Sunteți pe pagina 1din 4

Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale

Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale preuspune două


acţiuni complementare:

 Trecerea progresivă de la nivelul idealului, scopurilor şi


obiectivelor generale – la formularea obiectivelor
operaţionale

 Specificarea criteriilor sau indicatorilor pe baza cărora un


obiectiv devine operanţional.

Pentru a formula obiective operaţional profesorul trebuie să


consulte mai întâi obiectivele cadru şi de referinţă ale disciplinei
pe care o predă. De asemenea, profesorul trebuie să distingă
conţinutul tipului de obiective urmărite (cognitive, afective,
psiho- motorii) , ca şi nivelul vizat a fi atins de elevi.
Esenţial pentru operaţionalizarea este faptul că se precizeaază
ceea ce va face elevul, performanţa sau competenţa de care va fi
capabil acesta după parcurgerea unei anumite secvenţa a
procesului de predare- învăţare.

Procedura de operaţionalizare a lui R. F. Mager presupune


parcurgerea a trei etape în elaborarea unui obiectiv
operaţional:

1. Specificarea comportamentului final , a rezultatului care se


aşteaptă de la elev la finalul activităţii, luând ca referinţă
categoriile taxonomice şi verbele- acţiune , indicatoare de
comportamente, (vezi tabelul alăturat)
2. Precizarea condiţiilor în care elevii urmează să
demonstreze că au dobândit prerformanţa preconizată , prin
formule verbale ca: având acces la „.., „fiind date”... , „pus
in situaţia de „, utilizând” , cu ajutorul, alegând un , pe baza
, sub forma...

3. Precizarea criteriilor de evaluare, adică specificarea


nivelului de rueşită minimală sau a nivelului la care să se
situeze cunoştinţele deprinderile elevilor pentru a decide
asupra realiozării sau nerealizării obiectivelor de ex. : nr
minim de răspunsuri corecte solicitate, numărul maxim de
greşeli tolerate, reuşita estimată în procente, intervale de
timp acordate pentru rezolvarea sarcinilor, indici de
vitzeză, precizie şi calitate pentru modul de lucru al
elevilor.

Exemplificare:
1. Comportamentul......... 1. Elevii să localizeze
2. Condiţii ....................... 2. Pe hartă
3. Criterii ...........................3. cel puţin trei râuri

In tabelul următor sunt prezentate domeniile in care se regăsesc


obiectivele nivelele (treptele ) pe care le presupun aceste
domenii, precum şi câteva exemple de verbe- acţiune pentru
fiecare dintre acestea:

Domeniul psiho. Domeniul cognitiv Domeniul afectiv


Motor
1. Percepere 1. Cunoaşterea 1. Receptare
Să observe Să definească, să Să asculte, să
Să recunoască recunoască, să diferenţieze , să
Să analizeze identifice, să separe, să
Să compare docândească, să aleagă , să
enumere, să combine, să
formuleze accepte
2. Dispoziţie 2. Comprehensiun 2. Reacţie,
Să dorească e răspuns
Să insiste Să explice, să ofere Să discute, să
exemplu, să practice, să
interpreteze, să joace, să se
distingă, să rezume, conformeze
să transforme
3. Reacţie 3. Aplicare 3. Valorizare
dirijată Să aplice, să Să accepte, să
Să aplice, să stabilească legături, să renunţe, să nege, să
răspundă demonstreze, să dezbată, să
folosească argumenteze
4. Automatism 4. Analiză 4. Organizare
Să execute corect Să observe, să Să discute, să
distingă, să aleagă, să compare, să
clasifice, să deducă, să formuleze, să
ilustreze organizeze
5. Reacţie 5. Sinteză 5. Caracterizare
complexă Să compună, să Să schimbe, să
Să execute relateze, să revizuiască, să
corect, cu uşurinţă ăovestească, să aprecieze critic, să
planifice, să formuleze rezolve.
, să rezume
6. Evaluare
Să aprecieze, să
decidă, să
argumenteze

S-ar putea să vă placă și