Sunteți pe pagina 1din 39

PROIECTAREA UNITĂȚII TEMATICE 3

Clasa a IV – a D
Perioada: 4 sapt.(XI-XII)

Ziua/ data Disciplina Comp. Detalieri de Activități integrate/ pe discipline Resurse Evaluare
specifice conținut
Luni ,4XI Matematică 2.4.;5.1.; Înmulțirea unui - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10, 100,
Resurse
1000 ;materiale :  Tema de lucru în
număr cu 10, 100, - descompunerea unui număr format din două saumanual, trei cifrefișe
într-o
de lucru
sumă de produse
clasă: în care
1000 unul dintre factori este 10, 100 respectiv 100 ; Resurse procedurale:
- utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru comparareaconversația,
unor numere sau/ și expresii numerice în
care apar înmulțiri cu 10, 100 și 1000 ; explicația, exercițiul,
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire
problematizarea,
; jocul
Geografie 2.2. - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind dedidactic
la
înmulțire cu 10 sau/și 100 sau/și 1 000
Ed. civică 3.1.
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – obiect - citirea individuală, în gând, a textului suport ; Resurse materiale:  Temă de lucru în
1.4.; 1.5. cultural - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, fișe de lucru clasă
2.1.;2.3. - raportare la contextul în care apar; Resurse procedurale: - formulare de
2.5.;3.1. Text suport ,,Fluturi - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri conversația euristică, răspunsuri la
Ed. civică 3.2.; 4.4. cu sute de aripi” proprii; explicația, procedee întrebări
de Mircea - citirea în forme variate a unor enunţuri din de citire activă, Joc de
JM Cărtărescu text - în lanţ, ştafetă ; rol, ciorchinele,
ReligIe 3.1. - formulare de răspunsuri la întrebări; piramida
Lb.Engleză - completarea unor spații lacunare cu informații
2.1. din text;
JOC DE ROL ,,La bibliotecă” .
Muzică 1.2.; 2.2. Elemente de limbaj - exersarea scrierii portativului şi a cheii SOL; Resurse materiale:  Observare
muzical -exerciţii de sesizare, intuire şi redare a duratelor manual, CD cu audiţii sistematica
(ritmul muzical – sunete lungi şi scurte); şi cântece, planşe  Probe orale,
Ritmul – măsura de

1
doi timpi, pătrimea, -exprimarea duratelor sunetelor prin silabe; demonstrative Probe practice
optimea, doimea -exerciţii de citire ritmică a duratelor; Resurse procedurale:
JM 1.3. -exerciţii de intonare a unor fragmente muzicale şi exerciţiul, explicaţia,
de interpretare a unor cântece; conversaţia euristică,
Ed. civică 3.1. -exerciţii de tactare a duratelor; demonstraţia
-exersarea scrierii semnelor grafice
corespunzătoare duratelor;
-exerciţii de sesizare a pauzei şi marcarea ei în
diferite moduri;
-combinații ritmice;
-audiţie muzicală;

Geografie .1.1 România– - exerciții de identificare pe hartă a Resurse materiale:  Observare


L.L.R. 2.2 elemente de vecinilor/limitelor; manualul, atlas sistematică
M.M 2.3 geografie regională - identificarea țărilor vecine României și geografic, hărți
3.1 localizarea acestora pe hartă cu ajutorul punctelor Resurse procedurale:
3.3 România – aşezare, cardinale; conversaţia euristică,
limite, vecini - localizarea pe hartă a granițelor explicaţia, observarea
României; dirijată, învăţarea prin
- definirea în cuvinte proprii și utilizarea explorare şi
 Relieful. în enunțuri a noțiunii de graniță; investigare
Caracteristici - orientarea pe harta fizică cu ajutorul
generale și semnelor și culorilor convenționale.
trepte de relief exerciții – joc de orientare pe hartă;
exerciţii de comparaţie a treptelor de relief (munţii
şi dealurile, dealurile şi podişurile, podişurile şi
câmpiile);
- efectuarea unei adunări pentru a găsi câți metri
are cel mai înalt vârf din țara noastră;
-localizarea treptelor de relief pe harta fizică a
României;
-identificarea principalelor trepte de relief ale
României după altitudine și poziția geografică;
-descoperirea/identificarea caracteristicilor

2
generale ale formelor de relief prin observarea
hărții fizice a României;
-enunțarea importanței formelor de relief și a
modului în care acestea influențează mediul
natural;

Ed. civică 1.1.; 1.2. Raporturile noastre -să ilustreze valorile morale:bine/rău, utilizând Resurse materiale: 
3.1.; 3.3. cu ceilalţi exemplele prezentate în textele literare, în imagini fișe de lucru
oameni.Valori sau viaţa reală; Resurse procedurale:
morale -să identifice rolul normei morale ca model de conversația,
Matematică 2.4. acţiune; explicația, exercițiul,
-să identifice termeni care se referă la valori cubul
AVAP 2.3. morale în situaţii imaginare sau reale, în contexte
dilematice simple;
MM 2.1. -să-şi exprime opinia privind respectarea valorilor
moral-civice de către ceilalţi membri ai
comunităţii;
-să exemplifice valorile morale în acţiunile din
Lb. engleză viaţa cotidiană;

Marți,5 XI Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – obiect - identificarea celor două secvențe mari ale textului Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. cultural - ordonarea cronologică ideilor principale; manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;2.3. - găsirea unor asemănări / deosebiri dintre cărți; Resurse procedurale:
2.5.;3.1. Text suport ,,Fluturi - realizare de corespondențe între cuvinte și Conversaţia, Explicația
3.2.; 4.4. cu sute de aripi” expresii date; Exercițiul, Metoda
de Mircea - aflarea unor comparații pentru carte; R.A.I, Diagrama Venn,
Cărtărescu - descrierea unui fluture / caracteristicile cărții Jurnal cu dublă
Ed. civică 1.3. (comparare); intrare, Cvintetul,
- argumentarea răspunsului la întrebarea: ,,Poți Jocul didactic
Științe ale naturii 1.1. cunoaște lumea fără a te deplasa nicăieri?”;
- realizarea unor desene pentru idei date;
AVAP 1.2. - discutarea unor enunțuri date;
- notarea unor sentimente, în cazul în care ar zbura

3
pe un fluture uriaș;
- descrierea / povestirea unor cărți citite de elevi.
Matematică 2.4.; 5.1. Înmulțirea unui - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10, Resurse materiale : Evaluare după
număr cu 10, 100, 100, 1000 ; manual, fișe de lucru, rezolvarea
1000 - descompunerea unui număr format din două sau culegere sarcinilor de lucru
Ed. civică 3.1. trei cifre într-o sumă de produse în care unul Resurse procedurale:
dintre factori este 10, 100 respectiv 100 ; conversația, explicația
Geografie 2.2. - utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru observarea dirijată,
compararea unor numere sau/ și expresii exercițiul,
numerice în care apar înmulțiri cu 10, 100 și 1000 ; problematizarea
- rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire ;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la expresii care sugerează operații de înmulțire
cu 10 sau/și 100 sau/și 1 000 .
Lb.engleza .

Ed.fizica

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ghilimelele - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. -completarea unor cadrane referitoare la imaginile manualul, fișe de lucru rezolvarea
2.1.;2.3. Text suport ,,Fluturi vizuale, auditive, motorii, tactile din text; Resurse procedurale: sarcinilor de
2.5.;3.1. cu sute de aripi” - căutarea în DEX a cuvântului ,,carte”, pentru a conversaţia euristică, lucru
3.2.; 4.4. de Mircea vedea multitudinea de înțelesuri / construirea explicaţia, exerciţiul,
Cărtărescu unor enunțuri cu unele dintre acestea; munca independentă
Ed. civică 3.1. -exerciții de utilizare a ghilimelelor / explicarea
rolului acestora;
Miercuri,6.XI - citirea unor fragmente, ce conțin ghilimele,
observarea rolului ghilimelelor.
2.1.; 2.2. - - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 Resurse materiale:  Observarea
4.2. Înmulțirea cu un 000, fără trecere peste ordin; manual, culegere sistematică
Matematică număr de o cifră, - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui Resurse procedurale:

4
fără trecere peste număr natural cu un număr de o cifră ; conversaţia euristică,
2.4.; 4.2. ordin - utilizarea terminologiei matematice (dublu, explicaţia, observarea
jumătate, de … ori mai mare în scrierea operațiilor dirijată, demonstrația,
Ed. civică de înmulțire și rezolvarea acestora ; exerciţiul,
1.1. - estimarea ordinului de mărime a rezultatului problematizarea
JM unui calcul, fără efectuarea acestuia ;
3.1. - rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o temă dată (animalele) și expresii care
sugerează operații de înmulțiri.
Istorie 1.2.;1.3.; Epoci istorice. - lectura unor texte care ilustrează legătura dintre Resurse materiale:
2.1.;2.2.; Evenimente, om și mediu (ocupații, locuințe, obiceiuri); manual, laptop, fișe Observare
2.3.;3.1 personalităţi, locuri -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt de lucru sistematică
istorice menționate date, perioade de timp și nume; Resurse procedurale:
Ed. civică 3.1. -prezentarea stilului de viață al oamenilor din conversaţia, exercițiul, Aprecieri verbale
10. Antichitatea diferite perioade de timp; explicaţia, cadranele, și colective
-precizarea numelor popoarelor existente în blazonul
LLR 1.1. Europa, în diferite epoci;
- compararea suprafețelor teritoriilor ocupate de
Geografie 3.1. populațiile vechi cu cea ocupată de popoarele de
azi;
- observarea unor hărți pentru a găsi diferite
informații;
- plasare de evenimente date pe axa timpului

Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.2.; 4.1. Compunerea. - observarea modului de așezare a unei compuneri Resurse materiale: Observare
Planul compunerii în pagină; manual, fișe de lucru sistematică
- discuții referitoare le cele trei părți ale unei Resurse procedurale:
compuneri (introducere, cuprins și încheiere); conversația euristică, Aprecieri verbale și

5
Joi,7XI Ed. civică 3.1. - scrierea unei compuneri despre întâlnirea cu o explicația, exercițiul colective
carte; Știu / Vreau să știu /
Geografie 2.2. - stabilirea părții compunerii de care aparțin Am învățat
fragmentele date;
- scrierea planului unui compuneri din care ar
putea face parte fragmentele date;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date,
care fac referire la așezarea compunerii în pagină.

Matematică 2.4.; 5.1. Înmulțirea cu un - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 000, Resurse materiale: Temă de lucru în
număr de o cifră, fără trecere peste ordin; manual, culegere clasă
fără trecere peste - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui Resurse procedurale:
ordin număr natural cu un număr de o cifră ; conversaţia euristică,
Ed. civică 3.1. - utilizarea terminologiei matematice (dublu, explicaţia, observarea
jumătate, de … ori mai mare în scrierea operațiilor dirijată, demonstrația,
JM 1.3. de înmulțire și rezolvarea acestora ; exerciţiul,
- estimarea ordinului de mărime a rezultatului problematizarea
LLR 2.4. unui calcul, fără efectuarea acestuia ;
- rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o temă dată (animalele) și expresii care
sugerează operații de înmulțiri.
Religie

Ed.fizica

Vineri,8.XI 1.2.; 4.1. citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare
Lb. și lit. română Naufragiul de -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de manualul, fișe de lucru sistematică
Lectură Jules Vernes structură și conținut; Resurse procedurale:
- antrenament de scriere creativă: formularea de conversația, explicația

6
3.1. întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul exercițiul, cadranele
citit;
1.2. - selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un
Ed. civică set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute
- găsirea unor cuvinte cu sens asemănător pentru
AVAP cuvinte date;
- formularea unor enunțuri cu unele cuvinte date,
astfel încât să aibă sensuri diferite față de cele din
text;
JOC: Ghicește personajul

1.1 Jocul liniilor -identificarea şi denumirea elementelor din natură Resurse materiale: Evaluare după
Arte vizuale și 1.2 Toamnă târzie reprezentate prin linii; manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
abilități practice 2.1 -denumirea tipurilor liniilor identificate; planșă suport, de lucru
2.2 -clasificarea liniilor; acuarele etc.
2.3 -explorarea de mesaje exprimate în limbaj vizual Resurse procedurale:
Ed. civică 2.4 într-o diversitate de contexte; conversația,
observația dirijată,
exercițiu, turul galeriei
Științe ale naturii 1.1.;1.2.; Viețuitoare: etape de - observarea dirijată a unor scheme simple, Resurse materiale:
2.4. viață și hrănire desene pentru evidențierea relațiilor dintre manual, planșe  Temă de lucru în
componentele unui sistem: schema didactice cu lanțuri clasă
unor lanțuri trofice simple; trofice simple -scrierea de lanțuri
Cu ce se hrănesc - numirea hranei cu care se hrănesc viețuitoare din Resurse procedurale: trofice
viețuitoarele
(lanțuri trofice
imagini date; conversația euristică,
simple) -stabilirea variantelor corecte din enunțuri date; explicația, Evaluare după
AVAP 2.1. -scrierea unor lanțuri trofice simple din medii observarea dirijată, rezolvarea sarcinilor
diferite de viață; organizatorul grafic, de învățare
3.1.
Ed. civică -realizarea unor desene/ colaje care să reprezinte diagrama Venn
lanțuri trofice;
1.1.
Matematică - numirea unor animale erbivore / carnivore /
omnivore;
Joc și mișcare 1.1.; 1.2. Jocuri de mișcare și Cercurile zburătoare” Resurse materiale Observare
ștafete cuprinzând Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare coardă / frânghie sistematică

7
1.3. variante de sărituri fiind dispusă în formația de cerc, cu fața spre Resurse procedurale:
interior. Fiecare echipă desemnează un elev care conversația,
se situează în centrul cercului unde găsește o explicația, Probă practică
coardă lungă (frânghie) sau două corzi legate între demonstrația, jocul
ele, obligatoriu având la un capăt atașată o
îngreuiere mică (minge de oină; recipient mic de
plastic etc.). La semnal, copilul din centrul cercului
Ed. fizică apucă coarda de capătul liber și o învârte pe sub
1.2.; 3.1. picioarele coechipierilor. Cercul (echipa) care stă
Ed. civică mai mult în aer, câștigă un punct. Copilul care a
3.1. fost atins de coardă și a întrerupt zborul echipei
sale schimbă rolul cu elevul care învârte coarda.

Săptămâna 2
Luni,11.XI Matematică 1.2.;2.4.; Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui Resurse materiale: Aprecieri verbale și
5.1. număr de o cifră, cu număr natural cu un număr de o cifră ; manual, fișe de lucru, individuale
trecere peste ordin - exerciţii de descompunere a factorilor; Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme în care apar operații de conversația, exercițiul,
înmulțire; explicația,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind problematizarea
de la o temă dată și expresii care sugerează
Ed. civică 3.1. operații de înmulțiri;
- verificarea produselor cu ajutorul calculatorului;
Geografie 2.2. - efectuare de înmulțiri, după criterii date.

Lb. și lit. română 1.2.; Compunerea. - observarea modului de așezare a unei compuneri Resurse materiale:  Evaluare după
4.1. Planul compunerii în pagină; manual, fișe de lucru, rezolvarea
- discuții referitoare le cele trei părți ale unei carioci, coli albe sarcinilor de
compuneri (introducere, cuprins și încheiere); Resurse procedurale: învățare
- scrierea unei compuneri despre întâlnirea cu o conversația euristică,

8
Ed. civică 3.1. carte; explicația, exercițiul,
- stabilirea părții compunerii de care aparțin organizatorul grafic
AVAP 1.2. fragmentele date;
- scrierea planului unui compuneri din care ar
putea face parte fragmentele date;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date,
care fac referire la așezarea compunerii în pagină;
- realizarea unui poster despre carte, folosind
Religie informații din lecție si din versurile scrise de Tudor
Lb. Engleză Arghezi (pag. 39).

Muzică și mișcare 1.2. Pauza de un timp. -audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi Resurse materiale:  Observarea
2.2. Pauza de o pauzelor unor cântece simple, cu textul muzical în manual, laptop, CD sistematică
jumătate de timp faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă Resurse procedurale
JM 1.3. succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note explicația,  Aplicații practice
şi pauze; conversația,
Ed. civică 3.1. - exersarea notaţiei înălţimilor, alteraţii; demonstrația,
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea exercițiul, jocul
noţiunilor de valori de note, respectiv de pauze; didactic
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de
note deja scrise;
- jocuri de diferenţiere a duratelor prin mişcări ;
- transcrierea și completarea portativului cu note
potrivite ca durată.

Geografie 2.2.;2.3.; România – - orientarea pe harta fizică cu ajutorul Resurse materiale: Observare
3.1.;3.2.; elemente de semnelor și culorilor convenționale. manualul, harta fizică sistematică
4.3.; geografie generală exerciții – joc de orientare pe hartă; a României; atlas
exerciţii de comparaţie a treptelor de relief (munţii geografic
 Relieful. şi dealurile, dealurile şi podişurile, podişurile şi Resurse procedurale:
Științe 2.1. Caracteristici câmpiile); conversaţia euristică,
generale și - efectuarea unei adunări pentru a găsi câți metri explicaţia, observarea

9
trepte de relief are cel mai înalt vârf din țara noastră; dirijată, învăţarea prin
Matematică 2.4. -localizarea treptelor de relief pe harta fizică a explorare şi
României; investigare, mozaic,
-identificarea principalelor trepte de relief ale cadranele
României după altitudine și poziția geografică;
-descoperirea/identificarea caracteristicilor
generale ale formelor de relief prin observarea
hărții fizice a României;
-enunțarea importanței formelor de relief și a
modului în care acestea influențează mediul
natural;

Marți,12 XI Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. informare - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. Text suport ,,O cu sensurile oferite de dicţionar ; conversaţia euristică,
altfel de bibliotecă” - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia, exerciţiul,
proprii; mozaic, diagrama
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează Venn
Ed. civică 3.1. informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
textul citit;
MM 2.1. - numirea etapelor prin care trece un text pentru a
deveni o carte;
- asemănări / deosebiri între o carte electronică și
una tipărită;
- împărțirea textului în fragmente logice / planul
simplu de idei;
- completarea unor spații lacunare cu informații
din text;
- explicația semnificației titlului;
- interpretarea cântecului ,,Prieteni cu cartea”
Matematică 2.4.; 5.1. Înmulțirea cu un - aflarea unor produse, după criterii date; Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.2. număr de o cifră, cu -aflarea produsului dintre un număr și o sumă / manual, culegere clasă
trecere peste ordin diferență; Resuse procedurale: - aflarea unor

