Sunteți pe pagina 1din 17

Proiectarea didactică de lungă durată

Chimia
Clasa a VIII-a
Unități de competență Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Resurse WEB
ore Activități de învățare Produs
RECUPERARE – 4 ORE
Plan de recuperare a subiectelor Elementul chimic. Simbolurile 1 A1Completarea fișei de Fișe completate
studiate în clasa a VII-a elementelor chimice. Structura activitate Simbolurile Întrebare cauzală
sistemului periodic. Structura elementelor chimice și formulată/ răspuns
atomului denumirile acestora,,/ Fișă formulat
4 ore de activitate ,,
Caracteristici ale unor
elemente chimice,,
A2 Formularea întrebărilor
cauzale, enunțurilor
argumentate utilzând
noțiunile: element chimic,
număr atomic, masă
atomică relativă, grupă,
subgrupă, perioadă,atom,
nucleu, înveliș electronic,
protoni, neutroni,
electroni
Valența elementelor 1 A1Completarea fișelor de Fișă completată
chimice.Alcătuirea formulelor activitate: Corelație Exerciții rezolvate
compușilor binari după valență element chimic-valență
. Determinarea valenței A2 Exerciții de alcătuire a
elementului după valența formulelor compușilor
cunoscută a altui element
binari după valență/
Determinarea valenței
elementului după valența
cunoscută a altui element
Calcularea Mr a compușilor. 1 A1Exerciții de calculare a Exerciții rezolvate
Mr a compușilor.
Evaluare inițială 1 Test de evaluare inițială Test rezolvat și
analizat
Exerciții de
recuperare și
dezvoltare
I. Substanța- componenta chimică a materiei-9 ore
1.1. Operarea, în diferite situații Substanțe simple și 1 Instructaj: Respectarea Fișa de instructaj https://www.youtube.com
de comunicare, utilizînd noțiunile: compuse. regulilor de securitate în semnată /watch?v=jjoiOGH04Rg
substanță simplă și compusă; Regulile de securitate în laboratorul școlar de
oxid, acid, bază, sare; cantitate de laboartorul de chimie. chimie.
substanță, mol, masă molară;
Experiența de laborator nr.1 1 A1 Exerciții de descriere a Pașaportul
1.2. Aplicarea noțiunilor de
valență a elementelor chimice, de Descrierea unor mostre de mostrelor de substanțe; substanței elaborat
sarcină a ionilor pentru alcătuirea substanțe simple și compuse A2 Joc didactic: ,, Joc realizat
formulelor chimice ale Substanța din cutia
substanțelor compuse; neagră,,
1.3. Rezolvarea problemelor de
calcul în baza formulelor chimice, Formulele chimice și 1 A1 Citirea formulelor Exerciții rezolvate
utilizând noțiunile: cantitatea de denumirile substanțelor chimice, comentarea
substanță, masă molară; simple. compoziției calitative și
1.4. Cercetarea experimentală a Caracteristicile cantitative cantitative a substanței în
mostrelor de substanțe simple și și calitative ale substanței. baza formulei chimice.
compuse; a corelației dintre masa
A2 Calcularea masei
substanțelor și cantitatea de
substanță. molare în baza firmulei
chimice.
Formule chimice ale 1 A1 Citirea formulelor Exerciții rezolvate
substanțelor compuse/ chimice, comentarea
compușilor chimici în baza compoziției calitative și
valenței, sarcinii ionilor. cantitative a substanței în
Caracteristicile cantitative baza formulei chimice.
și calitative ale substanței A2 Calcularea masei
ale substanței. molare în baza firmulei
chimice.
Substanțe simple și 1 A1 Alcătuirea formulelor Exerciții rezolvate
compuse din jurul nostru. chimice ale oxizilor în
Noțiuni de oxizi, acizi, baze, baza valenței, utilizând
săruri tabelul SP.
A2 Elaborarea formulelor
chimice a acizilor, bazelor
și sărurilor în baza sarcinii
ionilor, utilizând Tabelul
Solubilității
Calcule în baza formulei 1 Elaborarea algoritmului de Algoritm de
chimice: corelația dintre rezolvare a unei probleme de rezolvare elaborat
cantitatea de substanță și calcul. Experiența
masa substanței Experiența de laborator nr.2 realizată
Calcularea masei/ Concluzii
cântărirea, măsurarea formulate în baza
probei ce corespunde observațiilor
unui număr anumit de Raport de activitate
moli de apă, carbonat de experimentală
calciu, zahăr; elaborat
Rezolvarea problemelor : 1 A1Rezolvarea problemelor Probleme de calcul
Determinarea masei de calcul de determinare a rezolvate
substanței în baza cantității masei substanței în baza
de substanță. cantității de substanță

