Sunteți pe pagina 1din 36

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor


Master de specializare - Administraţie Publică

PROIECT

Înființarea unei școli pentru copiii cu Sindromul


Down

1.
Membrii echipei

Echipa Nr. 1.5.

IAŞI, 2010

3
CUPRINS

I. CONCEPEREA PROIECTULUI......................................................................................................3
1.1 Context (maxim 2 pagini).................................................................................................................3
1.2 Titlul proiectului...............................................................................................................................6
1.3 Localizarea.......................................................................................................................................6
1.4 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini)..................................................................................6
1.5 Scop, obiective şi jaloane (maxim 3 pagini)...................................................................................11
II. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR, RESURSELOR ŞI BUGETULUI...........................14
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini).......................................................................14
2.2 Echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini).................................................................29
2.3 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului...............................33
2.4 Matricea cadru logic.......................................................................................................................34
2.5 Bugetul Proiectului.........................................................................................................................34
III. STABILIREA ELEMENTELOR PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI...............35
3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină)....................................................................................35
3.2 Indicatori de urmărire şi evaluare proiectului (maxim 1 pagină)....................................................35
IV. BIBLIOGRAFIE............................................................................................................37

3
I. CONCEPEREA PROIECTULUI
Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care
propuneţi implementarea proiectului:

1.1 Context (maxim 2 pagini)


a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată în 2-3 fraze (vezi suportul de
lucrări practice)
În România, deşi în ultimii ani s-au înregistrat ameliorări a modului în care sunt tratate
persoanele cu Sindromul Down, nu există încă o inserţie sociolă a acestora. Copii cu Sindromul
Down reprezintă o categorie de persoane cu risc ridicat de excludere socială, însă, trebuie
menționate eforturile pe plan legislativ și strategic ale autorităților, prin care s-a dorit modificarea
viziunii preconcepute a faptului că această afecțiune se tratează, respectiv se menține sub control pe
baza exclusivă a medicamentelor.
Ceea ce este blamabil într-o societate care se autointitulează evoluată este lipsa unor
programe de dezvoltare axate pe nevoile individuale şi sociale care să contribuie la normalizarea
existenţei acestor cetăţeni.
Aceste idei preconcepute sunt evidente și în Județul Iași, majoritatea cetățenilor considerând
că nu ține de responsabilitatea lor să se implice în integrarea socială a persoanelor cu Sindrom
Down.
În vederea soluționării acestei probleme se urmărește crearea unei instituții care să răspundă
nevoilor acestora și prin programele desfășurate să faciliteze integrarea socială a copiilor ce suferă
de Sindromul Down.

b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, fără a se omite:

 numele organizaţiei solicitante şi datele de contact ale acesteia


 tipul organizaţiei (instituţie publică, organizaţie non-guvernamentală, firmă privată)
 obiectul de activitate al organizaţiei
 misiunea organizaţiei
 echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor, dacă este cazul (tipul proiectelor la
care a luat parte organizaţia, sursele de finanţare accesate, scopul proiectelor respective)

 Numele organizației solicitante: Organizația Neguvernamentală „Şanse Egale”


Date de contact: www.sanseegale.org
Strada Vasile Conta nr. 2
Telefon: 0232 - 271 687
Fax:0232 – 241 963
 Tipul organizaţiei: Organizație Neguvernamentală (ONG)
 Obiectul de activitate al organizaţiei: Domeniul public

3
 Misiunea organizaţiei: Identificarea nevoilor comunității și implicarea în rezolvarea lor pentru a
asigura prosperitatea și furnizarea de servicii societății în mod echilibrat.
 Echipa de conducere:
Nume Profesia Funcția
Chiruță Ciprian Profesor Fondator ONG
Maftei Simona Kinetoterapeut Membru ONG
Pristavu Alexandru Gimnast Membru ONG
Alexandrescu Gabriela Medic Președinte Executiv
Iosub Maria Profesor Director Economic

Experiență în implementarea proiectelor:


1. Titlu: Copiii străzii care muncesc
Scop: Reintegrarea familială și recuperarea școlară a copiilor străzii care muncesc
Parteneri: DPC-ur; Unități de învățământ; Centre de plasament

2. Titlu: Centrul European de integrare a copiilor instituționalizați


Scop: Pregătirea personalului din centrele de plasament și îmbunătățirea mediului din
centrele de plasament (creșterea accesului la informație, pregătire pentru o viață
independentă etc.)
Parteneri: Universitatea din Antwerpen - Belgia, Universitatea Satakunta - Finlanda,
Școala de perfecționare în studii sociale și pedagogice Massnahmen – Germania.

3. Titlu: Centre de consiliere pentru tineri consumatori de droguri


Scop: Recuperarea și reabilitarea psiho-sociala a persoanelor toxico-dependențe
Parteneri: Spitalul Clinic de Urgență Sf. Ioan, Iași; Autoritatea de Sănătate Publică Iași.

c. Descrierea modalităţii de finanţare selectate (programul de finanţare, obiectivele şi priorităţile în


care se încadrează ideea, solicitanţii, activităţile şi cheltuielile eligibile) – se vor include
informaţiile necesare pentru a realiza evaluarea eligibilităţii proiectului propus, dar nu se vor
copia integral informaţiile găsite la finanţator. Se vor selecta doar cele relevante din punct de
vedere al ideii de proiect, în max. o jumătate de pagină.

Programul de finanțare ales este Programul de Coeziune Economică și Socială/Dezvoltarea


Resurselor Umane/Servicii Sociale ce are ca obiectiv global realizarea unui sistem național de
asistență socială bazat pe principiul egalității care să rezolve problemele reale ale grupurilor
vulnerabile în societate și care să fie construit printr-un proces de consultare și participare continuă
a reprezentanților diferitelor nivele guvernamentale și în cadrul unui parteneriat efectiv cu
societatea civilă.

3
Proiectul de integrare socială a copiilor cu Sindromul Down se încadrează în Axa prioritară
6 „Promovarea incluziunii sociale” a POS DRU –ului și se adresează persoanelor care întâmpină
dificultăţi
de integrare în societate .
Axa prioritară 6 are ca obiective:
1. Creşterea incluziunii sociale;
2. Prevenirea excluziunii de pe piaţa muncii;
3. Sprijinirea integrării în muncă a grupurilor vulnerabile aflate într-o situaţie dezavantajată în
ceea ce priveşte accesul la educaţie şi la un loc de muncă
Activități eligibile:
- menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de
nevoie socială;
- prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la
marginalizare sau excluziune socială;

Cheltuielile eligibile:
- plata salariilor personalului;
- lucrări de igienizare a spaţiului
- dotarea spaţiului
- cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;
- cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;
- cheltuieli pentru hrana beneficiarilor direcţi ai proiectului;
- cheltuieli privind achiziţionarea de materiale instructiv – educative, sportive şi de recreere pentru
copii : cărţi, caiete de lucru, rechizite şcolare jocuri pentru dezvoltarea deprinderilor ; echipamente
pentru activităţi de recuperare;
- cheltuieli privind materialele consumabile : rechizite de birou, materiale de protocol, materiale de
promovare a activităţilor( broşuri, pliante, etc).
Această axă prioritară va fi finanţată din Fondul de Coeziune care va acoperi 85% din
costurile eligibile ale proiectului, iar diferenţa de 15% este suportată de la bugetul local. Bugetul
total alocat axei este de 2,8 miliarde €, din care 85% reprezintă contribuţia comunitară din Fondul
de Coeziune şi 15% finanţare publică locală.

ATENŢIE! Descrierea contextului se evaluează prin comparaţie cu detaliile incluse în proiect, din
care trebuie să reiasă relevanţa proiectului propus şi eligibilitatea solicitantului.

1.2 Titlul proiectului: Înfiinţarea unei şcoli pentru copii cu Sindromul Down

3
1.3 Localizarea: Judeţul Iaşi, Regiunea Nord-Est, Municipiul Iaşi, Bd. Copou, Aleea Mihail
Sadoveanu.

1.4 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini)

Se vor furniza următoarele informaţii:

a) Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, a efectelor ce ar putea să se perpetueze prin


nerezolvarea problemei (se va apela la date statistice, se va preciza localizarea geografică sau
instituţională, astfel încât din descriere să rezulte soluţia/soluţiile de rezolvare). De asemenea, se
va realiza o analiză SWOT a proiectului, astfel încât să fie evidenţiate punctele tari şi
nevoile/punctele slabe percepute în zonă/domeniu, oportunităţile şi ameninţările (constrângerile).