10
- găsirea dublului/triplului/jumătății/treimii unor conversația euristică, produse
numere date; explicația, exercițiul,
- compunerea unor exerciții după modele date; problematizarea,
- scrierea unor numere date ca produse de doi sau piramida
Ed. civică 3.1. trei factori;
- rezolvare / compunere de probleme.
Geografie 2.2.
Lb.engleza

Ed.fizica
Miercuri, Limba engleză –
13 XI Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. informare -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. structură și conținut; Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. Text suport ,,O - antrenament de scriere creativă: formularea de conversația, explicația
altfel de bibliotecă” întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul exercițiul, cadranele
Ed. civică 3.1 citit;
- selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un
JM 1.1. set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute
- găsirea unor cuvinte cu sens asemănător pentru
cuvinte date;
- formularea unor enunțuri cu unele cuvinte date,
astfel încât să aibă sensuri diferite față de cele din
text;
JOC: Ghicește personajul

Istorie . 1.1.; Grecii – prima Resurse materiale:  Observarea


1.2. civilizaţie a -lectura unor texte care ilustrează date despre greci manual, fișe de lucru sistematică:
1.3.; 2.2. (ocupații, locuințe, obiceiuri) și Grecia; Resurse procedurale: atitudinea elevilor
Europei
4.1. -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt conversatia, metoda faţă de sarcina dată
menționate date, perioade de timp și nume; RAI, explicatia,
exercitiul, mozaic,

11
LLR -deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric ciorchinele, lucru cu
3.1. prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat; harta
Științe ale naturii - compararea unor construcții;
1.1. - localizarea Greciei pe hartă, a cetăților Sparta și
Geografie Atena etc.;
Ed. fizică 3.1. - ordonare cronologică a unor evenimente istorice;
- formulare de răspunsuri la întrebări date, pe
baza unor texte citite.
2.1; 2.2.; Resurse materiale:  Aprecieri
Matematică 2.3.; 2.4. Înmulțirea cu un - aflarea produselor, verificare prin schimbarea manualul, Culegere de verbale individuale
număr de două locului factorilor; exerciții și probleme și frontale
cifre, fara trecere - aflarea unor sume / diferențe dintre produse; Resurse procedurale:
3.1. peste ordin - completarea unor casete goale cu factori conversaţia,
corespunzători; explicaţia,
- rezolvare / compunere de probleme; demonstrația,
Ed. civică - transformarea unor produse de doi factori în exerciţiul,
produse de trei factori; problematizarea
JM - completarea unor casete cu cifrele care lipsesc;
- jocuri matematice.

Educaţie fizică Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Cartea – mijloc de - verbalizarea a ceea ce este un SMS / redactarea Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. informare unor SMS-uri; manual, fișe de lucru, sistematică
2.1.;3.1. - numirea cărții care i-a impresionat / caiete
3.2.; 3.3. Text suport ,,O argumentarea alegerii făcute Resurse procedurale:
altfel de bibliotecă” - conceperea unor mesaje care să-l impresioneze conversația, exercițiul,
pe cititorul cărții redactate de elevi; explicația, cvintetul,

12
Joi,14.11. Ed. civică 3.1. Mesajul text (*SMS) - scrierea unei invitații, adresată unui scriitor; jocul didactic
- realizarea unei coperte pentru o carte scrisă de
AVAP 1.2. elevi
Matematică 2.4.; 5.1. Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile Resurse materiale:  Observarea
5.2. număr de două în care un factor este scris cu două cifre ; manualul, Culegere de sistematică:
cifre, cu trecere - efectuarea unor înmulțiri utilizând procedee de exerciții și probleme atitudinea elevilor
peste ordin calcul rapid; Resurse procedurale: faţă de sarcina dată
- compararea unor expresii numerice ce conțin conversaţia,
înmulțiri, fără a efectua calculele; explicaţia,
Ed. civică 3.1. - descoperirea regulii unui șir și completarea demonstrația,
acestuia utilizând operații de înmulțire; exerciţiul,
JM 1.3. - aplicarea unor tehnici de calcul rapid în problematizarea
efectuarea înmulțirilor;
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea
de exerciții care conțin înmulțiri ;
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la operații date .

Religie

Vineri 15.11 Limba şi literatura 1.1.; 1.2. ,,A doua carte cu - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale:  Observarea
română -Lectură 1.3.; 2.2. Apolodor”, de Gellu -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de manualul, fișe de lucru sistematică:
M.M. 4.1. Naum structură și conținut; Resurse procedurale: atitudinea elevilor
Ed. civică - antrenament de scriere creativă: formularea de conversația, explicația faţă de sarcina dată
întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul exercițiul, cadranele
3.1. citit;
- selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un
1.1. set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute
- găsirea unor cuvinte cu sens asemănător pentru
3.1. cuvinte date;

13
- formularea unor enunțuri cu unele cuvinte date,
astfel încât să aibă sensuri diferite față de cele din
text;
JOC: Ghicește personajul

Muzica si miscare 1.1.;1.2.; - audierea unor piese muzicale, cu observarea Resurse materiale:  Observarea
1.3.; Măsura de patru unor diferenţieri de gen, expresivitate, tempo manual, laptop, CD Sistematică
timpi. Nota întreagă (lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, Resurse procedurale
aspecte dinamice şi timbrale; explicația,
-audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi conversația,
pauzelor unor cântece simple, cu textul muzical în demonstrația,
faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă exercițiul
Ed. fizică 3.1. succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note
şi pauze;
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea
noţiunilor de valori de note (notă întreagă, doime,
pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime,
optime);
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de
note deja scrise

Științe ale naturii Pădurea / Pădurea -- utilizarea unor modele pentru observarea
1.1.; 1.2. – o comoară a relațiilor dintre componentele unui sistem
2.1.; 2.2. naturii (proiect) (de exemplu: utilizarea unor planșe,
2.3.; 2.4. diapozitive reprezentând diverse medii de viață Resurse materiale: Evaluare după
2.5.; 3.1. pentru observarea relațiilor dintre condițiile manual, laptop, fișe rezolvarea
oferite de acestea și aspectul viețuitoarelor); de lucru sarcinilor de
AVAP -exerciții de alegere a variantelor corecte; Resurse procedurale: învățare
1.2. -completarea unei fișe de observații referitoare la conversația euristică,
LLR caracteristicile pădurii (conifere / foioase); explicația, exercițiul,
1.1.; 3.6. - recunoașterea unor plante / animale din imagini organizatorul grafic,

14
Istorie date; diagrama Venn,
- realizarea unor planșe-colaj cu denumiri date; bulgărele de zăpadă
- redactarea unei compuneri cu titlul ,,Pădurea”-

1.1 Jocul liniilor identificarea şi denumirea elementelor din natură


Arte vizuale și 1.2 Peisaj de toamnă reprezentate prin linii;
abilități practice 2.1 -denumirea tipurilor liniilor identificate;
2.2 -clasificarea liniilor;
2.3 -explorarea de mesaje exprimate în limbaj Resurse materiale:
Ed. civică 2.4 vizual într-o diversitate de contexte manual, imagini, Evaluare după
planșă suport, rezolvarea
acuarele etc. sarcinilor de
Resurse procedurale: învățare
conversația,
observația dirijată,
exercițiu, turul galeriei

Săptămâna 3
Luni,18.11 Matematică 2.4.; 5.1. Înmulțirea când - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 000; Resurse materiale :  Evaluarea
5.2. factorii au cel mult - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui manual, fișe de lucru după rezolvarea
trei cifre număr natural cu un număr de trei cifre ; Resurse procedurale: sarcinilor de
- utilizarea terminologiei matematice (dublu, conversația, exercițiul, ameliorare/
Științe 1.1. jumătate, de … ori mai mare) în scrierea explicația, dezvoltare
operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora ; demonstrația,
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar problematizarea
Ed. civică 3.1. operații de înmulțire;  Autoevaluarea
- ordonarea unor produse și asocierea cu literele
potrivite pentru a obține informații din domeniul
științelor; analiza informațiilor obținute.

