Sunteți pe pagina 1din 10

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi dialogate
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public
cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei
cu interlocutorii
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul psihologic, de
interesele şi de nevoile fiecăruia

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri


2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii
2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri


3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate
intenţiei de comunicare
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în faţa colegilor
3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale
3.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare, aplicând în activităţile curente de redactare
strategiile învățate, personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise


4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor
comunicative complexe
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din
limba română standard
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional


5.1. Compararea unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi
5.2. Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie și la cultura altor popoare
Şcoala Gimnazială ”Constantin Brâncuși”
An şcolar: 2020-2021
Clasa a VII-a A
Disciplina: Limba şi literatura română
Manualul de Limba şi literatura română, autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Aura Stancu, Mihaela Bahrim, Elena Corcăcel, Mirela
Dragomir, Editura Intuitext, Bucureşti, 2019
Profesor: LĂDARU ISABELA
Planificarea anuală
Limba şi literatura română

Semestrul Nr. Unitatea de învăţare Nr. de ore Săptămâna Observaţii


crt.
1. Bun venit în clasa a VII-a! 4 SI

Lumea toată într-o carte 32 Săpt. II - IX


2.
Peste mări și țări 36 Săpt. X-XVIII
Semestrul I 3.
Peste mări și țări 4 Săpt. XIX

Pe scena vieții 8 Săpt. XX-XXI


Semestrul 4.
al II-lea Culturile se întâlnesc! 16 Săpt. XXII-XXV
5.
Vocea ascunsă a lucrurilor 32 Săpt. XXVI-XXXIII
6.
7. Bun venit, vacanță! 8 Săpt. XXXIV-
XXXV

TOTAL:140 ore
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I

Unităţi de învăţare Competenţe Număr


Conţinuturi asociate Săptămâna
specifice de ore
1. 2. 3. 4. 5.
I. Bun venit Prezentarea programei, a manualului, a manualului SI
în clasa a digital.
VII-a! Despre limba română, Nichita Stănescu 4
Recapitulare iniţială.
Orizonturile culturii și ale cunoașterii prin lectură
Evaluare iniţială.
II. Lumea 2.1 LECTURĂ
toată într-o 2.3  Narativul literar (I)
carte 3.2 Florin scrie un roman, Mircea Cărtărescu
2.2  Acțiune, timp, spațiu
4.1 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
4.2  Proiect tematic: Cartea legendelor – elemente
5.1 de mitologie românească 12 S II - IV
3.3 LECTURĂ – nonliterar
3.1  Textul nonliterar. Anunțul
3.4 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
4.1 COMUNICĂRII
1.3  Enunțul. Coordonarea în frază. Conjuncții
1.4 coordonatoare
 Vocabularul. Cuvântul și contextul
 Categorii semantice: sinonime, antonime,
omonime, paronime
 Confuzii paronimice. Pleonasmul
 Mijloace de îmbogățire a vocabularului.
Derivarea
 Mijloace de îmbogățire a vocabularului. 4 SV
Compunerea
 Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte
compuse
 Familia lexicală. Câmpul lexical
 Selecția lexicală în limba scrisă și în limba
vorbită
4 S VI
 Termeni științifici
 Limbaj popular. Variație regională a limbii
LECTURĂ S VII
 Structura textelor de tip narativ 4
 Narativul literar (II)
Ieșirea, Ioana Nicolaie
 Narativul literar (II) S VIII
Ieșirea, Ioana Nicolaie
 Momentele subiectului 4
LECTURĂ - nonliterar
 Textul nonliterar – jurnalul de călătorie
REDACTARE
 Etapele scrierii
COMUNICARE ORALĂ S IX
 Negocierea semnificației și a relației cu
interlocutorul 4
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
 Sunetele limbii române. Grupurile de sunete
 Despărțirea în silabe. Utilizarea corectă a
accentului
 Recapitulare
 Recapitulare SX
 Evaluare 4
III. Peste mări 1.2 LECTURĂ
și țări 4.5  Textul epic
Toate pânzele sus!, Radu Tudoran
2.1  Trăsăturile textului epic S XI
2.2  Personajul. Mijloace de caracterizare 4
2.3 REDACTARE S XII
2.4  Caracterizarea personajului literar
3.2 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
5.2  Proiect tematic: Însemnări de călătorie.
Contacte culturale 4
COMUNICARE ORALĂ
 Conceperea și înțelegerea textului oral. Fapt și
opinie
3.3  Recapitulare pentru teză
4.5  Teză
2.3  Corectarea tezei
3.1 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
3.4 COMUNICĂRII
1.2  Verbul. Verbe predicative, verbe auxiliare, 24 S XIII-XVIII
1.3 verbe copulative
4.3  Modurile verbale. Modul indicativ. Modul
imperativ. Modul conjunctiv. Modul
condițional-optativ
 Utilizări sintactice ale formelor verbale
nepersonale. Posibilități combinatorii ale
verbului
 Recapitulare

