Sunteți pe pagina 1din 164

ECTTE RTilA

VRiSMA$
r0tEt !,tUSU
C0rrE A STil Ci

TERAPIA v

TULBURARI
DELIMBAJ
tNTERVENTil
LOGOPEDjF:

^ P"' ''tf
anr"'nu- /'1""" ' F
'l'". i**o'- . lw
"t*J.b-
rft.' t L,1m

itDtruRA DrDAcrrc;.qr pEDAGocrc;,R. A.


BUCURESTI,1997
Contribulii atrrorilo! csle Nnilolrca:
lt(lAfERIr_A rN-{SrlAS: capitolele 1, lr, ilt, 1'l A. \:II
B. \llr' rx, x
CU V ANT iN,{rrrrE
co riNEr,IA s ! - t r Nr c ii: c adt olc lc 1\ - . v , ll
ION'L lltrtl, : coordonator

l'r.rapia tulburiiilc: dr limbrj ..le o frapu-


nelt de cadlu metndologit.\i o instlmar. Ll. prc-
g/ah1c cclespu.nzA nd tli.jlcifaldar dezoydini ale
limbaiului.
Ea st adreseazdLogofezikr, lrofcsctrilor tlin
scalile sfeciale ti din cenllde logot'td.ite int(-
tcalale. In acecasi mdsurri loale folasi allcdrui
logoped satt PloJesor cdl! io/.t!e s(i-ti alrropi?
co cellia g,i tehnica tle lucru din logofetlic.
R€daclor i ]rltll- CAN"D!:I,
Principiile ti metodologioge cr.rlti sutl/ in
T€lnonal*Lor : loN lIlRIrA
esenlLico1.nune Penl/L! toate cdkgaliile dtficienlelor
Ghlicirn cop.rtl : DI ilt lRL: S\lAl-EN( de hmbaj ;i Prezint/i ncr. spcci.ficela cafilul cu
intdniere Si de.lftcienlede linbui i.ir scoala de
masdf&ld de cofihd ca cliicieTrl.i tnlnidl.i, st:nza-
/iaki sau psiho-motolie. lald d.e c. luc/dlea l)ro-
l ne o &hernatioti o ceeace $lc comu iogapc-
diei in toateformele nn care en st dest'dsoarti.
Copyrighr O 10!t Toarc drcPtlrit. osr!tu acestci cdilii srDl rez€Nalf Enitnrt Capttolele lucrdrii s,: reJeri lu .leflslarea,
Dida.tice si Pcdugogice,lr' A. dtagnostica/ea,telapia de orctin ge ttal si lerafx4
uyudtoarelol ttejl.cienle Lte limbaj : tlllrurbi d.e
limbaj cw subslral neuloloic (dlalia:): tulbuldlile
procesul,uide organi.zateti d,tt:L)olt,:t/e a limbajtt
, kti; dislalia; tulburdyile sl/uch.!rilo]' lexico-
\_r. llan edit't[ 41120
-graJice ale li.ubajul,ui; tulburdtile xocii; biil-
Btrn d€ lilrr 1.VlL1!97
hii&ld tr tlibu/dfile de lintbaj in stdri,lefsihotice
s'i nerlotice lrecoce (autismul ti tultishul
S. C. t NMrlislll- S. -\. .. 101 eleclia).
Lucratea nu',si hlofu e ti ,tici lul paalr /ed-
Iiza o ohordate e tltatilitt,i a tcoriei ;i a metotlo-
logu1, idr anexele lucrdrti, stlu Le d' exc'lcilii
olrellttrtn)e st ex'|n-
froittlclt tle ertTluarlt sutll
4>lificalhte.
' Fitttrt( aabltol Tcalizc\zd tllrtuiloatr4 slir'-
Lurd. d.r[iniria tulbtttiit ii in ac.efiiilt c'lr mdi Caytilolul 1
cunosculi. simhlont\tolcgid sfttiftcLi ri flclra-
nul tero.t'etrlii cotttfleri PloPLts-llodul r!' con- Dlit'rsTARItA, EX,IIIINAR}]A CO tlltla
stnurc il luafiiLot priput, olerd fosihllit'ak& SI DIIGNOS'IICT]L
alcdltnrii trrroi hro1inte de gnrp ti it i"-i'htdlc
sbecifict cLlucdtii limbttjultti la Iitctre tulktrorc'
tfc I
i,, ,,'t: . po.tttt l d. l ! \ t ' t ! ' t , ' a t ' ' p , , 1'
I. DDPIST.\ITI'A
u h ;i .ttr. tttn .,i ,i t. l a f i i n, ,t,tt,i . f' t t' h
';
ld htc,:.st.ebsilrce .uttrc at., st Pal alcilltl /c' uorr.rrul !rirn rl;rrilririi lotouedului ,u t,,.il,ilut lorot,ir il
eruur,, ,1,,,cirld ;i ic htttgti dtLrahi.itt lcrcfi't rlt- .onrtilu,r f,rioa'lx rlc drti.rdro d lnsola{'lur. \r,:r r,.erirpits to-
lrtetInl,i,t Iitl,,'tttrlni t ir\ / / / )r s " r\ ' soporiir. iIt.r.r olrr. r il. )i in :i olil"..!, ciale. dHti.tar.a e.r,. Irl,.-
IizutI ca o pcrioadi de timl linitaii jn cale se realizeaz:]o crarlli-
' i', ,,,,i ttr ro. ltr' a . . t t / p t ! i' ' n i I l' t ' - nare simlli (d€ sulralati) r tntuor copjjlor afhti sub ir(.i(l{,rlta
ritle de lirnbai $i felnicite tle lucrtt fiasii'iic ;i gr:idinilelor lsi a ,scolild (glupele lrlari fj rrici lsi clasi Il Fi. r.€sr)cctii..
.i /rt{ / J l ,-) h to l ,u 1 1 . 1!t ;t.J,:.tt ' ! t,\\t .; E o daBelc I la tcolile speciale.Dupi o lrlirlri (rrr*araro a iuitrulirilor tld
,' ,, x ' 1 ,,1 l r1 t e c ttt ' l i t ,i .l t:.;tt J' l t!.t 11 t" t liml)aj, (olriii logolali sunl tirogramati pcrtrr tcratir tr)golcdic:i.
loeobr:zi.Ca sd de dlleljtdlirc, ter0lir ttlburirl- lrimul mfm(rt al trlatici tuibur:lilor dc ljlntra.iit (ol;titrie
i,, clc'lmLrJl ,\tP l't"f:tc ntitt*';l r' \tt''''!i ' e\aminarr.r (c }lrri a (olilului depisia;i. I'clrtlu ,rcerst:1sc re:r_
,i lrof,.tto,'q,u,,,i',.i'i al; lt!!1'ta, i'Lut " o;ro/ lizeazii l]D cdjrr de crrnj]rare ]rolii(e qi slimulaii\. ; cafe bgo
fchsi. patul r.?ise poalii €rllinral iar lelap€n1u1sir poali srsizr rclc mai
srrbtilc:nualrle ale dezordinihr in1el\€ni1eir dezroltar€l (opilului.
AUTOI I
lati do r(., r\rrrirrr(:r llrliric rii lic ((mtik\i. lia \a luxe ir e\i-
denl,i si asl)cctolc (ordtjtci f( olare g{,rlerale.l}lrllind ile la ., e\alni-
nare (omlle\i li (orrcii, l{rgol(dul lure in hrllilri un diagrnrstjc
ade(irat lsi dil.ren1iat, (ale 1a fa(ilila clahorrr€a unci leril)ii,\i.r,
rrci progoozo de ir(r'lut.
in cazurile in carc tull rirjle (lc limbaj lr{,ziDtji ux rspect de
grarjta{c d€osebiti, logo}edul tcl,ltjo f_i l(aliTrze Uin djag.r]osti-
(alea comlrle-\ii fi iftrclirirnrd€r(a dirtrc (andrLita \.crbali cu dez,
rol{area mintali, ,si Isihicl, ir nn€le (azuri elriar eu {lez\ oltarca
per s0ralitiil,ii.
2. 6 \r\1ll\-{ltu-{ {l0rlP] rl\I Se pol lolosi astlel, c?rldocrrnrente de ilrtgistrare a e\aminiilii
eomplere, rrrniiiorele {orme :
Ii.. lLr-oDcdici;
,1. OBI U(lTt\'ll ,rirlul ,l; ol'.er\aLii a.Ilr:, l,,iittl\.rr'rlui
:
l]rirrt it,al.lt ,'hi.tti'. \llnf : , a;,l,rl dc ir.rcgi"rtar, a l.tat,rt'i I,r,,tr;u zi-c.
' '
i;i.l';"r"" iii-r' 'ri' rr!rri. I d"ri' i' nlcl"r r'l'z"rrlrrr;l')r\ rie
iimb:ri
" "']1 ;'u}.",,;".",
tt. DxAltr]{Ar t
(lP c'rre diliunc lolio-
tx)sil)iliiililor d.e cor rni{are 1. lnlegistnrca cazullri (de}islarca ).
t,rr,Ll si .irl'lli",! t'r'ogrr"zrrI :!. Conserrrnarer arraunezFi,
rl.l'ur.'r.:, prl"," lrrl' i ilF i' r'rl'rr i
, irr,' "' t','t',rrri irrl'lc' irril" :i n Iirrrnlrrrrlor I'er' :r, E-\amixarcn Iorbirii,
',,,,',., 'lo '1. llx{nlcr l l{rri( $i grafic.
'"" rJblurrlrri
l'l',1'"',^.','." ,' r"lr,,'r:,;r,,r 'i" Iiirrr':rj '' ilrr"rr''r-:1 5. Ilxanrirrarea moidcilllji.
r"1. io|ilrrlrri 1 ft" rrrn i irrl' rdr!" x1lanrfl
,L .., lr.irii !'.ini,' :.', 'u G. lil\rmenrl dezroltllii mil)t.{lc (nunrfti ir arilrnite siturlii) $i
rrL,rr l .'"irl ;r "'r, .'r,'r:1 lr:'icilc r'u r_rr dr'zL'r''lrrrrl' lrnrDolurrrr
eramenul Isihologi{l. D{cii €st{' cazul, cntnerrul:ie conrllclciTi-i. cu
.,;-, .,i, '. ,,ri,,,'r"' rl:rl;r. di'l'rlia I'ulinrurfu lo^"rrorroza' co rernnair;a rclaiiilor socialc alo (o])jhhli iobser'\rrca I}locosului
,lLrL rlra rr:rl ' r, . , r|r ir rrr"i rrrurl rr'lrri' 'i rrPrr'r'rIr"z'rrrlr''-
'",,
de id,c$are lcolar',i li a rt'zultalelor ol)1jrri€ in lnol:csrl instmcti\
lig.r'.' r,r|| ri, r r,'rir,lnr p.r "'r''liri{ii' -cdrcaiiY.
({)n(flttrz:Lt
ir rcca re ])rjre$tc Ne(liul dc errDinirrr. ci ireblrle 7. Sludinl IcrAonaliii.!ii.
r"tt',",,illii,*lj'j-"t",iic,-r, aczinhituniir si rcla\'rrti ir r:onNccintirl
l|. lirQxlenul ln€(lical.
;;' ;,,', r 'r'r: '*rn " 1r'or'l'rri" In:rn. irnfnrt'rrrJ li\is g. nlanrinarea r'ezultatelor f(olllxe.
|'"r, l,,tn. '; r,ar",'L,r",
uuri \r'r ."lur'rle, nlrJ'li\c i!rilr{:Ln'1 "liiurr} 're
uLi.,r..i ,, u',,pr,,.:' ur'rtr JIlibPlhr" ihFrr'lts lrr't rnr :r a unol !0. Litr,{rnr,atcJ rezultalclur, \:,m'rririi.
illomertul de oxanlir e tr€buic sli lirii sfarna di' o seric de
li;l;..''il: J,il.:'lill'ilr.l;;""'"'llll',ll"l::i:';:
I t;;l;::l'J'llii,: lt :ir" do
ptinciN;ii:
i:i;r ;.i'. , , .',;;"'n,' 1, li ri, , r,k. , u,,,i... 'ipr"i\e uaarerr unei tllnosl€re {lestinre, stcnj(r(', iliculai:li:o. 'e i
', '
.,r ri'rl r.lIr,,lrl ,'1,i1-l,ri.\: iu il:l': rr'r rI|l'rrr" n'c!rJrr I'rrn'rrrrut ,oklsiroa unor ptolxr care sir e1i{'lenli(zc rl,r dciiriiril delnr
edu(lr1ifi
' esleti('c lx n.{'sl nilel. ca ii rn '.ollunuare' baj \i deficierl,€le asocjatc;
r.\ar" ., ,:,,, ,irrr I'r'1.r dc \.'l"r' Iede.:'rric-lrirr rllira- legiilurr logol.dului cu fanrilia copilului }('lilu jnctrdirrc.r
'.,r.,' n ,, r rr ':'mili3 :i ' rr.l1r lor rr I'd"rr-
rc:, , , r , i 1, i , . ' ' " r l ' rI i , , 1 " 1'" rrl . ' i rc'lr \Iccr'rlr'5lf
r r ' clrr: :, I lprrkr,rclof ,1. arir,,rrr.7i;
lrrrrrJo-
'ar'.r r'rr1,l,,ri. l'rir':l,li'rr.,, d" lrr"lrr - tolalorarea logol€dului cu lro{csor I do ({lll{rlriit' sp((iil-r, lj
It','Iul; ,1 .,'rrr p,rn,',,"r' ir' n"r'irrr'r:cllari 'r rrr 'ea rl' r'tlu- cr r(lntatolul (c(lucatoar€,!) pcriru cul(,afler('a c4tuii a rcli-
'ri':- t' i,t/.: r|zrrlrlr-lur ''1rl.lrc -' x I'7ur-
IIi|.,'.i.',n 'J|r':' liilur lngnl al 1lrr;\;l:rt" .' nlar.;:
ttlt{lor dc tcra}ie. {rvi(lenlicr€a diagnosticului, r .tn}hgiei (lcii('i('nlei rsi sLl$r-
ttezurratctd erianrinil ii sLtxl' cons(,lnl]etc ir lila lo$)pedic5" l;rea unei }rlognoze de in(tlrLlJ Ir{'(iurII s,i :r, unei (olibo}iri
\ce.,.,i
-- ''" .c,nrut'l{1., 2,, tlrrp:',rrrr, r'rtrrc:rzi: permffrrelrle cu fo]Jilul, crL familja i {, !\coxla.
.i Irrrrrirr: ,ul 'tr'lrri '"\Anri.rrjrre:tprirrrnri\;
'";;"f';
p|] plllcursul inlr'cgii ir(li! ililli ter:Llcuti(ie' !. inre$iltlrrurn eazlhri cslc rcnlizrli ir ur][a !€riorllri de
I:tiru r,,"i r,'ur', r' ud'1" 'lirr c:tr'l': l'ourrrl I"'rrr' 'rr.il'a{i
cr
d€lislare a lulburirilor de limbaj. I)'rpistrrc.r f.c frce ca urririrrc:r,
modll rl. ,'"r'n'r :,1, r , \:rlr! lrlor "lo' lllalc : 'ul-'lirlugoprlr L|r a rnui exalnen .(umar lrin care si se e\identiczc delir:ierrfelc gr:rre'
oictL!k)f l,mni.i l"l',l.,lr,. lnrIntt:rul c:lt i'r lrjra rr' oqnuocr$4 dar' ti prin senrlalar€a de citr€ lamilie li de cii:rc {:a11r(,1e di(li(titc
p\olulrn tsnrrrr'
tor,,r :,r:'l i"irrXir."a,l. r". prrl a 1,,{uPalici cil fr a copiilor cu lrobkme. liomrntul delisiirii €ste foarl) impol1:|nl.
iar lrobele aplirate rariazi iD {un(1ie lside er!(rir'rla lx) rare logo

6
pe(lul o poscrl1i.in gcnclrl, Dunca logolo{ljci cere ca de}i'ltalea si t" rale iocul nu rcu|ctle, sc leducc rxmirrl objectclor
ic lc,alizczch fiec:1rJinrc|ut de an sc,oiar,(lc la 15 scptlrnbric la 15 U nl]5,.^rot
lu.crzul r, u ir-i ii :,..2: rn ,,.t.ihrl i in t.,r, .:,r,..,, ir,,r:irr: ,t:r.
2. Anl tntzu.lnalntcza sc ci'[sdn[eir.zi iD rlrlnlr. coxl-othirii cu crlrc,.l"t r).1|rrrts:tr rriC:r. l|:r,lr:,. lit,,u, |..II:rII..L,|.,,,,| .r.. t I
urlnl llin priri ti ((lc pieferhli rnnna) fj titcirlnl alrel t1] llif.r metli('rli nl,rrlrll l,'ln tt .l .r1la:ultih,tI ur; 1,| , o rl. lrrn.r\,r1. Lrritr,, ir ,.te
i, c.jlriluhri. Iisie im}ort:.ft, lir a.L'st i\.d. s,-rsf cridc :iczo: l)olilc hsDrrlc ctc. '.r
ele(litare, mtrltor riltiilf, xrodr ni crrc i, Nvut loc na$lcltr. bolile c,r||rir,:rr,l' ir,l,.l,.:,r;i ,L i,rrutu:. r,,,.,,r 'i ,.\:.r,,r,,..:
irleclioaso cruo r lisrl unrid, dczvoltirei allc{ltii'i1i1,iiJdcz.t-olta ^ .ltuli
rca rela-tii|rr irtrafanrilialc, irtegrare,| (iopilLdui frlnilic' r omsrF lliii,iil),'i"'r"'i l'Il' i;,,j"'..'',;;1,;l,l)i',,"1 r,
liili,l,ri':l'
tcle ile uosres rliiLo fizic. lranl e sat1a(xri1l(r]rtl's[fdiLe. tot oeea rc i,r,,.r . .iruL,r
ln',,r. ji,r,,n,:urrc,.
trr.r,, i, r,' ,1, ,t../\,,lrrr,d
cstc legili rle ttiuilir ri t'roltlit. lilnbrjului (cind fi cum,r, irceprt rr|| | |,Ir II| |!i| .l lnftsli.:r.l, r r.r,ur' ..u, int" ,..tt,l ..
t:. ZN./ot.
sii \orlrcascli.lr}nllcl' ,:u',intc. trirnele inoPozitii etc.). t.1"..r,. ! t i ..Tril., i'e ll,\rr,ilildr. ,r.,...::,t .,.^t, I . .., i,,t.r,. \1.
(ilirlrorearu,
;1. ti\irn'irrr( ?i lilnl)niului rosrit -d. Tur(' ', (:tln(t{ J).
li. El.auiinxft( {ir,:lrtu.i.Erte bin1,ca in cazul e\i(ic]rliclii .rlare
1t. 7h(11inrftu. i l11l1idt in!tle!/.). tt l,rrtrii se rt izc:rzir'ir ,i ircuitilii rrrditi\c s(iizote sii ir(ljcjlx e\aDenuf atrfi(r i,hn, r,i;;
rur,ri, ,l,.' ,- h,.',r,,1u1,,:., i.ul"r 'i l,rrl,'r'r rull'.rrJrilu'l t at n.',l ,r,l
r,.rli,.. t:, '''1"'r t\'..",h:r ','.i\,lLl
lll :' '" I'ur', rulu i'lri'r Inrrrrrrlul '1.,;,r!. rl
:, rngr:'n...' .' lc 'r..t!,.i
,tirar,.. ir, r:rzrrr;1,Lie ,.t,ti... ,.1n,,
r..rtsrau i.,i.rz ril" . ,.cri.. .t.,lut r
,tr.-', r'r"ri,,,'i,. i' ,r'r' r,,1'rl,lr; in,lr" l,'i:' 'hrFii plirul ' I.r,i L
''l Ilrloi.s. \"rr'rrr:r ljr r.r\.lul l:rhur:iriiI' uj r: rli . ..ri..,
rn: r r ulr, i,',i i', .r \o," l:1r. :i rl ru:,'nr . .{pli'* orr ul rrll"r ' thr. ,.J,."1:
,.r,i r,,l:r\,rrl,'l ,rrl ,',r'''i:. aurriil,,t,lit, rruf:'Ir'.r' n'trhlrr"r ri la trotezr arditirii.
]r tiLi i ,ur,iilof, . r'r,,il'rn! .i'",i:rl rrr .'lrr,:,!i" li '. lrrl : Inrru '' Nivclul dczvoltilii :ruzrilui se c\ialellir|zi, p n:
'.||, ,i-1".'" 1" ||ti, '..,,on't"r,,, I,.ilrol,r::i, :r lirtrhr.iului.d'rl'i\li'ts probcle dc inlriegcre a rorbirii (I,l.opr6e .te.j:r)
i
Dt,,.rrrlr-. I lr'"t It. Iirruli \:lFlr.l rirnr.r l:r 'olrrrr "u n'\ c'r
.p'..i: l, :r .,lrr'.ri", ,. l'rcrirrlJ rrrlir,'irri ir, rl' z\r'llirFa rrril'{:rla ,,"r,,illit:Jrl,:,,lill,'
:::ljlll'
iili,i:l;;lll,i:".;:: :1,Il:
$Lr deln'ii rnintnl, intcllrgerca vorbirii sc tosieazii: in gcnercJ?e oDl-
" F''\'mnru':'''';'',
;l::ll';ili:l,:lil::',t,:i"
ili.'ii""';iliJ ,,,,,"\in,r,ru,
De erienplu :
IU ul'i'{ re. iu frrl'ort rrr \ J' 'lR
,rre.,,1,,,...,,,,',i,ror, ;;l),'.1';li'
lll,;.li'';:;ll;
l-rnrrrra|narr |:, | :| ,a' | ,i I ||I ' I i ri
.i.. r,rciL.t", J.r'r,l,r.ri.ri,r,ilul lrchu,' 'r purri Inirrr 'i r 'n tl'a i;lx,;illli,,Ji;,'jill;i:'
I'i;iai:*+''n:i:',ed ,,''/-'n','.
"
ubi.; rl i1,li,:rr. trr li' '"ral .i , \., rrri lral'n 'uL' rurrni d. Joc ,TinTi-ro{,it.
,.irur:
r,,t-:., ,', ",,,'
re\irnr'lu : 4 t',t'rr.: .-', mn.irrul:', ,' li' Fur':, o lrrriuri"' P'rro u "i;SJTIlJlT
Ininlc er'..
",'-
.J
'i; "t "1,'""r. ,'ir' nr,"lirrl
t"u,-,:,,r'il'lLLi dl,rr'' ' ,,rrl ,liu nlrii"',
l:',rriliar
':' I
't'lrrlrrlui)
I'trrrr'ir'rr-r')'
li 'c |til;x:t
t,,,,':;11
ur' ,r' cr
iIi'llil,.i;jll',lll,i) i,",",'.
itil,,Jli,
'orrrlts( 11 o ! Lt j t u. lr r ili, l, u. . "t , ir r i.
,qq11 tuc.,ii", i ', I rr':,r'rnirr' lrJ':' 'l nu iri Plcgr' {1lrr'rua Itt:rle de lrcru :
"n'nrrr'
rerLral:r,i.r irr',, rrrr'.r.Lrui. : cr"nrto:i .. t.t.i i..nrr1 r 'rr xll
obiect.
Sc lloteazi : (lici g:ise!'rteinnidiat obicctul s|r;Lr
jocul-; 'lacir
ezitr ; .",,illll-:,i,
!;lrlTl;i:
Tl"':#':,jli*.;ii,li,i.iil_*li?,i.th,"
' ci1 dc lc])edc irNatii |,:.rt
l:tupa 2. rnl.ilr.l ru r,i,.ion.J7:1. lr.br.i...rdr,rl:.,,:
.r, .e sc.lrrri imliuc. , o:ul {rna'rna| : r,..1:
,i:',:, 'rr, r cidl' obi'' lFlp diD ai:rrc razcr srle :ll;ll':,':i"':,''l,i jil,y"',,i,
i;',,1;i; 1;"
; :,,.:;',;J,:,
i ;.;l
Yizuale strict€; rrot,, la o soncde etc.).
dn{,1irrinuics,te obieclelc crr inde'minare sau crl
sitNiirxrzii Pl{Iazrtarc. i,".3'.1ii1i;
li!l;?,"lili'iill'i,1iifl
f,""':r*i;ll",l*,f
l;fil'i,"j:
- exclcilii de ridi(,rre rsico}oriue ?Lf ilului, prontntarea lni ,.tr"
lrti:':i'll"lJ"iJ :Ti:liiiil liFT{-
#,,'il;'
ililil,T.i',l"'f,ll ru gura lafg rlnrr'hi.ir1i l,rul ut'1nlcn ir:l.ruIlli\'1 ..n
Narea m tof a rirtului limbii!
..u , rr l:-

; r';rirli$riffi t irr'iri'sxlr .
€ier(itii dc molilitate :i ma dil}nl{'i de}il,rs ca in sens
arrtcro-}osterior ,si lateral, exercilii {ic masli{.ltic si {le deglulitrie;
exerciiii tlc sororjzare lsi desolorizarc' .u l)alla|ra rjbral,iei
;"u", e.un,:
;';llJ'';,;iiL':,!hu,i,,,,
-ii''t'";;..]#t'*
lt
" ",,-
l,J;,,llli:i
lii:l;;ill;il;,ll''J:'l'1,,*l;,iJl'i' i;
.':ill'''L'iilllJ':'
l:ui 'gjexe ri }e.torale i
orerriiii ,lp p\{tr,ilrrre c huzilor: .r'lr. 'rins,r.., lrnrin:,rii
de la ali{erit€ diBtrnlc, irvirtirea norjftii, ap ctrea unui crejorr cr
buzele, rnilearca buzelor iII formii dc lrom]ctx, zirn]et fortra;t,rnj;
':'i':'",,1i;]llr.
l",J,r f,,f: .;::::l;i1,,"," ; up,s,,:rnf,.
t.,r.,...h
caireo altcr atirir, a buz(lor.
E. rt t,j;"ot,tr dt tit ttldt;i It'p;r'.i"
r;,,1'
,.^,.,,:ii;;ll'1,:l i' p,i,
!1i,",'',i,1",,r",
1-,r, Ilulh (ie s a scsizat slalea al aratlrlui ticulalo], e\amirim ca
e sradb'' dc uroitat€a articr atori('. Itnlorlant ilr ac€asti, etapi est. ur obfizul
',:,:,',::: :i i:
; :',,',:',''i;
:':,,:
;'1, ",',,''''l/'| \ uru..-''| cLrlrilrdui .r' fic lumirral :i ,.:i Iio la a,r'ca:i ir,:,llirrr , u ul'r'zul r'\n

'",' .;,,1:";lU;ii),1;:,i:
rtlirrerorulri. Cei mar I iue ,'le rx /,c!t .\Jlnir''i 'c.f"rrr'zr lr'
"
j"jil,
i:t :::,:*mJll:i:l;",:
p", i'''.r"-
"",,
fll,J,1l.fil,,l,ll Iala oglinzii.
Be .ror xrmiri nrmitoarFlc aslcctc:
; ;;i"'.,r,', n',r"'
"','')-,ll,',i..; lli"li ll';1,,']l a (iatt(aiIol& de t((:cre pin imltllie (ur'l)ifta rdlcdati ).
1'- l,a ac€st nirel eratriratorul jn(e]]c prjn a lronr1 la trtrrteLP flIJ(be-
"';. :: ;;)i';::: :ili,l];lill"r;erliil'|i;'.'r''i,''hurn"roareto ,nlrj in oldjx€a di{icultntilor. Sc ctrc logopatuhi si re}cle li el.
Anoi sc plol,utt(i silab( ,lit',t, li ilthtr" (u .u',c1,lo r"'1"' ri\F.
" cpr::u,lusc !,ronur'lia lor de tirr. topil.
Se trol,ur'ti at oi, r ri,lr iu irre tt r,et'lc b taro 'n ol,srtt i 'lp'
tot ru!ri ba siF' .t in I uritre :r :1rrn. '|ts rnijl. , 'i rirral;. irr liual '"
r'ronuL(iri,;o/o:;/1; talc (r t l:rr !r'rr,It,l, iicilar.'d, 2 ll oti). l''l
iru a se irin,nlia,lar !ull uralr' L\anrirhl,'rLl ruteaz,r da,i u-
netul cste ontis (€x : ralx : aJn), grcriit lronnntat, (rati, : lalat snt
i locnit ou ahnl (ra1i- ]a{n). Se eriarrrineazi \\i conbinlli i d( on'
taan( stnt de t.{(1l€ jlr d;trrite culirte
J,a lJaza alcituirii unui ostfel d€ i$ttument trebuic si sc afli,'
urlndtoalele PriDcipij :
- ruvintele FI Jie uzuale, sI loali, Ii intclcBc fi de cLrpiii c^rc
dislur de un \o(ahnlar sdrac;
"',"i,;,,,,."
c\i,rcn,.,e,,,u,u,or^a:|.:l;iii,li:,JiTll;,;iJ'j.i;i:l: - tsa I]oali li uror iluftlate ru lLnegjttir
rt'L' carF \a t' - su[etul sd alari ln alif€dtc cofibjn?"iii : 1a inceput, la miiloc
rosi tu, sr'tcu' '1' t\r'r{
6i la s{arqit.
t"tttn zoDe :1le l)alalului
dc depl:r&uc a lirnbii iD aVorhi.a in&f ndtnld. lcntra c\aminarea ca})?cilr\ri d"
'lifcdte nrrnuntic rn rollrilta indepcldenti re lol tolusi: allabelul iluslral.
d",: ...",,
"r"."itii
,r,,,rdsrrp ,r '' tr'
t' " ,rc
' r" tii,ii iabcle cu inragini a calor denumLe !Iezurli sunelelprn pozrlii dite
tt Irl )a ta r d ' l tX e a":rliiilrjilFlf,l,rJllit,,i'lil,i,il
rl c rite (tucetrrut,Drijloc' stdrtit)
,,"rp i

11
fU
(litprential lrcbrric rJ.ur 'rr alcnlie peDlru a se
se \ur lulo.i . 3 l,r'r'.dee : ...itiren' d' ilu.ltilii' recilarer' cin_ :r'..r,
'l;aqn,'.li.ul
rr{rLl. rx'\o{lir.rl lil'e|'i DUp:l icp{led. c\noLinrtotul lrolpazr sUrlc- :rrl,ili l.rapii :,do,\alr'. s"mLrl;rrr :i laplul ,,i iu cazruilc do logo'
i.i. i'' n'"ri'"i,'"" , iror, Iulilul inrrinrpirrxsr'rrrali ripul rulbu- ne,r'roziisurltem in situal,ia de a l)re$u])urreo nc{iolr.oralanld tmici
...crr.fxli/arJ,inrilr'it.' TcI0pir limbajului
rarilor iitnr renir,. mudrrl rl. |F ilhrc. tilrnul mclorlrr'rldlca\or'nrnr' "rrh Llenuurilead" dr;/,r;P.
rc:Dirdlia irr Iinrl,'rl r..irrrr'ir :i r'Jnto'ului. ddri I'oal" lrr\6lr'.ruI- c"rp ,r.riol .iabiUlea ,Iar'rumuhri do.\er.i(ri loncrsle ,lc Prin
jdentifi|area Darlir:r rrit[tilo] aritmiei colilullri. ]'rob:L 'ilnr.
cea mai
Dri;,lc'"i .-.ntitlrrlui. r.'lrts.l,rrtsir'lrrlr'lurii logiil a l{\'clrlrr' ne
ioroaz,l. ,1, :r!, rnnrr.r. r,rdlul i rrnr '1'lilrrl .. anlrr'rredzlrn rr'llvr- sindir rrentni delermilarea ritmului milsc:l i f,{ffr.r ,.,/ se allici
r^,.. ctrru r!lulr. , urr, \or'lr''l, "rr ceilnl{i c"lii lrr razul rli'la]iilor rturci card dir cranixarea 1'orbiir rcilectate fi indclcrdenie n[ a
..irlUlr. .ilrrrli.m"lor. rolJ, i.rrrclor. 'aph' i{m'lor. ldrnoddr'r'mclor rciq.it cler lilmrrl rL'rhirii.
trlr(i{| Penhu errrninarea litrnr d rolbidi, de cea mai rnarc irpor-
et,... .'r,rr'.nul trnur I'irr:1r, urn rr'upm rrrzrrl'li. rlzfAlulrrr
j (rrrr
l.l,,f .i \,'rLr f : ; r / r li \ : \ / . r ir x l, t , . uil. l , l p (.ltt nt I J' I
'
rts trlriir eslc scsizi ea (,ooldoniirii irtre milcale li \orbir€ la colii ldri:
,1"'i.r, ,,rrr ,li'lalril ,r 1'olirrnIi'.II r'rtrr'lrrl'ridc lirnl'Jj di rflri'i' krti;i s^rL bm(lildlici. Rillilu1 miqciiirii in gercral sc c\amixexz:i ])or-
alat 'i, nqroacuz;c; sc jrrtl)Irnc t]n inrclltar nllri coxrple\' xirll {ie la reproducelc.r snnetelor ix ritxluri dilelitc. I1 lu ellr Pc
11.Dluvrnt Moii. To(ic.i se obscrli dc l|r 1)ri!ir111r]onlrst' fiird ,ur'il ...r .r,i t'd.i r|' rirr"'rl ur,oi Inrrur, l' r:,i, ,,if.ia l'" I'nr!uF ri
alc obirici in c.trcordarllri cu {lez\'ollarea Iizici !\i cu coitoriurlra ,.r',:, L,.in ,,,1;.rer. it 1,'rUnn' I ,1,til ":' cl".ru.zc. r! rilrn. rrrrr',iri
({piltlui. Se ror lrr'mirri : { irge,r sall llli,,sci]i simplc de gimrlasticli liitmnl \.r,rbirii este
{iznrbgn:it a
I!c'r.le obser\lt i:i r or'}irca inalere(lcrttir. la rcci rre sau chiar la
:rorrhilate( ; retctlue:i nnor propozitii, (lu ac@nte dileriter irnpusc
Io ulilateQ; E,\emllu : ,lIdlt7 acesta estc Inmrr)s.
1lllrarta; llir.rri ..rr3l( estc trunros,
tr{n}ul afilta csl€ fuurnos.
r(iguttal ; ]Iituul rc€sta elld /irr.or.
astehi\"&cald :
t,.,r,lu n,, itl', i,.tat;p ""e\rdcr,linr:i rr:,,1Prirr Ie.itrrhr 'itl
fcTondnld ; r,Lr,,,;r,'r.apt'nri l! lU irr lirnnul mcr"ului rr l'r'in l,c'lr.its. lr'lulur
- tli:;lonin,l( l )cllute(rateon in,utrtc); h reotalea nnei poezii.
- rinold,lit!,(erianlin||Ie.r ei se irnprne hl toate orzur'ile ir care e. Dr:u,niMrr\ ,elrucrurii !ru' talicule se realizcazit obier-\'in'l
ob.,rrirn,or ul'li.irr'l u r'lrDici
InJi l'ri,:' r.DJirrlr,lr ir.r,z,,lizaro. fornrrrea plopozitriilor sjnrde (2-4 cu\intc) corc(te in . \'t'ftirea
,
sDcr:rh hr'" irnt'lici ,,,n-lnl,,r.e rrrr.rc\ orrl
unlc rdallunrrrln (r ol a sau^r'elrlodusi i f;bsirea corectii t singularului,,si a phrr':L-
i,i.r., .i. 1,"'r"r;",t,'trr' burc 'i .on.lrto in {"n'r/l tilrrl rin"lAlici' "o.rtan:i
hifui tacord numir - gen, la substantril'e .uroscuie rciDoi); lblosirca
Iorts 'i pr0
nli ,:r:ezaroa:'r'lrrrulrrlrri1'o rrara'.' pilultti. 'irrrid i rts tinD ilor ! erbc]ol. ijelbalizarea corecti :L rnor rcla1ii ternporale
irulfe ..m" cu gnla ircliFi; simpkr i folosjrea ti()rectiila pronumelui pelsolral $i a (ielui demons'
;rtt t';lot, ' fa.;; "\id.r,rirzr rrrlLrurrri.,,r nirnlotin 1i no. Lrnti\..
i"1",,;d. .\rnbcl. nd n "ri,,logie ' \lr,I'imnri'lrli 'rrr' In Idlul lul 1, Et:(t'|./i orca wub l'arului ll.lto se realizeazii ldrl obseharea
buiirilor dc arLz,lil)str nnri liontrol .lrditiv corcct; lohurlrlui dc culintc lolosite in povcstire li lorbirea irdcpcndeDti,
,ndadidtnlc; ui ritii i lilsa toNlui melodic norllrrll \ or- a rui)stantirl)lor, Ycrbelor li adiectivclor.
Lir,: o.t" r,rur''lot,r' d, rritrlrJ | \lrr'firrrrririclJ. ,]'or irltr.d' oli"i t Etnnir"',o lurn.lot 't' l;nl'at t"h"t lrhlo '\iderr{i' I
I u , ll, rJ,i urlrcrrLrulii. rrt?lru,liqn!. hrlroarrrzr.._r'l' nrc \o'ar:r: ''
, t ; ito tt l tl . ';tr l .i .l L tn l 'i - l cl cg l n ti ,. a \3 1 l r e o b i "l ':i pr'
t, .t';io "n n'tulti \-lr.:rd:tr',4).lFmf"rrl l. ni rrr,lrcJhlc' Lrunl F\c.irrFrtc A" rrp .iruarir, iu lunrlic do :,uunrilr-irtrpieiurirr. cr"-
cerelrralc (rentlale. lirncrrte. sarciri (olcrete;
r'.Lt'l,rri.i n,o|rrolul t',ciiint m rat" /"r' lI urrrra"li . solrorfi l * contirut in legiit i cu siDe, cu an nite ere-
Inin.lrii ,J..7clor or!:r'.ice 'polipi. drnig'lnlF).'onilul I p;'lral orrt'- rim.ltc, aciiritlli dc joc etc.
uirlnia It r'\n'ii i:rzirnante sau t llirci naT.orh[te ile imitetie Dc
l3
12
lerie ii grdlit. Dacil era'rnerrulTorbir_ii se ttce
dir corfonll iri:licaliilor lui oseretskj, incepcm excrciliile la nivelul
4. Ilrtm.mrl
,i.,.""i rii,ir,,1,,r,i rriNtei croDologtce si cobor;im sil[ lucdm pI'iDX unale lre perrmie
r,,,,.i,,i.,,,..j".. :1i,;:1,.:i,iT"#.:,,f,i:ll:l]; (.:rDacitatea copilului. ftr oilzul copiilor cu dcJi(iienle dc rorbire' e

"tii'"";il"i:'
;r"ilfr1y,rFi:ir:r;l;lf]iylvin :;,.:
l;',;,1i biic sr:ri|lqele_m adicarea tcstdLri cu un an rdrus lati de va'I8ta
c)ippri;Lr:' indi,;0,1 rr lorre
I r,,n,,luili,:1,
rirurr.er'( iu ur'mi r,1,:/t,,1{ir'i Dr,'tor'ri.-dpri.i.urcl'
dc Iorbir' o
lr'celPrtr e{hurenut o
,1,"
; fiillJ.ii:;
'.\lilll ::l;;ll:1,::;Hi , .,,',
1.",- 'u
.|1r,.3,riprlo \il.'r .rlr' \irbla , rouoloAica': pe' lnr a "ri'nula copilul
plrr perlolnlanle proln n.
*i .,itit i'st; ti:"""^t inci ilc la ananorezi sl Eestabileasc; arllnlito
;i""';;,.. p',:t". ,r'r' rzi.ri In aprri!:o nrbrrii di'ltlti I'u[im'11'
".! 6. E\{orituror dezvohiuii minlale - e\arrenul lsihologic Sc
oicftrrcazii xunai irl lrirumitie (azud ( AncftIe 17' 12l. Sc l)ot lolosi:
;.:..ll1lliill;:,1;:'l:ll::l;;,.'l'llil;'Tlli,l"il"il'iiJi."l,l"iiil'lli:,;l*;
j;;il;i::i., , .'..;;;,' ' iiurri
a'a'..r*er
dcser[l onru]elld[i, U)Jnului !i al cascri
-''ir 'r l').;Jj
lli"iilJ,llllil;1, nlatricile ploglesite: J. 0. IiAyEN (6 12 :Lni):

:?j;i j'
rrid;i",-rr
ir*l; iti;t
i,i;!j ::Il
iil::,,,:i:ti:,: proba c0nparirii de rol;uni;
. Uoba dcfinirii dc roliuru;
'.1,:," ;'i " ,'ti i ';::^, i *" ,' l t). t,R!utt' r EItI: t slr / u 'rrr plob:L de conplelare a l.icunclor etc.
iiti.
t 't ?) it ) "'li l l ; ' i , 1 " . , o . 7. llramenul Dotsorlrli liriii ' Prolele perrtrll delerr inare€ 1fI-
p , o " "' ,r n 'o| \n r n in rdr 'i' | "c'r F
| ' i"' i
s:it rilor Ll, r'r-,n"lira ".c.tF.lueazi rnai r,rr' ru caoir'etullo:lol'"
iiilnJl;ii,%ilfl: ill;J;:if"::
: flli"",ll'l:,1ilii.il.',?xi,i,l".i'.;?:;' ,lic. r', .t., i;l rr nrzrrrile'lc loSoncrrozi lrarrrnali4Dl r. rn 'ull'urJ
ulc .olriolrarrr"iralo d.ncr:rr. ,tlur d. lirnbaj, ptcr rrm ri I'r Ii/tri
,tT.:;l lil:';l;,1:l;:
llr. dHri;'"lli",;r'jf,"".''1 lli:lll'l
a
l:'ixj r,kr,,ira.Lrtlnlor{.ul,r..cu iart'iliclp. lD'licare 'uur I"'r.1, : HOR
sr tl\r H. |..\.1'.. lllr . \.1.. :i po\p.rrril. Duo.. pr., rrrt.I ral orrl
,r; p; ;;;,. .r ,ie f c.riol {i bc aplir't o ti.'l de e\aludrts tlcr'lrlof
larniliei-
''' lll:J':'.[ il:;,"l,' o-0,"."" ..:til!;:lti;,i-",:,lll,i'J,l'] il" {t. Il\tim(ilrtl medi{::rl. Sc recornandi, unele erarnen. mc{:licale
{lr ri,, l : OHl.. tutliotogic,'romrlolugir'. rrcuro-p'ihiarrrr' gorrotal'
"cri. ,jeiu\'1,,e,
r,,ici,arii,"
$ftl;-iil.ll;,:l'J';ll',;'i.i"1::"ilB.'T:l,i'J, rr, ;1,.,,r pri\ireb J"t\,'harca "omali,l.i hurmooali
i, , pur real'
n"uJuno,r''l lulbur?lnlo
S. Eriumin:rreo rtznllatelor aoti{itnlii ;r:olare cste rle o rrrarf im-
Iaix ,le ce, alitu aie eYaluareascriF-cit'itului't reliuie.apliceLc t,oflrrL:t iI hl,irrrir.l rrnui lrblou simplornaluloei('ur"'r' C'fadul
n:HY"ru1ffi 1
il,'f;
fi"ili;,:llii"'""il1*i'"x1illi1il'#ll"s"!ft (rrrxra-
,1. iIr"qrd|t .cutrrd.r copilului sxu inlegr'ar' rr' Lrr!k grupulul ic"
tar's uuarc oramixa lru numai prin iul'c{r'rrared pfinciprl'lpl Ic
i;;i,'i;;;". Mai sl'c.i,itnm. in cera 'c pri\cqte delerrt'roare' z.rl,rrtsrr, a, li!ilrled .1. In\aLerc., i ei pliu:,.i'lpnlc al€ lo{opedulli
lorm? gralr'r
fici in raporr cu datclo tul.se' ca lrcbuie e\identjalJ lr l.L lc,rii. ,unrorbLi .u cducalonr'ca(Iov:llilorul rr 'hri1r 'u cPrlrlll
a literclor, a sclisulni in genexal copii.'Se consenneazji relatiile (rr ccila&i colii li cu adult'ii. i
5. Dxaminarea tnotrioitilii (Ahera 8) 10. {im\rn!ufir't:r.rtzr trtelor examinirii se {ace, dc obipei, itr
Iiro t,.,t.tt..,t;!'i.i|.lftpta 14, /.i, /6sunl proz.ulrlc u 3.ri, ,lca.lfpl
- Tesiul Oserctslii. rle li,.. L.r" hi||o .a rezullarFlp unei ,liugno'rir;r'icumple\b"i s-
- trlolricil0lea orgaoelor toBalori ' rhr; i'r Ino,l 'lplilidl in Ii.^1i,rrrmarir'du.. "\.Lu,rod ltlbur:!tiloi l:r
- Ilxalnenul de Pmxie. incepultll tcra]iei, ir timpul fi la stAryitrl acesteia i
llr(amenu-l lateralit[lii. irr rn' hnicr'".Prupul' rn qpre itudiu ri ' ,1'\-a e\Forpl' 'tc e\.u
-
1,.:rr.:, lirn',:rlului iu 'literil. conlrguralr'i rnrol'lrlrAr4 l'r1l-Icsrrlul
- EnanneJrul de trlr.
15
t4
r n i u!.ir ,re:, lir baiului ,lupi UE RI s -y S B I RT L { \ r, . . , , -
st H.E\l L. tr{z I litJ,' lt): unrn o d p rl,
l . t i. ; L , " r, rru
ir, ^ i' rif , n i f'fioltA 2: Ct)mllclareQ lttcu]rclor dinlrlat t(ttt l:orbil
|'ocabuhrukd. a. S1:l tiicui {fu o,iJ cerul estr' ........ (rlbastrll).
b. Sollrclc esre {oai'tc . ..... . (ljcrbintc)
c. Ioana fi f,Iaria sc plinrb:i pc (1im! Ele a(lur1i . '
({l0ri).
/1 l - t- r t d. llle iunr toartc n]ullulniic, auzil('l ri,[lccele fru-
alc micilor'. .....
ro.il,se .... (])risnrele).
l)ec,d.itii cerul se irttD(ri, rc a(:oDcrir, 1le. . . 0lori)
Ane ,t |: IHt|,t.',l.\Tfil r\ c r\ s t E Ht : . \ \ . it _ . . . t .rf t . Ietilcle so gribes. sir se inloar(',i.. ..-. (atrlsir).
p<l
'
t.: . \ t.t\l t;\.j l LL I
' )t.,,i i t, s. iraini-e rlr a rjLLrgc rrcerr'!a' ilccput o nL:rrc ..
(i l r' o b c) (hlrlirLn1i).
{,1(lalixlc tiiipi -ll,IilE IJIISCOI!t DIiES) h. liciitcle sc sleric do ugomol:ul. . . . . . (turctului)
r'rrir.:u
ji (ru ol)iccie
!ii ilxagirj) i, Ele rorgit sii {ic a,lipostite irrtFo eas:i' dcoilr'.i,j
rlouii l)lrtelllic si r,u ,!r...-.. (umbrcii)J iar lrri-
.t'xiLi! I 1 : | . 1 .,. : ,, l O .b; ' t, cr t,, t.;,tnti ... irpl,' lo| c;',rLrro]n])lci . .. .... (ude).
l i l ' n ri ..
t.ti ; t;. :t" . tt i ntrJ;" ,t t,,' ) lnt trlt(l,tj : r\}ili(i! cotrihllui cl i ir(j t'a s}unc o rnicl
" tt" -{o
f. l l rl j j i r,J rr' l ^ i .i u n .r ' .i
" t" ,i > j
a w tr' ;L ni . . })o.restirefi acolo rlnde se oprc\ic logr_
l. t) pcDifil na ,i' rli rrna techa. l]cdnl, colihrl tfcbtie sX spunir, curirrtul
il. 0 bocat,'r dc fier toft si o lucatii do c:Lll(:itrc })olrifit. Se (iolBernleaz; nnrxirrul dc 1:itr
unr1i bloo iral, lii a ullei clse srtrr/; -*--
a.r.jle- I)ur]iuli cor'e(rte.
L lrr,gire,
;. t, L r,J r | ,1 , 1 ,:i rl ;e /r /,d, .i uU gta.!at' i r :r/r,.,,"
-
6 . l n ,.:.,, I u ^ tti L ttt' ;i :i a uLU i /.//,,.,. f'noRr\ 3: nelet(,) t: de Ln!.r(
7. (t bucrlii. de sl,ofi d!c&td, Ni nna" molrtoliki. Iestr[ are urmiitoa|ele serii de nunrerc :
{1. Irnaginea nrlui copil t,8ez
'si
a uxui colil lr.ist. Beri&I
$. Deselu] urrfi linii dfr?lc ii al ureja irurrc. tt 5-6-3i
1 fl . l ,u u ., , rr i i i l i rc p " fl .i InJ' i r,r/ i a." " c.i i ur' 0 I lt + -i -3 2i
i ,r d o u r u ( rri .. sn a.r,.l .L' l ' . " t' l l s - I ,6
,a ' ,,' /,ri ,,,, ' l\: - 5 - 9;
r,r;u :, \, \, rx p l r : ' .1 l ' r' i r l i . nrrI r -ri r,rj :,J. l " " 6-9-2 3-.1 -8.
l ," ;' ,.' ' ;' S ,' p Ic z ID l a .1 J p i | L| ui | ,bi o.| .| r
u rm,,,r,,:" n | " i r.l ri t, fl rl " : .,A ,.a.1i ,i Lt' !, " .E[ ili spr]n lilsle rNmere. Tu trcbuie sii
t + 1"
i ." d ra l i mJ c i l l p:r. i rr ar" a. r . lepcti umcr.ele sluBe ale mine. Daci, co-
"
(( oDitrii ii sliulrii aaliectirul contrarir). pilul n a inloles,.sc le,])ctd,chiar {le 3- orr,
se!roce, (lal Ferr:l rcs])ecir\'-anU Se mar Consrdera,
ill,;"i"i'iil'L''*"::'""Ii?i;",;3;;"*',t'c
.i, .,.r,, Ium;ru1
lraci rr', I'udlc rcpela ilc'd,L prima scrie.
-or 'rrzi d ^ r' i. I )u n . rri, . r: , , o . . lrimeile eoeficicntiul 2, pentru scria a ll-a
,,rubr i,,r,r . S . lileziorJru rii iro a rirre c, I " p . " i ' , iiljl coe{icienl"ul lj, a III-a- 4; a IV-a: 5 qi
5 ' ,r' .c Irrn rz a .xacl c, .^
T a l p u n sul rl P r il i , , -' Ielrtru seria a V-a coclicicnl,ul ti. Sc oon-
nels si se ldoe tDcdra. semrcazi coc{icientul ulljjrrei serii }cPrF

]G
1i
B.tia aII-.t: Se cere ele.rului Fir iixitc pri[ acli[re
t,HoB,t { : Cukonflercn ! 6 matcrii sensul verbelor : a scli€, a se apleea, r sc
l)titructaj : l)in cc su[1,lltute! balailsa, a se ri{li(a, n rirri, a impirtgo
- cl)cin.,..... -... (ce1'a).
lllasa " ' llirniirn rcliere r, cercln elerului fi latai
- lixgurit r. . . . . .... '
.... "
"ci el ]a fel, apoi Fir slunir c{: trce.
-l c re d s l l a. - So corrsernneaziirezultatele' .er e 'qe no
' r,d n l o l i i . . lrazi dc la 0la 12. dupal rlurnlr'1rl r ar.\
-i,rscte.. (col }'rliI trrer mr pulrsulilo]' c,rr'r'ctc-
ic|ii : tridLmidi!. ]t,rnrl cimeri)'
Sc conso lrcazilrisUlnsuriLc (orcti{!' (,! r,('ti I {IlIl,\ \.in sl.EI l'-sll r (]t,o0 i c tr A r,ItrlIJ-! JLl, t -l

T , n o B A i : Ca)lt r.,|ii .fdfi .)hi?t:tr Nutt it't qi );i (J DI] C I !]]i TlI I,
i sc expli(ir tttoB-{ COITESPTI\ZATON
Da('ii oopilul nu inielcge t(' x.rrd !"l'at'
i ,,,tI t, r, v-i.RsluELo.li
nrir, erornl'lifr, ri
\-mrt 8 tr]rreni. (lofilul \'i tl)rore ic] c r con-
tratu "*p,,,[" Cottrar'ii ('u obiecte fi :] ani .1alri 5 ani ii ani I arri
l. cald..... ... . (ir'ig it:l.urcce): imagini)
:1. uscat..... ..- - (Lxl llru umerl)i
:l- frumos..-...- ' - (tlrtit);
.1. reascultito)... .... (a{ultilor sittl curmnrc)i
5. culat... ... (rnur'{iar);
6. mare........... (rr!c)i
7. usor ' (greu):
i: ;;1.......... . ltrist' irxlislusJ dcferitiit)'
Se noteazi;,de la 0la 3, dDPirrislrnsurilc cractc'

PliOBA ii: I)t rmitc,x,tr I0 (ul1tt 0ontmrii ({irnir,.}bie.le


\'io'
So orc?int:rcrlloril' : r":rr' r'r''l ' I'pcru roT alb gi imagini)
rn'' g,;' glllln mar"n rLlba"tlu
sr: terc ,ouil'rlui ':' l ' r'' rrrrmcr":' :i ' rrulr'//n ri'puL_
rurilc d. Li U li ltr. tlrrp:' udrnirrrl '\aci f,l fa'['unqulrroi
copiilor.
VU l erl)e
I'nOBJ. ;: ttoul$ltrut Ne snllti rtrtelar
NAZA : AljA d talorile re\'lizate de .Jiec@acopil la cale f ptube, Le
Tcsiul are do r strii (lf (;1o ;rse vtrrbe scrfun in oratinea respc(ti&' pe @rtic&Id 9i 4tu ilreptrutrlst.
il,'itt, I : a tuli' .r hir:liori' & (Atlrg:r' a anmtal a scri.en 1:arstulimhaju[ud corequnziito&ra iL r tqb?Iul ile tt]'ai
spiil:r, :r resDlla' srrr. ,_ldn,rdn eclc i adtst. limbdilrltti ti sLmo lot o tn'
litirnern tusea li (crtln cl{rrrLlti rir spux; ndiin k ? si obli cn {drst,t ^lP psiholoqid d linboiul i (opa
(refacenl i r,-d cu (clclalle :l \erbc 'tutii, aqn corespundeiau (o^olagi.c.
^ulArcIci
ls
Ar..ra 2 r I)ROIIA PIiiITRL DItTl'lRlIIN-{TiEA \IVELU]]UI 'I\,h i,.,ade lwrtL : Se cere copilului s[ alcituias(i o scurbi lor-csliro
( I firrinlel{r dale de erper'imentator. Se noteazii l,entul compune i.
DI} DEZ\TOI,1)JIi]i -{. I,IMBA.I UI,LTI' rr'l'Er,tiGEnll.\ I etrru:tltj : Sc da1r lrimclc ouviDte din cat€goria ]\ si i se Fpulre ce
UTiOIi CI]1'IITI] I'.\IITI,L\]iD
l)ilului : llr accstc (,urjrLc uc carc crl li le surn, tu tre]uie Bi: ct
Adallale ;.npi \. 't^Zztl lui(:Sti o 1)o\estirc. T)uTrircc sc notcazir porcsi,ircal dup5, o pauzi, do
5 milrnte. se dau copllulni cuvintele din urniitoarele catcgorii.
lnttnt.iluj : i1i toi pn e tit$a irttrcblili: caulii si risprxzi (At r 'Li ,\'rrdf.. Sc noieazir,Lot rcea (e sluxe copihrl. Se roteazir timpul ale
bine. r!)iprir.ll]. Sc ra da o noili pcnhu {i(n,arcpoveste,irr {urxrtie {le :
1, ('e estc rnr sfaun? l- -\urriirul rlc cLLvirto !c carc lc folosclsr.icopilulr asociate cu
2. C! cste 0 ParFrlr; t. l{uIn,irnl (le illragid rftistice.
:J. Ce cstc 1Lr1c,t1l 3. ltodni d. rolnpozilie, dul:i l€Ialie, litlu iilo\ estire. liolarea
4 Ce estc gilir?r ? r(l ivi.iuali sc 1r fa('c cu plus::i minrls.
5. Cc este Jur'culila?
6 Co este ]n;r ul '?
7, (b estc o nraril? r'l rrexd 4 . TESTIIiE'\ \'o]i]l I III I I liDliPliilil)l,l\ TIi
B. (le cslc l)loain? Surctele cuprinse in (iurixtc (irril,iil, la rnijloc, la {inal), care
11.Ce csle ulamr J dcnunesc difclitc ilustm tii.
10. Ce este isolerul?
I]reciritri tcljnicc ' intnebi ill' se ldn iD o|(lillca iidicati Sc in- ra(lio
sisix r" ot,ti":, rii.\pun'{ul f6'nd copilul repetii lup Leu
"x l.
cn\.i,Dtr (deiant Icte
defirriliilt' datc de colif irdi- i tnol anlei
-I'oldre. Se 1'or inrcEistra fi.lel tort.(if Iisicii
Il1azilre
ciindu sc il-Iinal numiirul detiri(ii tolc(1e ;rl:r tnpu!:ri
iii iloalir rnAoil ta
l) llu!scii dop
balon lorLunb
;rr:r& J. lllto]lA Do ]"I,IXL lil l,IT-\Tll '\SOLIIATI\'tr lam])ir
u. $r:rtr1o1rtl,ir. GrrloYEAliti, A f ultcti tatal coll
I_aP'n'
Sco? r -\preciqei (ial),rcititlii {lo c\prilrare rcrbalii ii fleibilitate la.lton caiet
aso(riatit_li d dulaf la{l:i pod
,..r,.'t,.. 1 il" i l l l r 'l r t i . l l n o l l l l banrir rirurr
-Va ltt ; , t 1, 'l \ i n l c 1i:rsli
' r lFL' , r ii
I J I Fi- \ i \ l r '1 , : a \ l u l l . ? : i l ) 'o x ' sa1)ir I)as
' r '; , r 'r p z:rl)ruli'r
tulti dnlic. Portocali'
(atcgor'ia Il ctlirttc: poiini'iDcJ cel mai tl rqrr,lXf; ?cfrc
.l jug tatiraj
nic, r'idi{'ii 'le I lular (al
- aatcgorir (r dc cuf irte : hL revolilir t uDe'
! lat culiit
ploaic'
- tlatcgoria I. de cu\'inic : strrdtir
trtm.|'al' 1_llr,rna g gilc:rlir lirEul.i sreag

20 27
h haini, laha.r |ah l:lla lnc nli mo mrr r'n5 mi
cim|iiar kilogram
seceri, .
papLlri Marna {:ompiirl rnere lri marmeladi.
ci ciresc
fa fe li fo fr lii
ge gere deger minge peniot
tustir loftim
gi girnna$licii argiDtiu .0\r'jgi !'inici face cafea.
(he ehcie ])acncr reche 1a rc 1i \'0 r'Lr 1ii
clri clilrit ridi{!hi ml})c elcv
ghe ghcnL lighcan Ieghe. reghe I'oi(:u arc cr:rrati rloui.
gli ghiocei unghro .rriurgLi .l 1a t€ ti 11)tLL ti
tclelor soidrt
Sc l)ol lolosi ilu8trrlii diD j,Joqrl irxagirlilor" {i rlirl io(ill J.h rrt
gazi r' Ticu ,ll,e tloLirei1'r.
da dc (Li do du di
gard
I)udul are dudc. Dan si Dinu merg
5. EX-{l{l\AREr\ \'O1lRIRII liltlliir-T.\'l E ra nc lri ]1(, rrrr rlir
-{l?cr.i carlti
Se eramin€azii sunelul, silai)a: (rr\iutrd. lrogrziiia. -{drdl}iri- \icu linc i[ nrAdr un
tratit, iu scrirl, airr,asti prol)i zr.inti fi la dilglrosLi.area dj,igia_ sa Fc si so su sr-l
fiei dislc\ici. supa pastii
apn colac Sa[(lLr lj \:aiilc sult acasi.
'1'a a, man)?Li.i falrL iunti acasir, La Lc hi ho lrr h5,
hora \izduh
cof
Oprra lsi ](ln fa{: RD a\ioll. lIoria arc hala,h.
ce rnuilcestc
nlnir legnDle tablou (lecilia are celcci.
Uite Ie Pula clr r) t.ipus,i.
cinci muncitor aici
clice Iieste Iapte
l]llerla ii E[e bea lalte. Cioar':r,are un cir)c qi dolil picioare.
(larnig' ar'i frge
ilric rxafrJla Pttl
Irirn are o lisicii lri doi lisoi. Geta i\terge gcamul.
giDgic lagiDi fragi
ila, iista t'r'i}.ilni(i:L col i
llr mi, spirl pe falii. Gicir, arc doLL'Lmirgi.
ch() ch.Jrar eclter liclichc
invn! liuriic vari
(:ii,roa are gai. Trchc arc ochclali.
1,hr r}ilJir ilPscjLr\
l)a l]') Ilu !r pi ( Lirj,rJ N ilI' hi\ LlLiu\-cln
lasta \ a])ol' dulap
(lolilul a pus lcrna pe !at. ghe ghclc bagllcl;l, gherghcl
ba be bi bo b5, ' Cheorghe arc ghetc noi.
babtr alb ghi shindn ljulghiu jurghi
bad(i
Beln alc o l)ancl albi. Ghiln lucrc:lzir, la Incnglfnii.