15
Lb. și lit. română 4.1. Punctele de - precizarea situațiilor în care se utilizează Resurse materiale: Observare
suspensie punctele de suspensie; manualul, fișe de lucru sistematică
- completarea enunțului din penultimul paragraf Resurse procedurale:
Text suport ,,O din text, prin înlocuirea punctelor de suspensie cu conversația euristică,
Ed. civică 3.1. altfel de bibliotecă” o idee; explicația, exercițiul,
- explicarea folosirii punctelor de suspensie în cadranele
JM 1.3. poezia ,,Scrisoare” (pag.10) și a benzii desenate
RELIGIE (pag. 21);
LB. ENGLEZĂ - înlocuirea unor puncte de suspensie cu enunțuri.
Geografie 2.2.;2.3.; Clima, apele, -evidențierea factorilor principali care determină Resurse materiale: Observare
LLR 3.1.;3.2.; vegetația, animalele clima unei țări; manual, hărți ale sistematică
4.3.; și solurile -caracterizarea climei unei regiuni geografice în orizontului local și ale
M.M. funcție de factorii următori: poziția geografică, localității, harta rețelei
2.1. forma de relief, precipitații și mișcarea curenților hidrografice, atlas /
de aer, apropierea față de Marea Neagră; dicționar geografic,
3.1.; 3.3. -exerciții de stabilire a corespondențelor între laptop, CD, film
caracteristicile climei și cele ale florei și faunei; documentar
-activități de observare în natură pentru videoproiector
identificarea principalelor tipuri de sol (în funcție Resurse procedurale:
de zona geografică) și precizarea importanței conversaţia,
acestora; explicaţia, exerciţiul,
-completarea calendarului naturii și formularea bulgărele de zăpadă,
unor aprecieri empirice referitoare la climă și cadranele, observarea
vreme; dirijată
-exerciții de identificare a factorilor care
determină modificarea climei;
-abordare interdisciplinară cu științele naturii
pentru observarea elementelor specifice apelor
curgătoare: izvor, albie, afluenți, confluență, gură
de vărsare;
-poziționarea pe hartă a principalelor râuri ale
României;
-explicarea corectă a noțiunilor geografice (liman,
lagună, ape curgătoare, ape stătătoare, pâraie,

16
bălți, mlaștini, lacuri) utilizând un dicţionar
geografic ;

Ed. civică 1.1.; 1.2. • Altruism – Egoism -ilustrarea unor valori morale ( altruism- egoism), Resurse materiale:  Observarea
3.1.; 3.3. utilizând exemplele prezentate în texte literare, în manual, fișe de lucru sistematică
• Proiect: Egoismul, imagini sau viața reală; Resurse procedurale:
Istorie 4.1. în imagini şi versuri -identificarea rolului normei morale ca model de conversaţia, exercițiul,
acțiune; explicaţia, cadranele
MM 1.1. Lectură: Cele patru -ideintificarea unor termeni care se referă la valori
piersici, după o morale în situații imaginare sau reale, în contexte
LLR 2.5.; 3.6. poveste populară simple;
-exprimarea opiniei privind respectarea valorilor
AVAP 2.4. moral- civice;
- exemplificarea valorilor morale în acțiuni din
viața cotidiană;
- redactarea unei compuneri, după o schemă dată.
Marți, 19.11. Lb.engleza

Ed.fizica
Lb. și lit. română 1.3.;2.4.; Substantivul -actualizarea cunoștințelor despre substantiv ( ce Resurse materiale:  Tema de lucru în
3.5.;4.5.; ( actualizare) denumește, numărul , felul) din clasa a III-a; manual, fișe de lucru clasă:
-ce denumește - precizarea rolului pe care cuvintele îl au în Resurse procedurale: -exerciții de analiză
-felul substantivelor comunicare ; conversația euristică, a substantivelor
Ed. civică 3.1. -numărul - identificarea în textul suport a unor cuvinte care explicația, exercițiul,
substantivelor îndeplinesc cerințe date (denumesc ființe, lucruri, ciorchinele
fenomene ale naturii);
JM 1.3. Text suport ,,O - observarea, în fragmente literare, a situațiilor în
altfel de bibliotecă” care substantivele se scriu cu literă inițială mare,
Cartea poștală indiferent de poziția lor în propoziție și
AVAP 1.2. formularea, pe baza discuțiilor purtate, a unor
concluzii ;
-exerciții de subliniere a substantivelor cu culori
diferite în funcție de ceeea ce denumesc;
-exerciții trecere a substantivelor de la numărul

17
singular la numărul plural și invers;
-identificarea substantivelor care denumesc
acțiuni, stări sufletești, însușiri.
Matematică 2.4.;2.5.; Ordinea efectuării - efectuarea de adunări, scăderi, înmulțiri cu/fără Resurse materiale:  Evaluarea
5.1; operațiilor (I) trecere peste ordin, cu numere în concentrul manualul, imagini după rezolvarea
0 – 1 000000; pentru formularea de sarcinilor de
- verbalizarea ordinii efectuării operațiilor; probleme, fișe de învățare:
Ed. civică - aflarea unei diferențe / sume dintre produsele lucru -Tehnica
3.1. unor numere; Resurse procedurale: semaforului
Geografie - completarea unor casete cu numerele care conversaţia euristică,
2.2. lipsesc; explicaţia, exerciţiul,
- aflarea unor rezultate la exerciții date, problematizarea
respectând ordinea efectuării operațiilor;
- rezolvarea unor probleme, scriind rezolvarea
printr-un exercițiu;
- jocuri matematice.

Miercuri, Lb. engleză –


20.11 Lb. și lit. română 1.3.;2.4.; Substantivul. - exerciții de subliniere a substantivelor cu culori Resurse materiale:  Temă de lucru în
3.5.;4.5.; Genul diferite în funcție de ceeea ce denumesc; manual, fișe de lucru clasă:
substantivelor -exerciții de încercuire a substantivelor comune Resurse procedurale: -exerciții de
Ed. civică 3.1. dintr-un text dat și realizarea de corespondențe conversația euristică, analiză a
Text suport ,,O între substantivele comune și cele proprii; explicația, exercițiul, substantivelor
altfel de bibliotecă” -identificarea substantivelor de genul masculin, ciorchinele, jocul
JM 1.3. feminin și neutru în enunțuri date; didactic
-exerciții de găsire, pe textul suport, a unor
substantive de gen feminin / masculin / neutru;
-redactare de enunțuri după cerințe date;
-completarea unui ciorchine;
JOC: Jocul substantivelor

18
2.4.; 2.5. – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se Resurse materiale:  Probă orală /
Matematică 5.1.; 5.3. Înmulţirea vor stabili în funcţie de problemele manual, fișe de scrisă
numerelor naturale (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi lucru / evaluare
în concentrul identificate după evaluarea sumativă. Resurse procedurale:
0 – 1 000 000 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat conversaţia,
Ed. civică 3.1. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care explicația, exercițiul,
Probleme vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de explozia stelară,
Geografie 2.2. evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. munca independentă
3.1.

LLR 1.3.

Istorie
1.1.; 1.2. Întemeierea -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt Resurse materiale:  Evaluare
Istorie 1.3.; 2.2. statelor medievale menționate date, perioade de timp și nume; manualul, laptop, reciprocă
4.1. românești. Gelu, -căutarea de surse de informare despre o temă albume / hărți istorice  Expunerea
Dragoș, Basarab istorică pusă în discuție Resurse procedurale: lucrărilor
-formularea unor predicții asupra firului narativ al conversaţia, exercițiul,
3.1. unor legende/povestiri istorice, pornind de la un explicaţia, mozaic,
LLR fapt de însemnătate istorică; învățarea prin
1.1. - ordonarea cronologică a unor evenimente istorice descoperire, piramida,
Științe ale naturii - identificarea și numirea cnezatelor și cadranele
3.1 voievodatelor existente pe teritoriul țării noastre,
Geografie observarea lor pe hartă;
Ed. fizică - aflarea unor asemănări / deosebiri între condițiile
întemeierii statelor medievale românești;
- descrierea luptei de la Posada, cu ajutorul unei
imagini și a unui citat;
- lecturarea textului ,,Viteazul Gelu Românul”,
după Dumitru Almaș.

Joi,21 .11 Ed. fizică Activități pe discipline

19
Lb. și lit. română 1.3.;2.4.; Substantivul. - exerciții de subliniere a substantivelor cu culori Resurse materiale:  Evaluarea
3.5.;4.5. = consolidare = diferite în funcție de ceeea ce denumesc; fișe de lucru după rezolvarea
-exerciții de încercuire a substantivelor comune Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
dintr-un text dat și realizarea de corespondențe conversația,
între substantivele comune și cele proprii; explicația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. -identificarea substantivelor de genul masculin, cubul
feminin și neutru în fragmente date;
-redactare de enunțuri după cerințe date;
- completarea unor spații lacunare;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date;
- exerciții de scriere corectă a unor substantive;
- inventarea unor titluri de carte în care să existe
substantive la genuri diferite etc.

Matematică 2.5.; 5.1. Înmulțirea cu un - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 000, Resurse materiale :  Observarea
număr de o cifră, fără trecere peste ordin; manual, fișe de lucru, sistematică
fără trecere peste - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui culegere
ordin număr natural cu un număr de o cifră ; Resurse procedurale:
- utilizarea terminologiei matematice (dublu, conversația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. jumătate, de … ori mai mare în scrierea operațiilor explicația,
de înmulțire și rezolvarea acestora ; problematizarea
JM 1.3. - estimarea ordinului de mărime a rezultatului
unui calcul, fără efectuarea acestuia ;
- rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o temă dată (animalele) și expresii care
sugerează operații de înmulțiri.
Geografie 1.1.; 2.3. Populaţie,aşezări, - observarea unor imagini și descrierea acestora; Resurse materiale :  Observarea
LLR 2.5.; 2.6. activităţi ale - extragere de informații din texte literare; manual, fișe de lucru, sistematică;
3.1.; 3.3. oamenilor - identificarea pe hartă a unor elemente culegere  Aprecierea
M.M. geografice; Resurse procedurale: activităţilor

