Sunteți pe pagina 1din 5

 

MEMORIU TEHNIC
 
 
                Prezenta documentaţie s-a întocmit in vederea proiectării instalaţiilor sanitare aferente investiţiei „CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE P, SAT
TARNA MARE, STR. F.N., NR. F.N., COM. TARNA MARE, JUD. SATU MARE”  amplasata in „COM. TARNA MARE, SAT TARNA MARE, STR. F.N., NR.
F.N., JUD. SATU MARE” având ca beneficiar pe LENGHEL MIHAI SI LENGHEL ADRIANA MARIA
 
             Categoria de importanţă a clădirii este C, clasa de importanţă III .
            
              Proiectul s-a întocmit în urma studierii cerinţelor din tema de proiectare înaintată de către beneficiar, planurilor de arhitectura ale clădirii furnizate de
proiectantul general, proiectul de instalaţii termice interioare respectă normele şi standardele în vigoare, astfel încât să fie asigurate confortul utilizatorilor şi
nivelurile de performanţă necesare.
 
 
                Proiectul a fost elaborat cu respectarea următoarelor normative si standarde in vigoare:
I9-2009 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare;
P118-99 – Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor;
STAS 1478-90 – Construcţii civile si industriale. Alimentarea cu apa la construcţii civile si industriale;
STAS 1795-87 – Canalizări interioare;
STAS 9470/73 – Ploi maxime;
STAS 6054/77 – Terenuri de fundare. Adâncimi de îngheţ. Zonarea teritoriului României;
NP – 084 – 03 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaţiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare utilizând conducte si
materiale plastice.
P118 – Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor, privind protecţia la acţiunea focului;
Legea 458/2002 – Privind calitatea apei potabile;
NP 086 – 05 – Normativ pentru proiectarea, execuţia si exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;
NTPA 002/2002 – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale localitatiilor
Legea nr.10 – 1995 privind calitatea in construcţii
       NP003 -96 Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor tehnice sanitare cu ţevi din
        polipropilena
              Totodată se va ţinut cont de instrucţiunile furnizorilor de echipamente si materiale,
 
               In cadrul volumului de instalaţii sanitare se tratează
          - instalaţii de alimentare cu apa rece
          - instalaţiile interioare de distribuţie a apei reci
          - instalaţiile interioare de distribuţie a apei calde menajere
          - instalaţiile interioare de canalizare a apelor menajere
  - reţele de colectare a apelor uzate menajere
  - alimentare cu apa rece potabila de consum
 
           
In cadrul investiţiei se va construi la adresa menţionata o clădire care va servi ca si incinta pentru alimentaţie publica. In cadrul clădirii se vor amenaja:
depozite, depozite materii prime, depozite produs finit, depozite băuturi, depozite frigorifice, vestiare si grupuri sanitare personal, bucătărie, oficii si anexe,
sala de servire, bar, garderoba si grupuri sanitare clienţi, holuri si spatii de acces, terase.
Regimul de inãltime este P suprafaţa construita aprox 1000,0 mp, suprafaţa utila aprox 900 mp,
 
 
ALIMENTAREA CU APA RECE
 
Pentru alimentarea cu apa de consum se vor folosi numai surse a căror apa îndeplineşte condiţiile de potabilitate – Legea 458/2002 cu anexele
1, 2 si 3. Nu s-au prevăzut surse de apa nepotabila si nici soluţii de folosire a acesteia.
In vederea asigurării debitelor si presiunilor necesare in scopul consumului specific al activităţii de alimentaţie publica – restaurant - alimentarea cu
apa rece a clădirii se va realiza de la reţeaua publica existenta, prin intermediul unui cămin de apometru amplasat la limita proprietatii. Alimentarea clădirii se
va realiza prin intermediul unui conducte PEHD (PEID) D40 pe lungime de 100 m, cuprinsa intre căminul de apometru si clădire, Conductele de polietilena se
vor monta in pat de nisip. La trecerea conductelor prin pereţii fundaţiei se va alege un sistem care va permite tasarea construcţiei fara ca conducta de apa
rece sa fie rupta sau fisurata. De asemenea acest sistem nu trebuie sa permită intrarea apei din teren in subsol.  In căminul de apometru se va monta
aparatul de măsurarea consumului (apometru), un filtru pentru reţinerea impurităţilor si o clapeta de sens,
 