23
\.a cror(xrctfa irl ci,l 1iml} orecuti celc 2l dc lovitL.rj. pre-
za) ze tr to zn 7.J (,urn-rc
li c1-cntualclce.(iclcriuiJ infctirlir'ij xeregular'iintido iricral'
zidar rlibi}i - ixterlsili{rir,ri
de l)r ituli. 1a n cita |)ritrr.i.
Z|ica are 0 hluzi roz. al,riltirluiun er.rurnrarea .u e\ aluarc:r simlulrri rilnic .r1 topilu-
sa fe Ji rlu {it lsi lUi - mifcrrerr ri11nit11.r'ilrdul voll)nii (kint s,ur rafid) ' {1xxlo
!u:ci! !oJ.al Dir,L.:arflor do0ar in (:azLrlcoliilor l)ii,ll)liili, tahilxli(i sdu lndildlici.
Srl|pclc sc lafirllc irr t fils
j,r je ii jn
Iij,| a g:11aj
JucIu ,,1,l'dr., f . t'tt0ll-\. 1'liNTRL D I'lT IrlRl'l i l\IiEA OItJIiliT-{RI
Jcni se .ioafii r'r o jr(ririe.
(DIi lt.\1.1L\ - sTrl)icA)
la le li lr lli Iilii(1i) -\P-\1'rALn
lmguri grl 0 ri coirii ida plarc dnlit PI-L(lllT-III'lAl)
t-ira stdli cotii,rl. ('tnnii.!ii. lr ftr,/i((fe. (bpilul trehuic si iie :uezat la erccaii )nisil
( r e(hL(atoar'(:r.ir Iala rcrstei,L. Suxl n{\'l)sluo ur'lfitoarclc ob;clilc
rafn I..r',1. : , l,:,t,.... i' r1: .i'.,,.i. Ir ' ur,.
( alnl are Pa,, r rcirc.
'll'si'dl .ic desfiiioarir in riouir etape.
ta !c li 1,i 1.x l')tt!.ptr,
I : Ilr logiiturl-r,cu oricnhr'€:r sp:r1,iali a ntairilor.
1:r fln Qilt'1 bil,
filn arc tor i. l')tupa.II-t r ln legiiuri cu orio tnrea spai?irl'ri oLriecioior.
l')tuixr I : I slrlL(lui : .,surlrer]ri carc cile rxii,rD ta (lrcapl:igJr
butu{i ,,Slunc-rrti carc csic nliun i"r stingii'f:'
1{r!,}.tll rir.xt:rrrr-fu Ir g1r: ,,{furi lii aicnli: (alc cslo Inii :l. rxea,
dfoaPtarI
s.r sr, gll gn care este rniinin rne:l
griri gogoal rl ,,ifnlil lii ttclt:
tiog.l xr{) o gulllil rc2r' stingi\ g,'
ItfuLptL &lI-a: I sl)u,crj: lncruci$c.rzii l)latele tc rnrtir - slNi ca
la f{:oali. \'Lri punc jr fala ta uci lu-
(rurj : o }riputir, o mafiniiit,,\i urL cub.
6 i I'iOB-\ I'Ef TRti l)ETt'llll[INARn'\ 1'EIII'OIj] I"I Firir sn mitti ii sii dcsfaci Lra1,ele,rns-
,1n.,,1'&
sr'o\T.!\ qt ltEPlioblrrjltltE-{ i)I'l sT}it:( )urde mi (-A,trnai lclredc la inhebirriie
fiIT}IIIE "I]nt
1 Pipursa cste Lr drcapla sau li! stAnga
rxa$inii ?
]I tlletial( r1
e..*trre rllcl'r'onorrr 2. (hLrL este la (hcxpta sau la stinga
un cforlolncn u rraijirliit
u (irfiorl it. Ma{irula cslc l,r d)eipta sau la
Se ltue nx'honornul si bat,'r la r11l.lrrunit jnler\ lr] tlc tilr] ilr slillrija piputii ?
{al,:L copihtlui. 4. Iar'titula cstc la dtelilta str,u la
Htiinga cubuldi?
/|xlfrlcl'rj Lr tfcrl c}ciox i]r rnii ir' rei lovi (n le n1asl
riti n1ai rcprclo' 'lrcionnl
dcj mxi i :ct)- Obs .r&lie : Obiectcle ror fi alidrte: plprgr-mrrqilir crb cu o dis-
la Jcl (nici i ai trr'f. rrici Dlri rl.lb,
taltli (lc 15 cm intre €le.
ircepr, I l)tifit 2L (lo lof iluri ,,lrrteicazi"-

2r
('of,lILEX \lirri,.. Lr,.ri,ulr r: - r r.r,inlt:
rtne,fll I i llXAllEItrL -{1, XOtRI(.IfITII
-Iri J,pa". mlingiiicJ stiri,rlbL te,
1. Iestrl Os]'lill'l'sKl l)czeie;
s:[lllt[:
l. Motri{rititr'a organclor tonatorii jmprcr i Di.illilc.
:1. Itxanerul dc U'rr,\rc lli' .]ri d,. i rild , .i , || , .t, : :i I'Jr:, ia u..:,;
.'r. C:iaueltul laterrlitrilii - sir, plirldir rnurltc I
5. E).arnenul de litm si cii,nteIa pian;
* sii
I. Tesrul O-{DltHTSKl (lentru (r)lii inhe l- 1ti ari)- Pilrtr 1a]0r ri '!uno;
s[ numcrc b{ni j
inlli.i Dcrl,,llurr(.l, t"irIu ie,rro !i Ii. rluti l0 ani al'ro'rtr"
nriltcirri ile irrot.
6p fa,. ilir z i', 2 dr i :i urr' ri 'liu ti I'rol,ts:
,
llr nit,rl:,r.r ,,1,i'rr' lL'f :
a. cchilihrtt;
1,. rrube linc (urx\i.)i rI'fir.,l. lIr ir,r,, a :
,. ,ui,,ntn, rr'rinvrrlui,or1' rrrrlrili glubrlc. rrrri de' 'le ut't' - baflri :tpi itl lllllal. i
brelor inferil'are); -- 1,, rrtr trnrl
d. iul,erlla mitllililol rrilinii; - lri r,. .!u|'r...
e- eot laonarei rnotricl (rrtri i]r1iii a cclu alo l niini' a]il c. Initurc:r urior xriFcliri sirnlJle (ir)nplicnte:
-ti
mairti }icioare)l nl f f , r l, lizr al: , . I 'r iir iL) r ilit ii;
l , p, , , , 1. l: . r '. , 2i, : , : , r : lir : , r . r it r . ut , lr .
f. mi$clri iarazitale (sintint:ii ) np, , i it t h. 5
sntgut. srl clc(tuezc n r\c[]ea.
2. Exnmin:uoa xpnratrrlui i(xrtrlol' :
a. buzele;
l). limb:r; A,t.tu I: I'R(rljL ?ItI'IIit I)D,l,ERtI ttiAnltA
c. l):rlaf l nmale; ],ATII]TAJ,lTi\TI t
d. miscrl,l.cauu[lhilor olrrazului.
Sc.\,.uri .u ,1,I,iii u nri, mif lri ,lirr 'dr" ' r'\nlpnlir'"' l, Pr)he alafii ?t.nln delentlinn?( lat?mlitij.tii:
'1.
ts\r rrrlelc sf.ur:rli s, lx'.rr' l'n"'i lrrnnc'ir'd alrR'rru'r'r - apucllle:! difelitcl(,r, ol)iectc i
rFrt'ornor"r'tlo., ri..r lu "api'ol rl '1,^pr" ,r;'ldl;o. - m,urilNl:1rfa ohiectcll)r (Ixilll|c,J crcidr ctr.)i
Se rr'r|azx t,.rr"rr,rdrl'1,. ,l:lir rrlrurrlo.f:rrri'illrai 'l"t'rrrr"r: bi1,iaifl (lill palne i
rlc irrlcresea;ir, apri\je labio lingraur,. - i :ruriialcr m:inr'lor ir filii I
pftr\ioi rrr',rir.-'r, rrrirrri'r'-:' r"rrl:rr:l :i I'r:' itt t:'t":r - Jn.oba dil]tlmonrctr jc:r.
3. E r:rrrrirr:rr'"r
nl ,i.,rFlor;l'i.,uir^. lr- 'azuriI, |,ts:|nI/\', ,:rJ\i. irr''i ) rrrL' 2, P tut e nht rii p ci t t r, tl?t tr n i nir ?d I ateftrlitdlii ntem bRI or i nl eril,flr e :
lcgcrca Ielbntizat:i. a cer'inlelLrr motorii tsn' grou re'rtptrla' - slritura iDlr'-un pi(,i(n,;
Prcbrlc se pot efectua lsi Prilr imiLalie. sar'rle:! corzrr :
-. _loviroa
mingji cu liciorr.Li.
PROBD ],I O}M'\N]i :1, Ptore Lentru slttbilirt& latcrt',lil(ilii aetl&tc:
a. }liri.ir,r'i siorllc : -- strilgc ]nrr[[,]; - tr)livjr'eflcu ux sirgut o(hi llintr-un iub;
- brbo dir palrnc ; tiniio:r, lr l}uucl fi\ i
. mdillil. .rrir,..r ,1..1!,r.r... ,lcgc"l- - :tuprapurrere{ .le l:1 dittaltir a crcio[rilui ]reste o linic
lertit,ltli, plr bazi {le contj.ot norocnlar;
scoIl.leliuba, unfli obrajii. - n].isutarea a.cuitilii nr(Jlloculare.

28
A .ro 10: PIiOBA 1'E\{ltll t) rl1'Eli}ll}i AITXA t1\(-lii ti. Se andc
SI\CINIZII DICIl'A],E. PNOIJ'\ NIIJIOINII DIiG]iTIiJi I III 7. I ol, iii t , lc, i \ ". , ] i la .................
sl]r Ul,'l'\\ L-{ AIIRI ,H ll-1.l-\r lt, llaura P'cgiteitc
A(liplaf.i cltlli Ii l \ :t. il'ala Doastrii csie
t t0. ('otr'iii nsle,r])t;i
Mole) i.ek Nttron : o foric (le hiirlil) fi rtr cr'cron. ( t slnr r cr lsi a{lagi ( enr ai t r c- lJr Ljf -
,wtt r&j -lsldf ir , cu: licn1ie
Ichtxitu de t i((.re.: so ce|e co}ilului si lrnri anrl)elernitit!: (r, l
mail.) cLr degeldo ulsor'lir,sfiratc pc ioai:r (lc lrii,r'tie. 1!,'r' Nlnu,,: - I purx,i pontru tiora(r rr'rsl)rlll'icor'ccL(cill{l tn(rllrTilj.[
pedul tlaseazi (iu (,r'eiollul corturul celor 10 degtit comlletaii are scrls fi are acod grtlxraticrl)i
-se 1-eljficir ti lx)girtia \ oc,lbullrn ui, jnegiraiia lirgris-
LstrlL.r(j: ili arni ciiie ur (k'gct la liccarc rrl,ri !\i Lu tlebrLi(i s:1.l, tic:r,, oaliglafilr, oltogralia, afeza]er, ir pag'niL. f{xIxa
ri(li(,i pc irnii,ndorir ir tlcelarsiiimp. Irii lrieni,i sir if ri,lr'1I scrisnhti etc.
numai Dc a(reslea douii,. fnln sil le miiti I)c cllclNjlt
ilcepe I Sc poatc {ace (lenofisllalia de cirtrc ltrl.l! rrr
ffoldut. s k:e*i1orii.gr(.?elor dr UNOIi
tlrr:tt. 12 : ilriolld Dl;l G-q\DIRFI; COllPIRrlliE-r
lldn| dreapld : i Idtl tL sl A rgd,:
It)'l'IllNI
l. in(le\ l. ma:iol
9. rnajor f. inde\ lleufila fu stabilirea asclniinriril(r' fi {lcosebir;lor, esel-ta co1lr-
:1. jrclal :1. alrlirular lurr(ioi, detirde (lc crlitatea ,Lnalizei ii 1r,sirtezei.
4, alrric uhr 4, irclll.r' ('(xlrpar':L1iacste o con(iitic a ar:llizei,,si a s;nlezci. en Iiirld jm_
jn realizrrrea acestor',n{lil rnrDr'r
5. in(le\ lrll(atX
NOT-{ltll-\: Se lotcazr'i pe dcser (iu + si - pcrrlm lieca}o giLlli l, Stftbilired, tl.oseLtiril$ :
I'roba, €ste toieclii (lipsa iirrcirezicj) lrlolr(ii ciir{l (, lrir ce se deo,rel)esc I - cijnele ji I.r'abie;
pilul mr ridici onologul mi,inii o}lusc. - llrairrl fi par a;
- l erelstte r\i lrsr,:
- lallalul I' ceas(n;
- clilrlla ,,slsarrla.
Ane r 11 : lnollA Dlt ( l( )ltl'l,ltTA ll Il A 1,,!fLr\ELO1l
',1,.NtahiLirrtLa$ tti|d,!ilar :
,Scoprt. Verifir'arca tolosirii a{le(latc a lru1ilrtelor itr }oF,zi!ii, lriu ce se asc rini ? - o prrn[i ,ii o ]ie]sicii;
pre(1rur:i r (rlplrcititii de il{clegerc a rrrui coxtc:it. - pisiol ii {o.i}ec.clc;
(late ru crri|t€ Io- - \':r})or'ul si aut n]lobitrl.
Ieh i,:(, ,rpliiiitii: Se coxr})letcazli trolozilii
LrlYrle c:L iexs. Stebili,l:u ose trlnririlar Fi dt\sclitihr :
l. ])rirnj\.ur est( . . - rur[csc do[in ]rr1)ur'i si sii-D1islui }rirl lrc se ase,rrrrirnir.
l, ('opiii Jc jo.rfil iii prirr cc se {ieoscl)es(r('lc: - Dringe- lorlrxrlir i
:1. I'is:rrrlclc se irtorc {lrn - arion - I)oNrl )el i
4. liazclo s(|arclui sunt - icliln - p;puti I
5. Ziua estc - maf'rli - ciir'r11i.

2g
,{rrr& /.J.. IIRIcISTttA
r.iti)-{1'ROGRIiSLTLUI iti tNvlt|.fnt,t \ AI)IU], }'ROI]OZITIII,OIi ( O]IP],EXI]
T]I\{RAJLi],I'I
,\drptarc dupi ., DllRIlYSEtIIin Ll\GUAUlll SflIllMtt,', 11rs: a" t.^tl t ;vell\ivel ir.-j.!'cl \ivel
? ll:)
flthtek si prentmele : t' 1" 'r]e

Dd(, narterii:
S:t.{DIUI, \-O(],\B T]I,AIiT]LUI TIIIPT]IIIi:
OLTVAIT * NIVEL 1
I]N SIIGUTi
N0saliiinldcgt]e (I)
I\tlr ir t r laf e
( t)
r I l) I
i
( E)
Grupl .! Grula lt Grupa (' (r)
(utor) (ccl ma' grc l
/ ti.,\

rlrlielegere (rl (Il


(E)
E\trimare (I)
(r)
I)lurale (D)
sTAl)IUr, PtOPOZtTllLon SItrrPLll

DOU,{ ('T'\-INTE TnnI ( rUIINlllr) r"{T til] ll olx)z'1ii (t)


\ir€l 2 \ir.cl 3
(luV|{TIt (E)
\-i vel 1
(l )
(rD)
G rp A Glup J3Gflrf u
I ('{'Djrnr(lii (l )
(E)
In_leiegorc
l\'olozilii (1)
I i\ lJ r i m rrl ] cr)nrl,lere (ti l

I-lllrgirxeil lcrrderrilor si crplcs;ilor tilr(e


1r)
(E)

llilrrcnNiurrea ccbr mai luxgi erprcsii $ teurred Dslc nomal pcxtrn uD (:{rpil aflal, la nivelulilc dc
3-I ourilto (la staaliul propozjlijlor cilnplc) .ir rci-
lizeze unii dintre jtcnrii de la dve.lulile ;j,6- Sepa
E\enlple ralea dillre pruin)ziliik' simlle Si contlexe e,rtl, Ii-
outiJ rnai es, din rtotive djdaotice.
3t
('oloalolc de tnaL
S,, r.0r. uliliz!. listc dcteliatc, lci se 1or bifa
\1)L -\ Btil,\IlI L 'l'lllltnll--
- r,:\tr l- r\ S:\('l l:lt\{\T
lhrlntt tupiI1Ll1li
llnur ti .fttari!i etc' Obitde cuttl ?ot Ii
Prrf ur.{)rii iirlrl)ajrLhrr nAntite da tuPil
{iTiI P .\
1r l rl
l.-:l(a) Iliistnn!Lo le sulr{'tc (ilrfrlegc) : l,- l;l
pro(lLlccsrlrclt l( tr}rllllriJ - r olril ttL - ml}]gc _ llrirn
t--j-l
- lrrl:i
i-1-l - tirrirxi-
d:'L
-
-
urechi
o(\i i-l-l
1 . - r (h )
il- 1 -
-
leric
r[a!ei1]i - t)nr
i-l
j- -1
l rrltclc: lJ' - ?ipui\li
-

-
lliliri

gur l 1-r-1
r. - 1({, - laurot
-
-
eiora])
altele :
-
-
-
ltrrnrorr
riora}ri
llrnra
lorIi
l-t_l
ill
r .- t(d) i|trlelr rri,r"-ii nr rr'r t'\ir' Fl'c - rltrle: l l -l
, rli," iirLt, lrE, ) -r tLiiliTed/i ln''
lxiLl sishrm (lci gf'trut ixu srrnflc
1.1(d)
f.linu ,r ,,,rrurLi,I r, rPLiLLr-Lt
I(li1t
GNTP I! l-ocabuhrul tinrlur;u 0 ct.rril0r
la oliecte rl)tlc, o,r!1lc|l etc-l

Util iz{,az,i lugiiil|irl i. nnltrrnir i (to r.og,


L)
FFi AIi lenle lr 01t i r d-
Fl"1
t-1 -1
t.:

1.3 tiJ.l,rrrxl, prir, ;.rrrrri li:t ' rr\ir'rr' r'\':


l .: ' l)is;t;r,

lrit.le :
F-l
l--ll
-
-
bisqrii
Ijlnji
l,rrli
-
-
ltfii
lclc :
l-i-l
l -_l
i:'i ' ., rrn i u ili/ei7i rr'irJ , r, ri'l' rrr'
li saluL (iriielcg{)re)' salnturj G)\lnio)i) 1.3

1.4 nrilrri ir rumo alc obi('ctelor rznlleJ -dulcirli


ale'oamcnilor slrrr adrnalckt lamiliale. - altcle :
po Tfu c\cr,s|l,rell,\-ocablr]|r nhlr.
33
32
simple
f,lo i,,1lu,,ii nf . t p. l li 0tilizate ilr ]
1.5. {.'lrimzi
r l!l t,,
I r I- siili I
'.
Iorefte I - aloailgii ! I- l0\'etio !
rillii mii I !
- atlindc I - sra; jos l -
. rl|| 1, : * r1)rjnde I 1
- stjnge l - cLrk'ii-ieI - sliinge !
irnljlaei!- + rr,,r i,r l(iii : - inbrtLc i-rd, :
n1r'rI - sprli-tc I - {iezbraci mi ! I
tlr "l,' :
- dezblacii-
rnli : ::' }rre
al' nbi, rrplur uz'rdl' i'lcuriri' J r l ir irr':r"-':r'i'irrrll"
l,l l, \'rro'
"",',.,,.",;
OtterLiln. l,istele de 1!cnl).J[r l)rezilltai oldnple .Lle ti]ului {1,
covi]llc calc se au ir i'edere. l'l1epor fi rxodificalr' t)',
!,""'i" l::!;i
:;:.::,:;,t:'i, ',"'',:,,:,i,.",:;:,'"1:::l:,:,
tli\ il con(iiliilor ?articutare ({ro!il lxcdnrl ( l 'i l 'i i l cr t t' t "t'tt t ttd
a l tn t I

l.l
l.l TTx i rt
(;ntI' u Iocabulanrl ullerior o.cleritor lrl
lI
LI_
t--l- '"'"*.II l ,'''l:'
tl
lurnca rfairi, jucir}ii xrali si imr, (rrle lo( rrrf
cini cfiilillt- I rrlt'(hi
'jiltlde) -l llr rrrne) dii
l'
ocln
I
l

F-t
l-6 ,,S.a tlts" r,rru ,,'Ialall r a ahLs"
rrr;P I ' 1
' .n . (,II Il u]re) ,,urob| | z ',,,"'"
I'i r I
,jll,ri rrmlt' sir,u,,1)in rou" tt I - r . iu,iit i. ' l': l: r i.
..
lt t :
t.tl .,\ :1,. \,r
utilizai irai df\ r'err{,);
tru
rrurrrrrl.., i,

utilizrt rofrnal fcnilu Icluzjle;1rn-


-l i .ir(irai
tl - r r alr , I

cclFie
leie
l , - , c r ll_
l r t t,-,"]i
t,,t -ll L
I

I l " r 'ru
l" rurr I
1.l i , ioral,i ,:, '
',1,i ]
I 1: 'r r " r r i
Se v{rf uliliza lisLc llrri deilliai€ -, doer.la 1re1.oif.trifi,r(lll f , l. . Lit t l i r t ! nlJ I l aln'
llr;nlrlu Alitnente
coloa clc urrriitoarc :
'c
1,|l }iunr(i (le p;rrtj ale r(D pr ri ii hainc (l}e o
t)iiicii
taiEl
I - Drscul[
drir pcrsoarir siu jucr'Lrie)
,iir|e I - ttt":ttut-r
] ilt rl ll -'.iiocolati
] r aini i - lncroare
- cea;cii
1):r,xtofi - ling.rrl.,
uf e( hi rnA,irri I - DatltrlolL
- o( hi
alLf h: l Ii - 'lnleiu
altele :

35
l.tt (c) Joc si1nbdn (c\.) : ,.s:r zic€m ci bi'Jdl c puEci"
..zico!r ci o cutic e lraL" l'll (lurintc intlicatoarc:,atclo'.,.ar'rra",
"1ri](:1(,_''
(crc).
l,ltl lrlirul}tui : ,Joc-i asta ?", ,,ur(lc" !
ORUI I) (fortiur e) \'o(?rbula].ul m&i dificil uiilizDtr in par.Ll, l
.u rli\'okrl timpdu (le 2 c{rvitte (refrrii,,l (er: priqerlte ld }:tliria n)rxrti ii s}un| ''ru?rrra"
l.r lrnlcl rcal i, rl.il,erial instrrlcti\. mrL l,li Ar,rd"li;i :
('x intelesut dc ..eslc l{ nrIlrrci")'
grer aliccsihil judr,fii rnidatrri l
'si
l,lj ,lctiuni (ir('iifrcrl rirrnir lui dc l olbc crrnoircute rci abili l,l? .\tri}Jute: i,rc{1"'; ,,(altl"; ,,]un\lir" 'tc'
',drngu1";
tnlii dc i 1e inlclcsc ,rtn ( i cind srnt, dt'sclrse in inagini 'l
,l!l;n)t. )t'uln inqliN Aai lifltil Actt;t&e l,lB NeEali,l (Nu) - utilizalii !'entrr intcl.{lictnc
Sirlln]]
t ,ft&(lrnt rPo "

i'
lli -i
b-f,\l)rLrI FnoI'oztTlll.or sl)lPl.E

i dAnge
,tqr;,,,,, ai nilitiL |L(!i1tn? I'irpriu*re
I agin! ft11li
.{rr' l .13 ( lilr , slc ( lt 'l: l al , , , |- iil', r : r '. 'r "r ' r l r "r : '' r le F I r (i_
1r l
nr$r' . rt, r' ror or ilic $le dc 2 I 'r '\ inl'. l- r 'l r l'r l i 1" r r 'r r r 'r
r it 'r r r i t l. , 11'r r r 'r / i. l l r "'
ruri l rer, tl rni rre t r op, , / r r ir

ll
irrbriili!\c.{ri1
iiij;;.;";' ;;;"" ," 1 ." ur i r i z ,,i," , r " i i " '," '' '1'''ri ni
r " ',- r '
'i - ''\^
rkr pro})o,llr(r.
s}t|lii j -l1 iiie
{oir;lui tarc foloststc ur,rtl .ri ltrlori rloui (rL\iJtlc il l)rlrlozitii
rt ri lirniiaiaL ""ii creaiti lurrgirltr;,lroloziliti \f(orrrrl lnirrt:irr'rl
: r\l:-rrr
r ildo lr'l'ui{ :x,i,la 1o 'ltz\ulr:rr,t 'rlr,ir:rrr "l'l'rl'r;.'l'
rl,rr.r.r,l, rl' Lr7:1'1l.trol!|7ili.i rr{r "nrrlrr" : r Ir'rr1r
'1
I'ilii I.rl1rrL adult.
,\{rcr.l:1 F'rr'l.si, ','nlir'rrJ l 'r:' l I rli/:' l 7
II"rr ,l' "'l ''l \" :li
|'rrrirrr'.,rr'rinr,'rrl n'r'i n'ulrr l'r"l'' ,i 'r'i '
lllcarg:l ir riu',r:,rtd ,',lrl"r ''rrlr": Iurr,l'l ': -
t!,.,l|'r.:" ':, '"::"r 'l
i,,,r,,1,r, '..',,,, iarri,ol, l,, llnr;'rrril, 'r"r'lr' "'.. r'' /i
'r' "
iroaii l]r{,ditii nr\ilirrii in rrrnriitorlrl slrr(lirLtirnxiINl rl)rr)
1r1i1rge ')l)i(,f'1i\clc
rx)ritic (iorn])lcr:L). l)e r(cca, eslc l)ilre (irt(l l\fnr (lc I l2fc (LL(opr
'c.rLe nr.',1u, I ro!o/rlrr tli .J r' u rr
s(,lio ' '-.
rnil, i,n.rrrr iifirt"i, ,,,r',.r,,, 'r,,lrr' , r' ., i"rr 'r" ,' " " r'ra
Incrg{: i ,1. Lazi..\rriol, ir'rir'rl, . '.'l',rrl r"ir":r' Ir'r{'
t,r.'r"!7rLi,
izbe,sti: irrl rr u.\rd'ulh,l:r';, | .l,i,"rll ril' rr'rr"r'i . r''l
'i',,' lt Dlai fiibuie
lNloqoliile rcslarfu inrunj:rte in gelreral - carc ]rr srrilt fil{) rii cnrc lrrf{l.tlc
pr.ihlf , rlg ifsuli. sistrnrrli(.. Prlllr[ a(eiti (olii' 1r01(i-oriiror u1ili7,r itl'rllii rf{ciiilni lN'
((i (i(' la lrol orifiN
lnoporilia (cmplexi, in laIahl tu 'i|rdi
3S :t9
In!el'gere
Anend,1.1: tl$,\ T,OUOPII)tC-{
I t s j n r.,.i,, ,,,t,i i .r,rr ," t,Jhi ti sn_ri i nsuJeasci , un !,n.:rl j ,l
,r : r _. r n :,r ,ti r;,.i t-tL i $i
. l ,.i ..rj trj t.,t" I:, ni \' cti rt un,i i
r nn, l . ln r.i l :,,ti r i l .. I l 1," tt * i tt,,, ut t , cr , plpt t i, i . . . . . J, t r r r "t t t ; ;
Ii { rt.L ,I i p.,ri i orerl i zarcl x|"lipl
ogr;,
i \i tJl i l .,,r,l
r Jraru ... ..... . . . . . . . . . . . . . . bl , , . . . . . . i, t , t . . - t 4J. .
i ,.t ,t | ,t,t| r:,.u fi U r p. L,r r,rpr. cxpri mnrotu un;i ,,,t,rl
lllo,
por r].i.t t: . ,t.L rt:,r ,.-r' , u .r, ;t| l i | !l tddi ni !&) . . . . . . . . r lin slr . ............. . lr . . . . .
\rn r,, , l ni r .r gi up uaro rl e ,.opi i a c:rri ,r
jr lr r lr lr l, ,l . | | rl ,.:r" ,.r, .rr' ,.t:,n\,i l Billt f llin t uif t f t i . . . . . . . / ! : et t , t t t . 1, . t ilt
Ini i bri rl .l ,d.cJl :rn-i " .r ,t" ,, .,.
.\Irma ,I rrr.j rl
. . . l, ! .. i .An r.tri r" tr i ,1 ,1 ,,i i r i .,rt.,r.\pr:marc ora e\,.ol eot:j , i r,v,..l
|1lr ilir : : L i i n l el " gore. pl ogramuJ de romcdi rrl .
I r c Dllip, .:: ..1..1 1 ,,.rtr r.,. trd ,1
1 ,:z p /.t,r,,,rrl u rr,.rrc nra,abi l rl i l ordci J,l otcC ,.r,. )l A \IENUI InRr!D(rTrC C0]1rLtj;
nr I r lt h n i t l r l ,,,z r l j L n t,j rrl n i c \} | o.i v.

.,i,r/,r .........
ir',1 ';., ........ . ...
:,it \t,. . I,,J,"i,

Hd
lnnl!$ntulii. li! rt9pirn,Iie
ulri(ikrle gerrcralil
Iot hl e] e ltl (rtiiltlttl
lii,il'itii'ii,i,i
i,ii'i",t',t t ",,,,,,
Ytihi,rn : gAnrJuit inldii,
|tt rili& I1nbu dtil.tr
V rli!?& Rflet:Iald
fdhiru inde?enicnti: tpoktt ti . hN:itat&
ltinl .. . Iorestir. Lib(ri . dupii inniitrc
|/lJt't,II 1:otql id . utitrulilu n totilullti.14:!ii de uthit.
ll uli)l.t1 rcnbt,ilor lolili(i l4d dt dcJiciut!( t:olitutu;
t'tli
nlti d'li(iqri
tht i"ti ir it lu
h,,iti,
Lilil
Alh\ p|rtiaiaritatli dc rurbirii
ll(lit t
llt,ritft: CDpitre . dit:lat c tlnitliltt.ttj . .
At.tilole& Rldititd: inld lat( titritii inleio(ut.r1 1Li
tltfl oafterct1,si t qrodkt-eta slt etcLar prtt(lti .
Iltr tl( i|olalp siktbtij (rrtintl
Aitltt atiral auLlilit . ur|u.ii

ltlt\t,r\slic : .lr.)!iito1.r I
' l ' rl fui t, ri tr rlut i't ini. i L, , r t t t
lnnyur ,.,' it," .'
Data StrNrt'ri11tri f,\arxi]ratoLrLlui
A|ar& 15: FIqA LOC'OPEDICA
.. !-I$A INDIVII}UALA D]' PTI,OGIi,{$ANE
DATD PERSONALT $I !]VIDENTA TE}iA}'I-!) t IJJI{I]-{J U I,I:I
I.
. d&to n$r1orii prennmel€ Cl,r.,'a
'Yutnele ti uenwnetrc . gtr. Iriagrrlsti(:
norniririi/. i -Seal'ltr
. Illoc. . Bcd'r6 . Dt' .
-}'r.
Telcfor . . (iktsrt
IA TLL . MA MA Tjpul tr'olme a,lo lobserl alii cu pi-
terapiei Pcrioaala
I.A)Btr', P tleshr .tt . VA6I& lullturiLrii
(Iurf) lr.irc la ci'olulie(se
.t
d(r limbaj recomaDdate lnoteazl-Lpc erso)
j

1I. ?;.fAiUl,'ND iI DICAL!]


O.L1,. - Ito,ialr;t
Ofhl ntol agie
B Ion 0l 0I oqi e-0 r b tl ouli a
f cilrepsihitltie
Hid o?rinolatic

III. EXA}T]]N }: PsI EOLOAICE

t ! ( lt n1d. t ' r t 1t ' t dli


Orga i2ate& spaliatd
unpordld
Lo,t?ttllitotLo: mAnd p4aaor &hi

.lI otrriil t:tlc$ generdt.i


.ficiald
c.r.
rv. ir,l It PAnlIcaLAR(T 'iTI

DIAGNOI]TI(1AL
PBOENAZA

\II. 1\DICATII GD}{I)RALE PI'IYIND ACTIVITATEA


DN T ERAPIN

I)a,ta $emndtiura exa,Brina,tortlui

12
rrTorirAB,," hr nxAltrNAriEa
-i?,%%o"fflf3tfE
(t'cr'brli) pcdtfll depislt't'ea disla'liilor
Proba cu log*ioui
Proba crL alfrltet[l iltrsirat

Yerifie! :'a auzului (;'tl'iktul II


l,Iol)a 1-otbirii jndcle de tc:
I'I|II,\PIA (]Ii CAH'T{]TEITGE\II]IIAI,
a uurnatrrtul {1ollr 1 la t(l:
. ziLelcsirplaunl i;
a (iuk itc;
l. t,tlt.(:llull Ms0iiltlr,olt i\nTlctil,,\'toltll

l,l, l\r.rcilii {tcuerxlr: - imitarca nersului :


5J I,orcstirct! dlLl)i'[inagilri : sc rote-izi: - mi.- xr'rl. girrrrlui .i r,'.ir, r , aprrlrti:
. Ilrr€n1N\'orbiriir -miJcirilc LratFLorr\i l.lr.a Lral,lor
a rrrrPlil,.,l'r'P.r' "' rr : - ilritarer, st alu]ui pe rxeiDi;
-iditnrea aplaudai,ulni:
a l,itrllrlt; - enerciiii p;ntr u irtiuirea ulrsctLlaturii
a gindi}ca.
- cxoreilii pcntnr int:ilirca nr .scrLlat|rrii
6) l,r.oba dc oricritdro sp:rFdli ii terirlvrrali, (J. I'itget) lrbdomin&lc.
i) -\j,rnorix -'l' '.urr,i ,lurrrJ:
\r) l i : tt lrt!i' l' 't;otnstn. ie p.)t PI ,trtt , ",,i!ii l' t;r tr'
-dc lurg:r {lurati (cu ima€ini)- tt trtbttnttl
tia lilftit" Iit!i ilP c'aputti. Irrt\r,rr,t.
ilc{ifirc
tli.ulirc:r, : se rplicir Ra\'t'lrrrl. .'(loselrul omulel'uluf ti tb(.htlui st:ris tc crersea2Lbrtllul. rndnft, degelel?.
rle lLotiLriri. corrlraraj{j, opcraro' opelaln cu notrulrr
"
opus".'1x.tla r{t illtcglal.c a noliDnilor etc' l,'.1.tlobilitrloa ut:ualullli lono-flrieulalor :
(Alice
e) I,rcbi (le curoaltelt n rirlstli psihologice a limbaitdui l. E nrcilii de |tohiLilnlc e ttltltilarclor:
-",,,i.rri ,l rn' hrd'*..i dFq,hid.r. a surii:
- crierriitii de ()lxnirc isi ridicare a rraxjlarelor i
10) r\bililntQx gralirr-r: utrba dii indeinil'trarc (per'le' tapp;n!i); - c{er(i1ii {lc allelnue :L xlarilarelol' irairtc irrapoi;
- e)ie(tut:uca unor elouentc graficc' - xlu;c:rtu|a.
ll, I'r,,lu tx,rlru 'ir'Y,hli' : 1 11, t,,bitil tP t)t"tr lin .
. ,li(1r,ts,lc 1;1,1. 'rl:'1". "rr\rnlF: ll, ";!i;
-lirnlra i,-c 1:ir,rrr repcJn I'i.i,rrlr' '".1h1'r"l:
. dictxrr {lc }roP0ziiii srulte: -tirnb:. r, ,i...;r-,tc la d;pdpra lh rrar,lJ '..,i,: ra',.1 '.J ,rlui rr
scris;' !e ttblS';
o r,L4ric|t'rtt'litr:ie. sitll,bo,roriDl€' o {razii - Iirrba ieso in iorllrii (lo lot&tA;
. (le-\l)irriirerr irr silabt a 1--i rlnvint'e'
' lirrrl,:r i"-" in furrni d" .igpali:

I 4! !1,.,
l, Hluo.{.REA nFSPIIiaTl.ul
-lirnbll, .ltelge lluzcle:
- tinrh:, .,. r'l, LliIlri pp rl,a.ut'ra 'I\d)uie subliliat f{pbul (ii in mod normal, la copii resptalia.
-lirnlu ,.r{-rgfdirttii pe {l({lesubL' llIt'. rip ,l;alr ai.(r[ir'ii.FU lr'rnriolDr;Ldrr_. lrFI)lrr in lcspiralic
-Iirrl,r .ul) nnrnir dc c;uf; tnrr'".rl,duroinclt .i "prr.puhe|rarl. i dif.rFr.lia^t ir r"'Piralic n'.
- Iliifili (irfitloro xie limbjir tlt' r,,:^.i, la lel. .r r.IIir,c ,o.ru abdominal:iIa l,ii.li
Lr.r'.' ;rr"r'.,rr':, In lLr'urrl grrfiil ll.'.timlia copiilol eslc ritmitil,, dar ritxrul respilator rtu estie
-r.,i-.ri, lir',1'ii :r' I'''i i,'"''r, ;lLr! rl''.'li'i: lllrll,rI[.
. 1,. -r,firli ji I' p" xl:, 11 ihl''i .1,- r lrL gelleral, tDlbur'i[ile {le 1'orbire se insotesc at{i,t {le ltbilitrtcru
'Lr'1.,r,1r
- u oDiiixl:i rrltrlui i tltr||rlri respirxtoJ (li[ ]i (le deficicntc alc til] ui rle resl,il.alie
- sf.':iitrl frhrlui i 'Ii,r'apia rcslliratorie se pontc stNcturYr pc {lonar coordonate:
(lirlti ,,sitrasl !!oi ]rrjrlr e rljrrlii jrrr'li'i dr,r\,nlluea rerliratici nol1'ertrale fi alezroltarel rerpintici de tip
- lir]llra irlrpirr',rpr hrtrt
- lirtrl)n l)ialir ;
-tir l)1l,la prLli ti i'rrr ctc.
Obie(Iivle urnfir'itr] 'l iprlri i( txex'ilti
C, l'r.?r.iltl: pt|ttr1r b zc li abtoii':
-risriri do sirgerca obrajilol;
- mif0lr'i de i,uguile a buzelor; a) It\ercilii pentru
- rnilciiri tte iriirdcre 1l buzelor (zarnbelrll); lina{ie :
- milcir'i dc roflrnjire a buzelor; - sllflir lasul in ba-
- nlillriiri alternatil'e ale introdere li rotunjire a buzelor i iisti, I
-Eis.iri ale luguie,r'ea buzelor penlru flureral, Euflat hr ir nh
Miir;rea capacitilii - sufli :r(rrrl pe rlo-
narL'. balon, rnorirsc* elc.; sd mAinii I
resliratorii ;
- miicr'tri ale ihurire a oglinzii (pentilr buze); tr'olmarc:l Inei rcs- iine un tuk in
- nrif(iui dc umflare a ob$jilor, ntii diatuagrnale;
- exelcitii ale Drinatere a unor inhe buze; (rastrrcl! - Ouinerea nnei res- -- lttirge lumi,narea
este h;as cu;eoa 'lastiuti
de un olaBtic sublire, tre(flt prin g;irj;i' timlii lungi) fiixir, umJli baIoLuI !
lui); etort,ru8or; su{li h api. eu
vibraNa buzelor; - Obtinerea unui ritm paiol I
- Tespiratorunifom.
buzelor eic. - Bu{lii la Bpiromc-
- rictusul tru !
(pertru copii mai
D. Excrcilii pcntru tiilul p\Idlin : lrrar.i)
- c E e rc i ti i d p i mi l .!j -c a c i c c a tu l oi i
- exercilii de imitare a inghili1,ului tusoi; b) nrercitii l)ertro irr-
- mitciri aledeglutilie etc. spimtie :
- miroase flodle i ,,
iOTj : Acesr,elerti!i; scJa( numdi in Jo iniliald ryo,nu 6' "'1.i:. . (inirele Ia \'id
c l4rP4sttndclot,iar opoi sc nor.lolosrtrumat o|'te ttrr?tI'r toare ;
rerc s nt eccsotPIMPOSTARII s nctul i lr c : r;t miroasc padurnul
atur.. atc t)at(rd 8i semipanzd a limbii, bu'?el"r. dc"'raJ
:.\tpto2d,s; i l'un Ei nataja pe ory4nel6 olu'lar(
.t1
46
VOCABUI]AR IIIIIPUN1U'NIVtrJLL'L DD II]i SINGUR (fT\''I}i1' lhtin CaI yttl on cit( 3! t haine

GRUP l) Yocabular rnai dificil (utiljza{ in mod norual in pal',rl('l


cu \oeabularul mai timluriu de dord cDl'ixtc). rcfelit(t - dioli
la lumea leali, matc]ial ilustratir tnai $eu accesibrl ti
juci i llliniatuli. - pant"r'loni
tl,t''
Itnpofiirnt: O parte din rocabdarul accstci lagini trel)rlic irl1l:lts ilr - limbi'r,
iimp ce cotillrl este la sta{liul ale [n sin$rr {:u\:inl. I)cdarca-bvril,l xn'rij
rec tDlfFgului \u.ibrrlrr N {ace. Io g"r',r:rl.iu l,i,rJlol!ll rekli?'r':l
obiecrir"lor din .radi||l piot,ozi(iiloliirnl,l.. tx|i{arelr ,I\ rr,(,1.1
acriu[e (1.t3) s a coutirluat adesea chiar fi cu {iopii care utilizcrzi prJarna
lornele ling\istice de 2 3 cnrint€. tru trebuic alsteptat fiu:j tind
coljlul ilr.tclegchrtilizenzll) toxtc cu1_i]ttelealirr accastirlagini! irlailr1e f(1)xlri
de a trcoe It rrrop{lzitii simtlc. rlmbelc selnridoobiecti\c tlel ic (ri'rlidl,n
realizatc iI| laralel.
Se i.or lrila (xiloarle.lealc rnxi jos (utilizandu sc l:r ncroie iii li'\ie llrai l'rg:],n
d€oscbite). lol){)ga]r
1.1:I. (a) Yocabulan rn:ri dilicil, ntiljzat, ir r'clal,i{,{:u lu]nen rcdi
li co imagini
(Yocahulanul nrai sinlthr din c:llegoriilc dc rnai .ir)s -!c rc-
giselriela punctul Ll1 (Cru? U ; e\. : (iinc. llaic' guri. etc.l t,o.:uinld,
Animule Al'inenl( b dtdrie 'luloserrirt
tl i l)d c bi('icl{rtl
miir - olrirc I)ar
(,iuf) l
boani oicrrlcxc
- toaletir i (de rninir)
bucitar c n,,urr u.sri ridio
l_
(iafea sr prlx bucitiuie
]nr,s,,}) dormitor
- le$te lL:rtic I - telefol
- truculi!2i
(igicnn,ii)
.ltslrxn,d] lI iI l.l:l (b) Juctuii mixiaturi (nririDlr:i raEci piilru!iir)r')
- llr]lar - pelir: dc -i
(lllrlr
- ingLe.tr,tn I I I I IE
rnftnical I IisicI .bflie

- ceainic
-- tnticull-l- pui paL
- copilul l- - vacd, p:it u1i
- culit
-- lapte
{arfurio ca,l -- toalel:r
-
- !or1r masi,

36
(, Insliralia djfererF d) I.lJcrcilii de lrolnrn-
1ie a unor eonsoaxc
iiat,r,: irsotrite de roc ei Ie
- 3 ttunpi irrspiri ti durata urru e\Pralrr
5 timpi erpili ( rL (er : baj be. bi, b(r '
f:Iia la oglir(li :
alc, elo, ilc )
' irslilaliie alrer
Dltit'ri Ie o lx1rrL .) lixorcilii de }rollrln-
fi po cc:llalti i 1ie r Lrlor srlatDcrlr
irstliralie ])e snr,, (are sc giises(i gflL-
inspil.atric pe s-rrr,
si c\pil1L!x' 1]r ]Jliri dc l ocalo tau
gr'u ui d€ collsornli
te 0 e!!'ra!'e le\ :
- inspiralie lxr nN.. aio i oie; urc; slu;
c\tir'.'lie l.r sLri,l stre stn i (:rnj .urr',
- jospirdie hr]rsi. c:r'i; traj trcr Tu
jrstirrl,ie lur+i.
cril)ila1,ie ])rclnrl
g:i (30 sec.l. Dxcrcitrii ritr co rli:
respjralje fusolitc tie
N?T,j : l' s L; t it i' , bif u Q [; i s !;1. dP n,;$rd,;.; ''t 'r ': t nriloarc ,sl citllet
t or ; , ; t,rt,b t . pr ii lrttNL; t 't : J l '' L t 't ' :
"(stttu
p t p . , 'r , o cx: rnersul llurllt-
n,:nhtlot *rterioare dtilt riali@reu eteslor( )' tatr cu. cantec,
,1, ;t'('tt 14t r;'\'t't a ]
Itb ,iu r itt - r ' 1 ;P
;a ,nt;t(
cu loezler glll
,,,,,;.i.,""t;i,.',. i, o/,.aro' ir Jotu i ",t ttti.: ,,
citod, I'IolcrDc
rik)r. ,lrll'el, tn decvsil lt ei i s( rorniir(s.It'(r1;r
'spimlii
t*,a abionenului si a coqslelor*deriou*;i rc|cniit tl ltr
in ctrpirali.. nohsirea gimndslidi pe la]ltl illtziutl (. ')' g) }]reltitii {lc rerprrlr
a:lcme,nea\ n Pn(Pdeu Jadrte bun tie (culcai Ic cana-
pca - cu un caret
pe abdorncn, cal€tul
2.I)ez\ oltarca - Ol)!inerei erPiratiei a) Ixcrcitii do Prol\rr
mirscindu se r1r nr
lt,<triraliei rx:d lungi dccAt, in- tie a l ocal.lor'. ]lrr Nlrl dialral'rner) :
slirali:l. la lronun lung, rrr, tiixl-i elLrrr
tic; tu lirlltlul unci e\Pr- - le incelut xorl
ralii. _verbal;
- \iorhirca irl. er])ira
lie, Iiri cfort, rit rr) ljrercitii de lrdrrrn - clr lrorurlic de
lic intr o eripila!rc il rocalcr silaber clL_
Ii tre;
c) nxercilii alc )rollur - crr lecit?rle dc
tje a rLr]or grnpe Cc loez ;
Yocale ])c durrt.l ul]rri citir{r in aceastii
cnprlarrn, pozilie cu 1-0{re
(ci : ai, ci, oi, ua, trr
tale.
etc,l.
49
I t,t;.nti; : St rLliude clts,ulIr,.anapFa.u mir,, .ling; |1calrdurrr',,
nr', r dre,'plr I. picpt. rprirrdrr i"e .u.i .rttr ahdolnelrulri :'r''
rri enpire lc gulirl rtmflatd ,rbdontoDul.
{ ind }.sl aila dia{lagrn{lii irl aceasix pozitic (o|izontaliil ,'
]ejilizrozx LL,sorsi Lili efort, se loate folosi pentl.r-lcontr'ol u]r (1rr,
xlczat lre abdomeD-
]li.,,1r,lF rL,dnrrtsr,ulIiirnplil'ri, h;cruhri Ini{'.'r"a ou'-ju' l'
,Im ouzilid r,,'r'rrdli I'.r,lIi Iorhil nrl ..lc,.d ur;/',ulclu. lrFl,ui"
r",l'ri|x: r',r'..:i r,.l,irilr, dialr?,rmaln.i iU I'n/i1:i \.tlr|jlx. li'
r r: .brrr..1.!ul .r, ir r,rr n'tlin/ir ,u u rr.;ui I'P atrdunrcrr:i ' '
nrL?!pe liett r\i i se rere s:i irs|jre plofirD(l 1){illas, srtgArrdatx'lonlcrrrI
inr dup,i o tairzi scrrii (2- ii scrtrlnle)iii (\firc fx'grri.
lirclcitiile de restiralie ref rn spaiiLr acri:it fi, cvent,ual. gcN _'opi: :
r 'r"rtr rr;'cJlrr'' 1-r'tlulrgrr'
f,rru/,lr: rr,nul: : : -'
rrrLl Jesrhis. lilc se efe(il.ncaziili illceplrt ir talr oglilz;ij impr|]$ni ft . r , r l r 'l i : ' '
' 'l r Pl 'r r 'i i l l i
log{)!i{lul lii apoi tot mai lnult iftlepeudcnt. Itficient:l a(estor e\( l z z {ritcr rtilr i ielrti tare);.
ciiii oste nrai marc la i(icurtrrl orclol dc telaP;e \i in p rnele .rt :;;1';, t
'i,r",, . r,.'izzz..(.,b',-accentu3i;t,r;'i""il,1i
;n;;;;,(irtr1!
dirle. dar rci iD cusul acti(iiiLlii, chiar d,rfiiJ ulrec,rir se insl.aL'r7, ("1
roftt{r: itlirnl
,'i () lta.rc d(. oboseal;r. h :"'
)nri..lul : I h;( chil .('\t' ulirtca rd rrlrn l?liJ
srlarro):
lrclur dt clltf trer
(se Uelungelte Si se {arc
:j. nEzI'oLT.{nnA ,luztill I ro\llM-\Tlc fleierele: lirn -lr|rlr '1"
dt' $urete);
i iii"ir ,rl'px fiecaresrup
3.1, I)clinilie. iuzul ionem.ltic esie o particuladtate ?L auzlLhLi ""*' ri Eeacc€:lrtn'
ill:Y:lti.i;'l!1,,"'lni""r,'oo"q,"
lullan prin care sunetelo {orbirij lunt }eroc}}ntc c:n elgmentc
semantice sarr foDeme. '1'ull)ur'ltrcaauzului {otcmatic sc refe|i caz') ;
la hpsa de maiurizsre :\ a(r€stei palticl ar:ititi Fi Ia lipsa {lr telcfontl : z[r'r -- zurr;
se acten-
exelsare a laturii expresivc a tirlbajului rcr'bal. lt"g l""g (Jii'r se l)Ielungrrqie d
( \u$ ,,{oBemul'Jest€ o rnitatc Hcrzorie-rnotoie dc plo[un1,ie. lN "i"p.*f
tueaza) i '
Iomrarea lui corcr:ti pariicili atrit lrtura aouirl,iciirclit .si cea kines_ oaia : lleeebece;
Iczirli-irticulatorie a sullete,lor. aaietul :lai \al rar :
oftatul : oi - ol - ot - oi ;
tlhiclli|'ck cdrcirii ortzrlhri i)|lrmlttit ic lcierri la: cucdl ' cu_{:u; cu-cu (cu allf'lnf.Iea lorMlittilii);
:].:,
}'orruarea caFeitil,ii de dii.rtcrrlicrc lorcrnatici' ]rin dis (1rco$ : cuculrgu[uu;
1ix{crea fi dis(r'iruinarea sunotelor si a cnriDtelor. giina : cot_cot-cot-codaac ;
- I,'orrrarea lercop!,iei lononlatilic (ror{tte. Iuii : pri-})ui I)lrt ;
- .{naliza toremalici atrtlstioi poale lacc trecelea srsterniti(i gisca : ga_ga'gaaa;
(le la frazii, lloy)zitie sl)rc cul int pitnir Ll silabli ,si xceasld c,urc.1rnlrl: glu-glu-glu ;
Iirni ln Bunct. broased : oac-oac; oa4_oac;
- lldr{:u'ea }rronrntiei liimicc. ceasul : (lic_tac; tic-i"ao (a'lislanlt€ de
toualit4i);
- Educarea prontuliei .nrelodicf rlar0nnl : t:Lr-tu_tuun ;
,t0 51
rala : mac-mac,mac(se accentu€z:i pe a) ; lh h Inirr.
'|aca : muu_mllu; t'r lu l'alr',
utsul : IrrorII-lIr0l]T; I'r l! {linte, dintelal,
lql lttrir rcPuras.
rnotoci(.let!: l)llnr-birr (repetarca tonatitifii tui .,r ,
trrsul : sfirrl sfrlrrT;
frl||rilnliri de limbil
rlrul : ha-hr-ll:L; I{ora marc, Lora lr1arc
\l llc volbc incep cu,,il"'II'
ciiinelc : hart1-ham-]ram;
\lt:i, a!n. aiun. ac IIai sir o jucim
mr'igrrrul i lnr iha, i ha (sunetut J,i" sc troDnnlri r | ., \ll)iru1i r\i atr(j Ilaidcli toti ctt veselre
-:
ptl'ltlr:L forLatir a acrul(i. flailltrti sit cinlirtl.