20
3.1. - formulare de răspunsuri la întrebări despre conversația, exercițiul, elevilor cu
populaţie, aşezări şi activităţi ale oameniloretc. explicația, evidenţieri
1.1. - compararea populaţiei unei aşezări omeneşti cu problematizarea individuale şi
populaţia altei aşezări; colective
- descrierea regiunii natale / localizarea acesteia
pe harta României;
- denumirea ocupaţiei locuitorilor;
-identificarea semnelor convenţionale utilizate
Vineri,22.11 Limba şi literatura 1.1.; 1.2. Ursuleţul Resurse materiale:  Evaluarea
română 1.3.; 2.1. mâncăcios citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; manual, fișe de lucru după rezolvarea
2.3.; 3.1. -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
3.2.; 4.1. structură și conținut; conversația, metoda
- antrenament de scriere creativă: formularea de RAI, explicația,
2.2. întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul exercițiul, jurnalul cu
Geografie citit; dublă intrare
2.1. - selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un
Ed. civică set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute
- găsirea unor cuvinte cu sens asemănător pentru
cuvinte date;
- formularea unor enunțuri cu unele cuvinte date,
astfel încât să aibă sensuri diferite față de cele din
text;

Ştiinţe ale naturii 2.4.;2.5.; Marea / Mări ale - observarea unor imagini, care reprezintă Resurse materiale: Observare
5.1; Pământului. mările și viețuitoarele care trăiesc în ele/ culegere, fișe de lucru sistematică
Deșertul deșertul și viețuitoarele sale; Resurse procedurale: Proba scrisă
- numirea viețuitoarele care trăiesc în apele conversaţia,
mărilor / în deșert; explicația, exercițiul,
3.1. problematizarea
- prezentarea diferențelor dintre mare și râu /
1.3. deșert;
- completarea unor spații lacunare;
-citirea unor texte informative despre mări
(reci și calde și deșert;

21
- observarea mărilor pe hartă / numirea
acestora;
- observarea unor lanțuri trofice, numirea
elementului lipsă;
- stabilirea legăturii dintre om și mediul
acvatic;
Studiu de caz: Deșertul Sahara
Arte vizuale şi 1.1.; 1.2. Mesajul formei -identificarea şi înţelegerea noţiunii de formă ca Resurse materiale : Aprecieri
abilităţi practice 3.1.; 3.3. Cilindrul aspect exterior al unui obiect,al unei fiinţe sau al manual, fișe de lucru, verbale și
oricărui alt element din natură; Resurse procedurale: colective
-clasificarea formelor ( plane, spaţiale); conversația, exercițiul,
4.1. -punerea în evidenţă a valorii cu ajutorul explicația, cadranele,
intensităţii culorilor; valoarea şi forma sunt ciorchinele
1.1. elemente de limbaj plastic;
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și - participarea la ștafete și jocuri de mișcare Resurse materiale: Observare
2.1. ștafete cuprinzând integrate în activitățile ludice școlare ; minge sistematică
variante de -îndeplinirea adecvată a rolurilor de conducere/ Resurse procedurale:
aruncare și prindere subordonare în cadrul activităților de joc și conversația,
Ed. civică 3.1. mișcare; explicația,
- participarea la repartizarea rolurilor în cadrul demonstrația, jocul
Ed. fizică 1.2.; 3.3. grupurilor / constituirea echipelor;
JOC: Suveica încrucișată
Elevii clasei se împart în două echipe, fiecare
dintre acestea divizându-se în două coloane câte
unul, egale numeric, situate în diagonală, înapoia
unor linii trasate la 2 – 3m, una față de cealaltă.
Fiecare echipă deține o minge, pe care o țin
„căpitanii” (aflați de aceeași parte). La
semnal, „căpitanul” transmite (pasează,
rostogolește) mingea coechipierului său,
transmiterea mingii se face pe diagonală,
având grijă ca mingea să nu se ciocnească de
mingea echipei adverse. După pasă, executantul
se va deplasa la coada șirului propriu. Elevul care

22
a primit mingea, o transmite la rândul său
coechipierului și se deplasează la coada
coloanei proprii.
Când se dorește creșterea complexității, atât
pasa cât și deplasarea la coloana opusă se fac pe
diagonală.
Câștigă echipa care revine prima în formația
inițială.
Săptămâna 4
Luni, 19.11. Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui Resurse materiale:  Observare
2018 5.1. număr de o cifră, cu număr natural cu un număr de o cifră ; manual, fișe de lucru, sistematică
trecere peste ordin - exerciţii de descompunere a factorilor; calculator
- rezolvarea de probleme în care apar operații de Resurse procedurale:
înmulțire; conversația, exercițiul,
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind explicația,
de la o temă dată și expresii care sugerează problematizarea
Ed. civică operații de înmulțiri;
3.1. - verificarea produselor cu ajutorul calculatorului;
LLR - efectuare de înmulțiri, după criterii date.
2.5.
Lb. și lit. română 1.2.; 3.3. Virgula -citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale:  Evaluare după
4.1.; 4.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manual, fișe de lucru rezolvarea
Text suport ,,Cum raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale: sarcinilor de
citești ...” de Grete cu sensurile oferite de dicţionar ; conversația euristică, învățare
Tartler - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicația, exercițiul,
Ed. civică 3.1. proprii ; ciorchinele
- transcrierea unui enunț care exprimă o întrebare
Geografie 2.2. și o exclamare;
- explicarea rolului virgulei în comunicare;
- alcătuiri de enunțuri prin care se evidențiază
folosirea virgulei.
Științe ale naturii 1.1.; 1.2. Medii de viață: - realizarea unei planșe cu titlul Viețuitoare din Resurse materiale: Evaluare după
2.1.; 2.2. Pajiștea România; manual, laptop, fișe rezolvarea

23
2.3.; 2.4. -identificarea unor criterii de ordonare, clasificare de lucru sarcinilor de
2.5.; 3.2. în cadrul unor grupe de corpuri, fenomene, Resurse procedurale: învățare
procese ; conversația euristică,
-completarea unor tabele/ diagrame referitoare explicația, exercițiul,
la pajiști; organizatorul grafic,
LLR 3.6.; 4.5. -exerciții creative- enunțuri despre ,,armele de diagrama Venn,
apărare ale plantelor”; SINELG , ciorchinele
Istorie 1.1. - identificarea imaginii care se potrivește unei
definiții;
- alcătuiri de enunțuri despre importanța pajiștiii
în activitățile oamenilor;
- observarea unor tipuri de sol, descrierea acestora
Muzică și mișcare 1.2. Măsura de patru - audierea unor piese muzicale, cu observarea Resurse materiale:  Observarea
2.2. timpi. Nota întreagă unor diferenţieri de gen, expresivitate, tempo manual, laptop, CD sistematică
(lent/rapid), măsură (binară/ternară), ritm, Resurse procedurale  Probă orală
JM 1.3. aspecte dinamice şi timbrale; explicația,
-audiţie şi urmărire pe portativ a notelor şi conversația,
Ed. civică 3.1. pauzelor unor cântece simple, cu textul muzical în demonstrația,
faţă, urmărind cu degetul pe hârtie sau pe tablă exercițiul
succesiunea de înălţimi de sunete şi valori de note
şi pauze;
- exersarea notaţiei duratelor, cu utilizarea
noţiunilor de valori de note (notă întreagă, doime,
pătrime, optime), respectiv de pauze (pătrime,
optime);
- jocuri de recunoaştere a înălţimilor şi valorilor de
note deja scrise

Marți Lb. și lit. română 1.2.; 3.3. Maratonul - verbalizarea situațiilor în care se pune virgule; Resurse materiale: Observare
4.1.; 4.5. semnelor de - scrierea unor enunțuri (cu și fără virgulă), manualul, fișe de lucru sistematică
punctuație observarea diferenței de înțeles între enunțuri; Resurse procedurale:
- explicarea rolului ghilimelelor în enunțuri date; conversaţia euristică,
Ed. civică 3.1. Text suport ,,Cum - semnificația punctelor de suspensie în enunțuri explicaţia, exerciţiul,
citești ...” de Grete date; cadranele

24
Tartler - rolul liniei de dialog;
Scriere creativă: Redactarea unui scurt text în care
să se folosească cel puțin cinci semne de
punctuație diferite ( de exemplu: un dialog).
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. RECAPITULARE - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Temă de lucru în
1.4.; 1.5. - stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru clasă:
2.1.;2.3. Text suport raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale: - formulare de
2.5.;3.1. ,,A doua carte cu cu sensurile oferite de dicţionar ; conversaţia euristică, răspunsuri
3.2.; 4.4. Apolodor”, de Gellu - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicaţia, exerciţiul,
Naum proprii; blazonul, explozia
Științe ale naturii 1.1. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează stelară
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
AVAP 1.2. textul citit;
- completarea unor spații lacunare cu informații
din text;
- desenarea celor patru personaje, conform
descrierii din text.
Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea cu un - aflarea unor produse, după criterii date; Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.1. număr de o cifră, cu -aflarea produsului dintre un număr și o sumă / manual, culegere clasă
trecere peste ordin diferență; Resuse procedurale: - aflarea unor
- găsirea dublului/triplului/jumătății/treimii unor conversația euristică, produse
numere date; explicația, exercițiul,
- compunerea unor exerciții după modele date; problematizarea
Ed. civică - scrierea unor numere date ca produse de doi sau
3.1. trei factori;
Geografie - rezolvare / compunere de probleme.
2.2.
Educație fizică 1.1.; 2.3. Calități motrice  Trecerea din diferite poziţii în altele, la semnale Resurse materiale:  Probă practică;
2.5.; 2.6. auditive, vizuale: din stând în sprijin ghemuit, teren de sport, fluier,  Aprecierea
3.1.; 3.3. Viteza din culcat dorsal în stând ş.a. minge activităţilor
 Efectuarea unor exerciţii specifice vitezei de Resurse procedurale: elevilor cu
reacţie: la stimuli vizuali (schimbări de poziţii); conversația, explicația evidenţieri
Ed. civică 3.1. la stimuli auditivi: ridicări şi depuneri de demonstrația, jocul individuale şi
obiecte; colective /