 
REŢELE INTERIOARE DE DISTRIBUŢIE A APEI RECI SI CALDE
 
              După intrarea in clădire reţeaua va fii compusa din conducte construite din tuburi de polipropilena (PPR) preizolate cu PN 10. Acestea au diametrele
cuprinse intre 20 si 50. Aceste diametre pot fii urmărite pe planşe. Reţeaua este realizata cu o distribuţie ramificata. Conducte sunt montate îngropat/aparent
pe langa elemente de structura sau legate de acestea, Conductele de apa rece potabila se recomanda a fii montate pe tavanul parterului si mai apoi in slituri
practicate in zidărie. Conductele de legătura la obiectele sanitare se vor monta îngropat sau aparent si se vor executa din conducte de polipropilena (PPR)
preizolate cu PN 10 având diametre indicate pe planşe. Fiecare racord va cuprinde un furtun flexibil si un robinet de închidere. Golirea instalaţiei se va realiza prin
mai multe puncte, acestea fiind situate la baza coloanei, si in punctele de conta minima..
 
            Apa calda menajera va fi preparata intr-o centrala termica de la parterul cladirii si va fii distrubuita pana la imobil prin intermediul unor conducte
construite din tuburi de polipropilena (PPR) preizolate cu PN 20. Producerea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul uni boiler cu sepentina V =500 l.
Debitul apa calda menajera ce trebuie asigurat este 1200 l/hr. Incaperea centralei termice va respecta conditiile necesare pentru asemenea spatii. In cladire
distributia se va realiza prin conducte  montate pe tavanul parterului. Aceasta urmareste o schema ramificata. Conductele de apa calda au diametre cuprinse
intre Ø 50 si Ø 20. Golirea instalatiei se va face prin robinete dublu serviciu amplasate in punctele de cota minima ale retelei. La amplasarea conductelor si la
alegerea traseelor si a modului de montaj s-a ţinut seama de recomandările normativului I9/2009. Pe cat posibil, traseele conductelor de  apa calda menajera
se va face in paralel cu distribuţia apei reci, respectiv canalizare, alte conducte Intre aceste se vor realiza/respecta distantele minime impuse de normativ,
producător.. Pentru a prelua dilatările de le reţele de distribuţie este necesar sa se realizeze lire de dilatare in conformitate cu cerinţele materialului din care 
se realizează. Pentru acesta sa va fii consultat producătorul materialului, iar daca dilatările nu pot fii preluate pe cale naturala prin schimbări de direcţie ale
traseului, de forma de L, se vor se pot adopta si alte solutii de preluare a dilatărilor compensatoare de dilatate liniare sau bucle de dilatare. Diametrele sunt
specificate pe planşee. Toate conductele vor fii protejate in cochilii de protecţie. Asimilarea materialelor se va face la diametrul interior, Cochiliile de protecţie
trebuie sa asigure si dilatarea conductelor.
                 Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au determinat in funcţie de suma echivalenţilor, conform STAS 1478, iar in cazul
conductelor de legătura la obiectele sanitare s-au avut in vedere si particularităţile constructive ale obiectelor sanitare (diametrele armaturilor obiectelor sanitare),
debit de calcul specific
                 Porţiunile orizontale de conducte se vor monta cu panta de 1‰ in sensul curgerii pentru a permite golirea instalaţiei.
 
Pentru  materialele folosite constructorul are obligaţia sa prezinte aviz sanitar.
 
 
 
OBIECTE SANITARE
 
             Numărul obiectelor s-a stabilit in funcţie de numărul persoanelor care isi vor desfăşura activitatea in clădire., în funcţie de destinaţia clădirii, regimul de
furnizare a apei, pentru a se asigura condiţiile de igienă şi gradul de confort cerut de standardele în vigoare, şi cu respectarea prevederilor din tema de
proiectare cuprinse în caietul de sarcini elaborat de beneficiar
Obiectele sanitare montate in prezentul obiectiv de investitii sunt :
                                        
1 WC cu rezervor pe vas 6
2 Lavoar 6
3 Cada de baie 1
4 Spălător 6
5 Pisoar 2
6 Sifon de pardoseala SP 50 6
 
 Obiectele sanitare vor fii echipate cu baterii amestecatoare si sifoane de scurgere,                     
 In bai se monteaza cite un sifon de pardoseala cu Ø 50mm.
Montarea obiectelor sanitare pe elementale de constructii se va face numai dupa finisarea lucrarilor de constructii.
Amplasarea conductelor de legătura s-a făcut astfel incat sa nu stânjeneasca circulaţia si sa nu necesite mascări costisitoare evitându-se in acest fel
lovirea accidentala a conductelor. Conductele de legatura s-au montat pe perete, deasupra si sub pardoseala, cu panta pentru a asigura scurgerea apei prin
gravitatie.
 
      
INSTALAŢII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA
Pe coloana de scurgere s-au montat piese de curatire la 0.6 m fata de suprafata finita a pardoselii, din doua in doua nivele.
Colectarea apelor menajere se realizează gravitaţional către căminele menajere. Cota canalizării exterioare permite racordarea obiectele sanitare fara
a fii necesara instalarea unei staţii de pompare.
          La realizarea instalaţiilor interioare de canalizare a apelor uzate menajere se vor utiliza tuburi din PVC-KA/PVC KA cu dimensiunile indicate pe
planuri îmbinate cu mufe având inel de cauciuc. Apele uzate menajere sunt evacuate de la obiectele sanitare ale clădirii, prin sifoanele acestora orizontale. La
amplasarea conductelor si la alegerea traseelor si a modului de montaj s-a ţinut seama de recomandările Normativului I9. Pentru conductele de canalizare se va
asigura o panta continua, care sa permită scurgerea apelor uzate prin gravitaţie, respectându-se gradul de umplere maxim admis de 0,65. Pantele recomandate de
montaj in funcţie de diametru sunt precizate pe partile desenate. Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legătura a obiectelor sanitare la coloane s-au
determinat din condiţiile funcţionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din condiţii constructive si hidraulice conform STAS 1795. Conductele de
canalizarea a wc-urilor vor fii montate aparent la nivelul pardoselii.
Conductele de canalizare de la coloane au un diametru de 110 realizate din pvc ka/pvc u. Pe coloane se vor amplasa piese de curatore la nivelul
parterului la o inaltime cca 0,8 m de cota pardoselii finite.
            Pentru evacuarea apelor de pe suprafeţele pardoselilor, din grupurile sanitare, se vor prevedea sifoane de pardoseala, cu garda hidraulica. Pentru
menţinerea gărzii hidraulice, in zonele cu udare redusa a pardoselii, sifoanele s-a racordat la un obiect sanitar cu utilizare frecventa. Ventilarea coloanelor de
canalizare se va realiza pe cale naturala, colanele fiind prelungite deasupra planşeului ultimului nivel sau fiind prelungite in faţada. La partea superioara a
coloanelor de canalizare se vor prevedea căciuli de ventilate confecţionate din tabla sau materiale plastice, montate la cca 0,3m de la suprafaţa planşeului.
       Pentru a evita producerea si transmisia zgomotelor in instalaţie, toate conductele din clădire vor fi antifonate. La trecerea conductelor prin
elementele de constructie s-au prevazut tuburi de protectie (mansoane) conform normativului I9/2009, etansate cu material ignifug. Partea superioara a
mansoanelor de protectie din incaperile dotate cu instalatii sanitare, nu va depasi  nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm.
 
INSTALAŢII DE CANALIZARE PLUVIALA
 
Colectarea apelor meteorice se face prin jgheaburi si burlane (cuprinse in proiectul de arhitectura) si sunt dirijate prin intermediul rigolelor de incinta
către rigolele drumului public, respectiv vor fii drenate prin intermediul unor rigole din PEHD către spatiile verzi ale incintei.
 
