Sunteți pe pagina 1din 8

DECLARATIE Dtr AVERE ",.6V3/o rt,&.

,
, av6nd func{ia
Subsemnatul/Subsemnata' AVRAMESCU GABRIEL IOAN
de Se f Sr:n'viciu '-
la DGRFP Galati
u"ru",,iffit,jude{ul-
cNP lllfflruF , domiciliul Buziu

cunoscjincl prevederile art.326 din codul penal


privind falsul in declarafii, declar pe proprie rispundere
ci impreuni cu familial) delin urmdtoarele:
acestora'
x 1) Prin t'amilie se inlelege so1ul/so1ia 5i copiii aflali in intrelinerea

L llu.muri imobile

1, fr;:renuri
NOIA:
Sr: vor declara inclusiv cele aflate in alte

de apd; (5) alte categorii de terenuri


- C"rcr"riil" tt
extlavi lane, dacd se afli in circuitul civil
*2) I-a,,-fitular', se meniioneaza, in cazul bunuriior proprii, numele proprietarului (titularul, solul/soJia, copilul),
coproprietarilor'
iar in cazu.l bunurilol in coproprietate, cota-par1e 9i numele

2;. Cllldiri
|,1 o'l'A :

Sie vor declara inclusiv cele aflq@i! slte

- cffi,"riil" mo*iq €) cu.a de vacanla; (4) spalii comerciale/de


produ0lle.
*2) La,"litular" se menlioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ui/solia, copilul),
\ar in cazll bunurilor in coproprietate, cota-parte 9i numele coproprietarilor'
IL Bunuri mobile qi alte mijloace de transport
tractoareo maqini agricole, galuPe' iahturi
1, Arutovehicule/autoturisme'
nt supuse inmatriculirii, potrivit
legii
care su

-'
'-,,'., ilai-ti"i, .11'Ni,:
".*{-;'-r4!4
2007
l!utilturlsm LOGAN 1 curnpeISI9_
Contract vanzare-
2008 cumparare
liutoturism FORD FOCUS 1

2'Bununisubformidemetalepre{ioase'bijuterii'obiectedea'rti!i'9:,-:^ltt'colec{iideartdgi
a c[ror valoare
obiecte care fac parte din patrimoniul cuitural na{ional sau universal'
numisme|tici,
insumatii clepSgeqte 5.000 de euro

dac[ ele se afld sau nu pe teritoriul Romaniei


L?l'r1""t,""" toate bunurile aflate in proprietate, indiferent
Ia momelltul declarariL

Nu este cazul

3.000 cle euro fiecare' 9i bunuri imobile instrdinate in


lilll. Bunuri mobile' a ciror valoare deplqeEte
ultimele 12 luni

['V. Active financiare

'l.rContrrrriEidepozitebancare,fondurideinvesti{ii,formeechivalented.e^economisiregiinvestire,
inclusivcarduriledecrec|it,dacivaloarealnsumatlatuturoracestoradep[qeqte5.000deeuro

}'I O TA:
Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institutii financiare din strdindtate.

iatrj reilazi:' .

Nu este ca?illl

*Clategoriile indicate sunt: (l) cont curent


sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sou
echivalente; (3) fonduri de investilii sau echivalente, inclusiv fonduri private cle pensii siu alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2' lllasamente, investitii directe gi imprumuturi acordate, dacd valoarea de pia{I insumati a tuturor
acestora depiqeqte 5,000 de euro

N IOTA:
Se vor declara inclusiv investiliile 9i participdrile in strdinAate.

9.
Nu este cazul

+Categotiile indicate sunt: (1) htirtii


de valoare de\inute (titluri de stat, certificate, obtiga}iuni); (2)
acliuni sau pdrli sociale in societdtri comerciale; (3) fmprumuturi acordate in nume persoial.

3' AIte active producitoare de venituri nete, care insumate deplqesc echivalentul a 5.000 de
euro pe
an:
Nu estre cazul

Se vor declara inclusiv cele aflate in striindtate.


V. Datorii
Debite,ipoteci,garantiiemiseinbeneficiulunuiterf,bunuriachizitionateinsistemleasing'ialte
5'000 de euro
asemenea bunuri, daci valoarea lnsumati a tuturor acestora depiqeqte

NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare
acumulate in strAinitate'

VI'Cadouri,serviciisauavantajeprimitegratuitsausubvenJionatefalIdevaloareadepia{d,din
companii/societifi nalionale sau
partea unor persoane, o.grni"tii,- t"lietXli comJrciate, regii autonome,
credi-te, garan{ii, decontiri de cheltuieli' altele decat
i""iiitri tiruti* .o,11an"qti ,uu siriine, inciusiv burse, 500 de euro"
uf* u"guiutorului, a ciror valoare individuali dep6$e$te
"J.

sse excepteazd de la declarare cadourile si trata1iile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al lL-lea

ale declarantului qi ale membrilor s5i de familie, realizate ln


ultimul an fiscal incheiat
vII. Venituri completirile ulterioare)
(potriivit art. 41 din r"g"u n . iittz06i privincl Codul fiscal, cu modificirile 9i
NO'I'A:
str6indtatg'
S" uo.d".latu inolusiv veniturile provenite din
penale pentru inexactitatea sau
lPrezenta declara(ie constituie act public qi rispund potrivit legii
caracferul incomplet al datelor mentionate.

Data comPletdrii
N,.e+9fatte,
DECLARATIE 1DE INTERESE
AVRAMESCU GABRIIIL IOAN , av0nd funcJia
SubselnnnLtuVSubsemnata,
de Sef lir:rviciu ta DGRFP Galati
Buz5uiEtriillfrl*an*l*ffi, j udelu I

CNP fiffire , domiciliul Buziu

cunoscfin<l prevederile art,292 din codul penal privind falsul in declarafii' declar pe
propria rlspundere:

1, AsocisLt stu. nalionale, institulii. de credit, grupuri de


irlter(xi (
Valoarea totall a
pirfilor sociale
sau a actiunilor

Xtilor. comerciale, ale


grupulifoq,de interes
1rj

Valoarea beneficiilor
lnsit{b RoceduaFin
DM Valmea
Bereficiaul deccnraL nrreh contacMi6 caeafos Tpul Dnda
5. 1
indrciqii tchlla
prenr:nrelddilldt€a$i adesa dennnlea$ ins€dirql mftadtlui connacfului
con!€cdui con8actului
adesa conFdcttl

Tiular
Sehcie
AVRAMIOSCU GABRIB- IOAI.{ AJPIS Civil 25.032014 10dle 230RON
ryecialidi

So/scqe..............,

Rudedegadul I'/ ale u'ularului

Societili ccrnedale/ Pasmra fi zicA


auorizd Asocr4ir foniliald Cabirge
individuale" cabinse asocide' soci,J{i
civile poftsiurale sau soci@i civile
pofesionale cr-r @wdoe limiml cae
desftpa'5 pofeia de avml Cxgxi@\

neeuvflr'ramflEldFl"n@iilAsoci4r'

t)
Prin rude de gradul I se inlelege plrinti pe linie ascendentd 9i copii pe linie descendent[.
2)
Se vor declara numele, denumirea $i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea de{inut6, titularul,
solul/solia qi rudele de gradul I oblin contracte, aga cum sunt definite la pct. 5. Nu se declard contractele societdiilor
comerciale pe acliuni la care declarantul impreund cu solul/so{ia qi rudele de gradul I delin mai pulin de 5% din
capitalul social al societalii, indiferent de modul de dobdndire a acliunilor.

Frezenta declarafie constituie act public Ai rlspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caracterul incornplet al datelor men{ionate.

Data completdrii