U' Plohuhlarcu ukor s?rii d" silibe opuse lu.tto dil ruli|lic
t,r,,,
l llI b|r, lxrl)a oarl)r
tl rl(lii cslr roal)! I. (lcati lui Piti!lc'i
ll,'rrl)!| i(ii (,01c.r'. .trecc rlirrlrir pfil zilvor
!,r - I)e pr - }o prL pi1 - ti lr it dupir ca. f(,ti lurrtiltori (lc ioi
ba lic . l)i bo l)rL . bi bi l)al irti'unul, tiPi doi'
I I lil|g, clixg, cling'
{'lirg, clir$. cling r' LiingiL apa Jijici
{, Itifcrenli?r4t, mnst)un?Id tutdt, te et? xo,aft, : Nc-arn iucat mercu toll lrel
l lir(.hotelcso Prclrng
"la\ ul .li] ..u spillolFi: lr. lu_,,1r"t.h i I r,,l tr. ti,ri. r,ri.l srs pc nori. ir)s }){i \-lirrt aloma. 'luou {i co ruinc
r-toj in pozilic alj.ut,., {r .t.,rrj: .,. \,,rLF.tcrl. L, ,,.. Ne alx jucat atiit de brne
lotl't;. cro..:lDd , ir,l.r .l|Jl, r. L \r,,.\rr tj. 'Si rro Loatc cite sunt
'fllixg, .I iii:L 10t {ijiir
cliug, clirg,
( lirg, clir]g.. cling, J!j!ilJijia.
d) Li.leftnlierca s neltlor c1t pun?t dc ut|itlllure uptoli.lt. S' rrlcb'_( ft {e tlrrFv r' ],unr. laclrl llrnirrcrzar.
lrrrr-un i.i.rLr\irbntotcqc Lebadrt |" .l Pl tr'\ic.
e) 'frdnsJormaretr
.irfi,?.dorp,in irlocrLiridc LiJ""lil ,, l,ltnr(ln,i l,c luerut a1,(r
"-"* (Anrr\t tl Ir l)1rrr,l)o{'u si cu I)inu Caou r' trcrie fi o{li}rcrst'e
l)rrr (]tt tlouar or1 Pe zr Ltr;li, t:r, la, lr, la
t) Ja eticd. ptit\ ixdi(,arca Inimului si ultimutui 8un0l 1th lrrrr,L, rlu|r. pfir griidi|i, Si {liiciii tol ala
'1'talizd
tr-rn cuvrint, pozilici foncmulri la i^nceput,mijloc sarLla st, r t,i)uir niirlgi Porlocalrr' i,a. la, l:r.
a;.cu conrplctareacu\i|telor cu Uinla silabi plonuntlli,t,
lr'olcsol sau irxlic.rlca unui surct omis dc profcsur. t, tlrDr',ncalii co!\ull glcle, tl. ilama. lnarrra lnar0
( I vedeluri strinse n cicr l{ereur mer,cu ?1r0
tJ) ?flnloito? titnicii : Ni ll:,r le duce cu rilxlalf llereu, mercn 'rr's
denuntire alc irragiri. obioctc, liir L,
satl actiuri .rlc citrrn dcll1tiliri sc dcoselx,sir Sii d('lr iczilor lnin(f1llc llerc. Porc bnnc
l|rintr-un sin!Il
sur,t't: pljn proxuntieritrnicli de poczii. pro\crbe,
l}o\csliri {,1, ?, |irs, lii, fn{
| '. I,')r,r:1. l,rirr Iluxzri \. r1,,1q1 \icii li (,u liictl. .
J,'r ri I'xrli; ,i,r ,.,r,. . r,erut .: .. roL,Fl|, c,,piii ,unr ,,t , sr s l-r r!l, l'. IrLrtrI )i-lu \izui nici uu l'src
'.,ri .tl fo.r.!.,:l mt,i.l i.u\Lr. ..,u I,r.p,,zr1r,t,,,,i:r Nunui ne ell liioolao
ll\erntle : lr, I liillc AorLt l. \,irzul lxr unlll rmr'
I i [. j j d, g;
liprarul clapi o.l,pul caprei pe capli in prtru.
yo (ial urr ca]acJ pe cipitc ulr llc. \ r, (i Ia lrriirr ? u' o c gula nreN tind strrg..|
o iotrtal' 0 covrte

52 i?,

,t
() e chilul oului Z. Zum, zumJ znnr ||ri rilmnte li lrmdtitori
$i, e gi.os d{) lelul ]rl;. gi lJnr. bnz, bnz ti tlu Blitt cui- Un, doi, treir P*tr'u'. cinci
[l Tata cumpiri olrtncr
'il[r,i l:! d'um. Lar-nur
lt 0lr{rt It,ma cumplrn se{]x'I9'
I'oe, ]}oc. poc lJaz. lriLz, biiz Iltl l.-r! ielit ID or'um T)rLmnoataiii relr atata'
l'loaia ciiltit irr qean rlcltic Si zum, zrrnr. ru ) l.l{r lx'rnil Lu totr- acrlnl Un. doi. lrei'
-Asliri p]onir... Ilu i ]i'rnie. l,lea(ri albjlreie ]e (ir, , Ir I'ii, sn gnndil'
' t sn sototil,i Baba It bortlci
"1,rlorri
fli.rii (T. acas1]l betc tarc Curiiti ardei
r ttia si! zici, PeDtttl 1uors,{ndrer'
It:lu, rilusei. dn|rrilri, (tta e Ictili, mrr I'
llr Nrrl'.l,fc_itril'uLcir-
Ilar' dc calld l)iriatrr-]n'ati! ll|l.s l ncrge nc rr(o1: ere
(leh
lhrrr,rn rr,rrm tr ei Irind[ Ue-di mirncat rsearil I
lln'zis {lesUe rati, dc i(loli ,t llilil fl , ,, r:rn(lurrr(r', fi,;rL.,u 1,3larr-r
Iii{:?i,jtie cuur Fr'izicj, lr "'r'i
|ilnrirrP.d rr r-e Irrc'r'' Trrr aidlfi \earr -i
eil
}|itr, rituf.i, r:irrurjcii. ct- I-i.ur ic i, lll r, Plu:{'n n Tl|or')I Piirlc cu mxsline
t'd aripi nri(,i 'ltrr tnk rilrrduner!
hrrrrrr,ti , Ia_t€ duPl1mrne-
S. ,,8" rre cstc {0artc dras fi tlr Lurlri (le ,riii,, ,t,im il'.,r.upr:t ur'tr orele
.,S" e-l soare li c l qrr,lc ( {1Lr)t vrzr }re (Lhr}r . !
Shugurol ts ni^, c:rtr.1
Toate \_ur'(u ,,*" s:,-;r,r:rt .,.I'Fj. irrrn o goroNtsir.
Stanea stl-x castar)cu St:in. (;elu \'iue-acasi
DIFEREIIIF'HEA
Geamul a-rrtjlte.tat L , r , ; Ii X I ' : R I i , T I I P E \ T R U ( l;LFl SU\UHII
!. Mo$, mof coc(,los l)an s-a $i cul(at.
- rl t t r s . r S U t , O R s U R t t F : U E
Yirlr) iLLrediirxi nn c(,s
Sri purl rr t1 ur, .,"oq ct. Gimnastica c buni,
]vlol. rnorr,a,culull, Perhu copjlag. lhttho
tielu !i cu GiI]a
1'. Taie, taie lell]nul lal'e
ll'ruditoNl e lo\'ii;
Toali, curteri H a, albit {lllD.
SRnt fi ei gimnaDtj.

O0helalji lui Oostacbc


"r,+tph.
Pa-l)&
l)e - r)o
pr - Pr
ft' - Do
li -il :ii-'ili hT,-Hili
-,'tr "Po
- 'rll"
etc
De alatca a|rhioare. "ir

t'. Uu, uu, uuj uu, ulr


Slau dul)i urec}e.
Il il (:hux;, lre Enach.
Si, n(ercc o pereche.
pu -
P'"' -
Drr
t'ii H;:li tlt:;i;
Urld a,crun crjvitul,
UrlX $i lupii in hailil CHl. UnchiDt (llliriac :
Pi{lur.ilor ci,nd le dau roatii 1 lirrirrlt' llstoni,Dt
-{ a,{.lus Chivutei
Urlii Ei cei ce vorbesc tirre O rcchie albt
UIl6, ):i xu-i de mimre. Cu buchete n salbi. (-!
t-b

1.. ca.,ir - gl\rir,


_Vte ve.redla eate_ GHti. Gheorghilii s_a ghemtit. ! ijc - Dr t e
(ix - ga7
;il:":'t;iiil'#,:it;
l!-o riDeazi v*oJLo!'ul.
i.1#i:1;"_'*ii,,;,,"; lapr -
pari -
balt a
barl co^li - goali
Inghelatj au mincat.

54
l, r TrarNlonnitri di: c linl{' lri inlolruiri dt silahc
t-a p-h
ciit, - garl - cot
irclte - drelte (iint gnnd
(i[r:i - lls:ll
topor - dobor Iile l)ilc guln - api''
1u!c- du:i puII - bun - aluc
la1,:,- l.rdi - lung s - af(!
tomtil - bomll:r, - })Lnl - albi!
1)lun)i,- blrurii Iun{'i - lnngil
- jo( - tiii,111: -(ap
alpire - albine stiilrrir iii,ngri - ct's
sprre - sladc
ciin it. - (riiditc

in lnnrlt - f1
lLrli - vat].ii, t:Jc - ji 1{- l)ir -
{oi r,oi .c:rt)fi- iiln'n
Iile r,ile lruc -
iif ijr,
ll[ - virr :LLri jur'n
fazil - Ydzii tri!n, - !r,:jii
grorliii - gr orzii !r;,)jturir, - Ilijitui i

3, fitl'intr.{iifcrilr tri !unct{' drl nrl;culnrc rl|ropitl1c


liar'frr Dr lr r l. ] D, 1t 7, r
r ecs-legc-r{,ge
l ap - tot-(lop
clor! glon!

,{rier'( 2 Dif(: xli('re:r s nct lni tlr prnrt d(. rtiorluro apropiat

:-) | (( (i r-!
7.Jb job :r1,e- tlr€ r cm:-r lllrnr-l
solrl - foll zor-jrJr linc - {rilc creni! - rlcrni
laF - lals : .' lel - ocl rege - leg.
pcstc- pcfte llricrpii, ireea]rir radii - lr(Lii
rrl:r-ti- ircli lob - lob
l. t !! - ', r l , : i t 't t - ll

56
C,IPITOI,UL III
iliiilll:;jili ilii'1,,i ,.',rnf,)r
:ilil'ccr
colttrNI{t.tnti. D rI{.tiLT-l lr,
br,, ,1::,,i i.,..:r,. .,r.i,,,;,,, ,., r" it::'t1r.'tt'tt,ir,i'l",illtltt.3.'
il,i.
,tl:l;1,
I llli :i,,lli;,1:
'l;;il;,.1', , ''.llli, ,l , 1''1,i
,,'.,.'.,,:,
{,i,'{111,.
lli:ll: : ;, ,;,1
''r 'l r , | , '. , r r l '''| \ ''l ''l 'l |'|\J'l ,'.i .','''l '.'l 'n l i '
",
l. I'R(x!sl t cotrf \|c,\'!'ror.\L r z' p 'i r r' luri l 'i i l r r 'i \l - l r '( l r l l e
nrfrr,, , 'r , , , ' 'r :' 'r i ' '
llrllc dirr diin'ulir'riil{,}e clle lc i tiinuir)l colilul ir rdrfirL' I l''''l'i'ilil,,. .src ce,, ,lo ti! in'.c,tl,tr{il. c,r.c se
s:i h rlr{..r ioc;(Fcrtluralii se ri?rtolerzirunor defif ieufe de connl1i,.rr 1Lcco,uLLnii..r.*)
lrecuxoscutcla tirnp fi rerezol\r1o ir terdcrr u1il.
',:l
",.,"n
l1il;:1, ,',:,::l:,:l
.;I;tli: ,i
llrufli'ill(lu :c fornrLnirarca(olilului irr.iL(lc h lirstelc L:!, r '
portc irl('t]verril)eLrilu tnt\1{rircr! LLrx}r' rlifictrltr-rli(lc.rdaptrrf . '
rorlrte (lc rdc moi rruli.o ofi (li.trr'sjl|rilor rle comr.Lruclle.
Frl rr,rLI r.
ts'",,1,,ii,:,11"
:i:l,::.:
e t P r r L'i : r l'r f ilt r r lc r cr l /
';,ltll].lliflt,l
r,'.'|rrr'iq'dr'i
(lomrLrricar(rl (sl. rrn fror'es rle rnnrc g{rrt{'r'irlila1ii l. llil,; 'a,,', ui, . r','r"' r 'r r r
l l rl r\ l ,,Il Ji rrr I r " r ', ', 1, il r ' ' ir i r t r I nr 'r r " ' r r r inr l! L
tcrizcazl }ctrlijL.r liinlci Lrnarir fr lurrell e-\tcliorri. li21 (lnilrilr' ' 'lct '!
ulr!, (lir) ferir(elo unralrclulltll1mflrlale.ill cstrrLir.sc poai{' ri!!ir {i o posi-
cn urr prlxics(r)ir]}le-\{lc srhirrl) (te cn(\gie. sul}ilrrLlc. ilrliirr r.1,i, ,,,,,,cd\i,,rc.orirc{ti{kulLiteirr rortnrLir:arepotte
''"1'i111 (leIiixlr'ltlirsau irili,nrplirto.ue(Lin,IrLi\'lta1e1!
Illltit', rlc otcl0rlcrc
care l|nrrn'fdziiornul irr (lek'r'rlrirrnuleL) s:!lo rll) sislerrrconr}ltr I'il
l}siIo-socirl.
1)a1orii1i,rrestui Lip (Leutli\i1rLle. licrrlr'cr)nr cile {one('1irir,'
rrrzlrtrrt lr rn(liul irrrr)n.jLrl irlor'.
rrrl('rj1t]. lrt |ifl' | 1'('r!t'irr(ii\jd if '1. I'iiri , ri.,.
rrtir{:!i,*'.,i1\}:ii;111';i
llillil,{r."l.lr;r
ii,, ,,.c.',,r .lLfirnlrrli trnr'lnr'
L'giil.Lu'il{'irolrtiile
f; le m(frtirc cu lurnr)nn]:ntfirir'r. .r)nstilLlicnrti\er!rri siu il,r ri,'
:i;;;ii:il;
'ir '
1,.t,,,1: ir..,lii,i,'li;;;ll.l
voitar'ofi rislorirLl:iil] ]n1)flir de cotrllrrrit'ru't r ir)1i)frrlalii]of'r, r
,6 r,.i Li zt/f
;.
ir t r t ! iLr "! \rrrc
":ll,;,;,I
ll
rncrlcior', {loril11tlor si illtl liiloL "l 'ir 'I 'r ' 'i
irllr'{' delirilc rirn isli. rorruri(,rrc1rcrio rrI s(lLixrb}ell.rr1]r' ll:"1;',f,f;;l;,1" ,i'll;i;;l:;'l;';i ,i:"ifi;
ii i:',:;;l;:ln
;::";:,
(lc j{i{!i .:i nr"t,rj0 irlcrcoLftlll{' IrirL in(iiri(1.
scli|rbur i. pr]u jLt\it,rrc. omul .{. (:rt \ i,lrr
i)jrL(ljl]arniflrll.1.r'.lof
do L! ()til l& r(lult. irlr o (,orstrLL.!iLr (1)rtlirruit.!ropie (le1u.jr, , r;llrlii,i
:::llrl; iij :ilil
Jil,:lt;1,1,,;i;1"il,ii,l:i
('oulurj.rrcr, (r)p:hrhri, r .cilaUi scrrc j ni sii, de i,j]) iltr:r,r, kinestczitil) ;
- seuzori,rltr ( trudi t1\'z'!, riizLttlir :!i
drl, csle jrrln'eglxttr'r(icirlfiir(itrnnio(iio a1i{ii\i ts]x'(
'li:';:':l' i l"'.'"r"1r" r' ''
ilici .cli',jli.rl
irtcluDranlr.,\ceit gtrr d., (ornrrrjrn}t'c.ic {(}r'nrr(ci r.r,i c",iiLrl l
spifilLLr[ri s('Lirnlriii]oI cc {'|i'hcl' ir sJerr s.)rirl:i. }lcsricif r,,,
,o
5S
r ul('go (i()mlor'lanlente adc(i\rlc obiectelor' aliferil' i
:juo,'r(|ll c,,rnuri,irii rl c,,r,'lirrri" lirrrl':rj'll "'re arrl ' rr''r'l
""1 l iurleplini rIl1Iimulto sar{rini;
tour" cbnrp,rn"rrrel"cr,rrrn.rxlprrHi.ru' lrr '_L'L_lrr'r-0r "'a' :r irtl oleee Doziti{ obi{j(,telor';
, il,^r',.iiiiil :,r'n'rt':r:'r'i'''
,.r;r, ''"n \;;hurt,,\, fh.,r. 1r r'(!,rIlx)arjte ri 1r iltelcgo suireielc;
z"n'lr' rrrc"lr"r'ur'
.o pr,"li'." In irr.rlFlr.rrrle0la rlirrrfi :r jrxiti a{,1,iunile i
(buru ;.arca iutcruml ii sc b:nze!,ziipc url (l{)rrpler {Lc prir " :r idrir, srrletelerostite:
."
rr.ilri , .rrncitir'".l,!i: r. i'. il"rL"lr'r\'.r lirrn':'jr'lri j'.' ':' r nnr){i jrxul {le inr&gitraiic

ili'i,. 'i;
'"""*,"t,, lllj:ill'
t:ll'-ll;,1:l -l :':"lj'illl:,irerd'L)ici
ljiiil'1llil'"il,lil'rr: I II rIrrluiio (r lccl;rni oyra{ii in1.it(1.lr:1]c.
r irl.rilegr senrul ctL\ i tdor':
{1L:
u"".,li itt contertul {romtrrir':-tr
ii 1r Irr)rlucc cu!nrlc (11crca,i
"iriio,t,,"t"
1,r..:i,rrl,',rrurr. iurrrrrn.Jr ' '' i lirrrl' ' j: ' rir rrr ' r: rl' J d ' I : ir :r irlclcse fcrsrl lilnl)a.i hri i
ruI' rl ' ' rrr' ; rFp' o7r'
r liii, ull rl i l ,' r. ' i r ' i rrr c n a rr' i r r' " r\' rrri i ' "
L rr prortuir:e-rlrerii corxplc\e de linrLaj;
. ul" ' r ' i l " i ,,,t' ri ,, !i tr" i rr | , r' l u umr' 'r rrr n r
' 1" 1o' l i "''' ' rusc t'rplima llill lirttl)ajd norr lerbal ltc
, r r o irr t' ,r' :ra trrc l ' .,i rn l ,l i \. " r l ' rr.l 1r! (n)ifruil. rcestc(r(xxluitcso strtL(.ltlreaz'-L lI copil ;n jLLlul
lr rrnl
lllrlf,,l' l.,r ,r .i irlm.,':,r".i ,"'rr' itui" ":r,lrul '1" k'rgtlr:rj' :r '"'
\ii'r'
iinrrr,,r'r rt, 'r tirn." ir' "a/rrl .,'r-'iilr'r,rr d'Ii'r'ltrriLl' |
2. Drl-lcr,LTnTlttt fr TULULinIrlILE DE (otlt'\rc,\ltll |ltt.rr'.',ir t,r,,rII,l" h'^.r,.',lru.. .1'1.'1tll.:'zi 'rl Inlllle tllll illLrrl.
|,,,"t,r. ,,r'r:,|lI', . rru.li"rr.lr '1. L,r/:,. f'r.z.rrl:'r" iiJi 'ri'
l" .,,pii ,le"ornutri' , :,lt'-
l,nlbur e (lc ljmbtlj esto o bru'i{:l.:Lin cornmicarc' Tu
()rife-""'"" I rirI,, l,,,r,r:,. r ':rr,.;,ri, ,l' uu.a,lrrr '
iiii r' (chiar'lqisinlplclo dili(Lrltili) conslituic sor' :tau in irtcgrt-
rl''n,,' ,i" it tl r(,,1nr('iulat ir r rr sau nlll,irtr lte com])orLcrte
"
lirul, |lii alo ilczofgJrr'/: r;i IiIIII': ;''ILri l3{qr 1,,,,1" :,,(itLx^
'-
La ri:sltir miti. diurL ljrubrljul roslir' nu erte incir 'on'tilLLr \', , ,','r.r,l'rr.ii on.ri rri ' ' IUr,.r ,lc l'1"'rrr" l"rr ' J
cr-'ere.nl.illolmatijtc rlcs|rt' Drotlil do com urir'rre a L'o?ilul!i " lsfl' t' .'{,.': r':',,L,,,f,. rii ,liri. rlr''rrlnt,l",orrrurri'a|.lr r" i"':r
prcltgur'f:rr 1,,'r,riii,r..rr:u,rr^Ll^ru\,'larcl':lrri I tl"l'-
luner Dla,terir,lii ,\i crr (]en so(:il[iir (1)rrs{ilir]ieel{ncnio ce ii{'x,r1",1,,,,r'ii -,.'
{le irrsulirc a tin}ajrlni' |ltltl" " \' 11 orgrrrrce $ lLrllllltullr1t-
l)osibilii,irtjle't?rl{r
ol)se;\'.rlcr rlific ltr-tljlor c).isleulc ir crtrmrri('arc olr)r'it-1)'rsil)ll l,l(i,.,) rli!cr\iLnte rlc opirrii il lilci.rturrLde spe(iialit.ltcreleri
,lili(xrltirtilc rle codiuni|r}c tiii spcrriali$tilc idertilir:i (r
t^t,,,i.riiiii a;"gr,,tti ;i ir unci eraluirli lir uu'il a limhainhd. h*tr, l,r
r,1.r'.,1 ,r..'rr'. .on rirrrii rrr'rrJiu 1"1r"'
i.l, ,"', xrr \ltii
Pc (lc [lli[ partc, icr'ripin limbriulrri, itr toitc lo]rDde srle' 'r, ',,r, E\i.r: .'l'r,,iJ
lur{\ir ' 1r"id rr rl;ii"rr'
litrtr, "r'.,t't',r
circtlm{ric le|il}iei conlurlrcr-r'r'ii :i trebrdc abolthtii inir_o rirlrn( I lalll' ,1, ". ',','1.',
.r'rr':,:'r. r,,r '' , . I t i , | | | I : I I I . rl" lirn"r;. 'l' \"'r'rrP .t
'
gk)bxlir, c(tjlr])lt'\il ;i rompr r:hcirsi|ii. pllr1,,r(,l, (lf aLLz.
I'enl|ll ,| i{lurtific.! Irfolr(s{rl. dc corn llir:'rrc r]ect1rtc' 'ite Dl'r Irr rrri{a'isc dihct lr'rtilof(lc ir\?"r'!are,tr bu}lirilc dc (uurLrri-
i:nl rir sulliricm cri.(qrt:l ie }errlizcll,zirlc le]'enul u]]ci iutegrili' l.{rr, ltr'L Ii irtllrtc 1r'irltr o teLrpic lrselil;rniloarc cu (:ert rrtlo(l\trti
r t,,r srvefe .ri tlNfLLnalc irr rfcln mecartisrne-lol instrulrcnLale
otgnnicc $i lurrLllionille .r ir(lir;tlului Er! || i'rerc|lzr-rn(le li sc]ltrr 4n111i,111,
i rurlr'or',r1,'. l1r'l'., i\,, ''r In,'i ' i-
iir,r,',r,,','i
opert:tidrall) {lc la iiuplu spr'o coDrplo\- P{)rrt}Il i(lcnlificrrrca Incr': '.,u1',ri,;
llbr'r., , .1i ,. ir telrurir.r. 'urrrl'1"\i. '.rr' i,l"r'r;ii'rr tJrl ' ' ' ""
Jsrnelor dc (onmni('..rror1)rc(iz:|llr nrnfnoar'd{) c('rxluirc : lrnr" ,l"',',. r"i. .r r''o ''rrri.'1" irr''r'rrnLnr r"ln dl baz :r" ir'rJ
.0 ourduite simplo (lulir irn.rlizrrtoliiilrrflicali: atzul' rirzLt laill .l a,,",r,.i., 1r r\., rlL .ll, lrrrrlrri
("'nrp"rr"r'ii l' 1ts"'r" I 'urrl
ttr,ctilul,mi:('Nr e1l.rnifoiul, gusLul. ;h,r,l.'r" rr', {.:, i'. ,r'iltrirr,lu. ."rr,fl" dr'c 'uu fu|lrrl' l'
b) c{,ndLritecoJn}lcrie' .rr,: il' '
. - a ])ri\'i fi a gir.qicu lri\-irca luoluril'; lr[rr rl('rflior|I comu[ienrca ca fii d inlcrrelalionarea ]roce
a dl,r rl ,lirrurnirirdirrtremlil ,silunte (moditd natefial i\i cel solrlal)'
-a rn.rniln ?l obicctele;

60

,:!a!
;l::':1"';l
;f,;;i:lr;
;1":l;i'illi:
;1*1:TJil:iillpl;l',rl:: 'l::',;'l': A(xBte itrirn-L outt de (irdil.rre \c |ot &!li(ra:

i ,ll+ii;:;;,;i ,.,
,",.,,,,,
l: 1ft1,,,
i:r,;'i,it,:;.;::; -];l;,;'jil'li,tii ;ro' sercre. rinbajurr,ur-Fte:titi(-
irr.cale
ilti,Iiill i: *llil:"".tilill'""1'H; ifi""li:,'lii'
"1:fi
- Intnic;r, li geitrfi i proltnI(it
- gratism I

"i rirrr)nj
- iiiiii;i.o rorn; (tecrr)toiio. ;
{u s'uit-:( Tllll-\ Irl$lll t)li olJslitlY A tll'l

;^1il1.$:"[]Ji]JL',ll'ilii"lli\;" scrcf"l 1nc roil"rc' arlllnrt:


"" l i dc ollser\'ilc selD^tu il r rlcl ur'r'lxr lutm dorrcnii: li
r
ir'r.r" j I ul :
gesturrLol i - r!L:,1iil", 'l,rlrrl'rr' r a'-r.ir :i
- -- roltliil! Po l 'i l 0 l n j ' r r 'r L 'r r i 'te l t'l
- . rr)ri m i rj j \1 t L tI(' i . u ,''ilt'l1i tr'lulri i '' I'rrr:
| nilulrtr: i -
- rciuliitut (tc a'lingero (orrl rrrr(rLrI '- '"taiir1,
rehiiile (u sillc
s ' ri a l c p i ru e r'
"i e ' c' u)rr,.ti tui t rcl )cre xl c 'r,J,'""iii',r r.,,,r" i"l"'i .'i dlr' rrrorl'lrr'r'iii' rrrri:''rr'rn '1
-
" " ," i ,tf" .
d. '.i,,,,ui':,' : ' | ' ' lril' rru '
ii
tilt'l;ill;,1liilll;;lll,i',i;ili'l1;;ll'l;'"ii,,r,lii:'
r' f i' rrri; t : 1 ' . . : '
" " r l.i " ,,, .',,'
,ij.:,lii,:
,, l,'r":: ii i':li,il 'r,',
',:1t,.,i1 i ll,ll;;;,
lllll';ll, l:rl:
i;l:,li ;;;1:l,' r:
'1,,1.,,
:i:,lil,,itl
I.,"ii"
il:lj:ll,f.i:
' ";dr ' ' r ' r r ":,' r ' '',i' '
lt'""l,l:,j;:t
iii::iri.i
l 'i " ''''r" ,''i i ' ' '|r.'|n
" t' '' n '.,'l'll,:1,;,,,,,: di,,'(ii.:i i,,,,,,,":.
l:'l'l;,.,,,,,,,,i,,\,,
' i 'i cLr rn! .,
,.'srdiil'cons"i t"i('f ilrt'c.. _ ,i ,., ,,,., i ' -r,.'
,r,.\,.r.' .
'" "i::,llll11',.::.1:,,Sliiili",' i l i J,i ,H ll l , i i l :
," I,i ;,:,,
' .'''' i'i,,i i "lr*r,.,"*
illi:,li,,$illli,ii"lll:1,*ll"il':',l,liiii"i;,i'ii',ii'",iii
r r '' ur ' r ' rr r r ' ' t ; r '
;u 'lil ' i,*.,,,-,r
" ""'
r' : Tji;j;ill:lll'i:"1:il;i;:,"
J i:',',,;;" . ' '
l,'i:llr,ll':l'l;r:,'il
.llr,:l;; 'i'; ijlil,,i'ii)1;t,
"":,.,,;., illlf
ll',,;:,_; i, ',.
lil: l";i],.:'
l':: '" '': ,i1, ;l,,liii:'i1
,,lil,1:'1::lj,'l
l,ili:li',i; , ",'
l'ii;,,,',,'''"'
ffii,, .";,..;r-1Trt1tiii;uril
,,,1,,i-i'iiii ';l1|?;,.'ill,i|t'il",l,
:t. u\ ar,tl,\tlul (l0ltt-\r(Aml riirilr;lrii;i$i"":,lr',iilili,l.:li,lr
i:lrt n,tlil*ii lIli{1,;ir,
l'l$'\ i)ll OIJST'lll\''\ lt I i lllll,ii;l,l'";,llliJ'llriili rr.c
c,orei1';L
r:,irlr,nri.ri.rr
ii'll;]li'llllii':,i'i:,-,r
3.1 l\sl.fi Ll\l E\f li llE E\-ll'Li'\Lit
rr,,i,,ili,r ir4rihrlui.

,, l':t':i i;l]
i;,:j'll liit rl;;;:1,'i,,i
;.1;
ri,j;,rii: t,'il, Ir
:;i.illt, r:'irlr,
:jlllii;: 'lil':ll,il;il:l: ll""r jli,:;:
Ilol)-\l,l:l'-\'ll l)r oll sl':P'\ -\ it ll

liti' T trf"
":':
rr' u1rrl '
l;:'l',:':"r,, l;l],:i:,'1,1il;1,11,",'lii['',i
"lli:ill'^,li.,il'i]il
'lllr''liliii;,1:":i
. , ' , , , r" .c t, ri rn tl rte i l c
r ll';illi:
:'iit:''il
:;;1";::i::lll:"1,1,' '' "'
i",,t;1";;.1,
ill',li;' """"" ,,,,,.,.tt t , "" f t , lilLLi'. ii r ''11; dt
r ' lr l) lnia sr r cii\ ilit c:

69
- i,urn c,unoatLc {i folosoftc l)ropli('li!ilc. r^Litrifiir', tltdr:fur'-
-lchtin colitului riu olliectcle lsi [re(li[l ix c'arc se rfaxifciii; :
I miriie. folmelo, dirrrelsiunile, (ukxile ri.( :
- relalia .ropilulni ull alf i I - Num !e mituil ti se orgarizeaz[ ir ;iraJiu r
- rciat;a coDilului cu Bi[ei
,.f liir""Al"ii-i'"p'r,,l.t tutl' ct" p'o1r;a sa rctiriL'!te se cxprirrrr , - cnm "(eorienloxzi, irl spaliul lesli,lirls clf
, i ) Relailix opilului (|: altii se cxprirnir jr li'lul irr rttff :
nr ,r,rliluarclc , xlu;l. ub- r\ J {,,'r'nl''
-, omrrru,.r verrr:,1, , ^ilalli i ot,ii :
- arti\ itil,ile uedilcctc s,ru rotuzrlel
- ioi" ili lni"g'"-,i"ii'ittrl,il(i ii tiit {ic grct/upl s' deciile i - s€ adleseaz[ fi comlufci, cu colii fi n(lulf i:
- comunidi lorLr:erbnl (prin gcstltri t(i nrinirill
- cu ilsi ll.l.dficir rcQl fc f,r(c; - rsi cxprimi, atitiualinea la!; dc teil:rlli (r]e coo]re, 1'.
- cnnt finalizc:lzii0 [(iu\]la1t!i Lragcre si izolarc' dc irlluj[tor':rr'c. dc Ngr{rjrrt,lt!
- ciit tilrp laltioipir la o r.tivitate; bilitate).
- {ril (i dc.rrc t: rli Eeldlia copitului ctl sinc "ce cvi(krrliazli t)lirr lrrnl.rLolrrek]
- cii 0 de hol.arril;
lor!lune:
- cum prrvelrc; -cum sc siiueazd 0ronologicrsi Epaliltl {\i}sta. rtp|rifrt( rr!1I'
- cum ar.le: :r(]r'c!rl ct1r.);
- cum :rs{.ultr; trrat'n|r lr (nl. :o l'f.zrLIi In 'tr' :
- cum rlreDiurleazi obitciele; ,r'r ,b,,. ruoilali.ilca dF rts,uuuail, r, : lr'rttr I'rlr:'1 :
- i'iti tnli de ricili'Ui copii lci la!i' de rdulli; .. r":r n'r,rrite.t.rri.pe, I r:,li :irr. :
- cit, cste dc""--ti.ii"Jil
ordonat;
,i". ii r'it".,ls",,iu rc'ultai"l" iau lrorluHcle acli\ iti: - !l* ir nstl| calabii di curaj'iL 'lo tiesfd;u|a|ca ulof acti{itiili i
- jiiitii r:rl.;
"li -Jt - liarc cst. rca(flia fat[ de produselc aoti\
tii:
- irum iri ernrimii ceri{elo; - ctrr.t' cstc aLitudiner, {a!ii dc actititatea iicslriftlatil
- cun' ,r'|ctns",'rirr(el.:i rla'rr li Prrlr'iU lrl?'ir'ii: Ir-r ,ie ur'.,rvdr. rrJclo fi inu.lur.r., ;i 1" b:r':r "b 'rt"1iitu
cni,rt'oroaz,r. !u rll.r' :r 'tl c'lrr'
-"Lx,',"'trni,i' 'ool,'rHrzi hxlrR.r' olerir, dc diier'.i nclrt||"ri .,1r, , i,,r':rli |r|it,ti ' r,rlr''
(iitioarca i
dk|r(l:1'., r,{tcgi.Irieieni etc.). Aoeastil rrorialiirtLtrle st rctllrare:t
- r:nlrl r.i c\ljrilna! initi:,rL\1'tc i
llr'r ,1, ,b.._rhr, oo.{, -,' rrrr.Ai'rIPzpo .ri, 'rr'i' t!lujle '1. Iil"'r:
- ..!tc -i,rrlul tl" , r"atirirrrc i {luliil"r: p:ro;ol,rlul In r;!iorilale, riinl,'rl'ri Ncri\. lir'i' ri'
"^"" rr., \.nti col1lbumriir'u rl{ii : -,Jrx
girligi{)r, sedos, nocial. tird{l etif.):
- i u'rr 'rlrr dcplrn,ior'il.Inurorii lru' r'rlm (rrr' ur'r'\'lPl'l:
-cum s[nl {lcpridodle mot{Jrir g}osrerc; - ,r.r1{lc s(hirnbiitor este in artivitltc I
mJ {dts o{t m
- f;i,; r;;, {iurr;.,i lu 'lil'rir' "irrr'r(ii- I'r"r'l' iurcl'
rhcii rl'e sall rILr plcferinle:
olu. ild.i i .p t:rr.d b"F?rrrrl I rr rl'i lt' lr" - terc suDf ncti\'itilliile pe cafc colilul l. (losfinoaln ilt l{r ilie;
L,r Rehlit, , nnilulu; . u ol'ieclr'leri i u 'p:'ttrll ru ' rlo so InJrll ii plarc
-,-n 1 s(j litcc copilul inlelcs atrllrfi oiLxd dorelcte sltiu
fcs[r este o6serva_b;lirtJlin modr :
- crDL rPucir; - {:rr(r Burlt jttoi'riile, culorile, I}ert1)anelc mirlciir'ulil€ alrilna
- CU* rnarrUrer.l"t [1r1.]I LLiprclcnr,tcl
-.rnr ideni;ticii, diferiltr obiectc
' cum se joa(ii siDgur;
- crnn denrmcitc I
- I'urn sc r1)mlortit @pilt ull persoanele re(:[norcntci
- cnlrr recuuoalic;
- cdre cslc lrogniml]l zilnic al copilului;
- cu lc {oloser\t€;
- cum le irgtiie'stc: - d,ri arc progranr lir de somo Si de rnasi;
(olilt tli;
- t:!ro suirl prcferinlele clliD.lre :rle
- cunl lc 0rdone[zl; po fi fonBola,L copilul cenrL cstc -<u!;ral snrL irr'!!;
cr:rnoatte ti opererzi cLLFcxtnilicTfia o]icctelot; -tLLm le
-crlm
65
64
-cu cinc se joacii ccpihl Cc obicei; ' orxrr ro:rctioneazircopilul I:1 tonul diierenljal :rl \.octi;
-care sunt orcle oclc mri aclivc lenir'u copilj dar celi r' ,.,r, ,. " lungimF:,pr,'t'oziqiilolrv tIuit' rrr' ''pil.:
dificile. ..1,',i, l,orle colilul .J puni. ; li pundi. i r': lr"rrr'zi rll
Ilrrlilerenl. de optiulea ter apcutuiui ?ertru urra sau aii.:r ,,r ir hebi:rri ;
modaliti,lile de strrcturare a filiei de observare. ac()sl,al,r'c.lnir , '(lliir erte'meEoria oopilului de scuft,:i durni:ir' li (le dnrrtii
manifestc o rigoalc in inrcgistrarca coDiluitclor obscn'abilc lri r , rrlai lurLga,;
rifii rcpetabile, {le anicra in care accste datc si con{ilrci, la {i),'r , i'* fofi.*i'" copilul plualul. piuL!rr)rrrl'.!'rl"d iJ rinrful
rl!rcrl ])otex-tialuili global al co?iltiui. Acest lortret 1a t'i o lt./i,l r ezelt $r trccutl aolectrvel€;
ta,utii sirtelici, a ol)scrvaliilor directe Bi irrlirecte Fi va pune ir , i'ir ,tn, irin" e'tp vocrbulrrul co!ilulr'i !ulu!rul,:
denli imagjnca cop:lului Jr:[$ cum eBlel' fi, in acelati iiml|. t]rl' . -,.uur |LrxLr,opilul rn:,i but: vizrul. uLrdiii\. f'rrr' mrLrltu-
si oferc condiliilc, de e r.rliza ulr comlortarn.rt, (larc si l.irpnrrl:, r Iare sa,updrlt}o combilalie care 1r cFle ]rl)l)lr€;
iub*barea ,,{,uDr trel}uir sii {ieg", rapo}ilrt la rirsla cronoli,git I'c d.,rmeuc;.fiia de ubbar\arelorr' fi 'iruclLrnli p( prrrrrr
cotildui fi i:r })osibilitlil.iie sale reale. g[l.l, ilum.nii ,lo d./\'ollar( ale (upilului. rrl iUuicJlt)rir'nrurL' r-
Utr asemdrea .,](rlr'ei'r comlrlet qi silli:etic i,r lreb i sii ixlj ,, , llvl r,.rLlru lr'tare dorueDlu.
'
lrincipalele colnl rcrltc ?rle d€z\oltdrii colihlui rn rcieie t:r , t)t) Dezuttlu.reu,/i?xcli - evidentierer larticnlar-it!1ilor'/triisirtu-
miil{)arde 21:pccto: rll'r rlezl'oltirii tizice.
- {rnm apuci copihLl obieclde (lrlemic sau Firb) i aIi$cerite si folosirca cor'lului :
- daeil estc strbilit:L laicnlitatca (mi,ni, ochi, licior); - crm sc lnisdi (rcpctlc sl[r incet):
-dacii col)iiul are ha[dicnp fizic sau senzorial; da(ii il r'i,, -,1a,., , :, . iLl,ru .Ju I'Lrlta mi ':'r'1, 'urprrlr'i iirl:
penseazi cu tlltc pi4i aie cor'lldui); -d,,': rrlr. mi''rrilc d' di'r''ir' 'r"l'liir'Jirr" ' \r" ':rr
',tr
-- da(ii! {rolilul erilrlorcxzi mediul si cnm arumc; diri F nl' 1.\lrP'i\irrr", '''rp-l i:
- dici plire$Lc in ochii illcrlocutoruhri r - rr',r ''i "\l'rimr.idrtd,miulcl' l'r'n 'olli rmJriJ r:r Inrlrrrr
,orpirl. : r.r"r'l' rr
- eire esle le.lctir coprlului la atjrgcr.'a fizicl dc alti l]etsorr)r:l Lruza uno';i, r)i ull..,, '1 rrrr-_:
'r'tlfl'' ri' r''rrj/
- curn ifi e\lrimj ropilul fticar fuliN, lrustrarer . tiistelci, rr l 1"1' ri..:, , Ll" I'u, ui.. b:,rr d ' l'!lr''"
lumirea et'c.;
- da(ir-r, (opilul tro,rte ixdepljni inslnLcliririlc drlcr .lt{Pre\rrl lrci.ri,
- care csre xi\'flul ltldic (solitarJ ir1 rcl (le obF.r'\'rlr)r', jrx. t1,|.1 .,l.rci chinul ciu Fxt'rinrr truiril, Jr'," i\.:
icl, joc rir. c0opclarc); it' ' e in pPrInrurrr{ r"' l:r ial;11o
- ii"ci n. it,;p ,t '.ri ;c i ' nnJUrIi:
-curn ferlizeazi rolilul trcccle!, de la o acli\iLNi.i la Ltlr,r. nror, r'ir"'turi, r'ru 'rrr lalti d^ '1".r '';l iri
- (iarcrlliL salcir,il('or,reii atr'agat(|rtia fi ccl( r'?rrciI (lisl.r,g -ix'J i"i "ilrinrd rlrriril' l'rrr"-ri'":
- ( d'r tirnp i,silro|r.rc concerLraatmiiri in cadrul ulrei llcli!iliil i "u'o,ri ctc'
- r'lrdi. manit(jstii nroml)irtt &) irrripfesi!'iliatc
-cum lczoh:r, (opitrLl lloblcmelc din | jei/:1.oridirl|ir.i b\ V arbittttl
tum le,r{rtior{,:rzir copilt cAn(i i fr iJrterrice ( {\'i : :.i ,\t'rimJ lr,,t'rril' riri l
-car Jc mrll ' ' 'ui :r "r':
-ce ii r(a olnl('rsciTir,Ire eutil: -';i;..;t,i al iu..ii, carr:r',ir": Inulir"ari i' fLr'\ir
'.nntinl
-(':iL dc rics i,rcl)LL;{ircr!)mlrcrtsal cr)pilul i ,1, i,||.,!ii ';.. u xr" u \n.F iL.:flts i:
- (iiL ('1. r'epc(lerir,.purdc la o ()mrndi dati r - supiual. lorberste m-:li mul1 sau rrlai lufin cu dc
-(li.it c\ecuti ctfr cc i s('.elo fi curll loatf ti delermri]lll :rL "a"a','*io
obi{'cir
ce;ltr'Lli
(ix{!i!y)atc lii11lizr sarcinilePimitei -esto vorl)irea'modd lui llcdilect do 1I conuiica cu
- si:!u plefel:i alte ciii de oort:Iunlcart;
- cale trmt aotivjti,l;lc lrelerate alo copihlui ; .!olbire,r, in
*folorcltc iocul liber aics, |lilr cir'ntcce' !o\'e$ti'
- cr.re rr.qtemomeuirri zilei ilr c&re copilul lllcrcriili c( l n1^i jrir(,:
(urn colrn Licii, copihrl (lirnbrj rcrbrl) griln,il, rr:.in)irl. !oc:'rr ]
- prititrd articularca
mimic;, cleserJ; - i'orbirea estc lluenti, sru exisli, uoblcrne
cuvittelor 6i exlrimarein orali
66 67
tl$I, ltolril) - amotion&l se loatc realiza pe baz'a urnl'r'-
c ) lica(tiile eruotiolrrlle
- cUln ;i neod r-i nrxJrilcnrrrPricilcr. srrparur'd lrr' a modnl i' r:uc
itrdoialal cntuziasmul, teama; fill::,lJ';""t aotiritili (pentlu!L obser'\
-parc a:nvc[ urr control exager?,t. plea slab srllr r 4i inccpc o activitaiteli
rsnpr'a tliiilil)r sale a{c.iiive; ltllll,lllor ater4l('r ;
(l) ,\crir,'iUitile dc ldi
- ir ce aclivitiiji ii place si se impltcc; sihF
1,'r lr la tru.lrr' rl leri'ur I' :rliru'linra 'a ru tata
- {ium in{repo sir -cr implice intr:-o actiril&te, frun lrr
in ea. cum 1,recela ntt:i activitate; it,,r'* rtt"ur,,*:. care se lezoh'ii ncgati\');
- .c ior, n timp iu,lelur,gaLcu urcleari lLlcrurr -ru i tthuil, tu ad lul t
lo ;chimbe Li .jj trpr.Ii d. la o reliFrlale Ia :rlrx: da' r1aIct I r'r 'r I un'! 'i."1'-
- se joa{iAur iim} seult in unele activitSli' rlar arort ' t i",,11t,",,,'"'.,,flr"t i r limirclor'
tie prelungitx rltora; ll)r
- evitll I'reo acti\ itrite; htirlrr,rllilnca cu {L!' coprr'
pli''' I I 'lF
- ce ti{.hizitii Dal e Jrii,realizeze intro aetjvitate:
ti cu al'l,i r;pji. sijmularea senzoriatrtr,;saiisf*cliei rr" 'rr
,ncnl rl- {r;idri|, i realizirii unor tr)roblemc.- uo J' ' ' Il)| r, Dlt orlsDrilA!1]
pericnq,i , roaro.r.. a idcilor ri seDtimentelorrtr':
-:\i.Li anumir. r.l,c, re xle urpi a.rivillli .ara lrr ' ' | 'l pr i't 'puir t : l re:Ix'l t?lrca rrnd
tlere sau tiir-i placi i! Eod deoBebit; D l t{r iij' l"r ' d" ob'r 'r \ ar '
cP tJebuit reslettatie
tmtl desfi,,srdr;i iocului sdrr ri,mane conftarlt' sf Il ,{ cr!4 r . , i r t r
r i |un{iu; ' Fr lnlpl'
-
r,eirzi Fau se incetincfle! in ce condiui i llrlrl , c apli'n x(eaFld metddS
-li pl:ut sir, so jorre silgur (niciodatiir rueorj, des.{'fr rrrlr|| il foloseltc tlebure:
colrdilii): ||l rlo,,irlii'r{'olol ob:ervi'r'ii ;
gerto:i (le obsertare ('a't mii adeorai sco]tuhli
- .\Drirori rrrir, i,n ldrr.zic !€rbala I dal prin .,i,,ri,,,*i *,
rnir|ialelp ,l; j,'a'a IJ e na'r lc fulo'...1e9: -*"t
- dadi, se implioi irrirun joc d€ ahaDlatizilei (',e tolori I I
lili:l*,,,.,." ' ,,,,'l ,a1i ,r ''pdr ar 'pPD r rau I't'r ai r r i or m ur Li l 'i
(mami,, col)j.l, talir cl|lel ctc.); r pni nuer',,r
,r r '* 't" * Lr 'uic om por i an'c or :
:;; i;;..;';i ','l i 1,r .r i
- ii place ffa inceree lucluri noi! i 'l r r , r ' r i l .- tp cl a l i l r l c tt' I F r r D se l {'t I
11,' ' 'p e a
- nani{estii curiozitiio iL ceea ce I)irest€ medill,
il;;, ,';;,;';;,," o inreeistrarcobiccri$i a'inJor'tliilor'
lumca ! !
- p'oferi s:i-ti limjlcze jocd la ur s]),r1,lrr || ' rr rltllikn Fi a ''trclnziilor'
ertinde l)e o tllic r)rci largil;
i r ,"r r ..r "d i r e r i r ' lo' o d a l i r ' 1 i ."1
f ; i, ' ; " , ':i , ,"' i n r " ' ;l : r y.j ;
ii,,ii' ," ," " t'" ',,'r ,,* i 'ar o ohl i ti r 'J u'c a'r r 'l i ur nr D r al i i
-unde lare si se jonce mai confortabil - iniiwrtru, rir.
lr",i,,'"'i"ror.s,utrur ara"''lf *":"lll ":'j:l ::i':
riuar
slcciile (nr1lzici, pitii,urlJ ioc drarrrtl'". t colji, iD nltimi irstanle-o
t;rtenerliei la
- r1re Nltitudili ;ii, ;',;,;1l;; '
t \eri I' I'r'.n iii',';,,,i,,* *,1i"'i'..r)acil{olosim,c:u
}ice""-:.*;:i'i';11,':,T;
ri "(et'snri
-r.llre *rrt |l(ieslca i[ lnod particular 9 li; l:'; ;;,;;; t; tie"arcmnment,'care"' ".nm" lcr';rlleu-
(pot Ii retinutc aslectele particulale pd\ intl r)bi. ' ,,. l, orgaldzatiacJrunca
alimentaroJ Fe$ale' de solur, |1 Lrl iint,ri, *,,r" u' lr (( nivel trciuje
'rurrlx)rlam€rtelc
r rl,.Lktism t11:.).
6g
68

ir
1,"
,t. TEIIAP1A COIIUNI{]ARII I'ROG}iAITUL l'E}iAPNIIIIC

Telapie comu[ici,rii esto o lierapio global5,' comploxS,' fri, (ll,ls(,l,ivulgeneral: leDpia \orbjrii i; a mi!s'![rji'
rctui aii\t la terapia limbajuLui, cA,t Fi a deficicorelor 8an lull)11
rilor organico sau f-[nctionaG cn|o intefvin. Ei i Bc mai a[Laug:],,
!i ri liorrpie situatiom,li, (n colrhor.bului educaiional).

1':
.J. PLIGET (1928) idontiticii utmitoarcle Easestaalii a,le I rrl Oatcgoria de ootii qi a if , f . r cn t '1, t f ! '"r r . r 1
nicilrii la copilul mic I obiecli.l'e.lL'r
Sttuliul f dezYoltarea porccpliei vjzuale Ei constlucliN
mane,nteiobieotului.
Stadiul 2 delvnliareamijlod"olurl,pnlru a iulofvpui :i
a(i;rit6!i
alitica moalirl incoDiurxtor. {lo}ii tn (ti{icultiiii rlc S,i qr"ise?rsf:r
Sfttdiul 3 imitialici .\Ioc!,ls$i gc8i,ualc.
(lezvolt!,re:r, inriitare l)roJundc: sl,ir)rrl1ltive l'f iilto ite-
Stidiul 4 dezvoltareacauzalitrdtiioperulionaic -siii ftii irl starc sii ( ar|j !i!n!/.drIIiz?1tol
St..rrliul 5or)ns|Irliro,r re,l&iiiilor dintre obieciic io spalirl et;paneasci: orizox-
corcapulziil|,i,i torilc;
rur{ oj Bunctelc;5q'
.u[:(rr!| gus I
SiIrii11l dczvoltorea schomllor nentalo
obicctelor. tul qi rnirosul; attn- |
gexea; mr$carea
Aceste slddii se construioiic unLll di1r cclilait $i {ormerza, 1.r''],rr l-
diferite alc dozvolliaro. Dir acesl, punct d€ Yodere, ele })ot coxslrL,,l J' riviti{i
, r r F i r ' . s p ' . , Prt s:j gi"r";

i:llj".":.';l'il
L,,r,ii
nrorrrr ts dif€reniiato Ei cvolubivc :Llc unei trrapii adec\'trtre-_irr ,,
municare, atat p;otru copil[l nric cAi ti in cazrd {)olor cu doli(rir'r11"
f,l llul:,1
;:ll ;if':.'ru';llI:l';,
l';,i*1",:"J;ll :::,''ll'
;;#,:llrl:::,''ll srr',}:
Teiapi& comudciuii 8c rctc i, It organizarer, instn rcntclof ,l' r ;:., l:",1ir,,,,i"ii
I{rr : lcrunli-,
bnzii ale comunici,fii, cr,re sult:
iimbajul; l i J - l";
,,.r";'
l*
ILliiii br:t,
ul :r{*iTr.[;
.) i ,gr c ur ar r a
'i
;:' i;; i,r'nriir,,
'.i 'r .r .u'i .l'',i"r,*'t,
'i r ''r r 'ri::-
- rclalia sociali,;
i ;* i ,,,;" ;i " ';.'4u,, l nar .m 'r z"11 i c i r'll::: r r n" D -
- lsiho motricitatea i
t i idc! lilica le- t r i)
- Ilrotival,ia; t i; t e,
gir'Lurild intre lozilii
- emoriilc. aLifcrite; s[ fie cond
Xfodclll do te,rapi{)p. crre il profutlem se lelerx ilr s]ccrtl l. lidrl,i tlc fon( \jurile
(,el{i douir, oateSorii ne0liorate - varsful{ Drioi fi {le{icienlele p| di{erilc.
lrnrk). L,i, acest,r se pot a!li.t.lg:r,moilolele do le|apie pmluse io tuj
0opii care inteleg unelc Si, gisea$ci, acliliiililc
buririlc si {leficielr]elc dc limbaj exrminilte in cr,pit'olcle urmitoii, Hlruliul:l
eare sii incl[aletic. copr_
Tcrdpid prolusi so adreseDz5,Si I)osibiliiiilii dc irtcrverlrf n ttt l"'
- !n-i aillli sii giis.eas{ialnl si imito 'nc'1'it) la
timl].uie u,su!ru copilului care lru are inox defilitivati \'orbirea ro intelcsul q1r ir,iclor !r Funetele, F[ ia l,
sn
tit:i. rl r;ll0r .{rnboluri; jocul do irneginalie'
ir1 {,fl,zllrilecopiilo'r Inai mlri, la, c&re (,oulunicalea cste afccl&lr. Fii,i !ju1i Hitjtnttr .!c t" """"t.
norlionir,m necesitater, complof.rdi plin p;ihoterapig Fi torapia lsi iiLniic 'i s (rrr' t lc j;:"s,
homotriciti,lii.
il
?0
Stridiul 4 Copji care \-orbesc i[ cu- Si organizczo xli
vinte ce exprirnil o idcc : cx.re lri nx'rnN.l'/r
Scoptrrile actii'itilii : lul lii l,ronirr,l( ,lr\
- sr'i-i
incumjeze si, Iro in l}rod s1x)lltilll. i.rl I
duci cuvintc pe care intrebirile (irr 1l
lc inieleg; ccte tipttl ,l: ,,rll
'tc darir ( rLt NEUROLOGIC'
- si, i Aiute str realizcze
ci, lirubajul esl,e un
celinlelc
bil.
l NII.Ii DIi I,I}TRAJCT]SUBSTRAI
instrumeDl, util.