Rezolvarea problemelor : 1 A1Rezolvarea problemelor Probleme de calcul


Determinarea cantătății de de calcul de determinare a rezolvate
substanță în baza masei cantității de substanță în
substanței. baza masei substanței

Evaluare sumativă 1 Test de evaluare Test rezolvat


II. Reacții chimice- 9 ore din 10 ore
Reacții chimice- procese de 1 A1 Formularea Întrebări cauzale
2.1. Operarea noțiunilor ce se transformare a întrebărilor cauzale, formulate/
referă la: ecuația chimică, substanțelor. Semnele enunțurilor argumentate răspunsuri
reacția chimică, tipurile de reacțiilor chimice. formulate
reacții chimice, în diferite A2 Elaborarea planului
situații de comunicare; pentru proiectul nr.1
2.2. Exemplificarea proceselor Reacțiile chimice în
chimice observate în lumea lumea înconjurătoare
înconjurătoare în corelare cu Legea conservării masei 1 A1Exerciții de stabilire a Exerciții rezolvate
semnele reacțiilor chimice; substanțelor. Ecuații coeficienților în ecuații Fișe completate
2.3. Diferențierea reacțiilor chimice. Stabilirea chimice. (fișe de activitate
chimice de variate tipuri în coeficienților în ecuații îndependentă)
baza ecuațiilor chimice; chimice. Citirea ecuațiilor
2.4. Aplicarea Legii chimice
conservării masei substanțelor Aplicații la tema: Stabilirea 1 A1 Exerciții de stabilire a Exerciții rezolvate
pentru stabilirea coeficienților coeficienților în ecuații coeficienților în ecuații
în ecuațiile chimice; chimice. Citirea ecuațiilor chimice
2.5.Rezolvarea problemelor în chimice . Exerciții de
baza ecuației chimice, utilizând dezvoltare
noțiunea de cantitate de Tipuri de reacții chimice: 1 A1 Exerciții de identificare Exerciții rezolvate https://learningapps.org
substanță; de combinare, de a tipurilor de reacții Fișe de activitate /display?
2.6. Elaborarea și prezentarea descompunere. Noțiuni de chimice în baza schemelor completate v=p6rhb4g7216
unui proiect creativ referitor la reacții de substituție, reacții și ecuațiilor chimice. Joc didactic realizat
utilizarea și importanța de schimb; A2 Jocul didactic Activitate
reacțiilor chimice. ,, Deducem tipul de reacții experimentală
chimice,, realizată conform
A3 Experiența de instrucțiunilor
laborator nr.3 Raport de activitate
Investigarea reacțiilor de experimentală
combinare și de elaborat
descompunere,
identificarea semnelor
acestor reacții.
Calcule în baza ecuațiilor : 1 A1 Elaborarea Probleme rezovate
Calcule în baza ecuațiilor algoritmului de rezovare a după algoritm
chimice: determinarea problemelor de calcul de
cantității de substanță a determinare a cantității de
unui reactant/ produs de substanță a unui reactant/
reacție cunoscând cantitatea produs de reacție.
de substanță a unui produs
de reacție/reactant
Aplicații la tema: 1 A1 Aplicarea algoritmului Probleme rezovate
Calcule în baza ecuațiilor de rezovare a problemelor după algoritm
chimice: determinarea de calcul de determinare a
cantității de substanță a cantității de substanță a
unui reactant/ produs de unui reactant/ produs de
reacție cunoscând cantitatea reacție
de substanță a unui produs
de reacție/reactant
Prezentarea proiectului nr. 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și
1: și evaluarea lui după prezentat
Reacțiile chimice în lumea criterii de evaluare
înconjurătoare.
Evaluare sumativă 1 Realizarea testului de Test rezolvat
evaluare
Analiza evaluării sumative.. 1 Exerciții de recuperare și Test analizat
dezvoltare
III. Oxigenul.Hidrogenul-10 ore
3.1. Operarea noțiunilor ce se Oxigenul. hidrogenul ca 1 A1Elaborarea hărții Hartă conceptuală https://www.youtube.c