25
JM 1.1.  Aruncări şi prinderi de obiecte de pe loc şi din calificative
deplasare;
 Aruncarea mingii în sus şi prinderea ei;
 Alergare pe loc, mers alternat cu alergare; 7-15
m; 2-3 ori; pauză 30";
 Alergare în coloană câte unul şi câte doi; 10-20
m; de 2-3 ori; pauză 30";
 Alergare şerpuită, cu ocolirea unor obstacole,
cu trecerea peste sau sub diferite obstacole;
10-20 m; de 2-3 ori; pauză 30";
 Alergare cu genunchii sus, alternată cu joc de
glezne; 10-20 m; de 2-3 ori; pauză 30";
 Alergare cu picioarele întinse, cu pendularea
gambelor înapoi; 8-10m; de 2-3 ori; pauză 30";
 Alergare cu plecări din diferite poziţii; 15-30m;
de 3 ori; pauză 1';
 Alergare în linie dreaptă în condiţii de
întrecere; 25 m; de 3 ori; pauză 1'-1'30";
 Alergare de viteză pe 15-20 m, cu start de sus;
de 2-3 ori; pauză 45";
Evaluare: Alergare de viteză pe 25 m

Miercuri Limba engleză – 2 ore


Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. RECAPITULARE - citirea individuală, în șoaptă, a textului suport; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. -evidențierea relațiilor dintre elemente diferite de manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. Text suport structură și conținut; Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. ,,A doua carte cu - antrenament de scriere creativă: formularea de conversația, explicația
Apolodor”, de Gellu întrebări ale căror răspunsuri se regăsesc în textul exercițiul, joc de rol,
Naum citit; cvintetul, ciorchinele,
Ed. civică 3.1 - selectarea variantei corecte, de răspuns, dintr-un scheletul de recenzie,
set de enunțuri dat și argumentarea alegerii făcute diamantul

26
JM 1.3. - exprimarea părerii despre personajele textului;
- selectarea unor cuvinte care redau imagini
AVAP 1.2. vizuale, auditive;
- redarea poeziei printr-un desen;
Jocuri de imaginaţie: Ne imaginăm! Ce auzim? Ce
mirosim? Ce vedem?
Geografie 2.2.;2.3.; România – - exerciții de identificare pe hartă a Resurse materiale: Observare
3.1.;3.2.; elemente de vecinilor/limitelor; manualul, harta fizică sistematică
4.3.; geografie generală - identificarea țărilor vecine României și a României; atlas
localizarea acestora pe hartă cu ajutorul punctelor geografic
 Limite și vecini cardinale; Resurse procedurale:
Științe 2.1.  Relieful. - localizarea pe hartă a granițelor conversaţia euristică,
Caracteristici României; explicaţia, observarea
generale și - definirea în cuvinte proprii și utilizarea dirijată, învăţarea prin
Matematică 2.4. trepte de relief în enunțuri a noțiunii de graniță; explorare şi
- orientarea pe harta fizică cu ajutorul investigare, mozaic,
semnelor și culorilor convenționale. cadranele
exerciții – joc de orientare pe hartă;
exerciţii de comparaţie a treptelor de relief (munţii
şi dealurile, dealurile şi podişurile, podişurile şi
câmpiile);
- efectuarea unei adunări pentru a găsi câți metri
are cel mai înalt vârf din țara noastră;
-localizarea treptelor de relief pe harta fizică a
României;
-identificarea principalelor trepte de relief ale
României după altitudine și poziția geografică;
-descoperirea/identificarea caracteristicilor
generale ale formelor de relief prin observarea
hărții fizice a României;
-enunțarea importanței formelor de relief și a
modului în care acestea influențează mediul
natural;

27
Arte vizuale și 2.1; 2.2.; Brățara prieteniei - - observarea dirijată a unor imagini, pentru Resurse materiale:  Aprecieri
abilități practice 2.3.; 2.4. Tehnici de lucru cu identificarea materialelor / culorilor; manual, sfoară verbale individuale
fire textile - descrierea etapelor de lucru pentru a obține o colorată, mapă cu și frontale
brățară; clips sau bandă
Ed. civică 3.1. -realizarea unei brățări adezivă, riglă, foarfecă  Probă practică
Resurse procedurale:
conversația,
explicația, observarea
dirijată, munca
independentă

Religie Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. RECAPITULARE - redactarea unui dialog între Apolodor și biban; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. - selectarea din text a unor substantive, după manual, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. Text suport criterii date; Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. ,,A doua carte cu - redactarea unei compuneri care să-i aibă ca eroi conversația, exercițiul,
4.5. Apolodor”, de Gellu pe cei trei prieteni: Apolodor, Amedeu și Ilie; explicația, cadranele,
Naum - scrierea unei cărți poștale, pentru Apolodor; copacul ideilor
Ed. civică 3.1. - exerciții diverse cu semne de punctuație;
- redarea, printr-o definiție, a rolului cărții;
MM 2.1. - interpretarea cântecului ,,Apolodor’’.

Matematică 2.4.;2.5. Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile Resurse materiale:  Observarea
5.1.; 5.3. număr de două în care un factor este scrie cu două cifre; manualul, fișe de lucru sistematică:
cifre, fără trecere - estimarea rezultatului unei înmulțiri și verificarea Resurse procedurale: atitudinea elevilor
peste ordin rezultatului ; conversaţia, faţă de sarcina dată
- compararea unor expresii numerice ce conțin explicaţia,
înmulțiri, fără a efectua calculele; demonstrația,
Ed. civică 3.1. - utilizarea calculatorului pentru verificarea unor exerciţiul,

28
Joi operaţii de înmulţire; problematizarea
Geografie 2.2. - utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea
de exerciții care conțin înmulțiri ;
LLR 2.4. - analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire .
Educație fizică 1.1.; 2.3. Calități motrice  Stând – ridicare pe vârfuri coborâre pe Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 2.6. călcâie, cu diferite poziţii de mişcări de braţe, banca de gimnastică, sistematică;
3.1.; 3.3. Îndemânarea îndoirea trunchiului înainte cu ducerea jaloane, bastoane  Aprecierea
braţelor lateral; 3 ori (4-8 repetări); pauză 10- Resurse procedurale: activităţilor
15"; conversația, explicația elevilor cu
Ed. civică 3.1.  Stând – deplasarea înainte şi înapoi cu diferite demonstrația, jocul evidenţieri
mişcări ale barţelor la fiecare pas; 10-15 m; 3- individuale şi
JM 1.1. 5 ori; pauză 10-15"; colective
 Stând – rotare de braţe înainte, urmate de
ghemuire, revenire în stând cu rotare de braţe
înapoi; 2 ori (4-8 repetări); pauză 15";
 Mers de echilibru pe banca de gimnastică,
mers pe vârfuri, deplasare cu pas încrucişat
peste bancă, mers pe bancă şi sărituri peste
obstacole aşezate pe bancă; de 2-4 ori pentru
fiecare exerciţiu; pauză 15-30";
 Câte doi, unul înapoia altuia menţinând în
echilibru un baston pe umeri; din această
poziţie se execută deplasări; pe 10-15 m; de 3-
5 ori; pauză 20";
 Ştafetă pe echipe cu alergare în viteză, ocolirea
jaloanelor, întoarcerea în viteză, predarea
ştafetei următorului elev, care continuă
acţiunea
JOC: Cine este cel mai îndemânatic?

Vineri Istorie 1.1.; 1.2. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale:  Probă scrisă
1.3.; 2.1. fișe de evaluare

29
2.3.; 3.1. Trecutul și Resurse procedurale:
3.2.; 4.1. prezentul din jurul conversaţia, munca
nostru independentă

Matematică 2.4.; 2.5. Înmulțirea cu un - aflarea produselor, verificare prin schimbarea Resurse materiale: Temă de lucru în
5.1.; 5.3. număr de două locului factorilor; manualul, Culegere de clasă:
cifre, fără trecere - aflarea unor sume / diferențe dintre produse; exerciții și probleme - aflarea unor
peste ordin - completarea unor casete goale cu factori Resurse procedurale: produse
Ed. civică 3.1. corespunzători; conversaţia,
- rezolvare / compunere de probleme; explicaţia,
JM 1.3. - transformarea unor produse de doi factori în demonstrația,
produse de trei factori; exerciţiul,
- completarea unor casete cu cifrele care lipsesc; problematizarea
- jocuri matematice.
Ed. civică 1.1.; 1.2. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale:  Probă scrisă
3.1.; 3.3. fișe de evaluare
Locuri de Resurse procedurale:
apartenență conversaţia, munca
independentă

Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și Vânătorii și rațele Resurse materiale  Observarea
1.3.; ștafete cuprinzând Elevii se constituie în două echipe, una de curtea școlii, minge sistematică
variante de „vânători” și cealaltă „de rațe”. Pe suprafața de joc Resurse procedurale:
aruncare și prindere se trasează un dreptunghi/pătrat sau cerc, în conversația euristică,
interiorul cărora se plasează „rațele”. „Vânătorii” explicația,
se dispun în exteriorul figurii trasate pe sol și demonstrația, jocul
încearcă să „vâneze” (să atingă de la mijloc în jos)
Ed. fizică 1.2.; 3.1. câte o rățușcă, cu o minge pe care o pasează între
ei. Se joacă contratimp, fiecare echipă, fiind pe
rând, timp de trei minute „vânători”.
Câștigă echipa care „vânează” cele mai multe
rățuște în timp de 3 minute.

