Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala: Gimnazială Hinova/Bistrița Avizat responsabil Comisie metodică,

An şcolar: 2020-2021 prof. Sbrența


Nicuța
Clasa a VII-a Avizat director,
Disciplina: Limba şi literatura română prof. Șoavă George
Profesor: BRĂGĂU ALINA

Manualul de Limba şi literatura română, autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Aurelia Stancu, Mihaela Bahrim, Elena Corcăcel,
Mirela Dragomir, Editura Intuitext, Bucureşti, 2019

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
1.1. Sintetizarea informaţiilor, a intențiilor de comunicare și a atitudinilor comunicative din diverse texte monologate şi dialogate
1.2. Prezentarea unor informaţii, idei şi puncte de vedere, oferind detalii semnificative şi exemple relevante, în faţa unui public
cunoscut, adoptând comportamente paraverbale şi nonverbale adecvate
1.3. Participarea la interacțiuni verbale diverse, apelând la strategii variate de ascultare activă şi de negociere a informaţiei şi a relaţiei
cu interlocutorii
1.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcţie de profilul psihologic, de
interesele şi de nevoile fiecăruia

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri


2.1. Recunoaşterea modurilor în care sunt organizate informaţiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale
2.2. Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse
2.3. Adecvarea atitudinii și a practicilor de lectură în funcție de scopul lecturii
2.4. Dezvoltarea competenţei de lectură prin diversificarea activităţilor consacrate cărţii

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri


3.1. Redactarea unui text complex, având în vedere respectarea etapelor procesului de scriere și selectarea unor structuri adecvate
intenţiei de comunicare
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în faţa colegilor
3.3. Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale
3.4. Evaluarea comportamentelor şi a atitudinilor eficiente sau adecvate de redactare, aplicând în activităţile curente de redactare
strategiile învățate, personalizate în funcţie de profilul psihologic, de interesele şi de nevoile fiecăruia

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise


4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea clară şi precisă a intenţiilor
comunicative complexe
4.2. Exprimarea clară a intenţiei comunicative prin corelarea achiziţiilor lexicale şi semantice cu cele sintactice şi morfologice din
limba română standard
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o comunicare corectă
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală
4.5. Dezvoltarea gândirii logice şi analogice, prin valorificarea competenţei lingvistice, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional


5.1. Compararea unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi
5.2. Compararea unor elemente privitoare la cultura proprie și la cultura altor popoare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ HINOVA/BISTRIȚA Nr. înreg. _____/____________________
ANUL ŞCOLAR 2020/2021
CLASA a VII-a
PROFESOR: BRĂGĂU ALINA
Avizat responsabil de comisie metodică,
Prof. Sbrența Nicuța
Avizat director,
Prof. Șoavă George

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
pentru Manualul de Limba şi literatura română,
autori: Cătălina Popa, Onorica Tofan, Aurelia Stancu, Mihaela Bahrim, Elena Corcăcel, Mirela Dragomir
Editura Intuitext, Bucureşti, 2019

SEMESTRUL I

Unităţi de învăţare Competenţe Număr


Conţinuturi asociate Săptămâna
specifice de ore
1. 2. 3. 4. 5.
I. Bun venit în Prezentarea programei, a manualului, a manualului digital. S 1-2
clasa a VII- Despre limba română, Nichita Stănescu 8 14-25.09
a! Recapitulare iniţială.
Orizonturile culturii și ale cunoașterii prin lectură
Evaluare iniţială.
II. Lumea toată 2.1 LECTURĂ Săpt. 3-10
într-o carte 2.3  Narativul literar (I) 32 28.09-20.11
3.2 Florin scrie un roman, Mircea Cărtărescu
2.2  Acțiune, timp, spațiu
4.1 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
4.2  Proiect tematic: Cartea legendelor – elemente de
5.1 mitologie românească
3.3 LECTURĂ – nonliterar
3.1  Textul nonliterar. Anunțul
3.4 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
4.1  Enunțul. Coordonarea în frază. Conjuncții coordonatoare
1.3  Vocabularul. Cuvântul și contextul
1.4
 Categorii semantice: sinonime, antonime, omonime,
paronime
 Confuzii paronimice. Pleonasmul
 Mijloace de îmbogățire a vocabularului. Derivarea
 Mijloace de îmbogățire a vocabularului. Compunerea
 Îmbinări libere de cuvinte, locuțiuni, cuvinte compuse
 Familia lexicală. Câmpul lexical
 Selecția lexicală în limba scrisă și în limba vorbită
 Termeni științifici
 Limbaj popular. Variație regională a limbii
LECTURĂ
 Structura textelor de tip narativ
 Narativul literar (II)
Ieșirea, Ioana Nicolaie
 Narativul literar (II)
Ieșirea, Ioana Nicolaie
 Momentele subiectului
LECTURĂ - nonliterar
 Textul nonliterar – jurnalul de călătorie
REDACTARE
 Etapele scrierii
COMUNICARE ORALĂ
 Negocierea semnificației și a relației cu interlocutorul
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
 Sunetele limbii române. Grupurile de sunete
 Despărțirea în silabe. Utilizarea corectă a accentului
 Recapitulare
 Evaluare
LECTURĂ 16 Săpt. 11-15
 Textul epic (din 23.11-22.12
III. Peste mări și 1.2 Toate pânzele sus!, Radu Tudoran care 4
țări 2.1  Trăsăturile textului epic ore
2.2  Personajul. Mijloace de caracterizare teză)
4.5

2.3 REDACTARE
2.4  Caracterizarea personajului literar
3.2 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
5.2  Proiect tematic: Însemnări de călătorie. Contacte
culturale
COMUNICARE ORALĂ
 Conceperea și înțelegerea textului oral. Fapt și opinie
3.3  Recapitulare pentru teză S 12-13 (2-8.12)-
4.5
2.3
 Teză evaluare semestrială
3.1  Corectarea tezei
3.4 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
1.2  Verbul. Verbe predicative, verbe auxiliare, verbe
1.3 copulative
4.3  Modurile verbale. Modul indicativ. Modul imperativ.
Modul conjunctiv. Modul condițional-optativ
 Utilizări sintactice ale formelor verbale nepersonale.
Posibilități combinatorii ale verbului
 Recapitulare
ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII
 Substantivul. Articolul
Săpt. XVI
 Cazurile substantivului 4
11-16.01
 Recapitulare
 Evaluare

Unităţi de învăţare Competenţe Număr


Conţinuturi asociate Săptămâna
specifice de ore
1. 2. 3. 4. 5.
LECTURĂ 24 Săpt. XVII-XXII
2.1
 Textul dramatic 18.01-5.03
4.5
Boul și vițeii, Ion Băieșu
2.2
 Autor. Personaj dramatic. Limbaj
IV. Pe scena vieții 2.3
2.4  Arta spectacolului
5.1 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
3.3  Proiect tematic: Mic ghid turistic
4.1  Recapitulare

Semestrul al II-lea

LECTURĂ-nonliterar
 Dialogul în textul nonliterar. Interviul
REDACTARE
1.1  Organizarea unui text în funcție de situația de
1.2 comunicare. Interviul
2.1
 Tipar textual de structurare a ideilor
2.4
 Transformarea vorbirii directe în vorbire
3.1
indirectă
1.3
 Scrisul de mână. Așezarea în pagină. Jurnalul
COMUNICARE ORALĂ
 Ascultarea activă. Tracul comunicativ
3.3 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
3.4 COMUNICĂRII
1.3  Pronumele personal. Pronumele de politeţe.
1.4 Pronumele reflexiv
4.1  Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal
posesiv
 Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal
4.2
demonstrativ
4.3
 Pronumele interogativ şi adjectivul pronominal
4.4
interogativ. Pronumele relativ şi adjectivul
pronominal relativ
 Pronumele nehotărât şi adjectivul pronominal
4.1 nehotărât Pronumele negativ şi adjectivul
4.2 pronominal negativ. Negaţia în propoziţie
4.3  Adjectivul pronominal de întărire
4.4  Recapitulare
 Evaluare
V. Culturile se 2.1 16 S XXIII-XXVI
LECTURĂ
întâlnesc! 4.5 8.03-1.04
 Textul liric.
2.2
Sufletul satului de Lucian Blaga
2.3
Acuarelă de Ion Minulescu
2.4
 Limbajul figurat. Repetiţia, metafora
REDACTARE
 Comentarea unor secvenţe de text literar
 Descrierea unei emoţii. Stil
5.1 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
5.2  Proiect tematic: Interferenţe culturale
3.3 COMUNICARE ORALĂ
3.4  Transmiterea și recunoașterea emoțiilor
4.1  Atitudini comunicative – respect, toleranță
4.5 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
COMUNICĂRII
 Adjectivul. Adjectivul participial. Posibilităţi
combinatorii ale adjectivului
 Numeralul. Posibilităţi combinatorii ale
numeralului
1.1
 Adverbul
1.2
 Interjecţia. Onomatopeele. Interjecţia predicativă
 Recapitulare
VI. Vocea ascunsă a  Evaluare 28 Săpt. XXVII-
lucrurilor 2.1 LECTURĂ XXXIII
4.5  Strategii de interpretare a textelor literare 12.04-4.06
2.2 Rondelul lucrurilor, Alexandru Macedonski (S XXXII lucrare
2.3 Unde-am greșit?!, Alex Moldovan semestrială-
2.4 Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, 24-28.05)
Matei Vișniec
5.2  Discuții privind semnificația textelor citite
3.2 ELEMENTE DE INTERCULTURALITATE
3.3  Proiect tematic: Simboluri cosmice, vegetale și
1.2 zoomorfe în cultura română și universală
2.1 LECTURĂ – nonliterar
2.4  Textul nonliterar descriptiv
3.1 REDACTARE
3.2  Reprezentări mentale, integrarea informațiilor
3.4 textului în propriul univers cognitiv și afectiv
4.2  Structuri textuale – secvențe de tip narativ,
4.3 explicativ, descriptiv, dialogat. Integrarea părților
4.4  Cererea
1.1 COMUNICARE ORALĂ
1.2  Structuri textuale în comunicarea orală
1.4 ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A
4.5 COMUNICĂRII
 Predicatul verbal
 Predicatul nominal
 Subiectul
 Atributul
 Complementul direct
 Complementul indirect
 Complementul prepozițional
 Recapitulare pentru teză
 Teză
 Corectarea tezei
 Circumstanțialul de cauză
 Circumstanțialul de scop
 Circumstanțialul de mod, de timp, de loc
 Recapitulare
VII. Bun venit,  Recapitulare finală. Fără etichete, Cristina 8 S XXXIV- XXXV
vacanță! Andone 7-18.06
 Evaluare finală
 Recapitulare finală. Orizonturile lecturii și ale
cunoașterii prin lectură
 Săptămâna ,,Școala Altfel” va fi stabilită în funcție de contextul epidemiologic 4