referă la oxigen, hidrogen; elemente chimice. conceptuale ,, Oxigen,, elaborată om/watch?
reacții de ardere, oxidare, Răspândirea în natură. și ,,Hidrogen,, Întrebări cauzale v=ZnNhg0JdcG8
reducere, substituție, în diferite Caracteristica generală A2Elaborarea întrebărilor elaborată și
situații de comunicare; conform poziției în Tabelul cauzale, enunțurilor completate cu
3.2. Caracterizarea Sistemului Periodic. argumentate ce vizează răspunsuri
elementelor chimice oxigen, utilizarea și identificarea argumentate
hidrogen conform poziției în O2 și H2 Fișă de
Tabelul Periodic; A 3 Completarea fișei de caracterizare a
3.3. Elaborarea și aplicarea caracterizare a oxigenului elementelor după
algoritmului de caracterizare a și hidrogenului după poziția în SP
unei substanțe chimice prin poziția în SP. completată
exemplul oxigenului, Oxigenul ca substanțe 1 A1Completarea fișei de Fișă de
hidrogenului (compoziția, simple . Proprietățile fizice, caracterizare a oxigenului caracterizare
structura, obținerea, obținerea oxigenului din ca element chimic și ca completată
proprietățile fizice și chimice, peroxid de hidrogen, apă, în substanță simplă conform
identificarea, utilizarea, urma procesului de algoritmului
importanța); fotosinteză; Reacția de A2 Alcătuirea ecuațiilor
3.4. Modelarea proprietăților substituție. Identificarea reacțiilor chimice de Ecuațiile reacțiilor
chimice și a metodelor de oxigenului. obținere a oxigenului alcătuite și egalate
obținere ale oxigenului și A3 Experiența de
hidrogenului prin ecuații laborator nr.4. Activitate
chimice; Obținerea oxigenului prin experimentală
3.5. Investigarea experimentală descompunerea realizată cu
a obținerii și a proprietăților peroxidului de hidrogen, concluzii formulate
oxigenului și hidrogenului, captarea și identificarea în baza
respectând regulile de lui. observațiilor.
securitate; 3.6. Rezolvarea Raport de activitate
problemelor în baza ecuațiilor experimentală
chimice prin transpunerea elaborat
algoritmilor de determinare a Proprietățile chimice ale 1 A1 Alcătuirea schemei Schema cognitivă
cantității de substanță pentru oxigenului. Reacția cu cognitive: Proprietățile alcătuită și
stabilirea masei substanței; metalele ( Ca, Mg, Al, chimice a oxigenului ; analizată
3.7. Formularea concluziilor Zn,Fe, Cu ) și nemetalele A2 Alcătuirea ecuațiilor
despre importanța oxigenului, ( H,S,P,N,C ), arderea reacțiilor chimice ce Ecuațiile reacților
hidrogenului și compușilor lor; completă și incompletă , cu caracterizează proprietățile alcătuite și egalate
metanul chimice a oxigenului
A3 Rezolvarea
problemelor de calcul de Probleme de calcul
determinare a masei unei rezolvate după
substanțe în baza ecuațiilor algoritm
chimice, cunoscând
cantitatea de substanță a
altei substanțe,,
Ozonul- formă alotropică a 1 A1 Realizarea Diagramei Diagrama Venn
oxigenului, rolul biologic. Venn ,, Oxigen-Ozon,, realizată
Protecția stratului de ozon A2 Studiu de caz:
al Pământului ,, Ozonul protectorul Studiu de caz
Terrei,, analizat
Oxizii-produși ai reacției de 1 A1 Jocul didactic ,, Joc didactic realizat
oxidare. Noțiuni de reacții Domino chimic,, de
de ardere. Asigurarea corelare a denumirilor
securității în cazul utilizării oxizilor cu formulele
proceselor de ardere. corespunzătoare
A2 Experiența de Activitate
laborator nr.5 experimentală
Cercetarea și descrierea realizată
mostrelor de diferiți oxizi. Raport de activitate
A3 Rezolvarea experimentală
problemelor de calcul de elaborat
determinare a masei unei
substanțe în baza ecuațiilor Probleme de calcul
chimice, cunoscând rezolvate după
cantitatea de substanță a algoritm
altei substanțe,,