Sl diul 5 Copiii carc JormuleazS, Si, g{ac,rsQi ir( Lr\ll


propozilii (rolbiro co- caro si ajoie { r)l,il1rl
recti,) : fuarrBmiti infolnrrr{1rl TID
- si i incurajeze si tr-0 Yarietatc dc rrIrl ''t'"'ll':'i
;
elrl,':P:11*l^::?"1#t*,1"T,*"*'"$i,'i'3*l'Tf
ploduci, cat mai rnul-
te plotozjlii rti ci,t rnai
Iolosrnal cor(cll,1,'
r;i;;:
lllri:,""::t:il;l\lflii:i$,;i,T:'i#';;"r;;
ales;
sd,ertiDdi sfera lor de
inlolegere a limbaiu-
lur
- si-i lase F:i {oloseasci OI,INI{JE
limbajd lniFo ma1ri_
alalia loate fi :
erli persoruld, arpcct[lo lezate ale limbajuhx'
rlobrinanld motottei..
donulranF, sen'o ala i

IU DOIflNANTA MOTORIE
rontsenltald' afazi' de
lai;,i .' audiomuLil"€l'4!afazie motorie
[!ll;J;:ru;;' lriDinraF
rJi':t-1":i::.]X**tica
f urcliilor vorbirii'
ll"r" a"rJ"t,i
:'#,r,:':il.i;;o""'l*":'":,:o',:'i1-'i;i.l:':;i,li
oa'io un'recazuri
ll t?J$i,;.'**;;1"'e'i-poi'tiu
eunetosau silabc izolale' !e
care Eu
[, pl"ro pr**t"
icgra lDs:"!ilr eurinte
Iotele.soreatimbaiului oste irpareDl,Dormal!,, dar la o cx:rnrl' It tusl,uri, 8i, taie cu foa,tfecaeto., ei coboanil,heptele ald'tru]i'nd
*telrti se ioosLad, ni nu inlcleg noliunile abctraclo Si BorrI'rl rl rr lllngd celi,Iali.
ftaz6 mai lungi.
Vorbiroa so roalizerz, ou maro dificultate datodtd tulbrrrill
motorii afiiculatodi. Mi$cd,rile fonoarticulatodi sunt &f[zo' lrtrl I.) LIU DOMINANTA SI'NZONIAI,.{
ciEer llesigure, alezoralonato.
Du!r, cradul incorddrii organolorIono-arl,rculatoliiin r'!r' ,iirlii.' surdital,c verbali, colgcnitald, agtrozie aualll,ivi
1,ul eloc_utoiiu,pronuntia poato {i : tllirlit, su]dilate verbalx p n impereeplie auditili, idiogolic'
lnu'i" l{lhr,ionzoriald esteo dis{unciic de percelere a mesaielolver_
- biDor{,onA:arl,icularcasp rcalizpazi cu alaculi rlo lllrclegerea vorbirii cu t'ulburiri conscriuti\'cdc exprimnr€.
{er.ntialc; nu pol li pruouLlalc sunotele: i. s. z i I
ltr"l' ll tnt"'iqt'lon;, r \',,r'bileaopoorana.Flc al,"cnlh bdu rcduci la
- hirrol,oD6:pr'onunlarraF' l' \ag ar'mliuuloaie
cc 'u nuu'1',,..1 6nl,,riiolosesco rorlrirc 0einlcligihilr. 'otc'lsl, prirt
nu poL ti proouDlaie coosuauPlc (cr, Du p'r'nunl: ''
inircgrme.
'r'luzirc fl,ll, iii mimicn, in carc t{iate sDnetelevorbjlii }ar sd fie prczc[_
tul io lxrrr,t, nrodusc in asociatii fiili selnxilicalie J'pentru ascull,X_
r'rr1'
C:Lmoteristice lentru alalia motoie sunl,tnlbur5'rilc do rriofi)ir,r;toale cu iargoD;Iazie. Accastii Yorbjre ]robeaz[ difr-
ta,* r.mpnrospaliitorare conFlruix incrrlJdcitalea de rpdlir'r' " i. 1', t ruriinpir'a rl:rlicii seLzotialiin exlragor'a ' u\in-
yentiali d seriilol arbiculatorii ";;.
rllt| lhrxul verbal.
Oopitul alalic motor nu qtie sii. \'orber"sci' sau ecG
l ?orbirco relelati lroate fi: inrlosibjiir allroriBrativi
Si.;md sliu ton,tic se tar'rc nrizeazdprirrlr o mDrc \:tri
iu.ur'cLe u\ r'rr"
1ar, h.rori,i. Acplari .uDcl pudlo li trrorrrlulal '
ln all,elc rru, chiar daci, arc tceea$i lozifio fu curent' Vl|(l(\i fllalicului scnzorial cste sorlora.
PNnunlia cnYintclor caro conlin conlioarlc regiud tl( :rl l|,rrrt'rrtele prozodice: intolra;tia, rituul, a(rcentul sc insuqesccu
cula,re,dile;ito se realizoaz:a, prin perseverarca pe-acelafi
'li1r loc (lr' l
i"i"ti. l ura din colsoanl (oxemplu: toba esteplorrrrrrlr r' . Llllr,,it.rrauaiti', degiprer€lt la toli alalicii senzorialj'nt cx-
"rr"ta,"a
r o r las.ru fnbat. dtr LIlcuviole'a ' c ' o t r1 io -c o rrs uf'ru ' d'lo rl rr' r" l$t)osibilitalea insuBirii limlajului. Ilezultatele examj]riirii
DU t , oa l c l i me u l i D u l l u c u l d e a l l i' ul arn l nl ocurnou ul l t "
v r. . u rrr n or ' t r c d i r r o r i it,a l i i l d l a x c " l a b ic o p i l L n l r l . 1 0 0 ! ' i
soario (cxenllu, I)ipuEtl: l6tuqa; pepene: letrene)'
l, ill tunctr:ie dc et&pa lelapeuticx. Copilul alalic senzoriallre-
Dispraxia buco_linguo-facial5, la copiii alalici exi8id irdeu ri ll
greoaiei iaf rrr oxr.ilrrtiii folosircaanT,ului;el rcactioncazi selcctivla stinuli
ale !,ctul fonator. Din ace81,motiv masticaiia este
(i' fl,rsi intensilai(i ilr iu cl,ic de c{noaqterea semrllicaliei Fti-
cd,rilealeinchralem$ aleschiderca gurii, de scoatsrca litrbij,
flare rntl,rln fulg sau balon, ile sorbire a lichiduloi cu paiul surri rL ltl, flmctorjstic este fapiul ci alalicnt scnzoridl inie'mtr'ini'
cile $ uncori ioposibile. itlllitrli ir desprindarea {olmelor 'r'cr}alc de I)e fondnl sororJ oii
Disfuncliile motrice maDifestatein torbiro se intahesc li rl klt'rlifiri stjmulii sonori $i ci nu acorda scmnificalie meFajclor
('ri
tomul de miicarc al altlicilor. Alalicii motod Eunt iBhibali,
pect de arrchilozi motorie! care poatc alterna cu perioa{le d' l0',olr\lii intahfld, ln o pute dintre alalicii sclrzoriali semnitici'
l5nluire haoticd, lrlur! irtrc potoepereamesajelor si irlelegerea semnificatiei
Neindema,na,rcarnes€ulanta, dezoldinea in succe8iun€a l]r''l
rilor calacterizqtzi alispraxiaala,licilor'Ei nupot lealiza ]nilq(irl l'0 plroursul teraliei se consiati, dificu]t5li de collcelrtrarc a
cerere.Nu pot: si se spetepo E6,ini, Bi 8e Dtoargi cu pmsol]lrl, llol qi de fixare qi evocare mnezic5,atA,t a sohemeiartjcnlatodit
p nali mingea, 85 arunce mirrgea,sii 8e imbr:lce singuri' si rn'l o Fcm ilicafei cuvintelor.

14
x,' st rnudlfii i i o|nln iinrtll-
iD fulrclie de: -
DIFDRENT1AL
ti
iui rr, rr'Porl "tt xur-
3. DIA GNOSTTI;TTI, 0, tr'erSoaner ',rI'nt
cu me-
(lonfuaa cu ,,Li€ \inihuam€, ca: al:rzrx, ditslrrr'r, oontactul c1r medi{l' - R\i'iil,,,o corlttchr'l
pos;bili tlaluril '
elcrtiv, autJsmui, relar(iul de timbrj ests
inc mir1aii In il*ogi,, .out ilrrinintti ti(-
limhajului [ic lllr pot li torii c{u(ttr\'r.
dtroalrvr'
Alazie Alslic
A{ti$n
lreulologic]' -Nu existi. ('olr1lor[anlcrt 1r(iecvat s'ilL:lln
-simptomatologie (nrqellit1|li
DFmrntati,. -Tulbumr'e L[mollli inadccvat"
-lthlt ur6,rc dobe,Ddit[. - Neintegrare a Iimbailrlrrl nintLiricittu
- (\! 0aracLel I el,roci1rcirt' i,"imr,u;- I LL.';;t 'tc '
- \-orbirea cste abBeriii
- Dezioteffire a limbajulur' L'ot exista: eaolalie Si t,,rrl (lc : ttcolalio {t€:
Pol cxista: vorble arltoftniiJ - c0rrulLlr
ernolionat-r,iar vorbire':r,rcletain t^zre. - corrtulu,t' - irto r'1r0
e in-stil licleglific- - intonalrc - nLLerdsti'
- ini,ltimt - iurcdirlLi
_ ime(tLl,l.r
llizaririe - tru rJ\isLI
- irterziili t u|jLt Jif' Li\(:
LlrLrt'r
jDare irl caztrrile ctr in{iTr - -Nu exi$di, infirnlil,ir,fi rri"L tuli $fe(itiflr: - r r l L t'r r r t \i q r 'l r r t
-
1;t€ Botoria celeblald,
NecoorrloDare motori1.
- Motricitetea orgalelor fonaio- -
rii imbfiIci, Ei ea caradicrul rn- - lrezcJrre
{irriit5,tii motorii.
E afactal lilnbtritll llcl$rdul dc lirnbri
- \u c afe,ttat limbajul I ropru- -
zis. {,i l?rtura itrt errnediarS,din- - llste a[e{'t{it contrul (r'rl Lr ei.ioloXier1l1r sur lt
ilx! nI r -
tr'r orqaxolo Porifer ice \icen- al elrrbord,rii Iimb j Llirri. rtr0lori. surl intrirninrti - r1alii tacl,0rn dlucnt ir i tL (e
n-rl c;rticrtl.iI elabori,rii lim- h'rii fiucatili lqi de medrrL rn(lditl.
bajului
nti( s5,votbeaFori. ""r *,i,tttlgJ:"'li':li.
rrirdiiii tavorabilt se ut"' r lr lr : t l'LIi i''r 'i'Lr t n
- ]iu Doats s:i v0tDcasc,lt. -Nu
, IrL iitm rccclerrt't tte '1r_
.- ! ulh 1r in
- omo_Eelitatc, $tabilitate si ir- - Variabilitata haot'icl lor' r'rr la i]ll'r'ii,aro
v,r"i:r,bllitatc a alterinilor fo- rt a linbajulul. l,imb'rjut l11i!gf niLlrllll
lrujut loa io tiiingt nrrctltL - 'It\
corestullzilr)r
tali[ sc]rl]lalii. in jii'",ir,.
Sialore. 'aLst'l
lcmD, ilclitiuoa eorPulul .ltrlid $Ir7-orinlit
faln. S{uilo'nutital e
O:rila,tii rrL f'rio'irta crLzulrti'
\lutisln elcctiv ll ,ud nicioalali
looclioletz.d, l'r siirtulii
-
'iJ"li:.
- *t1iI'11JiJ;" lil"li"
- Coogedta,Ul. lll,i\,i Yerbau.
- DobAndit.
reversibrl - in -Cu cara0ter Permancnr
- Ternl,qai,
eonalilii do mealiu fa!'orabile. nu se instiljuic i€rapie
siY?i). "-*.iffi-i;li:irr;{i
70
iatb, idbunit,lirea ntrrl I,E EXAMINAIIE
auzdui.
* Vorbirca repetald, nu e posi- - Yorbirea rcpclati e l),'rllil
bil5, tirfi, demutrzare. fdnii invd,larea limbaiuhrl
-Nu exrsti, ecola,lie. - Ecolaliaildic, disociercr rl
tre percepere qi inlelcg,ro t, ;xntrrash:
- Elementele !rczodice se ingu- - ElemeDtele lrozodice ss :
a) posibilii,S,li de receltare
suleBccu uqudnli. : 3ffi; re buze;
Sesc foalte greu (sau deloc).
- Voce \'oahti, surdii, specificd. cei di;1
- iur lolosesc
g€stud'
: sunora;
Debilit lc mirtdli Alnlia motori€ b) t{elegerea vorbirii cclol dilr iur -- ror rra;
IDe,rtie : la iDtrcrulerea activi- - ra_Portat la
- vnr sia,
ldlii, grc[tn1,i la so]rirn]a.rea
critcriului de activjtatc 2. oxpreq'I: :
- CurA,ntul fixat greDit cste grcu -Nu Be intahesc rate - omjbeI
rzu'
de schimbat (se mexlire Fi sirnltome. r) pfonun(are de suDclc _a_llclaL.;
greieala ditlllj de (iuIA[tul - irdelendent;
corect) - rellectnt ;
- l{umi,rul loartc lllarc ,rl repe- - cum sunt lolosite
titrrilor necesnre peutm inYi. suDetele in vol-
lare. birer, liberA
ituirdr' modcl \erbat
bl Dosibilil$leJde arlicular'-
li i"""r,uiu. - ttogarie -'c 'trliiir'lp:
t' nrl':orii gr'aruslxale
rocaDura]r
COIIPLT]X
4. PITOGNAIIUI, TETTAT'DUTIC Predomilrx in
:rrnt ciu nu opefrlionalo
d, strIrrctulr gr'ar rutar( - '
EV-,I.I,t:,{RE PNETDNAPDUTICA
I lllohicitate :
nriio5'i
1. genemli, a_ alelg6ri'. diveNe
-In1erfurul rooabularului. 2. iniEcdri mici - Precrzre ;
- Inacntarul $un{itelolpronunlate: izolat tsiiII cutlrte, reletat sr,l - indPmanare;
gIrti9
independenii. - mi$c5ri suPuaddu
limhajului indicarea obiectelor la cerere; oxri(rr j
- lnlelegcrea ln\mpla: - ilrcl\elrt nasturi
tarca ale ordrDc rinple li complical,e. - legat qrrelurr;
- Identificarea obiectelorlrezentate intFo serie duU5, de ilnagirrl - irl8irat m5'rgelc ;
- ReconBtituiroaimagiDilor Baua obiectelordin plrtile comloxerrLu - teiat cu foalieca'
(divizate in doue sau rnai multe pdrli). J. Aparal lonator: - ru!"" '
- Softarea ale obieoto dup5, criteriile I folmd,, culoare qi ca,tegor'it' - onzei
- Copiere de desene: liDis, cerct patrat, oaBi - miixilare
r ;
-(i r,l uu,l i pi d, lir ale r Plr n?r l m u'i"
lll. rltiludixo j:r1rlde rorbire: fuga de elorti :
increalere in caPacitiiril( i"
)" r^ ' t t i i . :i a \cmnifi'ali'i 'u\;nrulr'
- "
ilorr ' x*ot ratni
Prii:
- l rJbrrrrt r'u l3r' rLr:r'
indi{erenia, incor4tienta ; - drli' rrlli(ilor d" ' oliborirr'
-
- scntrmelt de crtieptionl'l'i'L'
rTivo terap.uti{'c ltctr{'rale
t\'. .ll.[lie: L,orcentralc-.loc mozaic ,.(loljlser:te?" (i'zrollarer iirqbrirrliri rrr rt'rf:1r
- tllaborarea.orgalliza{cafi
- Ftabilikrte i ndrmeirlnl :ri rictii PSil'i"
-,rr,,Ii,. ii (ri dr. rolbir..
de a ascult, - (iu1in1oi
- i ?111!riliri(1r, - ;lllllllli'i: ,"',',' '-' t
Ll;:li'i".;,'1"''l:l:illi.'""'.
- Prtlpozitii ; .!il*l1il,'l'; r .op,r,,r.,,
p.iLi,i
- poveitr. j.X.i|..,il
I,llr,
;1,"'"1".
\:. P(!tq'!.ii :; rol'rrzrnli'ri sl)a!iale : '"1-illtiililill,lii:ili:rll:l
;l'l:;;1"'?
- re(i(nrslil Lriroil intlegului dju ])iulile (olr)I)onel
- joorni 1]r1cubuii; :: :iffi:tIi,:::,:i$1.iJ;,""ii;i##LTi:i$i,
:::,i::
:
;ili:lii
- (,r'ieDlilca .orp[lui {a!d, de obi(it(tu (lix c]rrt.
;L'i,i:'l:'i:
iii:ll;nll'"iinil$iii"i;i1l:fiil'
I l. t{{r}rori. - ru iiflrl r1.rrt.l)elilii penhu fi\arei rnnezi(i a s , (lr lirt'ri a
rnci rLoior'ji r cul.intului; .tiittti';;"'t, achiziliil(n \ erbalc in expr"iPnld
irurniifrl (io Lcletilii tenh Lr li\arfa senrnili|41,f ({)tiilor"
rrr!:ilrtnini i
- j i.ir.r'1 ," 1.,r irr.tttil,. llhi{.(tirc leraptolice op('rrlionalc
IIl. Calldnilil .rcn.tnl:'r - rgerilne;
. - lrl)atic -l)cblorarca a]x|ratrrhri 1o]ro-artifulat'or'
*l;;"ror iorto-nrticulai'orii peiltlu ;n'itrdt tt pr'rF
- i;'ifiiri"*
VlIl. Jo(,r'l - .\1frrt)1il)
I
- llili];l ;.,, u ' i r u r ,,i f,o ,,,,,, r r ' :r r 1i ' r i r " :r ' ' |' "
r .r , r ,r a r et"r
-.:ganlzi1r i r u|U
p r it ir iia . ' i p r ar o r b i r o r r r:i i ""'
- llt oepr l( l( ' r t ii ' limLii r u 1r'lr|untl :' "i l l Ji l ' ,". , ,",
- r',rp.,fL[rli Yirsta (x)pihrlu:. -ir,',4ar',
.i rrr'u(lrui ""i l ]' i 1 ,,,,,
,1,1'lar' ;'r:rusl,rrrlr'
Dezvoltarea .si (olirdolarea molr' o
-
qi glozia (orlol.all'
olJlli(')'rYllr.o 1'Efi .\PE1ITICE (tENItIiAl,ll - Olicuiare:i i[ 'paiiu
()\Al,ri
sr ot']tn.\Tr lhirtfjipii do organiztre lcraPenr'i('r
iI }rrx,r'su) l.eralx'riic se corst{Ltr'io mare lezisleni:i l;t, irN iitrar{,,, , - tl,,/!r(*-l"oi11*'\ ri u .!i:' r,t'l':r' l'!"'-f. rlf,'j.1..::. ':i:,**
linb| jrlni, d111)ritii :
- indiferenl(.i tal:i do lorbirc; Tli,llll;
i;ltllj'ii, :"'#iii'.,"l.l1, il",l''il:,'i,l:::li l':i
i,l',]': '"

- ri.ilu{lirii negaitire 1ll';l, alerorbirc ca ur,xare a elscculuii


- (lilifuh.rilil0f df .olaborare ;
. jcLliei; ildiYiduale crr arclirilJlca de gru!'
- , i ,I i , , l ri .' i l , r tI centr.l.roa j - irnhilnr€4, aetivitii'lii

fio
io tFrrpia irrrlirrdruLdqe por rezolva problpmrlc spo.iti.. {i' .,,
ra.- rn rirrro, G(Lrpulpr'miie ursjrl1izaLoa uuor ior'mccd,t,mai t 'rr''
,le ac-rrvirarc(j,tl.-Yl;1&rrrz n: otetu cdftul.prin 'arc se p": r'
v:lr li.nbJi ul cJ, '!xiu'ilo ,omuur.arp; ponnrta.r^3rtsJuDcr:1r'
ierc dr .mulrti,t. 'aI" I ioirinqd rozisran(r .opilului l iD\i1. ,
lirobaiuluir (unqlrLu'" 0iim ! Lrp;pri e tu,,'lltr'f so.lrl..
j
3 i,'uiter.r limb.rjuluiid c,jrut un.i u iiuni rjor' dremar '
doierr, urodelo]/
L -_\"isuJrri, .a'0 rilii cooilului uritr .fcar. -r,InotirJ\ioi I'
e/(..ivp, .u'ir.j.nli P1' n ,.Ler,,,,tor.r r..i r.ornn:', ilp lJ iri|l,Ii.
\
rr.,rricip:riil, n l rlil plin ol"'ir":, Jo l;,nrb,dr,., ju.atii. lr"
.ormc iufreli,,rr'o d" mo,\':rli. di t r e d, ,r. : -ilar"J ri( r . aLil'
portLui sosiale)
5 - tl.ear,,a Plemselor nr:|csare ?cntru a obtilo succes in af l,\ i1 titrrpr dc runirii
bal-oi,dc i titnle a lrrrlbaiului, prin: dozarca liogrosivi, o srrt'iiirLi
rL t,rn {i.,1.. rpa r^mt,puri., ji ,1" !..i1':lir ,r,il, coCiluluil' r | | ttl Aialia tt'toii'
coDiii
.tl ooJl.j: rra.qlrlre.nopl,tl't U n tu r( iI\: {e to biroJ. Irr, r' \rti\'il,ate;L i|eepe cu euli Lo lo1rllille di| E net€ le rare
. rrrrl r_: ,.',
,.''nI'i:/arcd inor'ilpm:u- '.liml,'iur li, .J:
{orr,n Xri vcrb,lle; lurr orgarriz,rlt',r,inrililrii ,Jub lormir dc jr)i , : |,'|:n'Ir']1ituibJbdb'be prpr"
.,," ,rer',-.,r',r'i'
lrin cloir,lca ultel anmo$crc |i,vo|abiie (1c b,Jrli di,tpozil:e Il:,]'i1'"""t:,i:1; i- r r r n eLi
N rri ), -trrL

- Ir,illl:;t.l{l'lll,'r
'^rJr."i l:. ,i . firi ; l :,ri), d. ", o r: l rl :!.' l i Li , .
,, - lu"'i uir!r
;iitl,inu
{1e. r viit.:!rea
'
i-" rt'r/nrr 'J,* l. i,.rn!. "n
r'ripJro . .riravi
1_ofbifii citbc !e\-ofabil[, deoa,l€ce r'
;; : ;ii:::*;ili :li";li;
lL:;ll
a,bituiliirc:rtrrtii'
n.,.:":\ul,rr J\l..: rr " ib'. ,1 r , l,',, : u r -r \r r, '.;. ii,. :r., !.
icu,,rr, a col,ilLrlur-irirlud ",r,'" , tr f ,r 'r :r!ildr": lr,|":.; '
- i,:lti:';':l :l:^n
i:i;l"i;il;'J;lli,;i j.ui; *:"",,,
Sunlj necesari ccl! J I!ni). ' I rrtilrte{orrnnt' dixf o si]]qufi-srtar'r
* - tr'or.mclcde acli\'itate \.ot {i alcse in fdn|lio clc n':relul {i,/ ll;,ij'"ii";.,1'*. .c,.,u,iur
iu".1',i
\olt trii li"nbrirlrlr.'ol,lilur,l In r'.fiJlIlui,lts rr,.u':. \i..'., :,;:Il;,'',;
;:,ll';il:,j,
jt ui, rn,rrn.!rul relcl"ubio.
Ill*ll,;il1,,x:;:;"lll#'i:lli;.11,'"rg, ma'siri
ni! {Iil lJ cl'rlrion alion
nll 9I DItzYOr,T-tr
Itl,rllloli,Alirr, on G,{Nrz-tr
n'r-4.pELD i,'";"i" rr'-"t" '(ilabc:
I,1}IBAJUI,UI
l\ t ittl ti
Lktlia senza
?r",,i"r.r.. Elll,borrut"u limbirjirhi se Llaiizeozii })r,ir iNuiire:L lirr;r L r u ion\ iut lL
'on'lol'
cu oclo tnci oolnlonelte alc !.11c: folletica, 1'ocabLrlarul,ri stflclL] ,,, )i ::',
l,;''"1
llJilli","," l; :;';\:i:l,i;:"
a, 1 l. , I \ ilr '. . alc
:,1; i';lli i{1,I,:ll'l.ll
Xlxtl]ar..llla, ,.4j.
rlu 3n in\J\ r.ptml ptsuru .n c.p'.rut li,n',,
eri.ri, pr'in cu\irrro rdr vonaL,rla"rrIn (Jdrul -trurlurri grt,mati..,'
;lt:t:::;,T";iii"i'i;:l;";;;,;pi,:ui"'":j.::);.:lll,,llli"ji
*;illi',1";1,,:.i,ii:",;;;""i;;;rpozir ubi"rc"ru liintr
lll;l;'1.:'',",
rrrrs, irlatii 'lc' aL 3-t cuvrrtc' pici"r'
: rp 'u r'' nas Sit (urp In6Di
A. Dtapa loneflstirir - lf,Ilile 'or pultlr '
lrld l:rtu
ir.ire, luoeicLor din repertoriu. - F: nili.r : Ioirma
-in

E2
al r cliunii :
-.Iuc.irii: totri, belon. cub, p,iptr)ii. r ci n..nl ul i n'li|'o, l c'' ; ll'il'r 1'neur ci
- Alimente: ou, piine, lapte- ll:.-. P rd
" ru hilul
- -llijloace dc tr-anrport: malixlr avi]on, tren, valx,r' "'* o*,,i I'al.
- Aoimalc: vaci,r orie, cal, I)isicir.
'uvofu! r1uc-&DA'
i'il r,ca'
- l'i"sr,ri: !ui, coco$, Iali,. laio "P?
fiin''.rr ul'
i; i; 'ulir
- Mobilier' : dulan, mas5. scaun.
llrr;,tir,rer, dorumirii Be]ea,lizeazi, pe bdzi {ic molajc, jllr
juirir,fii derrontobile, iauginir desenc r)l|lizat€ de logopcd. 'rrt!
S€ loios€s.lr jocui de rorbire, ca: loto cu inlagid; ,,OiDc 1l lrl.
ghr l ': ,.Cc am lurt l'r; .,(lc am ir min:i9"; ,,Unde e!J' etr..

C. Iii:rp:{ siutezci
Dupi, invi,tarea a ctoa, 30 de cuvinte, sl] incepe stlnci,urlLr,(
vofbirii ir propoziiii. llrcpozigiile vor fi fomaLe dilr alou5cuvill,,r
rrurne+ verb : S!+ P. Yor fi inviilafc la inceput \.erbe cuo sI|[,
nu;! foncticii, m&i uqor de pronuntrat- llxemptrr : dX, puno, lroa. l.r,lf,
bai{, dLLb|], taie etc.
Dup; ce pr't)feBoluLexecut[ llcliunoa Ei facc legr,tu:a, cll I
biectul, aratii imagini ilr care actiunea,oste rcalizati, de ce,tmii rrr 'lr liugit
ltluF lirnbiiului c:(presil'
I|ersoane, sau alte fiin e. Se cere copiilor si repete siEulta,n cu l0(,r
pedul primele propozitii. r\poi, sc r&llizeazi, acliunca in fala coliil'( gEnnticatro ?oarie Ii rualitoa_
li ei verbalizeazx ceea ce rid. Dxemllu: Fata bate. Alr-e,be*- (r l,rl Oratinea intf odtlccrii ct'legor;ilor

i:iri (,cre copiiior s5,folmuk)zc siuguri cit mai mullc pml|<)zilii , I l " r' Fozi l i i : ,rr ' l'i '
- ( f u' r. u'
. I r n) r . n, r , , Lnir t , \ '.
- . . , . '" "^_
urr lorb,lal. .\parp aRltolt,,3ibilirrrp, cx nuliunil. inv.[l.ot. r,. P r' i rumo l rt Ln '1r alr
BrrbstaBtivul Lr lluriL
irjre(m'F i r expori.nrd ,ie l ialr r cupilului. cor'r|rLs'
VclDul Ia lorlrctut
l'lxcmdul : ll na
'[at:r
, l.i'ut'aiul dirl'trr:ri
Itala bea *'
Ia{'ia *r,' r",tlil.l:till:l".iii,f
lnrreba,,crr ""111):;:"'i;1"'"'
piBica hnllilainFlo:."r'x
t11' ri
:;''ii;litr l'1 ,. ,,."^,.^n rn .:rdr-uta.o-

I). Utnpa cxte,rsici prol)oziliei


Se inr:u.i slruclur: .ubie{:i - ronrFl,.nro|lt: S- l, r..
d;fr$-tffitr#li]"1;*"r"t'cr,runii ""1'H
C)rdirpa losibild a illvr.lir,rii (ionl]lenentclor este :
- Com?lenentut alt€ct ca obiecl, al .rclilrnij : !|P-C.d. 3i.Tl! -
Dxurrplu : S-)}-ftl. A.l cuig A cui I aparteBenla'
Fatn bea a![. Oios ? subiecinl aclllrnu
Manra bate covotll, De cet oa,uzaacliuuii
Tata teic ?Aine, Cum I rnodul aoiiunii
8{
de-imagrn1pe oea dg logoled'
G, Poieslirc:r dupi ima.qini, dialilmo - Si arate drnir-uo lir''"lni",;r'" 'lonuBiti
:,.spard'
r;xpmDtu I
phpuP"
Illa}}ele inrxlirii ?ovestirii lot fi : : H ::S""1:'fi,fi
- Dupil, modch logopedului
- Duli intrelir:ri
::*;iitx;y,+lllv;;i;"'-'l111t;:$l*lJ#it"
- Inaletr)enalont
ol'ie'ttslor'
ptiviodurilizdrca
. - ffi iH$'"1if tl''"'rebrri
H, Con{ersalia librri dru
:3i :""iH::."'#l"li'istlolh" (riiol') carof'c Parto
Copii \'or li incitiaii sX poresteasci into,mtUlri din viaia, {l r,
milie, din grldinitS, sau din slcctacolclc vizionatc, de ubi'crc
ccLngoric
-'*Tu"ll[i::';"rioL,cr,'
dula- deqcncie'
NOI,E: IIa'peIe in|itldrii linhaj lui nu s..a:lfilide. In uu,ilrnl t,,', - Si, detlurrlcrsci rn[rcDaLr'
ekttpeesl,erecana d,&biltd, sc rerinii as pl& cllri.ktelar ir I lo,
- Ba l5spuu'l5
ldte dq,to tit dilicukn!,i,Iot de lioare Si, eroaare nmetitt a
cu,ri,ktrclar, Itlontificaroastimulilor sonori
r
j esur''rorsoBo"
C,hiar din prima etalir, cinal copilul ru itie ileciii cetoya curiril, - f,TlifJ;'l:1,',ll,ll "rc
li J;:1,,'u';:,''
va li incii tat Bi oolllurti{:e evertimente ahn viata de familie. Sr.r, ,,1
comunicrrii r.i.c. diD .ilua!ia ror. rpli.
Dtalele dczvollirij linbajului nlr sunt legate aleyi$ta colilrLl : filiilSS,llli?,'**',*tttx";1.''::i"i,i"J:-l,,,
C;hiar lo vimta de ? ani, colilul alalic r.a incele inrilarea volbirii 1 'l
c,u Diilnele
'Sclr:rria
elemeale de comuli(&le. $iructuri lon(tice
ale terI],l)ic a alalicilor sclzoliali :
1 Obiectul sau ac!'iunr:nse dcnuirleite : cl[[r, rrr, talc. Co})jlul rr'lj,.t ,
concomilent fi lcflectat.
lilliil'.li;:i,,:ll,t'r,l;.J,',fli;
:- [l:lliliiruL'i'dcurdre
p'r','?''r ^"-1,,1""1','lii]iilll
i""-r,1. iLi"i":;rli'l]l'li"lur"r'"'
2. Copild aratri! obie(:tul !*Lu cfcctucazi acliurlea denumjil de l,: ,
]}ed.
3. Alalic;ul nurxcstro el sirrgtlr obicitc, IiiDtc Bau acliuni inv:.r11il,
- "off#;'"l'
;',i#:liiJ'lilil'i'",",
4. Alalicul preia eorrlu.r,r'ci1grnpoi (rolul hgopcdului {a1:,1dc col, ,,
aleutale crl vglarc'
:
:B::i:itl"i."*{''"Ti}i:'"',;;*#ei:""""H,1"
l t E\ l c l nE o u l -E H A ru l j l I t
" rc \ { - v;;3j::l;?:'ilY
Pa}.r,lcl cu inviiarea linba.jului so tac crrircil,ii (iare {acilitclri - tl;,ti;, l;',$l';"i".hi - ",
rpceplar.a ti rtrrpl"g"ree Dr."ajol,'r L"rl'a]". a ul ornaI izarca a numil "
componc0r,.al. \ urbirii (-l ru.l uri ionclicc,. dpziohibarcaei, on:,' i""l'iqi affilltlir ua; oiio; uiiu'
nare; voluntan[ a orgitnelor {oooarticulatorjir edtearca gestlrri]r,r, - lrorcitii cr {liltongl 'ti
organizarea temF o-rPalialir. c,,i'ura"'ric
: Blii:l$ll "*JlI['lJiilX'":l;l; rdupd'
diii'(ird
A. Itxerei(ii dc inlelegerc a sernnilicaliei vorbirii
- B:*i""t, fil''""".''o
111$l:""'ui'ii
SI itdicp !e in$giur' , in" enrito auuruin orr,'matoper'. ,,X;I:P:**rn"
NrA.:-n,uu;,,u",""0##,j:i;:,i:,:;!il#fr1;irf
Si amie rrltilF rnrpulti.
. Sa a,ratebbirer.l, rt,.nuruirede lrolesor.
IJ?
86
D. Dezinhibarea 6i cilueare{ motode
o Dxorcildi,cw difkultd,!,i progresdxa: se iD{jepecu rili$ci,ri nrarl SHff i'":" aruft,,.ninscd
de. naltre'
de r€elizat, fr,r, exigenle in pfivinta preciziei Si a dozirii rn,rl Ind.oaie u foaic
li 8€ trece la rntsci,ri [inc. nomp]exo.
HXil#ii" l'.ol'ifa*i
. Dbarcitdi, realizata le i ceput duyi tunx$ndft. Logop?dului, It"t\,t I -,':,"T;\[a' " ^
Inal]dato de colegi rii, in oekJ din urmi, rndepexdent' cn
prin limlraj propri[. '.Al It'1,""il;,tll'li'-J'":u:,xlt"i:l
Be $ urmdri: - sopurlerea la eomonzi;
l;l;lill,ll.,,: in.rr(in,in1ca
,i':i :i::'.ll1i:',.
-;r tarer, unol pozitii:
- autocoltrold; mici(mozaic)'
ii$:?Ji1iT*" dc artrcnsiuui
- climinarea nrilcirilor dc })r'i$os;
- et'ortul rnillim in linlpul exetuLirii erer( ilirl,
- Du]:ita cxerciliilol se stabjl(fftc in {u rlie dc necesil?i1;l'
particularitdlde copiltlui.
- Pedtrarfacilitare, gesturrlesunt ritmate, liilrd insolile {l'' J,,rr,
zic5,sau btrtaio din palme.
. EaercWd pentru. ,nobililatea burylingun Jati$Id : i dc inr.itttlic & ulul'tilor
:
-Sr, inchidn $i {L rloschidigura.
- 35, axate dintii.
- Si, Iaci, trompa
-94, sulle in bartii, yati, moris,li. 'e
i:ic'lmhft
I**:ili*i.,j*tl,'*ii1r:,,",,,',,",
811imbr^ce lrpula
- Str,sugd cu paiul un lichid. Bd,pe.rielriliDulclc'
- Str,mestece.
- s n inr h i l n
rpd n i 8tnt i t.r, " ^ ":t",' i'.".. :!,,.!l!'';,1 ur m,,..
- #;;it;.;, dioli; .au,u bu,cl u u o l, ie , ' r: rlla p
t e mr. : ' . t n . t u . i ir , " t, d r n l D I i c t \ r . r r r c r a r i . r r rI' r
- Sii, umtle 8i si, sugi obrajii.
- Si, leproalucd,prfu mimic{: ra,8ul'tr)lAnsul'mirarea ll inili*;it'i';i,illiii,i1i:1
11
I 1;ri;11'
'cm ",uri"",i,rcser
- Si fluiere.
- Se Bcoat"i,limba. iifrlfff i;i'.$li:';t,l:l:l*ri d"se,
:1tjl.l"il,:i,;;llillll li'll 1;"',riftaru
- Sd,tndr€pte limba ciljre : iu,s' bdrbi€, coDlisuli. . .
a Eaarcilii pctrtru elutlAreo'gBtwilot :
Gestwd da itndtatria:
- Sd,aMte: oclui' naBulJgura, urecbrle.
- Sd,batd, din palme, 3d batd, in uli, 8au cu cioe.aoul.
- SI facd, ge8tul de adjo cu mAna.
Oesl,ltri ulila da baid :
- Str, se spele Pe meini.
- Sa, spele ux obie.t.
- Sd stoart, r'ufe.
89
88
a nfierci.li,i de .u .oa$Ierea, schemadcarparale AI'A PINFONXMAAIC,d.
- t unoa)r.reJ $.bom,i ,1,rI'urrle proprii. l,ol)ce- asociatc cu nlrlrcarea
alc imitarc a aninralelor sau
- Ialentiiicarca scbemei corpinale p: marir;r(teJ colcgi rlc Ar(
(I]VINTE PSOPOZITII
IlII]ABIi

lllube deschise l':!, Da


r ip r o!l,et in trL:1.in .l.xlo, ldu g i).
- Cu lorirprearlirr,rr"r ricznrii , , L ic c ro h ,irr ra p o rt c rr bilabi:tlcJ
prcpriu. r, lr,bioalcniale Cuvinte Jormdre
din tilabo d blc

)' ' ' !


pui l ' I r '. Ial,a, Pil,i, P' l' Rcl,e ptpt.
EVNI,UAIiEN I]OST1ERiI'EI-]TICI b0, D u! bf. or
lna1na' Nirui! llamd, di api.
tlx), rrl0r r[or nrr
- Invcrtarul \urabularului li rl pcr'lormanlelortonetrce. i\Iernti
- Poveslire cu tcma datii tata, Tilj, lu_tu tata I)a I
l,o" i,u, te, li
- lnteleEerea
' "
vorbirii : ito' du' de, di lludu, l)irli
-Tesie de irltelegereauiljti\'i a limbajului ' Nanar neoc
- Teste de compreheBsiune hr, lu, le' Ii hulu' lili
- Organizarezr,pexceI)ljv notrici : l( fu' {e, fi
- Tcstul I,jURETTA -BENDEIi ', Fili, Yilri
- Testul GooDEliOUGE Cici, Gigi
- IJeseDdupi, model sau liber.
(lulintc lou atc
AHoci(rea iloui
dhbo din dortl sil'rhs ttu
5. PLOGRAMUL DE iNV,{TmD l LTTIBA.IULLI FDllTlll !orrule dilorit{|
AI,AI,ICI
DarJi!. Dupll ripa X{aLd tu}?
u!, l)a-pu' ir"i,u, truua Rebe - buDa
A. P}iOGNAM D1.)I}ITNGI.IARU !'ONTJTIOA }IJNTR i] ALA t,II I 'ln! I)a-pc Coca Darrl
nard' tati, titn'
l1I, !o-pu,
ln ilcscrierea simliomatologiei alaliei am subliniati id(r'N ,l Titu
:r,Ialicii motori I)o1,prcxurlla sl]rete, izolale tsa! in BilabeJdLarnr lf Dida, I)odu, .ud
pot integr^ ir (iuvAnt s,ru in sl'ructiuiriloxeiice. llificdtatea esorrl,rlr Naui' NiBr,' N anc
conslx in organiz:rrc.l scovc]liial5 a sedilol articuhtorii. Lala,, l,ila
Propuxem un model (le i4elegere foneticl cnperjmentai, 1,,"t, Coca, Gogu
dc 20 de ani, le ulr lot de 7t] copii alaljci. InBistim a,qupraidc| r l siltbe desehise Cuvinte bisilabic€
ordile,a nu estc obiigatoric. Ha s€ rdrptcazi in leimanentx y, r, oDrorga{rce c,udoul consoal€
ljti,lilor copiluiui. Xri sc inF:r1i pc dificult;li, .i sc pome$te tnl,l,' ornorganict
una dc la ceea cc este ac.csibil copilului.Dxerciiiilenu tre}uie r'i,, bama, r.t{l,pa Du-tc la. .. lllama
luatc in totalitate (sc lirLe scima de Lccesitiilile dc inlirire qi lirr, " lRu-l)d-ba'ma Pa br
ts(lo-tr&, io-do-na Du-te
a rcp€r'to)ir ui fonetic) !.i este rccomandabil sd {ic realizate illlr , Dal}a
:rtmosferi, relaxaltii (daci" c posibil, pc o mekrdie usoali).

90
I srl,A]ll tl:UvrN'lr, I t'nolozrltr COl'lNTB PROPOZITJ]

Cn-ga-Co-go D?r,Di, llira' l )ina Culinte lomrate


Silale des{'hiso +
+ in(hirt dinlr-o sil bli dcs.
.{. Sihbe eu {!o so$nc (lu\in(r hisikrl,iee .hilir ii rnr inchisi
eu locori ilc :rrtic!- Iorrnat$ ctt eon- TAC, PO lOC alulap, crpa(, Du-tc la alulap :
lare dilerilt soalc eu locuri dc -PAC, [O']IOC boboc letn, ili balon.
nrtio larc dilcrit€ litic, balolr Am u lnlon.
-PAli, co-?Oll Sebe o Pitic.
pa,!u, pune Dantu bat€ tob.t. -1A, BA-lOli cte
la-tinr Fr-io, ]n1-1
ba-da, bGdo banu, balu, bunl i{ama mi, t}aie. (hrrint|' lormrlealhr-
ca-!o, pa-e& becu, iobaj Tolna {ata pnue be.cu. Silube i ctris€ +
tr'ata pune mai\a. sitahr deschisir tr-o sihbd iuohisi
rnls:.!, micl
!odu, dopu I.Jla pure al)ii. fi una desrhise
Lilj c jric6.
Nicu ,(a,r.le. AN_TAI PAI]-CA
xrAna, lata
(jallr cade Coct ili miina.
PO, TI]C -Pr
-'rA, Bal{-cA palma, ca,Iol,
5. Silabe irvcrsr Culinto monosi- culd.r'
labico lorrnale diD l&ltr, lal]rlrn,
slhbc invors€ lemne 'Iata B€ culc.ti.
anlr or|, unt, e-rlJ rln purgd) punt€,
at, ot, ut, cJ, ii tunale
aur olt, llII, e,ur.ll] ful1ali, fnBttr l-ae,a, di lapte.
acr oo, 1ler cc,,ro ga,Bcd ' Nina se tundc.
as, 04, u3, cB, rs Arn {undi.

6. Silabe inchise ttvintc lormatc rtin C ainle formate ilin


silalrc inehise rtord silabe inehiso
larnr lxlrr, prunr lornr prll ?trn un pom mrc. balcon, p)lton Rogdan e bolnar.
t4mr mam-lan
per$ bolna,v, cornpot Bogalandii compot.
pac, poct pu(i' pro pi{r Bat urr lup. 1,i$, lis-tol
pan e!c. Bogdan, pistol
lnac, moc, !1ecr rnrc Iata pune un boc.
'Ili duc Ia, l'nc. Culintc Lrisilabica
pc1, 1roc,tacr (,{)n l)an e bun. lormate din silabe
des€hise
7. Sihbe inehise Crrvirte iorm:rt€ din
silnh inchisc litinir, glini Oa,lul are copiie.
d.rn, don, din lul), duc, ban l)u-tc la lk ! pclencJ Lrilrlanit
lan, lon, lun brurr Dan, dirr l}e'peac.
l,ac, loc, luc bumca,,bunicx, Pipo$a Ir rnici.
lu.mina

92 93
qll]xlq SIIAIlE CUYINTX) PROPOZT?II
SI],ABE ,-l PROPOZTTII
l:1. Silltbc cu !,r'upuli Curirr. ru ljrrprd
!i1pu;5, malina' consonanlice
cint|],la
ci,mila, copitrl, !r'al, FuneJ ?rimir.iara c lraf.
l)rar pro, ljllll !rc,
rrfimiv:r,.n
Curirrte rrisilabice 0raj clor elllr crcJ cli iral_xta..rLrcudrl. Conna arc pirul cl ct'.
lomrllc din sil:rbc cret, Cfln:r: cruo Mama eulxli
desrhis0 li silabc
inchiso (intcr,,o) lr., lrrl tri Iratelo meu tl n1i(,
fructe, Irig AIari, c ilig.
ploul.
telefon, I}olonic lrlu, ple, 1li 1\uurit, ,Pl'rtt[,
^.fard,
paprg";rl, lanmrom LtrDr, lrlut. Lhzn Oaia tlro bl&[a alb:r,.
10. Silabo lornato ,lirt bla, blo, bhr, ble,lii
cli , cli clasir.,ckrscd' ololea a I)leoa,i {io
ditrorsi prru.
lla, {lo, fltl floalc, fluhrltl
Clrlul arc coanrir. Sltro !e s(laun.
oi, ljoi: noi' doi. ( )[ir, .l,re coadr-r,.
boi li&n'r, t,.ric otl. stia, stor sltlr sncr snl stau, slol}, si.clc Stau la, stop.
oala, ori:l, co8,d.n, $par s})o, slm, sfo, slti,cr sl)l.!li, SteLr,sp. :r.
FIJI
IIalUa i,rio p.]nu I
eu, lf'.r' bilia1rll
rnai rul:d, Ililc) Irlu ar leu,
ciiinor rniirre
l|. Pnocll,\lt r) ti iN\'-4'!ARE-{ \.o(r,{ B iiL.\RU LIII. PIINl'Il u
11. Sil bo 0rrconso:rn0eu\;)rt0cu (onsotrno _.tL.\tJ( 11
oarc sc conlundir cnro se eoniulall
!'ata oauti i'ootr, in\ i(u.r !0f nlnrlrlului se r(aiizelrzir (rrcallric. r\ceft, sistcnr
oA-1,A, C0-t0J
r'flI d.1r'unirrrr (1. (lili{1rt[1jtc (le fixlfc nri]czicir,in irr-r5llue.
CU-TU
Citiiti , cilltil U;tidln cnntii.
'trtin0arca c ti'f11)r.r i)ll Il\ \iL'l'\liE
OA TA, GI-'IA, gat,r., l,igaic *Ltn.
CU-'T U
VA-PA, VO-PO, vap0rr vullc Vrrlpea caulir, mil], tII IIT
Illx!c ll
TLT-PU Ioiiunri,
Tn PX, l1-Pr Nudelc 'r-
tcgratrJarc:
T,A NAl LO-NO, Liaa, I!De, Nclu Nelu laic lerllre. mambrilor
Noaptea e lu1li. frmilie ii
T]I-NX, LU-NU fanri l i :r i: . m r r |. liL fan)ilici -
SA-TA-SO.TO-SU Mi-e s€tr.
rru f,{i, joc cu sitn. soii trato
mer brilor
familiei
sr-TI, sll-T,E

91
II u III Iv
fir titc Iurcliile llnunxrrlrr ( nralsinii,arion, tilrr[m€r'are
ca} guli, trulrie, bir- orgr clor derumirc
lui l;ml)n.dinli bie. ol)raji, l'erte ; merge, mron, t@lei- folosite
cr)rP-burti urc(li. get, zboari, buz, bici-
eleti, bar"i
_ popou pahDi!, deget l{oriurc
our liine,
- mrinri lrngbii, ge b nzi, $a-
- picior nur{ili. tahi !rl. limrneraro
miuinci.
sfrlil
toLll. rningca, \0!iunc pild,, Iace
l)iiptriri, baldr. cubur,i mincars
IiDctc, Erltmerare
ceapX, Io!nrne
grle.,rt il,, t{, tr.r,ri, sufld ri{lichi
a;rdei,valzi, ('uloare rntegraliga
!atn
salatd) us-

tr:LYe!i
fotiune
prs)r,,. torcd, cAire, I'olo&selc detr)arte-
tre aici, acolo,.
lnsrril atar'tl suB-loB a!roape
Yelbe: vilo, Li,ngl, dupi
ee. fuge, s1n in falx - irl
l'ir,i.nri gi,ind. ra- .\ otnuc spane
1n, gAs{inr lrol0aselc rnt€grano:u r ljila lat, mas[, totolN, to- Mobila d€ \o1,iure
lor fr cnornl'- Ncaurr ourap aletx, bibli- brcit)iric, DrlCgratoare
otecir {iuier dormitor,
(tbiecte uisi. pcrctc oglirdn. sufrugeric
N0tirDrc
(iin par'(het.
Itarea ploui,, bate e tuig, e cald Nu ai
v!er1rii e rcce, nrDge ploui.

i-*"1 irlrrbarc
L:xd0 r I '
A ietit soa-
rele. Zi-
pada sc t0-
pctte. Zi-
'pada e rece.
tn{,clcgerr::r,ulrol adresiiri siltrplr co {'trt!(]tet im}{'rrlir:
joa(i,
llir-tc ie... l);i-mi...Ia... -{$leapti . . . Inthidc. . . i-ii tr'rncte mir,, Pari, nuci,, I)r'ulrer CuI0are, N o!\ue
pep€ne g[tiureJ
-{rtresiili clipti'c: ri\o I ga r, ! Yerb: mi- ciptuni, l'olma de E1lumorafe
sus io;, rcp{{ic-irx{rL, Air, Da.-Nu nenci, singultu
l'iirL!. L[ luc. llcrger]r dfarii I {i plural
SG 9?
ro'\r]x
tNvITAltItA saxucauRrr,oaGRAr[d'I
Italc I 1
Cntegorii Natcrial rcrbal
pantaloniJ
('uloare, Nolil|r, Itta!ir,
irn- cnmalcii,
rochie, furti,
minte Iet b : im- pdol'Xr, c.hi- Forma de llntutr'r,rrr
singular 'l)cnururrcr S[bstantive \ .mo Ll:iorale lronun-
blica loti, palton ploprii !i conune tal,
ji ])lulal
Nutro dc ju(filrii, rrr-
obi- ralur, I)r'osop pcrir{i, liotrillr,,. rncle , ol.gilur. aI
irtegln l, : rl rncr l,ril,'r tlt lamilic'
\ierbc : itcrge, pasti, dc
t0aleti, facc )aic dinii, piep- Erurrri ,iI,
{j Balil iltre])are r
{lc baic Cu ce? fecir, robinetr
chiuveti bnl,stantir + \'eIl, Verl)c: i.!, dral I)urlc'
ll. Sinteza
]\d- lup. rus, rulpe, 1e:r'c- Cub[ cadt
nrlllo ieUuals, len, ritd,, a (ii, l)il mlna
elefalt ci,])rioatX Ia ca a
m:!irnulii, \Innla bite
cinili
l'Asil|i 1.IXbiutn leb[{lir J)escriere r'riolir1lri
siLlba Iendrllici-r, bufxitii c:t+Fedicat +
8r:rbie
+comdcmcnt inali- FatIl ]x'a apn (.u (.tna
rec{i c6mplenx)nt alc {ul'iri n- ioac:r rtu}n'
'IilnUrl azi-ied, loc ,tt/11fbr d. ior. nic-r,
miiine roal) Le.-zju:i a(olo! r{rsr Jos' nnrat
sear'a-dinrj- la loc
Irea1,a Pr?Pozllra : (.n
zilele lulii
Iuminir- intu - t! lleIlr
plonllme posesrv: rlolr.
IV. Ertensia
ru, to, noi'
(lulori
Hrgitn. a
- IronurDe. pelsonar : cu, lar !e, lr, sut)
alb, negrr,
grlbenJ al- lropozrlirer
iuh-staut i\.e la Plu-
ral articol nchot[-
l) ncn- gro s-sublire, rat singular'
adiectiv rndc, mi(r, fr[Ino-{t
siurti tultg s(ur[ uriitl btlr' r'lu,

numcnil {raraliral' pi[,n h ro


)|OTA: Urdi.na1.lhillairii tulegotiilor nu, 6te obligatroric.LogoI)rlrl t u'
Iiue, rbnr rctt'
Ieb iu sii. atlaptezeprogrumul i lultclie .le i teiestic r',
?i,ilot r'u,,\i, etenimuntelec tc s? tlcsldtoarii il| tinrpl lecli,i 99
OS
fllT:i:!'J" *-
ilii;#,f',LH;"
;:ffiffi'
,D. Povls?Inr - (mr ti6 our)
uoDDI DUPd DI,{FIL}T $ faci, oul
P,TEZJ,ITA:I.A cu doi barf
I,T to6ti apa

d,
puxe
a plecat
trdis"i'
,'tr 9oq
ra bujca
I'rcrri
- h ctm i r rerrozaD ri . t"r"(i
P ':'"'"i l i l l i l i i 'l :l i l i ;
.'""
i,;:llfi"l:.i;if:ll";'"''Ji',i;ij,?'llli"i
foarte ({:
- xrxruri enlol,i.t'e Purcr
r "f 't i la ..ixabililate!, i'elbalii'i
l tx.tori cdu.lilt r ! iot r ali' car ' 't s ;rlri freNlerl* )i l),lie-ti.
lir r i' pu'"r r 'n 'r ' t r r ' o
trN ;rr(' fi crFdi r ar i P'
Capitolul I/
r{I ltP TO}rATO LOGllll
.IIII,BT-TRIi.I|II,N
PROCEST]LIrINE ORGAI\iIZARE SI
DEZt r) r , t . r R.r\: r . I t r B r . rlr. r ' r. RET T lttlT T
DE_ r ,ittr tr l, ,'H;'.,
l}Jilffiffi ;l'::iiiili;LliliTi"liirii'".'Jl1i:i
I\TiRZIIRILE l\ -{p.rRI'l.rA$r DDZu)LTAnIiA
lllill;"tlsrl;i:H iiilllliil'
l";;'[ri*lr;l'liil"
LLIII}.\JITI,TiI (ltlsorrncle dilicilc rurt oru'le
l,l,rielrtd. Yocalele sunt prczelte rrrloruir' r'u u i{'rc'ra r
F
i,,ir"i'i'.. c'"1*.ir' 'otFUUarrri' 'rrr'r, \n"rri sirtLlcte
p';;'\;;' r,ii,onlrti I:ll'|lill.rr"
turrl
D$lr'IiITID : lietar(ILLI-{lelirll)aj cs[eun btocaj al ritmului erolUlr,,r, l'ili"aJt i" ."p"i,;* h sln$ihrl cl.lintDtui'
c re sc Ill]atc {le la trormal. "iil'ii;
Sc||rtai,iac.cuvint,le apar du!6 2^ani Bau 2 ani di iuxritat€'
i,,Ji*"i'""p.1".t" ir ju; de t0-30 er.'t'lte
I. TI'NMI\OI,OGIE
ti ,,,rr.iuorar,:r:,.:,nd ir,rirziele rn aparilia si dczrut,:,,,.., Sln€lura gra$ati(eli
,, , !'1i," r .ut,itIt (1
rmr,:,JUt ,.p:trr:, I:, \irrtr.te jt alri totbs*irn urr r,..,,,.,,
I
lcour rt. . \ rr,t.. fp I hr. Io l,nrll ,.li ,ll.rat fir.are nri rroare n,rr,,,
lrotlu,rlrr .r.npl.. '1,:r rr,. JUz I I'urr r.i orgEnelc i)no nlti,.ul:rr.,r,l Ul'l;r$*,
,,l,ff*,;: il"""il;ii'll.J"il;:'L',Hl;'.tl
"i,i:si1;1ili
Dorrrlnl {1ez\'olLatc. tiii (:ondiliiror orar)1o..'jtinl'litii
i#i*'""''i;"cu .ereere^
IL i,ITIOI'-{fOGI,]\IE '"'i.1?".i.,,1i,''ri";"ioi-""
r,iJri. -{a\ raljrl
r'"'" iirt-un
^O*t""gt"'* linbajufti
'itm
1iilir la' intl'aroa irl. 'rtoali'
Ret,trdld dc limbNj eite dcbermi at de urmi,lorii fact;ri: l",",t"Xnrii
larlorii n,.rrr,"trni..ilp: j :,.riol|ar in p.rioada Dcti .i uu.||,x
rali r.r ',,rr rI|r d.l",Irinrr mirr.,, .:ru rnacroteztuni.;.bciar;..,,
Drnr,. t,r||, 'ulr,. iri hil{,\i,... r h,.m,,r.aeiidifuTc, r.are rnt:rrlrr
rr,npl,,r r,riirui.i;.., rlp l.efepli" ,.o parlicipn ta i,, r,rl
'"",jlrjlli. "