Necesitatea implementării unui astfel de proiect în Județul Iași are la bază, în primul rând
lipsa unei instituții specializate pentru copiii depistați cu această afecțiune, punctul de plecare fiind
trasat de insuficiența și ineficiența serviciilor de sprijin existente, de altfel într-un număr infim, care
nu pot oferi suport permanent familiilor copiilor afectați, dar nici cadrelor didactice din școlile de
masă.
Atitudinea faţă de copiii cu sindrom Down este încă una de respingere, manifestată prin
etichetare, izolare şi marginalizare. Dovada o reprezintă lipsa serviciilor de sprijin, invizibilitatea
socială. Din punct de vedere profesional, copiii cu sindrom Down sunt percepuţi ca persoane
limitate, iar uneori sunt consideraţi fără valoare. Ca atare, aceste persoane sunt apreciate ca fără
şanse reale de dezvoltare şi participare, motiv pentru care nu se aplică programele privind protecţia
socială atât de necesare în viaţa fiecăruia.
Ne aflăm în ipostaza de a conștientiza societatea că copiii cu sindromul Down cu un ajutor
suplimentar pot fi perfect integrați social, chiar sunt capabili să își aducă aportul în cadrul
dezvoltării unei unități economice, fără a se mai confrunta în permanență cu lipsa totală de interes și
ignoranță.
Printre principalele cauze care au dus la apariția unei astfel de situație nedorită se pot
enumera :
 lipsa informațiilor clare și exacte referitoare la această afecțiune care nu se poate trata cu
medicamente, după părerea multora, ci se ameliorează cu multă atenție și răbdare ;
 ideile potrivit cărora, noi cetățenii din jur nu suntem datori să îi ajutăm să depășească acest
moment prin acțiuni de voluntariat, ci suntem datori să-i compătimim ;
 o educație deficitară în școli, unde ar trebui să se urmărească conștientizarea elevilor
începând cu cele mai mici clase, că acești copii sunt speciali, însă, în același timp, la fel ca ei ;
încercări eșuate din partea autorităților de a obține fonduri pentru ajutorarea acestor copii ;

3
 interes manifestat doar în direcția informării părinților despre problemele ce le implică
starea copiilor lor și nu în direcția activităților practice (cursuri de muzică, desen etc) care să
permită implicarea directă a celor din urmă.
 lipsa de încredere a angajatorilor în capacitățile acestor copii de a-și duce la bun sfârșit
responsabilitățile fără incidente.
Lipsa unor măsuri care să remedieze această situație, ar duce inevitabil la o integrare socială
slabă sau chiar inexistentă, în anumite cazuri chiar irevocabilă, ceea ce ar permite perpetuarea ideii
potrivit căreia acești copii nu pot fi normali.
Cum orice cauză are și un efect, este necesar să apară și o rezolvare, aceasta constând în
crearea unei școli specializate, pe Bd. Copou, Aleea Sadoveanu (în apropierea Grădinii Botanice,
Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Parcului Expoziției), care cu ajutorul
profesorilor și părinților, prin răbdare și devotament să le permită obținerea unor locuri de muncă
ce-i va scoate din umbra în care se află în acest moment, prin contactul direct cu colegii de muncă,
și în anumite situații cu potențialii clienți (în condițiile în care ar lucra într-un restaurant), în general
prin socializarea cu diverse persoane.

Tabel 1.1. Analiză SWOT


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- personal didactic calificat în proporţie de - oferta şcolii nu satisface nevoile
98 %; tuturor elevilor;
- ponderea cadrelor didactice titulare cu - slabă motivare datorită salariilor
gradul didactic I este de 51 %; mici;
- ponderea cadrelor didactice cu - slabă participare la cursuri de
performanţe în activitatea didactică este de formare şi perfecţionare datorită
43% ; accesului la aceste cursuri prin achitare
- relaţiile interpersonale (profesor-elev, de taxe;
conducere-subalterni, profesori-părinţi, - legăturile cu firme şi licee în
profesori-profesori etc.) existente favorizează vederea realizării unei orientări
crearea unui climat educaţional deschis, vocaţionale adecvate sunt insuficiente şi
stimulativ; necoordonate;
- există o bună delimitare a - insuficienta diversitate a abilităţilor
responsabilităţilor cadrelor didactice (există cadrelor didactice în raport cu
comisii constituite pe diverse probleme) solicitările (părinţilor şi copiilor)
precum şi o bună coordonare a acestora; beneficiarilor;
- şcoala dispune de întregul material - fondurile băneşti nu sunt suficiente
curricular (planuri de învăţământ şi programe pentru stimularea cadrelor didactice şi

3
şcolare,  auxiliare curriculare – manuale,  elevilor, pentru achiziţionarea unor
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, echipamente şi materiale didactice,
îndrumătoare etc; pentru întreţinerea spaţiilor şcolare;
- dezvoltarea relaţiei profesori – elevi - materialul didactic este insuficient
-părinţi se realizează şi prin intermediul şi depășit.

serbărilor şcolare ;
- contactele cu diverse instituţii pentru
realizarea unor activităţi extracurriculare
precum : excursii, vizite la muzee,planetariu,
vizionări de spectacole, acţiuni contabile cu
cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc
elevii în mediul comunitar şi contribuie la
socializarea lor;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- școala oferă posibilitatea satisfacerii - insuficiența diversificare şi
dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite adecvare a programului școlar la
domenii de activitate; cerinţele şi solicitările părinţilor şi
-se permite valorificarea abilităţilor elevilor poate scădea motivaţia acestora
individuale; pentru învăţare precum şi interesul
- numărul de întâlniri şi activităţi comune pentru această unitate de învăţământ.
ale cadrelor didactice în afara orelor de curs Există riscul micşorării numărului de
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea cereri de înscriere în instituţie;
coeziunii grupului, o comunicare mai bună; - scăderea motivaţiei şi interesului
- varietatea cursurilor de formare şi pentru activităţile profesionale
perfecţionare organizate ; (colaborare cu părinţii, perfecţionarea,
- posibilităţile financiare de stimulare, activităţile extracurriculare,
motivare a cadrelor didactice; confecţionarea materialelor didactice,
- întâlnirile frecvente de câte ori este cazul pregătirea cu profesionalism a lecţiilor
între cadrele didactice şi părinţii elevilor etc.)
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, - scăderea prestigiului cadrelor
consultaţiile) didactice
- descentralizare şi autonomie - criza de timp a părinţilor datorată
instituţională; actualei situaţii economice care reduce
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor implicarea familiei în viaţa şcolară.
instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Biserică, Acest lucru se reflectă atât în relaţia
Poliţie, instituţii culturale); profesor-elev cât şi în performanţa
- interesul firmelor de a-şi recruta şi forma şcolară a elevilor;

3
în perspectivă personal specializat; - administrarea necorespunzătoare a
- responsabilitatea (altor şcoli) instituţii resurselor materiale şi financiare
omoloage pentru schimburi de experienţă. existente
- degradarea spaţiilor şcolare datorită
fondurilor băneşti limitate, alocate
pentru întreţinerea şcolii;
- ritmul accelerat al schimbărilor
tehnologice conduce la uzura morală a
echipamentelor existente;
- există riscul neparticipării sau în
număr mic la programul stabilit.

b) Descrierea beneficiarilor direcţi, grupurilor ţintă, beneficiarilor indirecţi. Se vor urmări


cuantificarea numerică, localizarea geografică, caracteristicile demografice, nevoile percepute,
impactul (relevanţa) proiectului asupra nevoilor identificate şi modul de satisfacere a lor, separat
pentru fiecare categorie.

Pe raza județului Iași în anul 2008 au fost înregistrați un număr de 240 de copii cu
Sindromul Down, deși se crede că numărul acestora este mai mare, ceilalți nefiind înregistrați sau
chiar depistați. Gradul de severitate a bolii este diferit de la un caz la altul, acesta fiind de cele mai
multe ori ușor spre moderat și mai rar caracterizat de o severitate majoră.
Acest proiect de integrare socială a apărut datorită nevoilor tot mai acute ale acestor copii și
implicit a părinților de a putea face parte și să aibă aceleași drepturi în societate ca ceilalți copii.
În cadrul acestui proiect, pe raza județului Iași au fost identificați ca beneficiari direcți un
număr de 240 de copii. Din această categorie managerul de proiect a ales ca grup țintă copii cu
vârsta cuprinsă între 5-9 ani, adică 20 de persoane. Acest grup țintă a fost ales din totalul copiilor cu
Sindrom Down, avându-se drept criteriu de selecție vârsta mai fragedă pentru a putea modela mai
ușor comportamentul acestora.
Gradul de severitate pe județul Iași cunoaște următoarele date:
Ușor – 43 de cazuri
Moderat – 187 de cazuri
Sever – 10 cazuri
Pe raza județului aceste cazuri cunosc următoarea structură:
Municipiul Iași – 150 cazuri
Municipiul Pașcani – 36 cazuri
Orașul Târgu - Frumos – 15 cazuri

3
Satele din jur – 39 cazuri
Beneficiarii direcți ai acestui proiect, potrivit acestui tabel sunt:
Tabel 1.2. Analiză demografică
Unitatea
Specificație
administrativ- Grupa de vârstă
pe sexe
teritorială

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani
Județ TOTAL 30 20 123 60 7
TOTAL 23 15 98 44 5
Municipii și
Feminin 5 6 15 14 2
orașe
Masculin 18 9 73 30 3
TOTAL 7 5 25 16 2
Comune și
Feminin 5 5 5 10 1
sate
Masculin 2 0 20 6 1

Din categoria beneficiarilor direcți au fost aleși ca grup țintă copii cu grupa de vârstă
cuprinsă între 5-9 ani, având un număr pe total județ de 20 copii.
Beneficiarii indirecți
În această categorie au fost identificați ca beneficiari indirecți părinții acestor copii și/sau
tutorii lor legali.

c) Gradul de originalitate/inovare. Prezentarea va include elementele originale vizate, va sublinia


importanţa lor pentru domeniu/organizaţie/comunitate, plecând de la eventualele proiecte
implementate deja, experienţele sau bunele practici ale altor proiecte şi arătând ce s-ar putea
dezvolta mai departe.