Hidrogenul ca substanță 1 A1Completarea fișei de Fișă de


simplă.Proprietățile fizice. caracterizare a caracterizare
Obținerea hidrogenului din hidrogenului ca element completată
metan, apă, acid clorhidric, chimic și ca substanță
sulfuric cu Mg,Zn,Al. simplă conform
Reacția de substituție. algoritmului.
Identificarea hidrogenului. A2 Alcătuirea ecuațiilor
reacțiilor chimice de Ecuațiile reacțiilor
obținere a hidrogenului. alcătuite și egalate
A3 Experiența de
laborator nr.6 Activitate
Obținerea hidrogenului experimentală
prin interacțiunea realizată cu
metalelor cu acizii, concluzii formulate
captarea și identificarea în baza
lui. observațiilor.
Raport de activitate
experimentală
elaborat

Proprietățile chimice ale 1 A1 Alcătuirea schemei Schema cognitivă


hidrogenului: reacția cu cognitive: Proprietățile alcătuită și
nemetalele ( O,S,Cl,C, N) ; chimice a hidrogenului ; analizată
cu oxizii metalelor ( reacția A2 Alcătuirea ecuațiilor
de reducere). reacțiilor chimice ce Ecuațiile reacților
caracterizează proprietățile alcătuite și egalate
chimice a hidrogenului.
A3 Rezolvarea
problemelor de calcul de
determinare a masei unei Probleme de calcul
substanțe în baza ecuațiilor rezolvate după
chimice, cunoscând algoritm
cantitatea de substanță a
altei substanțe,,
Oxigenul și hidrogenul și 1 A1 Crossens ,, Utilizarea Crossens analizat
compușii lor – utilizarea și oxigenului și hidrogenului
influiența asupra calității și a compușilor lor,,
vieții.
Generalizarea cunoștințelor 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții realizate
Unitatea de conținut: de generalizare a și analizate
Oxigenul și hidrogenul. cunoștințelor la UC 3
Evaluare sumativă 1 Test de evaluare Test de evaluare
realizat
IV. Clasele de compuși anorganici- 20 ore+1 oră de la rezerva profesorului=21 ore
4.1. Operarea noțiunilor ce se Clasificarea substanțelor 1 A1Completarea schemei Schemă
referă la: clasele de compuși anorganice în baza de clasificare a completată
anorganici (oxizi, acizi, baze, compoziției și solubilității. substanțelor anorganice în
săruri); legătura genetică; baza compoziției și
indicatori, scală pH, mediu solubilității
(acid, bazic, neutru); reacția de A2 Completarea Portofoliu
schimb, în diferite situații de portofoliului ,, Substanțe completat
comunicare; 4.2. Corelarea anorganice în viața
compoziției substanței cu omului,,
denumirea, clasa de compuși, Noțiuni generale despre 1 A1 Formularea Întrebări cauzale
utilizarea, importanța, acțiunea seriile genetice ale metalelor întrebărilor cauzale, formulate/
asupra organismului uman; și nemetalelor; seria enunțurilor argumentate răspunsuri
4.3. Caracterizarea oxizilor, activității metalelor. formulate
bazelor, acizilor, sărurilor Acizii. Compoziția, 1 A1 Identificarea Fișe completate
conform algoritmului; clasificarea, denumirile formulelor acizilor dintr- Joc didactic
4.4. Modelarea proprietăților acizilor (clorhidric, un șir de substanțe propuse realizat
chimice și a metodelor de sulfhidric, sulfuros, sulfuric, A2 Corelarea denumirilor Activitate
obținere ale oxizilor, acizilor, azotic, fosforic, carbonic, și formulelor acizilor experimentală
bazelor, sărurilor prin ecuații silicic). ( Jocul didactic,, Unde e realizată cu
chimice; valiza mea?,,) concluzii
4.5. Investigarea experimentală A3 Experiența de formulate
a proprietăților chimice ale laborator nr.7a
oxizilor, acizilor, bazelor, Identificarea acizilor cu
sărurilor, respectând regulile de ajutorul indicatorilor
securitate; Proprietățile chimice 1 A1 Completarea fișelor de
4.6. Rezolvarea problemelor în generale ale acizilor caracterizare a
baza ecuațiilor chimice ( reacția de schimb ), proprietăților chimice a
utilizând noțiunile masă și obținerea acizilor. acizilor/ completarea
cantitate de substanță; schemelor lacunare a
4.7. Elaborarea și prezentarea reacțiilor.
unui proiect creativ referitor la A2 Experiența de
utilizarea și importanța laboartor nr.8
oxizilor, acizilor, bazelor, Proprietățile generale ale
sărurilor; acizilor.
4.8. Formularea concluziilor Rezolvarea problemelor: 1 A1 Alcătuirea algoritmului Algoritm elaborat
despre beneficiile oxizilor, Determinarea cantității de de rezolvare a problemelor și aplicat în
acizilor, bazelor, sărurilor. substanță/ masa substanței de determinare a cantității rezolvare
în baza ecuației chimice de substanță/ masa
cunoscând cantitatea/masa substanței în baza ecuației
altei substanțe. chimice cunoscând
cantitatea/masa altei
substanțe și rezolvarea
problemelor în baza lui.
Bazele. Compoziția, 1 A1 Identificarea Fișe completate
clasificarea, denumirile. formulelor bazelor dintr- Joc didactic
un șir de substanțe realizat
propuse. Activitate
A2 Corelarea denumirilor experimentală
și formulelor acizilor realizată cu
( Jocul didactic,, Găsește concluzii
intrusul,,) formulate
A3 Experiența de
laborator 7b
Identificarea bazelor cu
ajutorul indicatorilor

Proprietățile chimice 1 A1 Completarea fișelor de Fișe completate


generale și obținerea caracterizare a Activitate
bazelor. proprietăților chimice a experimentală
bazelor / completarea realizată cu
schemelor lacunare a concluzii
reacțiilor. formulate
A2 Experiența de
laborator nr.9
Proprietățile generale ale
bazelor.
Rezolvarea problemelor: 1 A1 Alcătuirea algoritmului Algoritm elaborat
Determinarea cantității de de rezolvare a problemelor și aplicat în
substanță/ masa substanței de determinare a cantității rezolvare
în baza ecuației chimice de substanță/ masa
cunoscând cantitatea/masa substanței în baza ecuației
altei substanțe. chimice cunoscând
cantitatea/masa altei
substanțe și rezolvarea
problemelor în baza lui.
Evaluare formativă: Acizii 1 Test de evaluare Test de evaluare
și bazele formativă rezolvat

Oxizii. Compoziția. 1 A1 Completarea tabelului Tabel completat


Clasificarea oxizilor ( oxizi ,, Oxizi de metale și
bazici și oxizi acizi), nemetale,,
denumirile. A2
Proprietățile chimice 1 A1 Completarea fișelor de Fișe completate
generale ale caracterizare a Activitate
oxizilor.Obținerea proprietăților chimice a experimentală
oxizilor / completarea realizată cu
schemelor lacunare a concluzii
reacțiilor formulate
A2 Experinența de
laborator nr.10
Proprietățile chimice
generale ale oxizilor
( CaO cu apa, CuO cu
acid sulfuric/clorhidric)
Sărurile. Compoziția, 1 A1 Identificarea Fișe completate
clasificarea ( solubile și formulelor sărurilor dintr- Joc didactic
insolubile ), denumirea. un șir de substanțe realizat
propuse.
A2 Corelarea denumirilor
și formulelor acizilor
( Jocul didactic,, Hotelul
chimiștilor,)

Proprietățile generale ale 1 A1 Completarea fișelor de Fișe completate


sărurilor. caracterizare a Activitate
proprietăților chimice a experimentală
sărurilor / completarea realizată cu
schemelor lacunare a concluzii
reacțiilor formulate
A2 Experiența de
laborator nr.10
Proprietățile generale ale
sărurilor.

