Sunteți pe pagina 1din 14

Cuprins

Teste de evaluare inițială ................................................................................................................... 7


3

.
7
1 I. Numere naturale
1 1. Numere naturale .................................................................................................................... 9
.
6 1.1 Scrierea i citirea numerelor naturale .................................................................................. 9
ş
.
0 1.2 Axa numerelor naturale. Compararea i ordonarea numerelor naturale .......................... 14

ş
.
4 1.3 Aproximări și estimări ........................................................................................................ 18
.
4 2. Adunarea și scăderea numerelor naturale ............................................................................. 22
7

.
2.1 Adunarea numerelor naturale. Proprietăți ........................................................................ 22
7

.
2.2 Scăderea numerelor naturale ............................................................................................ 25
4
.
2.3 Exerciții și probleme cu adunări și scăderi ......................................................................... 25
6 .
Teste de evaluare ............................................................................................................................. 32
7
.
Lucrări de verificare a cunoștințelor ................................................................................................ 34
7
.
3. Înmulţirea numerelor naturale .............................................................................................. 35
9
.
3.1 Proprietă i ale înmulțirii ..................................................................................................... 35
1
ţ
.
3.2 Factor comun ..................................................................................................................... 37
5
.
3.3 Exerciții și probleme cu operații de înmulțire .................................................................... 39
7
.
Teste de evaluare ............................................................................................................................. 43
7
.
4. Împӑr irea numerelor naturale ............................................................................................. 45
5
ț
.
4.1 Exerciții și probleme cu operații de împărțire .................................................................... 45
9
.
5. Exerci ii și probleme recapitulative ....................................................................................... 53
1
ț
.
Teste de evaluare ............................................................................................................................. 57
2
.
Lucrări de verificare a cunoștințelor ................................................................................................ 59
2
.
6. Ridicarea la putere ................................................................................................................ 60
4
.
6.1 Puteri cu exponent natural. Pătrate și cuburi perfecte ...................................................... 60
8
.
6.2 Reguli de calcul cu puteri. Operații cu puteri ..................................................................... 62
0
.
6.3 Compararea puterilor ........................................................................................................ 66
1
.
6.4 Scrierea numerelor naturale în baza 10 ............................................................................. 68
3
.
4 6.5 Scrierea numerelor naturale în baza 2 ............................................................................... 69
.
6 6.6. Ordinea efectuării opera iilor și folosirea parantezelor .................................................... 71
ţ
.
7 Teste de evaluare ............................................................................................................................. 72
.
Lucrări de verificare a cunoștințelor ................................................................................................ 74
1
.
Teste recapitulative .......................................................................................................................... 75
4
4 7. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor ..................................................................... 79
.
6 8. Divizibilitatea numerelor naturale ......................................................................................... 82
.
7 8.1 Divizor, multiplu ................................................................................................................. 82
.
8 8.2 Divizori și multipli comuni .................................................................................................. 84
.
0 8.3 Divizibilitatea sumei sau diferenței .................................................................................... 85
.
0 8.4 Numere pare și impare ...................................................................................................... 86
.
3 9. Criterii de divizibilitate .......................................................................................................... 88
.
6 9.1 Criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 4, 5, 9, 10n și 25 .............................................................. 88
.
9.2 Numere prime, numere compuse ...................................................................................... 91
.
Teste recapitulative .......................................................................................................................... 94

4
II. Frac ii. Numere ra ionale

ț
ț
10. Fracţii ordinare ................................................................................................................... 96 1

.
10.1 Unități frac ionare ............................................................................................................ 96
ţ
.
10.2 Frac ii ordinare ................................................................................................................. 97
ţ
.
10.3 Fracții echiunitare .......................................................................................................... 100

.
10.4 Fracții subunitare ........................................................................................................... 102
.
10.5 Fracții supraunitare ........................................................................................................ 104
.
10.6 Frac ii echivalente .......................................................................................................... 106
ţ
.
10.7 Noțiunea de număr rațional .......................................................................................... 108
.
11. Amplificarea i simplificarea fracţiilor ............................................................................... 111 1
ş
.
11.1 Amplificarea fracțiilor .................................................................................................... 111
.
11.2 Cel mai mare divizor comun .......................................................................................... 114
.
11.3 Simplificarea fracțiilor .................................................................................................... 117
.
Teste de evaluare ........................................................................................................................... 122
.
12. Aducerea fracţiilor la un numitor comun ........................................................................... 124 1
.
12.1 Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale ................................................... 124

