Sunteți pe pagina 1din 8

i

r
wj
?)?;
, :':i:.],

iF
i r..
ANNE POPE

IUBIREADINVIS
-roman-

LETRAS
tcrie. Public{.
Este ziua intoarcerii acasd din vacan{a carc a
durat o s[ptdmdnd. Iunie, Scofia, 7 zilc dc
relaxare, distraclie Ei declarafii de iubirc. Erica
Evans qi Steve Hall sunt in camera de hotel,
pregitind bagajele.
Cu greu a convins-o Steve pe Erica sd plece in
vacan[d. Ea trebuia sd termine de creat coleclia de
toamnd pentru femei pitnd la sfhrEitul lunii iunie.
Ca solulie de urgenfi a hotdr0t sd-qi ia cu ea
caietele qi sd lucreze printre momentele de
hoindreal[ prin Scofia.
Erica qi-a descoperit talentul de a crea haine in
timpul petrecut la orfelinat. Moartea pdrinlilor sbi,
pe cAnd ea avea doar 9 ani, a frcut caErrca s[ fie
ingrijitS la un orfelinat din Londra. Nici mama
nici tatdl Ericdi nu fbceau parte din familii
numeroase qi nici o rudenie nu era dispusd sd o
creasc6. Aqa a r[mas un suflet de copil singur,
intr-un loc mai rece dec6t acasd, dar cu o
moqtenire considerabild. Asta i-au l6sat pirinfii, pe
16rngd amintirea 1or gi dorul de ei.

Yiila la orfelinat a fost destul de bunf, pentru


)n

Erica. Iqi ocupa mare parte din timp desen0nd


orice, de la peisaje la portrete. Apoi a inceput si
Anne Pope
deseneze haine, accesorii pentru femei: pantofi,
genfi, coliere.
Tot ajci Ei-a cunoscut, se pffie, sufletul
pcreche. Iqi aminteqte foarte clar ziua in care
l-a cunoscut pe Steve. Erau amdndoi in grddind.
Ea desena pe o bancb. El, pe o altd, banci din
apropiere, era furios in urma unei dispute cu alli
bdie(i, iar acum avea nevoie de acel spaliu pentru
a-qi domoli furia. Erica I-a vdzut qi a inceput in
t[cere s[-i facd portretul. CAnd l-a terminat, s-a
dus la Steve qi i l-a oferit. Zdmbetul de pe falalui
i-a aprins ceva in suflet.
Mai tdrziu avea sd-qi dea seama cd eru iubire.
Pe atunci, ea avea 16 ani, el fiind cu un an mai
mare. Din acea zi, au legat o prietenie, care s-a
transformat rapid intr-o rel4ie serioasd de
dragoste; relalie ce a supraviefuit 8 ani, p6nd in
prezent.
Steve Hall, acum in v6rsti de 25 de ani, este un
tip ardtos. inalt, brunet, ochi verzi.
S-a indr[gostit pe moment de fata brunetd cu ochi
cdprui, pu{in micd de staturd, care i-a inseninat
ziua ddndu-i portretul ?n acea zi, in grddina
orfelinatului.
Despre el se poate spune cd orfelinatul i-a fost
mamd", intru-cdt mama naturald, I-a abandonat Ia