Rezolvarea problemelor: 1 A1Alcătuirea algoritmului Algoritm elaborat


Determinarea cantității de de rezolvare a problemelor și aplicat în
substanță/ masa substanței de determinare a cantității rezolvare
în baza ecuației chimice de substanță/ masa
cunoscând cantitatea/masa substanței în baza ecuației
altei substanțe. chimice cunoscând
cantitatea/masa altei
substanțe și rezolvarea
problemelor în baza lui.
Evaluare formativă: Oxizii 1 Test de evaluare sumativă Test de evaluare
și sărurile rezolvat
Legăturile genetice între 1 A1Elaborarea schemelor Scheme de
clasele de compuși de transformări chimice și transformări
anorganici. analiza acestora. chimice
elaborate/completat
e/realizate
Lucrarea practică nr.1 1 A1 Realizarea lucrării Lucrare practică
Legătura reciprocă între practice conform realizată conform
principalele clase de instrucțiunii instrucțiunii;
compuși anorganici. Raport de activitate
practică elaborat;
Acizi, baze, oxizi, săruri- 1 A1 Crossens ,, Utilizarea Crossens analizat https://manuale.edu.ro/
utilizarea și influiența acizilor, bazelor,oxizilor și Fișă de laborator manuale/Clasa%20a
asupra calității vieții și sărurilor,, completată și %20VII-
mediului. A2 Completarea fişei de analizată a/Chimie/U0MgSU5UV
laborator Prepararea unui Întrebări cauzale UlURVhUIFNS/A818.pdf
indicator natural din formulate/
varză roșie Evidențierea răspunsuri
proprietăților de indicator formulate
acido-bazic ale acestuia
A3 Formularea întrebărilor
cauzale, enunțurilor
argumentate utilizând
noțiunile studiate în UC4
Prezentarea proiectului nr.2 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și
Top 10 substanțe din viața și evaluarea lui după prezentat
anorganice mea. criterii de evaluare