I , .i
\ o ltim
fl"rii n' r:'|"q. i. .:irc,terrr||rijl:j o iLr;rzieftsglobat-i . ,1,,
io trLit , , lLer uolr ilLi, . I
uosiY in cel ar'tir)'
- lruli , rurri,e , r, .rul l . rrdctrtxlrri : po
l - rro|l rt.'{ronro,.:,r1 .,..rr,,,.fti Ia timp. a)touuo".*'","o rPmLifi'dli"i I'rullil'l'
",.rrrl gra'l rnai rnrre de abstlacti-
o Neintr€buiflarea cuf iltelor tn un

Li
hctorii psihogc'ri :
- th(tori. dismatrr:rlir'i. nanifcstaii prir mealiu rre.rililnullrtrf Fm7'l'aLlrrr gr-
dc r-orhire (abardou, piililtti cu tu-lburi,ri ae vortirej: a tlapafltaie!, rt'du., dc furrnrrlare, I'topoziliilof
ir fof^.i,i tm/a n'ru;lJ lair' 'ul''trlorrrrc
"
t, 182 103

[Ji
a tr'olosif{j|l i[rorectii a sitguluului $i pluratului. o srrcur,
I t ,\G-ri
a (ileulili itr nsinilarrs fonnclor fleio;atc s,le prourmclui
a Folosirea eric{rsifi, ,l suhsteDtivelor fi scrbetor ln }orcsiiirl. l)iagnorticul tre.buie realizat lriD : - orarnelr ge el al;
a S,ifti(ia advcrbelor ti ,1 adjectivelor lolosite ir voil,ilc. - c\i1mcn eldocril;
a Folosire{ inrdec\ari sarL ornitcrca liantelor gramaticrle. - t\ar)lon oto---riro-lalirr-
aAparilifl unor cuviltc pnrazit{rrc- a repetiri}or. grrlogic iri audiologic r
- e\an1err ]sihologic.
li\nll){'n l rr uroloqic c\idenliazii : liitelul limbajului se lroate stabili lrin srala de elolutic pcntnr
-ur dclj(:it rnotor'rcare a{ecteaziimisclriie finc ale degr,t,.t,r, o ce au irl vedere n[mai manifestarri alc (ionportame ttlui ]:el-
lluzclorj linbii ; din etapa 0-3 anj.
- uucori. tull,urtiri dri lalcralitate ca,Icpol, Ii oo secirte :11.l'., Mai to:rte li folosit testul hri Zvzo de d('firtnea 10 curintc:
lolesi cauzc (illre ?m detfnrririlt inta,rzierea {te .l.orbir(f.
('0 cstc un s(aun? ti.fc cit c lJiillul i
l)ezvohart'lr inTrl{'cltll|li }rezirrli mai mult€ situalii: (\' cstc o piputt9
- "ure't"rn7iluaf, t:rr.,'.i , r nologi.c; {1. ('e
- lirni ari; (l' este o gijnli ? $. ( l(i
- iniliuiele (lcrclrxir$1i"l dc abse4a comunic,S,riipnn lir'r',rJ (l' cslc o lurerlilir ? 10. {11
(hm0orlrlmonlol
fi r[e}a lcclivi prezirtd:

I
irhil)i1ic €moli1.r"r rnanitestai,i prir timttlitate Ei lipsa iDrt,,t I'rotlnostir nl estc in gcneral llun. ht:irzicr'ilc dc I'rl]lnj r., li.rhi
_ _ iu ccle rxai rrulte car-nri fiuii sinptonatologie re
dul,,i , o|'l| ri,.rr..
'1" urrli.
-hiperkirclisrr si oi,oziliodsrn.
l)uruta, lichi{li,rii intA,rzierii este deler in:rtil de etiologtr si
Aeuil{lor :rnditiyi cite normilli, dar. unsori rie cor$tat:i :,tl ra clinici. tr'ormele Fechelalc au o e\ohli€ {ljt'erililiD fi r.lie {1e
sentl auzului rin]rjcel.
' )funzimo&fj scdiul leziunji.
I11 g{rncral. se ([r]stal;l difi(iuldti in aliscriminrtea, sunclrt,r
datoraic dismetur'tiitii :ruzrihi fonem.;Ll,io. ln jlrlrl r A,rsteide 6-? ad se ?ro(lnce 11]rsrlt si eopilDl este lllai
(.ptiv la tratamentul logolcdi(.
Orqnuolc Io o-arI ic dht{rrii sulrt llormal contor.msire. Itvcr il lrl iratameltnl lormelor lrEi]rogeriepot tp:ue (iiti(riltlrli carc
alele anom,rlii surl pur. iutiilirpu,toruq iar inl5,turarea lor nu , tl pol {i prelizute.
mird intiirzierea dc limbai.

l\. FollNltl,E r tl\lrti , ACT.]V] I.ATEA TI'NAPEUT]Ci


a) (.e.islo ale arriririlii rcrnperrrirc:
. L\)r,)]& purd, lil)si1:i dc simptomhtologio soma,to-neu).ol|:iIi, I
fr .arr rFgflr\e,lzti1)',||trr,. a Obilnuirea copilului sii col;*mczc c:Lraaldltul.
tir rt.r rct,t;tr,;,.rlto :.i,.. rzi r,)dta laruril. ! ort,irii. ti,tl a Colaborarca logopcdtlui cu fanrilia in vedcrcl:
yate :!le ret;Lrdului (lc lilnb i s{i mrniin mni ales sdb aspectul (,rl,x - (unoalstcrii tditualilii ncnlxilor iarxilici falir d{] (leli(ic4r,
cititii tcxto-forrnnlii\ e. "
ale Yorbire ;
Forrna sofhelari sa[ rllicro !a:heli],ri, sc ia8ote*il,o cu o sit l,t , - modificirii atitudinii f:rxilici i dirocti& lalor nbiiii coree-
rua{,ologie neu&logic!, dif uz:l,. ixxii oopilului.
Forna sor?.,licd i solette alistrofid,, r&hitism[], debilit:ri,, .,'edcrftr l'ccrpe-
-. a Colabol,nrca crr educatorii li }rofesorii irr
fizicS. ririi lilrbaiului copilului.
. .I"tth' p,ih,,r.,'6. .t) ,:rr,it ,mttologio dirLnriufauv a f.,.ri\., I a Creare:t,unor relalii socio-afccti\'c fa\.oltbilc:
intFlncfu;Lli.
- intre logop€d ,si eolil;
ro4 105
v,,r fi inlitutal" (lin :
-.in cadn:rl frmiliei ; Ito a.ceea,. 'lrltrrajrrl '"pii1"l
- in caalrul gnQului ilt caro este irtegrat cl)pilul. ' Fof:-;anPlc u t' lbunir' tlo nrntal '
'pcr*uaDelc '
aCrcarea n1rei motivalii nc{,(sare corecl[rii Yorbir]i. ol'oditc. il3' ilnlp',ln'r \ n' i"
lnstituirra terapici la o Yirsti micii' deoare(.c'alaf:i rrdl r
a- 'f,'miaii, *o o"L cvit$ : 'upr' uli' irirr':r r' lir\iorrrli c culri-
\'ollarer linrl,niulrri { lrelurrge,qlP fiDU l"r iurr:'r' ' l" lLllur I
ir| Pimii
...orli. 'r'pilrrl \ h li .rrpu.la Prr"iuni p|'ulr$ a i'alr7 ri"rd
' - despn|i'irel (to !;rrin!i
rcrin(r l,Jincil'ilc: 3 ari '
s,i ralu l"l ]aldic.rtrlrl de hmlraj ;
.,, curt.r'r.u,l,r,clirrt,lor irnprr.cdc pro' csul de itrt 'trr' aEtiriri,tii dc reelpet:ue :r irrHrzierii d{' li
bai
a.\'lt'tr:,r'i. lr, rrr,i rl, r, nri'i" .r,i\(hrlui linrbijulrrr. 'l
- .i Ia,rurilur ctiologi.i
.n'i ,"pil rlrri ,rrc,u d'l!rrr"r"l
irtirzicro dc liml)ftj. *'#:il,-".",1HT1i"'iltllli::Yl';i:1"ii[i,l'i*:s
l) ) ()bictti\rlc :t(tivilir!ii ttrap{utict :
:d'i'l ;1,:':'.ull.s'l1liijii 11
1;;; 1. 1','''r,.'1'.
.or..,,,, :-
a i rlrl{g:r1ircx ru,,'l,ulaIului. r" iri,il"t"i carc se-a{Iii,h trat$ncut:
a {'.ti1izan,.r 1u:rrnlLrrulrLrlDsr\.
0)r'cctitudinea ii coi+lc\iiaica e\printlrii prin alnrrqir(l " rrgl.rle:r re$Prraucr_; "
- #ldi:Fi";l*ti:\i{"i'.T,1li':f (baznit,rr
Tlll,l,,'o}},'e ar-
-a ll-\l,rt\r1 ildttu 1 orhirii. biuci, Tqonotul trcrului tt' )i
i i,.j r,'t'"r"" . rl,:ri ir:'{ii LIi r \ cfl'nliz.r irrritnplnriL r r "r' . a" dozv'tllrr' a uuzului iolPn'1rr' r
lsi cunontinlele irsnrsite. "i"iqitii
c ) $tnpelr uctiritilii temptrrtito : -l'-H:Hl i,ill,,iii;1''":"ll""ii;'r : rrro'r'rri'i In'ri'iu''i'e:
uuor im agilr i r u ol'l''_r '
denulr ilea
l. I'sihoterrlia yeccdc c{'lofhlte lrocr de€ ti se ex€rcili lr -

-
lo,rtr dursla l,
strbilizalca 'dnioi.
In urlr'5rts:lo:
cr:hilibruhli oeuropsibic rqi afccl,ir al colr -ilffi*i?JJs'I#Ji'Jililii***;lltllil'":3i:irld;
- risPulttur_i la intlclirri ;
lului :
- clirnirirca rfir dirnirtuarca col]{lictclor existtltc
jn ilx - Dovc$tirc liberi.
liijle so.ialc t c cor)ilului;
- i itlrrarca {tnomerrului al( {i}are a ate iiei copiluhf lr.rl "",,':f; lili.bir'rt'
:i;'r",;;;;11;:ii iilli,ii ii i;l.ili;"';,
irr''sirri'
ri:l'lll
unnr :?u
Dra xrt,Drici r,,rhiri I
irnt,r,giiir"a r, L'rirlor rtt. ri\. rlo .opilrrlui : '' -,".i a"nu,iririr :lllJ,x'
iiunoi
lT:Jil:.'J' .,'i".,,,
lll'iill:
. tl*ztulrarm D,oli\A(itsi |',rrlIu iomuni'Atr' !crL'aLi l'r'r' a';l:11J,i1":i.'ff;ii,i.'l'
ar
i,i,uvin,:i "y,,,:lil)l;l ni;llilji;;",,u
antrcnaleil c{)}ilului in alrtirit'iitiii adaptntc v^rBttt ; *-""*itLr
lolosirca rrzicij in c\ercitiile forcllce. - jrnbog.rtirea' lrecizat'n
rsi act
9. llodcltl stimnlirrii linglisti('e are ir 1e(lorc:
rrrlraL.rrr,',r,,urri. ur:, \.rl'il; .i I'ririDLilor'1ro'f ilrrl.
' i",r,Ti*l,.f"'.tT.,"Jii*l:"i,1;l::1,'i
"iJJ:l:1"'l;l;'i:
Jl'#i:.
,.,r,.lilu'lirr.lr , \pri',r:lrii i
-

-
"lrrirrt'",i
lulilildlcr Irrftli rilJ :r rr'trzicalJir r"r'l'irii :
inrir(itun afelitiTir :r 1-o)birji }iu;nlilor;
- ti'hrn*x'll"x"'1T;
.:iJ;li'ii:, "it],'r;'illillii
- mfflclul de di,lLog |c cnrc il foun[lcazir li,rintetc in :LhsoltiI i rn titrrp rxl'Drluli '^u'itoiito
ri,llun.ului cq,ilrrlrrii
rtl:i1'rrr',n nnror illrrltri \.rt"l t,'lu'il Ia rrirPlul int"l' c"i1l
"p*fio,
rt-itl"
""J;'ilil
ffl;i.'lllll'"''.l!',',
- B:xi,t*il.;:*Tt:i'";'l*$t'l'J'
col)iilor. rieea, cc a auzil, ii a rt;zut

100 10?
- Oomp nerea [i e)q)rnerca ate povestiri omle scurt€ dupr.r, rl :#l#'lir,'.,;r,
: ii{il'#ii:ri r ""''
-'
-
Eir de ilusl.r'atc sau tabloud.
fi.pfotlu."r"a da I,u\.^1.ifi r'Llnoicul,4 Iro lrngrrerl,e drr rn ;
=ii rrruminl,*;i1;,;
'
inlrogir,rei u a.iururrLinlrctlrilu'.
- Percc.pclca sonorilitji, rxuzicalitilii Ei ritEdcitilii vorbinl
t'*;1;rrtrrrr"
tJrin. c\cls?L]ea 1lllor protozirii cu intoraiii, inlcrlsili,ii, r'il, - il i:;ll'Ji',::,l",,nli,li"'.liiii"lii
" ' ""'"" aMr'g :
ruurr rlrienln'
- ii *iU*t,ri*:' ;"'h d' i'pus
Plo(rarn d€ slimrrlarc a \orbirii dupi slrte,mulPORTAGD i;il*iif;rri'
jlijilt;Jf ""
- S1'rrepelc suncle ,ruzite.
S:' '1 tr',o .ilJl! ,lF d,,u.r, rr,.i uri.
Sa' r'cpelr) dorlil sil,r.lrcdilerilc ir iooul vocal.
l-i.t*i;ii ifili' "ij;l;ili"
-I:lil.;l'i^;,,iil'''".'llli:Jl "'ii(ii
rn
-
-
Si rlenurl]r:rsrii un obie{,t Eau o pcrsoarr:rprinh-u[ euve,Dt. - "'li 'rei
.... rii ..i nr.ri }Jutirri
- S1i a'ai(' sau sir,dcii. ol)icrtr la ccrclc,
- lli
',,1,1"",:'. iln^gi,'ii''1i""-o!urt-rir' a'cur,ri
- S:r r\( cric cxxnenzi simplc (1)rl tc, Vino, l):i-r)]i).
- iil , r ll' , "",r *a
' ,i t' r ' .r l ' i r p r r - q --F. r'
a
- Sir, ar'atc tr'iriilo dir scbemll corporald,. . ..; .pure rr-chrf il'."-'',i,ll;,,,u,,,
u,"n......
- Sir sj stuni lurnolc la c(r'orc. "",,i, l'i
- Sr-r,rirsl}rrndi la idrclyarcl], ,.Cc i rstag" alcnurniud obie,ctul.
si , ',r,r., r I i , ilrr. - :1 ..",, "."lll
l:lil.l.i:,': l"i'illi,li""'l'
uccd'rn"Ltc
-'i,l J;'r ta
r,,'.'' 'u'iorc
- S?i (lcnuu{'asoil auim.dJclc(n onornatopee. ':,,-
- Sli (rari mil,llr.rrc (iiDd o lede.
- Sir,riipurrdii la intrcbiri sirltlle (,u J,Da'J sa[ ,,Nu".
- Sil conrl)ilc r1ll sLlbstant,ivou urr adjcotiv (pd,pusamarc, mingen

- S:! rsocilrzc substaltivul cu rrcfbul irtr-o propozilie sjmplii (Fat,


lat)ar. eic.).
- Si loloiea3ci .ldverl)0lc: oi{ii, ftcob, afa,r;.
- St't ({Jlnbirre doui, crNjnt(. oc eriprimi, poscsie (ma!ine, tata).
- Si {oloseasi:il ,,}ir" irr Torbirca sporia,rir,.
- Sri lislxrdi! la irtrcbarc$ ,,Cc fnce" pentru eclivjtitii simple
lfr)l0i;Dd jrrDgini).
- S,-r,rirsptndir, la in|febarca ,,ttnde?".
- Sir d|a mr,i ull de un obi{irit ci,rd se lolosercte}hfi ul.
- Sn irdioe iuaginoa uri)r' obiccLc {loscrisc I)rirr fune!,ii.
- Si folosoasoi,{ormc dc plu$I.
- Si, loloseasoir, tr,ronumclc pcrson&l ,,cu".
- Si {oio-{easc,'r, citeva rcrbe ltl trecut (a }lec&t, a lileut, a fosl,}.
- S,i ]r]lnir iDtrebaren roe este!r'.
- Sir. I(rllriieascirciorect: eu, nrie, a nea.
- Sir, t(,lo$€asci!noriuJri iirtegmtoarc: juci,]ii, anifirnle, p[65rj.
- ,si, cunor-\o:;rnolhrDill): itrchis, deschis.

108
Prit unisiune ir surnte -la Pro1ru larer tluDetiul
-,|islnltu
pronunlie suretul deficiiir est€
'1,,1,,;i,*..1.il:*"))i:'lJr_,"
t'!:dirtol,l,, locul sunetu- ir
yri, ittlouti're tie s&xdte (Ilaralalia) -
.(,rect se tronurltir' alt sunet;.
'iili':,,,i;"1";i,i.i;",''*" t.rlburirilela ni-.elulpro-
cut'i(e
""p"in'1"
tlrl,iiji unor ,rr-ri" sc po,.Ltc
("
n.,to clasiJica
clesiJica
iii l..i*"tt" o" *'letcle zIeclatc'
CalitoluM

TER,{PI.I DISI,.ILIEI
j'rii':iiir,l;,"
""'-i,irTir'i't'ii!:i!#:,,:):i*:i*'
'lislalia

j' r;i^l
;",,o; r,
A. TERAPIA DISLALIEI PERIFERICE
--!,,::
-t i,,i'"'i p:
:,"":
;,:,:,:; ".t
i;:;,il
:.::,
:,,.:,;,,i':
l:::l:1, :I;li"#'l,llll
:.:J;l',llT ";,1,'..
# :1,i1,1',:i.. ;
:,::;',',"
::; i: [ y
:: :j::: i, _
:;"",.:: -l'
ii]l'..;r
l. DEFI\l llE: Di.lalic c.lc rull,urarca rl. IrorI rL, ,, Ji li,,i,:"'
-',',.:;,:,i:'i "'.i - "nIil,,"1i,.,,,1li,l
]l,ill^,
i' 11'"i.lX',i, i,, ".,"
rr lii ularF) pro\u, jr'.1d. arc,riuIli urxrni,. sau tun' liunrle .t, ..,.., ti 1","'';e""'"".
-' :;;,'i,,,'' -^r"
-''11"' or' .n rai'
rn
"
[e]or lcrifedcc alc rorbirii si care conNti ilr imlosibi]jtatea rr)lir, r,l
corecte :r, unuia sau a r ai multor suDete (combinalii dc :L|r ,

i4ii;;i*i" il
ii,,t,,"'
i r- r,[-*'
i,','r *i
1,i:']";
2. TIPOLOGI|T
5I Sn'PTOIIATOLOGn 'i
A, I)upX modul dc afcctar.e a a?aratr ui rerbo Inotor':
- ilislali& organid, dator{ti anomaliilor orgalel{)r le]it,.j ,
ale r_orbirii (in cazul surzeDieip{)r'i{erice,aI anomaliilor alc fta\;i:, j,
iliLti, lirnl,i ti bulrn p,rlatini);
-di*1oIid, lIt,ri4, t,,. ,laroriti lun.lionirii dotcctun:,..:, . ,,.,
=*ft$;#a6f
'u, *;i*'**;
**+ii+ti
ratului rerbo a,rticulator (in cazul atroliei sau al ncc_\er',.)iiimu-..1
lor limbii, buzelorl vilului palatin, al traseului grelit Ie ca1(.i
curentilrl de aer e\pirar ni al neildemnAnirii ,qau j srifj(jieritri , :i;rtli'ffi
dezvoltarca atenl,iei auditil'c).
Il. l)upd, gmdd de ertindere a diBlaliei Gtumiirnl ile n L,l,
',, ;'
.,,.1i' ; j;Jl,l,*l;'
ll:1"1" );';';'1":'fi;;l;'1")li''1
;,1)l:",T'
"
',,'r,;4';
alterate) :
- dislalie eimplil suir parliold, ci,nd este alectal rrn iu!.r . ix l1t tut
l t I et ! t er c
- aLhl&Idegefierald sau rcnpler\ catu:l surt alectate rnai llrLrlr,

C. Dupi, intildcrca $ struct:urallra fonemului alcctat:


d,isla,lia su.netelor,la nivelul !rcnunliei sunetelor. ix rrTL I
g,yirn fi;:iliffi ;;
Ii Inu4l ,!" ,.' l i i l1l

Jlii;;ii
r rr linrl'r rntro 'linti ni tult'ani de tet '
^, Bunetelor pot exjsta umlltotrelc
diBlaliei lonne de tulburare a pr,, \ir Lnl iimbii !\i rr(:rsNr;
runtriei lor : ltl
lr0
-"ilitntin,'t l"t'tot. .)l acful .F .curgc pe !:tr1it, .,., .,U
pi.rlr) .Ju po u..ingrrri |rrlF: - *;/".,,
f,l'/'ii1TTL1L,l1$:i,;"1.:ril,,ill*ti' Jff i'*i .fi,i:J,iti,.,1
! n x , lo . . 1 " .i , . d c u n l i n t o c u i r rd A , . t " , , . i n d , "ff
o t,nt fat. stqt r 4ht it r l t nt , r ol
",,'l
3t , ir ! . iiuhtrt;"nat tut,ttt ,tt.,:
-kiln lieDul rl,.idfnt - rccunoscur iluli aspectul xrrrl, r11 ,;,iuilinii"i
r. tx.iri.i.r' ii .]|1,.^r'iori .i ta.:, tit,p,r i..ir?,r
apruJ r tF In,nrin to ".,,:
(lcut ,l signalieclor i
tF. rrtu , u ..n . r'trxl roartir,ndlirnLii t,, nerz, p t|r..h,txLIc.,
- disl itl sJorditoate ktLio-dr tlld, c6,rd hbiodenrrtft, ,,,$ o(l u7i r pF 'r . upr nlr ir loar le I nlin. i >i aFlul i. . o r lir iI r l r J.
proDunl:r1esforiitor; l rntrrl :1..au . . , 1 . . 1- . . n J) r u, r unlr , . I nt of , lp||t cll . r |xl lin, i, , l
stunt,1t1-int .l )rd"'al (distalii nazalii), lrilnd sunetele s r I,,l ir, intle {linii. - ,
runlate nazal:
r,.tn,i.t,.tt t;-,Jl4 t"t.,11. r ,.,rf" .,.,,.tu1o (l.,N1.ici:rmul sarr rulburar,earle
lrorntnlie a lui ,.n',, sc d!to
.. fror ,.t,,, ,.1 lr,,ll(' lipsci.rle dnlati r.articulatiai, ci,n,i surr"tul"aparc ..,r i,r,
dir lxt urilc Ii,,,hi:
', fi' t"',,ilr- rir_,4r..rrhliI|rbii t:, J.u, i.rpn
,...raluc;tmul rrkj", sutretrLlcste ptonu4at ]|ril1 \itni ,, ,1,. rr,. l,,I.n || ,,,||I t.,r ..n I'ur ri ..1'. ..,1" .i",,".r ,tri ,u,i ,.,,,,
r_ilul1ri; ,.hirr .,r,r...
tl).s;,Jtnati"-,l,. Ur r,rtl,rrr;ri ir nroruntil lr_ri.,., r, (.:,
- rtn&:is|tul ..-?rkir", rLrnetul e lronunlat lrin riblatii rl(, ,, r , , rr. . i.
lo, ul i gr,.ir ,t,. :rrri,.utarc.-
- tut"-i"rtrt ti CUot tt.,t$,trjrjhrd,iit. .uI. nro,lu.,. r, 'laru|2|F
I'i, r.r ilur.. lui liI::unl ,l- Ictarut rl i ;
rokrcitn|l .f&tinlitL . r'ibre|,zir, peretele I:r tgian:
-r,l(dsnrli rildl,idl, oblinut pdn yjbmlia buzelori
- rrlacisttu.I hilutcrel lingw,l datorai vibra:giei ambelor I rtl
lalertllc ale linrb;i.

:]. I'Onl|E (LINI(tr" in fuDclie ateoele tlci zore dc arlirL I I

,{. llulburirri {le }trlulltic ilr pr,inra regiune alc articulare:

I
ll
lr't Pittist'n.I (alrerarea lui ,.piJ)
bl Letacisntnl (atterarea lui J,bl,)
tl f,Ittltrcishtul. (nIlcI.Lrea lui ,,nrJ'), esre alete ninit alt i, ,
{ici€nla inrhirlerii l)rzelor la IIoxuDtie.
tll Fit'-i s,,,tt . ; .it,,,; :r,t1.,"pr"rnu',,'" ln.ia il,Flrrl,.,,, ..
dcnt&lelor .Jf" si .,\i' dill cauza rnalformatiilor buzei supcr.i,,. ,
(scul'l;1")Jalc inciriyilol superiori (rari sar ljpsuri) sau a progr,,,, ,
Gnuiciturx dcschiri).
B. Tulburirri cle ?rorurrlie ill a doua regiune de articularr. ],
l1l,.z.nihri prit, :,r.i,li ,l.nr^r':, ,i rcgiunm m"di,,l,rlrlal.,. \ ,
linrhd F.r,,,i r i\ :i rr, .tihr' olts,,rI,ir \i. i n a,.ca.rt logini,n.c 1,1,,, --.:ri tnal i .h uI I oh[ . - dp I at . . ir . Jpdr i. . er r d in, i. i\ ii cuDcri, , f i
iin,ru'Fd.,,rlplp.. ...r1 ..i ..r, :idiu atl"rtiritp toi apr,. r'urr,, ,,, It' l ri n l . r,u zd r . Dt pr i. , ar i. t ir r ba pAsr r . azi pnzit ix, ur . , l, i
llu pr,rlu,or,d lui ... '1. . i
.urorul
:
Ieta(isnr esle aleltul de lar colNti! in altemrea.lui ..1 "mis esle rpr,,ane do..r..:
^, oclluzia cste m:li posterioari,. Di - sigtnelismut-cacu rima,li:t,caldd limba e_stepozilionati grciit,

il
cu ci,L ngand cu rar{ul partca median?i,, palatului.
112
113
Dintre t lburirilc ce ilpar in ateasti a doua zodi do nrlir rrliltl
.tcrcrn,irirr" O" i'rn, Liouare;,lcfc'ruoaaria \riluhri palarin.l:r' l"'rrr
' tarinti'n. ek.oD.r.i in prud,r,.o,.ea
unui ..|'"
riDrl a"r'Lll icrp lr prnrrun{r:r \r'rrrr"rr"ri ;:",::;ililJ,
-*iant.|!isi, t r,':d/. totacisrtul na,^..1,carc apare ca ur hiri,it (aerul iesc
Drirl nis (total sau Parlial); Irr.jl
' -^;oa,aiivrral 'i"r;ir";utl sur''r'le form"azr l" t*r"'l' ;,-
ie'o pe '
a'el"a:i trdzal 'i "r'rl - t,'t.ni.et tt. burnt atxt., I,rin \ ir,rrroa ubmjil,,r :
r;;in;"1'li )i aplul ';i.
'-siln,otiuli|[',ri".1i",l'|"u||.igjnall.n| --r'nn.tsntttt ttt.t41 ntlt narui,n llvr
"".u,i"i'",i llrin \;t,r:rrtsar..,.iJ
lr ||rugini]e lrl'.rale |)lc ljmui:
r1.t ..,rir,.i'n rr.'"r ncznl. rli'r currzrrarri' rdirii ni per'1ts1'lr''i'!r rotu:hnnl linrudl, xerjblaxt, rlin(l ,,r'J este ijpsil (le sorori
'' . -
- " iq',,',ii",' ,t tni,ith, itt 'rrl Ii lrr"rrurr(i" I'rrri'il
l
"''l
r'rulr "1,i!lnra. .unPrul ..- ' rr alrr c"r''r':'rri irrr"r rr-\'|i l -, t.nti.\n'tt.t!,.i.rg;tr. I.ottu- prirr !itta(ir t:rringetui:
- h n , h t \r ttt.ta ttt,,t e ,t,t h tt.'tr r tt- \i t,r .!r .ts. \:.l tu i
ol-fot h d'c.l L,i\tsI'c |lIoou' 'i l'r"dln'fl"/t'ifl'li. '\lrrr""t , ljrrlu. !r i I
lllin i | | .l Jlul din||. . . \ il i- i par r . , , l", . r er ioiI i r i, t i, ar r r I t inr t , ii:
l.rirr irrto'uilcr lui " ' u rtlti '4nfuari:r "r' n. t hut t t lh, r t . 0r . o, l . , t iulr _u \ it , r a1i.
I r oa . , u : , :
r - i ti rts r lt t t r t , , , t . r l, t t j l, . r , r " t ir nbr r I it r r o: r 2, ., lai int r e ( li i.
ll ZiladsnltL cste nodificarci hi ,,2", cstc (lesonorrTirr' ' '
srudi, l l i ur lJ r , r . r I ir "l Ll. i i, r lur ip1lt , ! r ci r r r t t r ulir i, ln pI o, r r r r r ie
,rur
li l)ercchea s:l. t,r r|\ I e, t r \ - , l, nr lt r la, . innele:
(ictunerea lui |t", fonntlr rl'ri I
tl DPlorniifile dfli.dlclof' l ,tLtLl, t , iBt , , t t l ld, . r t , t r . n , . , I i.
"uncr ul . . r , . or r i. ;
ti,.i". , . , t it ur iat , i, : r r l r "r ul , . . . uj! . r o r , " , , , , r . ilc
l' r'r .l otnt' tt t , ; sor t t l
lr' lrnerul. lL bruaroa lrur'rlr'l;' I lui r" '' da"'ro^/i " l r' trl ' .. dar r ur r . pal iul c. t . r nguqt r l, r uncr ul i. ^ipi, . r r t c. ulr olir : , , . : rr
Iur{i rlr' :r ir |
rdre r-Irc6l. dc:rul dc purprnir':i)t s'iul rtr !r'' 'r ' 'L' ' Io tbd'hir nul / d: / / . ] I , r iu. p, r n. t acr - ult r p; Do calea ur zr l: I
ilirrrr' Fl'
hl lttP.,tt,o !rcpatntdt't". ! \i J r 'lilct'nlh ' "r' 'r ..- l otuh. t t t ; r nuI bilt b; al, "it , n . uner u! . ( 1t s dFt ; r . m r l din . dr r z, ,
rI' arpzat c t nt r r buz.
i , a.-fccrul .,oot , ..r" o're 'rrltb -'i i ' 'l' 'urtoni ;
rliurro riinti ts Prehrtrr'-: "" l .antb no,ist ut l ipsur u sit [ : zr . r . iud loncr ul biD. hl, i
-\lt, nirilc lor apar.;otl di'rrrrlr Mt (ra} rar{ nux.t tariDgiarj; ". t . ,
rrLldts!incJdb),ori ncluzi. url r' r",lil":rz;'lirr'auza:nrrlrrl'rr r"rrr'
fi.t ii tare lif'prrc. linrl'r c pf'a.ridi"ri , . hn'l)'tnristuit i;,ati,. trit^putalot,.ind prrrpx Fusrtsrjoar
':rci lltirr'lL., ap'olricrloi.axl?rlarIlui ;i ar.ntl errri.prrr.e,ji rLr .uUcr
"i', ^fI irnl buza .rrp"rioRrr 'r' ri'1i'i 'rrrr'1ul rts'' r''r rlrr "t
dri! t,t'rinitu]' lui ,,L" i
Deose;bireadiutre ,,s" lsi '.ir" Nesinrle lnin curertul de 'ror
cste {:al(l- . . pd, ttlr nt lt nt i: h 1. . , r Ll c, , 1" |lr ei ht s. \ onle, . uu. lut . . l. . r , ul. r r 1d
la .,s" estc recc li 1a )rrl o,rri l ru l, 'r i" {uI l. t t sl. r iilr zuun . a dF . ulic t ali".
FiAUliri'mcl. 'rl"
lrli :rrrrl lx tcl ':r la ' I'F a'r""r""
Idxtc
,,rr,",rj'-".i].,'.1,i' '.1
c1i" rnrr'""..r" ^i ." rr' )i por{hoa lui 'r'
I . C. lulhuraril" du ettslur rliI c.n d._a trcia rpsirrne de arri
|
..q,. {,. rrrbin3ri,ii,rrp ..,i "i
tirm ca.ri suretelc alin care su t coDlpuse'
.i ) lrpz'n1i rrcclenir lurrno oc "
lli;tl'.n1r:'.lllt
iil"i;l'j llli."il':l:ii;ll,fi
i; J;;"',,,f
;;,,"l ;il:i"
r' ttu u o,luzivole liIgllL'-rlenra!,..
' Se p,,ar" nrcu\ioni rtrrilia Fun"_
i1 1.i 11 one'r bi!cl 'lr' :rrr:' rrldrc tl'rr :i 'olo";srPl' .'"'r' " lnhi tarurirar..h ta ..e ii ..c. r..,.hr'.i ,.gh. ,.'i.ind i.i,:;,r,
ilL I'rlr ' r:,r,.r ,1" pr'orrurriici prcl'ahralPlur \ rbrar'lp I
r r! ierului c.t" trarte marc. "i,r_
irr r'rod rrorrrrl. ur"rrrltr{r'lrli . 'F af'' rrreaza''u \urlrrl lrr"l"'
rr'li.,rl
'
11' p:rrl.! anr"ri"rr,':r Ir'rl.rulr'i l:li'li foarlF rt'ull' l
l"r'" _D..-Dislaliilevocalelor sulrt dest{ dc rarc cin^il ar:rzd eslc norrDal,
-' :,:,;d;t"', /;d/a,//. eLi,r.l,ridr prrr' rpli,ar'.a \iriulrri i]rtitllndy-:1. ln cMut 1ul)ur6ribr ateauz.in C"""rrt;-s;-;;i;l
jllterrlredia,re -$';;-il;
nrulr 'r.ap,,i ;i iatul palarirI ar' \ il'rcazi:
areu;tii
, il;l,li,H"iJ"J;11it
ir:"t_";.f.lirleri
-,oitrtis,t,tt ut ln"^tt 4t,tr'int. I'roLlrl' l'rrrl S( sornralcaza .j ,liti,.ulriri jr, proDuDlar.eadiltonqilot. .-:r,r
ralrriin
u"""-- ; .
rrnngrror'.{r l ot al F Ir'f.erji..prcaral,iile prin pozilia runerului u,n;..
|on"i"rrrl dors&/,Dro(ius{lc lihraroa piillii do'srrl('ll liriilrl
l(i olarc fie hipoacuzje, fie anali^zadifecti.oasi, f.""-"*ti*i.
114
i:'t:j"':iTx
,",," J,;':'x[ril,'iJ;$,
*:Jll:'lJi, :;l,;;ili'
S;',i;]l
liurr ln cailrul vorbirii rellectrte se umrii,rescaccleeli e,kirDelt€:
\''{'s
i''rr:rrii - pronnnlia,rl,ln.etllordir alfabet dc da1,aaceastaalfabeJul
l,rorlurrtat rar, ia] copilul ropetx liccarc surcl;
ii;*']ru lir, ll;1.;."lli'.tl:i'^l".ll''r'ur, - ?ro \hlia, rcflcctatir a Mor curinte, care (jonl,in sunetelc
vate ca, delicitarc, in loTitii inilialc, mediane $i lirra,le;
- pron hlitl lnlot serii de crilinte, care co4in grupud de cor1-
./r.Dl-\Gi{OSTt(tL . li grl1])uri dc r)calc li rcletar'ca acestora de (:irtre oopii.
l)i[ toate acest(, plobe, precu si din co_nlinutul fi$ci logo-
irr rliagrosli(area di;laliei lelilc sc {or cl.idclrtil| Ltr'r':'"r ||1', terapeutul ])oale cridortia diagros{.icuLdislaliei l)dn aualiza
'c rtrrrrrtiei sunei('lor, grupclor de Hurlte lsi e cu.rirtelor.
rulrc(iou^r' a l"r luni'-arli' rrlir'rr"' l'r)rdnil de h prjrnrjpiul acoesib;lit.;,tii, ihstlati\.ititii clare
a) Uorlul d" ^urr'l:rrr'
rr'l'
r""'
*:iilit"'ir[iir]'
U'fll*TSt[*',s,,,l,l*',1'i
lr irrlagine, prerun lsi e\enplif;c;"rii urroare n fol|rci {lo dishlie,
,r|Iltiun un tal)el clr (iuvilrtc in caro suDetele se giresc la ill(icpul,
rrijloc lci la sfir,sit.

,:.": tll"','",,1'
iilffi:il"ilf$i':ll, i,l:":lli : : ;l
iill'"::l;:: lltoDELDE Lrsr.\ DD otrYrNTu lN r)rAcNosfloAt tA
I]ISI,trJ,IEI
lrtirir'ii'i:iri,
"li,"llliritt,,r'"1
:";i"f":"l.:l,**'tl S kelul Pozili,e de PoA!;c

il-$-ii,**l,,** r-irit+r r;
i''
i'i*lt;;.
nijt)ti Jin td

j",-#j';:
I#i:ll;j** m,i,'j;
!'i'"'i,,,,,.,u,-,
i,.",", *l'i
"rlllill,';l";x;iil"i;;:':';: loc
bunio
si jn \'orbircr rotlectatl. AstIoI,
ca'o i :;:
:" l ;ii,.i'-:illi';L;,lll;rl:ll;ll.li',ll; alun
'n

,l;*Til$,:t:'*
melc l,)rc

-t" r*lt-if+:r-i'it
T'1:'li,
#+i, ,, ilel ' bine

mar
hai

0arii
:il'i,lril[],i''i:rlli::rll.
i;l;,jl:j;i'ir;rilrrl*.rr,ir;r
"'
il,"
!
indesat
ptla
uriina
flrp
;lilr:
.'' ":,111*:""'Ji;'''i*' lii'll:i,*jr.,',"Jqi;l);;l[ :fl;;l, apa

":ir:i,li"l,,:i xi'"'
oltlu|:1 l,;i;il' ;;
; ;',' ",, bLlLoi mobila

n,'r.'riree libcr; s'u i


irr!'a9'r'r

iff,ilil,
Jl""" "' t f 0e
i|im:L
afari nf, but
," "."Hii,ii'i'$'iiil'ilr;l.ii::';;'li',;;l' movilir

116 tti
haira AhiIe
trcallr hora ahtr:lt
tal)li! ullr
lrrptd haita
l,oulean
rl rlullp llii.
degel po(l l,i
caict
noapLe Ana lr ulei
slipttr ci
l\ ae
l0r (:l.l
fr prat apruapc
1eu lllb;n:l
Pclr{i
ldp }olnav 1r
gar iL
sr clirjrci ti$.u
gar{l
})Ixf 1]1lr
(ir'irei
sCUmIi ascultii
roati draS astupii
f1 floarc
Iiros tlcac aIt,r
5t;cla albina coD,,rlb
li)
cl sticld
It altul mult, c[lt
luz cuI)lu
ziinlbitol' Ir ?lastic
plasa Buplu
azl irle gaz pia ta umPle
ri}}adii,
afagaz
ala lra! il
{,t}lBCTTVD ton'\r, a Drsl,Ar,lrloR
rl|p
lrpa qbi?clit tI c'tlt,rt drnfu
tllle o!et lal Itr&p(t
d,razI
rll atteal)ti, funoaiterea (opilllhi (ana rez:r li
l. Etrpa plcsritiLoai c -
.lirIn,'.ricDt (unrflc\)
lrl!s('li {ixa:
- t|llifrrarrr n.g:!tr\rsrnr ur tirlrr ori

ci {aei - Crcarea i]lcredclii.


deget - Ir'ar liarizarca cu tnediul logoledic'
rningr
urget rigid -r r.,rr.r utr,i aliluLlir,i Iru/ili\c lrii
s gol igar mag. dc corcctare.
gheata magnel drag
119
I lti
- prin.ipiut urililii rlc .1r'irl^ rrr Ie)apip rlpg;]iul?, u rrrPdi'ul
Etapa ObiectiMle wnuifite x.r'lli.l, tJ.R.L., r,.r'or,.ilrirlrul, p-ihulogul 1i l,rilodirgnurli, F

::""4
- trecereacorect'ilii pr.in tr)lamti actionalealifeite: alc h ima-
9, Etiala 1,ert! piei - Drzyoltarca mobilitiliii ap:u.atului l rr' 1. l ononr l dt s lc l, 'n. nr la gr r l. r ' t i ioscli:
I(tnpie
I - accesibilitatca rsi {olosirea jocului ir torapia dislalici, in spe-
-I)ezroltar€:L respiral,iei (orecte:
^. la ldrstele uici Ei in aleficieDlclemai grale ;
- introduccrca ?crmarert:i a lrogreselor oblinuie in coote:itul
- llducalca auzului loncnati{r. oDllal de comu]ricalc (riorectiriri]crmanentc).
11. Iempie - Oblinerer sunetului (?roxuntiei (,) In ceea ce pdtefte nttodologia spcciljciii accasta se diferen-
rcctc a sunctuhti).
- (l)nsolidarca sunelului lor'eci : zil in ralort cu obieclilrle uDni|ite in Jiccare etapi, do teralie'
aIutroilucelea surletuluj irr si]atr.. uj)il cum rciesn din tab€lul utnitor :

I
a lntrodrrcerea,tuxetuluii| .'rL\irt(..
a T)iiqc tierfa sunctrLluila ni\ cl tt,,
sitIbir. Etupa )1(lud(lc
a I)ifel{)rticrcr srn}etrDlrrila ni\fl
de (urinte. l 3
- -tntornatlzarea sunet:ului cole{rt :
Dmilerea - I)cmorNtrrltia - Arralizll mirrcildlor alti
a Eriersarea sunetului cor€el iir Il, I
culr,torii.

I
sunetului articulatorie
- Sintcza lxivirilor arti-
a }i\ersarca sulelului roreclat iti
scurle tc\te! ])orestiriJ poezii, glri culntorii.
criorr, l)ror.e/Dc. - Artieularca
-\i'rl,ir'c i|]riel.nderLl.r(oretti. soptiii.
- Articularca
nof alil.
- A je atea fatir,
5. PROGR,IIITL TEN-\PRLTIC CO,ITI'LEX
- Articularea singu in
tat& ogliDzii.
A. PnlticIpIILE FI ftElOt)OLO cIA GRXEnAL,\ - J,lxerciliul - Articulotoriu :
- initatiY
Principiilc urxririte ir terapia dislaliei sunt urnirtoarelc: - spolltatl

r'c,tr.tare" pdrticutrritjrrlor de \rrrtJ dte copitul,ji, ,.


. , . Li - Ironatoriu :
I rpului ali g'adullli rl, i, .i . - imitati.\.
'l,.fi, 'r\i. trft..rrm alc nifeluliti d. - lrpo tan
- rc"cpcctar(a s[cccsinnii ctapelor ale Oorcctare, confo].lr (rl - independent
struct:ulile lot mai compleric foneticc in care se antrcneazx Brncll ti - Ortofonic
- Sonor)i
aplicarea psihoterapiei l:)c l,ot parourtsul aeti.dtir,tii
;
- contiruitatea actiTjtdtii terapeutice ilr fatnilje fi la $coa]i i - Sonori Ei g:raficfi,

120 721
ll. I, RC,GIrAtIri, 1 taR,\t.lit.TIc

di tsunetele apr0li$lf t), n. f rt t, |dtJ,tr;t '"':"'.:..:,:.1..,""


-
.!i obiedi\l e (r' n,:irit ? !c'(lori( (.':',l:.:.:^'.:.1,-
progrdnlrl
{:a loc rqimod de arlir:Lt-

- din suuetc calc il,f:l,l


}lr'imclc iu oltogonezi
2. ( orrsolidar Itxorci !,iul - A alizil {o e$ati.i A. Etal)t t. (\n)o.Lstere,r(Di- - Iliagnosiicxrer com-
prugititoarc rururr .nnaDncz:!.
- oif crortiereti rxotrico- tlerir
-kinrstczi(il Oollrl)lehrrc:L fisci lo-
gopedicc
- Difercrllje)c?r,sunctrltLi irrLrirrarcarre-
nou dc suxctc din gluln torYor'biri psihr)teta
gniidslnuhli frti t)euti.rc de grut fi irdi-
rn.ii in(Iolirt te
f idualc
- Difcrenlielcn su ctulLii
- Juc r i cu , ir:r(tcr :rdilF
de surrctc :LscJrril,lril ti\- la rncaliul (Lt (:ur..:
tare (se po1,folosi. iutro
-,qJtliza fi d;te.r'enlie ambi:rri;i tl:"r,culii! igie
rc, graiicii nicii lj funotionalir,r
CourI)irntir - Sorortl cabiDctuluir jocuri cu
pl1rlr\' pentm tcstarea
Sororir, ii gratid!. \ or'lirii, alfalx'tar.c jl[s-
trEtc, jrldrrii ctc.).
:|. Altornaliza - X\er.i!i!l - Aualizi :i sirtez?L{one- 3. o?trcr il(rcderii
nlatici li de rcletlrrt .[ in tosibilitiilile
lui rlnor serii dc cl.rrinl. prot)nt
(olal) 4. lla,mili:|dzarea cu
,\Dalizlr, .ri siDteza to rnediul cabinctului
rlennticil (s(jrjs) ;. (-llearca itr(itederii
CorJil}untrea t oNtruirea' .lu!i inr:t in losibilitatcN,
gid datq nlai irltr'ri tl! (orectirii
B. Etapa
rJr0l'u^tll ir alror . (l,-
L Dczyollarca mobi- gimansti(ia bral,elor
te\t" a tlrtc (1er'ril il terapiei urlrlin i ur'l,nraLi. t. -- gimnaslica miiDilor
in scris) recuperitiorji gate dc lirnbajli -' gi^rnas1ic..r,gitul j ':i
foncmat;cil t, vc )al gDrlnas_ a capului (a,plecanc
- Alalizr ticir gc)rel"nlir.
textului (iorrpuncrii rotirc dc cap)
girxrastica lor"icclui
Con\-crsxtilL - t-loml)nrre]ecu rrcolrut g'nmastica alxlomenu-
datl
a])laudlltul
- ln grup ' ncrHul rilnl:lt

123
122
pclrtrtL , \ - umflarea lri rctrl:tgfrea
a) tel)lia 2. llduearea rcspi- - lt).crcilii simulianir, a obraiit0r
gc em]il raliei nonYcrbale pir.lr,l,ic (e\ercii,ii (1,'
suflat) - inorelirear descrelrrdl
ICT€I
- oblinere{ nnei - Dxercitii Denim iti' ll
'(lnirosirca - i itarea risului
Icspiralii lungi, ruiie ll,'
lor) - ixritarea sur"iisoluietc.
educarca echili- (girnrastica la,bial[l
brului iutre ins lt),rrrlrr penllu rrr\ | h)
tarca irspimliei (lii, tricitirlii lrbil[L€ - intinderca huz(rlor
pir fi crlir.(li 2)
ftniiale (altcrnarlrr rr' - rotunjirea l)uzclor
spiruljei !e c(:te(1,,,:, - formare?Lunoi lihii ciu
rdli)
- Itxercitii dc lesDjrr lr, acuDetiroaullei Luzc (u
- {orn}flrei u]1ei rtahtta, atternr,iil
respir"alii diafi:l,g- cu su})olt' corrcret 1l!'
ma,lc losind iistrurncnlo r,ril - vibrarea buzelor etc
zic,r,lect0.) (girnnaBtica linguati.)
el Ant}eoarea ro
ol)tine]'ea unrd - Encr(iilii rle r61)irrrl , ' iri{iitllii hlg al - miEc[xi ra]idc ii . fit
tm respiDtor in lala oglilzii, prrlrL ni(je de scoa,tcreir re-
ulifonrr gind treltat e)ipjrxlr' tngerc n linrbii
- mitcllri $Pr€ dre,aPtr:l rqi
- o\igenarea ilnirt- - D\crcilii lil)c]e ir1 sl1,r, spre slarlgt
tc de etbrt alL,rcpaus.
- imitarea }lcsci,it'ultti
- miriret ca})acit,i- lixercilii libcr{: de r'('r
reslirutdii piraiic in rnexs irr
tii - rsicrgerea dinl,ilor
afari ii inir,untru cll
N 0 I.4. : .t)stehi,e ft ete Ni ! iil( d(. rcspit el i e nonxerbald 3d li e I i s|)t I t' lirrbn dc.
dc mi'lr.r& de 1tensic a @lodnci l)?ftebrd.Icti a bfttJ1i'r
Tnsolirea,cn me]"JlIL esrc o elapd,slrp?rioard. {gir nasU(ii lnadbu-
Itwinple de erctu:ilii de nspiralie 'nonurboli se gd*e,l tlt ' iNirilor lar[)
capilalul d?dical tetupili getrcrale. rnardi bulare - dicarea [i coborire.r,
:1.Dezroll.area nrobi- 1,ndcir, a rrnalibr ci
bilitlitii foro-{uti- - rnilchi sPre dlea,Pla rcr
lrul torii (c{luca- spre stinga alc mendi_
rra rliffir k)r ar- bulei
ti.ulatorii) : - Ini$cdri irainte !i irlapLri
alc- mandihulci
a) Antlenarca mo- (giDrnastira t)ciali) rurnegat ui
tficitii,tii facialc - urnllarea alternatil:r. ii 'ildtarea
obnljilor atrimalelor elc.

125
124
(ginrasti(.r, velolx h
Analiz?L forletic; |l cll_
c:nrilor velopala- tinit !Antului carc (rolll'ir1c
ltrnc sunctul de c0r0ct:1tr
- irnitarca tuse' apoi sinteza lui.
-imitarea ciscatului
- llifcrenlicre?L (l rslrt-
rri$ril.i (10 dcglutiLi( rplor srtr'{tedc cclc $'
- ltriiciri dc elimi ru| oIc r\i a suDctolol (lu
a tlegmci elc. Duncte do artjoulm(1
;rropiate (cle-r'ulst:r crr
!{O'I-l : Tonte aceslee r(ilii se e:Lectltiin ?rineht tdinle ; !': "]t siat;le cirtre logopc(t
ptn r r ot s t t t t i it tt s, ptl. onltt l
plpr it ii
t t ngt onnl lltuti,
t
Lr,3-.1 n pe litrir t'
th tr .tt' t r ' t l n?h* t't n"turnttlit tt trtrt
diaxi !\i aP,'i in Iruzitirr
erentnal,swletullti d.fi(ilat trtlat in urer'lo e. drca!t:! sau 'iang:'r), (tc
,,r:' csle inlr,
De eicmpLu, penltll pro.,.,i.otlitrs1l,net1rl.1ti la vice -sqrtjtn' cfe'r:iBd
xdntd (Nisarea lndel kg ti a gin osticii linguttl(i rlnr lt 'l
in interNitatc
ribt(liei buztlor.
- Dife)enlier|eo .u1_inte
4. Antrcnarea auzu lor paronimL'
lui forcrnatic - ;Io(juri alilcrite Fntru
a) Ilonnairea cal'aci- - Ilnitarc?) sunet€lor tlirl dczroltare.r, auzului fo-
titii de difPlen- raturi (ororxatotrl l
tjcre Jorematirit ir lst'iptir' ir ril'nr slrl
c&10lqi Prelullgii, drrt), h) Ieralna.re-
irdicatii.
lr) Iormrrca lcr- An,rliza audil;rir tL .rL spccificr"r
ccp!'er loncircc trctului (la ir(clut. lrl l. Oblix€rer, Inrposttuea su cnlr-
nijlo(i fi ld slnrtitul ( rl lui Obtrilcrd! izLF
f ii1ltului) Iati a ruDcl,ulur)
dclieitan
r) Analiza {0retii,i - Ilepetarca unor sillrl)( Olornal,olt..lP : - t1,.
(d e l a tro l l ,' z i ti e l sau surlcic irr s(,oDul(li- :1.u.Pl,egiil,jre't, -
inrlostftii crcrnplu :
fa cur-i;rLt, rilaLrl Ierenlierii coxs0alrtl(,1
sune!) suralede cclc sorore (rl,'
Barpelc:
cxeNPIu: la-ba, ])i ssi.....
-be, Fr-bu, pi-biJ ])i-l)i,
l)o-bo ii al>rI)r cb c1'. supalat :
olFob, i!-ib) ssii ,....
J - ScparuIc)" ilr lropozi(i(
] t {iuvintuld care corr tlbina:
L lilre sunetul dc{icillr r hirzz

i2i
rrl,
Sunctel. bil1'biale : PP,m.
pcotr-u,ljr' SuDchd .,P1'-llodul d(: tor-
vilrtuL: mare se ft;alizeszi Plin ln
rnjj chialerca buzelot $i lipir€&
tor dc dixti, alJaI rr sa tru
Neubiir';! w.{tiu qot 'ntro
buzF ,lanturi L'n'l)n'
1i\ 'ti
(' ir1 poziFi de ropa,us a
bfr s'nlclitl izolat, insi, imPt€
urtul Ift r' : uoii cu o roealr^ ia Pozitria
voc&lei ce Precedesau su{i
pentlu,,1" - cilrtti gr, cedc suletul ,,p". Buzdtf
se desfac sub prtiuuea
Itrrr aenrlui cxPloziY' numai la
- toricelul : nLijlot, t ll itc t, llll,t U,ti mea'
ohil-dnr Cuard{'le' Yotalo utl v tDre*-
zd.
_i:i!i.ti Currilutirnibi t rol|urlfrng1
pentru,,cir' faoexr : BiDrtcrurrntul rl{' aar ' ald
pc mtnn Sunclrrl,,b1'Mr)-
halciu
rlrl al. i',nrLat€ cil,e (a rl,
- vli',biula : ' rlurntli (,:r buzcle nu
eilcirip 'p
s;nt atilt de shinNc' Prc
lentru - {usrd ftt cc Biuueaaerului e mai slabi'
'Jf" sfAn iar coar(Iclc locale vibr('Ii-
- vai-\'ai z[, dind na{tere unui su-
pentru,,crt
pistolul: ln1 ntar+s icttt' ltriutr)r'-
poc trolul Lttingetui i cup'rur
pentru,Jg'! - curcanul po$tc cirnii cuPrtoa rarrn-
gcle logoPPdfllui qi rt rur'
glu-glu la Yibrali0.
pentru ,,hrr - rniigar:lll oa,nd a,est Drocedcu nu
ate $uc(fes,lJt reiau oDo-
i-ha etc. rnatuptcle, resL!€ctrv nu-
ruibut trart^lr ui. Petrl,ru
1.b. trlniterea sunc_ Dernonsirarea arti(inliirii a-t itrita, lognl)ed[t der
telor prir ale- sunctelor Erodel inBoiitir chirtc Bi inchiile it ntod
roonstnlie qi de exliniia clar5. Iatal nrcc ric buzclt ,1,Ptttrtur
imital,ic nodul ale arl,iculare leD- cu degetul nulre ii ariit;-
tm sunetele alcctalic iD tor pil,rii aude Pe ,,b".
dislalia perifedcii r
199
124
l'rin drlirlrrc, st, obtilr!, . , r lt r i 't r n{ir r q' - J'uz!
din sul('luL ..nlrrJ prir, r uf r r i''ir : ' , t r Llr l"t uL Jr : i
str ii.lrgcrcr, rlnr,rillrclol crl t ii, 'f r U int i'ir ii sulr i'r 'r "r r '
degotltc ir til,rpul ft}lirjfl. l\ ir L , L, rr \ : r r r d "l't r I dr r r
snnct r l . , 1"r plill r f Lilg( i
Sunetul,,,,". tluzcle .rlrri
irx.lise, lirir" irf.ndaLc si l, : L lr r L/ Li ! r Ller lu"r le -
ir r r i, ir l , r ' F[ / ut i', Lr r , uDll'
s(] (lcs(lid Inr ii o\t)lozi,.. r ' A: r +r
- i t '. t lliul r t $t r l,
T,iDrl),rre }lozilid 1(x,.,1(.i ll r ! " o'r . j l"'ziLir '- t r ' ld r .
c1' ulnrcrzir iDl ])ll.hit..] t ] : r r ir lt L'L , , , r lr r lt l' 1'' lr 'r i'
r )alr c ii,rat in jos. U,i:lrirl
libcrir trcr,clc'r :rerului rLl lnr-'-L1rrr:,rsrLllcirtlrti'c
rnri U in nas. (l) alell, \1) .'r)rIrDh1lrrzi!cu (i()rr\ti1ta-
crll.^surl i]rflfro fi .!ilr'.rl k'r i'il[irji coardL'lolro-
zi. invilrrca porncriLc tol (,1,..
(lL,ia dclronstltrtio si (! i ) r ( lr u
, . Snr ! - t l1l r " , L'r i\ .!oce'
pilul irritr'i l)r, ,,uri in$til '
..1 I)rorLunt:lt cll
de \ ocrlc, de l)r'cfer.itj!ir
rn(1'tind 1tI .,a'i. Se pcr- S1th tl':It: I ittguo- t(11111(: s.
(xipo tn(til \ iljlalia 0lnii
zuh1i, nrtni la logr)1j.{lii
Sxx. / t {/ , , s'. Bt lzch hcl) r l
r1n)i lr 1l illsll.si.
i. l) inc int insc, dir lr iii sut \ t
ilultn(L? labia iutle,le ,..1'' u. , t I , t t Li: ! t r ' r ixll'1! s"
'r r r r t in
sl'r i|, i t '. ir ! Lnr LL
, 'r i, I I 'r 'r r ilr '. 7i- : ! r li'L_
^Jurt,errlJ,J". Ruzlrl snpd; mer,zir (l{ .r LLllrgIL srm Lrrr
o,tri csLe uf0r' Iirii(at:r.
r er i: {l lr ' r . ut '( \ r r Lf S'
Poziti.L tilrllii cste ilnlnr:i
: ! 1r r l. ( \ r xl 'lr l, 1'n ; r lr ' ir lr
do 1'or{l('lc intre (,ar.f e
{ibr edzr'I. irlliltr.rc:'. sc r'r!
ircia.h,rt sur.tui,r|'.
fafo crL o (toironstlll't
I':|ldlrll rroale c di(rt, r l. t . ! 13 , , Xlir r d! , '1' - i Ji
ircbiziil.l coDmri.al iarli!l , : , r r ilr r L l! r l' r 'r ; it r Lt 't
t'c cllvittli('a nazal; i.i .,.li
lmcali. Coar{cle \-o(jalc ui
.i-ihlellzi. l)acir a'\l mr alil'lt' srln('
tul, sc irtr:eani oblineriin
I) eiN ilrrei acesf,[i sLL, hri ..s" i lerdel]lnr.
lrel cc]o xrullic exerfjrii
Su ctul ..s" ltrter''l,l cir-
buzc, crierc;tii th
Icntru rectcazir lininclu-s1r 'lt it'r-
r.slilalie li snfiat. Sc ol) torrll h o mitir distan(t[
linc pfin indtar.c sau rur- rlc cctttr'rll gurii dishli({-
c:lnic; in limlrul sullir ii
131
130
ur\or bomb&t:r! iar Iirfirl
llri, cel6,nd11-i-sc sir-'ri rri ei 8e lipcste (le girlgia iIF
alrepte priYift'a :l 0tl}ertlnl {:isiriLt .u!rriirri. Buz(l'
de :r"0rspre, degctul arltil rur N ilidiri. ]]nlaiul
tor. Sepoatf ft)losi rqislir'trr1 rmale sc lidi(I, curetrtur
g.r,{ ob}a,iil,rr riL ,l, gt t, lr dc ier eipilat lrece rePcde
ln[lr'rl a nr] l.r\rr ilfrur '., iolr!' limbii fi gingic.
iasi I)t: laterrrl, sil,u ie })Ln Coardolc Iotale nu vji,rt{-
folosi do i tanlg)nu' {ll' zd. invii,lar't'a sl' Ia(e-P}irt
l'.Ltcral). derton'ttr.a,rollr oqllrlon .sr
Iunelrl ),2". S{r t,btiu{r tr
Icl {..a ,,s", urnai {il-r di t)acii nr $ r'cr:ttltcr ic
dat:l, ac€ast.r c0arde,h v{, toatr inf irlr l)lirL derjur'l
$ilc f ibreazi.I]lttr arc:t \r dc Ia .,p"j ])ronunldndu sLl
I'rce lriD imitane simli l silabrr .,l)o" cu limba s(t)ll-
lsi Tibra:fja c()al1lcl(' r,l sii intre blrzc, ILpir;ind rrn
,ri" irrlerlabinl. l)tki so
Si{,rdtu7 ,,t'. \rti,'ularei l:' in{lfpirrli)azit hrrz.le (rl
,,t".stelat,n, a la,.s','L aiutorul degolol(t. so orF
erfctl is limbii carc $osPrj_ !i;n .,t" itllerdentlrt d! 1,1
iirfi ir sDat.l(i iIr{risi!"i1,n (iale se !-aLt rc(.(" lfcl)lil1'
lnpcriori.'iolul ieso txpt,r
ziv ti ru colttirnu. Silnchrl ,,.1". Orgrlole !or-
in!iitar!.r, sllrxlL ui (. ]rtai l)irii ar:t ]]ozi!:i:! sulcluluL
gr., ia debihl rrintl!], irni ,,tJ', 0u cxf eDti,r {loardclrn'
tl!1ir liind llli difi(,il d. vocale, carc sunl inchise lqi
rcaljzat ; se Un,lrelto dc lzl f ibrcazi. [ tenliiat{N ne-
sunetol(' J,1" si ,,s" inlr" ruhi exlulzal erl('
'[ar
car? llauzir sc s(iurlr.Lra slabi.
(tin c('ir rc nrai ntull lirrli Asllcl, ill\'llrrcr sf ldce
,ie obiiirr .,1 '. So cere (1i atit r)omind de h dctnorl-
pilului si! l.l,p(rs(ctl mni stratia ni iDritatia hri ,'t",
puternic litrrln pe rlrtolrle d?Lr,side}iviind dc ltl r(r*.
incisi$lol' superio , iar irt .lx tr. ,d ' :r fri,:rn'l!rt(i-
TJronrnlic limba, si tie Li ,ar",r ni fa,.1" tuarrl,l.
satiL (,u i!r1t'.rli jos. Tocalr nu .!ibroazii,iIr ifl
lJltndcl? nlvolal. : :il , ,,d" vibrcazi.
S unr'1ul .,d" se tlfri\r:rzn
ii din sunctul ,'l)' S(' lIrF
"S{orelul,J1". l{od l dc p}o I cdeIrzirastffl : r(' l)r'or'urL-
nunliir (.er, 1,':tiiml)a $i lir
lili]
rii:

.i
I
ti si l .rh forr atl di rL .I'
.t1)(,a,L' (bi ,, I'rortlur1ir n. lrt)rrn rr]ur:r.
be. bi . ti , da( ir ilu('fut rrrilit(n rL ,!,
" i (.al'e so adrirrgli -iit l r ,
in t'ilulri 1.' ,||:r. ,lirL,'rirLl,'
sj l ab0 al l ui ..{1" . i i i rt,, r "r i. lr ', . lp', 1
stf vor al terrl n (.1( rl r' L I |r ! sir [ 1i I ilnr r liiL, r lir 'r 'r hL
r er r r l . sr o ( ( n1! 't ut t il r L-
trrrl ri (c-\. b,!-dl l , l )c,| .
Sc iolosctte fi rli,fi\ i , .l S x , / l r / . . 1 . S c( , r i t i r . t , l ,
{ l i n s[netul .p" . l )i rr tr,, r iir ( l r le h l) 0zi{ir L. LL I 'LL
nDntr\rer urrui !ir' ii{, i lt,]" zci( d, 'i his( . l, ir ) t l) u 1', '
di recl .c (pe l )(l ti ). j i l | i ],1 hlr ic sir f i( i ir c( 'r ( t r li. r ir -
f lr l I j ir g{i: 1il1 : 11i'r gir ( l
l i rrl br hrl rc di rrti s{ , l x)l r(
gi, r si. r ( lir 11il( [ supor i( t i f i
()l rt;ne urr ,,(I i rreri L.rl i rl
I ndlil]i r r i, li( 1r t i. 1r : r s1i
S r{ rP tu,f ,,1r" . S e l ' f rdrz , ill. t x) i. . \ ( r 'l|i r u t r i'1rur xlr
]n'rnirxl (le lll r{a! 1i"ii t!, ir r r \ J ilali'r 'iii l) r r luluhr i
zi ti e x orgal ! l or' !ofl )i r r , 'r {r ! L ( . 1u( in( . hir h ir lr N
cr),i i l r[ ,,([' J. r\o rl c\t' l
zr1 t!' cc pri r ua.. i l r l i l Cor r '( l(li' r , r 'ir l( r il, r 1, 1t r i.
hrl llttl.r,till st ldsi ir i0s. i r N nr a|r a se l! ) . r t ( lir t 'o
S e l xdrL,,r' ,r { rl ni l l i ( ,1 pr ir r ir lr ilr r , ( ll|f i , , f lr r i
n$ul ui , r' rro oi rc o\ i rl .| dor Ll) nil n\ ic I r ( ; r - lir r d, - 1
l i r' ,tn l )uxi nd r ri ul r t! (l . St , lr t ( , . 1t , ( , 1li \ llnr lit l
i l tr:' rl u,r| ' 1rsul ctnl l l i se IrLl ,. cor t r r li lt 'r ! , ) r 'r r l(.
; - - - . '- - .
t)ri r rl cri r-ai ,i r d| l rr .,nL'
i r)terl rbi tl tl ur rrrfTi j i ,l , in( '( '1. 1li\ r i gr , l|. l! |l-
sr -obt
l i l nbrl ca l fnl m rrt" . zr l( sLr ul ( L( '*hin. ( '. . | lr
i l pi rurrl crr,z,sr vLrl i r,
.,1".
l i opi l 11]\l ze| utn fu d, Lir r l) ir ir l, ) r ur r r lli i ljr r
gftel (. rrzul l j rnd gr lil( . r 'r u gillil, r i slniii-
..| '
i nter' (LI]t,!1. In :rl rl oi l ,:, nir du f u t r r r ) lilii slllli, -
rl l z, 11frncdi er' .a sr fl | cc l )r] li( ni. iI r \ iir hr l s, r 'i( lir i'
Iri rl du I tx' r' l er' si i sul l , slr t c r col'|r slingr t ii
uflul l'r.rt rlrti, r ilnl r t zi {ul) l) r ciir LD,r l
r cr Lr lni. , \ s{f ( 'l |lLr ir s( t ) f
Cirnll srLnctrll ,,r" ('\1. irl nus, cr if i pil. t 1ll r r , ) a1, . . r
ti)cuit cu ,,1'iie c(rc(1(.:r,zi r t r lir t l. l n\ iL ( r t , l in iir r i'
pljn atir)gcr,n cu \ili l t m f lr {lf ( . ( . r .nr iLi r {ili( iLi.
lilrbii a alYer)lolordirlil(, Cu ( i1 11'jr ilul : u( r r r i) i
r r r iri , r r ui ( l( . r ir ( . r li. . ,

t31 lii.
I

plrctirre, jndepexdent sau


tn:i i { ti fi fi l j i . in Irropozilii. cu gula cat
mai deEchis[. Duli (e-
l ' etLtfl r i rvl i fN ren l uj ..f
l robui c si r s. rfecl LrfT' te !'a irrcclcirir va pronuu
o!erl .i l j i i dt gi l )r:rsl i fi l i l !a corect tsunetul_,,r'J'-Se
gx,rl i r. trcfunr :i o\or{ i l i i Doate fueco apor la excn-
t,ri tl rLL Y i l )r' an' a (or1' (l i i i i sarea suleiului ,.r" urrDat
l i rni )i i . In1' i l l arca se prl de.rlle localc fi i u(nnbi
dnfr,i i pl i n dcri v.rrc {l f h naii0 crL ccld:r110 lonenx'
}r'r'rLrrri,rr.r,r rapidi tr f| Suiretul ,,r" ar)jcal (Pr'(r'
p.' t11Lijrr srrrct.l or..1 ' :1rri nunlat, cu \irlul linbii)
,.r1 . tl cci ,rxl u s| i rr ' ,r" se obli c de ItL cei care rr-
S l . fxpl i (' i (opi h ui l )()zi locuicsc?e ,,r" cu urr .,r_'
I,j, fofccfi_a org{nelr,r pNr' lrvulal sau trlt, sunet. ]ilrn
l (.l p:rtrr(, ra pr(Jl rurrl rei l ]L crercitii cu cu\iiltc crle
cazrl in (..ire I ibrarca \ il conlir combi alje {1t'(ort
frl ui ti mbi i rrl sc t N 1. soale - ,,ler"'. sc Pru
,errl i zIr! ostl ' rj uttt c nur)ii cu ur iuflu encr-
" gi9. peliru ca buzele s'i
sl ,l rl LLl :lrarf si rl Il I cl l azI
) i fri l i h (l r' .xpl rr lli lr \ lbrezc putctnx"
sl i r)gx. pte\alal$lt : s,, .j,
lJunel,ele
S0 1{'1rliz{.r zii ri p:rlparcl ci, &, gn, ge
vi t)rr (i { i (orrdctor' ro(al (
i r i i l | rt,l | l pronrnl :i ri i srr Srr,|Prtl ,,f". Se ob1,nrccu
buzele utor rotu iite. Litn_
OLti no.fl i l ui ,.r" ' (l fri \-:11 ba ia forllta urc'i lirg_[riie :
di n..l se r!:l l ,zcazi (eri u' (i
rAr{uI ei rimine libcr, iru
dj ni i i cuhri si prol urtf mrrginile hteralo atnrg
Dolarii supexir)r'i Le jrrr
,.l .l .i ?L14" i n i i l l l p ro sf
' .rpi .i usor | e bi l bi e, l l i - ta1,ie.(especificii (1)Pildlri :
{,1i rrl {' si r vi l )rezo. -\sti (' l ,,Ridici limba sus". l?ala-
sc ilriluc|lcazri tirl moale cste r'i{li(2rt.
^ril'r'rrtex
\,ri ui rl ui l i rl bi i . l n (i azr coiir{leic !o(,|lle rru ribrcx
i rr r:ur0,.r" cnh' i nl {x.ui 1 zI, iar firflul de:L(,i'{rste
rl r,.1" . se real i zcazri f\(,r'
putcmic ii calLl.
ri ti i l r: carc cul ri nd crl i l rtr lrrriiierea se iace lrir iriri_
r,ri .itatra ,,ri' irritiat li faiie, irl laifr, ogljnzii Se
rlx)i (,u ,,re" i)r {'elohlle {ierc oopihrlni si r-ioDstale
lrozilii St' c(,r'c (opilului suflul de :nel te dosul Pil-
r:uvirtrclcl.tr- mei ii Be ce,rc roturlllrca
-i Il.r!Inte
137
1 ilr
buz€lor. Sc inten ille {'il
ii puirlltd rcpilul !il, e0n-
teodat{, tii mecani(fl !rirr strt4lxi uiani, rurcxl,ul d€
apdsarea latcra,li a obm ji arr cl d. ,\po j, la pl0nlrlr-
lor qi rclurjirea buzolor '
tia rlrplozirii a lui ,,(rj" sc
Suot o{rzuri in caro c no(x per.ccpr' caracter[] }uler-
6ari, sonda pentd a ridi( rl lric al culcntulni d0 aer.
ratful linlbii iD srls. PcIl CAter)rlatil sc ol)tiirc upl
tr'u..S'r inlocuii cu,,s" sr de .lt! onornalo!(,€ (,,]rap-
t{,alizqrzi stlir,ngclea hrl
z0lor r\i rotruljircr lor, irl
S1,lnr'rclr,,9e" tt,,ri". Ic-
lilnba arc 0 pozili('al)|l,
piatl dc diDl,ii tlupeli0fi crsitil. r{ecasi t()zilie t| or.-
gaxchr ! rbirii (::r, fi lr
din fal[.
S ,r€rzl ,,i!'. ()rgan('lc 11,f Difeltxta cile d:rtir,.l( \'i-
bilii au $cclcafi U)rilii (l b|Irl,ia cotrr'dcl0r' rof lrle.
la ,,S", deo:{cbilca Iiirrrl
dati dc poziria litnltii cruc Sundcle gulurttk : c, g s,i lt
e mai apropi:rl:r (le cerLrl ,Su,ttetul
gurii, pr(*um si de faplul ,,r:". La,a,ccstsunct.
buzele ti ttinlii sc tlcsr.hirl
c.;l d() ocosFti datd (oar
cal o rero !'oorla Qtc nr-
dcle vocrrlc l'ibr'trrz:i.
mea,zi,dupl ,,c'r.
Inriiar(Yn Hc va facc l)or \ ellul Iinrbii al,irgc pala-
nind do la sunclul ,,a", Dril txl, iar r.itdreira se ond -
dernonshare$ a i(iulzlrii leazii lipil(lu-sr. dc Dalal.
$i prin imit[re. Pa,lalul moalo r'idi( $ !du-
l)uceud o Drini, a {rleYuhi -sc, d€sparte (!a\ italra nx-
]a gur'tr li alta la larilgde ,ali! d€ {iea bu(:alir,.
sltu, r'oate$l,esuncl ul !,\t" Ir\'trialoa sunetnrlrri,,r"
prelung, pe,nl cand ilPstc se.tace !r.in deril'.rrc rlirL
trer€ in ,,j". S(. atrage
al€rti{l clevului cd vibroa Se prcrrun{'5,,t" fi iD tirt-
ztl ]ru uumai larjng€lc, ci pul prcruDl,iei se irnpin;t(
ii tol, maxilarul inferi()r'. limb,.r spre t'erul gurii t alrri
rslr'rrl€lc,,ci" ti ,,.rq".A0cF- se obiine ,,c" (sc tolose..tc
t€$ se to ucrzl I{ fel cii o Epat li,8au chial d(,gctul
sunetul r,t", specifici fiiud copilultri).
ev&cuarea e\plozivi a {e SuftIul ,,tJtt. Sc Io [e:Lzir
rului Si.inchiderea,pe caro la lcl c:I ditcrexlri
iuvtrtrrce pornelte *'ttfel fitosire$ Fpatulei: so pro
de la ,,c". nulrtll sudetul ,,3" ii 3e
impingo limbD cu spoiule
Eilovulva li ajutrt sd mn- Fpro fundul gurii pand
stete dif€r€ota do prcnun
ap*.e,,h".
tio ltrtre qirurilo ile silobe
di.octe de la ,1c" qi colodc B{6dl6l6 p^lolala : ch6t ail,
ls , , 8 " . gh?, glrd.
Sulrel,ul,,g" so porte ob- Srrrslcl. ,,clrc" ti ,,cf,i". Se
lioe ii pdn analogie; de la prooun[il, cu buzele ttlor
diforertlioreapa-ba, pc.be. intinse, margioilc l*torelo
pi-bi se poaie arurgc h
alc limbii se tiperc d€ inci-
os-ga. $ivi, isr rilful ei csl,o l&
Suretul ,,9! rc obfino si baza inciHivil(x ifferiori.
cu mijloa&e trr€coDice: im (]o*rdcl(' ro.nk' Iru Yibrc€.-
pi!g:i(t limba itr lundul zl,
gurii cu o trpatul?i,pornind lnvdld,rolr ac0Bti,r sunote
de {s ,d". se poruetto prir d0riv,rtie
Sr.r&rsr,,i". Chganele de h ,,t", fok,sirt(l spal.ula.
Yorbirii au aceoa,\ipozilie l)iu poziri?Ldc prorunlic a
ot lo protrunlare, suuet€- $unetului ,,trr ro cobo{,r[
lor ,,c" li ,r9". Difeledl,a \irtul limbii l* incisivii
conBti, in lozitia limbii : iuferiori cu ajutorul spa
parLea (!i do$ala atinge lulci sou sonalci (rle la 1(r{i
corul gurii, lintod I& mij- la Fhc-ghi).
loc o coutractio, prin csrc Sfi'|elale $he" ti ,,|hi".
io8c aolul expilat qi prc- lrin lormalca dcesl0r nu-
voa('.:'i, un zgornot c,ad(rle- nete F)zitia orgaDelor dc
[htic. \.orbir't' cstc ca fi la ,,che"
InYtrtrareolui ,,h" so lace $i ,,chi"r num{i c;i, do data
prin dernoNtrelie qi imi- *ce;lsta, vibrc,azi, coardcle
ljar€* lui de cdtro copil, la
ca.s 8o adaugi, prcc€doul lovtrtar.c.a accs[or sunctc
do a simti pe mAn;, curcD- 1ii[e scr,ma rte, porccDerea
ful d€ a€r expirat. af€Bt0r' vibmtii.
SBnctul ,,h" Beobtito !i ,Srcnd l ,,$" (lciorxrat Be
pornin(l de la sunefirl,,cr', cur'cct€ezil 1,rh ll ulluniia
trecaldu-l sprc ,,h". rapidi {i eD.rgi(i, r, Huuc-
Lltnd scest procodeu nu l,ului ,,d', urtDat inrediat
r.oule4[(r, 3e poate itrcorca do sunolol ,,s", sau ldrr

l.l0 rll
ploIIuDl,areanun(rtuluirrg-', inleriori li part€s post€ri-
uulat Fpede dc J,z"r a,rll oali! incordatr'lr r'idicatir
incit perechile dc corlsoir- ursol spre palat.
e si alciituiasdtr un sD- isrreld ,,r;" (la hipoactlzi(';
gur.sltllcr. grari)scpoate corccta prin
Ptoru lia rochlel(rt : 6: {, retragera lateralil !r comi
sulil0r buzclor, ti(' prill
ICI'( eperea cu }&llui[ a vl
rsfirrl1, .,{l". Sc o'btinc I)lir: blaliil{)r' pmd[Nc (l( {rL
(loHclridereagurii (le (,irtr lenr, in cr€ltelul (nl)ului
li mm li Prin atiisale:i snu in bilrbie.
Iirnbii pe pl,ru:,tcul butal Srr.lrd ,,o". Se rerlizuzii
inferior. lnin (le.qchirlera nrai Inarc
SuncIuI - {cotat Lr rri rotundi a gurii. linrl)r
hipolcuzi, ! ljin(L Ntrasi ir inlcr'iolul
rli la dizar'- (a\'ir:"r,iiiburale fi prin r)-
tl,ici. til(".I iD jur.ul gulii a a ilii-
Se eorect€azl pritr aqezu- torului.
,lrarPtl,l ,,rt". So ob!,inc
Iea prlmelor dislaliculli
pc lieptul lrotcsorului li priritr-o des(,lfd(re rni(i ii
apoi peprcp iul Fi,uliept : rotuudi, a gurii rqio uto:llar
copilul \a sitnli ail,ratiil,, luguiere a buzel0r, in till|l)
toracolui. c0 lartea potrtclioar:i a
lir[bii cste ridicati.
Dcschrderea,gulii de chct I'erl ru prununf iuea core(
0 urm, iar larfut lim!)ii rtr drlondlor ,,oa ' ,!i ,,cx"
trebde sd, Iic ulor r€tir" ^
monoftoDgali si rc{lusi la
in irteriorul ('aliritii brF
oale. J,lr" HoprorurliI, u!,1orp.c
lungit, lrima vocalii. ur
Bunatul ,,e" - afcctat lrr ma1il, dc cea d€-a doua ti
hipoacuzici fi la dizaftrx:i. apoi srticularca rnai m-
se prutrunld, irl parl,ea,aIF Ii(lir a celor douir rr)calo
tr.rioarb a gurit, (dnd \'ar_
ful limbii se sDIiiind, pc Gtuplrile de cantaant : pl.
rljntii irrcisiTi irriericrii. iar fl, ,1, ,rJ cr, g?, sc (tc. so
lartca sa dorsal;, cste u$or corecteazl prin lnool|D!i:r
ridicati,. plclungiti a prirrr( i con-
Sutrc&.il,,i" (la, hipoaclzi- soane lc€eti, prir) vo{'all
r, prelungind coDsorn
,,i
@,,'li'T$ll",i$il'""
'lii.'+.l"*.:$:i'
Hffi,Hiitrt ft*:lruW
\
#$rt;m;;";q*
j'-T,",:l*,s.1,:illli
:l"'
l$iH,'i
Hffi
$$*,;-"'*
'-#ffi
\

\'.". -\""-:.iruX,,',.1,6Y1;'"1;
llil',"if"'{ff
I
i
l-ii"'L'.0i" \ tt".ii,ll ;;ri1''.,11;;,.
.. tr Punete i II erocedccl".tr9-t:::- t"
i,ilfu;:',"*l-*"*
isttel :

trffi
deriYfl
S|rr?lttt ,,r" ie.I'oate
s
din ,,t" rti ,
q*",ir,,|;i",H,tTJ'ij,:,1
Irba "!a '

m};j*s._uu,lll*
isl"iii;il"lii'lll,i'.$l:
"''* \\ "'""t"""-*t"fl'-;"i"i
t.d. utl".:.T""I"1ii
l,i.iea-totor"
t "-
\
iillTtlloT'.l.rii*"p"""'
145

liat
"!

l
144 {
duli corcctarc{r_sur10tu lrl r
srLnetel(,.irl ortogenc ot llgatoliu
aprr u.irilolt. in snl.(l se tro(re
ortogcDezi in cc'f{)oiarcaalitlaIjilor r)o- la ;unciul s(rllor', Pc llL
linrorIe trel)uie acorrl;r,i criurca desox0r'izirii.S€
o a1ct1,ie utilizeaziillruonirlf le.
dcojebiti n1et.
ior'.,,de bazi ' : ..s,'. .,f,.
\,,i',i : t,q, L?.kri,i,ifi;::y,i;:,:,,:;:,,t:;il,:',!:;::i:i
:'n:;ii,i;:l
f;rr j.sr' lrine c(nrsot;rlrrfa
li.K,
(iliteazj, al)aritix (orsori- i* .lnl( uJlinlti :
lcr sorrlr'e ..2,', perc(hrjil - l}rontlntie conrorrlilell
lir - Prollur4re rerlR
(tDs0,rxrl r.s ' fa.iliic:rzj mlii .u logoPedul;
tparrlra (0rlsoanct s{nro|c - prnrunlie indePernlcn-
,.j . 1;r.
Ux r.sri l)ite cdrsoti(lir Trecelca {lo lr, prolrrrntiri
:,jDIn rl,aritir tuL ,,1 . nlodcl le cea i lepcrtlf,lrln
necesit,:i exer'{rilii (liferir(l
!:.t' l ,,.' t. iar .,r" racj a|a,t aleti}) arLi(iulator' cAf
rrtcaza (Jrlsoana ..ci'
(,,i" L,s'). iar .,j" tar:i ii ton()ticc fi orliofonic'j-
liieazn pc ,,Sj',(..(li.+,,i..) l.e. lilllilie,rcr, Dnpii prorrnli..t, mrdel se
I)upi signratitcle nrer4io (:orcomitentil realizeazi })rorfillla to]r
(.rnrlul!anl) corn;1entia sulctulul co-
nate se Imate ire(ic la cG
r{'clnrea (r)nsoanclor s0- rect, prin imiiarea lui srtu
l|,rts (,!1,"r.,.1 , ,.jr'', ..n.1 o mctcdi, dc dcli\are.
f.i. lrlrrilerca f in(l lrolunlill .suretuhLi
'i aloi .,t". ..'" '. ,., ' , ,.r'.' irrdeper{lcrlLir, 3eloate reahza sr nrdel)en
SI ..t r
I U tLnral l rtr sc
Iecupefeazi (,cI mai Ercu
!!t dent, prjn cr eculii tliferilc'
si i se loate lrcce l;[ erersalcn
indehng.rt.
-tjmp
rruplr (iofeclarea consoa_ s xetel{)r in stluctull r{l
nelor (li a cl enlu lelor \.o- r('Lrce (onlplerie.
cakr) se loate tre|0 La ro- Primelc erercilii d(r !rr)
culerarca grupulilor de Dnliare hebuie liicute rn
consorn{) si de rocalc soapt6, crr un rmnlm (rc
;ifort arti(,ulitor' Pe nll-
l:;Yl:.' ''lir.'fl,'.'
(.,pI ', ,,fl'', ,,1r"
.:l1t'; suri, ce se (ionsolideazi
ponul4ia corccttt' r soDe
ci i .),
,o:l " . r.ou" .,.tl t'
l ,a sunetcl e })crechi (,,s' ,- luld, se Poate lolosr 'vot{''1r
ali]l ce ilr cc mar Pulel,llrcll.
,,2 ' 11'!\
,.,s -.rJ
-.,-.,jj ',.,cc"-,,ge"
' ,.,..cc'
j C (i ',,_
-!l ge Cu prolurli:r izol|:Iti e
" ,,,r' ..1"'-..d",
" ,.1
,.1 ,,,v",.1"-..d",,,p"-
-..,1" . ,,p"- -. slnetr ui nu erist{"|jD r0r
..b . .,r' -..9") altc,at,.,
I lti 1|i
:
brr.e& normald, ?r,ce,atav:L l)cntr[ suoetul "s::
fi iaclD8 cit ma.i c;uli,nd (,rrviDtc uronosilr,lxce,:
qllu
IoBibil in dilerit€, combi- ioi. i a ', tr l ,i . r cr r
elii silabicej ln cuvintc
: sa-
gl prcpozilii d€ rjomplexi- - fuvilrte biBil{bic€
tate !rcgreHiv5,. su}a. stta' sotat
Ia,
:i. C\D;.lid-ar ea l. hi rodu(lerc,r, . SiLnb{r(lirecte ti invcrs.
s unet uln i suDetului in (cxeuph: Ia sunet,ul rtr\irI{, |"1i\ilal'irL:
se1.ll"a. tilaba! \u0rnc
sils,be i,i1 :_z\ ze1zi, zo1 z:d,
za, zr, azt ezj rzl ot. ||7,1 ,1.J
( ur iutt irLi alt lorrer tt'
so dflii, in Pozjlie rnedro
SIruaturi t etersibile lilr inleriorlrl c|1vnniu
(e)icrnphLprintru su e hli). Iilx.mplc : Pcntr,tl
(lc-
.lnl ,,2'i : za-^z ; e.t ze ,a .unolul ,,h" : soba'
bit. ellehos' soran, no-
ha. tftha, (lnbi ote'
- I)o|atorni (siLa,be (u
si {illii seirsi ex. : pen- D.ntr-rl sunetul,,2" : lmza.
1r'u sunctul J,s)': Foc, pazr, doza. roza, raza' ga-
3ac, sec, sosl vrls etc.), 7e, giizlrri cazan L'tc'
. Slntuturi sil.rbic. ctL'- ( tt\.irLtcin crlreJunoDrrLL
! ilf lir r lL lr or ilr r ' llnal|l'
rilm (c\. asa sal sa-sa sa,
Iil)ioripie llentr$ suni)'
ctc.). : drls. PlrsJvrs'
lclc :
- Sliructuri silabicc oon- ',s"os'dl}3' r'osi r'?'s'
ic'{. (lcs,
s0nr,ntice sau cu dif
tolrgi (er. : str&r stro, ..r.r. (,alr d?Lr.p'rfj salr
stll: stnt, strcr iloa, seilr rjn, cor, rlor, llor, Port
r[,u, pef. i cr, xi.t z'r '
,YOTA : I t t .,D i i t rtd tti . f ir . ,\ir,ltrr, itu, I lrl, tar'
r.t. ,ti r N , ,rtot,.ti ,. er r,,ar,t,
1t4:ti ot , r..r.iti'tI ^ .i t;r.t
.l zrdar' {2,'t, I'ofor"
!r fir. oxror'! pahaf, secQf'
!. Introducuea (1|Lvintr' (jr i)norrul in urnlr, to]orr satill e ]'
sunei;uluiir pozilia idliali, (excrrF - 0uviBte in earc loaemut
plu pentru ,,b": bun, deficitar $c afl6 Prece_
I )ii i, l,ct.bor, bou,bas, alat sau urm.'!t ilc o corl
b,rl, haD, t'ot, bec,beai I i, (la trccsl'cexorol-
"ri* mult distrcr-
pentru ,,fr' : {oi, tac,Iit. tii trebuie
folrJ. fat:l, foaia, fr,ce; ir{'trtani, clooarece oo-
liii nu rculesc din Pnma
14d 1{S
Hoal:.r qi ru at dc {r vo
elil,l I'ltnrrrntia ^ur _t]rr-
.ayd. ltr(crnpru: Dr,ar'
lil"r al, rt,Isuar,"t
]i-\"r[ple : gr utirrr]IL,.r r . br1il, brag:a' lSru!qo\_'
bror.sce, briu, Drnr
lr, fl, pl lt,. '
dt'?ig.
brinz:;[, drapetr
J_1,.. slurrc, sl:l,tc, sp:td(_,, alragostc, dfeg€, drcll'
slargP, strurr sl)uLI:{. .r,ir. arLrosraidrrun.
rl,iratt. .t,orgiu., .pi i!
ten, s],ort, stxn til'J s}}lil}l. - (_lurinte ir calf loncl[ul
(rBte UnnaI dc o cL'1lil'N
sp(i, rt) rl|, speiclr,z:r,.
ni surdar. (E\onrftlL :
?l i pler(i, plu:arcJ}to:r sDanar' sfatr ls(oili '
'e, tltorrr. Itilrr tti.riJ ptLlt. silarir, scuzi r:tc.)-
trti1. jn dllc tolerrnrl
alu rrle il carc f(,rlioi| - flvi tc
delicittr csle c0r$lalrr'
lrr rlirct, tii (sto irlter
{lar prirrrul ionctrr nl frr
\ ocrlici. rlixtuhi este sllDrtrl rr_
tlrornllu: la suDflll
it. (li{e Pln : {'a$"
taler cal}lr- ura"ci! lasir' pasir, forsr,
r':r,at r'Jxrer.c,l€re, lrln_
iaiir).
r'c, tlrot(lur fla, sot:ri
soale, [or:i, lriurir :r,ri,
Iafrr rlnleasi! cliI.:r:ii- la -l
Ier;cj1i, furi, Iura, srF
rub, lumirlare, Ilo:ric. ?rL I .n
]o" I
-l'O 1',i ; .Setncepe cxersarca 1tL cu.inte silnple, DLa*i- - gtruoturi 1er'ltrlo Yt'r(r
Iabi@) aloi s. tftcp tot nar hnpl(ile, bisiLatie sibit0. Dc c\e t)lrt:
{i pal*itabice. iar-Iasr (roB-sooet{f '
licr'l).il(f l,'o
ir, r(Fla.i titnp, .-\ir bar.er - Struoturi
grcrivc.!rin arlifi'-
rur, rurur r (urjnt. ,r! {EltcNLu:s s:l slrlr
carc se lfolruntii o silaulii lstrl:.r i-z-zi-zill-zi(hr l-
d:ltir,cste u I1IL{itAdc {iui.i I i_ -zidar zitlil el(, )
tc-coml,lc\e irr {ja}e sulrc
LDr_sc p]'orrrmLi rlc ril?1: Ditereniierc 1 . Diiercntierer LL Ptin ?:tqt:ilii.1i lria rtnt
rnulle (lrlriemplu : sc0r, ni\-elrl silabtlor pata!11.
'Ii. rpus, antleneazii. strnetelor
sos, sus,
de doui oli 1)(r,,8,.). Sc lolosescsilabc (lit'( lr
Cuvirrtein (.arelonomril ,ci inrersc 1n cazui tor!
erle preccdat dc o con- sonrlelor sord{j ri solrlt :

150 l; l
I
l. S(, tolosc"qc cxerciliilc de
l)c €xemplu : pcntru di{c- l.
l€nlittrea ,,t-dlr: Prcmrnlie r unor ProPG
atii sinple it c{re cst'e
ta-d0 I)rr.zolrtin cuvinte $ulle
l,e-de et-€d t:rrl deli(,itaf, la im'ePut '
f,i-di it,id rijlot ,ri {i al.
l)e t).cmplu Pentm su-
tot-d(Xl rcrul ,,j":
irt-dod .I()c ir)j. J oa,ca Jl'ant!.
i l i -;di liit-di{l ,tearl ifl iar. Jenica s a
Lu-du ut-ud otl}oalo to-do iurat. Jean e jos. ;toi{:r'
ot-od ulu udu t,ut-dud lii_ irc iucilii. Jclrita ar''
-(ln lrinl :i{lri-ri[ intdi{t i,r i, Lirri. Dn ijtazJ Bujor'
ll,,r l'r';iailrti ArL "]
2. | ]i felefiti.,r'ca la Se lolosesccuvilrclc ])rrL jit r,'njd. nirijcaz; tto'rt
nilelul c[vjntelor nime (r-ezi -Ane:sa4). (lirii'!r. AJrtorut nx.tt
xr'. coiu. coaj, ?
l}iomphr l1t, dilcr0rlli€it, ('irzut'rtt
Pe coj{x" l'c }nvai
(] lrrr l)agaj c1{].
scoali scoalx l. Sirntgrx' ( u l)rrt(ia {i-
du!{ dus n,rl'r u)nslalrti.
l)ette - pcstc lixfrr\i[ : .,stlnio"
\Ii(e:i |: I
l{,nrna c
hi lns - cu !1rnir

]n'rrl,ru
eozi- roji :1.Sint:Lgrrrc(fu lalt'oz, rttr'
zar lar li lar,(onstart't!.
Ii)xcn'phr : ,,fatt"
pentrlr,rt" lrcllSli
la rr!i1giL
I b, Plin-
tilre, cin.l lra.ri
q.a!a ceapa
Fata rste c'u copiii
l-ln Pialii
lcrrtm ,,r"-,,1,, rsc lac I-in orrn:t
Iama -LLm{L | -1!,
'cct)alir'
I Lr,teatm
1s9 15j]
,. Si trr$ne cu frecvelt<l
lurur a ionellrrtltri (tetifi
lar. I)r) oiernplr t:ur,s,.: ]lunii zira, bux:r zirtr
Sirr,l:r tLri,.rlli ]r ., $r..,. Zicl) Oarrnon cirtre Zina
in zi:rr e r{)stc xr|ll'c
Z;rlada cad0 ir zoli de Azi e zl de siub;rtoalc.

5. Sirhgxlc {liDrtafirf:
nelt1rl\'ej lnT,elogatirc. ll:r,ra, ItjriJ Roro'
])e cxelrflu : 'lr c(f ]Jc siof a(nl)
rreana art rln .e. lllri(,r[l risrnal
Iloana e mere ? \u i (leltx' :r b[ri.
,\ , Iha a xu arc met(- !
lJ[ djl, ll(,axa nlc nrcrc. 3. Ilostirea si rrxrtrorrttlr
urn)r sturt(r gl)icil'on :
g.lt\erslrell
l. Poresliri ii r.(,txlyesiiri l)e cx0uPlu:
s lletului rL'Ii (:it|1] dn])r'rinrlEilli, setur i de
{:oroctnl rI1 srurte rlnagrxr (rurDalrid s1tc_ (t'c.lsrLl) - Cino otrc re
te\leJ p0vestiri, lrezc!r:c,
cesiune1t sccvclll.ol{)} p0-
ur rn(r r0rizr'iri si ! csr,n.l])r ft,r,llise si dix Si h tlehuli |c
ghiciiori i,orne,ste ?
il rnai :r,r'c.sir'
sc itlc
J. )IL,ln|nrle:l,(le scrr'1elo
Ilrrcori lr sonc-
czr' {rr1}e.(rrfix rt[rcteL:

l:]riurLplL,: ])(,ltr'lr rrLrctul \0T i : 1 l I r t u tt i , a i ,.t 1 ;1 ' 1 " "'' i '


"' "' ",":,t,i
3r ,,',,:,',,,,' ;','; ;',:,
p t,ttr r l r cr ttttn ti t : l "a ^ p P'1 'tl l ttb tl t
' ,i i ' i ;i i ,,' i ' ' ,'
0i d ri{l iiicrr S rl.|.uc 1 ",".i i ",";,' t".,t: n ' r ' "1tr' ttttu
a tcu tl ' "
'
(+:lt i" l,L,:,,1,rlri ,,.,,;1 "t,i . t+ .'.''',''' ,'.''1 ""th t"t
',:ii,','", 'sp i t.i i to n'nto-
r,{r',. ,i;i..;,, tt l,',.,, y"'.i'.:\'ttrt t' t;n''pr
Il gir, rt, li, car,.
In (tf intclr : storg,
l rj l l t.e,...
./r.'fc\te FcrLrtr in (illll cu-
\.;re, \ irc f(' Sir.rt r.il\telo crre lrezi|tit di-
ticrltiii s0 rclJci:1. De
Ur }rnlo{ fii rr'r,silet
Si ill (,I gr-riefti un t]cft(, er.crlllu 1entrtl grn]Ll
( trc tl slnlnc o !01-eslc, rilc dL' consoirrx'cu Ir :

lar4 l.5a)
,Anc.& 1'

'l r(.t&rl SU\trjTuLllI , S':


slt,,,tllti I'l!N'l'lt| !)xtiIlS,\ltltA
Trclul trtl,{i jute prirr Sr}i,-
(Llrdltjile psr ci, alt),[gi-
Gmrna tt:nge semnahl de
danri. .l,rcnul sc opleitr
rrr, (1 sc,it i. os{}. t r sr r r , 1r it .
r| l tsr {er , sir {i sos, \ t sr sli.
;. l]e,\tc cr rlifi(.ultii,li \t1-
Jiabile. ll\urph lJeDt :r
sunctdo,,s'r, :rr", r,l" rN dr| iescr sisi. sosor ! nt r r inli'
fi difl"tt)r1jcfta J,f" Fl Fcr sir t or susel se'i, sosr l' r t r f ; clc'
,rrrt !i .,s" ,,zr':
1,rrlr stro' Ntre. slrii slltl,
1'cucttlPtt rp.a, s!?r tipii spo, npu: spal spr
in litJtl, cste urr stcjal i(i! Bco, s(x'. slr)r slu. !l1lr rrlr c,l('
l)ii tri,n.
i s(iolhria lui tri.iosri doui
1'cled!c ru blirrilel') ros- A )Lt)rt l+
r,rte. lro.rlal /iu:l sa} rlir)
o?argi,incrca gi,fi iring
hmra pentro iarnii : alune
ii (.on(ri de t)ra{i.
ouYrN{E I',EN'llltll llrL)RS,\It ll.{ stlN l'l'ltll'ul "s"
sub. Bos. rrul, sunr sl(ir s{}(i so(r sai
{i. l)ialogiri (con1-t'bire
l;borir, cu t0mi n ('- .rrtnd, supra. rdrd. surrcr.Si(r. sil^ 'ilorr' 'in'p
{'tn 'ari
iirl(l lllatrcria,ledidrklti(.( .r;;',;;,.. ':.rrat.norrn {'|hi ''nli
s.r tc x' propu,trf (lf s:rlanr'H.d[], \uP:t. F"r'. sarra - , r'ar1'
copjl). l)e exerrplu : rrsue.ttr.p. ic',. rr,u'4'r:rr'l ':r':r' l''r' Lrla'""4'r"
copilul sir loresir'as.;! rlrLH,pLrs,!is, ies, {ler, os, (1}rt,rlos, roi, I*sJ n:Ls'}as' \as'
cunr ij Ii l)(irccul tinr rrufo$i noros, rirnas
pd lilx'r. \tr'o])J rcum}l'
Itrt., oI""r, sfill., slticlrr, scil(lat' scara, s(oic:r1
ilaitr0r sto])i Fchv,
7. Cl(nnpurcli ru 1cm. (iarr srnl s. fajF.
ltllrl librrr'. l)e cxernltu: rr$oril, insernnat. rnscnlnar, in,tirnil,o{at, irrscenrti
h rr1,": ,\l(,ir,luili o po inBetal.
jIt!tliiinal, i sl trlitieJ
!'{rs1,iref0l0siLrl {ruvir! irrrpo{jtat,in'tpiirniitrirtl:I ra rtrpi|nt, irsl!is.
tcl' : l2dnir, 1,:rrariij in itlstruit, irtNtrnnr('rrl.
sirm:irlrrzii, sturlint5,
1ari. (,1(. r (l pn liD(trntnr | 3lavrczo

1t{; tii
( oalii -go.!l,i
Ahe L:i' lnrr,r lrrlrr (A1i-git
i r$l r l x'llh
EXIIR(rIlllI OU J,Iil' pIiIJt r,lt)j1, DIl O (,O]{SO_\Ni l ,ul' trotte-(ilcftt' ciinr-gild
Ifl rI cruir-g ril
iopor'-dobor
tr tLL.s-{lu!s cr':r.i-gr'n"i
l:rf:r-la(lii c!eicr-grerer
t , r i, . , . I,ri rn l . p ro . . ttru .r,,.. pfl ,I,.i ,ti ... t,rJ,.rr.. l ,f,,r,,i { i ur,i dl l rl r" ' -i tli) ir r {)
I Lrnc ir-l urrgir
|r : : r r . I' r.c . t,rF t. trJ L l .r. trry j ' rfc. trrL' l i ti .. pri .:r,.:1.t,rr.i r. pri ri . stinfn-.1rir,g,l
r'o111c-r'orde
spule r!,rd(' Irr{]-lrg
f,I .l; r itr,-(li{litc
: f i d. r , l i . rfl rt' . A r,i ,l . s rt..rf. e rij ,,. ::ri ,:,p,i . j l dl ,;. gr1h..t, gri rxt.,.
lr I l, iir r a,:l rri rru l | .. !f l ,r. { r.r,. a| ' i ,\, r,. (i ti fi t...i rJ\J. t;ti tsor,tr.,
gflrzitvr grlrluna. lr ;-t
ialc-jrlc
l)r2r!i, Ira\', brou. l)red. I'riidet, briinza. Lr.rLDet. lrorv, bmnz:rt. fa]).ra-.)aptrr
br urll.i. l)rici. brtlt, briza, loa-loc
lll,, \ i l ll
Ir scArxa.-zCalni! r-Jrr
h .,'- . tra.ir'. ,riUj. trirLr.,.. Ij t , , " . l: r! i. I r. rru . . ru n , " . , rt L rre . ll \ irr \ :rrs1i-! arz:i !!ura-Ju1r!
ril,r.lr:.r,i. c4,,r.,ro t. triu. lr:rii1.,ru,.. trrr.ztsljrr
triAirlFr. rLI\,- Pdi$il,-PrnJrt .
tr lrtg \ llg Pr'ilimr,1-PIlilrlnr n
g'rt)rsi-gr0azil
rr,. irirl rt. rrup:. .r, i. rr .r. .rir.u,,j.. lrirni.. r,.r,r.rr:rj. rr:rr.l,.j..,
lr'.r. iri,IrJ. ,rornlr',r. trol|rl,:r. truurl)rt. ,rr.,,,r. .ro.u. tmhFp.
( hr it ll0 rtiirri(e ('tl Prn(l de n(irflliuo aproPi:rt

(:l!io!, |ralii.t. {ironr, crudr .rcrlr:r. cril(lii. crustir, cr,nirnc! c]onlati,


blil'(.a-bardt-l)arzr
{jnr,i. (:riria,\i, l,riziiJ cdstal, crrmii, clc\'ct€, r:ralati. r,rcier, crr.ta, r('(,e-lege-rcg€
cr',j.ii1.a, (lfiEt inlrJ crLritotj creastil_
i'Ur-1o1}-do1,
1flrr)ie. \'r'ac.ltiijitor. rr.ej. \'r'utc. \r'rjl)a etc. clo l-gbrl

l)iiottn!ic|etl lunetrlor ru Iu et dt arti(ultut! dl rolirrt


Anera
r-l
DI tr'I tt E\ 1InltU.\ t0\ SO.\NEr,Ofi slTrillit ])E cDl,n 1-ri- rc
sOIoItD ralrxr-h rn:l
.,1,1-rol{l clcJn;L-(r lernal
p-b t{ (:-!l !el-t'cJ regc-Iegc
pair-lail) car ii-garii, i r4ie.r}}:r-ircerla:! }t a(la-l,r{1t
lapa balr.l (az-gaz nlunli-LruD(ii l'ob-l(t)
tl ali-II.rc i toz-loz
- du t i Uor s t a. lir C! l. Lt c z o tcrpir-ccnPa
l. lE | , 1!
afiaNSt 0tiuAr.ar,ll)E (1UVl N T r,) I'IiIN ,ln{x(, 6
INLO(]LTI&I
D]' SII,AT}D

d;pat. POltZll colil'rNAli l) Plt J's"


Fil daptal
stupat apa
it duc Pisicula
lung alba
dao(: I'is. !is
(ihemul l-ai rcs
vrig
gu ,q.i pierdut lulda ]€ ..li)s
It $eamat ll3, Prs, lrslcu
1Ill?', f^ .sir mr te latr"t, buniou
rcr-la Initru- Ca
bi' l'Ian
la Sirda saltx Pe sot:l
litil
Sandu so uiti, la ea
buc
,,Nr-i ftumos ce taci, Saud?rl"

A herfi ;*
Somnoroase Plsirtlc
PliOPOzllll I I'ltN:r.1ttJI,tX0RSAtiEA SUNETULUI S',
}!IE\I EMTNT'S('U
- S d1 1 .S i l ,.. Sl tn i s i ' .r. s u p a |l ar,. .rr,.. S i ti , ,rrc sani | ' . S i rr,.
, j . - " . I l|l | rrfo r, | | r j i ro l ,. Su p , ts ,tc pcsob,i . t,u ,. .| l r.,. i n lk,nuoroase tifutitek'
suI)i j . r l l,c l:r, cuiburi se adrul:l
s oliii . r le i fl s a H . l ,u i s i l . ri e \te e f e.
- l, ar:i . b a F l i . I L a ,J I rj r rl ,ai o Ir ca.ri . JIar^ pFrc t,u.r.
Se ascund il rtrrnul el€
\ . ; pr . : , rl o d \!. l n m i ' s u r ' u .a : l\oapte buld.
rt,, srrr. l n ,.I\i i c,, nJdrrl .
'
- 1, . rIF .. (,' . p o rtrx . L r. ' . l o \'a-.
u r, A fl ,F | l | | i ,r. l ,_a pu. I,e,1,,..
- ll l a . l ! 1 ,r.. Ir.s ta ,.u l e .. It a | l u,. I)()ar iz1'oarelo su8l)ilrir
t\u l am pti .
-S n d tl s . (]r)a s o s a c rl l . l ,a s i tl rl os. t,i si ca {, l a S i ci . (i ust d(, l'e (":rnil codrul negtu tac!
r t Lu, i. S uu[ d e s o i . Sta i j n s a l .,t s l d i l u| | sal ci m. Dolm qi {lodle-tr gridjni
l)ormr lII pa0e.
.. _- Srirlllel rlsLe voNel_ S-a uscni sa('ul. Stt.ugucle s,a stricrt.
s , ' , i1i1ugLr s ti i ,rn rs tu l . So d rr o s t(,i e to s. L:rsi i srcul :rcas;i . S ard:r 8_i f

G}IICITORI
l',lil-\'t r,0N f t\ iNl) l,t1 ,.s'
lr,,tr,.i1ul ditt lidure Se lirc de tilrc slai
. ,,"s :i lrudil siiri,cul;a d{l e.ars a irl'iilrt rixguri sr'i,ciLe:rsciirji s:i, I i!l! r znleud si rrrllrc li-o idicj, ru po1,i s o lir
8rl1c. {-il s:i nc lJoati irn:ile si pe rx)i puiin:i Catte".
htit sliipilnul isLui lo( Stii, cul(a,tii la Pilion: j]
,Jueftqul Ni(xr'J-,,1. Vl,lHtt'l A f,{r'rr!!'r',,tintf uD cojoc Si alL'r'gi cr (:a p n iir:1rt.
t d"fr I n n \r r "tir | !L \q r u r u (l-rtrl) (UnDrel.ri

160 161
c. sTRItf Tt.rrt-\t-tillr Pro(ln,\M 'fltn-\?EtTI (' I ofl l'l ir\
pc lfu ItoT,\clsll
nl lll|l||olo lregiililott( strceilicc lernPiei lrti
l. ltodlll rlc lbnn.rre l), .,n ' esloo colsoaLi \ ibfrtltri plctJ-, '.r"
hLalli din adorLalogiflrx'rLr:r,ft,i('uh f ...
I'ronuntia lui l]c(csilii l)dzel{j (],^
chise,rlirtii u\or dirtarlnli intrf t i.
lirnl}L vibrerri. dd rfrri,{i| con(omi
t, I r/\,,1{nrerlnotricililii '^\ Etaftitii
u''
Ironlu limLii l, t[rrurllia ]ui..:' ,,1,,nrlllhLid€ articnl e t'nte , u iirnrrir'ti..! "tt
{rsl,cdc linguritir (iu rna,i'girrilr sl! iii ilii ,l, -,rre|r1:i.
r iUnt : I r' lrI':tL'r'
rcrrt r)u '\er,
nindu rf elilsar dc molarii snl)eri1,Ji. l,rterlri i] ti -]il,:r. t I qur'r iriitrisi ''
iaI t ri,lfl accstcia sc ritlir'ir
'lrr'r' .,1- qtrlr ,le\, hiti ll:! irr'tl'tLlr.rl1r't11r
veole,le ctirge ti lihlerzir srb f:r lilii cler.,rrl'rrL, )
siuxe:! ierulri rlirl Lrrirrge sple cr. r b ttirtlt\tirr /ir?Lii. clc, inrtrr lrftLl
latca b crlli. \'irluI lixrl)ii eitr rr,:L demonstufio dirl lartca rcrtpl'ulu-
(ia1in pad,cr a lcrioarir N palaliririi. loi ii imitalic din part.a cr)pldur rn
Palat|rl nroalc so riali({, irrt)ic(Uri,r,l ft|,ta os];nzii:
gura
Iitrun{ler'c;,! ae}ului fi c!rcLru'er !1' --limira in ior llril dc lol)r(i!. cu

-linlbr in torrnii dc iopatr'r.rrrtrc


:1. ll'Ill)ur'ir';le I]rorun.tiei Iioiacisnelc : pforuritirr ir1(orcclii buztr;
Iui ,,r.,, sa|l nepronllnttlr{]xclara i sur,{:i'ii,; -limba irr ii,rll]i (ie lollltat, sprtlr
nitir pc l)uzt! intcri0.rri!;
I'ararotacisxLele : inl!-uir'ea surcitL -limht ir fo n,-r (lo loprtir irlre
Iui ,,r" (n nlto ruret0 ( l. i rtc.). dirLti ri riLl.l llr t',rni'ulilF l'r/elol
(.ort,I.\tlLif" rrL?rrr,l'itl :
3. trlelod.{c folosilc Slr elul .,r" cslc ccl nr:ri (lili('ii itf - cu linba (:a in cazri lt L'(crlcnl sc
lorlnaf. iar l[ copiii cu plobtcnrc;r1 ul.onuntri siiabelc : lt'tl i rcai
dezroltrrea rrint ji irl r'rlrr'cr plirl - ie sullii lttcrllic po iimbr lolmtir
imitrtic este i tn)'tibil'"r.. l\nntrL iii ujlrh.l'rz"i
\ Ililii }orte fi (le l,r :-il siprit|lrir,i - crelci\ii ilr,'lrr:tti\ t : linll'ir -lu-
l)iin?ilx tiiti\ r ani (irr|azuljlt) itrN\ e). p,lii! - linl)n F;rgcitii ( rlfo DrL
.lstfcl. tcrapia U)r'nc.\rcdc l:r dcmr)ri-
sir&1,ir })ronunl,;ei srLrctului firc rLrj - er"r'i itri rrll"r'r,Jti\e: Iirrrl':rl''
(lc logope(l lr l..r1r oElinzii. ()tilui Datd - lirnla sigeit:l iu inlcrrG
i icrci, d imilarcr- ( iiil{{ Nff1ts1lr inl gurii, gtl a fiirl{] dcschisi . .
eito jml)(ribili, io iltcr\irc l]ll rnij- c) I)ul; lmr1[ insuiirc a grm]l:rslrc'x
loroc nrcr:ani(1)(spxluhJ (logot srLr ,nreliolrrl) se c\ec[lii unL]l (ltlp:r
librrtor) penlr'lr i {e(:c liDrl)a s1'r|i altut lieli,lre e)icrcilitl preois, litrir
brezo sau i(. ir.ctucir, dcrilalea FLL gHbi, Jteirnr|.ILtpt, alc 3-+ or'.
nctului rlirr sunete al}]o]]irte ca ,r ri la ficl:afe i (eI(ll (lc {rctrrrlatci
cul:rc: I, d, t. dtpir gimraslicn gcner:Lli

163
162
{li, }ttcrlri{', ?"crrll {,aro
lt(hrcarea airlzulni a) Ii*unoalterea suretului .,Lr lfl iose sonorizat 3i iruPri_
(iuvinte !\i lrcpozitii. l,ogoF{,i!r1l
pronunld uD cuvenl cu Nr ,jlli nro limbii o f ibr"at''e ;
oor]rirrd alc tici se crer
J,r' in dilelite pozilii, e{rpilri i'( icazi aoest urrxl ilt Pro
ounosce,rldlocul lui {ieUi|l biil,iri
mrlrlil} al ioter[ului Pri]]
de lalme. fie pdn c\tnu{rP ler lrso(lielcn l& {iecare srr-
bali,. flarc ,, rlnci vrrcale,
b) Ditexonti€rea $rnet[ld :,r" de
cele cu c.1rf sc collurrl:r sau se ]):inii l'.1olritelell lui ,,r'".
i,airi i-rt re,olilJ stl Poat.
tr)oatc confu da (r l, r r clc-; lrec(l nr'ai dcpartr.
ii in {ul(lic de p.\rdolocisnnl laza 2 - Jrirrrlxr,stii tol iDtnc btr-
e:isteBt. zc. alltr dc daf,a accRsfa'
c) DifereBliierilo inlre ,,r'" al}i(al aL lrizolc ribreazir, clerul
,,r" g"aBeiat in vorbirea ir)legiF DuB s:L rufle PeD_
fjinal _lar,e
ila,td, pe beDali! rnagneticir, a (liJc fnr r li trr sd rl
t€lor persoane.
d) Djfexenlierea $Betului ,ir" irl
t^z.r il Lirtrl',r '* rlg,z:dl]ciLtti_
cuainle li lr'opozilii plonunlatc .i\-i; rrlD"liori -sist rufli
cu voce lormdli ti .lpoi ioptit. cu lutnre' r[itfel incal
c) Analize lonetice ale cuviBtelor ii virlul li l)ii itJtl atarit
lrcpozitiilor, {olosi lu-B€ rne Ini elr' ra vilttTe l'r
toda Ioleticii analitico- siDl,cni(.i,. &(:e\t niv(l o toloiH.rr'
lurtriilorol cricl( i(i
rc r ,i r{ul linrbi i *e 'r gr ''t
iurri(ti {u hni d'('ele
b) Etap:r ilny,slirii suncluhri rrli(li d{i hiirtie, oopilul
cstc 1)ussi, &Peseva,rful
lintrii de riorlrl g$rii apoi
'
l. Pro(,edee specialc u) Pomi]ld ale la emit{rreit 8(in4ri :1 Drintr o suflnre brtscS'
pentru obtiinerea aii arunce hii,ttia f,lhri
unot onomatopee se ineoar(i
sror)tdri ,,r!1 'rb-
1,i[erea, sunetului ; erem]It: : ,\1t Drocealcuesto ccl al suililii
- cum lace lract0rtl: 1r'r. ,. - intr-o foaie dc hiri,ic.
eum facfnr eiln{l c lrig: faza 1 - Copilul Palle:lzi ljl:l de
.cum facc fusul: sct Dl arAtitot arsezs'nPe
"(In ,.. Iidba losopealului \'il)ra
t,) in ca,zul i clllc srdetul !r !c tiitL: linbii-, a l,.lrjngchr;,
loate eidtc Itin onomitopij('. sLl i uiepltlui (osrrl sterrt.
lblose8c prooe{leo mceanice (lr vi
faza , - Lirnba copiluhri liind ilr
bmre a limbiiJ san [nn:itorul]ro
Dozitic core,cii alear li({ -
cealeu iD r[2li Dltlte faze : larc' seixspilir.si s(i c\Pi
faza 1-Xl\elsarea librir i lil rir flria 1L{lusprindc $r:}'}-
bii: limb:! se sr0a,1! in ginilc liliftii do (Lirr!i'
tre bnzc, ob tjii * uln-
1e;
16 1
faztr :l - Se repeti aeelali (-xer-
ciliu 0u inspir':Llic lini, - rlns]li, i{'ol)l,i]!c url ete(lt }ozi
noli ali Ei crpiralie din ti\. indicfuJi h i(,tst rnotx'nt lo-
0e in (,e nlai putcr icii \ o|xt ului- nr t r l ll'r lnt r xt ( t l) t . r " !
pini la dospdldcre.a s, t nr r n' st , '1, 11! : t t r , 1r , r r +r
limbii cu \.ilralii.
fazLI -- Sc adau$i r'occ (1.(r,alc). b) Se lxorurltl ,'lr" Pthrigit li se
lnnlla fiirxl ir poziti€ eonailur - r ( ] lt , , r 'J : , Jhlhr Jr '"
corcctir dc tlti0lrlarc, se (:) So Uor Lui\ lir r &li( L f t nr r Jxt , t lr :
sufl:.r cu pntcrc intr o t ( lt , l) {lo, b{r r , cale. Plu.
foaic (Lc h'i"fiie f,inuti, Se l) r 'or nlxt it I allid: j( L! , jt nJ s'lt r '
'1)
Ycrtical in fnta gudi,
?nni! cnnd hiriia 1i- c) S, l'r or , 0uir I 'r . ho, gib . , 77r " - \ i \ "
rrill]rrlrc lirrilH ,fl o \l'.rtula san i u
frztl 6 Sc erccutir ac0lrii c-\or- d. if t ul , ! iit J1, 'r 'd , "lr iluhr i l: r ,
(:itiu olr l.ocelji in lioap- ln;rl {Io tLrtiud.tr, .r suln tuLui .,r".
t,r. 1) Sc l, r , 'r , r . r 11\ r,r. I lI " - i * l, r onr - Li'
{:!za I I\erciliul se o-reruli! Lr r L- D: [ t t LL . . ! r ] .' Lr , l, ipt r ll , ulJt hr
treptat, tiini! se ajurgc r ui , , r nif , : dc L! t , r , L, ln: r 1 1r LI 1i
l'.1 \'i br':!reahirtieiirrtr o lim bii.
singuri extiralh. g) So linl] li b.! Btsr lxi trlr.eolo. (111
feza 8 - S€ dau ro{iji tonalitirti sDaaula ]}li,sril i'r sul) \ir.r ful ci
ditetilc ilr ex('rciliul dc se cclc rotrjlutui sir s|ilc prrtcrrit "i.
lDai srlllli ciird, trclr fte ru'scil lrl.1lgiril( liirl)ii. {ir{ut
tat, nc inlilt(uii hiil'ti:!. f iixd lilr cr ii so pr unllnlir iJr ".
frza I - Sc l){)alc lrcdorra o rrle- i) So f r odur : c \ ib, r i, t ! buzt r or ' ( f or
lodic sinldir, in e\erlii- nir it Lll cnluluil. S| l) t r ( t n{t 'r -
.lretli nru ani( f1L dfg(itlL,ur-rt,itor,,
tiul dc lllai sus.
Iaza 10 lilrcrciliul se realizo:lzi ( ar 1) si! se r r lils1cr ( 'pf ( l( t lf sus jn
cu sunet,ul prelurgit tsi iosI pc lllijlo( LLlr r r r l, . l( , r l) t r zt
crr intenriiirarc,il &1udeB- 'fri, d(, rtrdi sus ;ir so (tnrt
-Uii(}
srelterca treplati a 1_o- bir e r . u lor t lt lc.
tr) Miirafot {lc rlrlri ilrs sii tie precl
( l. Jlii d( ' ( or t sf inc, ci, 1r P, r lJ z
2. llroccdcc do c'lilinerc:r Ollid o\or(iit le mculionate nu dau
:unetului ,,r:r Uin rczultatc, sn lot, folosi procede{rmc xs('4r1''r})(i rh oolcle
L) l,il]rlla lot)1l1.;r,
aleriY.rr€lri ru{'1r ic ca co {i dc dcrirarc a sunctului din int {I iot r c cst c er ur r ( t ! t i iit i, f llr il
sr:ureiclcaploliate ca loc dc mticu- r r pi{t ni do; . |, so( r iint hl- ie r o( ii.
larc : jttro brlzf:
) Lirlll)r so inlr'o{lu(ie
r) S1] obti c cu ajrtorut suletelor ?ronunl,indu ie ilr.rontillul sunc-
ct1 ,rcccali lo(ializare : ,,1", ,d". lrl biltlbiil-
- pronutrlii: ,,te", jdc", rrul.i n) So folosc{til) ribr'r,il)rd clc{itric
I?rr It incepui, iar &poi din qe in (c.;r,rcs'i )ihir i tre 30 . in fjbllr-
(e rnai rapid. tii tx, sccu rl-r).

16{; 167
-ur(i, inlca, tura, par(ir bar-
t) (.(,nrolirhr('ns x{'lulri ..r!: ca, alc, aale, r ate, ssle, tarcJ
daler ori, lrari, g'ira, Iara.
pam, !ara, l'ar|[i norar Irorar
doir,re, lrroarer soare, boare,
l. Introdt(u1$ in silabr core, rrlafc, cealal soallr' tlra'
cura. gula, fllrar tufa, -!era{,
{ilan.
b) Asolicr 'o de \ - oc^lc:

dei, arbore, forja, (arlrc, nrar-


ruuta, carlel& i
cadralr 1'a lar bral. brav,
lrada, duma, tnrchi, grrd,
stnrdd, stricatr Tlerne, I'raja,
c u fi l rtf :r) prornlntit scrii (lo rul.intc flr trcn, Rrrlor, broa,soa, hriu,
-sr in
..f.1 lorifiic nritirln, de rrijld. bri(.i, briceag, brinra, br-uDa ;
si finali, do L:rcu\ irte nronoiild-
l)icc l{ (iclc dulisihbicc, de la ul - rlral)el, drag, dngoste, dlege.
siugurt,.r''h rnaj nrrlli in accla.ri allept, ailrcs,i, drumr dmme! i
trEnzela, fnrgcal, frate, fli(:os,
td{i, frtge, {iurrros, fruDlo,
]}xenqrl.:
l'acj roi. rot. lrtg. roltr. ri[], Irunia.s, Jru[zar tmcto ;
rad. liis, r(,7, r s I - glasa, groapa, gr",s, lFirdilla,
{for,}rr. r|Iir. srn'JirLr.jir', Ii] i $sbrr grldilrill, gTos, gtrr,
grija, greie.:iti, grila, blinci.
ilar', d:rr1 rarr cor, flofr polr grit, griu;
par. '.'ar.ror. gor. zcr. ,rir, jLrr.
-- pro{esor,pra,t,prada,
lachiuJ rndcr rtl.lni. raio]I, rit-
pd,jjlura, prlpastieJ lrosi,
plosop, pnD8, lrrnr prer:isr
mn, ra|ar r'apid, rahir rasi, pn:m j
Ila(hl, Radir, rollrlui. r.()Lr:1,
roabn,Ioatr, &.cc.ri(lir. (l:rj trea, irci) lrage, tr;,tnct, tmtrl.
irecor tramrai, Lrccba,,{,rrstic,
artrotrl,,h?rr, ridrr, Az(n,,do- t Joi. tronl])r, tlomba, lrom
iru, prrlxn', ]l(.{,,cr,rrtilrl so}al.! peta, trccut, trirrt. tnrda i
- !-r'5bicrTrea, vreodatiL,Trcd-
nicr v}erne,vr[jnlli$, !'r'ej.
i ii.
f60

ra-
il. InflodRccrca ilr lro- IilourDlc :
ltadu iirde. llidic rellede Ro a $'1. Tree tr€i trcrluri cu tin:rrxhilll'i dc ar
! oz i! i i
r(,{r. nl|,rh c rca. ir rotLdcrirt lii bod. Ao0sl t}aclor a |.lr](l!t oY)r
didr pe lli(,a. lloata s-a licil. Iiutt Drirlrc hcrluri. Tlirsrtetul caro a
e roasi. liadn {i rurlii. Ran.l c roii( - ireeut plin riornriLol rl r 1!,cul Etri-
ciriiuri lrca lnali. llura dr'l|,t}esafe
r\re sare? Ari vala. tlcre r$crc. CItr(
' carr 9 Arc o Paril tl lmr.ll ]r1:],rc $i trcmuri o}'i de ciilr oli o strrg.
|l. lrallsrx]s un lreDo]tal
iloru c sinrt. llonlc du]:d so.!rc. ll -\le\andru scriitoli
desp e iinerij rlollri
rr:r,r'r fi t:Lrc. Carii lot l:n gari.
Crr un {ir'. \I0r dt dor' \or 1II Cln.
hr un d.u I -A.{:lc'rd, 1)l' Izol in olNr'

IX mi mirflr url Pallal- -\rc nlLdt ll lulotttrtizaro


}ir. i\rrr t1r rniu fi (r1lrin -\rc rr
soDnr !r un 'qi rrd:u ,
Car'i \'fi. Itefcli u!or' llird(| trrc l, H' rri{r t€xta Ib er't t1lu. ..\ r\ critaL '
Sr.rc rii! miu. |l'ercr l e ripos. (lt'f ln prrtrie ..t, ur, .lejar L,:rr,.rL,. lL
{loui l)aharc. -\ {ur'rt o (raric r\l:r&i rcorbur'a lni trr'riescdoui rfvl)rite crL
e t{cf. Lliriic:1,diI Lrnerill Ilrdu linc blini1,clc rof(.Lte. Toat; zrua iiu dxr
serr'a. ,\re lxcr uriruli l\tg mate cr€rDg;r"in cre,Lrgi qi sueng lrra !
r! rrrr)t l)trta. lLrria lnir ce.rr'tar'Ilefuz lextru iarnir : |1l re.ri (ioluti (le br'trd.
nir r&rrir'. E tarc r1-lcoere.Zhor prilr
rori. liarra trebuic rotiti. lltc{, pcst(! !. l"x,,ii De eft tpl!, :
rizor. Iioairrl [u arc roeti. Vor urr l) Rara, Riri, 1lo],ll
.\ar din h.itnbilr' Rar
rqrizor. (i{t 'l'Ilr(i pc itop acolo
ziiosti .rn frl liadrt ti,dc tLc n2{{,r. l,'luierul rlisrrltli
Itlrr are o firIniL. Nnidclolill,lmrrir.
Rrsr,ir'Drf.r Icfc,le. \:ur dorirrr r';-
, n"':,..fr. tiirL.Lifir ru..u.ri:r r gri 2. Da(ii1?ui rn licjoru$
""
$c{Li lrl,-tral ril,r- l)d1r Lrcrnuu de frig !'a ( i i d ,.1 " u r l ,Jr tJl r .C t.'i
Iirdu lrcrc 0,r,raroa. l)oli sd,.r(rii (ill el : rucsrc
I)oresr cirdtnidii rcflartidi. lli 3u- lilltlu, roiu, roaia, m('.
p[r.r, ririre"r mril'fir.
iUordrul s-a 3upirrat r;u }'c r'oli:ir. 3) l'e moril.r {le ogor'.
(lu ciciuh (le tnrAri
lLallu.rL-,rrcdlzjiLoate lqiccr'e ula llo-
Icse'o ciir'1itr-r,
bitr aril
rli('ii. lirrnandr:Larc tr'er r t(. rqrun
Sii se [;io la tr:L(tor.
itoi. \'1|r,r lrecuti gospodarul a
avirt o tc(dti lccord ,t) Yreti !i :tili cunNa dc (e
fiegret cir n-alrr r'cl)arrt cllrn lreDute lir sprn:1, Jrre" ?
\-a-r\'{lILt
aoest lll)alal, ])eoafe(c crelsTercpc{le l-ncercat, x a rerilcit
nlare. i:rmi,]re rar. trIarix rcspira grctr
in al'rul r'arefiat. Cripr'T r'orgi pc l)e Nline sa lo,lil,
Iar aculri irl1':ilitula :
Ilada sii-i re{acir,rcfelilul.
S!u[e(i J,re" eu toalir gllr'a.

170 1?1
;) Itrluca ti li:tdu g, 1'|,:|{APIA DiSI-..U.IDI CItNTR.q.LtrSAtr DFt Fl\:OLUl-tE
Iie,grel,i" pe rllod
0" vrene.i Dsorilii l, I 'tNITIE
Se s{iurgc cruADd
ItlrlDl':i ce.ltralii cor8til, irr iDcepaciL:Ltea{le iL l,n)Ill uia, flrrect
tiistir[Iul {rumos ! llll|l||lto suroi,c sau grupuri de $unete iil $e rnanif€$tii lxin: alt)ra
('o rar ili lrc{l r'rcmoa Jl||, I l'xruirca san omiterca unor foneme sau prirr;rr\'c$arc1l, locrlui
!n i,|lrt il ocup;, in alc5,ruirca silabelor sau cuvjntelor..
I'riI codn [mbros I 'll rrnonul de,.erolu!ie" irdich faptul c5,dislalia centruli :|fe ut1
ntlrlr'|,! disrnaturatil; ea regreseazx spontal o deti r1r rarsir si il,
rt tlrxl r[l,i('bit ]rin asistenta pedagogicx nco|dlllir fol)ihrlui dislalic.

Ilalril, fli[.a cu bt(,ascr ll, ti'Lr()P.\l0GD\rE


'li
,\ll llccftt s[ aii crrrloaFcii
('!L s;, t lqtiti pe lr{j.|rc l/i||tr,ri i otiolo,.ti('i
(re in{iilrierlr ar(l
f, ttr*,,,riti: a) rcutr,xini, cl) (11)Llruilr'ro lezirrrrcrrrirlr uu rua
llar x!\:Lirr trcoerc rrrscriir.lnri ti r\elcii,i o tir,ni afrpl? pr!.esuhri
I)e r5,s t{ }errect$ .lc mrturiz:Lr.f looo-articu'at(D ic i
h\ :totl0.Ianc i, (r, (icl€rmini o inrl,rziof{ gk)l)rlir,iri
Stiucr, rlor,tii : l'Ioas(a 'st|lti". dezvoltarea sornat)-psihi('i.I)filr .rf(.(.tilurigra\ c
Raou rcletcnt in baili snu rcrpeiale:
le,rd sii llc(:e citre voi () ra6tilu,tionftli. rcprezcnttlti dc i1s(flu1(,lli {ir{ lirlif
-\ lortil o l]leI)oi. patorui) calo ru manifostat i Lli'zicrcr in )nrlrF
S r litit 1r)('tnaill1 turrd. ti zt, t' ! | o I r | :r | 1 | , . ,I I l r r ' i .
'f '
llrd€ {Ja}ii se rsfuDd
ll, l,',,i:ili,in.lli: /r,ilogrri. grupali iD:
Sli, r'suz c:r intt-uu Qrtiir
- gre$eli de educali(', liulJralnote(.lilirdF]tr sj iritltrl;-
ir titsia d ni nrt{iir. ner'€a,roitii dilcolo rle lilLila fiziologi{,ii tl \'1nl)iril
iril',rrtile (udi piirinl,i agrccrzli rnrnhrl ir (ilu.r',.stiil
({'s{ " copii l'()r brle) I
:t, l'rorcrl}l' ,si ghicitori De uN n|t1!: St:! in a.I:r liri ta, bdtt
- oloziiiioDisnrr :i refuzlll slro fir:l{'1(' llrici 1.r
$i le irtr(t: I)oi'tt ran copiii lipsili de *feflirnri, rxallr.a1[!ir rl),rudon.rli.
(Itil rLl) l ruilor'ii organici li prihogeui nn (le liecar{r datr"rml patogrll :ta|
t'[l,,t,lxstic lii dctcr'mirlir{ic dcchnrsirt.e,r!ird r)llrlii. firi i(}rrn1rfc
r ifr, ,r \iL lua acesla-
liu i croitor. d.ir .llt'

Poirtlo o rnie dc cojoace Ir. srMr'll.0]u.qTOLoGIrt


l,'ii cxminte .'rid;L-i P^co
',tl l)blltlit!..1ilf&/ii estc prcr'r]{li,iil do illiirziclca i ll)afiliix fi
l,asx-l sirgul ni s(rioaric rlr,z1,rllrle., rr)rbirii, itti,rzierea itL dozvoliarca nll)troliij, sraik]li
r1,fl ' rl ,d.i ': r calJr llui, t ichir it ia nr . . t Eulr li , r i c{r 1r 1t olulr lir ( lcr iRn.

ltil
L?2
l) lrt,ftrit lc mtlturi.urc s^\r furoliotralitate :L ilLcleclului) ma-
-\{reasti irtiirzier'{: atestii erraetcrul dirimatlrltrliv al di-.hli!tl
fcnueL'.
inl;vier'ea i (lozloll&raa intclc(.tului i
h\ It hurdrilc de prcMn4ie lornle&zii tnbloul prircipal. llaiu' - irtde{rii Iirninar :
r'izarca st:ruclurilor rnotorii! kinesiczi(iej auditire, (rarc surtt iDplj ,h fi, ir .lo .oI, crrl|arp d rtcn!iFi:
c:lie in maliurizarer fono-artioulaiiorie, sc desd\'Arleistc cu mare ul -- lrrtoare li fatigrbilitate.
(:ir{rrrlalia aritnici sau lenl5 a im}ulsului rrer\'ot deterolirii o al 'I'nlb ,t.iri &Ie alectidtd,lii $i comporttrmentului:
(iii,rbjlitatr inotorjo locali, rnanifestatir,pli[: hbititate iD ])rcn|1nli. sindrom disnxrlalll.li\' (puerilism, reijalif isrn) ;
vorbjre itca$ir, fi oliziuni. . sin(lrom an\ios olJscsil_ (hipcremot;!'ilateJanrietate. ticuri,
ix (lislaiia (:crltral!-! \'ocalele sunl rar afectateJ jar 1ocah ,,ri l| '
'i,rg'{, ritrlaluri);
nu e lieiodati a{ef [L[; mai ral sunt aJc(llaie suxtlele : rl]r b. l. \ . sil(ll1)Ilr (le e\cii:r!ic (ereti-{n corntortametLtal, rrizc (ole-
d, n; Dr.ri frec\,enl,iuDL 2llteraleluretelo posteriotile: cr gl ial crl
nrd,i fr'errrcnt,sunl: ieraLe sillartelc: s, zJ 1. lsi linsuah r'. . sirrlirtn.le i ribilic (timiditalie. nnrtism electi\,, ilt,|t)etelr.tn).
Su[etele c'.Lrcaper mai tii,rzilrJ {iare au o bionccanici eriir'u ll 'l'xlhurtitiLu dI arrzJimettatit, alatorate niTeldri dirnlatnlntiy
Ir,tolie diticili, su l, r{'l rnai frecveDL alterate, idocuiie, om:se. ',,irl iu zoncl€de rcceplie li si[tez;, au(liti\'1irau leziuoilol co]-
,\(eBt{r sunele, dc regr ilJ nu lie colecteazir spoDlal oi ]rirr trtrlinn']rt ',|
ll,.,l,. lirra, cire al(]cloazi acestezolre r.i carc se m:rrjfest:r,ir jrsu-
tL'gopodi..Si'rlati:, .ts "\lliiA prin riplul .j porrlrrlPrnilpri.r,ar! 'r' f ll, l,, tri dii(irininarc a sunclelor in cadrul flu\uhi \cllal 11r lci ir
. !tslc r {r,. n.roi. d, u .xla, ilalc dir'rLrnil,dlit; mai rdzrc. rrl .l,rl';, , aprfii:1ic de lrcnlorarc n "(truclurilorrcrbalc.
'.,
riazul inicrcsechclelol corticale capaoilatea disclilrlinalirh e .iilrli
nuati, gi (iol}ilul .rdolii, scheBe articulatorri mai ctomoale . |0nI{ELD ULtNrCn
Dislalia dc suncle poate imbrica urm[toar elc for']De:
- rnoglilalie - otnisiunea de sulrel,c; l. I"arn( )nolotit se poate uaDilesta pr'i1l lllxrirtoarele situnt'i:
- paralali0 - ir o(uirca de sulete; tr) l)cfi( it motor, carc rc infxlilscaznca o d;sabilitaic nrot r'ic
- piu{iali sau sinpld' cind suDt altcrate c;ievr srrnete s:l]l
doar uDul singur; h) Tulbudlri taretice impelceptibile, carc dimirueazd:
-mr)rror {I{irJ cdrld altelarca a{ccteazi-r, o singulil g 1!i, de arljtr' forla rnus{rulafi;
l:rre; - plccizia mils(iirilor ;
- multiplii sau polimorfii, cA,rrdEunl al€ot'ate nu,i ll]trlte $uPe - coord.rD!&L a,cti1iti,1,i; mrtchilor irnplicali in rorbire.
dc snnetei 'l'ulbulii.rile paretice pot fi loc: izate la ni\'eh buzelor, vArfului
- uri i-crs.rli sau totald,, cind sunt alteralc m,Ljoritttca surlc- lrrl,ti s{u viilului pal^til li au drept conie(,illle afect&rea,labialelor,
1,{:lol rl, r,ti,lclq. sillantclor si vibrartei ,,r", prcrurn fi Frrturbuea rezo-
llisl lia do silthr. itr care sunetele slrnl ? Irnniatc corc(t rzolal: , |,((.i gctcralc a di{eritelor sunete.
dllr Fruntjnlocuile, omise ilr caalrul silabei. t) tLrlbnrirri {le iatelalizarc.
Disl'li.r de t{rlinle: cste alectatd l)rnnurr1,ia curintclor'. ri1L.r' rl) 'l'uibur'fui atecfi\e ti de comportamert iau intelectualc.
slrlletele lsi silabelo sult prorunlate corect izolat !, l'orna rcoltit rrnzorial{i oulrirde mai multc situatii:
ldiolafir, l.li"r?, kotentrotismci[d rorbirea e Deirltcligibili tu- r\ Ditlalia pfik de.fiait de mz .fonennlic se illstalo:lz;i (laioritai
toriliir, omisiuuilol ii irrersi,rilor loarte lrec].e.nle. rr,'lLrlui idartilJ labil ti nediscriminatir in (rlc csto rc('r'p1Li{rla1r-r,
cl Iulbuidrik de motticilate gcner&Idsc ma;nifest[ prir: \,,rl,ir.a ii incapacitxlii structurilor r.ecepti.!_e de a o cortota. h1
- inrrlziere rr a, hizilia deprindefilot mot|'rii ; t'lr', Lorelicj €a 3e rraxifesti prir:
- difi{'ultnli in proru4area sitlantelor rsi e,\plozi\ elof;
-,li.abililili muturii r I'roaqli .uordonarc a nii:carilor. impr".i7i.
- con{undlrrcr, sunctclor : c cu i, chiar cnd so lrorrrrtir izolat ;
a misc.ixilor elc.).
1i,')
174
| ([ si Lll
'l'1,lr\I'r,\ r)lSLALIEt Olr]:\"TIi,\
z cu jr
l c t l ll l\\r1'trlll dislaiiei (ient,r.alecuprindo m;ituri (iu ra la'i l f r gr r r:j;:l fr
- inversiuni de sunebe .ci silabe. lr,Irl,l ht;ocitioecoreciirii sn etl{,} ('rori ..rpitolrtl ..1)islilii''r' r'iinl
bl D*l.ali& ptin dticit a ditit .nsem.n,iliuli\ care sc naxC$i.i lrtlrr,1,. |lu sllnt, suficjeltc.
irr specill plilr dificultilile de percepere a sunetelor cu f]ecrejirri
iualtii, (t. i). Aceast;, di{icultatr ]ru se ctidenliazii i]r receptarea :u ll$irrri (u 0ara{4crgol|tral
netdor izol.llo, (]i in iftialacilatea alc a arzi sunctelc legata un€],f,1.
aliolli rn ato:i lorbirii. l'llirrtilll]re,L fondilijtot srrlr firclor'iior (rr'f iIllrtlirr rii\l:' i1
',ursiril
..) I)hltiin t ri hipod( .:ie u(learti anujrtde fi sirn1ton]t:11)i'){i,, ,,','r'l:,. r,r'i'r:- t"frif;'xr,J I'rr,a |,''l'ilrrlui:
rlc 1il, alaz'r'. -.' 1a l:rari.:r malrrri:.,rir p ihiil':
:1. torut psihollt ,i 8ur rcaalird, so rnauilestil prill ]ereisti{ir -'rrl'iturirea (l'n antrrr'llirli copilltlllr rr llcli(itrrn' {'rl
rtlrui liml)rj inLeriil lfsr(i \'i,r'sla cronologi('ji sau Fintr-o Riaro 1,l cieleclic d(' \ olhire-
riIrbi!illrro I altcra!iil(}l' I{rrcLirie. i|{ottol tlo \o}bix' (!r'c(t1 rrllrr'rsi'rprtsi\'
h dirsrll)\licnr'oracesiieilo rte r rlislaliei tlobuic evuto iir r,- lnrlrtru {lez\ olt.irca rxol:r'i''ili1,ii'
- Ener(filiii -peltru
- i)!crci1,ii dezvoltarea a,uzullri l(nr. 1,],;,".
- nllnlut t)silLog{,ndo irsi:r,l,rrc, care se refer;r la : \1,.,1;.rhn,, ti. r r rl,. n'r1nn,lirri, i r, rii'luli'i. ' t"i,-'
'u,lifo,,
-ll,l1 uetisor lsihi( i ur,,t ',.,'nit.ii ,1. J"7'utlJr. r Inorlr.ililii, ,al ,'i (\Frcilii '1" ; n
- {tur(' cl)nl1i(iudli: t,'r, :' :'u/t'iui for'rnrnli.. drr r'., r'rLl I,'nrP c: lra lF rrnrrl (l'r "'
iuprrs(,ljfirrr I i I lIIr i (l,r exercirij.
- rsocierc,L u]lei :irr])lomalologii nerrotice.
lxsr.Lhroa disllrliei cr,|1rrle ettc {arorjzall de douii tipu}i,lf
forrditii :
t. inttint(i. nrnni{estatr printr-o labililate renio-Isih;d| r(nl
s(,(rrdvii, urui l1lt,tor,rre(li1.ar sa,rldobandit.
!. (,rtrins,e\ irliilnitc in r,azul:
- liull)rrriuilor do linrbai {lin ambianla eopihrlui (sorlr 1!'ar..
gtupul ir falc sc io:r"{,irj t)ftin1,ictc.);
- bilirgrisrud i la \:ir'sl,e {oalte mrci.

\. DlAGliosTt([L t)l]'EnENTt.{L
l)i".rniF'i, rrl .,. IttF.tlcnL:i I'rin examinarca:
|li!'.l l i {,mt|lite i
'lp,lFz\ullare
stirii orgaftrlol porilerice ale rorbilii;
- sli,rii anzrdui i
- nirclul0j dcz\'oltirii lBihice;
- stiJ'ii \ {Jrbiiii : - prcnunlia izolati, a Bur(rtelor;
- lronunlia srDelelor ir silabeJ cxvinlc, iLt
Inpozjlii ;
_ \'ocalular i
- stn:rcturalea gnu aticald a ijml)ii.

176
ffi :l|rt*i$l#ft *'riirt"'Tr
'lii',.;{:+iiil'i,'"f
I' ,l ll,r)t,r)(irl rt'r,ntn trRLon LETICo-GnarlcE

I t. \l1t Il(',\ ltE-{ l)ISLEXIILOIi


Tt LgI n,it Ll' STRUCTtiItIt,OIILl.tXl{to,(iItAt;t{]t
.\ul L ultlJtLI t. SINIII|OIIIt, DISLll\(jO _ t)tscn.\l-I(: ll"li! tiln'l de i rbilifi!i (Ilr-ITTEt-)'
")
l,;:!..;,, t rPr,rtin. r" lr'zcrrlnri lrirrr.r o rrlr'n r'
:r :rrr i ( oprrr I'u. po-
'L,l':, ,l"z\,'l xr. 'rl 'i'rornn ' '11
l. eo,\cEpTEI,I.] ||I' D|S!,H\It,t lt oISGtiIFII ,,,'..r 'i .i.,r",/:' Iirl,l;litn i ' rr\'rr1'lur 'r lrl' i.":r
'r,alizr
t,'t.'r I'ctL!,,riili arxlirr\o'rlr'l litsrl'lrnrnnlP'li" ir'corr'lr'l'
/,/s/.F\/ | ,1' rt,oir:t ' t,; t .,i" , rt;-,. rur t'rin rr,'"Lnua'l'r': fr'
.rii n,rr,. \:,r,:,,,. I.:...r,1i:rt ,-,. 'i'p.trrrr
j. 4,ti. .j r. podrc 'r,i.r
,",r .'rl.r.r r ,f,,r .r '"'nrri'grrli.F.l ldrx{!rtslor lt''prr'tilo r'' rc'' r'' l:'
' ,li.l,.ri, l , ,",t,,t i.i,ro. it,..i .,.
r',.,. ou.iitiilo .\le|np. IU it. lrir ,1,..itir,.., ,,in ,,,, u j,,Liri i ,r , I Ill)rrrilile stlii turilor' ler(le]leliire vizuale)'
'
scci. 1)islcriia este deiinitr_r,c,r (l;{ifultalod rl. a riti. rutnifestati r,r j II l1ria literald. calactcrizatil l]rir'I ere(luroalslerca Ilr1]-
tull)tlriri l:r nivelrri pcrceplici :rrLdilirc,opti(.e.sial (elci kinest(,;i,, r'1,,r rz,!lal,, Je)i ,.'pilrrl lp potrrciupiir'
ca (ernne lefelaloare. lrr
tri,lP:,!aPttr.t'l rtr.rril.'lali plio in'apa'italra 'nl
Dilirull;,lilo ir irsusir.vr ciiirii sc rcfcrii !r1ir,lLr roreriilu{liii lrrr rie a elo,rrra oDoralii dc ar!lizn lileral; 'b ''
'i 'rDlez;
'ir:easti Jormireste roarte desirLl^1'
{iil Fi la rno(lul cdtltiert. rurfllf si crprcsir pc cNrc i}cbue sii-l r,i i,;i,t,i;
lizcze (,i1itnl- t|iti irL"*;"il;;i'1";.
!\coali.
\.rlpl. di"lc\i:, In,rto ii ,t. ir,i{,, tfi r,,1 . r.rtt, r:tril.,.e .,r,.
t , ..,r1 d. r,.lri,il:. d l, \,.i. ir rrr",.r.ri.rrr,.t,. i, r.,,i t, \i.. I'l llrrpi' (rileriul genetic:
"'
I)L.Cl:lIl.l .,.r.r.r:, Ir ||r't, r:,ril, ,. i |l r\ iI r .r,.rut rr.,r,
s'|.,rl .(,t,jlLlu. r,j, tr',,tri:, .i,t,.,,.r,ir,. -: ,\ull(i,.. lnry1,11a,, . lt;i"ia,:Ltsliltti, ai,r. rarc o'rp "r m!i gra\J )i rr'ai
{-r pltr(.escor ple\ si (le {ln1atr-r, rrrl rrr trlralrilr. a.otil'ra,'u,' ialpralizar' I ill :l I u'lulali'
r,fe desiul dc difi(jil:i,.Ir actut sri, lrr'rrrli,uri,ri dp l:rnb"i. l'rtsdotuir'Ji0 rulbur!ril' 4ate
Irr, hil'uririle disgftficl' car.r ilrerlir) Int F nt simple os{ril&1,iirLL,
,r. .rlui ,l, , rrn:,rrnro.. I)i*l(xia, tlc cfohlJ'ic,Fezenti in Porioada }rirnclor e\(r-
',;,,:,t,riir ,.. d,.,..nrirnrl'n-,.i,.,.. , itii .\(rdrre- ca ul ire a rlei slt'rgicii Il€dct{'ctal€' "'r
,n rr.iflrirltar'r' r, ,1,r,.t:,r.t., pi. ,, t,,.ri,d,li r,r:.il...,rtr. lj, ..r,t. I
,rr ,)ri{'ntirri labile saLl a unci flctode neadc(lr:ntedc rrrl N
'I(i
l:rr'. l;.lo nrai pu{i,r ilra\:1 rn {implotualolocir'
{Llsilnrodt-r'iik' .si (lisc:rliglaliik. (ltn' cc,IIn,reriz,a7;. ru dIaIi d' IulDuru r0
ltir'.ino
I'Jttlit ..t" iI,.,pd,.iri .. a.l:,ri\ ror rl:t i ir,\:,(nrii h,.r..l rl., lirrrl'r,t. rte .ir.Llntu':,r"'t'a{io Iernp"ral; 'i r a o. I'a' lr'
: .,. rj.,:t,.r.,r l:, ,a,t'il.i i 'IrlJi, r|xl jtrJ\',. ' Il,,lr,tfi 1.,,,i\, I , .,' i nllrrlicariri. I'riLII " inhibi{io IJc)lrrrgpnolr'a
-'r,,
ill.'!rltfrL "t c enl r : r 1r , _ '1,
It.isrv.lifl :,e dorluxx'sic c[ jxcap,r.jtltf ?1.il]jhrtui cu timl),Ir. rl ll|lp:'r cliolo{lie, Be cansialcrit disleiile ca liind:
,nz, (lez\1ttlrfc nlc1lta111orrn,rk,d. lt irnri{a corrlci rle a rrLj]ir,
;j
coi-.titrl scrisul in cdnlitiil{. dc ,(colrr,izar. xotrn,r]ir (l-rtATKl\li Itir,lexitu adet)dratd'sau illsl,mmentall (c] OIIASS'!-
. tiNlt). .:u.orr,,o". n tulburirilor in {uncliilc per'(1r:!ti1'e'

1?S 1?9
- Dbl?tia /il'rd ts.iu afcqiri)J ca urr ar.(, :i ('arcrrtriol (ll'At{l l'l( 1.\lii'l'\ I)IS(; li,{ l'Ili'Oti
ale(,li\1r, ii dtziuler.r'dului lallrilidl.
* I'drftlisl?ti&, ciractorizatit pri\ difieultiili do a\p|.i r:rI
r'rr
oraii, \_o(ftbulitr, "(;,me. siit iniartil, corrluzji rerirautir,. I r) lltrl,i l)rsdot"ittrtrlt!'lrurlrr'il'r.urll'rrrrrl'' 'lr'qr"frilo
IjIH;, de :rpciit p('ntru ciiir. r)flogm{ie fantczistx. inobil;tril/ lrnr'r rrlrutrlitr forme filc for Ir:
sarLdizarmonie il slela ]|sihomolot.ic. ilstabilit:r1.{, et . fft ale unitilii
- Dislrx:itl p.utd. (jare alare la roliii rD intcljgcnl[ Domu]: . ;f -- lri*ttrl"fii {r,tl;rirr. (l,rloratc unoi ldburiiri ratic Prt'
(r)rnlJort:lnreni xoriur,i, Iiil.ir tulbrrrir; ,,,,itii;]" l;" tnei sltbc dezvoltiri a auzdui {one
lstetalita,te. rt, ttc'i';tare dilicrrl-
'l{r
rclt(.roii corporal:i, in orga]rizarr.a fi jitlucinrjlroa l,:1"i" ."^ri"; ,l .i'i',".i ripn'zbtr;
sprlir "',,'
tcmt)ortlai .'i L,elr ir)lulci ptczinlii forLortroncdislcxi(,c. r, ,1i ,t' .",,t,": :r Iir"r'r r'rr 'urr'lul 'uro'Punzilor"

u' (r'iroriut
rriot"sie(\' {"'|riirorrirar" , iiillil;lii?il
;,lil'flilll #'l1x'l-i:l!, "',""'i*llll:1.':"'ii:
ll''""t',:X;i';,1"n:i 'rut)tio.
(lctcrlirinatit do lcziuri sau dt! {Iez-
- tti,t'l!" tltirit.to ,pdI;, t,.r,p,,t1ttn. t,t trn :,t,dm dnr,,; .. - Diid-xliu orli(ii cstc
Hrfltrrllr itor cpJI] n_lcr lrLrli]t.. i,.'r'i i."',i r r . i ' r " r r r r ' l ' r ' p r i ' o L p r b a l e' e d r r ' l i
'rkrrrllllIr'tr.
',ri,,,'., rieni 'art ilr':'Pa' llrrl'a 'loa $rr'
- D*lexit secrLndartistut asi tbolid, rludleFtiil;, pril dfti 'lli3rh
cit in metruir,ea simbolurilor grafice. - t'i*a l J,trtn,iinttr J' ttl';l.nti' 'lir' 'drrza Iilrnul'ri
ji ,,.rr.irii, :,r'"1;/:'; rrr'nr?lir':irrJ ." Ierlizcdzi .urp' l'
K,r,cra prFziutJ prlr' ,inrrri d, isl,\ : ,"i,i {ihl'c'
- Di'|.ri' ',, .(,it,, ,-;j'!oprtni /t, r,/, (ton11, Sr:,,:, ' l".
ll l:, "mi'irrrri 'i ir'\'t"irrLi rl' lir're
- Ditlerin et e.ditahi. tl)fi iL [foarii. aparc ill fanilii c{r rt\ "",r'.,:, itrti '/ r0 \orbirr"
1er.i0i. - Dirtfttlir 'tt rtr! 't' trtt '/i/''
irr'ur;cipn'
'errd
(loz!olrar'
;; ;i i;;,1"i a'rr.rr,u '",rral c"''
o'l
- Ditleriik i.)t, ctalnl etkNllala?&Iii.to e.lit '?, ca tat(r i;i,,;" ,;i,; pr""'r',{j1. ' ir 'i r r;FraJ':'r'r "rrririuni
foaltc gla:\ e rsi lu1,i)r ameli{rrabilc. .rDrl)'
-lj ' r*nrirr'tliil' -nrrI
- Dhkxitt ,r?r?rriai. rnani{cstati Jie lrnrtf-{r for.mii hil\) irr ";lirrL rlcl;rir'rrl' in
a.iivi (alczinlcrestotal), fie hit(rdoti\,; (anxiet:ite tcr,sirl - l)isutrti; , :ru:/,'1.'li ' r i|r" r'
rr|:rrrtfl| or'ti'al' rLI' \r'rr'lr'n)'
- Antd.r,tti,,,4 " r'l' fr la nIrr:lr'cl:rr""Frinl'clu'.rnor'
olat F'rr'\orr)rdo
{.) l}upri (rilrri l prot,uozci(l}. I{atlgrcd, exiFt;r: r,'r,i*i.': .i.r,.,,; ,1,;,'lclirttr'ri in "iir:i
iuf,riir"r',f",'filltiftlr. (.orriugilrilor" irrorurlolt'r' IclFonillc'
- I)ittnk ?tt'lltlird l.1r' c\ olutir,. (tc dezvolllrrc: S. 't.
n(for(lutikx )i tcgnlilor or1{}!lJ'rfit:f'
- Ditlt.tl, o tlitulia &li. care csie siDoDirn{ cu ceritaLu
((:' I'iLIililtSUtl)
\..rbal5 rofgcnitali; a]c o dd{:rrnina.ro gcrniicii ili c xl,,r I) l)udr clir$r dt rrpltri!ie' lorrnir ti trollrlie
Ia, bniefi (lo(tl ia f{rte. Istr foarta gr.a\-il "ji pulir)
{recl-en1i-r,
cuiabilii, a,rociatii { u o lntoralitate rliu Ft.ruclrlrtLi, $i (,r 1:ol lelor pritttttrt dla 0faf'iemiillli' riDaci
- Pa 'ul btlti nl. el(,re
hufi.ri ale lilDlJai. litabrjdui grafic'
tir:J princkrl D\orltcnte ale inY:ilxrii
fifi'{i pnrpriu-zi"ir' ce'nrl rru s' I"tt]izrJzI
I,l D pi cfitrriul ltr'{d hri de deticirnli. (iixlt,liia t)ollte li (oit - Di"a ,,[;i sl
tsi(lerattr: l4.rd, tnadir, qr&di s; .fotolc graui Nirn .,i.Id,i. f,.*ir,,," rl i'lerrr'l 'iluLolic :i lircr"l' crr' r'ltrl rinii
',, (\' lllli|- \\ )
nreali( trajor'n 1Ii. hrcchielli, ,\rlr.tt€ IJorr'{ !er). srr,',r, rn. ' rrtirrrclo l|azolc
faL
13tt
il, rt il I l ltu rTl rLl)(ilE
ti)i,lil.1y",t,i
=ff'.'{l i' fillllitJ'iLili}l"J,l
jiL-ill'iri'""'','.",i*T",;i,,
l;i;;l;"."i1,1ill;;li,LiiiJt f ip l dislvt sit t t il i' ; t r lt ilnit "

r,o/,,,1! jrrrriro:rdr:,
..-,l:iy,,,,lir t,rir, itizit,iti,: . .:,,
;;li::
ii,li,"ll,i,l1;lt
iLJ,i,;r;it.i, "
.li::,:ti",-;',i"i", lulbuiri in le\ia lsigtnl;1v61ale-
- nisgrttlia de tip spu.lia,I(H.
He Ior. l)lr'curn .'ri cotrfuzii toro tll^-
fir"ri':l
ii;ir,""$irisilrtl",,;i:iii,l,.jl.l
lii,I
itrrc|ldent !r,u orldulat), rq.espe{j1ar^c,r'itei.[r!ici.
ficc intre icfsler lriD suuirtrtlr(a
uDor €IcnloJrtr$atiri' (tx: o a'
.r-i. r-il.
S' ri-,rl ili:,il',1,rr' *liirrrl, !rIL|cr-
- Dis,rtaamliu. tlj]]siol\rr'
r.cprczi tji ,nsltnr
i^r1aro,,r,,,c,,ri";:, ,l; lal, iix'g,Ll. tr(I[ur'll.
,, ,;,,:,,;:,,iil','.,,
::,1:lljl',, risiLL.t,r,'st ''rl orir:rtr srtl'r.l'r( -
' iiitul rli fi' itnr '
l;i,'iil';i'l.",;, 1 i :" :i :::;:'i" "'i.'',"
""" r,"r ri,,rie{.rLrLttLLz.
i,, ';r, -.i srr{i:t nnrr\'':!I'l'r' .
lr'\ i.r r.ri{rntixI uLirtr 11'rL rc rtut
*,,r crori (ro rr.ruscr
i{)ell,iilnr,.{iltlr
|i,r,.rr la llll.ermin{f \_o(itrne.
fl,Tf,jfj'llliX. (nLr-
'Lull,rLririlcrrrl"\ix J-ilr'r'1t'r
" *,uriJ (ic(,;rk\i(,
Ril-#flt*';)l.L)1li:i't::;ffiilll;::ill"
h) iDvitnrcr
sr,arclL,r i "LLi.rt iliTil'jl' n"mgd-
;ii;;l;';'r,,.t r)rolo,lio,rat, ciritur
e) (:lnsiiic r(.a _.irrttrourrrtui
(li)ite\ifo_(tis!,r.fir(}), r.XnZ-{) deiicitar'.
1o(i-
- lulburiiri in diiorillrirll]ot
lclur . si t ons"r r lnor "
,;,31'fi',;1;'y,ii'1*,,:'.t"ililff
f,:,i,fili,ii"lxft"'iili1"*.1 ' I ) i't or iLuni lr i r r i\ r t ul 'r lar r clt 'r
nratr: tlilr oolsotlc urrrut(r
n) r '
Bau
lreccdit. tlc l'rx::lrl"
l nttn,.,,, a ,. ir ot b, , , t , r t , u, , t r \ t r it ! ir , . ! cuvm t "
=;,
,,,!,i',,.,'.:,,'!,':t,'i,',i,",,.'',',.,:.,:,1!,:',',,,r. Dcspnrfrtea (u\'uF

;l;i:;F''.' :
lut I 'i. r lat r lI r r lr \ il?] 'u- '- {r ' 'e t 'r
,l;;:. ;r,ir'
;;;;'l',,:,lt;lli,:j,.,:i.:ill
l elor in sitni).
I it r i , 1r 1r .' oit : r L'n alr '
lr , . : Vnr t ir , i u"\int r lnl r r r sr laDF
^
- Dislew iisgntliu Npaliatd :tdtL st,d/io_rfuItordir;. ! r , azt r I 1r ' r t t r c'
inrrt.,,rsri if I : I {r nne-
cl) n (' r1.", -r u ,.irir" rrr ,lia:,,urt:j. rr) Lerii: r , ( i gr if ia ( ii t . e\ r : t : if lxf ir r '
I ii ,.
't "r
iclor ni r| rloNclc- l, , r r 'r : t t r lr L.
rr
d:slr(fua p1a.i, rLumit!' l, F\ ir - t i Xr alLn t r lr t f t r ' l' uxr u) - a! '
: !i:k1:: ,, i,o,sd,1d,r{ij alrrc pc . ir ul't e li h . t l r t ur i'Lit t ' dI n r lr ar
tondul alaziei, al{liei, hipoa(uziei eL(j.
r[ultc ci{re
- Distt)xaltis!tdlit I itdafti, surde
rc ]rrrjrifesti prir rrir i|ea r) Diferc ,iord {ollt- - Coofozii intrf consoatlel0
riDduljlor rlet la ,s{).is.cirt, 1a rjl it : i t , le s, 'r Lor ', r 1, I ', t r l '- xi r \ |
$i rnelor ii diiereut,icroa 'j 1r 7lt ar r it
rizudli a gr[fcNo]or =r , \ j) r i
'lit '{cr 11i"r r ( !r
-Di"l .t* d i s !h ,fi a n o t,,ti r. apdtt. .?
u!rn:,rts1l r tbr,r,,.i tar r r r r , 'r {r r it sr r t r ( lr LL'I 'Flr ' Lr t t '
u p mo trrc rta rp fi ,p n ra n i t..l :t
!r.i j ,rr_u ., ri . i ti zi bi l .
182 1t3
'lipul dht rsi nitot ,ir,lAhtttl 'Li p,tI I ;stor*iu'tilot i nIAI nite

