentantilor
lucratorilor, daca exista.

3.5
consultare
solicitarea de puncte de vedere inainte de luarea unei decizii
NOTA 1 Ia termen - Consultarea include implicarea comitetelor de sanatate ~i securitate ~~ a reprezentantilor
lucratorilor, daca exista.

3.6
loc de munca
loc aflat sub controlul organizafiei (3.1 ), in care o persoana este necesar sa se afle sau catre care
este necesar sa se deplaseze pentru a-~i efectua munca
NOTA 1 Ia termen - Responsabilitatile organizatiei lata de locul de munca, conform sistemului de management
SSM (3. 11 ), depind de gradul de control asupra locului de munca.

3.7
contractant
organiza{ie (3. 1) externa care furnizeaza servicii organizatiei conform specificatiilor, termenilor ~i
conditiilor convenite

N3) NOTA NATIONALA- in limba romana termenul , parte interesata" reprezinta traducerea ambilor termeni din
limba engleza: ,interested party" (termen preferat) l?i ..stakeholder" (termen admis).

9
SR ISO 45001 :2018

NOTA 1 Ia termen- Serviciile pot include, intre allele, ~~ activitati de construc~ie.

3.8
cerinta
nevoie sau a~teptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie
NOTA 1 Ia termen - ..in general implicit" inseamna ca reprezinta o practica interna sau o obi~nuinta pentru
organiza(ie (3.1) ~~ pentru pa!file interesate (3.2) ca nevoia sau a~teptarea luata in considerare sa fie implicita.
NOTA 2 Ia termen- 0 cerinta specificata este aceea care este declarata, de exemplu, in informa(ii documentate
(3.24).
NOTA 3 Ia termen - Acesta constltuie unul dintre termenli comuni ~i una dintre defini~ii l e de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului ..Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.9
cerinte legale ~I alte cerinte
cerinte legale fata de care o organizafie (3.1) trebuie sa se conformeze ~~ alte cerinfe (3.8) fata de
care organizatia trebuie sau alege sa se conformeze
NOTA 1 Ia termen - Pentru scopurile prezentulul document, cerintele legale ~i alte c~ri nte sunt cele relevante
pentru sistemul de management SSM (3.11 ).
NOTA 2 Ia termen- .. Cerintele legale ~i alte cerinte" includ prevederlle din acordurile colective.
NOTA 3 Ia termen - Cerintele legale ~i aile cerinte includ cerintele referitoare Ia persoanele care sunt
reprezentanti ai Iuera tori/or (3.3) conform legilor, reglementarilor, acordurilor colective ~i practicilor.

3.10
sistem de management
ansamblu de elemente co relate sau in interactiune ale unei organizafii (3.1) prin care se stabilesc
politicile (3.14) ~~ obiectivele (3.16), precum ~~ procesele (3.25) prin care se realizeaza acele obiective
NOTA 1 Ia termen - Un sistem de management peale sa trateze o singura disciplina sau mai multe discipline.
NOTA 2 Ia termen - Elementele sistemului de management ai caiitatii stabiiesc structura, rolu riie ~~
responsabilitatile organizatiei, planificarea, func~onarea , evaluarea ~i i mbunatatirea performantelor.
NOTA 3 Ia termen - Domeniul de aplicare al unui sistem de management poate include i ntreaga organizatie,
func~uni specifice ~i identificate ale organizatiei, sectiuni specifice ~~ identificate ale organizatiei sau una sau mal
muite functiuni in cadrul unui grup de organizatii.
NOTA 4 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~ i una dintre definitiile de baza pentru
standardeie ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului .Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1". Nota 2 Ia term en a fest modificata pentru a clarifica unele
dintre elementele mal ample ale unui sistem de management.

3.11
sistem de management al sanatatii !1i securitatii i n munca
sistem de management SSM
sistem de management (3.1 0) sau o parte dintr-un sistem de management utilizat (utilizata) pentru
realizarea politicii referitoare Ia SSM (3.15)
NOTA 1 Ia termen - Rezultatele inten~onate ale sistemului de management SSM constau in prevenirea ranirii $i
fmbo/navirii (3.18) Jucratorilor (3.3) ~~ i n aslgurarea unor locuri de munca (3.6) sigure !?i sanatoase.
NOTA 2 Ia termen - Termenii .sanatate ~i securitate i n munca " (SSM) !?i ..securitate !?i sanatate in munca" (SSM)
au acela~i inteles.

3.12
management de Ia eel mai inalt nivel
persoana sau grup de persoane care conduce ~i controleaza o organizafie (3.1 ) Ia eel mai i nalt nivel
NOTA 1 Ia termen - Managementul de Ia eel mai i nalt nivet are puterea de a delega autoritatea ~i de a furniza
resurse in cadrul organizatiei, cu conditia sa i~i pastreze responsabilitatea finala pentru sistemul de management
SSM (3.11 ).
NOTA 2 Ia term en - Daca domeniul de aplicare al sistemului de management (3.10) acopera numai o parte din
organizatie, atunci managementul de Ia eel mai i nalt nivel se refera Ia cei care conduc ~~ controleaza acea parte a
organizatiei.

10
SR ISO 45001 :2018

NOTA 3 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~~ una dintre defini\iile de baz~ pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management men\ionate in anexa SL a documentului .Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1 ". Nota 1 Ia termen a lost modificat~ pentru a clarifica
responsabilitatea managementului de Ia eel mal inalt nivel i n l eg~tur~ cu un sistem de management SSM.

3.13
eficacitate
grad in care activitatile planificate sunt realizate ~i rezultatele planificate sunt ob1inute
NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~i una dintre defini\iile de baz~ pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management men\ionate in anexa SL a documentulul ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.14
politica
intentii ~i directie ale unei organiza(ii (3.1) a~a cum sunt exprimate oficial de managementul sau de Ia
eel mai fnalt nivel (3.12)
NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~ ~ una dintre definitiile de baz~ pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management men\ionate i n anexa SL a documentului ..Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.15
politica referitoare Ia sanatate ~ ~ securitate i n munca
politica SSM
politica (3. 14) de prevenire a ranirii $i frnbolnavirii (3. 18) determinate de munca a lucratorilor (3.3) ~i
de asigurare a unor locuri de munca (3.6) sigure ~i sanatoase

3.16
obiectiv
rezultat de indeplinit
NOTA 1 Ia termen - Un obiectlv poate fi strategic, tactic sau operational.
NOTA 2 Ia termen - Obiectivele pot fi legate de diferite discipline (cum ar fi obiective financiare, in domeniul
s~n~t~til ~ i securit~\i i sau de mediu) !?i se pot aplica Ia diferite niveluri (cum ar fi Ia nivel strategic, Ia nivelul intregii
organizatli, nivel de proiect, produs !?i proces (3.25)).
NOTA 3 Ia termen- Un obiectiv poate fi exprimat in alte moduri, de exemplu ca un rezultat intentional, un scop,
un criteriu operational, ca un obiectiv referitor Ia SMM (3.17) sau prin utilizarea alter cuvinte cu inteles similar (de
exemplu tel, scop sau tinta).
NOTA 4 Ia termen - Acesta constitUie unul dintre termenii comuni !?i una dintre defini\iile de baz~ pentru
standardete ISO referitoare Ia sistemul de management men~onate in anexa SL a documentului .Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1". Nota 4 Ia termen initial~ a fost eliminata, intrucat termenul
.,obiectiv SSM" a lost definit separat Ia 3 .17. '

3.17
obiectiv referitor Ia sanatatea ~~ securitatea i n munca
obiectiv SSM
obiectiv (3.16) stabilit de organiza(ie (3. 1) pentru obtinerea unor rezultate specifice consecvente c u
politica SSM (3. 15)

3.18
traumatism ~~ boala
efect advers asupra starii fizice , mentale sau cognitive a unei persoane
NOTA 1 Ia termen - Aceste efecte adverse includ bolile profesionale, afec\iunile, decesul.
NOTA 2 Ia termen - Termenul ,traumatism !?i boala" implic~ prezenta unul traumatism sau a unei boll, fie separat,
fie in combinatie.

3.19
pericol
sursa susceptibila sa produca traumatism $i boa/a (3. 18)
NOTA 1 Ia termen - Pericolele pot include surse care pot produce vatamari sau situatii periculoase, sau
circumstante care pot genera expunere Ia r~n i re sau i mboln~vire.

11
SR ISO 45001 :2018

3.20
rise
efect al incertitudinii
NOTA 1 Ia termen- Efectul este o abatere, pozitiv~ sau negativa, de Ia o a~teptare.

NOTA 2 Ia termen- lncertltudlnea este starea, chiar ~i pariial~ . de insuficient~ de informatii legate de intelegerea
sau cunoa~terea unui eveniment, a consecintelor sau plauzibilitatii acestuia.

NOTA 3 Ia termen- Riscul este caracterizat adesea prin referire Ia ,evenimente" poten~ale ( a~a cum sunt definite
in Ghidul ISO 73:2009, 3.5.1.3) ~~ ..consecintele" lor (a~a cum sunt definite in Ghidul ISO 73:2009, 3.6.1.3) sau o
combinatie a acestora.

NOTA 4 Ia termen - Rlscul este adesea exprimat ca o combinatie intre consecintele unui eveniment (inclusiv
modific~rile de circumstante) ~I . plauzibilitatea" asocial~ (a~a cum este definit~ Ia 3.6.1.1 din Ghidul ISO 73:2009)
de aparitie.

NOTA 5 Ia termen- in prezentul document, termenul ,riscurl ~i oportunit~~· este utilizat cu sensul de riscuri SSM
(3.21 ), oportunit~ti SSM (3.22) ~~ alte riscuri ~i oportunit~~ legate de sistemul de management.

NOTA 6 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~i una dintre definitiile de baz~ pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului ,.Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1". Nota 5 Ia term en a fast adaugat~ pentru a clarifica utilizarea
termenului .riscuri ~ ~ oportunit~~ - in cadrul prezentului document.

3.21
rise referitor Ia sanatate ' I seeuritate i n munea
rise SSM
combinatie dintre probabilitatea de aparitie a unui (unor) eveniment (evenimente) sau a unei (unor)
expuneri periculoase legate de munca !?i gravitatea traumatismului ~; bolii (3.18) care poate (pot) fi
cauzate de acel (acele) eveniment (evenimente) sau expunere (expuneri)

3.22
oportunitate referitoare Ia sanatate !?i securitate i n munea
oportunitate SSM
circumstanta sau ansamblu de circumstante care pot conduce Ia Tmbunatatirea performanfei
referitoare Ia SSM (3.28)

3.23
competenta
capabilitate de a aplica cuno!?tinte !?i abilitati pentru a obtine rezultate intentionate
NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~~ una dintre definitiile de baz~ pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.24
informatii doeumentate
informatii care necesita a fi controlate !?i mentinute de o organizafie (3.1 ), Tmpreuna cu mediul care le
contine
NOTA 1 Ia termen- lnforma~ile documentate pot exlsta in orice format, pe orice mediu ~i din orice surs~.

NOTA 21a termen- lnformatiile documentate se pot referi Ia:


a) sistemul de management (3.1 0), inclusrv Ia procesele (3.25) conexe;
b) informatii create in scopul func\ion~rii organizaVei (documentatie);
c) dovezi ale rezultatelor obtinute (inre gistr~ri ) .

NOTA 3 Ia termen - Acesta constiture unul dintre termenii comunl ~i una dintre definitille de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia slstemul de management mentionate in anexa SL a documentulul ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1",

3.25
proces
ansamblu de activitati corelate sau Tn interactiune care transforma elementele de intrare Tn elemente
de ie!?ire

12
SR ISO 45001 :2018

NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~i una dintre deflnitiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia slstemul de management mentionate in anexa SL a documentului .,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.26
procedura
mod specificat de realizare a unei activitati sau a unui proces (3.25)
NOTA 1 Ia termen- Procedurile ar putea fi documentate sau nu.
[SURSA: ISO 9000:2015, 3.4.5 modificat- Nota 1 Ia termen a fost modificata]

3.27
performanta
rezultat masurabil
NOTA 1 Ia termen - Performan\a se poate raporta atat Ia parametri cantitativi, cat ~i Ia parametri calitativi.
Rezultatele pot fi determinate ~i evaluate prin metode calitative ~i cantitative.
NOTA 2 Ia termen - Performanta se poate raporta Ia managementul activitatilor, procese/or (3.25), produselor
(inclusiv serviciilor), sistemelor sau organizafiilor (3.1 ).
NOTA 3 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni !?i una dintre defini\iile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management men~onate in anexa SL a documentului . Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1". Nota 1 Ia termen a lost modificata pentru a clarifica tipurile de
metode care pot fi utilizate pentru determinarea !?i evaluarea rezultatelor.

3.28
performanta referitoare Ia sanatate ~i securitate in munca
performanta SSM
performanta (3.27) referitoare Ia eficacitatea (3. 13) prevenirii traumatismului $i bolii (3.18) lucratorilor
(3.3) ~i Ia asigurarea unor locuri de munca sigure ~i sanatoase (3.6)

3.29
a externaliza, verb
a incheia un acord prin care o organiza(ie externa (3.1) efectueaza o parte din functia sau procesul
(3.25) unei organiza~i
NOTA 1 Ia termen - 0 organizatie externa este in afara domeniului de aplicare al sistemului de management
(3.1 0), de!?i functia sau procesul externalizat intra in aces! domeniu.
NOTA 2 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni !?i una dintre definitiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului ,.Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.30
monitorizare
determinare a starii unui sistem , a unui proces (3.25) sau a unei activitati
NOTA 1 Ia termen - Pentru determinarea starii, poate fi necesara verificarea, supravegherea, sau observarea
critica.
NOTA 2 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenil comuni !?' una dintre definitiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului .,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/ IEC Directives, Part 1".