.
12.2 Aducerea frac iilor la cel mai mic numitor comun ......................................................... 126
ţ
.
13. Compararea fracţiilor ........................................................................................................ 129
.
13.1 Compararea frac iilor cu acela i numitor/numărător .................................................... 129 1
ţ
ş
.
13.2 Reprezentarea numerelor raționale pe o axă ................................................................ 133
.
14. Introducerea i scoaterea întregilor dintr-o fracţie ............................................................ 134 1
ş
.
15. Adunarea i scăderea fracţiilor .......................................................................................... 135 1
ş
.
15.1 Adunarea frac iilor cu același numitor ........................................................................... 135
ţ
.
15.2 Adunarea frac iilor cu numitori diferiți .......................................................................... 136
ţ
.
15.3 Scăderea frac iilor .......................................................................................................... 139
ţ
.
15.4 Exerciții cu adunări i scăderi de frac ii .......................................................................... 140
ş
ţ
.
16. Înmulţirea și împӑr irea fracţiilor ...................................................................................... 143 1
ț
.
16.1 Înmulțirea fracțiilor ordinare ......................................................................................... 143
.
16.2 Puterea cu exponent natural a unei fracții ordinare ...................................................... 145
.
16.3 Împӑrțirea fracțiilor ordinare ......................................................................................... 146
.
17. Aflarea unei frac ii sau procent dintr-un numӑr sau frac ie ................................................ 148 1
ț
ț
.
17.1 Procente ......................................................................................................................... 148
.
17.2 Aflarea unei fracții dintr-un numӑr sau fracție .............................................................. 149
.
Teste de evaluare ........................................................................................................................... 153
.
18. Fracţii zecimale ................................................................................................................. 155 1
.
18.1 Scrierea și citirea fracțiilor zecimale .............................................................................. 155
.
18.2 Scrierea în formă zecimală a frac iilor ordinare care au numitorul o putere a lui 10 .... 157
ţ
.
18.3 Transformarea unei frac ii zecimale în frac ie ordinară ................................................. 160
ţ
ţ
.
19. Aproximări ........................................................................................................................ 161
.
19.1 Aproximarea prin lipsӑ sau adaos .................................................................................. 161 1
.
19.2 Rotunjiri ......................................................................................................................... 163
.
19.3 Compararea fracțiilor zecimale ...................................................................................... 164
.
19.4 Reprezentarea pe axă a fracțiilor zecimale .................................................................... 165
.
20. Adunarea i scăderea numerelor zecimale ........................................................................ 166
ş
.
21. Înmulţirea frac iilor zecimale ............................................................................................ 168 2
ț
.
21.1 Produsul frac iilor zecimale cu un număr finit de zecimale nenule ............................... 168
ţ
.
5
0 21.2 Puteri cu exponent număr natural ................................................................................. 170

.
2 22. Împărţirea numerelor zecimale ......................................................................................... 172

.
4 22.1 Împăr irea a două numere naturale cu rezultat frac ie zecimală ................................... 172
ţ
ţ
.
4 22.2 Media aritmetică a două sau mai multor numere raționale .......................................... 173

.
5 22.3 Împărțiri care au ca rezultat numere zecimale periodice .............................................. 174

.
6 22.4 Împăr irea unui număr zecimal finit la un număr natural nenul .................................... 176
ţ
.
8 22.5 Împăr irea a două numere zecimale finite ..................................................................... 177
ţ
.
9 23. Numere raţionale pozitive. Ordinea efectuării operaţiilor cu frac ii zecimale ..................... 178

ț
.
0 Teste de evaluare ................................................................................................................... 181
.
3 24. Metode aritmetice pentru rezolvarea problemelor cu frac ii ............................................. 183

ț
.
5 25. Probleme de organizare a datelor ..................................................................................... 189
.
1 26. Recapitulare ...................................................................................................................... 193
.
5 26.1 Operații cu numere zecimale ......................................................................................... 193
.
5 26.2 Exerciții și probleme cu procente ................................................................................... 194
.
6 Teste recapitulative ........................................................................................................................ 197
9
III. Elemente de geometrie și unită i de măsură

ț
27. Punct, dreaptă, plan, semiplan, semidreaptă, segment ..................................................... 199
.
1 27.1 Punct, dreaptă, semidreaptă, segment .......................................................................... 199
.
1 27.2 Plane și semiplane ......................................................................................................... 200
.
2 28. Poziţiile relative ale unui punct fa ă de o dreaptă; puncte coliniare ................................... 202
ț
.
4 29. Poziţiile relative a două drepte: drepte concurente și drepte paralele ............................... 204 .
6 30. Distanţa dintre două puncte; lungimea unui segment ....................................................... 205
.
7 31. Segmente congruente (construc ie); mijlocul unui segment; simetricul unui punct faţă

ț
de un alt punct .................................................................................................................. 207
.
9 32. Unghi: definiţie, notaţii, elemente, interiorul unui unghi, exteriorul unui unghi,

clasificare .......................................................................................................................... 209
.
1 33. Măsura unui unghi, unghiuri congruente. Măsurarea și construc ia cu raportorul ............. 211
ț
.
3 34. Calcule cu mӑsuri de unghiuri exprimate în grade i minute sexagesimale ......................... 214
ş
.
6 35. Figuri congruente; axa de simetrie .................................................................................... 217
.
9 36. Unităţi de măsură pentru lungime, transformări. Aplica ie: perimetre .............................. 218
ț
.
0 37. Unităţi de măsură pentru arie, transformări. Aplica ii: aria pătratului și dreptunghiului .... 220
ț
.
38. Unităţi de măsură pentru volum, transformări. Aplica ii: volumul cubului i