RETELE EXTEROARE DE CANALIZARE MENAJERA
 
             Apele rezultate sunt menajere. Apele menajere provin de la grupurile sanitare si bucătăria imobilului. După ieşirea din clădire conductele de
canalizare vor fii realizate din tuburi de tip PVC –KG si vor fii dirijate in cămine menajere exterioare amplasate in imediata vecinătate a locului de ieşire a
conductelor de canalizare interioara. Intre căminele de canalizare si imobil se vor respecta distantele minime de amplasare a conductei. Căminele de
canalizare vor fii acoperite cu capac si rama necarosabil /carosabil. Reţeaua exterioara de canalizare se va executa din tuburi PVC –KG d 160. La montarea
conductelor se va respecta panta de curgere specifica. Conductele exterioare de canalizare se montează sub limita de îngheţ pe pat de nisip. Colectarea
acestor ape uzate se va face către o microstaţie de epurare amplasata pe amplasament. Se va alege o microstaţie de epurare care va asigura epurarea
apelor uzate in proporţie de 99%. Deversarea apelor  epurate din microstaţie de epurare se vor deversa către un dren către o apa curgătoare existenta in
zona. Microstatie de epurare se va conecta la reţeaua de electricitate a imobilului.
 
    Apele evacuate la canalizare vor respecta prevederile NTPA 002/2002 – „Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate in reţelele de canalizare ale
localităţilor”.
           
          Înainte de a fii puse in opera toate materialele si utilajele vor fii supuse controlului normal. Nu se vor folosi materiale, scule sau utilaje care nu
corespund catitativ, tehnic sau nu asigura condiţiile de protecţia a muncii. Înlocuirea materialelor, sau utilizarea unor materiale si utilaje cu caracteristici
inferioare fata de cele prevăzute in prezentul proiect se poate face numai cu consultarea si aprobarea proiectatului de specialitate.
            Instalaţiile de apa rece si apa calda menajera se verifica la o presiune de 1,5 x presiunea de lucru. Presiunea aceasta se va menţine timp de 20
minute., timp in care nu se admit pierderi de presiune. Modul de efectuarea al verificărilor si încercărilor va fii cel prezentat in Normativul I9.
            Pe parcursul realizării lucrărilor se vor efectua verificări la care vor participa beneficiarul, proiectantul si constructorul. Rezultatele si alte aspecte ale
acestor verificări se consemnează in procese verbale,
             Păstrarea si manipularea materialelor si utilajelor se va face cu respectarea prescripţiilor in vigoare, cu respectarea cerinţelor producătorilor de
materiale si utilaje. Materialele in funcţie natura lor se vor depozita in aer liber, sub şoproane, in magazii închise grupate pe tipuri si calitati,
 
PROTECTIA MUNCII, MASURI PSI
 
Cerinţele esenţiale referitoare la protecţia, siguranţa si igiena muncii se refera la
-          siguranţa in exploatare
-          igiena si sănătatea oamenilor
-          protecţia împotriva zgomotului
-          siguranţa la foc
 
In execuţie se vor respecta indicaţiile cu privire la tehnologia de execuţie, modul de depozitare si manipulare a materialelor, precum si normele de protecţie a muncii
cuprinse in:
-          Normativ I9-2009 – proiectarea si executarea instalaţiilor sanitare;
-          Normativ C56 – pentru verificarea calităţii si recepţiei lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente;
-          Norme, legislaţie PSI si PROTECTIA MUNCII in vigoare la data executării lucrărilor.
 
                   In condiţii de exploatare normale si realizate conform prevederilor reglementarilor tehnice instalaţiile prevăzute in prezenta documentaţie nu
prezintă/constituie surse de iniţiere, dezvoltare si propagare a incendiilor, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie, obiectele din
încăperi, In cazul unui incendiu sunt prevăzute condiţii pentru evacuarea persoanelor.
                  Este interzisa folosirea sau depozitarea materialelor, lichidelor sau a gazelor combustibile, inflamabile in alte locuri decât cele special amenajate si
fara respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor specifice.
 

MORAR ALIN - IOAN


tel: 0742 217 909
email: alinmmorarsj@yahoo.com   
ymsg: alinmorarsj