Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 3

Probă scrisă
MECANICĂ – MAIŞTRI INSTRUCTORI
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR
DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 4 ore

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. Asamblarea prin lipire este o asamblare nedemontabilă. 20 de
puncte.
a. Enumerați patru caracteristici ale asamblării prin lipire.
b. Descrieți tehnologia de asamblare prin lipire cu arzătoare cu gaz.
c. Explicați modul de realizare a controlului asamblărilor lipite.
d. Menţionaţi două domenii de utilizare ale asamblărilor prin lipire.
e. Precizați două norme de securitate și sănătate în muncă ce trebuie respectate la
realizarea asamblării prin lipire.

I.2. Schița este desenul executat cu mâna liberă, în limitele aproximației vizuale,
păstrând proporția între elementele geometrice, și care este întocmit pe baza unor reguli de
reprezentare grafică. 10 puncte
a. Enumerați patru faze premergătoare executării schiței.
b. Precizați șase etape de executare a schiței.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1. Nituirea este procesul tehnologic de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multor
piese cu ajutorul niturilor . 20
de puncte
a. Clasificați niturile după rolul funcţional;
b. Descrieţi tehnologia nituirii manuale;
c. Clasificaţi asamblările nituite după modul de aşezare relativă a pieselor;
d. Descrieţi patru defecte ce pot apărea la nituire.

II.2. Mijloacele de măsurare pentru lungimi sunt elemente ale procesului de măsurare.
10
puncte
a. Precizaţi două părţi componente ale micrometrului ce folosesc la citirea valorii
măsurate;
b. Menţionaţi două tipuri de micrometre clasificate după destinaţie;
c. Descrieţi modul de utilizare al micrometrului pentru a determina valoarea măsurată.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Secvența de instruire de mai jos face parte din programa școlară pentru clasa a IX-a
liceu– filiera tehnologică, domeniul: Mecanică, Anexa nr. 3 la OMENCS nr. 4457 din
05.07.2016

Cunoștințe:
2.1.3. Mijloace utilizate în atelierul de lăcătuşerie pentru măsurarea şi verificarea
dimensiunilor geometrice (Şublere, micrometre, [...]);
Abilități:
2.2.6. Alegerea mijoacelor de măsurat şi verificat în funcţie de mărimea fizică de
măsurat;
2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat şi verificat lungimi,
[...];
2.2.40. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate;
Atitudini:
2.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la
locul de muncă;
2.3.3. Respectarea prescripţiilor din desenele de execuţie la realizarea pieselor prin
operaţii de lăcătuşerie;
2.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru
sarcina de lucru primită;
În scopul dezvoltării rezultatelor învățării din secvența de mai sus:
a. proiectați o activitate de învățare, pentru dezvoltarea rezultatelor învățării, având în
vedere: - menționarea oricăror două metode de învățare centrate pe elev;
- argumentarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode de învățare;
- descrierea organizării activității de învățare;
- proiectarea unui item de tip întrebare structurată însoțit de baremul de evaluare și de
notare, folosindu-se informația de specialitate, prin care să evaluați rezultatele învățării din
secvența dată.
Notă. Se punctează răspunsul corect din punct de vedere științific.
b. menționați câte două mijloace de învățământ utilizate pentru fiecare dintre cele două
metode alese la punctul a. argumentând alegerea fiecăruia dintre cele patru mijloace de
învățământ.
Varianta 3
MECANICĂ
MAIŞTRI INSTRUCTORI
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. (20 de puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru caracteristici ale asamblării prin
lipire;
4x1punct= 4 puncte
b. descrierea tehnologiei de asamblare prin lipire cu arzătoare cu gaz; 8 puncte
4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
c. explicarea modului de realizare a controlului asamblărilor lipite; 4 puncte
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
d. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două domenii de utilizare ale asamblărilor
prin lipire;
2x1punct= 2 puncte
e. câte 1 punct pentru precizarea oricăror două norme de securitate și sănătate în muncă
ce
trebuie respectate la realizarea asamblării prin lipire. 2x1punct= 2 puncte
I.2. (10 puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru faze premergătoare executării schiței;
4x1punct= 4 puncte
b. câte 1 punct pentru precizarea oricăror șase etape de executare a schiței. 6x1punct= 6
puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
II.1. (20 de puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru SDV-uri utilizate la operaţia de
debitare;
4x1punct= 4 puncte
b. descrierea tehnologiei de realizare a operației de debitare manuală; 6 puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
c. explicarea modului de realizare a controlului suprafețelor prelucrate prin debitare; 6
puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
d. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror patru norme de securitate și sănătate în
muncă ce
trebuie respectate în atelierul de lăcătușerie. 4x1punct= 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1. (20 de puncte) a. clasificarea niturilor după rolul funcțional; 4 puncte 2 puncte
pentru răspuns corect, dar incomplet
b. descrierea tehnologiei nituirii manuale; 8 puncte
4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
c. clasificarea asamblărilor nituite după modul de aşezare relativă a pieselor; 4 puncte
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
d. câte 1 punct pentru descrierea oricăror patru defecte ce pot apărea la nituire.
4x1punct=4 puncte
II.2. (10 puncte)
a. câte 1 punct pentru precizarea oricăror două părţi componente ale micrometrului ce
folosesc la citirea valorii măsurate; 2x1punct= 2 puncte
b. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror două tipuri de micrometre clasificate după
destinaţie; 2x1punct= 2 puncte
c. descrierea modului de utilizare al micrometrului pentru a determina valoarea
măsurată. 6 puncte3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet