Sunteți pe pagina 1din 5

Varianta 1

Probă scrisă
MECANICĂ – MAIŞTRI INSTRUCTORI
CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 4 ore

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. Asamblarea prin lipire este o asamblare nedemontabilă. 20 de puncte.
a. Enumerați patru caracteristici ale asamblării prin lipire.
b. Descrieți tehnologia de asamblare prin lipire cu arzătoare cu gaz.
c. Explicați modul de realizare a controlului asamblărilor lipite.
d. Menţionaţi două domenii de utilizare ale asamblărilor prin lipire.
e. Precizați două norme de securitate și sănătate în muncă ce trebuie respectate la realizarea
asamblării prin lipire.

I.2. Schița este desenul executat cu mâna liberă, în limitele aproximației vizuale, păstrând
proporția între elementele geometrice, și care este întocmit pe baza unor reguli de reprezentare
grafică. 10 puncte
a. Enumerați patru faze premergătoare executării schiței.
b. Precizați șase etape de executare a schiței.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1. Debitarea este o operație de prelucrare utilizată în industria constructoare de mașini. 20
de puncte
a. Enumeraţi patru SDV-uri utilizate la operaţia de debitare.
b. Descrieţi tehnologia de realizare a operației de debitare manuală.
c. Explicați modul de realizare a controlului suprafețelor prelucrate prin debitare.
d. Menţionaţi patru norme de securitate și sănătate în muncă ce trebuie respectate în atelierul
de lăcătușerie.

1
II.2. Organizarea locului de muncă stă la baza organizării atelierelor, secţiilor şi întreprinderii.
10 puncte
a. Menționați două secții de bază din cadrul secției de producție.
b. Clasificați locurile de muncă după nivelul de mecanizare al procesului de producție.
c. Descrieți atelierul de producție.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Secvența de instruire de mai jos face parte din programa școlară pentru clasa a X-a liceu–
filiera tehnologică, domeniul: Mecanică, Anexa nr. 2 la OMENCS nr. 3915 din 18.05.2017

Cunoștințe: 6.1.2. ASAMBLĂRI NEDEMONTABILE


6.1.2.1. Asamblări prin nituire
[...]
- nituirea manuală (SDV-uri folosite la nituirea manuală, prese manuale de nituit, tehnologia
nituirii manuale, NSSM la nituirea manuală);
[...]
- controlul îmbinărilor nituite;
- defectele îmbinărilor nituite și remedierea acestora.
Abilități:
6.2.4. Alegerea SDV-urilor necesare executării asamblării prin nituire manuală;
6.2.5. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin nituire manuală;
6.2.6. Nituirea manuală a semifabricatelor/pieselor;
[...]
6.2.9. Verificarea îmbinărilor nituite realizate;

2
6.2.10. Remedierea defectelor îmbinărilor nituite;
6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun şi a celui de specialitate;
6.2.39. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activităţii profesionale desfăşurate.Atitudini:
6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de
muncă;
6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilităţii pentru sarcina de
lucru primită;
6.3.3. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informaţiei;
6.3.4. Preocuparea pentru colectarea şi transmiterea informaţiilor relevante cu privire la
construcţia şi funcţionarea echipamentelor de lucru utilizate;
6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor;
6.3.6. Asumarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme;
6.3.7. Respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
6.3.8. Respectarea măsurilor de prevenire a accidentelor în muncăşi a bolilor profesionale.

III.1. Două dintre metodele moderne de învățământ utilizate frecvent de către cadrul didactic
în timpul procesului instructiv-educativ sunt problematizarea și exercițiul didactic. 20 de puncte
a. Definiți una din metodele de învățământ menționate.
b. Proiectați un exemplu de aplicare a metodei de învățământ definită la punctul a., pentru
secvența de instruire de mai sus, având în vedere următoarele elemente ale proiectării didactice:
rezultatele învățării ce vor fi formate, conținutul/conținuturile, activităţile de învăţare, resursele
didactice utilizate.

III.2. Printre metodele și instrumentele utilizate de către cadrul didactic în evaluarea


performanțelor școlare regăsim și verificarea orală. 10 puncte
a. definiți verificarea orală;
b. prezentați trei avantaje și trei dezavantaje ale utilizării verificării orale în procesul de
evaluare.

3
CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR
DECLARATE
VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
Probă scrisă

Varianta 1
MECANICĂ
MAIŞTRI INSTRUCTORI
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate
explicit în barem.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
obţinut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


I.1. (20 de puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru caracteristici ale asamblării prin lipire;
4x1punct= 4 puncte
b. descrierea tehnologiei de asamblare prin lipire cu arzătoare cu gaz; 8 puncte
4 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
c. explicarea modului de realizare a controlului asamblărilor lipite; 4 puncte
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
d. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două domenii de utilizare ale asamblărilor prin lipire;
2x1punct= 2 puncte
e. câte 1 punct pentru precizarea oricăror două norme de securitate și sănătate în muncă ce
trebuie respectate la realizarea asamblării prin lipire. 2x1punct= 2 puncte

I.2. (10 puncte)


a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru faze premergătoare executării schiței;
4x1punct= 4 puncte
b. câte 1 punct pentru precizarea oricăror șase etape de executare a schiței. 6x1punct= 6 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


II.1. (20 de puncte)
a. câte 1 punct pentru enumerarea oricăror patru SDV-uri utilizate la operaţia de debitare;
4x1punct= 4 puncte
b. descrierea tehnologiei de realizare a operației de debitare manuală; 6 puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
c. explicarea modului de realizare a controlului suprafețelor prelucrate prin debitare; 6 puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
d. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror patru norme de securitate și sănătate în muncă ce

4
trebuie respectate în atelierul de lăcătușerie. 4x1punct= 4 puncte

II.2. (10 puncte)


a. câte 1 punct pentru menționarea oricăror două secții de bază din cadrul secției de producție;
2x1punct= 2 puncte
b. clasificarea locurilor de muncă după nivelul de mecanizare al procesului de producție; 3 puncte
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet
c. descrierea atelierului de producție. 5 puncte
2 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


III.1 (20 de puncte)
a. 3 puncte
Definirea oricărei metode dintre cele două cerute. 3 puncte
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet
b. 17 puncte
Proiectarea oricărui exemplu de aplicare a metodei de învățământ definită la punctul a.,pentru
secvența de instruire dată, având în vedere următoarele elemente ale proiectării didactice:
rezultatele învățării ce vor fi formate, conținutul/conținuturile; 9 puncte
3 puncte pentru răspuns corect, dar incomplet
activitățile de învățare; 4 puncte
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet
resursele didactice utilizate. 4 puncte

III.2. (10 puncte)


a. 4 puncte
definirea verificării orale; 4 puncte
1 punct pentru răspuns corect, dar incomplet
b. 6 puncte
câte 1 punct pentru prezentarea oricăror trei avantaje ale utilizării verificării orale;
3 x 1 punct = 3 puncte
câte 1 punct pentru prezentarea oricăror trei dezavantaje ale utilizării verificării orale.
3 x 1 punct = 3 puncte