Sunteți pe pagina 1din 7

LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI

GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

Avizat,
Director,
Prof. Meteș Ioan

Parteneriat educațional

SUB PRIVIRI CALDE


AN ŞCOLAR 2018-2019
GRUPA MIJLOCIE

Avizat,
Responsabil comisie metodică
Prof.înv.preș Todoran Elena

EDUCATOARE: Duda Florentina


Avram Nicoleta
LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

ARGUMENT

Gradinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În gradiniță se pun bazele unei
personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică ȋn
permanență. Gradinița trebuie să găsească o punte de legatură cu familia, prezentȃnd părinților noi căi
spre educație ȋn beneficiul copiilor.
Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul individualist
şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii, grupului din care face
parte, pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca educatoare avem un rol foarte important în a-l îndruma
pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar
realizăm că nu suntem doar noi cele care au acest rol. Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar
dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi
benefică propriului copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt multe
familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor
este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă
părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată
de grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii.
Rolul principal rămânând tot familie.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținuta a
familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat printr-o colaborare
strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară.
LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI :
 Familiarizarea părinţilor cu regimul zilnic din grădiniţă şi implicarea acestora în activitatea de
educare şi formare a propriilor copii în grădiniţă;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea eficientizării
relaţiei familie – grădiniţă – comunitate.
 Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor ȋn
formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui ȋn viața socială.
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a
familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi
a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;

OBIECTIVE :
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane
abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri pe teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat.

GRUP TINTA :
- Părinţi; - Educatoarele;
- Bunici; -
- Prescolari;

OBLIGAŢIILE GRUPULUI TINTA :


 Educatoarele:
- au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să
stimuleze prezenţa părinţilor;
- au obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind
cărţi şi articole de psihologie ;
 Părinţi :
LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului


mers al parteneriatului şi al materialului utilizat;
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate
OBLIGATII COMUNE:
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ;
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul
rezolvării situaţiilor de natură educaţională ;

LOCUL DE DESFASURARE
- Grădinița P.P nr 2 Dumbraveni

DURATA
1an școlar- 2018-2019

RESURSE
 UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor
 MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video,
ecusoane, aparat foto;
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinţii copiilor ;

MODALITATI DE REALIZARE
   Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate pe diverse teme;
   Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
    Expoziţii cu lucrările copiilor;
    Serbările realizate în diferite momente ale anului

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un material vizând câteva particularităţi de
varstă ale copilului de 3-5 ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi şi-au exprimat dorinţa de a
organiza întâlniri pe teme similare. Împreună am realizat o planificare orientativă a temelor desfăşurate pe
parcursul parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi
factori educaţionali: grădiniţa şi familia

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :


Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată de aproximativ o ora, timp în care se vor transmite
informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare
LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană , din
experienţele personale.
Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de evaluare pentru copii
şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate etc. Totodată se vor
realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele acestora.

DISEMINAREA REZULTATELOR :
Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al părinţilor”.
Pentru a imortaliza intâlnirile , vom realize înregistrări foto , culminând cu realizarea unui album.
Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe , popularizând experienţa pozitivă.
FINALIZAREA PARTENERIATULUI :
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului
şcolar 2016- 2017 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.

ACTIVITĂŢI CUPRINSE ÎN PROGRAM

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM


Nr. ACTIVITATEA Perioada de Coordonatori Locul de
crt. desfăşurare de activitate desfăṣurare
1. „Familia la grădiniţă” – masă Septembrie Educatoare
rotundă cu membrii familiei Părinţii sau bunicii Sala de grupă
informarea părinţilor asupra copiilor
necesităţii derulării acestui proiect;
stabilirea acţiunilor şi a
modului de desfăşurare a acestora;
2. “Îmi cunosc copilul?” Octombrie Educatoare Sala de grupă
 dezbatere Părinţii sau bunicii
copiilor

3. “Vă invităm la grădiniță” Noiembrie Educatoare Sala de grupă


 activitate deschisă ȋn Părinţii sau bunicii
colaborare cu pă rinții copiilor

4. „Îl aṣteptăm pe Moṣ Crăciun” Decembrie Educatoare Sala de grupă


 Program artistic cu prilejul Părinţii sau bunicii
Cră ciunului la care copiilor
participă familiile copiilor;

5. “Părinţi şi copii” Ianuarie Educatoare Sala de grupă


 Dezbatere Părinţii sau bunicii
copiilor
LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

6. Jucările şi sala noastră de grupă Februarie Educatoare Sala de grupă


– activitate cu tăticii Părinţii sau bunicii
 amenajarea sălii de grupă cu copiilor
ajutorul tăticilor
 „Joacă-te cu mine” – jocuri
cu tăticii
7. Mama mea, dragă şi bună!! – Martie Educatoare Sala de grupă
activitate cu mămicile Părinţii sau bunicii
copiilor
 prezentarea unui mic
program artistic de către copii,
dedicat „Zilei de 8 Martie” pentru
mămici;

8. Sărbători creştine alături de Aprilie Educatoare Sala de grupă


bunici – activitate cu bunicile Părinţii sau bunicii
 realizarea unor activităţi copiilor
specifice sărbătorii „Paştelui”,
după tradiţii şi reţetele bunicii.
(vopsitul ouălor, prăjiturele,
salate);

9. “Copilul hiperactiv” Mai Educatoare Sala de grupă


 Prezentrea unor referate Părinţii sau bunicii
specifice temei propuse copiilor

 Intâlnirea cu psihologul
școlii pentru mai multe
lămuriri
10. Astăzi este ziua mea!!! – carnaval Iunie Educatoare Sala de grupă
cu ocazia zilei de 1 Iunie. Părinţii sau bunicii
 parada costumelor realizate copiilor
de familie pentru copiii lor;
(personaje din basme)
 jocuri şi cântece pentru copii
în aer liber;
LICEU TIMOTEI CIPARIU DUMBRAVENI
GRĂDINIȚA CU P.P NR. 2 DUMBRĂVENI

BIBLIOGRAFIE

1) ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa


UNICEF în România,2004
2) Revista – Învăţământul preşcolar – nr. 3-4 / 2004, nr. 3-4 / 2005, nr.
3-4 / 2006, nr. 4 / 2007
3) Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,
Bucureşti, 2002
4) Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,
www.leducat.ro
5) A,Cosmovici, şi L,Iacob Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1996.

S-ar putea să vă placă și