ț
ş
2 paralelipipedului dreptunghic ........................................................................................... 223
.
39. Unită i de măsură pentru capacitate ................................................................................. 225
ț
.
5 40. Unită i de măsură pentru masă ......................................................................................... 226
ț
.
7 41. Unită i de măsură pentru timp .......................................................................................... 227
ț
.
8 42. Unită i monetare .............................................................................................................. 229
ț
.
9 Teste recapitulative ........................................................................................................................ 231
1
3 IV. Indica ii și rӑspunsuri
ț
Indica ii, răspunsuri, rezolvări ................................................................................................. 233
ț
.
6
I. NUMERE NATURALE

3.2 Factor comun


• Distributivitatea înmul irii fa ă de adunare i scădere se scrie:

ţ
ţ
ş
a (b ± c) = a b ± a c

·
·
·
• Dacӑ scriem distributivitatea înmul irii fa ă de adunare i scădere de la

ţ
ţ
ş
dreapta la stânga, adicӑ:
a b + a c = a (b + c)
·
·
·
a b − a c = a (b − c), dacă b > c,
·
·
·
spunem cӑ am dat (scos) factor comun pe a.

14  Efectua i în două moduri:


ţ
a) 31 14 + 14 69; b) 5 + 5 79;
·
·

·
c) 50 + 50 99; d) 199 72 + 72;
·

·
e) 27 24 + 24 56 + 24; f) 12 + 6 98.
·
·

·
15  Calcula i (sco ând mai întâi factorul comun):
ţ
ţ
a) 16 17 + 16 23; b) 1997 1998 − 1998 1995;
·
·

·
·
c) 27 16 + 13 27 + 11 27; d) 14 13 − 13 7 + 27 17 − 17 14;
·
·
·

·
·
·
·
e) 13 15 + 13 12 + 14 12 + 14 15.
·
·
·
·
16  Efectua i, folosind factorul comun:
ţ
a) 2 17 + 2 13; b) 3 91 + 3 9;
·
·

·
·
c) 5 112 − 5 12; d) 6 74 − 6 24;
·
·

·
·
e) 2 634 + 2 366; f) 3 245 − 3 145;
·
·

·
·
g) 2 19 + 2 31 + 2 50; h) 14 13 + 13 86;
·
·
·

·
·
i) 87 112 − 87 100 + 12 13; j) 68 123 − 107 68 + 16 32.
·
·
·

·
·
·
17  Efectua i:
ţ
a) 24 28 + 24 35 + 63 41 + 65 37; b) 400 399 − 99 400 − 300 399;
·
·
·
·

·
·
·
c) 1999 1998 − 98 1999 + 1900 + 2000 1999.
·
·
·
18  Calcula i în modul cel mai simplu:
ţ
a) 25 87 + 25 13; b) 3 25 + 17 25;
·
·

·
·
c) 26 43 + 43 74; d) 32 50 + 50 68;
·
·

·
·
e) 23 35 +23 15 − 23 40; f) 75 12 − 75 2;
·
·
·

·
·
g) 23 99 + 23; h) 101 76 − 76;
·

·
i) 37 56 − 46 37; j) 1999 1998 − 1998 1997;
·
·

·
·
k) 36 125 − 36 50 + 75 64; l) 47 56 + 47 14 + 70 53.
·
·
·

·
·
·
37
I. NUMERE NATURALE

19  Calcula i:

ţ
a) 16 3 + 7 15; b) 18 4 − 9 8; c) 605 + 20 43; d) 87 + 13 26;
·
·

·
·

·

·
e) 7 15 − 15; f) 25 + 75 3; g) 115 + 18 15 − 13 25.
·

·

·
·
20  Dacă a b = 20 i a c = 14, atunci a (b + c) este: a) 280; b) 54; c) 34?
·
ş
·
·
21  Dacă la un concurs de tenis de masă participă 20 de sportivi, jucând fiecare cu
ceilal i, atunci numărul meciurilor este: a) 380; b) 190; c) 400?
ţ
22  Un nufăr cre te pe suprafa a unui lac astfel încât în fiecare zi î i dublează
ş
ţ
ş
suprafa a. După 18 zile nufărul acoperă complet suprafa a lacului. Jumătate din
ţ
ţ
suprafa a lacului este acoperită după: a) 17 zile; b) 9 zile; c) 10 zile?
ţ
23  Mama are 38 de ani, iar fiica 14 ani. Vârsta mamei va fi dublul vârstei fiicei
peste: a) 14 ani; b) 76 ani; c) 10 ani?
24  Câte numere naturale sunt între:
a) 8 13 i 8 14; b) 6 23 i 6 25; c) 7 38 i 7 42?
·
ş
·

