Sunteți pe pagina 1din 3

Modul I: Bazele contabilităţii

Lectia 4: Utilizatorii informației contabile

În cadrul entităților, informațiile circulă atât între diferitele compartimente, cât și în afara acestora, între
diverse persoane cu care entitatea intră în contact.

Informaţia contabilă reprezintă o informaţie economică rezultată din prelucrarea datelor din
contabilitate folosind metode, procedee şi instrumente specifice. Ea este reală, precisă, completă,
operativă, directă.

Informațiile prelucrate și prezentate de contabilitate trebuie să fie relevante și credibile. Relevanța se


referă la utilitatea informațiilor iar credibilitatea presupune ca informația contabiliă să nu conțină erori, să fie
nepărtinitoare și să ofere o imagine corectă și fidelă a evenimentelor și tranzacțiilor.
Investitorii actuali şi potenţiali - sunt persoane juridice sau fizice care au investit sau urmează să
investească în capitalul social al unei întreprinderi. Ei sunt interesați de informația contabilă pentru a ști dacă
societatea este profitabilă și să evalueze capacitatea de dezvoltare a entității: cumpărare, păstrare sau
vânzare a capitalului entității.

Creditorii financiari (de exemplu: băncile acordă împrumuturi /credite, Ministerul Finanţelor Publice,
societăţile de leasing, alţi finanţatori) şi comerciali (furnizorii) sunt acele persoane juridice care pun la
dispoziția entității resursele necesare desfășurării activității sale. Sunt interesați de informații care le permit să
determine dacă împrumuturile acordate vor fi rambursate la scadență.

Instituţiile guvernamentale sunt interesate de alocarea resurselor și implicit de activitatea entităților


pentru realizarea sintezelor economice, elaborarea prognozelor, calculul indicatorilor economici şi
aplicarea politicilor statului în domeniul economic.
Utilizatorii interni sunt interesați de informația contabilă pentru exercitarea atribuţiunilor de
planificare, organizare şi control a activităţii întreprinderii.

Salariaţii - prin sindicate, sunt interesaţi de nivelul salariilor şi securitatea locurilor de muncă, de
identificarea unor oportunități profesionale.

Clienţii sunt interesaţi de stabilitatea relaţiilor comerciale, astfel încât entitatea să le asigure în
continuare bunurile sau serviciile de care au nevoie.

Publicul este interesat de evoluţia entităților pentru a cunoaște impactul activității acestora asupra
comunității locale (dezvoltarea economică locală: crearea de locuri de muncă, contribuția cu impozite și taxe
la bugetul statului, pregătirea profesională), asupra mediului înconjurător (organizațiile ecologiste urmăresc
efectele asupra sănătății populației), asupra aspectelor etice (organizațiile pentru protecția consumatorilor
urmăresc ca prețurile să reflecte calitatea produselor și serviciilor vândute).