Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică si Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT
Lucrare de laborator Nr. 3
La Prelucrarea semnalelor

Tema: Introducere în MATLAB

A efectuat stundentul grupei: TI-172


Turculet Victor

A verificat profesorul,
asistent universitar: Secrieru Adrian

Chișinău 2020
1. Scopul lucrării
Analiza spectrală a semnalelor periodice prin dezvoltare în serie Fourier şi a semnalelor
neperiodice prin aplicarea transformatei Fourier.

2. Sarcina de lucru Nr. 1.


Utilizând scriptul din Exemplul 3.1, să se efectueze descompunerea în serie Fourier a trei
tipuri de semnale periodice: armonic, dreptunghiular și dinte de ferestrău, pentru două valori ale
numărului de armonici de aproximare N1 și N2, unde N2≈3N1. Să se explice rezultatele
obținute.

Figura 2.1. Reprezentarea grafică a semnalului periodic de tipa armonic, pentru valoarea N1=4.
Figura 2.2. Reprezentarea grafică a semnalului periodic de tipa armonic, pentru valoarea N2=12.

Figura 2.3. Reprezentarea grafică a semnalului periodic de tipa dreptunghiular, pentru valoarea
N1=4.
Figura 2.4. Reprezentarea grafică a semnalului periodic de tipa dreptunghiular, pentru valoarea
N2=12.

Figura 2.5. Reprezentarea grafică a semnalului periodic de tip dinte de ferestrău, pentru valoarea
N1=4.
Figura 2.6. Reprezentarea grafică a semnalului periodic de tip dinte de ferestrău, pentru valoarea
N2=12.

În urma efectuării acestei sarcini, am observat că la executarea programului, cere


următoarele argumente: T - perioada, N - numărul de armonici pentru aproximare, precum şi
tipul semnalului s(t): sinusoidal, dreptunghiular sau „dinte de ferestrău”. Rezultatele se obțin prin
intermediul a patru diagrame: semnalul s(t), descompunerea în armonici, fazele fiecărei
armonici, recompunerea semnalului s(t) prin însumarea armonicilor calculate. Recompunerea
semnalului este diagrama, care ne permite compararea semnalului recompus cu cel inițial și
validarea rezultatelor obținute. Astfel, analizând diagramele, am constat că indiferent de tipul
semnalului, perioada și numărul de armonici joacă rolul foarte important în crearea acestora. Mai
mult decît atît, putem astfel determina semnalele perioadice trebuie să fie uniforme, finite și cu
un un număr finit de discontinuități și de maxime pe durata unei perioade.

3. Sarcina de lucru Nr. 2.


Utilizând scriptul din Exemplul 3.2, studiaţi spectrul unui tren de impulsuri
dreptunghiulare pentru diverse valori ale parametrilor semnalului: perioada T, durata τ și
amplitudinea A. Să se analizeze și să se explice rezultatele obținute.
Figura 3.1. Reprezentarea grafică a spectrului unui tren de impulsuri dreptunghiulare pentru: T =
10, τ = 5, A = 100 și N = 4.

Figura 3.2. Reprezentarea grafică a spectrului unui tren de impulsuri dreptunghiulare pentru: T =
7, τ = 0.9, A = 10 și N = 3.
În acest exercițiu, a fost descompus un tren de impulsuri dreptunghiulare în serie Fourier
complexă. La execuție, programul cere să introduce următorii paramentri ai semnalului: perioada
T, durata τ, amplitudinea A și numărul de armonici pentru aproximare N. Am observat că, în
dependență de acești parametri, spectrul semnalului are o formă diferită. Aceasta este
reprezentată în cele 3 diagrame: spectrul de amplitudine, spectrul de faze și recompunerea
semnalului x(t) prin însumarea componentelor spectrale calculate.

4. Sarcina de lucru Nr. 3.


Să se calculeze și să se construiască caracteristicile spectrale de amplitudini și de faze ale
unor semnale periodice, recomandate de profesor, pentru diverse valori ale parametrilor ce
caracterizează aceste semnale. Să se analizeze și să se explice rezultatele obținute.
a) Exemplu: y ( t ) =12∗cos ( 2 πt ) +2∗sin ( 4 πt )+ 4∗cos ⁡(6 πt), oscilaţii armonice cu
frecvenţele 1, 2 şi 3 Hz şi amplitudinile respectiv 12, 2 şi 4.
b) Exemplu: y ( t ) =20∗sin ( 3 πt ) +56∗cos ( πt )+ cos ⁡( 8 πt ) , oscilaţii armonice cu
frecvenţele 1, 2 şi 3 Hz şi amplitudinile respectiv 20, 56 şi 1.

Figura 4.1. Reprezentarea grafică pentru exemplul a) cu Ts = 0.01, T = 10.


Figura 4.2. Reprezentarea grafică pentru evidenţierea părții reale şi celei imaginare ale spectrului
complex, din exemplul a).

Figura 4.3. Reprezentarea grafică pentru exemplul b) cu Ts = 0.01, T = 25.


Figura 4.4. Reprezentarea grafică pentru evidenţierea părții reale şi celei imaginare ale spectrului
complex, din exemplul b).

În acest exercițiu, cu ajutorul scriptului am avut posibilitatea de a analiza spectrul


semnalului poliarmonic, alcătuit din trei oscilaţii armonice. Pentru oscilațiile date, am utilizat o
frecvență de 1, 2 și 3 Hz, iar amplitudinile le-am luat în conformitate cu varianta primită. După
executare, am obținut graficele semnalului, spectrului de amplitudine (modulul spectrului) şi a
părţilor reale şi imaginare ale spectrului. La fel, am arătat reprezentarea grafică a părții reale şi
celei imaginare ale spectrului complex al semnalului poliarmonic, care la rândul său erau
diferite, datorită faptului că pentru fiecare varintă propusă, erau amplitudini diferite.

5. Sarcina de lucru Nr. 4.


Să se calculeze și să se construiască caracteristicile spectrale de amplitudini și de faze ale
unor semnale neperiodice, recomandate de profesor, pentru diverse valori ale parametrilor ce
caracterizează aceste semnale și, de asemenea, pentru cazul deplasării semnalului în timp și în
frecvență. Să se analizeze și să se explice rezultatele obținute.
Figura 5.1. Reprezentarea grafică a caracteristicilor spectrale de amplitudini și de faze ale unor
semnale neperiodice, pentru Ts = 0.01, T = 10, A = 12, w = 0.8.

Figura 5.2. Reprezentarea grafică a caracteristicilor spectrale de amplitudini și de faze ale unor
semnale neperiodice, pentru Ts = 0.1, T = 13, A = 2, w = 6.

Pentru exercițiul dat, am utilizat un scrip cu procedura fft, prin care am constuit o funcție de
densitate spectrală a unui semnal impuls unitar dreptunghiular centrat în originea de coordonate,
cu amplitudinea A, durata w, pasul de discretizare Ts și durata analizei T. Pentru a obține
reprezentările grafice ale semnalului şi spectrului de amplitudine, am utilizat parametri diferiți,
care aceasta a și condus la grafice care nu se aseamănă.
Întrebări de control

1. Cum apare noţiunea de frecvenţă negativă?


Semnalele cu valori reale au spectre Fourier cu simetrie în jur de zero. Adică, au un
spectru de frecvență negativă care este o imagine în oglindă a spectrului de frecvență pozitivă.
Eșantionarea efectiv preschimbă ambele părți ale spectrului cu multipli ai frecvenței de
eșantionare. Semnalele complexe sunt semnale ale căror eșantioane sunt numere complexe, iar
conceptul de frecvență negativă este necesar pentru asemenea semnale.

2. Cum se schimbă spectrul unei succesiuni periodice de impulsuri la schimbarea


perioadei impulsurilor?
Caracterizarea în domeniul frecvenţă a semnalului periodic se face prin reprezentarea
spectrelor de amplitudini şi faze. Din analiza formei spectrului semnalului periodic în funcție de
perioada sa T, se observă că pe măsură ce T crește, componentele din spectrul semnalului se
“îndesesc”.

3. Cum se schimbă spectrul unei succesiuni periodice de impulsuri la schimbarea


duratei impulsurilor?
Din analiza formei spectrului semnalului periodic în funcție de durata sa τ, se observă că
pe măsură ce crește τ, semnalul reconstructiv este mai dezvoltat și cu detalii mai mărunte. La fel,
numărul armonicelor este mai mare și mai “deasă”, astfel formând trenuri de impulusuri
periodice.

4. Ce caracter are spectrul semnalului neperiodic?


Orice semnal x(t) poate fi caracterizat prin două reprezentări:
 reprezentarea în domeniul timp;
 reprezentarea în domeniul frecvenţă;
Aceste reprezentări mai sunt denumite în mod curent:
 forma de undă a semnalului;
 spectrul de frecvenţe al semnalului;
Oricare din aceste două reprezentări caracterizează în mod univoc semnalul, adică unei
reprezentări în domeniul timp îi corespunde o singură reprezentare în domeniul frecvenţă şi
invers, unei reprezentări în frecvenţă îi corespunde o singură reprezentare în timp.
5. Ce particularităţi are densitatea spectrală a semnalului real?
Densitatea spectrală a semnalului real este determinată cu ajutorul unei comenzi din
Matlab, sub denumirea de real(). Funcția în Matlab, care răspunde pentru crearea densității
spectrale, este fft, iar pentru determinarea acestuia este utilizată un semnal, care depinde de unii
indici importanți în crearea acestuia precum amplitudinea, durata, pasul de discretizare și durata
analizei.

6. Care este legătura dintre durata impulsului şi lărgimea spectrului său?


Largimea spectrului începe să devină mai restrânsă, în momentul în care introducem o
durată mai mică. De aceea, dacă dorim să obținem un spectru mult mai lung și vizibil, trebuie să
ținem cont de durata impulsului. Se recomandă, de a utiliza o valoarea nici prea mică și nici prea
mare, pentru un spectru bine creat.

7. Cum se calculează amplitudinile şi fazele spectrelor semnalelor neperiodice?


În cazul semnalelor neperiodice, amplitudinea se poate determina după formula A = 1/τ,
unde τ, reprezintă durata semnalului, iar pentru calculul fazelor spectrale, se utilizeză comanda
A=abs(xs).

8. În ce constă asemănarea şi deosebirea spectrelor semnalelor discrete şi analogice?


Semnalele discrete sunt caracterizate de amplitudini şi faze, la fel de tip discrete. De
asemenea, este observabil faptul că unei sume de semnale sinusoidale îi va corespunde un
spectru discret de amplitudini, respectiv faze. Semnalele analogice, ele sunt în funcţie de pulsaţie
sau frecvenţă normată şi corespondenţa cu frecvenţa analogică. Ambele tipuri de semnale, sunt
importante și joacă un rol semnificativ în determinarea funcționării a unui echipament electronic.

9. În ce constă şi cum se manifestă suprapunerea spectrelor la discretizarea


semnalului?
Eșantionarea poate fi efectuată și asupra spectrului unui semnal. De exemplu, un semnal
aperiodic (analogic sau discret), de energie finită, are spectrul continuu și calcularea sa în
practică este posibilă numai într-un set finit de frecvențe discrete. Datorită observării spectrului
la frecvențe discrete, evaluarea sa este cunoscută ca eșantionare în domeniul frecvență. Astfel de
eșantionări în domeniul frecvență apar în analiza și estimarea spectrală. Contribu]ia
suprapunerilor spectrale, înseamnă că spectrul al semnalului discret conține aliasuri ale
componentelor de frecvențe ale spectrului semnalului analogic.
Concluzii
În această lucrare de laborator am efectuat analiza spectrală a semnalelor periodice prin
dezvoltare în serie Fourier şi a semnalelor neperiodice prin aplicarea transformatei Fourier. Am
constata că studiul în domeniul frecvențelor, joacă rolul de o importanță deosebită în înțelegerea
a modului în care circuitele electronice prelucrează semnalele electrice. Astfel, am determinat că
un semnal periodic x(t), de perioadă T, poate fi dezvoltat în serie Fourier dacă satisface condițiile
lui Dirichlet, să fie uniform, finit și să aibă un număr finit de discontinuități și de maxime pe
durata unei perioade. Pentru a întări cunoștințele dobândite teoretic, am rezolvat un șir de
exerciții prin care am căpătat abilități practice de lucru cu semnale periodice și semnale
neperiodice.
Bibliografie
1. https://else.fcim.utm.md/pluginfile.php/12488/mod_resource/content/0/PS_Indrumar_Fi
od.pdf
2. http://www.afahc.ro/ro/facultate/cursuri/ccg/MSE/C05%20-%20Semnale
%20periodice.pdf
3. http://telecom.etc.tuiasi.ro/pns/curs/cap6_nou.pdf

S-ar putea să vă placă și