·
ş
·

·
ş
·
25  x, y i z sunt numere naturale astfel încât x + y = 108; y + z = 180; x + z = 135.
ş
Afla i x + y + z i apoi afla i numerele.
ţ
ş
ţ
26  Aproxima i prin lipsă (respectiv adaus) până la unită i, produsele:
ţ
ţ
a) 24 36; b) 12 16; c) 14 27; d) 81 79.
·

·

·

·
(Efectua i mai întâi produsele).
ţ
27  Aproxima i prin lipsă (adaus) până la zeci produsele:
ţ
a) 121 326; b) 27 542; c) 15 736; d) 49 653;
·

·

·

·
e) (37 + 56) 248; f) (129 + 83) 120; g) (837 − 352) 28; h) (245 + 35) 248.
·

·

·

·
28  Forma i perechi de numere de la 1 la 20 având suma 21.
ţ
a) Câte perechi sunt?
b) Calcula i 1 + 2 + 3 + ... + 20.
ţ
29  Forma i perechi de numere de la 1 la 19 având suma 20.
ţ
a) Câte perechi sunt i ce număr a rămas în afara perechilor?
ş
b) Calcula i 1 + 2 + 3 + ... + 19.
ţ
30  Calcula i sumele:
ţ
a) 1 + 2 + 3 + ... + 50; b) 1 + 2 + 3 + ... + 39;

c) 1 + 3 + 5 + ... + 39; d) 4 + 5 + 6 + ... + 99;

e) 2 + 4 + 6 + ... + 40.
38
I. NUMERE NATURALE

31  Calcula i sumele, precizând mai întâi numărul termenilor:


ţ
a) 1 + 2 + 3 + ... + 69; b) 3 + 4 + 5 + ... + 97;


c) 2 + 4 + 6 + ... + 98; d) 8 + 10 + 12 + ... + 82;

e) 11 + 22 + 33 + ... + 99; f) 111 + 222 + 333 + ... + 999;

g) 5 + 8 + 11 + … + 68; h) 19 + 20 + … + 81.
32  Calcula i:
ţ
a) (3 + 6 + 9 + … + 99) − (2 + 5 + 8 + … + 98);
b) (4 + 8 + 12 + ... + 64) − (3 + 6 + 9 + ... + 48);
c) (2 3 + 3 4 + ... + 89 90) − (1 2 + 2 3 + 3 4+ ... + 88 89);
·
·
·
·
·
·
·
d) (3 4 + 5 6 + 7 8 + ... + 21 22) − (2 3 + 4 5 + ... + 20 21).
·
·
·
·
·
·
·
33  Aflați termenul necunoscut:
a) 2x + 1 = 9; b) 3x + 2 = 17; c) 2x − 1 = 19; d) 3x − 1 = 20;e) 23 − 2x = 3; f) 35 − 3x = 2; g) 2 (x − 1) = 48; h) 4 (3x + 1) = 40;


·

·
i) 5 (3x + 2) − 1 = 39.
·
34  Afla i numerele naturale x care verifică fiecare din egalită ile:
ţ
ţ
a) (x − 2) 2 = 8; b) 4 (x − 1) = 0; c) 3 (x + 1) = 6; d) x (x − 1) = 0;
·

·

·

·
e) 5 (x − 3) = 5; f) x (x + 1) = 7 6; g) x x + 2 x = 15; h) (x − 4) (x − 3) = 0;
·

·
·

·
·

·
i) 3(x + 4) + 2(x + 3) = 48; j) x(x − 1) = 0;

k) (x − 1)(x − 2)(x − 3) = 0.
35  Afla i numerele naturale x care verifică inegalită ile:
ţ
ţ
a) x − 3 < 2; b) x + 3 ≤ 7; c) x − 1 < 2; d) 3 > x + 1;e) 9 ≥ x + 7; f) 2 > x − 4; g) 5 − x ≤ 1; h) 8 − x > 4;i) 2x + 1 < 7; j) 3x − 1 ≤ 14; k) 3x ≤ 2x + 7; l) 4x + 2 < 3x + 8;m) x + 12 > 5x + 1; n) 9 + 4x ≥ 5x; o) 5x + 12 ≥ 7x + 1.