Generalizarea 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții rezolvate


cunoștințelor: Unitatea de de generalizare a Fișe de activitate
conținut: Clasele de cunoștințelor la UC 4 independentă și de
compuși anorganici. grup completate
Evaluare sumativă 1 Test de evaluare Test rezolvat
V. Apa și soluțiile- 11 ore+ 1 oră de la rezerva profesorului =12 ore
Apa- compus cu importanță 1 A1Completarea fișei de Fișă completată
5.1. Operarea noțiunilor ce se vitală.Răspândirea în caracterizare a
referă la: soluții, partea de natură. Proprietățile fizice. proprietăților fizice a apei.
masă a substanței dizolvate; Rolul biologic A2
apa potabilă în diferite situații Proprietățile chimice a apei: 1 A1Completarea fișei de Fișă completată
de comunicare; 5.2. descompunerea, caracterizare a
Caracterizarea compoziției, interacțiunea cu metalele proprietăților chimice a Scheme lacunare
structurii, proprietăților fizice (Na,K,Ca, Fe ), cu oxizii apei completate
și chimice, utilizării și rolului bazici și oxizii acizi. A2 Completarea
apei/ soluțiilor în viața de zi cu schemelor lacunare a
zi; reacțiilor
5.3. Investigarea experimentală Apa ca solvent. 1 A1 Formularea întrebărilor Întrebări cauzale https://manuale.edu.ro/
a proprietăților apei, respectând Dizolvarea.Soluțiile cauzale, enunțurilorformulate/ manuale/Clasa%20a
regulile de securitate; argumentate răspunsuri %20VII-
5.4. Rezolvarea problemelor de A2 Activitate experimentalăformulate a/Chimie/U0MgSU5UV
calcul în baza corelațiilor în echipă - Studierea Activitate UlURVhUIFNS/A818.pdf
dintre partea de masă a factorilor ce influențează experimentală
substanței dizolvate, masa dizolvarea realizată
substanței dizolvate și masa
soluției;
5.5. Prepararea soluției cu o Compoziția soluțiilor. 1 A1 Formularea Întrebări cauzale https://manuale.edu.ro/
anumita parte de masă a Partea de masă a substanței întrebărilor cauzale, formulate/ manuale/Clasa%20a
substanței dizolvate; dizolvate în soluție. enunțurilor argumentate răspunsuri %20VII-
5.6. Argumentarea cerințelor formulate a/Chimie/U0MgSU5UV
față de apa potabilă, calitatea, UlURVhUIFNS/A818.pdf
purificarea și protecția ei; Rezolvarea problemelor: 1 A1Elaborarea algoritmului Algoritm elaborat https://manuale.edu.ro/
5.7. Elaborarea și prezentarea Determinarea părții de de rezolvare a problemelor și aplicat. manuale/Clasa%20a
unui proiect creativ referitor la masă a substanței dizolvate de determinare a părții de Probleme rezolvate %20VII-
importanța apei/soluțiilor. în soluție. masă a substanței dizolvate a/Chimie/U0MgSU5UV
în soluție. UlURVhUIFNS/A818.pdf
Rezolvarea problemelor: 1 A1Elaborarea algoritmului Algoritm elaborat https://manuale.edu.ro/
Determinarea masei de rezolvare a problemelor și aplicat. manuale/Clasa%20a
substanței/volumului apei de determinare a masei Probleme rezolvate %20VII-
pentru prepararea soluțiilor substanței/volumului apei a/Chimie/U0MgSU5UV
cu o anumită parte de masă pentru prepararea soluțiilor UlURVhUIFNS/A818.pdf
de substanță dizolvată. cu o anumită parte de masă
de substanță dizolvată.
Rolul vital și importanța 1 A1 Completarea tabelului– Tabel completat
soluțiilor în viața zilnică. Componentele unor soluții
uzuale (Ser fiziologic, oțet,
siropapă carbogazoasă,spirt
medicinal)
Lucrare practică nr.2 1 A1 Realizarea lucrării Lucrare practică
Prepararea soluției de practice conform realizată conform
clorură de sodiu cu o instrucțiunii instrucțiunii;
anumită parte de masă a Raport de activitate
substanței dizolvate. practică elaborat;
Apa potabilă. Calitatea apei 1 A1Completarea fișei de Fișă completată https://www.youtube.c
potabile în RM. Sursele de descriere a tipurilor de apă, om/watch?
poluare a apei. Purificarea surselor de poluare, v=mZ1pdgUt3jw&t=3
apei. cerințelor față de apa 14s
potabilă. /Educație online/
A2 Jocul didactic Joc realizat
,, Floricica Aqua,, https://www.youtube.c
( caracteristicile apei om/watch?
potabile și apei distilate ) v=i8rVWQuodBc
( etapele de epurare a
apei)
Prezentarea proiectului nr.3 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și
Apa – miracolul vieții. și evaluarea lui după prezentat
criterii de evaluare
Generalizarea cunoștințelor 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții rezolvate
Unitatea de conținut: Apa și de generalizare a Fișe de activitate
soluțiile. cunoștințelor la UC 5 independentă și de
grup completate
Evaluarea sumativă 1 Test de evaluare Test de evaluare
realizat și
analizat.
Exercții de
recuperare și
dezvoltare.
VI. Produsele chimice și calitatea vieții - 3 ore din 4
6.1. Operarea noțiunilor ce se Produsele chimice și 1 A1 Crossens ,, Utilizarea Crossens analizat
referă la produsele chimice și utilizarea lor inofensivă în produselor chimice,,
utilizarea lor,în diferite situații viața de zi cu zi, impactul A2Studierea pictogramelor Pictograme
de comunicare; lor asupra calității vieții. produselor chimice analizate și
6.2. Rezolvarea problemelor Pictogramele produselor identificate pe
despre selectarea și utilizarea chimice.
inofensivă a produselor Prezentarea proiectului nr.4 1 A1 Prezentarea proiectului Proiect elaborat și
chimice, întrebuințate în viața Reclama unui produs chimic și evaluarea acestuia după prezentat
cotidiană; 6.3. Elaborarea și criterii de evaluare
prezentarea unui proiect creativ Generalizarea cunoștințelor 1 A1 Realizarea exercițiilor Exerciții rezolvate
referitor la proprietățile și de generalizare a Fișe de activitate
utilizarea inofensivă a unui cunoștințelor la UC 6 independentă și de
produs chimic. grup completate