3.31
masurare
proces (3.25) pentru determinarea unei valori
NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni !?i una dintre definitiile de baza pentru
standardele ISO referiloare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului .Consolidated
ISO Supplement to the ISO/ IEC Directives, Part 1".

3.32
audit
proces (3.25) sistematic, independent ~i documental in scopul obtinerii de dovezi de audit ~i evaluarea
lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt indeplinite criteriile de audit
NOTA 1 Ia termen - Un audit poate fi un audit intern (de prima parte) sau un audit extern (de secunda parte sau
de tef1a parte) l?i poate fi un audit combinat (daca asociaza doua sau mai multe discipline).

13
SA ISO 45001:2018

NOTA 2 Ia termen: Un audit Intern este condus de organizafia {3.1) insli!?i sau de o clitre o parte extern~ in
numele organizatiei.
NOTA 3 Ia term en - Termenii .dovezi de audit" ~i .criterii de audit" sunt de lini~ in ISO 19011.
NOTA 4 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenil comuni ~I una dintre delinltiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului .Consolidated
ISO Supplement to the ISO/I EC Directives, Part 1".

3.33
conformitate
indeplinirea unei cerin{e (3.8)
NOTA 1 Ia termen - Acesta constituie unul dlntre termenii comuni !?i una dintre delinltiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentulul ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1".

3.34
neconformitate
neindeplinirea unei cerin(e (3.8)
NOTA 1 Ia termen - Neconformitatea se relerli Ia cerinte din prezentul document ~I Ia cerinte supli mentare ale
sistemului de management SSM (3.11 ) pe care o organizatie (3.1) ~~ le stab ll e~te .
NOTA 2 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~ i una dintre delinitiile de bazli pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentului .Consolidated
ISO Supplement to the ISO/ IEC Directives, Part 1". Nota 1 Ia termen a lost adaugatli pentru a clarilica relatia
dintre neconformita~ . cerintele din prezentul document ~ ~ cerintele proprii ale o rganiza~ei pentru sistemul sliu de
management SSM.

3.35
incident
eveniment care rezulta din munca efectuata sau care se produce in timpul muncii ~~ care ar putea
conduce sau chiar conduce Ia traumatism $i boa/a (3.18)
NOTA 1 Ia termen- Un incident in care se produc traumatism !?i boalli este uneori denumit ,accident".
NOTA 2 Ia termen - Un incident in care nu se produc traumatism l?i boala, dar care are acest poten~al, poate fi
denumlt .incident f~ra urmliri" ,evitare Ia lim ita" sau ,.caz inchis".
NOTA 3 Ia termen - Del?i pot exista una sau mai multe neconformitafi (3.34) legate de un incident, lncidentul
poate aplirea l?i atunci cand nu exista nicio neconlormitate.

3.36
actiune corectiva
actiune de eliminare a cauzei (cauzelor) unei neconformita{i (3.34) sau a unui incident (3.35) ~~ de
prevenire a reaparitiei
NOTA 1 Ia termen · Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~~ una dintre definitiile de baza pentru
standardele ISO referitoare Ia slstemul de management mentionate in anexa SL a documentului ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1". Termenul a lost modificat pentru a include relerirea Ia
,incident", deoarece incidentele constituie un factor cheie in slinatatea l?i securitatea in munca, iar activitatile
necesare solu~onarii lor sunt aceleal?i ca ~~ in cazul neconlorm it8~1or, respectiv prin actiuni corecttve.

3.37
imbunatatire continua
activitate repetata pentru cre!;iterea performantei (3.27)
NOTA 1 Ia termen - Cre~terea performantei se relera Ia utilizarea sistemului de management SSM (3. 11 ) pentru a
obtine o imbunata~re a performan(ei SSM (3.28) globale in concordanta cu polilica SSM (3.15) l?i obiectivele SSM
(3. 17).
NOTA 2 Ia termen- .Continuu· nu inseamna ca este necesar ca activitatea s~ alba loc simultan in toate zonele.
NOTA 3 Ia termen - Acesta constituie unul dintre termenii comuni ~~ una dintre defin i~il e de baz~ pentru
standardele ISO referitoare Ia sistemul de management mentionate in anexa SL a documentulul ,Consolidated
ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1". Nota 1 Ia termen a fost adaugata pentru a clarifica ce
inseamnli .performant8" in contextul unui sistem de management SSM; Nota 2 Ia termen a lost adaugata pentru
a clarifica ce inseamna ,continuu".

14
SR ISO 45001 :201 8

4 Contextul organizatiei

4.1 intelegerea organizatiei ~~ a contextului acesteia


Organizatia trebuie sa determine aspectele externe ~i interne relevante pentru scopul sau ~i care ii
afecteaza capabilitatea de a realiza rezultatul (rezultatele) inten1ionat (intentionate) ale sistemului sau
de management SSM.

4.2 intelegerea necesitatilor ~~ a~teptarilor lucratorilor !?i ale altar paf1i interesate
Organizatia trebuie sa determine:

a) celelalte pafii interesate, pe langa lucratori, care sunt relevante pentru sistemul sau de
management SSM;

b) necesitatile ~i a~teptarile (adica cerintele) relevante ale lucratorilor ~i ale celorlalte pafti interesate;

c) care dintre aceste necesitati ~i a~teptari sunt sau ar putea deveni cerin1e legale ~i alte cerinte.

4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management SSM


Organiza1ia trebuie sa determine limitele ~i aplicabilitatea sistemului de management SSM pentru a-i
stabili domeniul de aplicare.

Atunci cand determina domeniul de aplicare, organizatia trebuie:

a) sa ia in considerare aspectele externe ~i interne Ia care se face referire Ia 4.1 ;

b) sa tina cant de cerin1ele Ia care se face referire Ia 4.2;

c) sa tina cant de activitatile legate de munca, planificate sau executate.

Sistemul de management SSM trebuie sa cuprinda activitatile, produsele ~i serviciile aflate sub
controlul sau influenta organizatiei ~i care au impact asupra performantei SSM a organizatiei.

Domeniul de aplicare trebuie sa fie disponibil ca informatie documentata.

4.4 Sistem de management SSM


Organ izatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze, sa mentina ~i sa Tmbunatateasca in mod
continuu sistemul de management SSM, inclusiv procesele necesare ~i interactiunile dintre acestea,
in concordanta cu cerintele din prezentul document.

5 Leadership ~i participarea lucratorilor

5.1 Leadership !?i angajament


Managementul de Ia eel mai inalt nivel trebuie sa demonstreze leadership ~i angajament i n privinta
sistemului de management SSM prin:

a) asumarea responsabilitatii ~i raspunderii juridice pentru raportare, generale, pentru prevenirea


traumatismelor ~i bolilor determinate de munca, precum ~ i pentru asigurarea unor locuri de
munca ~i a unor activitati sigure ~i sanatoase;

b) asigurarea ca sunt stabilite politica ~i obiectivele referitoare Ia SSM ~i ca sunt compatibile cu


directia strategica a organizatiei;

c) asigurarea integrarii cerintelor sistemului de management SSM in procesele de afaceri ale


organ izatiei;

d) asigurarea ca sunt disponibile resursele necesare stabilirii, implementarii, mentinerii ~I


imbunatatirii sistemului de management SSM;

e) comunicarea importantei unui management SSM eficace ~i conformarii cu cerintele sistemului

15
------------- ----

SR ISO 45001 :2018

de management SSM;

f) asigurarea ca sistemul de management SSM obtine rezultatul (rezultatele) intentional


(intentionate);

g) orientarea ~i sprijinirea persoanelor pentru a contribui Ia eficacitatea sistemului de


management SSM;

h) asigurarea ~i promovarea imbunatatirii continue;

i) sprijinirea altar roluri manageriale relevante in a-~i demonstra leadersh ipul a~a cum se aplica
in domeniile lor de responsabilitate;

j) dezvoltarea, conducerea ~i promovarea in interiorul organizatiei a unei culturi care sprijina


rezultatele intentionate ale sistemului de management SSM;

k) protejarea lucratorilor de represalii atunci cand raporteaza incidents, pericole, riscuri si


oportunitati; ,

I) asigurarea ca organizatia stabile~te ~i im plementeaza un proces (procese) pentru consultarea


~i participarea lucratorilor (a se vedea 5.4);

m) sustinerea infiintarii ~i functionarii comitetelor de san alate ~i securitate (a se vedea 5.4 e) 1)).
NOTA - Referirea Ia .afaceri'" in prezentul document poate fi interpretata in sens larg ca insemnfmd acele
activitati care sunt esentiale pentru scopurile existentei organizatiel.

5.2 Politica SSM


Managementul de Ia eel mai inalt nivel trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina o
politica SSM care:

a) include un angajament de a asigura conditii de lucru sigure ~i sanatoase pentru prevenirea


traumatismelor si bolilor determinate de munca, care sa fie adecvate scopu lui, dimensiunii si
contextului organizatiei, precum ~i naturii specifice a riscurilor ~i oportunitatilor SSM ale
acesteia;

b) asigura un cadru pentru stabilirea obiectivelor SSM ;

c) include un angajament de i ndeplinire a cerintelor legale ~i a altar cerinte;

d) include un angajament de eliminare a pericolelor ~i de reducere a riscurilor SSM (a se vedea


8.1.2);

e) include un angajament de imbunatatire continua a sistemului de management SSM;

f) include un angajament de consultare ~i implicare a lucratorilor ~i . daca ace~tia exista, a


reprezentantilor lucratorilor.

Politica SSM trebuie sa fie:

disponibila ca informatie documentata;

comunicata in cadrul organizatiei;

disponibila pentru paf!i interesate, dupa cum este adecvat;

relevanta ~i adecvata.

5.3 Roluri, responsabilitati ~~ autoritati organizationale


Managementul de Ia eel mai inalt nivel trebuie sa se asigure ca responsabilitatile ~i autoritatile pentru
rolurile relevante din cadrul sistemului de management SSM sunt atribuite ~i comunicate Ia toate
nivelurile in cadrul organizatiei ~i sunt mentinute ca informatii documentate. Lucratorii de Ia fiecare
nivel al organizatiei trebuie sa i~i asume responsabilitatea pentru acele aspecte ale sistemului de
management SSM asupra carora detin controlul.
16
SR ISO 45001 :2018

NOTA- Chiar daca responsabilitatea ~~ autoritatea pot fi atribuite altora, in flnal managementul de Ia eel mai inalt
nivel este eel care raspunde de func~ionarea sistemului de management SSM.

Managementul de Ia eel mai inalt nivel trebuie sa atribuie responsabilitatea ~i autoritatea pentru:

a) asigurarea ca sistemului de management SSM este conform cu cerin\ele din prezentul


document;

b) raportarea catre managementul de Ia eel mai inalt nivel cu privire Ia performanta sistemului de
management SSM.

5.4 Consultarea ~~ participarea lucratorilor


Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze l?i sa mentina un proces (procese) de consultare
l?i participare a lucratorilor Ia toate nivelurile ~i pentru toate functiile aplicabile ~i . daca exista, a
reprezentantilor lucratorilor, pentru dezvoltarea, planificarea, implementarea, evaluarea performantei
~i actiunile de imbunatatire ale sistemului de management SSM.

Organizatia trebuie:

a) sa asigure mecanisme, timp, instruire ~i resurse, necesare consultare ~i participare;


NOTA 1 - Reprezentarea lucratorilor poate fi un mecanism de consultare ~~ participare.

b) sa asigure accesul din timp Ia informatii clare, inteligibile ~i relevante despre sistemul de
management SSM;

c) sa determine l?i sa elim ine obstacolele sau barierele din calea participarii ~i sa le minimizeze
pe cele pe care nu le poate inlatura;
NOTA 2 - Obstacolele !?i barierele pot include absenta raspunsului Ia contribu~ile sau sugestiile
lucratorilor, barierele de limbaj sau datorate analfabetismului, represaliile sau amenintarile cu represalii,
precum !?i politicile sau practicile care descurajeaza sau penalizeaza participarea lucratorilor.

d) sa puna accent pe consultarea lucratorilor care nu detin functii manageriale cu privire Ia


urmatoarele:

1) determinarea necesitatilor l?i al?teptarilor paftilor interesate (a se vedea 4.2);

2) stabilirea politicii SSM (a se vedea 5. 2);

3) atribuirea rolurilor, responsabilita\ilor l?i autoritatilor organizationale, dupa cum este


aplicabil (a se vedea 5.3);

4) determinarea modalitatilor de indeplinire a cerintelor legale l?i a altor cerinte (a se vedea


6.1.3);

5) stabilirea obiectivelor SSM ~i planificarea realizarii acestora (a se vedea 6.2);

6) determinarea controalelor aplicabile pentru externalizare, aprovizionare l?i contractanti


(a se vedea 8.1.4) ;

7) determinarea a ceea ce este necesar sa fie monitorizat, masurat ~i evaluat (a se vedea


9. 1);

8) planificarea, stabilirea, im plementarea ~i mentinerea programului (programelor) de audit


(a se vedea 9.2.2);

9) asigurarea imbunatatirii continue (a se vedea 10.3) ;

e) sa puna accent pe participarea lucratorilor care nu detin functii manageriale in urmatoarele:

1) determinarea mecanismelor pentru consultarea ~~ participarea acestora;

2) identificarea pericolelor ~~ evaluarea riscurilor ~~ oportunitatilor (a se vedea 6.1.1 ~i


6.1 .2) ;

17
SR ISO 45001 :2018

3) determinarea actiunilor pentru eliminarea pericolelor ~i reducerea riscurilor SSM (a se


vedea 6.1.4);

4) determinarea cerintelor de competenta. necesitatilor de instruire, a instruirilor ~i a


evaluarii instruirii (a se vedea 7.2);

5) determinarea a ceea ce este necesar sa fie comunicat ~i a modului Tn care se va face


acest lucru (a se vedea 7.4);

6) determinarea masurilor de control ~i a implementarii ~i utilizarii lor eficace (a se vedea


8.1' 8. 1.3, ~i 8.2);

7) investigarea incidentelor ~i a neconformitatilor ~i determinarea actiunilor corective (a se


vedea 10.2).
NOTA 3 - Accentul pus pe consultarea l?i participarea lucr~torilor care nu de~n functii manageriale se refer~ Ia
persoanele care desf~l?oar~ activita~ de munc~. insa nu urmare!?te s~ excluda, de exemplu, managerii care sunt
afectati de activit~tlle de munca sau de al~ factori din cadrul organiza~ei.
NOTA 4- Este recunoscut c~ asigurarea instruirii gratuite pentru lucr~tori !?i desfal?urarea acesteia in timpul orelor
de lucru, atunci cllnd este posibil, poate ellmina bariere importante din calea participMi lucr~torilor.