3.3 Exerci ii și probleme cu opera ii de înmul ire
ț
ț
ț
36  Dacă un bilet de autobuz costă 6 lei, 37  Un număr este de 12 ori mai mare
cât costă 9 bilete? decât 17. Afla i numărul.
ţ
38  Numărul 14 este de 7 ori mai mic 39  Numărul 56 este dublul numărului
decât a. Afla i numărul a. x. Afla i numărul x.
ţ
ţ
40  Suma a trei numere este 63, al doilea număr este jumătate din primul i dublul
ş
celui de al treilea. Afla i numerele.
ţ
39
I. NUMERE NATURALE

3  Efectua i: 4  Calcula i:

ţ
ţ
a) 27 + 12 : 3; a) 23 21 − 3 [395 − (105 + 11 12)];

·
·
·
b) 36 : 3 + 6; b) 21 45 − [160 3 − (2 1600 − 22 125)] 2;

·
·
·
·
·
c) 54 − 54 : 3; c) 56 89 − [281 7 − (6 281 − 32 43)] 3;

·
·
·
·
·
d) 20 + 20 : 4; d) 35 22 − 5 [184 − (25 31 − 31 23)];

·
·
·
·
e) 17 13 − 13; e) 23 19 − 39 [86 − (17 25 − 25 14)];
·
·
·
·
·
f) 63 : (7 + 2) 3; f) 12 11 − 7 {95 − 2 [(95 − 17 3) 3 − 91]};
·
·
·
·
·
·
g) 45 : 5 + 5 3; g) 67 5 − 5 {123 − 3 [(145 − 16 8) 5 − 13 5]};
·
·
·
·
·
·
·
h) 72 : 6 2 − 3 12 : 9; h) 14 6 − 23 {43 − 8 [148 − (198 − 17 11) 13]};
·
·
·
·
·
·
·
i) 120 : 8 − (32 + 8) : 3. i) 16 18 − 52 {173 − 7 [84 − (232 − 12 19) 15]}.
·
·
·
·
·
5  Efectua i: 6  Efectua i:
ţ
ţ
a) 24 + 3 (4 + 40 : 5); a) 40 + 480 : 4 − [680 : 20 + 4 (18 + 12)];

·
·
b) 79 − 2 (3 15 − 36 : 4); b) [72 8 − 96 3 − (16 12 − 48)] : 16;
·
·
·
·
·
c) (6 12 − 24 : 8) : 23; c) [216 − 18 (100 − 291 : 3)] : 9;
·
·
d) (169 : 13 + 34 : 2) : 2 5; d) 480 − 600 : 200 + (300 + 80 : 40) 7 − 591;

·
·
e) (202 + 303 + 404) : e) 3 + 10 [362 + 10 (24 + 24 : 4)];
·
·

: 101 + 202; f) 30 + 5 {32 : 8 + 5 [40 + 8 (200 : 5 − 72 : 2)]};
·
·
·
f) (1111 − 1998 : 2) 3 : 14; g) 2 {92 + 8 [104 − 4 (8 : 2 2 − 4 2 : 2)]};
·
·
·
·
·
·
g) (1191 − 99) : 91 − 121 : 11. h) (60 3 − 15) : 5 + 12 9 − (55 − 312 : 12).
·
·
7  Efectua i:
ţ
a) (63 24 + 24 37) : 300 − (121 : 11 − 10);
·
·
b) (25 17 − 7 25) : 10 − 10 : (72 : 12 − 48 : 12);
·
·
c) [(360 : 12 + 240 : 60) : 17 + 144 : (7 9 + 9)] : 4 + 1;
·
d) [11 + (7 6 − 23) 2] : 7 + 15 : [2 + (65 : 5 − 4) : 3];
·
·
e) [112 15 4 + (216 : 4 + 46) 100] : 20 − 17 8;
·
·
·
·
f) 256 : {44 : [14 − 72 : (35 − 22 : 2)]};
g) {21 + [(7 + 483 : 23) : 14 + 873] : 25 : 5} : 14.
8  Dacă a − 3b = 5, afla i numӑrul necunoscut x din următoarele egalitӑți:
ţ
a) x + a − 3b = 18; b) x + 2a − 6b = 13;

c) x − 3a + 9b = 9; d) x − 12b + 4a = 5.

9  Afla i numerele naturale a, b, c tiind că: a + b = 29, b + c = 35, a + c = 56.
ţ
ş
10  Efectua i:
ţ
a) 72 − (1 + 2 + 3 + ... + 9); c) 2 + 4 + 6 + ... + 48 − 1 − 3 − 5 − ... − 47.
b) 63 − 1 − 2 − 3 − ... − 10; d) (1 2 3 ... 90 − 1 2 3 ... 89) : (1 2 3 ... 89).
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
54
I. NUMERE NATURALE

11  Dacă x + y + z = 12 i x − y − z = 2, 12  Afla i numerele naturale x, y, z tiind

ş
ţ
ş
afla i numerele naturale x, y, z. că xy = 45, yz = 60 i xz = 108.
ţ
ş
13  Calcula i:
ţ
a) (1 + 2 + 3 + ... + 30) : 31; b) (2 + 4 + 6 + ... + 20) : 11.