SEMESTRUL AL II-LEA

Unităţi de învăţare Competenţe Număr


Conţinuturi asociate Săptămâna
specifice de ore
1. 2. 3. 4. 5.
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
III. Peste mări și țări  Substantivul. Articolul S XIX
4
 Cazurile substantivului
 Recapitulare
 Evaluare
LECTURĂ
2.1
IV. Pe scena vieții  Textul dramatic S XX
4.5
Boul și vițeii, Ion Băieșu 4
2.2
 Autor. Personaj dramatic. Limbaj
 Arta spectacolului
2.3 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
2.4  Proiect tematic: Mic ghid turistic
5.1 LECTURĂ-nonliterar S XXI
1
3.3  Dialogul în textul nonliterar. Interviul
4.1 REDACTARE
 Organizarea unui text în funcție de situația de
comunicare. Interviul
1.1  Tipar textual de structurare a ideilor 1 S XXI
1.2  Transformarea vorbirii directe în vorbire
2.1 indirectă
2.4  Scrisul de mână. Așezarea în pagină. Jurnalul
XXI
3.1 COMUNICARE ORALĂ 1
1.3  Ascultarea activă. Tracul comunicativ
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
3.3  Pronumele personal. Pronumele de politeţe.
3.4 Pronumele reflexiv
1.3
 Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal
1.4 S XXI- XXII
posesiv 5
4.1
 Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal
4.2
demonstrativ
4.3
4.4  Pronumele interogativ şi adjectivul pronominal
interogativ. Pronumele relativ şi adjectivul
pronominal relativ
 Pronumele nehotărât şi adjectivul pronominal
4.1 nehotărât Pronumele negativ şi adjectivul
4.2 pronominal negativ. Negaţia în propoziţie
2 S XXIII
4.3  Adjectivul pronominal de întărire
4.4  Recapitulare
 Evaluare
2.1 LECTURĂ
4.5
 Textul liric.
V. Culturile se 2.2
Sufletul satului de Lucian Blaga 2 SXXIII
întâlnesc! 2.3
Acuarelă de Ion Minulescu
2.4
 Limbajul figurat. Repetiţia, metafora
REDACTARE
 Comentarea unor secvenţe de text literar 2 S XXIV
 Descrierea unei emoţii. Stil
ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
5.1  Proiect tematic: Interferenţe culturale
5.2 COMUNICARE ORALĂ
3.3  Transmiterea și recunoașterea emoțiilor
3.4  Atitudini comunicative – respect, toleranță 2
S XXIV
4.1 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
4.5 COMUNICĂRII
 Adjectivul. Adjectivul participial. Posibilităţi
combinatorii ale adjectivului
 Numeralul. Posibilităţi combinatorii ale
numeralului
1.1
 Adverbul 4 S XXV
1.2
 Interjecţia. Onomatopeele. Interjecţia predicativă
 Recapitulare
 Evaluare
2.1 LECTURĂ
4.5  Strategii de interpretare a textelor literare
VI. Vocea ascunsă a S XXVI
2.2 Rondelul lucrurilor, Alexandru Macedonski 4
lucrurilor
2.3 Unde-am greșit?!, Alex Moldovan
2.4 Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele,
Matei Vișniec
5.2  Discuții privind semnificația textelor citite S XXVII
3.2 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
3.3  Proiect tematic: Simboluri cosmice, vegetale și
1.2 zoomorfe în cultura română și universală 4
2.1 LECTURĂ – nonliterar
2.4  Textul nonliterar descriptiv
3.1 REDACTARE
3.2  Reprezentări mentale, integrarea informațiilor
3.4 textului în propriul univers cognitiv și afectiv
4.2  Structuri textuale – secvențe de tip narativ,
4.3 explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea părților S XXVIII
4.4  Cererea -
1.1 COMUNICARE ORALĂ S XXXII
1.2  Structuri textuale în comunicarea orală
1.4 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
4.5 COMUNICĂRII
 Predicatul verbal
 Predicatul nominal
 Subiectul 20
 Atributul
 Complementul direct
 Complementul indirect
 Complementul prepozițional
 Circumstanțialul de cauză
 Circumstanțialul de scop
 Circumstanțialul de mod, de timp, de loc
 Recapitulare
 Recapitulare pentru teză S XXXIII
 Teză 4
 Corectarea tezei
VII. Bun venit,  Recapitulare finală. Fără etichete, Cristina S XXXIV
vacanță! Andone 8 S XXXV
 Evaluare finală
 Recapitulare finală. Orizonturile lecturii și ale
cunoașterii prin lectură