10
Iubirea din vis
naqtere. La vArsta de 18 ani a plrdsit orfelinatul,
fiind nevoit sd dea piePt cu via{a.
Cu mult[ muncd, pricepere, eforturi, sacrificii,
dar mai ales noroc, a reuqit s[ ajungd un arhitect
bun qi bogat in Londra. Un an intreg, cdt a durat
pdnd caBrica s5 fie qi ea majord qi s[ p[rdseascd
orfelinatul, Steve o vizita de cel pulin de 3 ori pe
sdpt[mdn6, seara tdrziu, cdnd era epuizat dupd
munca de peste zi qi c6nd de multe ori nu era l6sat
sd intre dtn cauza orertdrzrt.
Din orfelinat Erica s-a intors in apartamentul
pbrinlilor ei, unde a locuit pdnd acum aproape
2 ani, cdnd s-a mutat impreund cu Steve
in propriul lui apartamerrt, achtzi[ionat prin
eforturi financiare proprii, intr-un cartier decent
din Londra. Nu prea aveau prieteni. Toli cei
pe care ii cunoqteau, in afard de cei de la locul de
muncd, au rdmas la orfelinat.
Ca de obicei, cum se int6mpl[ la plecare, pare
c[ bagajul Ericai este mai plin decAt la sosire qi
refuzd sd se inchid6. Acum se chinuie qi umbld
rcatd pe I6ngd geamantan, doar-doar va reuqi
sd-i ?nchidd fermoarul. Tocmai cdnd Steve iese de
la baie, Erica se pregdtegte sd sard din vOrful
patului direct pe geamantan, cu gdndul sd indese
confinutul qi, odat[ inchis, nu-l va mai deschide
pel;'d acasd.
11
Anne Pope
- Eri, nu-mi spune cd sari in pat ca un copil
cdruia ii spui sd nu sard in pat, zice Steve, avdnd
doar un prosop alb infrqurat pe el, de la mijloc in
.ios.
Nu reuqesc sd inchid geamantanul.
Poatc rnd ajuji tu.

- inainte, trebuie s6-mi rispunzi la o intrebare.


Sinccr, nu qtiu ce a fost in capul tdu, zise Steve,
ridicAnd mdna in care avea un ruj roEu. Asadar,
aveai de gAnd sd-l laqi arci? Uili ce tarc md
innebuneEti cdnd !i-l pui pebuze?

- Oh, ofteazdErica, gdseam eu altd metodi sd


te innebunesc.
Coboard din pat zdmbind, iqi intinde bra{ele in
jurul gdtului lui Steve qi iqi apasd,buzelepe ale lui.
- Acum, zice Steve, sd vedem dacb pot s6
inchid geamantanul sau va trebui sd renunti la
cdteva haine.

- Eu nu renun! la haine. Le imbrac pe toate


cele care nu incap, zice Erica urmdrindu-l pe
Steve indeplinind misiunea avut6.
inainte ca Steve sd coboare bagajele la maqini,
un jeep Grand Cherokee negru, proprietate
pcrsonllir, i;i vcrificl buzunarul pantalonilor. Era
irr regtrlri. lrrclul cra acolo. Cumpdrase un inel cu

12
lulti,rea din vis
diamant qi avea de gdnd s[ o ccar[ pe Erica
in cds6torie inainte de a ajungc etcitsit.
Avea un plan. iI vizualiza in gdnd in frecare zi.
Urmau s[ porneascd la drum, iar dupd o vreme, sd
opreascd pentru a admfuapriveliEtea. $tia el un loc
frumos in drum spre casi. Apoi, Steve trebuia s[
simuleze o defecliune la motorul maqinli, iar cAnd
i-ar fi spus Ericdr ,,Qeva impiedicd motorul sd
funcfioneze", sd.i dea inelul. Avea emofii. $tia cd
se va bucura qi cd rdspunsul va fi pozitiv.

O vede pe Erica cum salutd personalul de la


recepfia hotelului ;i iese apoi afatd. Poartd o
rochie scurt6, aIbd, mulatd pe corpul ei foarte bine
proporlionat. Deseori purta haine pe co{P,
pundndu-qi in eviden!6 formele rotunde. In
picioare are pantofi cu toc, roqii, asortali cu o
gearfid de mici dimensiuni, tot roqie. P6ru1 lung ii
era uqor ondulat qi rbscolit de un vdnt nebun.
Erica urcd in maqin[ Ei iEi pune centura; Steve
face la fel, apoi o priveEte in ochi cu o dragoste de
neegalat, spundnd:

- Nu pot sd cred cd s-a terminat vacanlat


Te iubesc $i aq prefera s[ nu fac nimic, doar sd
stau sb te privesc.
Ea surdde qtrengdreqte.

I3
Anne Pope
- Acum ne intoarcem spre cas5, continud el,
La rutina zllnicd,. Doar drumul pdnb acasd ne
desparte de aceastd rutind. Sunt convins c[ va fi o
c[l[torie pldcut6.
Spuse asta gdndindu-se la planul lui, la cererea
in clsdtorie.

t4

S-ar putea să vă placă și