14  Folosi i corect paranteze, astfel încât următoarele egalită i să fie adevărate.
ţ
ţ
a) 5 + 5 + 5 : 3 = 5; b) 3 4 + 5 4 + 3 = 35;

·
·
c) 3 2 + 3 3 + 7 : 2 = 21; d) 4 5 + 8 : 2 = 16.
·
·

·
15  Suma a cinci numere pare consecu 16  Suma a două numere este 109, iar
­
­
tive este 90. Afla i numerele. diferen a lor este 41. Afla i numerele.
ţ
ţ
ţ
17  Calcula i suma numerelor naturale de două cifre.
ţ
18  De câte ori se folose te cifra zero în scrierea tuturor numerelor de 3 cifre?
ş
19  Deschizând o carte la întâmplare se observă că suma numerelor de pe cele
două pagini este 407. La ce pagină s-a deschis cartea?
20  Suma a două numere naturale este 60, iar restul împăr irii lor este 2. Afla i
ţ
ţ
numerele.
21  Dacă a = 102, b = 20, c = 203, calcula i:
ţ
a) b (a + c); b) a c + b c; c) ab + ac; d) bc − ab.
·

·
·


22  Dacă a + b = 17 i c = 3, calcula i 23  Dacă x − y = 15 i z = 7, calcula i
ş
ţ
ş
ţ
ac + bc. xz − yz.
 
 
 
24  Dacă ax + bx = 95 i a + b = 19, 25  Dacă ax − bx = 143 i x = 11, afla i
ş
ş
ţ
afla i x. a − b.
ţ
 
 
 
26  Dacă a + b + c = 180 i ax + bx + cx = 27  Ştiind că x + y + z = 180 i x = 30,
ş
ş
1080, afla i x. calcula i y + z.
ţ
ţ
28  Dacă x + y + z = 17 i x + y = 5, afla i z.
ş
ţ
29  Dacă b + c = 72 i a + b + c = 180, afla i numărul a.
ş
ţ
30  Dacă 5x + 5y = 75, cât este 4x + 4y?
31  Dacă a = 8 i b + c = 17, calcula i: 32  Dacă a + b = 14 i b + c = 19, calcula i:
ş
ţ
ş
ţ
a) 2a + 2b + 2c; b) 3a + 2b + 2c; a) a + 2b + c; b) 2a + 4b + 2c;


c) 2b + 2c − 2a; d) 3b + 3c − a. c) 5a + 5b + 2b + 2c; d) 3a + 5b + 2c.


55
I. NUMERE NATURALE

33  Afla i x tiind că x + y + z = 17 i y = 4 − z.
ţ
ş
ş
34  Afla i numărul x în următoarele cazuri:
ţ
a) xa = 25, b = 7 i xa + xb = 67; ş
b) b = 12, a = 17, xa + xb = 232;


c) (a + b) x + 18 = 15 x i a + b = 9; d) (a + 2b − c + 3) x = 48 i a + 2b = c.
·
·
ş

·
ş
35  Dacă a + b = 15, b + c = 12, a + c = 3, 36  Calcula i a + c, tiind că a + b = 123

 
ţ
ş
afla i a + b + c. i b = c + 7.
ţ
ş
37  Afla i numerele a, b, c tiind că 38  Dacă a + b = 57, c + d = 25, afla i
ţ
ş
ţ
a + b = 18, b + c = 17 i a + c = 19. a + b + c + d i a − c + b − d.
 
 
ş
 
 
ş
39  Calcula i 7a + 7b tiind că 5a + 5b = 45.
ţ
ş
40  Calcula i a + 2b + 3c tiind că a + b = 13 i b + c = 18.
ţ
ş
ş
41  Calcula i ab − ac tiind că a = 9, iar numărul b este cu 8 mai mare decât numărul c.
ţ
ş
 
42  Determina i numărul x tiind că: 6ax + 4bx − 2cx = 70 i 3a + 2b = c + 7.
ţ
ş
ş
43  Afla i numărul x tiind că 4a + 4b + x = 65 i 7a + 7b = 84.
ţ
ş
ş
44  Afla i numerele naturale a, b, x 45  Afla i numerele naturale a, b, c
ţ
ţ
tiind că 3a + 3b + 5x = 179, b este cu 3 tiind că a = b + c, 2a + 2b + 2c = 76, iar
ş
ş
mai mic decât a i 2a + 2b + 9 = 75. b este cu 3 mai mare decât c.
ş
 
46  Afla i numărul x tiind că a + b = 126, xa + b = 184 i xb + a = 572.
ţ
ş
ş
47  Aflați numerele naturale mai mici decât 300 care împӑrțite la 45 dau restul de
3 ori mai mic decât câtul.

48  Suma a douӑ numere naturale este 2022. Dacӑ se împarte primul la al doilea se
obține câtul 34 și restul 27. Aflați numerele.

49  Produsul a douӑ numere naturale este 221. Împӑrțind numӑrul mai mare la
numӑrul mai mic obținem câtul 1 și restul 6. Aflați numerele.

50  Suma a douӑ numere naturale este 1956. Dacӑ se împarte primul la al doilea se
obține câtul 29 și restul 6. Aflați numerele.