Gradul de inovare a proiectului constă în complexitatea oportunităților și serviciilor pe care


această școală le oferă, acest fapt fiind evidențiat prin aplicarea unor măsuri care deși există în
teorie, nu au cunoscut aplicabilitate:
- recuperare prin terapie ocupaţională (persoanele cu probleme de intelect manifestă un interes viu
pentru muzică, dans, pictură, joc, confecţionarea unor obiecte etc., ceea ce poate constitui nu numai
momente de consumare a energiei, dar şi de formare a unor abilităţi motrice, practice ori de
elaborare a unor deprinderi profesionale);
- terapiile ocupaţionale ergoterapie şi ludoterapie se combină foarte bine, pentru că atât munca, cât
şi jocul sunt forme de activitate prin care copilul îşi poate valorifica disponibilităţile sale în raport
cu grupul şi cu aportul său la desfăşurarea acţiunii. Se vor stimula dezvoltarea sentimentelor de

3
cooperare şi întrajutorare, formarea spiritului de stăpânire de sine şi de autocontrol, de antrenare în
activităţi care să-i aducă copilului satisfacţie şi să-l ajute să înţeleagă succesul;
- obiectivele învăţământului special sunt, în principiu, asemănătoare cu cele ale învăţământului de
masă, dar adaptate la specificul particularităţilor psiho-individuale ale copiilor cu care se lucrează;
- recuperarea prin psihoterapie activează motivaţia şi pulsiunile, devenind un factor energizant al
implicării în procesul recuperării;
Acest centru dedicat copiilor care suferă de Sindromulul Down este un promotor al educaţiei
şi integrării acestora. El vine să acopere un vid de servicii educaţionale si este o structură flexibilă
pentru că se adaptează nevoilor specifice ale beneficiarilor săi. În acest centrul se promovează o
atitudine diferită, pozitivă faţă de copilul bolnav şi se pune accent pe valorizarea competenţelor
acestuia, pe dezvoltarea autonomiei sale personale şi sociale, pe integrarea sa reală şi activă în
comunitate.
Aplicarea acestui proiect în zona va încuraja copii cu Sindromul Down să încerce să se
integreze socio-profesional prin adoptarea unei atitudini mai încrezătoare atât în forțele proprii cât
și în modul în care sunt priviți de cei din jur.
În acest sens, nu există proiecte atât de complexe aplicate ci doar încercări din partea
autorităților locale sau a organizațiilor neguvernamentale de a crea centre cu adresare directă spre
părinți, care să îi ajute pe aceștia din urmă să își înțeleagă mai bine copiii și să încerce să le ușureze
integrarea socială.

1.5 Scop, obiective şi jaloane (maxim 3 pagini)

a) Se va identifica şi defini scopul proiectului, având în vedere că el trebuie să fie clar formulat,
din el să rezulte ce se poate rezolva din problema identificată şi ce nu poate fi rezolvat, cui se
adresează proiectul.
Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea nivelului de trai a copiilor ce suferă de
Sindromul Down, prin crearea unui centru în care să existe programe de instruire adaptate nevoilor
lor.

b) Se vor stabili obiectivele pe termen mediu şi lung (generale), precum şi obiectivele pe
termen scurt (specifice sau operaţionale) ale proiectului. Pentru obiectivele pe termen scurt, se
va preciza care sunt cantitative şi care sunt calitative (cf. suportului de lucrări practice).

Obiective generale, ce cuprind scopuri sau finalităţi de scurtă durată şi mai ales de lungă
durată, au în vedere cunoaşterea capacităţilor de învăţare a elevilor şi urmărirea modului în care
aceştia se integrează în societate după terminarea şcolii;

Obiectivele pe termen lung ale proiectului:

3
 creşterea calităţii vieţii a copiilor care suferă de sindromul Down;
 îmbunătăţirea imaginii de sine a acestor copii care suferă de acest sindrom;
 popularizarea drepturilor copiilor afectaţi de acest sindrom şi sensibilizarea opiniei publice
privind îmbunătăţirea atitudinii şi a comportamentului faţă de aceştia;
 dezvoltarea unui set de programe care să faciliteze dobândirea abilităţilor sociale pentru
integrarea lor educaţională, ocupaţională şi socială;
 colaborarea cu familiile în programul centrului, în scopul atingerii obiectivelor definite;

Obiective pe termen scurt (calitativ).


 favorizarea integrării şcolare a tânărului în structuri de învăţământ;
 asimilarea unor deprinderi care să le permită o mai bună adaptare la cerinţele educaţionale
actuale;
 stimularea dezvoltării autonomiei tânărului în viaţa cotidiană;
 îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice în funcție de cerințe;
 se vor îmbunătăţi cunoştinţele, deprinderile şi practicile de comunicare a copiilor;
 îmbunătăţirea potenţialului creativ şi încurajarea copiilor în a se exprima;
 dezvoltarea relaţiilor cu cei de vârstă apropiată şi de a lega prietenii;
 deprinderea unor însușiri zilnice, cum ar fi autoapărarea, traversarea străzilor;

c) Pe baza obiectivelor pe termen scurt, se vor formula şi jaloanele/reperele proiectului, văzute ca
rezultate intermediare ale acestuia. Jaloanele se vor stabili la nivel de proiect, plecând de la scop,
sau pe fiecare obiectiv pe termen scurt. Obiectivele şi jaloanele vor sta la baza descompunerii
proiectului în activităţi şi subactivităţi, precum şi a stabilirii indicatorilor de măsurare a evoluţiei şi
finalizării proiectului.

Jaloanele proiectului.
JALON 1. Spaţiu pentru punctul de lucru în teritoriu
A 11 - Licitarea spaţiului
A 12 - Contractarea spaţiului
A 13 - Recepţia spaţiului

JALON 2. Echipa de proiectare a clădirii


A 21 - Stabilirea caracteristicilor echipei de proiectare
A 22 – Desfășurarea licitației în vederea selectării echipei de proiectare
A 23 - Încheierea unui contract de prestări servicii
A 24 - Întocmirea proiectului cu detalii tehnice și de proiectare
A 25 – Construcția propriu zisă

3
JALON 3. Materiale achiziționate
A 31 - Identificarea unei firme producătoare de materiale de construcţii
A 32 – Încheierea contractului de prestări servicii
A 33 – Recepţia materialelor

JALON 4. Dotarea clădirii


A 41 – Identificarea unei firme de amenajări interioare
A 42 – Încheierea contractului de prestări servicii
A 43 - Procurarea de echipamente

JALON 5. Promovarea instituției


A 51 - Acțiuni publicitare

JALON 6. Acțiuni întreprinse și de alte instituții care se ocupă cu integrarea socială a unor
categorii de copiii cu afecțiuni asemănătoare
A 61 - Dezvoltarea unor relații cu alte centre de inserție socială a copiilor cu diferite afecțiuni
A 62 - Organizarea de întâlniri cu reprezentanți a unor instituții asemănătoare:

JALON 7. Profesori pregătiți și instruiți pentru a lucra cu acești copii


A 71 – Selectarea profesorilor
A 72 – Organizarea de cursuri de instruire

JALON 8. Monitorizare
A 81 – Supravegherea și controlul activității

3
II. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR, RESURSELOR ŞI BUGETULUI
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini)
1 Se vor denumi şi descrie detaliat activităţile care vor conduce la obţinerea jaloanelor şi atingerea
obiectivelor pe termen scurt. Activităţile se vor descompune în subactivităţi, respectând regulile din
suportul de curs. Descrierea va include şi posibile soluţii tehnice, eventuale justificări economice
pentru soluţia selectată.
La descompunerea proiectului pe activităţi/subactivităţi se vor avea în vedere cele trei tipuri majore de
activităţi:
 de pregătire a condiţiilor de implementare a proiectului (de exemplu, achiziţiile de echipamente
necesare, obţinerea de autorizaţii, pregătirea personalului);
 de implementare propriu-zisă (de exemplu, derularea acţiunilor sociale, organizarea de mobilităţi,
implementarea şi exploatarea de software, efectuare campanii de promovare);
 activităţile de monitorizare pe parcursul proiectului şi de evaluare internă.