30
Săptămâna 5
Luni Matematică 2.4.; 2.5. Înmulțirea cu un - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile Resurse materiale:  Temă de lucru în
5.1.; 5.3. număr de două în care un factor este scris cu două cifre ; manual, fișe de lucru clasă:
cifre, cu trecere - efectuarea unor înmulțiri utilizând procedee de Resurse procedurale: -efectuarea de
peste ordin calcul rapid; conversaţia euristică, înmulțiri în
- compararea unor expresii numerice ce conțin explicaţia, concentrul 0-
Ed. civică 3.1. înmulțiri, fără a efectua calculele; demonstrația, 1 000 000, cu
- descoperirea regulii unui șir și completarea exerciţiul, jocul trecere peste ordin
JM 1.3. acestuia utilizând operații de înmulțire; didactic
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în
efectuarea înmulțirilor;
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea
de exerciții care conțin înmulțiri ;
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar
operații de înmulțire;
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la operații date .
Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Charlie și fabrica -citirea individuală, în șoaptă, a textului suport ; Resurse materiale: Observare
1.4.; 1.5. de ciocolată, de -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin manualul, fișe de lucru sistematică
2.1.;3.1. Roald Dahl raportare la contextul în care apar şi confruntarea Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. cu sensurile oferite de dicţionar ; conversația euristică,
4.5. - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri explicația, exercițiul,
proprii ; cadranele
Ed. civică 3.1. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din
Geografie 2.2. textele citite;
Științe 1.1.;1.2.; Pădurea / Pădurea - utilizarea unor modele pentru observarea Resurse materiale:  Temă de lucru în
2.1.;2.2.; – o comoară a relațiilor dintre componentele unui sistem manual, planșe clasă
2.3.;2.4.; naturii (proiect) (de exemplu: utilizarea unor planșe, didactice, laptop, fișe -completarea unui
2.5.;3.2. diapozitive reprezentând diverse medii de viață Resurse procedurale: ciorchine

31
pentru observarea relațiilor dintre condițiile conversația, exercițiul,
oferite de acestea și aspectul viețuitoarelor); explicația, ciorchinele,  Evaluare după
LLR 4.5. -exerciții de alegere a variantelor corecte; cadranele, bulgărele rezolvarea
-completarea unei fișe de observații referitoare la de zăpadă sarcinilor de
Geografie 4.2. caracteristicile pădurii (conifere / foioase); învățare
- recunoașterea unor plante / animale din imagini
AVAP 1.2. date;
- realizarea unor planșe-colaj cu denumiri date;
- redactarea unei compuneri cu titlul ,,Pădurea”
Muzică și mișcare 1.2.;2.2. Genuri muzicale. - explicarea termenilor ,,folclor” și ,,folclor Resurse materiale: Observare
Folclorul copiilor muzical”; manual,laptop, fișe de sistematică
JM 1.1. - interpretarea cântecului ,,Melc, melc”; lucru
- discuții privind dansurile / jocurile populare; Resurse procedurale
Ed. civică 3.1. - interpretarea cântecului ,,Hora”; conversția, explicația,
- discuții despre jocurile populare naționale și exercițiul, jocul
Geografie 2.3. locale; didactic
- prinderea în horă / dansarea unor jocuri
populare specifice zonei locale.
Marți Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Charlie și fabrica - completarea unor spații lacunare cu informații Resurse materiale: Evaluare după
1.4.; 1.5. de ciocolată, de din text; manual, fișe de lucru rezolvarea
2.1.;3.1. Roald Dahl - stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date; Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
3.2.; 3.3. - exerciții diverse cu substantive; conversația euristică,
4.5. - redactarea unei cărți poștale, după cerințe date; explicația, exercițiul,
- completarea unui ciorchine, pornind de la organizatorul grafic,
cuvântul ,,ciocolată”; diamantul, jocul
JM 1.3. - completarea fișei ,,Harta lecturii”; didactic, ciorchinele
- enumerarea tipurilor de cărți;
MM 2.1. JOC: Melodie în balon
Fiecare elev va avea de umflat un balon și de
mâncat o bucățică de ciocolată. În timp ce umflă
balonul și mănâncă ciocolată, trebuie să cânte un
refren sau o strofă dintr-un cântec astfel încât să
se înțeleagă cuvintele.
Lb. și lit. română 1.4.; 2.1. Proiect – Cea mai Realizarea unei cărți: Resurse materiale:  Observare

32
2.5.; 4.5. frumoasă carte - formarea echipelor și trasarea rolurilor pentru manual, diverse sistematică
fiecare membru din echipă (autor, ilustrator, materiale
Ed. civică 3.1. redactor etc.); Resurse procedurale:
- se stabilesc detaliile, apoi se realizează macheta / conversația euristică,
JM 1.3. schița cărții; explicația, munca
- fiecare membru al echipei își face treaba sa, apoi individuală și de grup,
fiecare echipă își va ansambla părțile componente, turul galeriei, analiza
astfel încât să rezulte o carte; SWOT
- fiecare echipă își prezintă propria carte.
Matematică 2.4.2.5.; Înmulțirea cu un - efectuarea de înmulțiri cu trecere peste ordin, în Resurse materiale:  Evaluarea
5.1; 5.3. număr de două concentrul 0 – 1 000 000 ; manual, culegere după rezolvarea
cifre, cu trecere - utilizarea simbolurilor (< ,>, =) pentru Resurse procedurale: sarcinilor de
peste ordin compararea unor produse ; conversaţia euristică, învățare:
Ed. civică - rezolvarea de probleme în care apar operații de explicaţia, exerciţiul, -Tehnica
3.1. înmulțire ; problematizarea semaforului
Geografie - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
2.2. de la expresii care sugerează operații de înmulțire;
- exerciții de aproximare a produselor;
- aflarea unor sume / diferențe între produse.
Educație fizică 1.1.; 2.3. Calități motrice  Ştafetă pe echipe: aleargă până la cerc, intră Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 2.6. în cerc, scoaterea pe picioare, alergare în jaloane, fluier, mingi sistematică;
3.1.; 3.3. Îndemânarea viteză înapoi, predarea ştafetei următorului Resurse procedurale:  Aprecierea
copil care continuă acţiunea; conversația, explicația activităţilor
Ed. civică 3.1.  Ştafete: săritură pe un picior până la un punct demonstrația, jocul elevilor cu
fix, ocoliri, întoarcere în alergare de viteză cu evidenţieri
JM 1.1. predarea ştafetei la următorul care continuă individuale şi
acţiunea; colective
 Sărituri din ghemuit în ghemuit prin 3 cercuri
aşezate unul lângă altul, ridicare,alergare până
la un punct fix, ocolire, întoarcere în alergare
pe lângă cercuri cu predarea ştafetei la
următorul;
 Aruncarea mingii în perete, alergare,
culegerea ei, întoarcere în alergare cu mingea

33
în mână şi predarea ei la următorul care
continuă acţiunea;
 Corectări, recomandări;
JOC: Cursa pe numere:
Elevii sunt împărţiţi în echipe egale, două sau mai
multe. Jucătorii sunt aşezaţi în flanc, fiecare dintre
ei poartă un număr pe tricou. În faţa liniei de
plecare la o distanţă de 2-3 m, într-un cerc se află
un obiect (o minge sau o sticlă de plastic), iar la
distanţa de 10-15 m se stabileşte punctul
terminus, pe care trebuie sa-l ocolească membrii
echipelor. Când conducătorul jocului strigă un
număr, toţi elevii care au acest număr pleacă în
cursă, „culeg” obiectul, aleargă, ocolesc punctul
fix, lasă obiectul în cerc şi trec în spatele şirului.
Primul care termină cursa aduce un punct echipei
sale. Jocul se repetă până când aleargă toţi
jucătorii. Câştigă echipa cu cele mai multe puncte.