La sfârșitul clasei a VIII -a, elevul / eleva poate:


• opera cu elemente de limbaj chimic: Legea Periodicității, Tabelul Periodic, oxidant și reducător, electrolit,
neelectrolit, disociere electrolitică, electrolit tare/slab, reacții ionice, ecuație ionică completă, ecuație ionică redusă,
metal alcalin, aliaj, coroziune, amfoteritate, îngrășământ mineral, aditiv alimentar, volum molar, halogen, adsorbție,
compuși organici ai carbonului, în diferite situații de comunicare;
• caracteriza:
– substanțele anorganice și procesele chimice utilizate în diferite domenii ale activității umane, conform unui algoritm;
– comparativ elementele chimice, substanțele simple și compușii lor conform poziției elementelor chimice în Tabelul
Periodic;
– comparativ metalele și nemetalele conform algoritmului: poziția în Tabelul Periodic, rolul biologic, răspândirea în
natură, proprietățile
fizice, chimice, obținere, utilizarea, compușii cu importanță practică;
• modela:
– prin ecuații chimice disocierea electrolitică a acizilor tari, bazelor alcaline și sărurilor neutre;
– prin ecuații moleculare și ionice: reacțiile de schimb ionic, reacțiile ce caracterizează proprietățile chimice, obținerea
metalelor și nemetalelor, compușilor metalelor, legăturile genetice dintre metale și compușii lor, nemetale și compușii
lor;
• rezolva:
– probleme de calcul în baza formulelor chimice, utilizând noțiunile: cantitatea de substanță, masă molară și volum
molar;
– probleme de calcul în baza ecuațiilor chimice pentru a determina cantitatea de substanță/masa/volumul unei substanțe,
cunoscând cantitatea de substanță/masa/volumul altei substanțe;
– probleme ce vizează proprietățile, obținerea, utilizarea metalelor / nemetalelor și a compușilor lor cu importanță
practică;
• explica:
– proprietățile chimice ale metalelor/nemetalelor în baza ecuațiilor chimice;
– variația periodică a proprietăților metalice/nemetalice ale elementelor chimice din perioadele I –III în baza Legii
Periodicității;
• identifica ionii prezenți în soluțiile/preparatele utilizate în activitatea cotidiană în baza etichetelor produselor;
• investiga experimental, respectând regulile de securitate:
– condițiile de realizare a reacțiilor de schimb ionic; reacțiile de identificare a ionilor, a oxidului de carbon (IV);
– proprietățile metalelor/nemetalelor și a compușilor lor;
• elabora și prezenta proiecte creative, în mod independent sau prin colaborare în echipă/grup, referitor la:
– importanța Legii Periodicității și a Tabelului Periodic;
– soluții și reacții de schimb ionic;
– importanța și utilizarea metalelor, compușilor metalelor, aliajelor, nemetalelor și compușilor lor în viața omului;
– valoarea chimiei ca știință și artă,
atitudini și valori specifice predominante:
– corectitudine și deschidere în utilizarea limbajului chimic;
– curiozitate și creativitate în caracterizarea substanțelor și proceselor chimice;
– perseverență și responsabilitate în luarea deciziilor la rezolvarea problemelor;
– exigență pentru normele de securitate personală și socială;
– responsabilitate față de sănătatea personală și grijă față de mediu.