Activități și subactivități
JALON 1. Spaţiu pentru punctul de lucru în teritoriu
A 11 – Licitarea spaţiului
Deoarece în cadrul programului se folosesc fonduri europene, pentru semnarea unui contract
cu o echipă de proiectare trebuie efectuată o licitaţie.
SA 111 – Prezentarea documentației
În cadrul acestei subactivităţi sunt stabilite detaliile referitoare la spațiul ce se dorește a fi
obținut, acestea constând în amplasarea într-o zonă populată, care să aibă în apropiere un parc și să
aibă mijloace de transport în comun.
SA 112 – Publicarea anunțului în ziar
Prin publicarea anunţului într-un ziar judeţean se urmăreşte atragerea unui număr cât mai
mare de firme ce vor fi interesate să participe la licitaţie. Acest lucru este şi în avantajul
beneficiarului proiectului, deoarece datorită numărului mare de oferte se va putea obţine un contract
mai bun.
SA 113 – Primirea ofertelor
Ofertele înaintate de firmele doritoare să participe la licitaţie se vor primi pe adresa de e-
mail.
SA 114 – Analiza ofertelor
În cadrul acestei subactivităţi se vor analiza ofertele primite în urma cărora se vor selecta
cele mai avantajoase.
SA 115 – Selecția unui spațiu
Dintre cele mai avantajoase oferte primite se va selecta spațiul care îndeplineşte toate criteriile
impuse de beneficiarul proiectului.
A 12 – Contractarea spaţiului
În urma deciziei asupra spațiului se va încheia un contract.
A 13 – Recepţia spaţiului

3
După încheierea contractului, beneficiarul va putea dispune asupra spațiului pentru a începe
construcția clădirii.

JALON 2. Echipa de proiectare a clădirii


A 21 – Stabilirea caracteristicilor echipei de proiectare
Se urmăreşte identificarea unei firme care să realizeze desenului tehnic aferent proiectului în
vederea implementării acestuia.
A 22 – Desfășurarea licitației în vederea selectării echipei de proiectare
Deoarece în cadrul programului se folosesc fonduri europene, pentru semnarea unui contract
cu o echipă de proiectare trebuie efectuată o licitaţie.
SA 221 – Prezentarea documentației
În cadrul acestei subactivităţi sunt stabilite detaliile ce trebuie îndeplinite de echipele de
proiectare ce vor dori să participe la licitaţie.
SA 222 – Publicarea anunțului în ziar
Prin publicarea anunţului într-un ziar judeţean se urmăreşte atragerea unui număr cât mai
mare de firme ce vor fi interesate să participe la licitaţie. Acest lucru este şi în avantajul
beneficiarului proiectului, deoarece datorită numărului mare de oferte se va putea obţine un contract
mai bun
SA 223 – Primirea ofertelor
Ofertele înaintate de firmele doritoare să participe la licitaţie se vor primi pe adresa de e-
mail
SA 224 – Analiza ofertelor
În cadrul acestei subactivităţi se vor analiza ofertele primite în urma cărora se vor selecta
cele mai avantajoase.
SA 225 – Selecția unei firme de proiectare
Dintre cele mai avantajoase oferte primite se va selecta firma de proiectare care îndeplineşte
toate criteriile impuse de beneficiarul proiectului.
A 23 – Încheierea unui contract de prestări servicii
În urma selecţiei unei firme de proiectare se va încheia un contract de prestări servicii pentru
realizarea studiilor şi a desenului tehnic necesar implementării proiectului.
A 24 - Întocmirea proiectului cu detalii tehnice și de proiectare
Proiectul cu desenul tehnic este realizat de inginerii firmei de proiectare
A 25 – Construcția propriu zisă

JALON 3. Materiale achiziționate


A 31 – Identificarea unei firme producătoare de materiale de construcţii

3
Se urmăreşte identificarea unei firme de la care să se achiziţioneze materialele de construcţii
necesare, a instrumentelor şi uneltelor de lucru necesare.
SA 311 – Întocmirea unui caiet cu materialele necesare
Se urmăreşte stabilirea unei liste complete cu materialele ce sunt necesare în cadrul
proiectului, precum şi a instrumentelor şi uneltelor necesare muncitorilor
SA 312 – Publicarea anunţului într-un ziar naţional
Prin publicare anunţului într-un ziar naţional se urmăreşte atragerea unui număr cât mai
mare de firme ce vor fi interesate să participe la licitaţie. Acest lucru este şi în avantajul
beneficiarului proiectului, deoarece datorită numărului mare de oferte se va putea obţine un contract
mai bun.
SA 313 – Primirea ofertelor
Ofertele înaintate de firmele doritoare să participe la licitaţie se vor primi pe adresa de e-
mail
SA 314 – Analiza ofertelor
În cadrul acestei subactivităţi se vor analiza ofertele primite în urma cărora se vor selecta
cele mai avantajoase.
SA 315 – Selecţia unei firme producătoare
Dintre cele mai avantajoase oferte primite se va selecta firma producătoare care va livra
resursele materiale necesare desfăşurării proiectului
A 32 – Încheierea contractului de prestări servicii
În urma selecţiei unei firme producătoare de materiale de construcţii se va încheia un
contract de prestări servicii cu aceasta.
A 33 – Recepţia materialelor
Firma producătoare de materiale de construcţii va livra materialele ce sunt necesare în cadrul
proiectului, precum şi instrumentele şi uneltele necesare muncitorilor

JALON 4. Amenajarea clădirii


A 41 – Identificarea unei firme de amenajări interioare
Se urmăreşte identificarea unei firme de amenajări interioare care să corespundă cerințelor
beneficiarului.
SA 411 – Prezentarea documentației
În cadrul acestei subactivităţi sunt stabilite detaliile referitoare la cerințele care același
îndeplinite de firma de amenajări, pe lângă cele specifice fiecărei firme (zugrăveli, finisaje, placări
gresie, montaj parchet, tavane false, termoizolații cu polistiren expandat, instalații sanitare și
electrice) să poată face funcțional și bazinul de înot.
SA 412 – Publicarea anunţului într-un ziar naţional

3
Se urmărește atragere unui număr cât mai mare de astfel de firme pentru a crește
posibilitatea de a încheia un contract în avantajul organizației.
SA 413 – Primirea ofertelor
Ofertele înaintate de firmele doritoare să participe la licitaţie se vor primi pe adresa de e-
mail.
SA 414 – Analiza ofertelor
În cadrul acestei subactivităţi se vor analiza ofertele primite în urma cărora se vor selecta
cele mai avantajoase.
SA 415 – Selecţia unei firme de amenajări interioare
Dintre cele mai avantajoase oferte primite se va selecta firma care va îndeplini cerințele,
ținându-se cont mai ales de cele care au o experiență mai mare.
A 42 – Încheierea contractului de prestări servicii
În urma selecţiei unei firme se va încheia un contract de prestări servicii cu aceasta.
A 43 – Procurarea de echipamente
După finalizarea amenajării se va trece la achiziționarea celor necesare bunei funcționări a
instituției.
SA 431 – Achiziționarea de mobilier, echipamente tehnice, instrumente muzicale
Presupune comandarea pieselor de mobilier, și a tuturor echipamentelor necesare desfășurării
activității.
SA 432 – Dotarea sălilor de kinetoterapie, de înot, și a sălii de pictură
Fiecare spațiu de desfășurare a activității presupune un alt punct de abordare, fiecare sală
având nevoie de echipamente diferite și moderne pentru a avea parte de rezultatele urmărite.

JALON 5. Promovarea instituției


A 51 – Acțiuni publicitare
Se urmărește ca pe raza județului să se facă cunoscut acest proiect și cei vizați să ia la
cunoștință despre existența sa, pentru a permite desfășurarea activității în condițiile dorite și anume
prin ocuparea tuturor locurilor disponibile pentru aceste cursuri.
SA 511 – Conceperea pliantelor
Întrucât prezintă costuri ridicate comanda de pliante de la distribuitori autorizați s-a decis să
fie multiplicate cu ajutorul unei imprimante.
SA 512 – Distribuirea pliantelor cetăţenilor
Pliantele vor permite promovarea instituției și vor fi împărțite de 2 studente timp de o lună.
SA 513 – Promovarea prin intermediul ziarelor și panourilor publicitare

3
Pentru a face cunoscut proiectul tuturor categoriilor de persoane timp de o lună, zilnic va
exista și un anunț pe ziar pe ce-a de 2-a pagină și vor fi de asemenea amplasate panouri publicitate
în cele mai aglomerate zone ale județului Iași.