Miercuri Lb. engleză – 2 ORE


Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Evaluare sumativă Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
1.4.; 1.5. fișe de evaluare
2.1.;3.1. U.Î. ,,Carte Resurse procedurale:
3.2.; 3.3. frumoasă, cinste cui conversația, munca
4.5. te-a scris” independentă

Geografie 2.2.;2.3.; Clima, apele, -evidențierea factorilor principali care determină Resurse materiale:  Evaluare după
3.1.;3.2.; vegetația, animalele clima unei țări; manual, hărți ale rezolvarea
4.3.; și solurile -caracterizarea climei unei regiuni geografice în orizontului local și ale sarcinilor de
funcție de factorii următori: poziția geografică, localității, harta rețelei învățare:
Științe ale naturii 2.1. forma de relief, precipitații și mișcarea curenților hidrografice, atlas / Tehnica „Fără
de aer, apropierea față de Marea Neagră; dicționar geografic, mâini ridicate”

34
LLR 3.1.; 3.3. -exerciții de stabilire a corespondențelor între laptop, CD, film
caracteristicile climei și cele ale florei și faunei; documentar
-activități de observare în natură pentru videoproiector
identificarea principalelor tipuri de sol (în funcție Resurse procedurale:
de zona geografică) și precizarea importanței conversaţia,
acestora; explicaţia, exerciţiul,
-completarea calendarului naturii și formularea bulgărele de zăpadă,
unor aprecieri empirice referitoare la climă și cadranele, observarea
vreme; dirijată
-exerciții de identificare a factorilor care
determină modificarea climei;
-abordare interdisciplinară cu științele naturii
pentru observarea elementelor specifice apelor
curgătoare: izvor, albie, afluenți, confluență, gură
de vărsare;
-poziționarea pe hartă a principalelor râuri ale
României;
-explicarea corectă a noțiunilor geografice (liman,
lagună, ape curgătoare, ape stătătoare, pâraie,
bălți, mlaștini, lacuri) utilizând un dicţionar
geografic ;
-localizarea pe hartă a principalelor lacuri din țara
noastră și clasificarea lor după criteriul „lacuri
naturale-lacuri artificiale”;
-precizarea importanței apelor curgătoare /
stătătoare;
-identificarea caracteristicilor și a importanței
Dunării și Mării Negre;
-enumerarea țărilor/capitalelor străbătute de
fluviul Dunărea.
Arte vizuale și 2.1; 2.2.; Noi, în diversitatea -observarea unor imagini care reprezintă portrete; Resurse materiale  Evaluare
abilități practice 2.3.; lumii - prezentarea unor caracteristici ( mod de manual, instrumente reciprocă
2.4. încadrare, culori folosite, expresia feței etc.); de lucru
La fel și diferiți – - formulări de răspunsuri la întrebări date; Resurse procedurale:  Expunerea /

35
Portretul - realizarea unui album foto cu fotografii ale conversația, exercițiul Notarea
Ed. civică 3.1. membrilor familiei; explicația, observarea lucrărilor
EVALUARE - realizarea unui portret. dirijată, analiza SWOT

Religie Activități pe discipline

Lb. și lit. română 1.1.; 1.2. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale:  Evaluarea după
1.4.; 1.5. Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare / rezolvarea sarcinilor
2.1.;3.1. vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare de ameliorare/
3.2.; 3.3. (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi Resurse procedurale: dezvoltare:
4.5. identificate după evaluarea sumativă. conversația, exercițiul, Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat explicația, jocul
Ed. civică 3.1. de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care didactic
vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea când - efectuări de înmulțiri în concentrul 0 – 1 000 000; Resurse materiale : Evaluarea după
5.1.; 5.3. factorii au cel mult - utilizarea algoritmului de calcul al înmulțirii unui manual, fișe de lucru rezolvarea
trei cifre număr natural cu un număr de trei cifre ; Resurse procedurale: sarcinilor de
- utilizarea terminologiei matematice (dublu, conversația, exercițiul, învățare:
jumătate, de … ori mai mare) în scrierea explicația, -Tehnica
Ed. civică 3.1. operațiilor de înmulțire și rezolvarea acestora ; demonstrația, „Răspunsului
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar problematizarea la minut” la
Geografie 2.2. operații de înmulțire; întrebări precise,
- ordonarea unor produse și asocierea cu literele clare, ce se
potrivite pentru a obține informații din domeniul adresează fiecărui
științelor; analiza informațiilor obținute. elev
Ed. fizică 1.1.; 2.3. Calități motrice  Stând – ridicare pe vârfuri coborâre pe călcâie, Resurse materiale:  Observarea
2.5.; 2.6. cu diferite poziţii de mişcări de braţe, îndoirea fluier, banca de sistematică;
3.1.; 3.3. Îndemânarea trunchiului înainte cu ducerea braţelor lateral; gimnastică, jaloane,  Aprecierea
3 ori (4-8 repetări); pauză 10-15"; mingi/sticle de plastic activităţilor
Ed. civică 3.1.  Stând – deplasarea înainte şi înapoi cu diferite Resurse procedurale: elevilor cu

36
mişcări ale barţelor la fiecare pas; 10-15 m; 3- conversaţia, evidenţieri
JM 1.1. 5 ori; pauză 10-15"; explicaţia, individuale şi
 Stând – rotare de braţe înainte, urmate de demonstraţia, jocul colective /
ghemuire, revenire în stând cu rotare de braţe calificative
înapoi; 2 ori (4-8 repetări); pauză 15";
 Mers de echilibru pe banca de gimnastică,
mers pe vârfuri, deplasare cu pas încrucişat
peste bancă, mers pe bancă şi sărituri peste
obstacole aşezate pe bancă; de 2-4 ori pentru
fiecare exerciţiu; pauză 15-30";
 Câte doi, unul înapoia altuia menţinând în
echilibru un baston pe umeri; din această
poziţie se execută deplasări; pe 10-15 m; de 3-
5 ori; pauză 20";
 Ştafetă pe echipe cu alergare în viteză,
ocolirea jaloanelor, întoarcerea în viteză,
predarea ştafetei următorului elev, care
continuă acţiunea;
 Ştafetă pe echipe: aleargă până la cerc, intră
în cerc, scoaterea pe picioare, alergare în
viteză înapoi, predarea ştafetei următorului
copil care continuă acţiunea;
 Ştafete: săritură pe un picior până la un punct
fix, ocoliri, întoarcere în alergare de viteză cu
predarea ştafetei la următorul care continuă
acţiunea;
 Sărituri din ghemuit în ghemuit prin 3 cercuri
aşezate unul lângă altul, ridicare,alergare până
la un punct fix, ocolire, întoarcere în alergare
pe lângă cercuri cu predarea ştafetei la
următorul;
 Aruncarea mingii în perete, alergare,
culegerea ei, întoarcere în alergare cu mingea
în mână şi predarea ei la următorul care

37
continuă acţiunea;
 EVALUARE

Vineri Istorie 1.1.; 1.2. Grecii – prima -lectura unor texte care ilustrează date despre greci Resurse materiale:  Evaluarea
1.3.; 2.1. civilizație a Europei (ocupații, locuințe, obiceiuri) și Grecia; manual, fișe de lucru după rezolvarea
2.3.; 3.1. -studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt Resurse procedurale: sarcinilor de lucru
3.2.; 4.1. menționate date, perioade de timp și nume; conversația, metoda
-deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric RAI, explicația,
Geografie 3.1. prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat; exercițiul, mozaic,
- compararea unor construcții; ciorchinele, lucru cu
LLR 3.3. - localizarea Greciei pe hartă, a cetăților Sparta și harta
Atena etc.;
- ordonare cronologică a unor evenimente istorice;
- formulare de răspunsuri la întrebări date, pe baza
unor texte citite.
Matematică 2.4.;2.5.; Înmulțirea când - efectuarea de înmulțiri, verificare cu ajutorul Resurse materiale: Observare
5.1; 5.2.; factorii au cel mult calculatorului; culegere, fișe de lucru, sistematică
5.3. trei cifre - exerciții de descompunere; calculator
- rezolvare de probleme; Resurse procedurale:
- completarea unor casete cu numere potrivite; conversaţia,
Ed. civică 3.1. - aflarea unor sume / diferențe / produse, după un explicația, exercițiul,
model dat; problematizarea
JM 1.3. - scrierea unor numere ca sumă / diferență /
produs de două numere;
- efectuare de înmulțiri, pentru a descifra un cod;
- jocuri matematice.
Ed. civică 1.1.; 1.2. Proiect ,,Tradiții și Șezătoare literară: Resurse materiale : Aprecieri
3.1.; 3.3. obiceiuri - prezentarea unor obiecte de tors, de țesut etc. manual, laptop verbale și
românești” - audierea unor povești, cântece populare; Resurse procedurale: colective
Istorie 4.1. - interpretarea unor cântece din folclorul conversația, exercițiul,
românesc; explicația, mozaic

38
MM 1.1. - interpretarea unor colinde locale;
- confecţionare de obiecte tradiţionale;
LLR 2.5.; 3.6. - prezentarea unor costume populare din diferite
zone ale țării;
AVAP 2.4. - decorarea unor obiecte simple;
- program artistic.
Joc și mișcare 1.1.;1.2.; Jocuri de mișcare și JOC: Între două focuri Resurse materiale: Aprecieri verbale
1.3. ștafete cuprinzând Pe suprafața de joc se trasează un minge individuale și
variante de dreptunghi despărțit în două zone printr-o linie de Resurse procedurale: colective
aruncare și prindere centru. Elevii sunt împărțiți în două echipe, conversația,
Ed. civică 3.1. fiecare dispunându-se cu jumătate din efectiv explicația,
înapoia uneia din liniile de fund ale dreptunghiului, demonstrația, jocul
Ed. fizică 1.2; 3.1. iar cealaltă jumătate se dispune, în linie, în
jumătatea dreptunghiului opusă liniei proprii de
fund. Prin tragere la sorți se acordă o minge uneia
dintre echipe care, la semnalul de începere a
jocului, o pasează între cele două linii (focuri)
încercând să surprindă și să atingă cu mingea unul
dintre componenții echipei adverse aflat între
liniile proprii. Fiecare atingere cu mingea a unui
adversar aduce echipei un punct. Când mingea
iese în afara terenului de joc, ea va fi repusă în joc
de către echipa adversă. După o repriză de 3
minute, echipele schimbă pozițiile liniilor, cei din
centru trecând înapoia liniilor de fund.
Câștigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de puncte.

39