6 Planificare

6.1 Actlunl pentru tratarea riscurilor ~i oportunitatilor


6.1.1 Generalitati

Atunci cand planifica sistemul de management SSM, organizatia trebuie sa ia Tn considerare


aspectele Ia care se face referire Ia 4.1 (context), cerintele mentionate Ia 4.2 (parti interesate) ~i 4.3
(domeniul de aplicare al sistemului de management SSM) ~i sa determine riscurile ~i oportunitatile
care este necesar sa fie tratate pentru a:

a) oferi asigurarea ca sistemul de management SSM poate realiza rezultatul (rezultatele) intentional
(intentionate) ;

b) preveni sau reduce efectele nedorite;

c) realiza imbunatatirea continua.

Atunci cand determina riscurile ~i oportunitatile pentru sistemul de management SSM ~i rezultatele
intentionate ale acestuia, care este necesar sa fie tratate, organizatia trebuie sa tina cont de:

pericole (a se vedea 6.1.2.1);

riscuri referitoare Ia SSM ~i alte riscuri (a se vedea 6.1.2.2);

oportunitati referitoare Ia SSM ~i alte oportunitati (a se vedea 6.1.2.3);

cerinte legale ~i alte cerinte (a se vedea 6.1.3).

in cadrul procesului (proceselor) sau (sale) de planificare, organizatia trebuie sa determine ~i sa


evalueze riscurile ~i oportunitatile relevante pentru rezultatele intentionate ale sistemului de
management SSM ~i asociate modificarilor din cadrul organizatiei, proceselor sau sistemului de
management SSM. In cazul modificarilor planificate, permanente sau temporare, aceasta evaluare
trebuie realizata inainte de implementarea respectivelor modificari (a se vedea 8.1.3).

Organizatia trebuie sa mentina informatii documentate referitoare Ia:

riscuri ~i oportunitati;

procesul (procesele) ~i actiunile necesare pentru determinarea ~i tratarea riscurilor ~i


oportunitatilor (a se vedea de Ia 6.1.2 pana Ia 6.1.4) in masura necesara pentru a avea Tncredere
ca acestea sunt realizate a~a cum au fost planificate.

18
SR ISO 45001:2018

6.1.2 ldentificarea pericolelor ~~ evaluarea riscurilor l?i oportunitatllor

6.1.2.1 ldentificarea pericolelor

Organizatia trebuie stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) continuu


(continue) !?i proactiv (proactive) pentru identificarea pericolelor. Acest (aceste) proces (procese)
trebuie sa tina cont de, tara a se limita Ia, urmatoarele:

a) cum este organizata munca, factorii sociali (inclusiv volumul de munca, programul de lucru,
victimizarea, hartuirea ~i intimidarea), leadershipul ~i cultura in cadrul organizatiei;

b) activitatile ~i situatiile care sunt sau nu sunt de rutina, inclusiv pericolele generate de:

1) infrastructura, echipamente, materiale, substante l?i starea fizica a locului de munca;

2) modul cum sunt proiectate produsele l?i serviciile, cercetarea, dezvoltarea, incercarile,
productia, asamblarea, constructia, prestarea serviciilor, mentenanta l?i eliminarea;

3) factorii umani;

4) modul in care se realizeaza munca;

c) incidentele trecute relevante, interne sau externe organizatiei, inclusiv urgentele l?i cauzele
acestora;

d) situatiile de urgenta potentiale;

e) persoane, luand in considerare, inclusiv:

1) persoanele care au acces Ia locul de munca l?i activitatile lor, inclusiv lucratorii, contractantii.
vizitatorii l?i alte persoane ;

2) persoanele din vecinatatea locului de munca care pot fi afectate de activitatile organizatiei;

3) lucratorii dintr-o locatie care nu se afla sub controlul direct al organizatiei;

f) alte aspecte, luand in considerare, inclusiv:

1) proiectarea spatiilor de lucru , procesele, instalatiile, mal?inile/echipamentele, procedurile


operationale l?i organizarea muncii, inclusiv adaptarea acestora Ia necesitatile l?i capabilitatile
lucratorilor implicati;

2) situatiile care survin in vecinatatea locului de munca din cauza unor activitati legate de munca,
aflate sub controlul organizatiei;

3) situatiile care nu sunt sub controlul organizatiei l?i survin i n vecinatatea locului de munca !?i
care pot provoca traumatisme l?i boli persoanelor aflate Ia locul de munca;

g) modificari existente sau propuse in organizare, operatii, procese, activit<'W !?i sistemul de
management SSM (a se vedea 8.1.3);

h) modificari ale cunol?tintelor l?i informatiilor despre pericole.

6.1.2.2 Evaluarea riscurilor SSM l?i a altor riscuri referitoare Ia sistemul de management SSM

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze l?i sa mentina un proces (procese) pentru:

a) evaluarea riscurilor SSM fata de pericolele identificate, tinand cont de eficacitatea controalelor
existente;

b) determinarea l?i evaluarea celorlalte riscuri referitoare Ia stabilirea, implementarea, functionarea ~i


mentenanta sistemului de management SSM.

Metodologia (metodologiile) organizatiei l?i criteriile de evaluare a riscurilor SSM trebuie definite in
functie de domeniul de aplicare, natura !?i planificarea in timp a acestora, pentru a se asigura ca sunt
proactive mai degraba decat reactive l?i ca sunt utilizate i ntr-un mod sistematic. Trebuie mentinute l?i

19
SA ISO 45001 :2018

pastrate informatii documentate privind metodologia (metodologiile) ~i criteriile.

6.1.2.3 Evaluarea oportunitaplor SSM ~~ a altor oportunitali referitoare Ia sistemul de


management SSM

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) pentru


evaluarea:

a) oportunitatilor SSM pentru a cre~te performanta SSM, tinand cont de modificarile planificate Tn
organizatie, politicile, procesele sau activitatile acesteia, ~ide :

1) oportunit<Wie de adaptare a muncii, organizarii muncii ~i mediului de lucru Ia lucratori;

2) oportunitatile de eliminare a pericolelor ~i de reducere a riscurilor SSM ;

b) alte oportunitati de Tmbunatatire a sistemului de management SSM.


NOTA - Riscurile SSM ~i oportunil~\ile SSM pot genera alte riscuri ~i alte oportunit~ti pentru organizatie.

6.1.3 Determinarea cerintelor legale !?i a altor cerinte

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) pentru a:

a) determina ~i a avea acces Ia cerintele legale !?i Ia alte cerinte, actualizate, aplicabile pericolelor din
organizatie, riscurilor SSM ~i sistemului de management SSM;

b) determina modul Tn care se aplica aceste cerinte legale ~i alte cerinte Ia organizatie ~i ce anume
este necesar sa fie comunicat;

c) tine coni de aceste cerinte legale ~i de alte cerinte atunci cand stabile~te, implementeaza, mentine
~i Tmbunatate~te continuu propriul sistem de management SSM.

Organizatia trebuie sa mentina ~~ sa pastreze informatii documentate referitoare Ia cerintele sale


legale ~i Ia alte cerinte ~i sa se asigure ca acestea sunt actualizate pentru a reflecta orice modificari.
NOTA - Cerintele legale ~i aile cerlnte pot genera riscuri ~i oportunit~~ pentru organizatie.

6.1 .4 Planificarea actiunilor

Organizatia trebuie sa planifice:

a) actiuni pentru:

1) tratarea acestor riscuri ~i oportunitati (a se vedea 6.1.2.2 !?i 6.1.2.3);

2) tratarea cerintelor legale !?i a altar cerinte (a se vedea 6.1.3)

3) pregatirea pentru situatiile de urgenta ~i raspunsulla acestea (a se vedea 8.2);

b) modul Tn care:

1) integreaza ~i implementeaza actiunile Tn procesele propriului sistem de management SSM


sau Tn alte procese de afaceri;

2) evalueaza eficacitatea acestor actiuni.

Organizatia trebuie sa tina cont de ierarhia controalelor (a se vedea 8.1.2) !?i de rezultatele sistemului
de management SSM atunci cand planifica sa Tntreprinda actiuni.

Atunci cand T~i planifica actiunile, organizatia trebuie sa ia Tn considerare cele mai bune practici,
optiunile tehnologice, precum ~~ cerintele financiare, operationale ~i de afaceri.

6.2 Obiective SSM l?i planificarea realizarii acestora

6.2.1 Obiective SSM

Organizatia trebuie sa stabileasca obiective SSM pentru functiile !?i nivelurile relevante, pentru a

20
SR ISO 45001 :2018

mentine ~i a imbunatati continuu sistemul de management SSM ~i performanta referitoare Ia SSM (a


se vedea 10.3):

Obiectivele SSM trebuie:

a) sa fie in concordanta cu politica SSM;

b) sa fie masurabile (daca este posibil) sau sa poata fi evaluate din punct de vedere al performantei;

c) sa tina cont de:

1) cerintele aplicabile;

2) rezultatele evaluarii riscurilor ~i oportunitaWor {a se vedea 6.1.2.2 ~?i 6. 1.2.3) ;

3) rezultatele consultarii cu lucratorii (a se vedea 5.4) ~i. daca exista, cu reprezentantii


lucratorilor;

d) sa fie monitorizate;

e) sa fie comunicate ;

f) sa fie actualizate dupa cum este adecvat.

6.2.2 Planificarea realizarii obiectivelor SSM

Atunci dind i~i planifica modul de realizare a obiectivelor SSM, organizatia trebuie sa determine:

a) ce se va face;

b) ce resurse vor fi necesare;

c) cine va fi responsabil ;

d) cand se va finaliza;

e) cum vor fi evaluate rezultatele, inclusiv indicatorii de monitorizare;

f) cum vor fi integrate actiunile de realizare a obiectivelor SSM in procesele de afaceri ale
organizatiei.

Organizatia trebuie sa mentina ~i sa pastreze informatii documentate referitoare Ia obiectivele SSM ~i


planurile pentru realizarea acestora.

7 Suport
7.1 Resurse
Organizatia trebuie sa determine ~i sa furnizeze resursele necesare pentru stabilirea, implementarea,
mentinerea ~i imbunataWea continua a sistemului de management SSM.

7.2 Competenta
Organizatia trebuie:

a) sa determine competenta necesara pentru lucratorii care influenteaza sau pot influenta
performanta SSM;

b) sa se asigure ca lucratorii sunt competenti {inclusiv in privinta capacitatii lor de a identifica


pericolele) pe baza unor studii, instruiri sau experienta adecvate;

c) atunci cand este aplicabil, sa intreprinda actiuni pentru a obtine ~i mentine competentele necesare
~?i sa evalueze eficacitatea actiunilor intreprinse;

d) sa pastreze informatiile documentate adecvate, ca dovada a competentei.

21
SR ISO 45001:2018

NOTA - Actiunile aplicabile pot include, de exemplu, asigurarea instruirii, mentoratului sau redistribuirii
persoanelor angajate Ia acel moment, angajarea sau contractarea unor persoane competente.

7.3 Con~tlentizare

Lucratorii trebuie sa fie con~tientizati referitor Ia:

a) politica SSM ~i obiectivele SSM;

b) contributia lor Ia eficacitatea sistemului de management SSM, inclusiv Ia beneficiile performantei


imbunatatite referitoare Ia SSM ;

c) implicatiile ~i posibilele consecinte ale nerespectarii cerintelor sistemului de management SSM ;

d) incidentele ~i rezultatele investigatiilor relevante pentru ei;

e) pericolele, riscurile SSM ~i actiunile determinate relevante pentru ei;

f) capabilitatea de a se retrage din situatii de munca considerate de ei ca prezentand un pericol


iminent ~i grav Ia adresa vietii sau sanatatii lor, precum ~i Ia prevederile referitoare Ia protectia lor
impotriva unor consecinte nedorite ale acestei retrageri.

7.4 Comunicare
7.4.1 Generalitati

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) necesare


comunicarilor interne ~i externe relevante pentru sistemul de management SSM, inclusiv determinand:

a) despre ce se va comunica;

b) cand se comunica;

c) cu cine se comunica:

1) intern , l ntre diversele niveluri ~i functii din cadrul organizatiei;

2) intre contractanti ~i vizitatori Ia locul de munca;

3) intre alte paf\i interesate;

d) cum se comunica.

Atunci cand ia in considerare necesitatile de comunicare, organizatia trebuie sa tina cont de


diversitatea aspectelor (de exemplu, gen , limba, cultura, alfabetizare, dizabilitate).

Organizatia trebuie sa se asigure ca punctele de vedere ale partilor interesate externe sunt luate i n
considerare Ia stabilirea procesului (proceselor) de comunicare.

Atunci cand i~i stabile~te procesul (procesele) de comunicare, organizatia trebu ie:

sa tina cont de cerintele legale ~i de alte cerinte;

sa se asigure ca informatiile SSM care urmeaza sa fie comunicate corespund informatiilor


generate in cadrul sistemului de management SSM ~i sunt de incredere.

Organizatia trebuie sa reactioneze Ia comunicarile relevante referitoare Ia sistemul sau de


management SSM.

Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovada a comunicarilor sale, dupa cum
este adecvat.

7.4.2 Comunicare interna

Organizatia trebuie :

22
SR ISO 45001 :2018

a) sa comunice intern informatiile relevante referitoare Ia sistemul de management SSM intre


diversele niveluri l?i functii din 'cadrul organizatiei, inclusiv, cele referitoare Ia modificarile sistemulu i
de management SSM, dupa cum este adecvat;

b) sa se asigure ca procesul (procesele) de comunicare propriu (proprii) perm ite (permit) lucratorilor
sa contribuie Ia imbunatatirea continua.

7.4.3 Comunicare externa

Organizatia trebuie sa comunice extern informatiile relevante referitoare Ia sistemul de management


SSM , a~a cum s-a stabilit prin procesul (procesele) de comunicare ale organizatiei ~i tinand cont de
cerintele sale legale ~i de alte cerinte.

7.5 lnformatii documentate


7 .5.1 Generalitati

Sistemul de management SSM al organizatiei trebuie sa cuprinda:

a) informatiile documentate cerute de prezentul document;

b) informatiile documentate determinate de organizatie ca fiind necesare pentru eficacitatea


sistemului de management SSM .
NOTA - Amploarea informaliilor documentate pentru un sistem de management SSM poate diferi de Ia o
organizalie Ia alta, daloriti!l:

mi!lrimii organizatiei ~i tipului si!lu de activita~. procese, produse ~i servicii;

necesitatii de a demonstra indeplinirea cerintelor legale ~i a altor cerinte ;

complexitatii proceselor ~i interactiunilor aceslora;

competentei lucratorilor.

7.5.2 Creare l?i actualizare


Atunci cand sunt create ~i actualizate informatiile documentate, organizatia trebuie sa se asigure ca
urmatoarele aspecte sunt adecvate:

a) identificarea ~i descrierea (de exemplu titlu, data, autor sau numar de referinta);

b) formatul (de exemplu limba, versiune software, grafica) ~i mediul suport (de exemplu hartie,
electronic etc.);

c) analizarea ~i aprobarea din punct de vedere al potrivirii ~i adecvarii.

7.5.3 Controlul informatiilor documentate


lnformatiile documentate cerute de sistemul de management SSM ~i de acest document trebuie
controlate pentru a se asigura ca:

a) sunt disponibile ~i adecvate pentru utilizare, acolo unde ~i atunci cand este necesar;

b) sunt protejate adecvat (de exemplu impotriva pierderii confidentialitatii, utilizarii incorecte sau
deteriorarii).

Pentru controlul informatiilor documentate organizatia trebuie sa ia i n considerare urmatoarele


activitati, dupa cum este aplicabil:

a) difuzare, acces, regasire ~i utilizare;

b) depozitare ~i protejare, inclusiv mentinerea lizibilitatii;

c) controlul modificarilor (exemplu controlul versiunilor);

23
SR ISO 45001:2018

d) pastrare !iii eliminare.

lnformatiile documentate de ongme externa determinate de organizatie ca fiind necesare pentru


planificarea !iii operarea sistemului de management SSM trebuie identificate, dupa cum este adecvat,
~i controlate.

NOTA 1 - Accesul poate implica o decizie referitoare Ia permisiunea numai de vizualizare a informatiei
documentate sau Ia permlsiunea ~~ autoritatea de vizualizare ~i modificare a informatiei documentate.
NOTA 2 - Accesul Ia lnformatille documentate relevante include accesul lucratorilor ~i . daca exista, a
reprezentantilor lucratorilor.

8 Operare
8.1 Planificare ~i control operational
8.1.1 Generalitati

Organizatia trebuie sa planifice, sa implementeze, sa controleze !iii sa mentina procesele necesare


pentru a satisface cerintele sistemului de management SSM !iii sa implementeze actiunile determinate
Ia articolul 6, prin:

a) stabilirea criteriilor pentru procese;

b) implementarea controlului proceselor Tn conformitate cu criteriile;

c) mentinerea !iii pastrarea informatiilor documentate atat cat este necesar pentru a avea Tncredere
ca procesele s-au efectuat conform celor planificate;

d) adaptarea muncii Ia lucratori.

In locurile de munca implicand mai multi angajatori, organizatia trebuie sa coordoneze partile
relevante ale sistemului de management SSM cu celelalte organizatii.

8.1.2 Eliminarea pericolelor ~~ reducerea riscurilor SSM

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) pentru


eliminarea pericolelor ~i reducerea riscurilor SSM, utilizand urmatoarea ierarhie a controalelor:

a) eliminarea pericolului;

b) Tnlocuirea cu procese, operatiuni, materiale sau echipamente mai putin periculoase;

c) utilizarea de controale tehnice ~i reorganizarea muncii;

d) utilizarea de controale administrative, inclusiv instruire ;

e) utilizarea echipamentului individual de protectie adecvat.


NOTA- in multe tari, cerintele legale~~ alte cerinte includ cerinta ca echipamentul individual de protectie (EIP) sa
fie furnizat gratuit lucratorilor.

8.1.3 Managementul schimbaril

Organizatia trebuie sa stabileasca un proces (procese) pentru im plementarea ~i controlul schimbarilor


planificate, temporare ~i permanente, care au impact asupra performantei referitoare Ia SSM, inclusiv:

a) noile produse, servicii ~i procese sau modificarile produselor, serviciilor ~i proceselor existente,
inclusiv:

amplasamentele ~i mediul ambiant allocurilor de munca;

organizarea muncii;

conditiile de munca;

24
SA ISO 45001 :2018

echipamentele;

torta de munca;

b) moditicari ale cerintelor legale ~i ale alter cerinte;

c) moditicari ale cuno~tintelor sau intormatiilor despre pericole ~i riscuri SSM;

d) evolutii in domeniul cuno~tintelor ~i tehnologiei.

Organizatia trebuie sa analizeze consecintele schimbarilor neintentionate ~i sa i ntreprinda actiuni


pentru reducerea etectelor adverse, dupa cum este necesar.
NOTA- Schimb~rile pot genera riscuri ~~ oportunit~\i.

8.1.4 Aprovizionare

8.1.4.1 Generalltati

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) pentru


controlul aprovizionarii produselor ~i serviciilor, pentru a se asigura de contormitatea acestora cu
sistemul sau de management SSM.

8.1.4.2 Contractanti

Organizatia trebuie sa i~i coordoneze cu contractantii procesul (procesele) de aprovizionare, pentru a


identifica pericolele :?i a evalua ~ i controla riscurile SSM generate de:

a) activitatile ~i operatiunile contractantilor, cu impact asupra organizatiei;

b) activitatile ~i operatiunile organizatiei, cu impact asupra lucratorilor contractantilor;

c) activitatile ~i operatiunile contractantilor, cu impact asupra altor parti interesate de Ia Jocul de


munca.

Organizatia trebuie sa se asigure ca cerintele sistemului sau de management SSM sunt indeplinite de
contractanti ~i lucratorii acestora. Procesul (procesele) de aprovizionare al (ale) organizatiei trebuie sa
defineasca ~i sa aplice criteriile de sanatate ~i securitate in munca pentru selectarea contractantilor.
NOTA- Poate fi util s~ fie incluse in documentele contractuale criteriile de s~n~tate ~i securitate in munc~. pentru
selectarea contractantilor.

8.1.4.3 Externalizare

Organizatia trebuie sa se asigure ca functiile ~i procesele externalizate sunt tinute sub control.
Organizatia trebuie sa se asigure ca aranjamentele externalizate sunt consecvente cu cerintele legale
~i alte cerinte. precum ~i cu obtinerea rezultatelor intentionate ale sistemului de management SSM.
Tipul ~i nivelul de control aplicate acestor functii :?i procese trebuie definite in cadrul sistemului de
management SSM.
NOTA - Coordonarea cu furnizorii extern! poate ajuta o organiza~e s~ trateze orice impact pe care il are
externalizarea asupra performantei sale SSM.

8.2 Pregatire pentru situatii de urgenta ~i capacitate de raspuns


Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) necesar
(necesare) pentru a se pregati ~i pentru a raspunde Ia situatiile de urgenta potentiale, a~a cum au fost
identiticate Ia 6.1.2.1, inclusiv prin:

a) stabilirea unui raspuns planificat Ia situatii de urgenta. inclusiv acordarea primului ajutor;

b) furnizarea instruirii pentru capacitatea de raspuns planificata;

c) testarea ~i exersarea periodica a capacitatii de raspuns planificate;

d) evaluarea performantei ~i. dupa cum este necesar, revizuirea capacitatii de raspuns
planificate, inclusiv dupa testare ~i . in special, dupa aparitia situatiilor de urgenta;

25
----- -

SR ISO 45001:2018

e) comunicarea ~i furnizarea de informatii relevante tuturor lucratorilor referitor Ia sarcinile ~i


responsabilitatile lor;

f) comunicarea de informatii relevante contractantilor, vizitatorilor, serviciilor pentru situatii de


urgenta, autoritatilor guvernamentale ~i. dupa cum este adecvat, comunitatii locale;

g) tinand cont de necesitatHe ~i capabilitatile tuturor paftilor interesate relevante ~i asigurarea


implicarii acestora, dupa cum este adecvat, in dezvoltarea capacitatii de raspuns planificate.

Organizatia trebuie sa mentina ~i sa pastreze informatii documentate despre procesul (procesele) ~i


planurile pentru capacitatea de raspuns Ia situatiile de urgenta potentiale.

9 Evaluarea performantei
9.1 Monitorizarea, masurarea, analizarea ~~~ evaluarea performantei
9.1 .1 Generalitati

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) pentru


monitorizarea, masurarea, analizarea ~i evaluarea performantei.

Organizatia trebuie sa determine:

a) ce necesita sa fie monitorizat ~i masurat, inclusiv:

1) masura in care sunt indeplinite cerintele legale ~i alte cerinte:

2) activitatile ~i operatiunile proprii referitoare Ia pericolele, riscurile ~i oportunitatile


identificate;

3) progresul in realizarea obiectivelor SSM ale organizatiei;

4) eficacitatea controalelor operationale ~i de alt tip;

b) metodele de monitorizare, masurare, analizare ~i evaluare a performantei, dupa cum este


aplicabil, pentru a se asigura rezultate valide;

c) criteriile fata de care organizatia i~i va evalua performanta SSM ;

d) cand trebuie efectuate monitorizarea ~i masurarea;

e) cand trebuie analizate, evaluate ~i comunicate rezultatele monitorizarii ~i masurarii.

Organizatia trebuie sa evalueze performanta SSM ~i sa determine eficacitatea sistemului de


management SSM.

Organizatia trebuie sa se asigure ca echipamentele de monitorizare ~i masurare sunt etalonate sau


verificate, dupa cum este aplicabil, ~i ca sunt utilizate ~i mentinute corespunzator.
NOTA- Pot exista cerinte legale ~i alte cerinte (de exemplu, standarde na~onale sau internationale) referitoare Ia
etalonarea sau verificarea echipamentelor de monitorizare ~ i m~surare.

Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate adecvate:

ca dovada a rezultatelor monitorizarii, masurarii, analizei ~i evaluarii performantei;

referitoare Ia mentenanta. etalonarea sau verificarea echipamentelor de masurare.

9.1.2 Evaluarea conformarii

Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese) pentru


evaluarea conformarii cu cerintele legale ~i alte cerinte (a se vedea 6.1 .3).

26
SR ISO 45001 :2018

Organizatia trebuie:

a) sa determ ine frecventa ?i metoda (metodele) pentru evaluarea conformarii;

b) sa evalueze conform area ~i sa intreprinda actiuni, daca sunt necesare (a se vedea 10.2);

c) sa mentina cuno?tintele ~i intelegerea stadiului sau de conformare cu cerintele legale ~i alte


cerinte;

d) sa pastreze informatiile documentate referitoare Ia rezultatul (rezultatele) evaluarii conformarii.

9.2 Audit intern


9.2.1 Generalitati

Organizatia trebuie sa efectueze audituri interne Ia intervale planificate pentru a furniza informatii
referitoare Ia faptul ca sistemul de management SSM:

a) este conform cu:

1) cerintele proprii organizatiei pentru sistemul sau de management SSM, inclusiv politica
SSM ?i obiectivele SSM;

2) cerintele prezentului document;

b) este implementat ~i mentinut in mod eficace.