JALON 6. Acțiuni întreprinse și de alte instituții care se ocupă cu integrarea socială a unor
categorii de copiii cu afecțiuni asemănătoare
A 61 – Dezvoltarea unor relații cu alte centre de inserție socială a copiilor cu diferite afecțiuni
Se urmărește identificarea unor instituții cu domeniu de activitate cel puțin asemănător
pentru a lua cunoștință de eventualele situații neașteptate ce pot avea loc.
A 62 – Organizarea de întâlniri cu reprezentanți a unor instituții asemănătoare
Orice nouă legătură creată cu instituții ce au domeniul de activitate asemănător trebuie să fie
întreținută și astfel se vor stabili întâlniri care să le ajute să ia deciziile cele mai potrivite.
SA 621 – Stabilirea locului și orei întâlnirilor
Se va stabili un calendar al întâlnirilor.
SA 622 – Deplasarea la sediul instituției
Întrucât aceste instituții nu sunt în acelașii oraș apare nevoia transportului la sediul fiecăreia,
în funcție de cum și unde sunt decise întâlnirile.
SA 623 – Conceperea temelor de dezbătut și pregătirea materialelor necesare.
Pentru desfășurarea în bune condiții a întâlnirilor este necesar să se stabilească teme comune
de dezbatere pentru a se încerca pe cât posibil să se obțină soluția optimă pentru rezolvarea
eventualelor problemelor ce pot apărea pe parcursul activității.
SA 624 – Stabilirea unor repere comune de urmat
Pe baza experienței instituțiilor în acest tip de activitate se vor stabili pentru novicele în
această activitate ținte de urmat pentru a obține rezultate satisfăcătoare.

JALON 7. Profesori pregătiți și instruiți pentru a lucra cu acești copii


A 71 – Selectarea profesorilor
Orice activitate dintr-o instituție de învățământ are nevoie de profesori care să o coordoneze.
Astfel se urmărește identificarea unui număr cât mai mare de doritori.
SA 711 – Anunţ public al selectării
Prin publicarea anunțului de selectare se urmărește atragerea unui număr cât mai mare de
profesori interesați să lucreze cu acești copii. Un număr mare de persoane interesate prezintă
avantaj pentru instituție deoarece permite alegerea celor mai pregătiți profesori.
SA 712 – Primirea dosarelor
CV-urile sunt primite pe site-ul organizației.

3
SA 713 – Evaluarea dosarelor
Fiecare dosar va fi analizat și vor fi alese cele mai avantajoase.
SA 714 – Desfăşurarea concursului
În urma evaluării se va desfășura un concurs prin care vor rămâne pentru instruire doar cei
care vor obține rezultatele cele mai bune.
A 72 – Organizarea de cursuri de instruire
Pentru obținerea rezultatelor pozitive în încurajarea inserției sociale a acestor copii este
necesar ca cei care lucrează cu ei să dispună de cunoștințe care să nu-i pună în situația de a nu ști
cum să reacționeze în anumite situații. Un pas premergător este de a alege profesorii care prezintă
caracteristicile necesare pentru a lucra cu acești copii, în acest sens fiind necesară instruirea.
SA 721 – Selectarea participanților la cursuri pe domeniu activitate
Fiecare profesor ales va fi grupat în funcție de domeniul său de activitate și instruit separat
de ceilalți profesori.
SA 722 – Asigurarea unui spațiu de desfășurare a cursurilor
Aceste cursuri de instruire au nevoie de un spațiu special amenajat pentru această activitate.
SA 723 – Selectarea instructorilor
Profesorii instruiți au nevoie la rândul lor de profesori de instrucție, aceștia din urmă trebuie
să fie în primul rând foarte bine pregătiți pentru a-i îndruma corect pe cei dintâi.
SA 724 – Stabilirea unui program de desfășurare a cursurilor
Se va stabili un calendar al întâlnirilor, durata cursurilor este de 4 săptămâni, cu 6 ore/zi,
timp de 5 zile pe săptămână.
SA 725 – Întâlnirile propriu-zise
În timpul întâlnirilor vor avea loc activități interactive și vor fi puse în aplicare diferite
ipostaze ipotetice în care ar putea fi puși profesorii la un moment dat pentru a urmări modul în care
ar reacționa aceștia și dacă reacția lor este cea mai potrivită
SA 726 – Evaluarea participanților.
În urma activităților desfășurare pe perioada de instruire se vor acorda calificative pentru a
se vedea dacă profesorii sunt pregătiți sau nu pentru a lucra cu acești copii și în situația în care
pentru unele cazuri răspunsul este negativ atunci ce vor pune în aplicare metode de corectare.

JALON 8. Monitorizare
A 81 – Supravegherea și controlul activității
Fiecare din aceste activități necesită și efectuarea unor controale pentru a direcționa
rezultatul spre drumul dorit. Această supraveghere este realizată în primul rând de managerul de
proiect, însă poate cădea și în sarcina mentorului.
SA 811 – Urmărirea respectării activităților propuse prin programa de lucru

3
Este vital pentru acest proiect să se încadreze în termenul stabilit de la bun început și pentru
a se realiza acest lucru orice întârziere depistată la timp va impune și o recuperare pentru a respecta
programa de lucru. În lipsa unui control orice întârziere se accentuează în timp, fapt ce va afecta
una desfășurare a proiectului, dar mai ale va implica și costuri suplimentare.
SA 812 – Exercitarea unui control permanent asupra bugetului și a modului în care sunt
utilizate resursele;
Cheltuielile trebuie să fie direcționate doar pentru resursele prevăzute în buget, iar orice
cheltuială suplimentară trebuie anunțată și aprobată pentru a nu apărea situația unei incapacități de
plată.
SA 813 – Crearea unui raport lunar cu schimbările ce apar pe parcursul desfășurării
activității,
Este necesar ca lunar să se întocmească un raport lunar prin care să se stabilească concret
direcțiile pe care le-au luat resursele financiare, pentru a urmări atât progresul, cât și dimensiunile
cheltuielilor.
Tabel 2.1 – Durata şi complexitatea activităţilor/subactivităţilor

Activitate/subactivitate Durată (zile) Activitatea/subactivitatea de care depinde


activitatea/subactivitatea curentă (predecesori)

JALON 1
A 11 18 -
SA 111 1 A 11
SA 112 1 SA 111
SA 113 14 SA 112
SA 114 1 SA 113
SA 115 1 SA 114
A 12 4 A 11
A 13 1 A 12

JALON 2
A 21 1 -
A 22 18 A 21
SA 221 1 A 21
SA 222 1 SA 221
SA 223 14 SA 222
SA 224 1 SA 223
SA 225 1 SA 224
A 23 1 A 22
A 24 20 A 23
A 25 110 A 24

JALON 3
A 31 18 -
SA 311 1 A 31
SA 312 1 SA 311
SA 313 14 SA 312
SA 313 1 SA 313

3
SA 315 1 SA 314
A 32 1 A 31
A 33 30 A 32

JALON 4
A 41 18 -
SA 411 1 A 41
SA 412 1 SA 411
SA 413 14 SA 412
SA 414 1 SA 413
SA 415 1 SA 414
A 42 1 SA 415
A 43 40 A 42
SA 431 12 -
SA 432 28 -

JALON 5
A 51 30 -
SA 511 1 -
SA 512 14 SA 511
SA 513 29 -

JALON 6
A 61 14 -
A 62 7 A 61
SA 621 1 -
SA 622 1 SA 621
SA 623 2 SA 622
SA 624 1 SA 623

JALON 7
A 71 10 -
SA 711 3 -
SA 712 2 SA 711
SA 713 4 SA 712
SA 714 1 SA 713
A 72 27 A 71
SA 721 1 A 71
SA 722 1 -
SA 723 2 -
SA 724 1 SA 722
SA 725 20 SA 724
SA 726 2 SA 725
JALON 8
A 81 99 A 25, A 41
SA 811 17 -
SA 812 65 -
SA 813 34 -

b) În funcţie de durata şi complexitatea activităţilor/subactivităţilor se vor estima resursele necesare. Pentru
fiecare tip de resursă, se vor preciza numărul de unităţi şi estimarea valorică pe unitate şi total.
Resursele necesare se pot împărți în următoarele categorii:

3
Tabel 2.2 – Principalele categorii de resurse necesare
Simbol Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare Resurse tehnologice Resurse Total pe
informaţionale activitate
Jalon 1 3794 lei
A 11 - 1786,5 lei
SA111 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 1 top hârtie A4 x 12 lei/top - - - 828,5 lei
1 Asistent manager x 8h x 20 lei 1 cartuş imprimantă x 255
lei/cartuș
1 pix x 1,5 lei/pix
SA 112 1 - 1 anunţ publicat x 14 - - 140 lei
zile x 10 lei
SA 113 - - - - - -
SA 114 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 2 pixuri x 1,5 lei/pix - - - 403 lei
SA 115 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - - - - 400 lei
A 12 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - - - - 400 lei
A 13 - - - - - -
Jalon 2 96886,5 lei
A 21 1 Manager de proiect x 8h x 50 lei 1 pix x 1,5 lei/pix 1 lună abonament la - 607,5 lei
1 Asistent manager de proiect x 8h x internet x 46lei/lună
20 lei/h
A 22 - 1789,5 lei
SA 221 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 1 top hârtie A4 x 12 lei/top - - - 831,5 lei
1 Asistent manager x 8h x 20 lei 1 cartuş imprimantă x 255
lei/cartuș
1 pix x 1,5 lei/pix
SA 222 - - 1 anunţ publicat x 14 - - 140 lei
zile x 10 lei
SA 223 - - - - - -
SA 224 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 2 pixuri x 1,5 lei/pix - - - 403 lei
SA 225 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - - - - 400 lei
A 23 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - 1 prestare de servicii - - 93700 lei
1 Director de șantier x 2h x 100lei/h x 8500 lei
x 32 zile
20 muncitori calificați x 7lei/zi x
8h/zi x 70 zile
A 24 - - - - - -

3
A 25 - - - - -
Jalon 3 - 115410 lei
A 31 - - - - - 1791 lei
SA 311 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 1 top hârtie A4 x 12 lei/top - - - 780 lei
1 cartuş imprimantă x 255
lei/cartuș
2 pix x 1,5 lei/pix
SA 312 - 1 anunţ publicat x 14 - - 140 lei
zile x 10 lei
SA 313 - - - - - -
SA 314 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 2 pixuri x 1,5 lei/pix - - - 403 lei
SA 315 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - - - - 400 lei
A 32 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - - - - 400 lei

A 33 1 gestionar x 4 lei/h x 8h/zi x 24 zile 2 registre evidenţă materiale x - - - 121428lei


5 manipulatori materiale x 3,5 lei/h x 10 lei/registru
8h/zi x 24 zile 2 pixuri x 1 leu/pix
200 saci ciment 25lei/buc
70 m 3 balast x 70 lei/ m 3
5000 kg fier beton x 7 lei/kg
100 m 3 cărămidă x 390 lei/
m3
400 mp tablă acoperiș x 80
lei/mp
Jalon 4 80488,5 lei
A 41 - - - - - 1791 lei
SA 411 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 1 top hârtie A4 x 12 lei/top - - - 833 lei
1 Asistent manager x 8h x 20 lei 1 cartuş imprimantă x 255
lei/cartuș
2 pix x 1,5 lei/pix
SA 412 - - 1 anunţ publicat x 14 - - 140 lei
zile x 10 lei
SA 413 - - - - - -
SA 414 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 2 pixuri x 1,5 lei/pix - - - 403 lei
SA 415 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h - - - - 400 lei
A 42 1 Manager de proiect x 8 h x 50 lei/h 70 saci ciment x 25 lei/buc - - - 34987 lei

3
1 șef de echipă de amenajări x 10 150 saci glet x 20 lei/buc
lei/h x 8h/zi x 66 zile 15 găleți var 25 kg x 100lei/buc
4 muncitori calificați x 7lei/h x 8h/zi 270 mp gresie și faianță x 30
x 66 zile lei/mp
3 muncitori necalificați x 3,5h x 4 wc-uri cu bazin x 200 lei/buc
8h/zi x 66 zile 4 chiuvete x 80 lei/buc
25 întrerupătoare x 7 lei/buc
25 prize x 7 lei/buc
50 mp lambriu x 25 lei/mp

A 43 - - - - - 42350,5 lei
SA 431 2 muncitori necalificaţi x 3,5 lei/h x 7 chitare clasice x 250 lei/ buc - 29805 lei
8h/zi x 19 zile 2 piane x 800 lei/ buc
4 montatori mobilă calificaţi x 7 4 fluiere x 100 lei/ buc
lei/h x 8h/zi x 19 zile 50 scaune x 30 lei/ buc
1 maistru x 10 lei/h x 8 h/zi x 19 zile 25 mese x 80 lei / buc
1 şofer maşină transport materiale x 25 pupitre x 150 lei/ buc
8 lei/h x 8h/zi 19 zile 1 birou x 200 lei/buc
3 scaune directorale x 200
lei/buc
2 catedre x 250 lei/buc
25 vestiare x 120 lei/buc
5 buc ciocan x 20 lei/buc
5 buc teslă x 25 lei/buc
5 buc mistrie x 9 lei/buc
5 buc cancioc x 9 lei/buc
2 buc fierăstrău manual x 17
lei/buc
1 buc drujbă x 1600 lei/buc
2 buc bormaşină x 700 lei/buc
70 mp parchet x 30lei/mp
20 neoane x 50 lei/buc
SA 432 4 muncitori necalificaţi x 3,5 lei/h x 20 lopeţi x 20 lei/lopată 1 utilaj pentru săpat 15905,5 lei
8h/zi x 10 zile 5 târnăcoape x 20 lei/târnăcop închiriat x 120 lei/zi x
3 muncitori calificaţi x 7 lei/h x 8h/zi 2 m 3 beton armat x 280 lei/ 14 zile
x 10 zile m3
1 maistru constructor x 10 lei/h x 8
2 m 3 scândură x 400lei/ m 3

3
h/zi x 10 zile 10 kg cuie x 3,5 lei/kg
1 şofer maşină transport materiale x 50 kg fier beton x 2,1 lei/kg
8h/zi x 8 lei/h x 10 zile 13 m conductă pentru apă (110
1 şofer maşină servici x 7 lei/h x mm) x 3,5 lei/m
8h/zi x 10 zile 7 buc piese ptr. mufare x 20
2 instalatori x 8h/zi 7 lei/h x 10 zile lei/buc
1 sudor x 7 lei/h x 8h/zi x 10 zile 4 robineţi x 30 lei/robinet
30 buc pânză polizor unghiular
x 9 lei/buc
50 m 3 gresie x 50 lei / m 3
5 spaliere x 200 lei / buc
5 mingii Bobath, 10 mingii
medicinale x 70 lei/ buc
5 bănci pentru gimnastică cu
picioare lemn - 2 m x 400 lei/
buc

Jalon 5 5592 lei


A 51 - - - - - 5592 lei
SA 511 2 studente artă x 7lei/h x 8h/zi x 1zi 100 coli hârtie cartonată culoare 1 imprimantă x 350 1402 lei
roșie x 5 lei/buc lei / buc
2 cartușe negre x 70
lei/buc
2 cartușe color x 150
lei/buc

SA 512 2 studente x 10lei/h x 4h/zi x 14 zile - - - - 1120 lei

SA 513 14 anunțuri în ziar x 5 lei / - - - 3070 lei


anunț
30 panouri publicitare x
100lei/panou
Jalon 6 - - - - - 8390 lei
A 61 - - - - -
A 62 - - - - - 6726,8 lei
SA 621 -

3
SA 622 1 șofer mașină – 10lei/h x 10h/zi x - 5000 km x 4l benzină 1 GPS x 300lei/buc - 5480 lei
14 zile / 50 km x 4,2lei/litru
1 mașină închiriată
150lei/zi x 14 zile
SA 623 - 10 pixuri x 1,5 lei/buc 1 abonament internet 1 retroproiector x - 2910 lei
prin stick x 46lei 450 lei/buc
/lunar 1 laptop x 1900
1 abonament lei/buc
newsletter sănătate x 1software x 500lei
15 lei/lună

SA 624 - - - - -
Jalon 7 8308,5 lei
A 71 - - - - - 1648,5 lei
SA 711 1 secretară x 1h x 15 lei/h - 1 anunţ publicat x 14 - - 155 lei
zile x 10 lei
SA 712 - - - - -
SA 713 1 responsabil educațional 8h x 50 lei - 1 top hârtie A4 x 12 lei/buc - - - 413,5 lei
- 1 pix x 1,5 lei/buc
SA 714 - - - - - -
A 72 - - - - - 6660 lei
SA 721 - - - - - -
SA 722 - - Închiriere spațiu - - 1080 lei
30mp x 27 zile x 40
lei/zi

SA 723 2 instructori x 5h/zi x 15 lei/h x 27 - - - - 4050 lei


zile
SA 724 - - - - - -
SA 725 - 270 țiple color x 4lei/buc - 1 retroproiector - 1530 lei
450lei/buc

SA726 - - - - -
Jalon 8 - - - - - 1220, 58 lei
A 81 - - - - - 1220, 58 lei
SA 811 1 Manager de proiect x 8h x 50 lei - - - - 400 lei

3
SA 812 1 Mentor x 8h x 50 lei - - - - 400 lei

SA 813 1 mentor x 8h x 45 lei 8 bibliorafturi cu coltare - - - 420,58 lei


metalice 8cm x 3,26 lei/buc
1 top hârtie x 12lei
50 folii x 0,5 lei/buc
5 pixuri x 1,5lei/buc
5 evidențiatoare x 3lei/buc

Total 286493,5 lei

3
2.2 Echipa de implementare a proiectului (maxim 3 pagini)

a) Descrierea detaliată a echipei propusă pentru implementarea proiectului (doar pe funcţii/roluri, nu este
nevoie a se include numele persoanelor); pentru fiecare rol se vor descrie abilităţile şi cunoştinţele necesare;
modul de comunicare şi de adoptare a deciziilor în cadrul proiectului, în funcţie de responsabilităţile
alocate. Se va folosi graficul responsabilităţilor, prezentat în suportul de lucrări practice.