51  Diferența a douӑ numere naturale este 2027. Dacӑ se împarte primul la al doilea
se obține câtul 7 și restul 5. Aflați numerele.
56
III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

27. PUNCT, DREAPTĂ, PLAN, SEMIPLAN,


SEMIDREAPTĂ, SEGMENT
27.1 Punct, dreaptă, semidreaptă, segment
Punctul se notează cu o literă mare Dreapta (linia dreaptă) se notează
a alfabetului latin și se desenează cu o literă mică sau cu două litere mari
astfel: ale alfabetului latin și se desenează
astfel:
A B
sau B
m sau A

Semidreapta este o porțiune dintr-o dreapta m dreapta AB


dreaptă, mărginită într-o parte de un
punct numit origine, și nemărginită în Segmentul (segmentul de dreaptă)
cealaltă parte. Semidreptele se dese este o parte dintr-o dreaptă cuprinsă
­
nează și notează astfel: între două puncte numite extremități
E H semidreapta EH sau capetele segmentului. Segmentul
cu originea în E se desenează astfel:
dacă A, O, B coliniare A B A B
A O B semidreaptele OA i OB sau
cu originea în O sunt
ş
A B
semidrepte opuse

1  Denumi i dreptele din desene. În 2  Denumi i două semidrepte diferite


ţ
ţ
exemplul b) dreapta poate fi notată AB, în fiecare din desenele următoare.
AC sau BC. Cum se numesc dreptele Cum se poate nota dreapta de la
care au un singur punct comun (ex. c)? punctul a)?
f Cum sunt dreptele de la punctul b)?
A B C Ce reprezintă desenul b)?

a) b)
N
C C
A A B C M P

B a) b)
A B
c) d)
199
III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

3  Câte drepte determină puncte 4  Identifica i i numi i dreptele, semi

­
ţ
ş
ţ
­
le A, B, C, D? dreptele i segmentele din desenul următor.

ş
A
B Indicaţie: Fiecare punct este originea a două
semidrepte.
D C
A B C D

5  a) Denumi i 3 segmente de dreaptă 6  Desenați: a) două semidrepte – MN


ţ
 
 
din desenul de mai jos. cu originea în M și EF cu originea în E –

 
b) Denumi i segmentul care este parte care au un punct comun.
ţ
comună a semidreptelor AB i BA. b) două semidrepte opuse AB și AC.
ş
c) Numi i două semidrepte care au în c) două semidrepte AB cu originea în
ţ
comun doar segmentul BC. A și CD cu originea în C care au comun
A B C segmentul AC.

7  Desena i o dreaptă i alege i pe ea punctele A, B, C în această ordine.


ţ
ş
ţ
a) Dacă AB = 5 cm i BC = 7 cm, atunci AC = cm;
ş
b) Dacă AB = 8 cm i AC = 12 cm, atunci BC = cm.
ş
8  Desena i două drepte, două semidrepte și două segmente de dreaptă, apoi
ţ
notați corespunzător.

27.2 Plane și semiplane


Planul poate reprezenta supra Semiplanul se obține trasând într un
­
­

fața unui perete, a unei mese, a plan o dreaptă și luând doar o parte a
tablei de la clasă, a ușii etc. planului delimitată de acea dreaptă.
­
Planul este nemărginit (nelimi Prin urmare, semiplanul este format din
­
­
tat), dar nu se desenează decât o toate punctele dintr-un plan situate de
parte dintr-un plan. În cazurile de aceeași parte a unei drepte din acel plan.
­
mai jos, planele se notează (ABC), Dreapta care delimitează semiplanul se
­
respectiv (EFGH). mai numește frontieră. Semiplanul se
­
B desenează astfel:

A H G A
B
d
C E F M N

200
III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

29. POZIȚIILE RELATIVE A DOUĂ DREPTE:


DREPTE CONCURENTE ȘI DREPTE PARALELE
1  Care din desenele de mai jos 2  Stabiliți pozi iile relative ale drepte

ţ
­
­
ilustrează drepte perpendiculare? lor din desenele de mai jos.
a) b) c) d) a) B b) A
D
A C
C B

3  Desena i două drepte concurente. 4  Care dintre desenele de mai jos


ţ
Care din desenele următoare situate în reprezintă un unghi?
plan reprezintă drepte concurente? a) b) c)

a) b) c) d)

d) e) f)
5  Care dintre desenele de mai jos 6  Câte puncte comune au dreptele în
ilustrează două drepte paralele? fiecare caz?

a) c) d) e) a) b)

b)
c) d)

7  Desena i și notați trei drepte care prin intersec ie determină:


ţ
ţ
a) 0 puncte; b) 1 punct; c) 2 puncte; d) 3 puncte.