9.2.2 Program de audit intern

Organizatia trebuie:

a) sa planifice, sa stabileasca, sa implementeze ?i sa mentina un program (programe) de audit,


care sa includa frecventa. metodele, responsabilitatile, consultarea, cerintele de planificare ?i
raportare, ?i care trebuie sa ia in considerare importanta proceselor implicate ?i rezultatele
auditurilor precedente;

b) sa defineasca criteriile de audit ?i domeniul de aplicare pentru fiecare audit;

c) sa selecteze auditorii ?i sa efectueze audituri astfel incat sa se asigure obiectivitatea ~i


impartialitatea procesului de audit;

d) sa se asigure ca rezultatele auditurilor sunt raportate managerilor relevanti; sa se asigure ca


rezultatele relevante ale auditului sunt raportate lucratorilor !?i. atunci cand ace?tia exista,
reprezentantilor lucratorilor, precum !?i altor parti interesate relevante;

e) sa intreprinda actiuni pentru tratarea neconformitatilor ?i imbunatatirea continua a


performantei SSM (a se vedea articolul 10) ;

f) sa pastreze informatii documentate ca dovada a implementarii programului de audit ?i a


rezultatelor auditului.
NOTA- Pentru mai multe informatii releritoare Ia auditare ~i Ia competenta auditorilor, a se vedea ISO 19011.

9.3 Analiza efectuata de management


Managementu l de Ia eel mai inalt nivel trebuie sa analizeze Ia intervale planificate sistemul de
management SSM al organizatiei, pentru a se asigura ca este in continuare potrivit, adecvat ?i
eficace.

Analiza efectuata de management trebuie sa ia in considerare urmatoarele:

a) stadiul actiunilor de Ia analizele precedente efectuate de management;

b) modificarile in aspectele externe !?i interne care sunt relevante pentru sistemul de management
SSM, inclusiv:

27
SR ISO 45001 :2018

1} necesitatile ~i a~teptarile partilor interesate;

2) cerintele legale ~i alte cerinte ;

3) riscurile ~i oportunitatile;

c) masura In care au lost lndeplinite politica SSM ~i obiectivele SSM ;

d) informatiile despre performanta SSM , inclusiv tendintele referitoare Ia:

1) incidente, neconformitati, actiuni corective ~i imbunatatire continua;

2) rezultatele monitorizarii ~i masurarii;

3) rezultatele evaluarii conformarii cu cerintele legale ~i alte cerinte;

4) rezultatele auditurilor;

5) consultarea ~i participarea lucratorilor;

6) riscuri ~i oportunitati;

e) adecvarea resurselor pentru mentinerea unui sistem de management SSM eficace;

f) comunicarea (comunicarile) relevante cu partile interesate;

g) oportunitatile pentru imbunatatire continua.

Elementele de ie~ire ale analizei efectuate de management trebuie sa includa decizii referitoare Ia:
continua potrivire, adecvare ~i eficacitate ale sistemului de management SSM in obtinerea
rezultatelor intentionate;
oportunitatile de imbunatatire continua;
orice necesitati de modificare a sistemului de management SSM;
resursele necesare;
actiunile, daca sunt necesare;
oportunitati de imbunatatire a integrarii sistemului de management SSM cu alte procese de
afaceri;
orice im plicatii asupra directiei strategice a organizatiei.

Managementul de Ia eel mai inalt nivel trebuie sa comunice elementele de 1e~ 1re relevante de Ia
analizele efectuate de management lucratorilor !?i, atunci cand ace~tia exista, reprezentantilor
lucratorilor (a se vedea 7.4).

Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovada a rezultatelor analizelor efectuate


de management.

1o imbunatatire
10.1 Generalitati
Organizatia trebuie sa determine oportunitatile de imbunatatire (a se vedea articolul 9) ~i sa
implementeze actiunile necesare pentru obtinerea rezultatelor intentionate ale sistemului sau de
management SSM.

10.2 Incident, neconformitate ~i actiune corectiva


Organizatia trebuie sa stabileasca, sa implementeze ~i sa mentina un proces (procese), inclusiv de
raportare, investigare ~i intreprindere de actiuni, pentru a determina ~i gestiona incidentele ~i
neconformitatile.

28
SR ISO 45001 :2018

Atunci cand se produce un incident sau exista o neconformitate, organiza,ia trebuie:

a) sa reactioneze Ia limp Ia incident sau neconformitate ~i . dupa cum este aplicabil:

1) sa intreprinda actiuni pentru controlul ~i corectarea acesteia;

2) sa se ocupe de consecinte;

b) sa evalueze, cu participarea lucratorilor (a se vedea 5.4) ~i implicarea altor parti interesate


relevante, daca este necesara o actiune corectiva pentru eliminarea cauzei (cauzelor)
radacina a (ale) incidentului sau neconformitatii, astfel incat sa nu se mai repete sau sa nu
apara in alta parte, prin:

1) investigarea incidentului sau analizarea neconformitatii;

2) determinarea cauzei (cauzelor) incidentului sau neconformitatii;

3) determinarea daca au avut loc incidente similare, daca exista neconformitati sau daca
acestea ar putea eventual sa se produca ;

c) analizarea evaluarilor existente ale riscurilor SSM ~i ale altor riscuri, dupa cum este adecvat (a
se vedea 6.1 );

d) determinarea ~i implementarea oricarei actiuni necesare, inclusiv actiune corectiva, Tn


concordanta cu ierarhia controalelor (a se vedea 8.1.2) ~ i cu managementul schimbarii (a se
vedea 8.1.3);

e) evaluarea riscurilor SSM care se refera Ia pericole noi sau modificate, inainte de a Tntreprinde
o actiune;

f) analizarea eficacitatii oricarei actiuni Tntreprinse, inclusiv actiune corectiva;

g) efectuarea schimbarilor in sistemul de management SSM, daca sunt necesare.

Actiunile corective trebuie sa fie adecvate efectelor sau potentialelor efecte ale incidentelor sau
neconformitatilor survenite.

Organizatia trebuie sa pastreze informatii documentate ca dovada pentru:

natura incidentelor sau neconformitatilor ~i orice actiune intreprinsa ulterior;

rezultatele oricarei actiuni ~i actiuni corective, inclusiv eficacitatea acestora.

Organizatia trebuie sa comunice aceste informatii documentate lucratorilor relevanti ~i . atunci cand
ace~tia exista, reprezentantilor lucratorilor ~i altor paf1i interesate relevante.

NOTA - Raportarea !?i investigarea incidentelor lara o lntarziere nejustificata poate permite eliminarea pericolelor
~i
minimizarea riscurilor SSM asociate cat mai rapid cu putinta.

10.3 imbunatatire continua


Organizatia trebuie sa imbunatateasca continuu potrivirea, adecvarea ~i eficacitatea sistemului de
management SSM prin:

a) cre~terea performantei SSM;

b) promovarea unei culturi care sustine un sistem de management SSM;

c) promovarea participarii lucratorilor Ia implementarea actiunilor pentru imbunatatirea continua a


sistemului de management SSM;

d) comunicarea rezultatelor relevante referitoare Ia imbunatatirea continua catre lucratori ~i . atunci


cand ace~tia exista, reprezentantii lucratorilor;

e) mentinerea ~i pastrarea informatiilor documentate ca dovada a lmbunatatirii continue.

29
SR ISO 45001 :2018

Anexa A
(informativa)

indrumari pentru utilizarea prezentului document

A.1 Generalitati
lnformatiile explicative prezentate in aceasta anexa sunt menite sa previna interpretarea gre;;ita a
cerintelor cuprinse In prezentul document. Cu toate ca aceste informatii abordeaza ?i sunt
consecvente cu aceste cerinte, nu se intentioneaza sa se adauge, sa se elimine sau sa se modifice In
niciun tel aceste cerinte.

Cerintele din prezentul document este necesar sa fie abordate dintr-o perspectiva sistem ica ?i nu ar
trebui sa fie tratate separat, adica poate exista o corelatie lntre cerintele dintr-un articol ?i cele din alte
articole.

A.2 Referinte normative


Nu exista referinte normative in prezentul document. Utilizatorii pot apela Ia documentele enumerate
in bibliografie pentru informatii suplimentare despre liniile directoare referitoare Ia SSM ;;i alte
standarde ISO pentru sisteme de management.

A.3 Termeni ~i definitii


In plus lata de termenii ;;i definitiile din articolul 3 ?i pentru evitarea intelegerii gre;;ite, sunt prezentate
in continuare clarificari referitoare Ia anumite concepte.

a) ,.Continuu" indica durata ca perioada de timp, i nsa cu intervale de intrerupere (spre deosebire
de ..continuu"N4) care indica durata tara intrerupere). ,.Continuu" este, deci, cuvantul adecvat
pentru utilizare in contextul imbunatatirii.

b) Expresia ..a lua in considerare" inseamna ca este necesar sa fie luat i n seama i nsa poate fi
exclus, dar ..a tine cant de" inseamna ca este necesar sa fie luat in seama ;;i nu poate fi
exclus.

c) Cuvintele ..adecvat" ?i .,aplicabil" nu sunt interschimbabile. ,.Adecvat" inseamna potrivit (pentru ,


ca sa) ;;i implica un anumit grad de libertate, dar .,aplicabil" inseamna relevant sau posibil de
aplicat ?i implica faptul ca, daca se poate face, trebuie facut.

d) Prezentul document utilizeaza termenul ,.parte interesati'3''; termenul ,.parte interesata"NS) este
un sinonim deoarece reprezinta acela?i concept.

e) Verbul ..a se asigura" inseamna ca responsabilitatea poate fi delegata, dar nu ;;i raspunderea
juridica pentru raportare, pentru asigurarea ca actiunea a fast efectuata.

f) Expresia ,.informatii documentate" include atat documente, cat ?i i nregistrari. Prezentul


document utilizeaza expresia ,.pastrarea informatiilor documentate ca dovada pentru ... " cu
semnificatia de inregistrari ?i expresia .,trebuie mentinute ca informatii documentate" cu
semnificatia de documente , inclusiv proceduri. Expresia .. pastrarea informatiilor documentate
ca dovada pentru ... " nu este utilizata cu i!}tentia de a cere ca informatiile pastrate sa
indeplineasca cerintele pentru dovezi legale. In schimb, este utilizata cu intentia de a defini
tipul de inregistrari necesar a fi pastrate.

g) Activitatile atlate ..sub controlul comun al organizatiei" sunt activitatile pentru care organizatia
partajeaza controlul asupra mijloacelor sau metodelor, sau partajeaza coordonarea activitatii

N4) NOTA NATIONALA- Ambii termeni din limba engleza ,.continual" ~i ..continuous" se traduc in limba roman~
prin termenul ,.continuu".
NS) NOTA NATIONALA - in limba romana termenul ..parte interesatll" reprezinta traducerea ambilor termeni din
limba engleza: ,.Interested party" (termen preferat) ~i ..stakeholder" (termen admis).
30
SR ISO 45001 :2018

efectuate in ceea ce prive!?te performanta sa SSM , consecvent cu cerintele legale !?i alte
cerinte.

Organizatiile pot face subiectul unor cerinte referitoare Ia sistemul de management SSM care obliga
sa se utilizeze termeni specifici !?i semnificatia acestora. Daca ace!?ti alti termeni sunt utilizati,
conformitatea cu acest document este inca necesara.

A.4 Contextul organizatiei


A.4.1 i ntelegerea organlzatiei ;;i a contextului acesteia

intelegerea contextului unei organizatii permite stabilirea, implementarea, mentinerea !?i continua
imbunatatire a sistemului sau de management SSM. Aspectele interne !?i externe pot fi pozitive sau
negative !?i includ conditiile, caracteristicile sau circumstantele in schimbare care pot afecta sistemul
de management SSM, de exemplu :

a) aspecte externe, cum ar fi:

1) mediul cultural, social, politic, juridic, financiar, tehnologic, economic !?i natural, precum
!?i competitia pe piata. Ia nivel international, national, regional sau local;

2) aparitia unor noi competitori, contractanti, subcontractanti, furnizori, parteneri ~i


prestatori, noi tehnologii, noi legi !?i noi ocupatii ;

3) cuno!?tinte noi despre produsele !?i efectullor asupra sanatatii !?i securitatii;

4) factori motori !?i tendinte cheie relevante pentru industrie sau sector, cu impact asupra
organizatiei;

5) relaliile cu paf!ile interesate externe, precum !?i perceptiile !?i valorile acestora;

6) modificari referitoare Ia oricare dintre factorii de mai sus;

b) aspecte interne, cum ar fi:

1) guvernanta. structura organizatorica, rolurile !?i raspunderile juridice pentru raportare;

2) politicile, obiectivele !?i strategiile i n vigoare pentru realizarea lor;

3) capabilitatile, exprimate in termeni de resurse, cuno!?tinte !?i competente (de exemplu,


capital, timp, resurse umane, procese, sisteme !?i tehnologii);

4) sisteme informationale, fluxuri intormationale !?i procese de luare a deciziilor (atat Ia


nivel formal, cat !?i informal) ;

5) introducerea unor noi produse, materiale, servicii, instrumente, software, cladiri !?i
echipamente;

6) relatiile cu lucratorii, precum !?i perceptiile !?i valorile acestora;

7) cultura organizatiei;

8) standarde, linii directoare !?i modele adoptate de organizatie;

9) forma !?i amploarea relatiilor contractuale, incluzand, de exemplu, activitatile


externalizate;

10) acorduri referitoare Ia timpul de munca;

11 ) conditii de munca;

12) modificari referitoare Ia oricare dintre factorii de mai sus.