Echipa de conducere

Manager de proiect

Abilităţi:
- abilităţi dezvoltate de comunicare şi interpersonale, abilitatea de a lucra eficient cu diverse
categorii de oameni;
- abilitatea de a analiza şi rezolva problemele;
- abilitatea de a aduna date, compila informaţii şi întocmi rapoarte;
- abilitatea de a coordona, instrui şi supraveghea echipa;
- abilităţi de a transmite informaţii/cunoştinţe persoanelor din subordine (training);
- abilitatea de a lucra sub presiunea dead-line-urilor.
Competenţe:
- gândire strategică;
- experienţă în domeniu minim 1 an pe un post similar;
- aptitudini organizatorice;
- capacitate de motivare a personalului;
- capacitate de soluţionare a conflictelor;
- spirit critic.
Responsabilităţi:
- asigură transformarea efectivă şi la timp a resurselor proiectului în activităţi şi produse
concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
- este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului;
- conduce echipa şi supervizează activitatea personalului proiectului;
- asigură executarea la timp a activităţilor;
- verifică calitatea lucrărilor executate de subcontractori;
- organizează şi coordonează licitaţiile pentru închirierea spaţiilor şi achiziţionarea
echipamentelor IT;
- coordonează selectarea şi instruirea agenţilor locali de asigurări de sănătate în teritoriu.

3
Responsabil educațional
Abilități:
- abilități de lucru în munca cu copiii;
- flexibilitate în adaptarea programului în funcție de problemele apărute, de nevoile copilului;
- bun organizator;
- abilități de comunicare și empatie;
- bun mediator al relațiilor interumane;
- competențe de lucru în echipă, pe care să le folosească în colaborare cu psihopedagogul;
- motivație și disponibilitate de implicare pe termen lung;
- spirit de inovație și dorința de perfecționare continuă;
- seriozitate și simț de răspundere.

Competențe
- studii superioare finalizate în pedagogie socială/ pedagogie generală/ sociologie, pedagogie
curativă/specială/ asistență socială/ psihologie;
- cunoașterea principiilor de bază ale sociopedagogiei aplicate,
- observarea și modificarea comportamentului,
- asistarea activității de învățare,
- stimularea capacităților practice de viață,
- pedagogia jocului,
- organizare și administrare, colaborare si comunicare;
- experiență de minim 3 ani în munca cu copii/ adolescenți în dificultate;
- cunoașterea legislației actuale în domeniul protecției copilului și a Convenției ONU privind
drepturile copilului;

Responsabilități
- sprijină familia în procesul educațional, prin implementarea programului de asistare a învățării,
urmărind să dezvolte capacitatea părinților de a sprijini copilul în procesul învățării prin crearea
unui stil de învățare corespunzator;
- oferă suport pedagogic părinților;
- păstrează legatura cu cadrele didactice din instituție, monitorizând situația școlară a copiilor;
- identifică posibili parteneri în școlile cu domeniu de activitate asemănător și monitorizează
activitatea pe care copiii o desfășoară cu potențialii parteneri în aceste școli;
- organizează întâlniri pentru copiii cu Sindromul Down pe teme de educație pentru sănătate,
educație sexuală, morală și emoțională a copiilor;
- monitorizeaza respectarea drepturilor copiilor;

3
- organizează activități specifice în care copiii să stabilească contacte noi;
- participă la întocmirea și implementarea obiectivelor pedagogice ale programului, a planului de
vacanță și a planului de activități pedagogice;
- este responsabil de întocmirea și monitorizarea Planului de intervenție specifică în plan
educațional;

Psihopedagog
Abilități
- deprinderi folosite în învăţare
- deprinderi de rezolvare a problemelor
- deprinderi sociale
- deprinderi de gestionarea resurselor
- rapiditatea în reacţii
- dexteritate manuală
- claritate în vorbire

Competențe
- studii finalizate de psihologie;
- experiență în psihologia școlară minim 3 ani;
- experiență în consilierea copilului și a familiei;
- cursuri de specializare în psihologia copilului și psihopedagogie;
- abilități de comunicare și disponibilitate de a lucra în echipă și cu copii și adulți;
- capacitate bună de organizare și planificare;
- relaționare și creare de contacte utile pentru proiect și beneficiarii proiectului.

Responsabilități
- evaluarea funcțională a comportamentului în centru și în contexte educaționale;
- programe psiho - educaționale de grup și individuale;
- workshop-uri de informare și educare;
- redactare materiale educaționale / informative pentru părinți și copii;
- monitorizarea cazurilor și redactarea rapoartelor de activitate.

Responsabil financiar
- efectuează operaţiunile bancare (plăţi furnizori, ordine de plată bugetare etc) şi întocmeşte setul
de documente pentru plăţile electronice, licitaţii şi ridicările de numerar în lei şi valută;

3
- coordonează şi urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii, conform aprobărilor,
acţionând pentru respectarea devizelor, a fondului de finanţare şi a graficelor de execuţie;
- verifică situaţiile de lucrări, avizând plăţile care trebuie efectuate, conform contractelor
încheiate;
- efectuează recepţia lucrărilor de amenajare a spaţiilor.

Echipa operativă

- echipa de construcție – 21 persoane (director de șantier și 20 muncitori calificați se vor


ocupa cu construcția propriu-zisă a clădirii. Durata contractului este de 2 luni)
- echipa de amenajări interioare – 8 persoane (șef de echipă, 3 muncitori calificați și 4
muncitori necalificați se vor ocupa cu amenajarea spațiului destinat desfășurării activității. Durata
contractului este de 3 luni și
- instructori cursuri – 2 persoane (au responsabilitatea instruirii profesorilor selecţionaţi în
urma concursului şi evaluarea acestora la finalizarea cursurilor pentru angajare. Durata cursurilor
este de 4 săptămâni, cu 6 ore/zi, timp de 5 zile pe săptămână. Plata pentru aceștia este de 400
euro/lună pentru fiecare persoană în parte);
- distribuitori pliante – 2 persoane (cu sarcina de a împărți cele 2000 de pliante necesare
pentru a face cunoscut proiectul. Durata contractului este de 1 lună și plata este de 10 euro/2 ore pe
persoană);
- redactorul șef al Ziarului Evenimentul responsabil cu publicarea zilnică timp de o lună a
anunțului referitor la publicitatea instituției. Valoarea contractuală este de 2 euro/pe anunț, în total
de 60 euro;
- 11 profesori (2 profesori de înot, 2 profesori de sport, 3 profesori de muzică specializați pe
un anume instrument, respectiv pian, chitară și fluier, 1 profesori de desen, 1 profesor de limba și
literatura română, 1 profesor de matematică, 1 kinetoterapeut ). Au responsabilitatea de a facilita
accesului copiilor vizați la diferite metode de învățare. Contractele sunt încheiate pe perioadă
nedeterminată cu plată lunară de 300 euro / persoană.

b) Descrierea rolului partenerilor proiectului (dacă este cazul): o scurtă prezentare a lor, a echipei care
va gestiona proiectul la nivelul fiecărui partener (tot din punct de vedere al funcţiilor/rolurilor), specificarea
responsabilităţilor pe activităţile în care vor fi implicaţi. Atenţie, partenerii nu sunt furnizorii proiectului.
Partenerii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi solicitantul/beneficiarul proiectului.

În urma parteneriatului cu Primăria Municipiului Iași, echipei de implementare i se adaugă


și un mentor care va fi reprezentant al primăriei și plătit conform activității desfășurate.
Prin intermediul acestui parteneriat, Primăria Municipiului Iași pune la dispoziția echipei de
implementare resurse și echipamente necesare desfășurării proiectului.