 
 


8  Câte drepte determină punctele A, 9  Câte drepte determină punctele A,
B, C? B, C, D?
B
B A
C

A D
C

204
III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

10  Găsi i pe dreapta d un punct coliniar


ţ
11  Găsi i pe dreapta d un punct coliniar

ţ
cu punctele A i B. cu: a) A i B; b) A i C.
ş
ş
ş
a) A b) A A
d B C d
B d
B

12  Câte segmente, câte triunghiuri, 13  Desena i un cub ABCDEFGH. Scrieți:

ţ
câte pătrate sunt în fiecare din desenele a) 3 perechi de muchii paralele;
alăturate? b) 3 perechi de muchii concurente;
­
c) 3 perechi de muchii perpendiculare;
d) 3 perechi de muchii neparalele și care
nu se intersectează.

30. DISTANȚA DINTRE DOUĂ PUNCTE;


LUNGIMEA UNUI SEGMENT
Distanţa dintre două puncte A și B este egală cu lungimea segmentului AB.
Distanța dintre două puncte A și B se notează d(A,B) și avem relația d(A,B) = AB.

1  Alege i trei creioane i măsura i cu rigla lungimile lor. Găsi i o modalitate de a


ţ
ş
ţ
ţ
nota rezultatele ob inute.
ţ
2  Punctele A, B i C în această ordine sunt A B C
ş
coliniare astfel încât AB = 25 cm, BC = 12 cm. 25 cm 12 cm
 
 
 
 
Afla i distanța dintre punctele A i C.
ţ
ş
3  Folosind o hartă a orașelor României, stabili i valoarea logică a afirma iilor:
ţ
ţ
a) Distan ele Bucure ti – Constanța, Bucure ti – Brăila și Brăila – Constanța sunt egale.
ţ
ş
ş
b) Distan a Satu Mare – Bucure ti este
ţ
ş
mai mică decât distan a Bucure ti –
ţ
ş
Timișoara.
c) Distan a Deva – Ploie ti este mai mică
ţ
ş
decât distan a Deva – Botoșani.
ţ
d) Distan a Tulcea – Călăra i este mai
ţ
ş
mare decât distan a Sibiu – Suceava.
ţ
e) Distan ele Piatra Neamț – Bistrița și
ţ
Piatra Neamț – Miercurea Ciuc sunt egale.
205
III. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ

4  Folosind o hartă de perete a României, 5  Construiți un dreptunghi cu lun

­
completați următorul tabel: gimea de 8 cm și lățimea de 6 cm.

­
­
 
 
Distanța Măsurați lungimile diagonalelor drep
Orașele

­
­
măsurată [cm] tunghiului și scrieți pe caiete câți cm

­
Brașov – Alba Iulia are fiecare.
Sfântu Gheorghe – Galați
Reșița – Bistrița 6  Desenați un dreptunghi cu lăți
Craiova – Slatina

­
mea de 5 cm și lungimea de 12 cm.
Focșani – Cluj Napoca

 
 
Măsurați lungimile diagonalelor
Pitești – Zalău

­
­
dreptunghiului și scrieți pe caiete
Iași – Slobozia

­
­
câți cm are fiecare.
7  Desena i o dreaptă i alege i pe ea punctele A, B, C în această ordine.
ţ
ş
ţ
a) Dacă AB = 5 cm i BC = 7 cm, atunci AC = cm;
ş
b) Dacă AB = 8 cm i AC = 12 cm, atunci BC = cm.
ş
8  Fie punctele coliniare M, N și P. Dacă se știe că d(M,N) = 7 cm și MP = 2 cm, aflați

 
 
 
lungimea segmentului PN. Câte cazuri există?
9  Stabili i ordinea pe o dreaptă a punctelor A, B i C dacă:
ţ
ş
a) AB = 10 cm, d(A,C) = 52 cm, d(B,C) = 42 cm;
b) BC = 19 cm, CA = 45 cm, d(A,B) = 64 cm;
c) d(A,C) = 38 cm; d(A,B) = 16 cm; d(B,C) = 54 cm.
10  Fie punctele A, B și C astfel încât:
a) d(A,B) = 13 cm, d(A,C) = 25 cm, d(B,C) = 12 cm;
b) AB = 71 cm, AC = 23 cm, BC = 96 cm;
c) AB = 40 cm, AC = 14 cm, d(B,C) = 32 cm.
Precizați pentru fiecare caz în parte dacă punctele sunt coliniare, necoliniare
sau situația este imposibilă. În cazul în care punctele sunt coliniare, stabili i ordinea
ţ
pe dreaptă a celor trei puncte, iar în cazul în care punctele sunt necoliniare aflați
perimetrul triunghiului ABC.
11  Să considerăm viteza luminii de 300 000 km/s (viteza exactă a luminii în vid este
 
 
299 792 458 m/s). Prin defini ie, un an lumină este distan a pe care o parcurge o
 
 
 
ţ

ţ
rază de lumină mergând un an (365 zile).
a) Calcula i câ i kilometri are un an lumină.
ţ
ţ

b) Dacă o rază de lumină parcurge distan a dintre Soare i Pământ în aproximativ
ţ
ş
8 minute i 18 secunde, calcula i distan a Soare – Pământ.
 
ş
ţ
ţ
206

S-ar putea să vă placă și