31
SR ISO 45001 :2018

A.4.2 intelegerea necesitatilor ~i a~teptarilor lucratorilor ~i ale altor parti interesate

in plus fata de lucratori, partile interesate mai pot include:

a) autoritati legale ~i de reglementare (locale, regionale, statale/provinciale, nationale sau


internationale);

b) organizatii mama;

c) furnizori, contractanti ~i subcontractanti;

d) reprezentanti ai lucratorilor;

e) organizatii ale lucratorilor (sindicate) ~i organizatii ale angajatorilor;

t) proprietari, actionari, clienti, vizitatori, comunitatea locala, vecini ai organizatiei ~i publicullarg;

g) clienti, servicii medicale ~i alte servicii comunitare, presa, mediul academic, asociatiile
profesionale ~i organizatiile neguvernamentale (ONG);

h) organizatii de sanatate ~i securitate Tn munca, speciali~ti Tn medicina ~i securitatea muncii.

Unele necesitati ~i a~te ptari sunt obligatorii; de exemplu, deoarece acestea au fost incluse in legi ~i
reglementari. Organizatia poate de asemenea sa decida sa accepte sau sa adopte in mod voluntar
alte necesitati ~i a~teptari (de exemplu, subscriind Ia o initiativa voluntara). Dupa ce au fost adoptate
de organizatie, acestea sunt avute Tn vedere atunci c€md se face planificarea ~i se stabile~te sistemul
de management SSM.

A.4.3 Determlnarea domeniului de aplicare al sistemului de management SSM

Organizatiile au libertatea ~i flexibilitatea de a-~i stabili limitele ~i aplicabilitatea sistemului de


management SSM. Limitele ~i aplicabilitatea pot include Tntreaga organizatie sau o parte (parti)
specifica (specifice) din organizatie, cu conditia ca managementul de Ia eel mai inalt nivel al acelei
parti din organizatie sa detina propriile functii, responsabilitati ~i autoritati pentru stabilirea unui sistem
de management SSM.

Credibilitatea sistemului de management SSM al organizatiei va depinde de limitele alese. Domeniul


de aplicare nu ar trebui sa fie utilizat pentru excluderea unor activitati, produse ~i servicii care au sau
pot avea impact asupra performantei SSM a organizatiei, sau pentru a eluda cerintele legale ~i alte
cerinte. Domeniul de aplicare constituie o declaratie faptica ~i reprezentativa referitoare Ia operatiunile
organizatiei cuprinse in limitele sistemului de management SSM al acesteia ~i nu ar trebui sa induca
in eroare partile interesate.

A.4.4 Sistem de management SSM

Organizatia i~i pastreaza autoritatea, raspunderea ju ridica pentru raportare ~i autonomia de a decide
cum sa indeplineasca cerintele prevazute Tn prezentul document, inclusiv nivelul de detaliu ~i
amploarea in functie de care:

a) stabile~te unul sau mai multe procese pentru a se asigura ca acestea sunt tinute sub control,
efectuate conform planificarii, ~i ca realizeaza rezultatele intentionate ale sistemului de
management SSM;

b) integreaza cerintele sistemului de management SSM Tn diversele procese ale afacerii (de
exemplu, proiectare ~i dezvoltare, aprovizionare, resurse umane, vanzari ~i marketing).

Daca prezentul document este implementat intr-o parte (parti) specifica (specifice) a (ale) organizatiei,
politicile ~i procesele dezvoltate de alte parti ale organizatiei pot fi utilizate pentru indeplinirea
cerintelor prezentului document, cu conditia ca ele sa fie aplicabile acelei (acelor) pafli specifice careia
(carora) i (li) se va (vor) aplica ~i sa fie conforme cerintelor prezentului document. Exemplele includ
politici SSM Ia nivel de corporatie, programe de educatie, instruire ~i dezvoltare a competentelor,
precum ~i controalele aprovizionarii.

32
SA ISO 45001 :2018

A.S Leadership ~~ partlciparea lucratorilor


A.5.1 Leadership ~~ angajament

Leadershipul l?i angajamentul managementului de Ia eel mai inalt nivel, inclusiv conl?tientizarea,
receptivitatea, suportul activ l?i teedbackul sunt critice pentru succesul sistemului de management
SSM l?i obtinerea rezultatelor intentionate; prin urmare, managementul de Ia eel mai inalt nivel are
responsabilitati specitice pentru care este necesar sa se implice personal sau pe care este necesar sa
le conduca.

0 cultura favorabila sistemului de management SSM al organizatiei depinde in mare masura de


managementul de Ia eel mai inalt nivel l?i este produsul valorilor individuale ~i de grup, al atitudinilor,
practicilor manageriale, perceptiilor, competentelor ~i modelelor de activitate care determina
angajamentul fata de propriul sistem de management SSM, stilul ~i priceperea acestuia. Aceasta este
caracterizata de, tara insa a se limita Ia, participarea activa a lucratorilor, cooperarea ~i comunicarea
bazata pe incredere reciproca, percep\ii comune despre importanta sistemului de management SSM,
printr-o implicare activa in identificarea oportunitatilor SSM l?i incredere in eticacitatea masurilor
preventive !?i de protectie. 0 modalitate im portanta prin care managementul de Ia eel mai inalt nivel i~i
demonstreaza leadershipul consta in incurajarea lucratorilor sa raporteze incidentele, pericolele,
riscurile ~i oportunitatile ~i protejarea lucratorilor impotriva represaliilor, cum ar fi amenintarea cu
concedierea sau cu masuri disciplinare atunci cand tac acest lucru.

A.5.2 Politica SSM

Politica SSM este un set de principii enuntate ca angajamente, in care managementul de Ia eel mai
inalt nivel evidentiaza orientarea pe termen lung a organizatiei de a-l?i sustine ~~ imbunatati continuu
performanta SSM. Politica SSM ofera organizatiei orientarea generala l?i cadrul pentru stabilirea
obiectivelor ~i implementarea actiunilor necesare atingerii rezultatelor intentionate ale sistemului de
management SSM.

Aceste angajamente sunt apoi reflectate in procesele pe care le stabi le~te o organizatie pentru a
asigura un sistem de management SSM robust, credibil ~~ fiabil (inclusiv prin abordarea cerintelor
specitice din prezentul document).

Termenul ,a minimiza" este utilizat reteritor Ia riscurile SSM pentru a stabili aspiratiile organizatiei in
ceea ce prive~te sistemul sau de management SSM. Termenul , a reduce" este utilizat pentru a
descrie procesul menit sa realizeze acest lucru.

In dezvoltarea politicii sale SSM , o organizatie ar trebui sa ia in considerare coerenta acesteia ~~


coordonarea cu alte politici.

A.5.3 Roluri organizationale, responsabilitati ~I autoritati

Se recomanda ca persoanele implicate in sistemul de management SSM al organizatiei sa aiba o


perceptie clara asupra rolului, responsabilitatii (responsabilitatilor) ~i autoritatii (autoritatilor) lor pentru
obtinerea rezultatelor intentionate ale sistemului de management SSM.

In limp ce managementul de Ia eel mai i nalt nivel are intreaga responsabilitate ~i autoritate pentru
sistemul de management SSM, este necesar ca fiecare persoana sa tina cont Ia locul de munca nu
doar de propria sanatate ~i securitate, ci ~ide sanatatea ~i securitatea celorlalti.

Faptul ca managementul de Ia eel mai inalt nivel are raspundere juridica pentru raportare inseamna
ca este raspunzator pentru decizii ~i activitati in tata Ofganelor de guvernanta ale organizatiei ,
autoritatilor legale ~i, in sens mai larg , a paf\ilor interesate. lnseamna ca are responsabilitatea tinala ~i
se retera Ia persoana care va ti trasa Ia raspundere in cazul in care un anumit lucru nu s-a tacut ori nu
s-a facut coree!, nu tunctioneaza sau nu i~i realizeaza obiectivul.

Lucratorii ar trebui sa aiba posibilitatea sa raporteze situatiile periculoase, astfel i ncat sa se poata
intreprinde actiuni. Ace~tia ar trebui sa i~i poata exprima ingrijorarile in tata autoritatilor responsabile,
dupa cum este cerut, tara a fi amenintati cu concedierea, cu sanctiuni disciplinare sau cu alte astfel de
represalii.

Rolurile ~i responsabilitatile specifice identificate Ia 5.3 pot ti atribuite unei persoane, pot ti impartite
intre mai multe persoane sau pot ti atribuite unui membru al managementului de Ia eel mai i nalt nivel.

33
SR ISO 45001 :2018

A.5.4 Consultarea !?i participarea lucratorilor

Consultarea ~i participarea lucratorilor ~i. daca ace~tia exista, a reprezentantilor lucratorilor pot fi
factori cheie ai reu~itei sistemului de management SSM ~i se recomanda incurajarea acestui demers
prin intermediul unor procese stabilite de organizatie.

Consultarea implica o comunicare bidirectionala bazata pe dialog ~i schimb de idei. Consultarea


implica furnizarea Ia tim p a informatiilor necesare lucratorilor ~i. daca ace~tia exista, reprezentantilor
lucratorilor, pentru ca ei sa poata oferi feedback in cuno~tinta de cauza, care sa fie luat in considerare
de organizatie inainte de a lua decizii.

Participarea permite lucratorilor sa contribuie Ia procesele de luare a deciziilor privind masurile


referitoare Ia performanta SSM ~i modificarile propuse.

Feedbackul referitor Ia sistemul de management SSM depinde de participarea lucratorilor. Organizatia


ar trebui sa se asigure ca lucratorii de Ia toate nivelurile sunt incurajati sa semnaleze situatiile
periculoase, astfel incat sa se poata aplica masuri preventive ~i sa fie intreprinse actiuni corective.

Primirea sugestiilor se va realiza mult mai eficace daca lucratorii nu se tern de amenintarea cu
concediere, actiuni disciplinare sau alte astfel de represalii atunci cand prezinta astfel de sugestii.

A.6 Planificare

A.6.1 Actiuni pentru tratarea riscurilor !?i oportunitatilor

A.6.1.1 Generafitati

Planificarea nu constituie un eveniment punctual ci un proces continuu care permite anticiparea


circumstantelor in schimbare ~i determinarea continua a riscurilor ~i oportunitatilor, atat pentru
lucratori, cat ~i pentru sistemul de management SSM.

Efectele nedorite pot include ranirea sau imbolnavirea determinate de munca, neconformitatea cu
cerintele legale ~i alte cerinte sau afectarea reputatiei.

Planificarea are in vedere relatiile ~i interactiunile dintre activitati ~i cerinte pentru sistemul de
management in ansamblul sau.

Oportunitatile SSM se refera Ia identificarea pericolelor, modul cum sunt comunicate ~i analiza ~i
reducerea pericolelor cunoscute. Alte oportunitati se refera Ia strategiile de i mbunatatire a sistemului.

Exemple de oportunitati pentru imbunatatirea performantei SSM:

a) functiile de inspectie ~i audit;

b) analiza riscului profesional (analiza securitatii locului de munca) ~i evaluari legate de sarcin i
de munca;

c) imbunatatirea performantei SSM prin u~urarea activitatilor monotone sau a activitatilor intr-un
ritm de lucru predeterminat potential periculos;

d) permise de munca ~i alte metode de recunoa~tere ~i control;

e) analiza incidentelor sau a neconformitatilor ~i actiuni corective;

f) evaluari ergonomice ~i alte evaluari legate de prevenirea ranirilor.

Exemple de alte oportunitati pentru i mbunatatirea performantei SSM:

integrarea cerintelor de sanatate ~i securitate in munca intr-a faza cat mai timpurie a ciclului
de viata al facilitatilor, echipamentelor sau procesului;

integrarea cerintelor de sanatate ~i securitate in munca intr-a faza cat mai timpurie a
planificarii pentru relocarea facilitatilor, reproiectarea proceselor sau in locuirea ma~inilor ~i
instalatiilor;

34
SR ISO 45001:2018

utilizarea tehnologiilor noi pentru imbunatatirea performantei SSM;

imbunatatirea culturii in domeniul sanatatii ~i securitatii in munca, de exemplu prin dezvoltarea


competentelor referitoare Ia sanatate ~i securitate in munca dincolo de cerinte sau prin
incurajarea lucratorilor sa raporteze incidentele in timp util;

im bunatatirea vizibilitatii suportului acordat de managementul de Ia eel mai inalt nivel


sistemului de management SSM;

intensificarea procesului (proceselor) de analiza a incidentelor;

imbunatatirea procesului (proceselor) de consultare ~i participare a lucratorilor;

benchmarkingN6J, inclusiv luarea in considerare atat a performantei trecute a organizatiei cat


~i a performantelor altar organizatii;

participarea activa Ia forumuri pe teme care trateaza sanatatea !?i securitatea in munca.

A.6.1 .2 ldentificarea pericolelor !?i evaluarea riscurilor !?i oportunitatilor

A.6.1.2.1 ldentificarea pericolelor

ldentificarea continua ~i proactiva a pericolelor incepe in etapa conceptuala de proiectare pentru


fiecare nou loc de munca, noua facilitate, nou produs sau noua organizatie. Ar trebui sa continue pe
masura ce proiectul avanseaza !?i apoi este implementat, precum !?i de-a lungul intregului ciclu de
viata pentru a reflecta activitatile curente, i n schimbare ~i viitoare.

De!?i prezentul document nu abordeaza securitatea produsului (adica securitatea pentru utilizatorii
finali ai produselor) , se recomanda sa se ia in considerare pericolele care pot aparea pentru lucratori
in timpul fabricarii, constructiei, asamblarii sau incercarii produselor.

ldentificarea pericolelor ajuta organizatia sa recunoasca !?i sa inteleaga pericolele Ia locul de munca ~i
pentru lucratori , pentru a evalua, prioritiza !?i elimina pericolele sau pentru a reduce riscurile SSM.