3
MENTOR
Abilități
- să cunoască posibilele oportunităţi existente
- să instruiască şi să sfătuiască fără să interfereze însă cu procesul în sine;
- să folosească empatia şi abilităţile personale pentru a crea încredere permiţând persoanei să
exploreze şi să îşi dezvolte ideile;
- să dorească reuşita proiectului;
- să îi provoace, să îi convingă şi să îi cointereseze pe cei implicați pentru a lucra cât mai bine;
- să fie înţelegători, bine informaţi şi accesibili;
- să creeze o atmosferă plăcută, bazată pe respect şi încredere;
- să îi încurajeze şi motiveze.

Competențe
- să aibă experienţă în lucrul cu oamenii şi în instruire;
- nivel înalt de cunoştinţe şi experienţă;
- să cunoască valorile, filozofia şi cultura organizaţiei şi să fie pregătiţi să transmită aceste
informaţii;
- să acorde sfaturi privind normele, valorile, regulile şi filozofia organizaţiei şi să le clarifice
acolo unde este cazul;

Responsabilități
- să stabilească o relație apropiată și de încredere cu persoanele mentorate;
- să asiste la identificarea problemelor și domeniilor din proiect care vor necesita
intervenție/îmbunătățiri;
- să ofere timp pentru a participa la activitățile de grup, o dată pe săptămână timp de
aproximativ 2 ore;
- să motiveze, să susțină, să îndrume și să contribuie la dezvoltarea proiectului;
- să monitorizeze situația proiectului pentru a urmări progresul făcut;
- să participe la întâlnirile de supervizare (o data pe lună).

2.3 Durata activităţilor/subactivităţilor şi planificarea calendaristică a proiectului

 Durata proiectului va fi de _17_ luni.1


 Planificarea calendaristică este realizată în diagrama Gantt (ANEXA 5).
1
Se va ţine cont de restricţiile de timp impuse prin linia de finanţare.

3
Se va realiza planificarea calendaristică a proiectului, cu ajutorul diagramei Gantt, stabilindu-se şi
secvenţa de derulare a activităţilor/subactivităţilor (dependenţe FS, SS, FF, SF) . Diagrama Gantt va fi
ataşată ca anexă, folosind o trimitere în cadrul acestui formular (ex. Anexa nr. 3). Planificarea calendaristică
nu trebuie să conţină descrierile detaliate ale activităţilor/subactivităţilor, ci doar denumirea lor (vă rugăm să
verificaţi dacă denumirea lor este aceeaşi cu cea menţionată în secţiunea 2.1.a).

Notă: Planul proiectului va fi prezentat într-o diagramă Gantt generată cu un produs software specific
domeniului (Microsoft Project) sau cu alte aplicaţii. NU se va apela la modul tabelar de redare a planului
proiectului specific proiectelor finanţate prin diferite fonduri europene!!!

2.4 Matricea cadru logic

Se va realiza fişa de sinteză a proiectului, prin matricea cadru logic, aşa cum este prezentată în suportul de
lucrări practice.

Matricea cadru logic este prezentată în ANEXA 1

2.5 Bugetul Proiectului

Completaţi Anexa 4 pentru întreaga durată de derulare a proiectului.

Notă: Formatul bugetului este prezentat în suportul de lucrări practice (tipurile de cheltuieli din anexă sunt
orientative) şi trebuie să conţină suficiente detalii pentru justificarea sumelor incluse la fiecare poziţie
bugetară (vezi suportul de curs şi de lucrări practice).

Bugetul proiectului este prezentat în ANEXA 4

3
III. STABILIREA ELEMENTELOR PENTRU EVALUAREA PROIECTULUI

3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină)

Se vor identifica principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obţinerea jaloanelor. Se vor
preciza efectele asupra proiectului, precum şi modalităţile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a
efectelor lor. Se va folosi Tabelul riscurilor din suportul de lucrări practice.

Principalele riscuri care pot afecta atingerea obiectivelor sau obţinerea jaloanelor precum şi
efectele asupra proiectului şi modalităţile de contracarare a riscurilor sau de diminuare a efectelor
lor sunt prezentate în ANEXA 3.

3.2 Indicatori de urmărire şi evaluare proiectului (maxim 1 pagină)

Se vor stabili indicatorii de evaluare a fiecărui jalon identificat, precizând atât denumirea, cât şi valoarea
estimată a indicatorilor (eventual sub formă tabelară), evidenţiindu-se atât valorile parţiale, cât şi cele finale
(dacă este cazul), în funcţie de activităţile de monitorizare prevăzute la punctul anterior.
Atenţie! Indicatorii se vor ataşa jaloanelor, nu activităţilor planificate (vezi indicaţiile legate de întocmirea
matricei cadru-logic, prezentate la orele de seminar).
Activităţile prin care se monitorizează desfăşurarea proiectului conform planificării vizează
în principal următoarele aspecte:
- Pe toată durata de desfăşurare a proiectului, managerul de proiect organizează şedințe în care se
întâlneşte cu restul echipei şi analizează modul în care au decurs activităţile de la ultima întâlnire
până în prezent. Aceste întâlniri sunt deosebit de importante, datorită faptului că, dacă apar unele
nereguli sau erori în desfăşurarea proiectului, acestea pot fi prevenite sau înlăturate la timp;
- Managerul de proiect întocmeşte rapoarte prin care comunică beneficiarului/solicitantului
proiectului situaţia privind evoluţia lucrărilor;
- În anumite situaţii, managerul de proiect, la cererea beneficiarului proiectului, participă la
anumite discuţii, în funcţie de problema apărută, cu anumite persoane din cadrul echipei de
proiectare sau din exterior, pentru a rezolva eventualele nereguli care apar;
- Atât managerul de proiect, cât şi beneficiarii proiectului, efectuează vizite inopinate sau anunţate
la faţa locului pentru a observa personal cum decurg lucrările (observare fizică), şi dacă consideră
necesar, aceştia realizează anumite corecţii sau măsuri ce le consideră necesare;
- La anumite perioade de timp se impune inventarierea sau recepţia unor utilaje, mijloace de
transport, sau echipamente pentru a vedea dacă acestea sunt la calitatea convenită, dacă nu au un
grad de uzură sau risc de defectare prea mare, dacă sunt folosite corespunzător, de către personal
calificat etc.;
- O importanţă deosebită prezintă evaluarea costurilor care s-au efectuat şi a cheltuielilor care
urmează să aibă loc, pentru a se vedea dacă echipa de proiectare se încadrează în bugetul stabilit.

3
Tabel 3.1. Indicatori de evaluare
JALON 1. Spaţiu pentru punctul de lucru în teritoriu
 1 licitaţie;
 1 singur spaţiu ales care îndeplineşte toate criteriile impuse de beneficiarul proiectului.

JALON 2. Echipa de proiectare a clădirii


 1 firmă care să realizeze desenului tehnic aferent proiectului în vederea implementării
acestuia;
JALON 3. Materiale achiziţionate
 1 firmă de la care să se achiziţioneze materialele de construcţii necesare;
 1 caiet în care să fie menţionate materialele necesare;

JALON 4. Amenajarea clădirii


 1 firmă de amenajări interioare;
 1 cabinet medical;
 1 sală kinetoterapie;
 1 sală în care este amplasată piscina;
 1 sală de pictură;
 1 sală de masă;
 4 săli de clasă;
 1 sală de consultaţii;
JALON 5. Promovarea instituţiei
 28 de anunţuri în ziar;
 2000 de pliante;

JALON 6. Acţiuni întreprinse în de alte instituţii care se ocupă cu integrarea socială a


unor categorii de copiii cu afecţiuni asemănătoare
 17 întâlniri cu alte centre de inserție socială a copiilor cu diferite afecțiuni;

JALON 7. Profesori pregătiţi şi instruiţi pentru a lucra cu aceşti copii


 11 profesori instruiţi;
 30 de cărţi de specialitate achiziţionate;

JALON 8. Monitorizare
 14 rapoarte

3
IV. BIBLIOGRAFIE
Cărţi:

1. Oprea, D., Meşniţă, G.- Fonduri Europene pentru România, Sedcom Libris, Iaşi, 2001

2. Oprea, D.- Managementul proiectelor. Teorie şi cazuri practice, Sedcom Libris, Iaşi, 2001

3. Neagu, C.- Managementul proiectelor, Editura Tritonic, 2007

Resurse web:

1. Asociaţia Sindrom Down Bucureşti, www.asdb.ro


2. Fonduri structurale europene, www.fonduri-structurale-europene.ro
3. Organizația pentru Copii și Adulți cu Nevoi Speciale „Trebuie” București, www.trebuie-
bucuresti.ro
4. Programul PHARE 2006 - Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane
- Schema de finanțare nerambursabilă - Servicii Sociale, www.finantare.ro
5. Sindrom Down România, www.sindromdown.ro

S-ar putea să vă placă și