Pericolele pot fi de natura fizica, chimica, biologica, psihosociala, mecanica, electrica sau pe baza de
mi~care sau energie.

Lista pericolelor prezentata Ia 6.1 .2.1 nu este exhaustiva.


NOTA - Numerotarea elementelor de Ia a) pani:l Ia f) din lista urmatoare nu corespunde exact cu numerotarea
elementelor din llsta de Ia 6.1.2. 1.

Procesul/procesele de identificare a pericolelor organizatiei ar trebui sa ia in considerare:

a) activitatile !?i situatiile care sunt sau nu sunt de rutina:

1) activitatile ~i situatiile uzuale creeaza pericole prin operatiunile zilnice !?i activitatile
normale de munca;

2) activitatile ~i situatiile neuzuale sunt ocazionale sau neplanificate;

3) activitatile petermen lung sau petermen scurt pot crea diverse pericole;

b) factorii umani:

1) legati de capabilitatile, limitele ~i alte caracteristici umane;

2) informatiile ar trebui aplicate instrumentelor, ma~inilor, sistemelor, activitatilor !?i


mediului , pentru o utilizare sigura ~i confortabila de catre om ;

3) ar trebui tratate !rei aspecte: activitatea, lucratorul ~i organizatia, precum ~i modul in

NS) NOTA NATIONALA - Expresia , benchmarking" din llmba engleza sau .,Ia realisation d'analyses
comparatives" din limba franceza reprezinta procesul prin care o companie 1~1 compara ~~ imbunata'el?te
performantele i nvatand de Ia eel mai bun dintr-un grup.

35
SR ISO 45001 :2018

care acestea interactioneaza ~i au impact asupra sanatatii ~i securitatii i n munca;

c) pericolele noi sau modificate:

1) pot aparea atunci cand procesele de munca s-au deteriorat, modificat, adaptat sau au
evoluat ca urmare a rutinei sau a schimbarii condiliilor;

2) intelegerea modului in care se realizeaza efectiv activitatea (de exemplu, observarea ~i


discutarea pericolelor cu lucratorii) poate identifica daca riscurile SSM au crescut ori
s-au diminuat;

d) situatiile de urgenta potentiale:

1) situatii neprevazute sau neplanificate care necesita un raspuns im ediat (de exemplu, o
ma~ina care a luat foe Ia locul de munca sau un dezastru natural care s-a produs in
apropierea locului de munca sau intr-un alt loc unde lucratorii desfa~oara activitati
legate de munca) ;

2) includ situatii cum ar fi conflictele civile i ntr-un loc unde lucratorii executa activitati
legate de munca, necesitand evacuarea de urgenta a acestora;

e) persoanele:

1) acelea care se afla in apropierea locului de munca ~i pot fi afectate de activitatile


organizatiei (de exemplu , vizitatori, contractanti sau vecini i aflati in im ediata apropiere);

2) lucratorii aflati intr-un loc care nu se afla sub controlul direct al organizatiei, cum ar fi
lucratorii mobili sau lucratorii care se deplaseaza pentru a efectua lucrari legate de
munca (de exemplu , po~ta~i. ~oferi de autobuz, personal de serviciu care se
deplaseaza Ia sediul unui client pentru a-~i efectua activitatea);

3} lucratorii care lucreaza Ia domiciliu sau cei care lucreaza izolati;

f) modificarile survenite in cuno~tintele ~i informatiile despre pericole:

1) sursele de cuno~tinte. informatii ~ i progrese in domeniul intelegerii pericolelor pot


include publicatiile i n domeniu , cercetarea ~i dezvoltarea, feedback de Ia lucratori ,
analiza propriei experiente operationale a organizatiei;

2} aceste surse pot furniza noi informatii despre pericolele ~i riscurile SSM.

A.6.1.2.2 Evaluarea riscurilar SSM ~i a altar riscuri pentru sistemul de management SSM

Organizatiile pot utiliza diverse metode de evaluare a riscurilor SSM ca parte a strategiei lor globale
pentru tratarea diverselor pericole sau activitati. Metoda ~i complexitatea evaluarii nu depind de
dimensiunea organizatiei, ci de pericolele asociate cu activitatile organizatiei.

Alte riscuri pentru sistemul de management SSM ar trebui de asemenea evaluate prin utilizarea
metodelor adecvate.

Se recomanda ca procesele de evaluare a riscurilor pentru sistemul de management SSM sa aiba in


vedere operatiile ~i deciziile cotidiene (de exemplu , varfurile de productie, restructurarile), precum ~i
aspectele externe (de exemplu , evolutia situatiei economice). Metodologiile pot include consultarea
continua a lucratorilor afectati de activitatile cotidiene (de exemplu, variatiile volumului de munca),
monitorizarea ~i comunicarea noilor cerinte legale ~i altar cerinte (de exemplu, reforma cadrului
reglementat, variante revizuite ale unor acorduri colective referitoare Ia sanatatea ~i securitatea in
munca), precum ~i garantia ca resursele satisfac necesitatile existente ~i pe cele in evolutie (de
exemplu, instruirea pentru sau achizitionarea de noi echipamente sau accesorii imbunatatite).

A.6.1.2.3 Evaluarea oportunitatilar SSM ~i a altar aportunitati pentru sistemul de management


SSM

Se recomanda ca procesul de evaluare sa aiba i n vedere oportuniU!tile SSM ~i celelalte oportunitati


identificate , beneficiile acestora ~i potentialullor de a imbunatati performanta SSM.

36
SR ISO 45001:2018

A.6.1 .3 Determinarea cerintelor legale ~~ a altor cerinte

a) Cerintele legale pot include:

1) legislatie (nation ala, region ala sau internationala), inclusiv legi ~i reglementari;

2) decreta ~i directive;

3) ordine emise de organele de reglementare;

4) permise, licente sau alte forme de autorizare;

5) hotarari ale instantelor sau contencioaselor administrative;

6) tratate, conventii, protocoale;

7) conventii colective.

b) Alte cerinte pot include:

1) cerintele organ izatiei ;

2) conditii contractuale;

3) contracte de munca;

4) acorduri cu paftile interesate;

5) acorduri cu autoritatile sanitare ;

6) standarde voluntare, standarde ~i indrumari consensuale;

7) principii voluntare, coduri de bune practici, specificatii tehnice, charteN7 ) ;

8) angajamente publica ale organizatiei sau ale organizatiei sale mama.

A.6.1.4 Planificarea actiunilor

Se recomanda ca actiunile planificate sa fie gestionate in principal prin intermediul sistemului de


management SSM ~~ sa implice integrarea cu alte procese de afaceri, cum ar fi cele stabilite pentru
managementul de mediu. al calitatii, al continuitatii afacerii, managementul riscului, managementul
financiar sau al resurselor umane. lmplementarea actiunilor intreprinse vizeaza obtinerea rezultatelor
intentionate ale sistemului de management SSM.

Atunci cand evaluarea riscurilor SSM ~i a altar riscuri a identificat necesitatea de controale, activitatea
de planificare determina modul in care acestea sunt implementate in operare (a se vedea articolul 8);
de exemplu, determinarea incorporarii acestor controale in instructiunile de lucru sau in actiuni
destinate im bunatatirii competentelor. Alte controale pot fi sub forma unei masurari sau a unei
monitorizari (a se vedea articolul 9).

Actiunile pentru tratarea riscurilor ~i oportunitatilor ar trebui de asemenea avute In vedere in cadrul
managementului schimbarii (a se vedea 8.1 .3) pentru a se asigura ca nu apar consecinte
neintentionate.

A.6.2 Obiectivele SSM ~~ planificarea i ndeplinirii acestora

A.6.2.1 Obiectivele SSM

Obiectivele sunt stabilite pentru mentinerea ~~ imbunatatirea performantei SSM. Se recomanda ca


obiectivele sa fie raportate Ia riscuri ~i oportunitati ~ i Ia criteriile de performanta pe care organizatia
le-a identificat ca fiind necesare pentru obtinerea rezultatelor intentionate ale sistemului de
management SSM.

N7) NOTA NATIONALA - Termenul Tn limba engleza este ..charters" :;;i Tnseamna documente oficiale specifice
unor institu~i. care consemneaza privllegii, drepturi, caracteristici ale unor organiza'ii :;;i ale serviciilor prestate de
acestea.

37
SA ISO 45001:2018

f) controale tehnice ~i administrative;

g) adaptarea muncii Ia lucratori; de exemplu, prin:

1) definirea sau redefinirea modului de organizare a muncii;

2) initierea noilor lucratori;

3) definirea sau redefinirea proceselor ~i mediilor de lucru;

4) utilizarea abordarii ergonomice Ia proiectarea unor noi locuri de munca, echipamente,


etc. sau Ia modificarea acestora.

A.8.1.2 Eliminarea pericolelor ~~ reducerea riscurilor SSM

lerarhia controalelor vizeaza asigurarea unei abordari sistematica In scopul l mbunatatirii sanatatii ~i
securitatii In munca, eliminarii pericolelor ~i reducerii sau controlului riscurilor SSM. Fiecare control
este considerat mai putin eficace decat eel precedent. Se obi~nuie~te combinarea mai multor
controale pentru a reu~i sa se reduca riscurile SSM Ia un nivel practicabil cat mai scazut.

Urmatoarele exemple au scopul de a ilustra masurile care pot fi implementate Ia fiecare nivel.

a) Eliminare : inlaturarea pericolului; oprirea utilizarii produselor chimice periculoase; aplicarea


abordarilor ergonomice atunci cand se planifica noi locuri de munca; eliminarea activitatilor
monotone sau a celor care produc stres negativ; indepartarea motostivuitoarelor cu turca din
zona.

b) Tnlocuire: lnlocuirea a ceea ce este periculos cu ceva mai putin periculos ; l nlocuirea
raspunsurilor Ia reclamatiile clientilor cu recomandari online; combaterea Ia sursa a riscurilor
SSM; adaptarea Ia progresul tehnic (de exemplu, Tnlocuirea vopselelor pe baza de solventi cu
vopselele pe baza de apa ; schimbarea acoperirilor de pardoseala alunecoase; reducerea
tensiunii necesare echipamentelor).

c) Controale tehnice, reorganizarea muncii sau ambele: izolarea persoanelor de pericol;


implementarea masurilor de protectie colectiva (de exemplu, izolare, securizarea ma~inilor,
sistema de ventilatie); controlul manipularii mecanice; reducerea zgomotului; proteqia
lmpotriva caderii de Ia inaltime prin utilizarea balustradelor; reorgan izarea muncii pentru a se
evita ca lucratorii sa lucreze izolat, Ia ore de munca ~~ volum de munca nesanatoase, sau
pentru a preveni victimizarea.

d) Controale administrative, inclusiv instruirea: efectuarea de inspectii periodice ale


echipamentelor de securitate; instruire pentru prevenirea intimidarii ~i hartuirii; gestionarea
coordonarii sanatatii ~i securitatii cu activitatile subcontractantilor; realizarea instruirii
introductive Ia locul de munca; gestionarea permiselor de manipulare a motostivuitoarelor cu
furca; instruire i n privinta modului de raportare a incidentelor, neconformitatilor ~i victimizarii
tara teama de represalii; schimbarea tiparelor de munca (de exemplu, munca in schimburi) ale
lucratorilor; gestionarea unui program de supraveghere a sanatatii sau supraveghere medicala
pentru lucratorii identificati ca aflandu-se in situatii de rise (de exemplu, referitoare Ia auz,
expunerea Ia vibratii mana-brat, probleme respiratorii, expunerea sau afectiuni ale pielii);
furnizarea de informatii corespunzatoare lucratorilor (de exemplu , procese de control Ia
intrare);

e) Echipament individual de protectie (EIP): furnizarea unui EIP adecvat, inclusiv Tmbracaminte ~i
instructiuni pentru utilizarea ~i intretinerea EIP (de exemplu, incaltaminte de securitate,
ochelari de protectie, protectie auditiva, manul?i).

A.8.1.3 Managementul schimbarii

Obiectivul procesului de management al schimbarii este de a imbunatati sanatatea ~i securitatea in


munca prin minimizarea introducerii in mediul de lucru de noi pericole ~i riscuri SSM pe masura ce
intervin schimbari (de exemplu, in domeniul tehnologiilor, al echipamentelor, facilitatilor, practicilor ~i
procedurilor de ~ucru , specificatiilor de proiect, materiilor prime, personalului, standardelor sau
reglementarilor). In functie de natura schimbarii a~teptate, organizatia poate utiliza o metodologie
(metodologii) adecvata(e) (de exemplu revizuirea proiectului) pentru evaluarea riscurilor SSM ~i a

40
SR ISO 45001:2018

oportunit<Wior SSM referitoare Ia schimbare. Necesitatea de gestionare a schimbarii poate fi rezultatul


planificarii (a se vedea 6.1.4).

A.8.1 .4 Aprovizionare

A.8.1 .4.1 Generalitati

Se recomanda ca procesul (procesele) de aprovizionare sa fie utilizat (e) pentru a determina, a evalua
~i a elimina pericolele ~i pentru a reduce riscurile SSM asociate cu, de exemplu , produse, materiale
sau substante periculoase, materii prime, echipamente sau servicii, inainte ca acestea sa fie introduse
Ia locul de munca.

Procesul (procesele) de aprovizionare al (ale) organizatiei ar trebui sa trateze cerintele inclusiv, de


exemplu, furnizori, echipamente, materii prime ~i alte bunuri ~i servicii asociate achizitionate de
organizatie, pentru a se putea conforma sistemului de management SSM al organizatiei. Procesul ar
trebui sa trateze de asemenea necesitatile de consultare (a se vedea 5.4) ~i de comunicare (a se
vedea 7.4).

Org anizatia ar trebui sa verifice daca echipamentele, instalatiile ~i materialele sunt sigure pentru
utilizare de catre lucratori, prin asigurarea ca:

a) echipamentele sunt livrate conform specificatiei ~i sunt incercate pentru a se verifica


functionarea lor corecta;

b) instalatiile sunt puse in functiune pentru a se asigura functionarea lor corecta;

c) materialele sunt livrate conform specificatiilor lor;

d) toate cerintele privind utilizarea, masurile de precautie 9i alte masuri de protectie sunt
comunicate !?i puse Ia dispozitie.

A.8.1.4.2 Contractanti

Necesitatea de coordonare recunoa!?te ca unii contractanti (adica furn izori externi) poseda cuno!?tinte.
abilitati, metode !?i mijloace specializate.

Exemple de activitati !?i operatiuni furnizate de contractanti includ mentenanta, constructia, realizarea
anumitor operatii, securitatea, efectuarea curateniei !?i un numar de alte functii. Contractantii pot fi de
asemenea !?i consultanti sau speciali!?ti in administratie, contabilitate !?i alte functi i. Atribuirea
activitatilor unor contractanti nu elimina responsabilitatea organizatiei fata de sanatatea !?i securitatea
in munca a lucratorilor.

0 organizatie poate realiza coordonarea activitatilor contractantilor sai prin utilizarea contractelor care
definesc cu claritate responsabilitatile pat1ilor implicate. 0 organizatie poate utiliza o varietate de
instrumente pentru a se asigura performanta SSM a contractantilor Ia locul de munca (de exemplu,
mecanisme de atribuire a contractului sau criterii de precalificare care au in vedere performanta
trecuta in materie de sanatate ~i securitate, instruire in materie de securitate, capabilitatile referitoare
Ia sanatate ~i securitate, precum !?i cerintele contractuale directe).

Atunci cand realizeaza coordonarea cu contractantii, organizatia ar trebui sa aiba in vedere raportarea
pericolelor intre ea insa~i ~i contractantii sai, controlul accesului lucratorilor in zonele periculoase, ~i
procedurile de urmat in situatii de urgenta. Se recomanda ca organizatiile sa specifice modul in care
contractantul urmeaza sa i!?i coordoneze activitatile cu procesele sistemului de management SSM al
organizatiei (de exemplu , cele utilizate pentru controlul Ia intrare, pentru accesul in spatii inchise,
evaluarea expunerii !?i managementul securitatii proceselor), precum !?i cu modul de raportare a
incidentelor.

Organizatia ar trebui sa verifice daca sunt capabili contractantii sa i!?i efectueze sarcinile inainte de a li
se permite sa i~i inceapa activitatea; de exemplu, verificand daca:

a) istoricul performantei SSM este satisfacator;

b) criteriile de calificare, experienta !?i competenta referitoare Ia lucratori sunt specificate !?i au
fost indeplinite (de exemplu prin instruire );

41
SR ISO 45001:2018

0 organizatie poate asigura obiectivitatea ~i impaJ\ialitatea auditului intern prin crearea unui proces
(unor procese) care sa separe rolurile auditorilor interni de sarcinile lor curente, sau poate sa apeleze
Ia persoane din exterior pentru indeplinirea acestei functii.

A.9.3 Analiza efectuata de management

Termenii utilizati pentru analiza efectuata de management ar trebui intele~i dupa cum urmeaza:

a) .,potrivire" se refera Ia modul in care sistemul de management SSM se potrive~te organizatiei,


operatiunilor acesteia, culturii ~i sistemelor sale de afaceri;

b) ,adecvare" arata daca sistemul de management SSM este implementat adecvat;

c) "eficacitate" arata daca sistemul de management SSM obtine rezultatul intentional.

Nu este necesar ca tematicile analizei efectuate de management enumerate Ia 9.3 de Ia a) pana Ia g)


sa fie abordate concomitent; organizatia ar trebui sa determine cand ~i cum sunt tratate tematicile
analizei efectuate de management.

A.1 o imbunatatire
A.1 0.1 Generalitati

Organizatia ar trebui sa ia in considerare rezultatele analizei ~i evaluarii performantei SSM , ale


evaluarii conformarii, ale auditurilor interne ~i ale analizei efectuate de management atunci cand
intreprinde actiuni de imbunatatire.

Exemple de imbunatatire includ actiunile corective, imbunatatirea continua, schimbarile majore,


inovatia ~i reorganizarea.

A.1 0.2 Incident, neconformitate ~I actiune corectiva

Pentru investigarea incidentelor ~i analizele neconformitatilor pot exista procese separate sau aceste
procese pot fi combinate intr-un singur proces, in functie de cerintele organizatiei.

Exemplele de incidente, neconformitati ~i actiuni corective pot include, dar nu se limiteaza Ia:

a) incidente: cadere de Ia acela~i nivel, cu sau tara ranire; picior rupt; azbestoza; pierderea
auzului ; avarieri ale cladirilor sau vehiculelor atunci cand pot conduce Ia riscuri SSM;

b) neconformitati: echipament de protectie care nu functioneaza corect; neindeplinirea cerintelor


legale ~i a altar cerinte; nerespectarea procedurilor specificate;

c) actiuni corective: (a~a cum sunt indicate in ierarhia controalelor; a se vedea 8.1.2} eliminarea
pericolelor; inlocuirea cu materiale mai putin periculoase; reproiectarea sau modificarea
echipamentelor sau instrumentelor; dezvoltarea de proceduri; imbunatatirea competentei
lucratorilor afectati; modificarea frecventei utilizarii ; utilizarea echipamentelor individuale de
protectie.

Analiza cauzei radacina se refera Ia practica de exploatare a tuturor factorilor posibili asociati unui
incident sau unei neconformitati. intreband ce s-a intamplat, cum s-a intamplat ~i de ce s-a intamplat
~i furnizand astfel elementele de intrare necesare pentru prevenirea repetarii acestuia (acesteia).

Atunci cand determina cauza radacina a unui incident sau a unei neconformitati . organizatia ar trebui
sa utilizeze metode adecvate naturii incidentului sau neconformitatii analizate. Scopul analizei cauzei
radacina este preventia. Aceasta analiza poate identifica multiple deficiente contributorii, inclusiv
factori legati de comunicare, competenta. oboseala, echipament sau proceduri.

Analiza eficacitatii actiunilor corective [a se vedea 10.2 f)] se refera Ia masura in care actiunile
corective implementate controleaza adecvat cauza (cauzele) radacina.

A.1 0.3 i mbunatatire continua

Exemplele de aspecte legate de imbunatatire continua includ, dar nu se limiteaza Ia:

44
SR ISO 45001:2018

a) tehnologii noi;

b) bune practici, atat In interiorul organizatiei, cat ~i In exteriorul sau;

c) sugestii ~i recomandari de Ia partile interesate;

d) progrese In materie de cunoa~terea ~i lntelegerea aspectelor de sanatate ~i securitate Tn


munca;

e) materiale noi sau lmbunatatite;

f) modificari ale capabilitatilor sau competentelor lucratorilor;

g) obtinerea unor performante Tmbunatatite cu mai putine resurse (adica simplificare, optim izare,
etc.).

45
SR ISO 45001 :2018

Bibliografie
[1) ISO 9000:2015, Quality management systems- Fundamentals and vocabulary

[2) ISO 9001 , Quality management systems- Requirements

[3) ISO 14001 , Environmental management systems- Requirements with guidance for use

[4) ISO 19011 , Guidelines for auditing management systems

[5) ISO 20400, Sustainable procurement- Guidance

[6) ISO 26000, Guidance on social responsibility

[7] ISO 31000, Risk management- Principles and guidelines

[8) ISO 37500, Guidance on outsourcing

[9) ISO 39001 , Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance
for use

[1 0) ISO Guide 73:2009, Risk management- Vocabulary

[11) IEC 31010, Risk management- Risk assessment techniques

[12) ILO. Guidelines on occupational safety and health management systems, ILO-OSH 2001 .
2nd ed. International Labour Office, Geneva, 2009 . Disponibile Ia:
http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instrumentstWCMS 107727/lang --
en/index.htm

[13) ILO. International Labour Standards (inclusiv cele referitoare Ia sanatate ~i securitate in
munca). International Labour Office, Geneva. Disponibile Ia: httpJ/www.ilo.org/normlex (dati
click pe "instruments", apoi "Conventions and Recommendations by subject")

[14) OHSAS 18001 . Occupational health and safety management systems - Requirements.
2nd ed . OHSAS Project Group, London, July 2007, ISBN 978 0 580 50802 8

[15) OHSAS 18002. Occupational health and safety management systems - Guidelines for the
implementation of OHSAS 18001 :2007. 2nd ed. OHSAS Project Group, London, Nov 2008,
ISBN 978 0 580 61674 7

46
SR ISO 45001:2018

lndice alfabetic al termenilor in limba engleza

audit 3.32 organization 3.1

competence 3.23 outsource, verb 3.29

conformity 3.33 participation 3.4

consultation 3.5 performance 3.27

continual improvement 3.37 policy 3.14

contractor 3. 7 procedure 3.26

corrective action 3.36 process 3.25

documented information 3.24 requirement 3.8

effectiveness 3.13 risk 3.20

hazard 3.19 top management 3.12

incident 3.35 worker 3.3

injury and ill health 3. 18 workplace 3.6

interested party 3.2

legal requirements and other requirements 3.9

management system 3.10

measurement 3.31

monitoring 3.30

nonconformity 3.34

objective 3. 16

occupational health and safety management


system 3.11
OH&S management system

occupational health and safety objective 3.17


OH&S objective

occupational health and safety opportunity 3.22


OH&S opportunity

occupational health and safety performance 3.28


OH&S performance

occupational health and safety policy 3.15


OH&S policy

occupational health and safety risk 3.21


OH&S risk

47
S R ISO 45001 :2018

lndice alfabetic al termenilor in limba romana

actiune corectiva 3.36 politica de sanatate ~i securitate i n munca


audit 3.32 3.15
politica SSM
cerinta 3.8 procedura 3.26
cerinte legale ~i alte cerinte 3.9 proces 3.25
competenta 3.23 rise 3.20
conformitate 3.33 rise referitor Ia sanatate ~i securitate i n
munca 3.21
consultare 3.5
rise SSM
contractant 3.7 sistem de management 3.1 0
eficacitate 3.13 sistem de management al sanatatii ~i

a externaliza, verb 3.29 securitatii in munca 3.11


sistem de management SSM
incident 3.35 traumatism ~i boala 3.18
informatii documentate 3.24
imbunatatire continua 3.37
loc de munca 3.6
lucrator 3.3
management de Ia eel mai inalt nivel 3.12
masurare 3.31
monitorizare 3.30
neconformitate 3.34
obiectiv 3.16
obiectiv referitor Ia sanatate ~i securitate
in munca 3.17
obiectiv SSM
oportunitate referitoare Ia sanataete ~i
securitate in munca 3.22
oportunitate SSM
organizatie 3.1
parte interesata 3.2
participare 3.4
performanta 3.27
performanta referitoare Ia sanatate ~i
securitate in munca 3.28
performanta SSM
pericol 3.19
politica 3.14

48
SR ISO 45001 :2018

(pagina alba)

49
ASRO- Asociatia de Standardizare din Romania
organismul national de standardizare cu atributii exclusive privind activitatea de
standardizare national~ ~i reprezentarea Romaniei In procesul de standardizare
european ~i international.

Standardele constituie rezultatul creatiei Este important ca utilizatorii standardelor


intelectuale si sunt protejate prin drepturi de romane sa se asigure ca sunt in posesia ultimei
autor. in calitate de organism national de editii ~i a tuturor modificarilor in vigoare.
standardizare, ASRO este titularul drepturilor
de autor asupra standardelor romane ~i Utilizatorii standardelor sunt raspunzatori pentru
urmare~te respectarea drepturilor de autor interpretarea ~i aplicarea corecta a prevederilor
asupra standardelor europene ~i internationale standardelor romane.
in Romania.
Utilizarea standardelor romane nu inlatura
Fara acordul prealabil expres al ASRO, obligatia respectarii prevederilor legale i n
standardele nu pot fi reproduse in alte vigoare.
documente sau multiplicate. Standardele sau
parti din acestea nu pot fi traduse pentru a fi lnformatiile referitoare Ia standardele romane
comunicate public sau pentru a reprezenta sunt publicate lunar Tn .,Buletinul standardizarii".
opere derivate, cum ar fi cursuri de formare
profesionala, baze de date, publicatii ~i Lista ~i datele bibliografice complete ale tuturor
standardelor nationale, europene ~i
documentatii de specialitate.
internationale adoptate in Romania, in vigoare
Respectarea drepturilor de autor asupra ~i anulate, se regasesc in aplicatia electronica
standardelor nu afecteaza Iibera lor utilizare si lnfostandard WEB, care se achizitioneaza de Ia
aplicare. ' ASRO. .

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA


www.standardizarea.ro http//magazin.asro.ro http://standardizare. word press. com/
Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 2 1 316 08 70
Standardizare: Tel. +40 21 310 17 29 , + 40 21 310 16 44, 0374 999 190
vanzari/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, 021 316 99 75 Fax + 40 21 317 25 14; vanzari@asro.ro
Redactie- Marketing, Drepturi de Autor: Tel. : +40 21 3 16.99.74; marketing@asro.ro
52 pagini