(lontuzia intre foncmol(i ({r,ir ()llris;rnfa (tr rrvintci *dtrui d{i


?r,
pltrct_de ariicular.e li,propia,i. i. rirrrdnri. iiirit i!r lc)i'o rirt fi
1s_
a-J, r-r: 1-.c fi) fi il g't,afiatx(,1 Er'!Lhf .
( ) r r isiLur i {11.pr ei) oziI ii, ( onluLct 'i
*r t i r)riflsupt'in,a(.J
1,"i!1,,;,,, ri iI le\ifJ sl'.lte ti in loflri]ie:L ur1)r
ftnrhrzi, intro ronsoNnrett(tf r(j sinlrgnlcr c(nlrlmft'rr scurte,
er{r u:lrrrn (p-j)j l} rt,1- z. I rl. Sr Ll) sf it uilii ( lf cu. ! int o pr in si j
(-orlizir irrlrf r,)lrs0rlletcl,lii,it,. litu(liLea dc sens, dc strr(turiJ
so rJlr :rr rl)Ilso|lrfl(, (t.nt.l(, s,, '.{til in l,rio cirt ti in gItfio.
rrlrr' {rfr, , l) d. p ij .ii rulbrr:tIl N11 irlel('gr seDsul.
\ 1 2 1 1 , , 1 , , : . 1 : r l i ', , r | l r . h Lll. ln'\ it ni gl|1lia dif t ongik) I . \ i a t r if
l i ,r' l l ' zi i f,,rj ,ri ,.,, q, r,,rrt,l t,,rt,^ , iongilr Jr .
?r,* r(u r pro| ul l 111). I . er ii: L lilcr ( . i , , ! I Jr in , , cs' s: r u
t ,,l ]fu7i u i trtr' ,. ,r,rn,:r,rrl ( ,;t !.1 r.gz" !!i i.lrrfir forcstr)llrzr.lo?,re.
l i tl i T,c\ia crol liler. rl|re rfflau ft!
_rl i l ' ri trr (rtr,l r.r,) .i i j r\er.j ,. lit cr lt , . i". , . u",
rro r1r.grn1r,l tr,, l trl ,. h al , l l t. nclnc dilcr ilc:
liucL.esirurr:t fole ltvorirrrq! la nilehrl
rnelor si gla femol(D. loncmel!,
" ln\ i. r r : i guli{r {r r r y; r lr ld t r doi
{lc , . i" ( , , ii") ll|, sf iuf it ul cal. int c
l ,I!,rtsi uui 1.r l i r ehrl si tal rt,n
( | l Lart ra:rrt tru-rl ]L).
ln, xir ni $: t lir ( Lninl( 'lor r r 1r 'ci
rl | r' r.i uni t)ul i i l . l r ni vi tul rr , ic , . i" ( , , iii") la sf ir r , t it ul r uy; r L
ri l nt0l ui (a' ,t,,pl i rtr rrei j D l au t. ttlor.
l rN rr\runi I,rrrtr l i r rti \,,,l uf.u\ i r, l, ( 'xia . s; gr 1lf ir r ur ir t cLr ) r s{f isf
tnl ' I (l i l r!r i tl ; t.tc ,.1U ,,caD _n:rt r r L r iLr hlii r 'o$soani : , . ( ( "'. ! . m f r .
I v,r r l | i i r t,,\i { .r grnti a:,.i tr, _ lr r ii?r ! . i gr t liN {'11\int f lor scdv
r,,r' fr :r urn,,rol ,r. nal urnl e ((.r: ( r . , r r I illt Lillt c d{'. . 1}" t i, , 1, ".
I j J-t. tt-9, 8
l. oo. Zj l _3:). | 1.trtri\ cLrl ttrlrl,zili(nltti
!,) Dificultiii lexice ,ri l,cxi a {ol l emr,l ur ,.or,LI} oi Fal i x l l .,, rr ln'xia ii glnl!.r {, r ( 1, ) r 1. r r r r r r , r it t lagr nl.
gratice specifiec rrrrr{ts lrr,.r.c !'i gra fir srurulur dr r.\ prl srve rsr 1,{'\i1r fllrglnurt,alri, pr(xii t)it:r t:r,
1rtrr...r.an-erpdi urr ;i ngni i ,,nem ( , u l) f ilzr nr {r 'i: i ( lisgr lr f ir lr $t r ici
lcr, {.. i nr, ghi . ,1.. gp, ch,,, :h,.r . ! i ( 1( . lil, sij'! 1ial.
Subslit uir i ( lt . cr Yinic pf i sil] li
B. I,A, nirelul (..uyriIIt ului ( hi \i xni L, lii r r lir i, r it il, cl! , , ghi( i1i".
{ H utr i Ini l i t" l . ,ut,s,r
nrlrrlr dc lo emc ri q,af(,rn.. I' l Fiiuuf sl'( 'cllr { ( . liilr t r li l( 'l1l, ir ) st ) f ( ir l ir r ct l) if r 'c
I)tlr_iFiuri de sjlal)1,, in gFner..t.. - r i t ) xr lilll la cit ir c.
s rrabctur'tj nrl e! ar.rt i rj l eU ,, Q r r scir . . isli. i ( 'c 1ir l1r . ( t 'iclf dr
cj l
5 r In grati .. lor r ni, ! i nr ir iinlc: i r _l1lit {uJ1) r '.
- OmiAiunea ultiu.lal ii) e,rlie i?,r Scr i. ( it ilLll i|t r i1, leir l, sl: lt ciLLo

lti4 tE;
' l i Jl xl tl i N ta]i i 11,i i at 1nti tIi t,
f, nr t rrrr \rii,;r\(rtlrt'Ltrx.\

rl I rr"r ir ': r '\ ': t lN; lr ok'lt it ir r m ir f it e:


irrr i i rD rl r,:rcrdgcraLi i sl n rl r
srur si ri | qx 1r s| rj stLi [i i ,. l t t l4 it nnt r if t lr lI i ir l( lt unt a] opilult t i ( lr ol) f lc ( le
5 t.| l i ' rI(' | !r .sl l ] 1rl l l rrgi i i sj i | , l( li- , . r 1lil : - \ . Bir ( 1, Th. Sint {t r . I i. 7t r zo. ll. l. . 'lelnt r r ) ,
n !{ Ior nxrl tr rti ri l , fr(l
1:i t)1r1' rl )u1f of,n ).
t1t r t ir ot t r lit uh4t t lI i [ ' . li( ( r t r t icnlNf ) , se't r xr lt ir i ( \ 'o
lx)1ri .r-r ,i, l'r llr r r ) . sir t i|lf t i( ; i pl. agnr r r r ir ' ( |r ol) ( 'lt ir r i, {lict l) t s
Il oti r(' l ! grl l Jfr\rfl or i r | ,fl | ]i i , , , . r r r lr r , s Susr llr l llor cl - \ I aisonnt ) .
1 | l )ruf r) r' fl l crL.tfe i n\ff::r: - *i
g i r\i i l (\pr(i i 1' r (r' i Li L i rfi .rl , t: 'I r iiI t t t i lxl( t t iI i I i ut t t uli. dt ii I t ihat t ) l) i . P( t t ( I t '
{ )E Ii ndi ). tt , t it li"t 'i. 1t aki se p, ) r t lo ef idcnlix t ) r ir l lr 'obl in ( |t lo
,l, \ |1. slt r r ( L ( 'r L. |r t if l{ Lr l( Jgof ( ( t s?uL( lf sl) r - ulit dc r t r l
, , r , r L. r f peiar silNln'lo sl) ui( ' d, r 1r st it f r r r ( ) f l' l( 'Ut i, r r t ( !
,, , , l, , r r i f if i 1r ( 11, nl.
1, , ', t t it r it t t lt i n t x) r t ( cv; dcr r t ir lnit i t r r ( , 1) {'LS. lt , xr l
.t. t)lr(i\osrrI \l: , in, r r ) ! . iNr \ lr 0cliur : r r . e sf t r lir li t ) r in ( 1r l) Lr r ilc I i( , hs'
ir E -\,\llII\.\Rl1 l l, l: nr r r . ( nr t ) lf \ ir L. lir i' ixr f r r n) a liclcr st l.
:\ t ||t t I r lr r u t . r ) |odat , \ 'po: r 1f eLi{icnlir r pr ir r lll\ r lt t r r f
_\. ti'i,\1'\ l)D I.olDIl- L,tIlli -\ I)1.\G\osll't(ut,IiI l ,r ,( lL. ( t ii . f r Lr ( : t ur ilor r it r r licf .
I: 'r i, ||n nolr i( ili! ii cuf dr r ( lo r n) "cf \ "r iii ar ul) or m cr '-
Lr lI i, llr ) llif jl; r t ii lllcit lf , r ir ( nr icit il ii f ir r f r li r t lolr icit r - r lii
l) | l ,r i ri c o t,u l , 1 r l J 0 i r I:rc n l i r tr1\' i zN rfN r i r\i 11| rt,r :, rr , r r l'f Lor J lr r . 1uo sc r eI {\ i: t ont r iut {lo ior r ( l, {or i, r . r r
lnhii ii j l | (l u r l n (tr' o i n )1 u l c ((,l l L | l r\. i rnl nj fi i rd rl )i Li 1i 1i j r1
( ogr ljii r(. | l i o tri rc !i rI(,fl i \(. ]t r?ur! i i (urcl cri sl !ri tl f 1., Ir ( li1r r {ur l pr f ( izit r r i ct , t r t t lt t ] r r r cr t
t r lc . f s l o ])o s i l )i l (1 r i r o r(l ru l i fyi ri :ri i si r rt)tLri ..o(r' i l 11i i . l ,t | \n "r ir r r n lt cr so'r ir lit it lii r c l) olr lf r f t r ln: i }I ir r i) t olx', ( i:
( f s nlui i n s n ti ri t l i n n n j l h L i s | ri s . (rr1' rrLr n l !)i f(nrl i rl di r f' r , | \ . | . : r r , t r ( 1. , 11. . lir t st hr f l ( ir r ( t ) I , 'r l) or t r t c( r r l) sih( it t it r g
( lir *rrl i i l (i . l )( ,r(o rr, (l j rs rl o :t r(' rl U " L1i i i rl tor rdri r' l rrr l
s c r r gf rc ri ti rn l )u l u i rL ,rr,.rr fo rn l ' ui i dfl ni rdrri l (,f u,enti rni ,rr
llur c t io d o ri \fl u l rl c l l fz \(,l 1 l | fr' j rsi hi (.i . dI rr.l ,rl oL)S i rr, ul i l i / .l l \n", inl't oa r lr r dicali p|nt nr r 1- i( lt r r lif lc, r int ( glit ir t ii, r nr r ,
| 1,, , \ izr r lo. r r ( 't or ii si it ct lei clir t ici'( in col1r lxnr r c ( 11r I 't '
lt r i) li\ o 1 i .r l )c rtr L r :r(1i \ i i rl c . (l ( ( Jorl l l i si f rtr f i l i i l (' .trr( LL
f l r\i Ifs l ru fl r, l fr{ )i ]l Il l rl 1 )f (1 i Jf\i fi (l i :{rl rl i fi l rro rrrL,
( ons t l|rl rri l .r(l i r)rr (l f x s f N g r:r!r. l j l i l | r ()rs(]l i { l tl rf.i r (l o1r].r, Jt | \." r'ir r 11: r t , , aLr r , ', r ir n. 1' r r t l, t l r r r "" r , i\ "1 'lui , 1.1't i"-
gr c : jt . fi } l l i n c rru p L ' rL l e !s i Ii (r 1r (' 1| r( l ( fr( (l yr' r l e pLl ' r' .l ' :r| 'r j 'i , li "ir r r lr ': 'r , , , 1'J. ', i, li't r : t ir li r lr '
'l
S c l x )t l 1 r(!r (l l rrg ri rs i i ri ri })l r(r)fo si (l i i r so tr(r.| 1( i ] ' ' ! , , t 'l1i . . ( ^cillr lic" ir in! i1r lr t l lir r t l) ir iul0i s( llis.
; pf r if i( i i rI(.i (l i r l r{ j l ri (l i ! tn 1 -.(r )l ar| -ti r! ( i zul i l o !-rrr {,. i rt (i L:, i ,. 1 , r li) 1, ) silcnr . l) r ol) {', r l 'f 1 lN l) ir zi: coliolcN. ( iict f t ,
dir iir r ' ;rl c l (' rl i i l )' i l ro i o l ri (i 1 .rt r' (' 4 :j i r.(i rl i rrti o \orbj rf .i r,,i. iL Lrvola' t : r l( ' l| st nL( 1Lr ] ilt n i( \ i( , ) gr lt lif r ( t ir h 1'( 'h r nzli
t ii( lr f x l ru s (ri s fi l i l .L rri (\' n l ( r1i .r1c ( l 1r' (' i r l ul l )urtrto. I ,,' ,1'1, lir. cf l( , r lr ^i ( onr llh\ o ( sr lnf if lit f r r J siLt hei r or lll) ixir lii
d. la , ) 1 .\(' rr)r i o r:(n e (L :i r1 r(ru r rti r (nri frl i rrnor' ( LrIr(,i (l {. l ,," il( r . jr i . onnnllt niic( , cr \ int c. t r lol'ozit ii. 1( '\ t ( ] ) . Sr ( \ - i
- r it i1. , s n rl l J o ri L ri l i 'r, { l i rg rl rs l i (,. rl ' c ..i o i t(1r(Jrti I J)rfforr' . ,1,rl : t zr i'ir lr l) 1, ) r t lt Li( ' : 1lr t ir LLlir er . nr r . r siunilo. t lot our t ani] . ,
in g (' rc l 1 rl j n s i !. ]]l rx l l r' rri rl { l i agnosl j rr-ui i csi c (ol 1rl ;i ' ,,l , ir lir il( , oilisiunih. sinr t ) L; f it ir ile' czi t i- r i] t c, sr et {lile ir r
, ,ti, r ( - 'i r lir l. r f {'r gl, lf i: Jn( nc l) er lLr }ba1t . r I ( r '( 'sl( t t r ea if r r -
t lr ' in\ uh L i ,l 1 d f i c o l rl ri r r s i . ri l r i ((n{(1. i r i rLLL rl doi l fN (1, | !,1, l| ! r r iic. r il, r lr l ( t r ) f it it t i ( eL de '( {is ct f .

1S 6
r8i
in oric,,,lr, tr(hrrie p'acizat l?l .irr{'6irnt)lne l': dac[ lirll'rl' do scdcrc: ,,Cizmdrulrepari' ghete'i' (corecli)
ltuile do sclis oitit nu sDrt jnabititili congenitale]' rilt{ ,,Cizmarulrclari scauner'.ilalsi)
'.r,oesteDroccse. dlr,Cirtuburiilile rcunoaB'tere a sult\ l'l'r[ ,,Ciz artl porne$ternariira'1.(falsi)
ru st iirt;rtl r\i anuun obit(tclor''le catcgoriilor'' culolillr 'lr, r, expresirir culdrde r]n t(r\l elaborat, special, in caxe sunt
lri s[ se oianrilleze lrariiile cuviol. ,,r jr':,'1, ,1" rlifi, ultrt, lrugr'(iri.
e) Diaglosli(ul difcrorrtial
I: r p, ', iexlu l"q p', t i"t . yn"ut . <i sf ( ; linl ir "n! dt ; ; t , i. bit
l>reciz*,rclr,diagrosliouldi dilcren!,ial se face ilr ral]'rr1 'rl In
', op; , ; t , ; i. i; , i, t t , i , l, t udlp i, r 3i ; nt r ut lt in, r ou r nni
)iDcncuzia, t ulbur!.rilt do vc&'re, cu (leficitul intr'lr':' rl, r i') , t al , ; kjb. ; . t i "t t ' r r - 't idPr ! ; , : " ( t at . ot \ [ uit ih , , Llt ,
agno',ili ii a])rmia. to , t soan, l, t t i, , r i r pl' 'ur "t , , d"l; c; lul ih 8; t t t lt clot
'il; ha
itxursc, pftr,un 3i. ?ifuleile i'ttwtsiltltiLor Aitvtioe (cxie -
plu : dr\ pl(, t:)t), ?stcj car. ru1. apl' tstt' tsuit lloi &pti elc. ).

c. rlttfNrcl DD lrx'l.lflN,{rtD
I do inv€sligale ltriei

A) lixaminnret le\i(i &rpi! Nalalii Ghcotghili {i a. }'r*,'li'


Nirel trtitcr.lor. Se loloscsc 20 de litcre. Sr rm6ir.*l,{ :
Gisiroa lilctei rnr"ri d(f lilar dupit,litt)ra rdci dc liprrr L r . (lix(rimilralca vizrralir fi a[ditiyi;
darl,0 do lil,ero,cr criccl)t'ial : n, i, k,,i, s, t, x). I'il'I'l"
nlan dc tilar sunt :irsezatein or.dint, ilfalx'1;.:.r, |lclc rL,rtl, - rll)Dtrolul aptitudinii nrotodi;
, l tc;legerca rerbali i
ale!,toriu. l!{onna!i, gereralil acurnrdatii ;
G;Lsirealitr{.fi ,tl{!'ri do li!r,r' dntii liter?r,atlziti, (pr,,i L,] llilfiI nlai jos (atel'r, ascnrcnea 1es1e:
Fc thr.e iD ordinc ak'fllorie).
-tllroa I'csl I Melvpolitult p( r11, citit (MetroloUtan R€adincss
- Itxaminalca o{}r'esivitirlii texi{:i lilerei: tropiltrl r:rt: ,rtr , lorul.€ {olordt in S[IA, caxe cnp nde urltitofii iternit'i !e,-
sL oil,eascitecle 90 de liten r i dc l,ilar. n ,ri ldUor (adocierea cuviDtelor cu inagimle coreslrtulz:i-
NiDeIlLl& nttlot. So foloses(jli inugiri li li cnrt(l 3:, ' I li i lelellerc( Jraz1lor xcrnd; exaininatolul d$crie un obieti
crlvintele s(:rise cotspurviritoarc i ragirilor. r{,-l nurneascd Bi copilul indicii ima{iirca corespunzitoale i ir'$o-
- Cupilul tf.lrri'...r r'rli/,2.. colFspod"Dl:, iulr' : "l
lt, lrcs(birile rlzn^l djDtre irnagini, literc !\i (lurird,c.
;i ,rriirrr,l, ,rr,.L.dr.rrurrr..,'. S. lol'Fe{ li imni:r" I' ll'e:lluldiatnost de lecnrd !tuld atrIui 0t?., (U\ lis{.l0 1056)
obiecle rLzuale: grcbll, (iui, dtic, (jio(lan, giiJcati,
'
,', lh drx(operirea e 6' tipuli dc ero : pronunlai:ea tglal 8au ?$rl
Ntropitoalrr gherltii, loarfl'drJ gea,tttI, {urc:r' nrir.nu|i, 1 ,, rltfort,rroasi,omisi ni, substituii. adaosuri,rep€lilii, irr\ ex8iuni.
sapiJ picl)tertt). Itlnlru inrestigarea altitudinilor necesare actuhri 1€ri(r !e lot'
- Coresu)n&nta inht crlvintill auzii fi cel sorjs: {',,r,lLrl
cautir C1ulrirtteloHcfr;seDc (iartoDa|('. 'l'nulltl.,1.8.(1. al lui l,AUIitaI0O !'ILIO (1052) ?entrlr re
- frexir crprosi.,'i: sir cit(.a\cir,t:Lrlort l.,|rt (uv;nl,eip ' r, , a [xrld(]itirtii necesarc ill inlrltanea Beris-(iitil,ului-,\cesta ]rr1
ue rarlunn:; 1,lrf, /eIrt:lnrl irnnginiL.
'\t;rylrt rllr{.1 m!i. rital€a ir tenreni (le inleligextn generr,li, (i in-
p,,p,,:itio t. s,. dnu l|| .(.rii r jl ,'r1,p,'zil;i-, ' i In I'l'liliudinjlc lx'rttu incepero:i inveliirii sist€tnaticc a citi
(irltona$r r\i 10 irl.lt'gini. '
. (lt,l'' ? probe alo reeBl,uilcst sunt : copiere de ligllri I dellrrniri
- Se celc eorcslondeDla diltrr, lrolx)zitia (lorectir'(ul1;i tirrr t{rl; r'('pro.lui,eri de mj{c,ini, de cnlinte', de.polisitllT li*llbi
tlfi) \i illrrgir|{'?t.oreslrrnzirto:tte. dn rillho); de !or'{'siiri; decrpajc dir bintit'i !Lrn(:ti\r€ }tc o

184 lll9
lilirtie (,I titrilclc. ln unna aplicirii teslLdui se re.r,lizcazi l, hrrlt l'rlx'lrl aLeiNclicre r grciclilol il ucz{'nt'irlr ai jos:
e nnturiziirii pertru citi-re lri scricrc.
I'estAe Borel Jfuitolrtl?. lllicar€a lor treb[ic sir.linn strrl, i N unrir fu\irtr ir.-.i1.
de citrYa iegoli : lilerele si fic "quisecrr ftrmclcrc ou cxl'e (opihrl i l,
N unrril curintc {:itite
obi!'rtuil i e\amjratorul sii rru ilttrerupx e\arnin:Lrea {rlfar drtlr ,
Lrli gr(r,\eli.si stimuleze continutrea prlirei, sii noteze lt fiocato i \, I (l(! grcfeli :
ritir tinpul necesar eriecui;iei lri toatc grttqelile. ( )rnisillri
,sh-uctllla }robei ; ( l)tlfruii c l inte
- Den nirca lilr,"lor aHal)etdui (prezentatc l,r irltrirmpler, ) r l)of{)rrniri frL.\inlc
cuno,rslelea serrrnelol de }uxctxatio ; Iiclniri
It{fpelat
- Sil(rll . sii se pnri in oridentri sitrbc in care pot alii.rcr ,,,t (lrc!\cli de lnlctratie
fuzii intre .ollsoanclc surde ,,sicelc sonoleJ dific,tlt:iti fu citireN srl.' ( lrcseli de oriertar o
belor inverse: sar at, ja, ac, Jna, ga, Iar f,i!, ca, n,r, dllr la, vr. 1,.'
{,1, }ro}al liloJ doto, tcge eLc.
Itrrrho g ntnt trttminnrc:r s(!r'icr;i
-.--Eddcrlljt[ inursiunilor kihctitc : l)la, cra. tste, car (1,,
rac, rpl, tsa, glo, apli eic. ^r'cj Ii.nt intrt\t (rL.lah.11!l1ri : coliere lj di(rtare de ljlcre
Dcnunrire de ciftc fi numLr(. IN rtni.narr( ri/abei: se ioloscsc silabelc ir cale apar roJr
lllrl,ft .IId. .i 'I iop;, ro i il:, rure
CalirohtL conli lt.itdlii iD dcplesarca stinsa alrealta II cili' l ' ti,4th;n4ha -'n,,f. ln.,'r.lr'l aJ,;reJ irr\,t'iurrii, L",ri"'
ncsp{'ctarea rir durilor. ';/ah,/,a
llll, r( fl{1.).
" tu.,ti,1.1rft tM:inl.lor (e* lncznrt[ dilicultil,i !'i ir r.uc l)lit
- [,tcl1t.xl cltrintelar. {r'azelor si t€xtclor dc {lifil]ullato crfs(rLi'
{l ii, (ir l)orcstite consecutifi. lltlr'!r ir\etsirnir .,rrisiu|iJ srrbitiiitLiri(1c silnbc (cn€rndu: ro s-
li|||,i,'r'jrcroplaxr phrLiator' transtolnvlt).
Se loteazi da(,Xlc{itura. cste sjlabi{:iJ prccipitatiJ cu {rlt.. cgrl:', tl!:ri0& (ilrelot si nuntrtlot.
drl(i pulctua{ia este rcslc(itatriJ dacir crLvintele sLrnl binc jn(lirirlLl ir functie dc nil'etul sul,icctului, so djcieaz; turitrte sa[
alizrlc.
l|nrf, iu (iaro sar'irter'\ilrir Lrndt frrrli tle afiolrft.lie Ie tale elerrl ar"
P.nIn llo,t(t (tcntru MBtu dc f (ni). ||r,lrri si kr curtoasl)i.
],iecare ele! cit€lte cu 1ot{: tarc in la1a logopcdului, dill ecdNj'l t rn,ntt,n 'ltttr' IrL'1,,,ri.( olti.rts d. rc\r. I rrr!F' uri 'i l'"
iir'iifJ timp de urr minul. Se n_otcati rrulniln'lri dc cuvirtc oitile il ru,''*',r,, i r'..t,u"t.:rurrr', lritelului ilr lf,:nlirts,rl cl, !rrlrri
nrtrr r'lll de glcleli efectuatc. ]n tinl cc colilul citelte, logopc(lll ( rol?:dsd terlul {le lrc talii(se notcazi coeti(ricnlu1d e letliz:r'c) I
noteazii crorile, .rare ])ot ft: omjsiu i. substitui , :rdiugiri, i'l11l (1o; pl.clctlzdlilelelc trru'ciipses(: dir] curirtol{' de ai .losI
sirni, ol)rili, coniluii de cul irtc, detormi:ri dc culirle, r€luiiri, r'( c:[ te r,ul-ul li kl
petiri, grc,.cli de puDctualiie, grcteli de orienlir.e (rlinduri siiritc s1rL nvrn-rca co rdil clnuti
r€cirite). ('il.fl. cu aleDirieler'tul de lxaj ios' (oxlpune si ({)rrr'Ll
'\(rje
Iln]lii cc clevul a tcrrninat de fitit, sc (iontol}e:iceclc dou; cli Nl ( rr fn a 1)locrt d-e r'ttrs_i_iii-s e s_ca-l-dei-r d u-rl;:r're.p i-c le r
mente de atrccierr,. jntiirtind nurxiirul de cr\intc citilc la rlultrirrLl I lq:rir-i'a-,_s-pu-s c ii,-a-!a c s-te p rc'a-In r1-re-[.i-]ru-s_e-]oa-t-c.f a
g_r'errelilor (onlise se obline nr coeficient de core(tie, care estc c! l s l||| i-rr dri-r-n-i-c-11-f-otn-..{r nr-t s-i-as c_n-L-tc_S-r_e I a_s_r-oI
i:ltiit rnai mare cr (At citir?a este rnai c{rrectii. Astleli urr (,ol)il lI { ,('i.
poatr cili mai rar decil allul !\i si aib,i rlD coe{icient mai bun, Iientr Ll ' s(ir'io prirna lroloritie (ii to\tul de m&i susr cu lirrlr telc
ci lac€ mai puli e gr€$€lt. tl,,rInrlilo ir sjlabe:

I tx) r9l
{ iliili te:{lul de mai .ios: Dcsri:]4riticu\ intele prirr linii Ir \' l r r , l, r or ir r . lr iei l: r 'nl'il. lc lilr r r r 'l ': r Fr lr olr i\ c'r '! r ill
pr t num . i t ' r il'r 'F
r l 'r cr 'r 'r l '1" r "lr ''
.l l ,rl i :1( i1, 1 : . 1. , t , r r i'. '1"r 'c,
i'rno1.i punctul r\i litera rxrl'e r(olo Lrnde tfel]uio. (h c-\flrt,t , , l l(
'i,\iri !i rlafifi.
-|J,||i" r,r'uJrr'',ir )r'ii rinrl'r'rir"""'','11ti-
t,fi:n.i tropozili(. este corecl:ltl : r,i'
0,/ t)drir€/ al t)lrpositi la lctrea,(ioIlifnseir/ noasrre./ '"
rrUrilestiri dislcr.ico disgralice.
ci, lptLt.i cstc acol)orit ', . , , , l'l*\ i llii I 'r u, r '"lu- ir "l'l r i i '\ : 1: 'r r 'l
c,rr l)eDo Degrc in 1:,{i I' Jlu||r , 'ir '
Pf elc surt rl be rlil)ile al Itgite li asculrt, l " r, r,, lur . r , '^r 4'|t 'j" I n , ' r : r l'r : ' r r l" r ir ; l''r "
ir.stJnrilxca ft llistc sigel i coad:L cste despirir tr r'
'nr r:-'ri'rhliz.
lr r , , r , pli. ; r Ll
ier z:
. , . ilr l"r : . r r r "'Jr l' ! l'r ': 'l "tlr
r rn:
L'
(i f rlrf nlitii ' ri i l': 'l l' ' l t lr 'n
iI' diinn rr r((rsti, yestit;a], , l l ' a ' l ' , li' , . "Pr . c. " lr s. '' f r r uLr o''l r / :
p''rr):lr cl'ii c coir rlrai indrir,giti (le noi. gt ,l, lrroceclccfi l(laltarca acelora caric se rlorctkisc cti(]ifltr itr
I o"tllr l,rrtr' :'.1\t' l,rol,p .c ,.pr.tiazx )r .a I.otearj : I
.,r..j'' ,rhp'd -:, liur): [urr :, I:r,.nl,r'r J:r,:i ':t,, ,,
I'nrlilc lor comt^,|n l l ,.l, *, r . 'r c: or , lif i . r r t Flor . le I 'r : t l- "1 .
srLnl 1r'ase(,rL|r!('ipitarc, ou plcsiure irNuficientl sau ercesiyr,; r, sct'is (ellrl}r' }rc-
fltrl, llr rr fr_r,lto(c{loclor dc iNirtarc a linl]a.jLrirri
t\r',Jr:' lini(i ,rizuulrl^ in -cri,r.: nozilrr c,'r'puluir b uriir ,
l.'ir ;^[ir,erei tiiIo h j. liilr,r:,f, ..i e|1rfc tcralertice).
- t:,1," 1i,r'l';r",r'" rrpl,rri" ':"rrl'rirrr: 1'''r" ' . ''1"|i'r'
IN c{:ea ce privclsl,crolarca gl.afi.i di|ialo, se rurrircsrj:
tipru;lo dc gretcli : 11 . 1r ' rri r u . : rrr,l;l:-r u'ri, p'c' ni P lr'l:rr' i ' ^r 'r'l'rt"
. r r' Iurr'r
er:'Ir rre
rril
gltrdul do rnodilicare :i litcr€loi, i|.r""1 ,l $n'* rrlLi li rJl-'' rri'. rr :r'ilc:i r'rrl' cr l "
r.r.f"pr
inrlosibilitatea redirii gnfiei literelor ; 1I,,,,ri', :. 'ur'c l.\F l]rof,rrl_:/r(r
silabcle.rulirrtele.Bi gradll dc modj{iclre a s(irisuluil,,i :rrb;Ijr,r di...rIo-,ic lIi lrp', :" r',,1:ri nr
Lr gtali:i lo]liata se urmiircsc i trr't'1, .:, :, ,.t,ilul,ri pr)r.ini IF\rrnrirr::' '''nrll'r' '
ir
ro}icr(r litorelor', silab.br, cuvjlLelorJ t)rol]nziliilor, :, |,,1 I'slfiotcrepja si crearea Doti\ l.[tl Lrscris ri cil,itj ])rec
'riiici r'rr"r|r"r
1,1: ,:'r''.,i ri' r obii,tul ,\,, r.r,ulLii Il l, l. r., ir' rrrr 'r'r )i ll'rp,;rri' 1",)ir:" l'rrrr "'r1r'
lidcliiatei copierii; |l'1" 'r ' r,r,'rgtrcl'ir ,lp rirIr'l.r, r rrr ' '':'\'
liprLl de colrierc: uatflialflir tolositf ir icl:rljr tr rjLrriiilor le\j('{)graficc:
d:tfii rc sesizeazi scmnifi(.a1ie c{'lor' (iopiato- r':'r,. r...,, \'",rfrl:rrrl r"\r'1" :'-ri ri:'1 '
llt,r,. "r":r'
i iailitr:rrc'
?.irt! acesle prt)lr Poz('ntatc l)(rt li elc insele nlilizate sarL t!,1 ir,,'r,t . '.,r,r'. ,,t,r'.,'l' r,.r,lr: r'/: rr ':
'lc '
fi JJ[zx alci,tuilii albor pobe, pe Cal'o logope(lul si le foloseas(ii ,r, Lr "'' 'lr' 'u
r',', , ,r1'ri l-i ,,'t ilul'rr' r,-,rr ' r"-'il: "
turi.lir'd('c\pori.nta rsilit]ui tulb rr'uilor l)e (are lo c\anine:Lzi. Irr' 1,rt, fi r r\ i1i, posibilit'l.ieannuj esec
llL'rul|lltcl{'r(r,stor ln\rh ix)i Ii (onseror)ateinlr-o figr dc rr., t:\,.ri i'i lc ..,ri rlu. lr, i,,ris"r,i rri i ; " 1",l. t'r' rrr tt"l'tti''
lurrl'. tirirc sir conrtotizeze tilurile dc tallmrir.i k'\i(rtsgr?r,fn1'lsi l1l|! r"r.'l ru Ic:!rlrr'rrrl. ii ir turlrro \:'ri " rr'rl rr'rlr\ri :n7)Le
ri !lfn Lr 1)lz:r,t(,r'apici Ircuperal0rii- grrrrt"r" rrrl'"riri: rl'rr'1'rl'rul
it, 1. I ir'iIiririI, lu!upr'Llui "i
i,rlr,,,,iirltil teriptlei !ri[ antr(]naxcttmrili( fi i rr alr(tr fx('tori r'(lu
;, t'lrI\{r9ti ' t,u'Lt.' { 0 {;E_\t'lt.\t,u
\cccsiirlelr corcl:trii (tc]line lsi lcrrna cLte i tre \ olbirf'l
i | )i s l i 1 .0 i i l ' rr u | tp i l fl a l )i i c o rul tc\{ , i | | l r,rc(11l l tj :r i .ul bu i d],r lrr|l ! ||(lcnii. citire ii scricre.
''''"
lir nLiiju l u i s .r' i s i .rtb u i e s i !i l r,i s f :rrtu dc (, sel j l . (l o ]ri n(,i j )i i i zvoti l , i:.,',,i l"it'.1'lt; ]e:ico sratice stml DanifcFriil'i ale r olbilii
dir' .\rnl)lcxiiaie pror(,s{'lor irxplic,tlc. Celr' {loui tiulri (1. lulbr ,,,
,,,,,r,. 'i"i.,.i. r.rupi.r'rol,uie .J In.cJrr:r,,r ',1:,,,,rnr,a.ri'l:'li.:lor.
lii''i .rli iiml)aiului scris lru sclot ,bordl soplrrai. iniiiirr"a iirrl l,:.ll'jielilor er,.,Lrrrrr'il,iul l,slrrrr'r lrurDi.rllr'r "r':rl cr
.iului Al'lrli( prriupun{: lrccer',:lr df h, planul i:oncli| la cel gmli(.. ',,,,L|.||',I,
in\ ' ' r ' . . l i \i i ti i i ri s i rl ro n (rL t( i n cl i l f tnt trebrie sii lrrri lc:lma
i {' .r.ccer)turti i corectul 1], -(Dlic,areaterapiei dislexo-disgraificuloi
ir ni: r lr i s i l r.l t i i c t| rf c s tr rn a i i l l rportant,i Ico[ri oasterea l ri rt (.j r'',.r,-i ,''lrr 'i rLlhl,rrrFn-''oi"r:' rI rnr''ral r.'i lc rlrF ii 'i
t ir r r \i tl a g rr.,L 0 1 . 'r,t lu, r:rrr prn'li''. dc'olr clr")'
I ',, :rrr:'rerrr:'rir:r.

tot 103
I)jslericd disgr.rficul lr'e.brdesi-lci po:ritir iplccja sirrgur . I l'.1xoNotlt,l oBlll{lTltELOniN Trnlr'll Dlslli{ru1-
.litalea alupri cloftir lc
ti r{iztltatele sale. -l)lsGn'\lrrEr
l}r cazul ilr (lar'o{lis]eriico-disglafia esfo ilrsoliti ii d{) i lr,
riri jDstrulnenfiile (latcralitatc, or-qadrar'. f i strrcturarc spal j,l IN TNR'\PLT DISLI]XII';T
IIIN0}IL! OI]]IiCTIYEI'OB
Iomli) cstc irdi(iat lrr trralia sr"rifticali-r o[ ,{icstca i dll(iri ur, ,,
nu sunt sonlxilicati|c, tcrapia sc loate desllifuld (oncornitcrl.
.\ltrenare.L in terapie a stirrduribt gralo lonelicer rii. , \ on;e"t;', j:.flrr
-rizu:ilc fi kjnetice este obligato c. | )l'i/,,1 i t P tJPtt(tile t 4!0 ttt t' o t' ?lt
\ope
l-ogopcdul lel'al](:ul lrebrie si ap.leze a1ALnr rnori|r: I , l r a l a ) tl
"
djagnosti(i, crit Fi ir terali,! propriu zisi la cohhorarca, cu I)){ri' - ,, '
ale edncdic Flccialal, neurolsihiatnl, lsihologul, me(liculgeriri I r - ldentifictrl)a
iN'ri1,irld ul-edrcatoml si lamjli:r cotiluhi (ur{le cstt caznll tr, rj
nurrca in cchipli si nnilaten c$irte,lor terapelticc.
tulbur;rrilor
de schcmi Discdmir:1il ctt,
- (lt{bonroa cu logopalul, o palli(,;}ruc ron.lt;eD1ii la t, rr' co{}orali. IoneBrclor. L

-- invirtarea corecti :1 scriiului tnellui{' sir,utilizeze desfrrfi ,., lul bur:'ulor


a{itivilate }renlergiitoarc. Se r:L leeliza la d(rst lri\'.l cor]tarlrL: l, - Orrlon:u ca
g.rpatului cu suprafalr ple i, pc (are )r{rIa irn]r m:| ltcr ior .,.r ,l .si clasr,rc:{
lrecun) .qi cu irstrumcrtelc s])c(iificc.
llcgr'rc:! iDstrumentuloi de scris se lacc iu {unclie dr fr. 1,. - Irrogresirl
terali.i ,ri dc eadul lsi tipul tdburiilii, rlr la l}(.nsrli, cret?l, l:,, . , tunrurirrilor
io]r tetr[ fi (reio , folosir\'!, sti]oului fii (l o ullirni ciririi. {lc rticularc.
]!ti'i1 (lcserrul cil si s(li.rul a(lrizilia a d(nrn rr,1i1rrL - llernorrrrea
,,slltr?rt4a drnn" si,,linia". 'jolicit?i tulburirdlor de
Srplalala lirlositi iD terapia rcrisului e1-oherri !\i cx i1.. 1. isi
suplalala libe)i, eliDialar ({oaie 1'elini, ti}li. lada (]1r risip ,.1,
spre suprafal,i jncadralii, {]e ljlrii li resuli lot lltai stlrirso, p,_Llrll1., spalio teII-
liniaLura lre(.csari iN'i1ftji soisului (ircadrarer ir .prtiDl gr),i, lorilil,.
J,inia eroherzri si ea de llr cc.t,rrcirrgadzat:i (uirzgilitura) la "\:!r I - llczloliia)etL
gra{i(. t$ctrd prirr {orlxc forrtc rariatc, pijllli 1a literii. '.Lbilili tilor
Scrioronlrebuie sir,preccadi ciiitul (Il. llonrcss(ri).
aolul lexic.
' Idlicrcr in gDrfiiln tebuie si realizezelrfc({ea rlc 1iL!r.,/ liecorroalicrea - Cafscilrrlicr I.l\r,r('itii do liPLrl
gilituri 1, literii, Iar{rurglind loate nirelurilc dc gratisn (diroii (iiis{'ti'e1Ln{ir
lile.rci
rnent gralic, dese iigulatj.t_, prescrierea, scrioc,L I)lD]}lirL-zir:'t;
' 1nitn'rta ir grl|tisn lrebaie sii lini sea.lnlrd.] crrtlct.ri.ii, L, in cu\ittelc :
ce dc{iurg dir dir'ccli, clcnentclor S"r'a1jce (prir{itiLrl rcs}c(,ririi ill liler,ifirp,'i
lccliilor^ imlusc dc s(]ricle). gralemlrl). - ir ce t)oziii('
In\ tiilale:Ls(, e i si lie precedxti (lc ci}acitate:L de o|('l!, - NuDrirea li cstc litcr:r ir'
cll simbol'. i fi fu siDbolul gm{ic i[ s]rc1i, si l}ornoascii,ilc il t.t literei tcrelor irltrl cr(lnrl Llnur I rr-
mele si simbolurile dir naiur[ si si, se bazczc le erperierla s]1ljlur, r-1int (ini1ial.
a co])ilului, utilizind londul slu lirgristio Fi gradnl dc c(luf,it;t. .l nijl(x . inttt)
cullrli.

19.1 19;
l Obielttire
lo Eiempll (tbdtili,e g cnetuIc It',::::i::,! Erenple
ln ir,'

- Llpexare - nxemplifi .- Gisciste si rL


carc cu litera. e\emplc c,L unii sinboluri-
literlr ir\ irt| 1 'graficc ir
Xtapa - Iiecunoastere s!a1,iu ti a Jone
!ecunoatLe fo- G?ise,stc
lit r
sildbelor nemulingrafc- meb ilr tinl). l
exelxlle Irrirlii
mul din cartc. lle de clrl ii t,.
:i,,":;
;';i.''i;'l,l,,i',,i,t
;! ":,:h!:'::x',i:;''',!,'
Idcniificrre Dcnunrirftr li- $t;e si ' ^' i,i:,:'d::
],n l ;r a :i - fi ;n u l n '1 1 'tt 'tP
t'..';
n ;r t'2 'i :n r ' t't "' prrrl
terei. .:," ti ii,i ,i i ;;;,,,;.1.," ttot;,, ;,.n1,,,.t" ' " t,"
.' ,,x i:,,:,,,;l'":
i,{.i;:.:
litcra.
Cornpunere Prolunlarca si E\erci(ii (u si 1:;::
;t ';,
"!;1.t5,, ; ;,:;ii,',;:i,';^,,::,:
! ni,':;,i,,i, ;,.{',,;,,
::,,:,,,i,:
labei lijfllrnti
dilr dou?i {one-
labe dilect. s 1,!:,
;;,:,,, t'r t., tt ta " "1,
(pI"t
me diferitc. t', ii",i, 1pt"n en'ltn 'r
q";"i.i
r o h e :. ti n ,o d L ;n a t 1 r t n t;n t' n o r ttttto 0 tr P t4
';x '1 '
;a l ; h i si l o b i ,? t,to 1 ; tt t'o tt p tn r Ps'l
$i

- Dcsoornpu- ADrlizalantolui Exercilii (ie 11."


Analiza ti sin Descomlulerca ll\ercilji de rt€s-
contimu al Itlnp,r piirtirc r cuvnl-
(araliza) limbajr ni oral, labelol Si reili tcza curentDlui. cuvA lului irr
silabc, arrte].or' iel* in silalx"
])ll,ni, la izolarea rroilicrc:! ij.:.,i hrt'
Ier comlollcir11, insuqitc.
clemerrtclor (romlur1exea
(e\cmplu: lorle
(lbnernelor'). silabelor hr
slunc: sil:rl,i
Arlaliza ])arti- ,,f:1" esic firr
rnat;i dirr j,IJ, fi lrr.rciliii stru(tLl-
cularitiliilor
raler cu laittcn lrn-
Jra', calc rrupLc
drA ljali iau cea Jira-
trice, rizutrle .se ?rirnun_tri Ii constdrti! :
ale Ionernclor E-\dn1)lu:
Ei difexenlierca
lor.
Analiza simbo- pai
lurilor gralice
_ln
alc silal)ci.
196 19i
I ount;* Obi,edbe I;xenple
IttaIn 0I)it?Iift gen?ra l e o?$ati.onttle de Eacthplc
ilr1rdldrin
sinte (lin t)r'olo
ll n"-l
Du l
3 u -l - e
Alni a propo
zitiilor.
zilie (fieea]'e (Lr
viirlt sc (leicorn
1 fi, ir silabe l
c r -l f irscorr1tu silaba irr surete
&ccunoastcrea n""ortour.t".* | OiiBe$ieintr{ si se oitslde cll-
rur-iintului * r"al)rdaa (iu- propozitie s0r'i;rl
liei in Clr\ir rllntul, l'r)x.stlcn-
Yirtului (loate crrvAntrrltri rer'is tizil(l liccal e
!eII1e IonerII carc I tl-
l)elc car. ,rlcntn- I - lrtrl€gerca cituicrste).
iosc o[v:intul). serlsulti
ldcxtilicarea Citirca Por,l,ecil,i. crNilrt€lor'
(luIiintului cuvr'rntului Ererciliii de for
(tlo):rrca ()perarca cu Gx$e$te *i ( r rtrulate a unof
ier\te (itrvilttcl' lrolx)zilii tor
in text, f:l{iil|, I ri]rd de la un 0rr
ataLza .li sirl Iiult dat ctc.
teza, pani h f,, Analiza fi FilF liccuDotl$tc-
nem s-i gral'ellrrl l0lqEr
ln|rl0L)r teza {iecirur ro,r, pt\rljozr-
1{,elcgcrea llrlr'l l,i'lor i]i textc.
I(ientificalerl
icnsului
euvintelor relDnifi('atrie
- L4)cralr,a cNr
rnid tc\te.
* l'ti tnelada ai(tlilit o- tit|I.Iicd, recuhott\teret cu r
-\'O
"ri lului (ite paslerioara $ikbelor Si Idce apel, la awl;:'l
,i rink.n {trufa .fmdicn. ]'s/, insii, pocibild, f i Jal,oritt,l 1'TIVIiLE'I'ERAPIEI DISGIiAT'] HI
meljdai llohtlt - it8uttren gLob&Lda, cuxAnlul,ni
"u
e lilat : ut.rc ltr(ti a) st,.lo&t. trece?rin opeiali uni l t nl
de:tcot)tpu )reft. .onpu ere - [!t copiii cu 'prohl.trr llr, I Etttlre Obircti.rt ll n0 L) 0biu,lirt.8lrtilice
itr infilit?. /lst.f!I, (ltg|rcu ,nclodei se lace tn .f1t'1,(!)l fifd/d"t I
d? p?lsa tlitalco @lilullri ri de grudul deficienlei. s(ll - Stirnular'ea
- Mizgilitnra
5. l]ta])rr ,lxalizl| )i silr j Iiecunoatterea - Derrenul ex- erersirii gra-
]rroI|ozr tcza tropoziiici culintelor care lul plicatiY li{r (r'ohrl te-
lici (re(,unoaiLc, l alc5,t,[iescpro- - D€selul cu raloululuj ctte
ideniiti(:i ti ol)e I rbziliile. Exerciiii de r'r molive dis- E](ecuiar('l
reaz:r cu lnD- irncle care lespect;! fonturuilor
|
{X)zr]ru. I mi,mlui de crl
109
108
Et4pt. ohitctir.0rMralc Obi e.ti tt' * tt tl t,, qbirclilv sp(.ciJi@
i lyilirii nnpa Obieativ !\tr&!e
't

- Scricrcr fi(! Forrmrcr al)i- No(iuri de md


lirl litiilrilol' nn-
pli(:ate in r{r r jlociu, mic.
tnl grafic.
- li oliuni dr:

Noiirrrrilc sche
]nci corloralc.
c) Matnrizala }Ioli\ o}
Z. I)fcgili afe(iti\'1i. lilt]di '{ia
:
rea lel l irlicr'es pertru

Stabiliiatca
alectiT,i: ol.
gllnlzsea
. tl
rllnlDl sa n cr l l .

llr,tl - Reprod[celea u) lieproducer'cr,


||,r[\ el€mentelor s€rnnclor gr,r-
gratice 3i irF
fornlali : a li
1ora. capabil si-r,
Xlemenlele utilizeze dclf
comFoLcnle ziliile alrit{l
alc scmnelor anterior si la
glaficc. s{lLrsit si
}oati !(TieJ.
- Litera (sem- --Reuoduccrea rlrticul€azii
nul gmfic) nrotoric,
cu semnilicalie
grafernelor.
lirccntil, nffcll,.
r'ea coreslnnzi
toale slrietii li
lcrcrr nl aer, pc
masi, Ire €iet,
f:irii, si ctoi cu
lln instrunent
clc scri...
200 201
DtdIte ouca;,ew e,ate t,i,, ti r. syrcd1
iar
Iazd, Obica|;pa ge1r$ak N ry e!;ft ,l I lo
intilldr;i lobiecti
I'oaie s(xie
- Executa rrrll
cor\r$Inl ||
caLrrea
Fopzilii ti
te{te mici.
zltoa,rc lilcr rl Beprod[c€rea
cu ,jutonil rrri cogutia';i
tnrment'uhr i I
Citegtt ctt
litera.
- Ii€lroaluc€re - (lunoarttc 1i tr
cognitivL cunoalqt€ ill r{ ll
- Iixccrrti :rrrrL
liza ,\i sinlr',
grato-lc\i(,i
elemcltel0I

lilerei.
- Face dii(tr'r'lr
erta literei velul lei{iei (ci-
altele sHcllrrl ierst€ {jll 1'oceJ.
nitoare. lr) I'elfe4ionarea - $tic sil scric li-
- Compali Lrl zilil (adicir sii
lomlrelor
ma litcrtl acriSe leslecle colr-;
proD nirr semnele si Is i
cu alicllr rr' gr ile de tm- |
minitoarr. sare a, sentllelor',
- Iieproducerc - Copilul esl.'' grafi.e).
rnotrvet' In ll i
afectivi qtic sl, Bcri€ra I
tIU SCII8 lr lr
pid (rizc,r,z[ iDi
cnnoaEle (lr | | invalare. eco-i
a r 3€ cer(i) rr '
€iur lil,t'rrl, r Iui glafic prin
?LIt corltr\1. exerciiii spe-
- Silale Reproduccxoa - Poalie scllr' trl cjlice $i e {oalte
.- (-1u!'inte la,be, (1r.r \ i'rlI
necesax la clF
- I'ropo tlri a rirli,'t piii cr tulbur;d
zi!ii ma-na d(f tr. intelectuale ).
Ioaie, c"{)rrl irrl,ll - $tie s!"r,scr;e cu
- ,{ici o tentii pex8o
tiri, a s{! ,,lr I
nald,.
la {ie(iarclil.i 'l
203
I(1'fIVE CO}[UN]I iN 1ERAPIA DE INITIERE
!a'ad' i,ov" w"aa" f IUC1URITTE I]DXICO GIiAFI(jE
itndldrin \ottnr;u"
illclegerea inlelegcrea - Stabile"lli' rrr1,l qbieatire gentrale Olrie(ti t ? opPru!iondIe
.
Bemnelorscri! relalia irrlrr
(Bcncrea sc 1- scmnul n llh o 1 T'orlrffea conal - Identificarea atributelor
rdlicatiYn), (Iitexi, percepli1-niotori€ suletelor qi a culo lor
lrrrflfl.-
ale oricnlare organi
zilie) tj za}c si Blr"trctulare- Perceperca {igurilor geo-
spalio-icrnporali. nretncc.
nificati,i dircclici
-Ile(unoa$tcren
Leagii de - TreccroN Il ( l i in lcxic ii gnfie.
sennilicafia scri croa i ,,rrrri - -{.pfeciercd,duratei, inter
valuluir pauzei lsi a reh
ei fiecare li- lii la cttr , ri tiilor.
LeriJ Bilabi, semdfjcrlit - Identific:uct Lrralineicro-
cuvlntr tr)ro- col el purxl l i rl ' rulogir e ..j lpatjale.
fa!l , 1' ,rr t, i rl l I itiue:! n.rljunilur s!n-
IX)zi!ie.
1io telrloralc.
scricrii,
!'ormarca $i ale, - Identi{icarea foncmelor,
l,area campului le- grafcnclor rnari !\i mici
La acest Jc li glatic in ordine& alfabeiicii !\i
dt. l:t
* Ialentiticarea f onemelor,
l l anul nl r(l i l i \ Il gral€ntelor dintr-un an
rcl vi zual sl ,r( ,, I samblu Btructurat.
kinestezi(i, - Analiza fonenuticii Si
gr*,fopcrceptiYi.
pletati (rr - leccptbre& dumtoi actrr-
tificiLrea lui leiic li a lungimii sla-
ld, conslltrrr, ' , liale tL lr{itului gratic.
J. tr'ormarcaabiliti(i- - Abilitatea, alea ialentitica
lor in actul lexic {oncmele !\i gralemele.
scdsului. ti cel grafic Abilitatea de diBclirninare
a lorremelor li gra{emelor.
d) l'in.ilizarca - Utilizurzii - Abilitatca aleiliere a fo-
4, Utiliza nemelor ii ga{emclor.
sririsul ilr
Iea prao - Abilitatea de oralona,rc $i
(t \ clasare a fonernclor r,tigln-
Pelsonal. '
tica a Jenelor.
Irrmale a l! l
scrierii - Abililatea de mellrorr}le
solaliixtii ::r l,' lerdc[ rli glafici.

20t
7. ]iIETODOI,OGIA IN ACTI'ITATRA I}E INVATANN A
A|-TULUI l,EXrC fr GnaFIC

,\, }iEIODOLOGI.A. GX {XRAT,'{

Stmctulile letice lii c€le grl|fice se loimctzd Ei sc dczlr'irr '!, disociinil cele alori, acte (23 p. 1?7).
intr-o unitate optralioli F". Cu alte ouYinte, Ecrisul Ei cititul 1r]r " .;\islr l.urii .ar.. csagFlJn,linrponanla x' li.\ild\ii orolorii.irr
Ioi Belara. !1.,'1.4s,.ri{ului,,onrid.rd ,d binrll, ,ul'iPre r litcrelol. a I uvru-
Analiz& genczei .iititului t{ copiji prefola eYide liazi hi'l Ll r';i a plopoziliilor (O. tr'rcinel,)-este ;ulicientli &c€asta a tte-
-po.rtc
r:ir r,iljrca se realiza liir[ supoltul s(irisului: sunii copii " ' l ;l c Iri, r ; . t i! ilal"a bppci{i, ; , plin t '\ cr . ir ii. {36 p. i}lj.
invatii F,l citeagci! f[]il a scde. chirr Ii r.a alovcdi o aciivitatc S..I]r' l.lste alc srbliniat cii fomlei Tizuale :I littrolor sc
rleoselitl. ,fazi'r Jnri upr li rnai"percepelea
stabil, daci Fc f:r,(iecollilomitenl ou rc-
\u a-elaii lrr',rL.c poat^qpunedpinr. in.uiiric'.liprii A',. I \rtaier lor gmfici" (36 P.31)'
r,u F. pod!r. rr:rliza in,rjalir proce\.lor carP lmpll'h lr'plorl'
in comparalic cu celelalte {orme- de (romuni(areJ "sc sul -ar(l
!tsrhnLi ni r.ru"oa,ilerrI :cmn.lor $afic. Cirirtsairnlliri pr" rf,,"ii,,'t.irti ir,ii care proceseleiniclcctului l:r,
,,oblig["
r'ornitir.. atAti!', vnl'li\c {i chiar dpnriDrlcli nroluiii /*\"rt "igutoasl,
,stierarhizare'impurird oriiscrtesramtltic:llc
I '
rni:, area gtobilor ", ulari sau a anaralulrri \r'tbo mulor: ' crr ' ili*i1i.r.,,1,'*"",ll"n
t""""r. ai dovpdit.i e:islr.hiar iu cazul lips"i ' i t
rerbalcr. Srrisnl inrpljt.i^rcslca
procese mai comple.xe: do I|ausiP|' Sunt el!\'i carF niie', in.la'r I t..unn'ciud lil'r'h' tiiiD'l
dublatp ie o dcpriudcrp molorip ubtjDuli prin e\"r . (a o l"ndin!i n"rnrat irr dczvollar., In unrrrrr't rllueDlPi
l)|oilu.pr'e, " llra!iLrnalF..ri:" Ilrr.qi. |\. iilme..,xrLi ,cil .r. Tr\irilurii,lrc-
ipocificc :i rare liudo sfre aulomalizare 'e\corplu: Ini:'rrtsr r''
nii. antr*u.'nd urrr",rrlaluia finl a dPgcl.lor ';i 'are u'c^Fili Lru I ii...i l".utiii^. pp ai+.re achizilri iD.iisiduatcin rnvdlarca
"'ol&ti.
,,1,'nini; i,e..rr .opii .so pli'iibesc"ld cla':i" e\le rdl''i. in ta(rt
rrrai rnao", lrecom lsi ull graal de matu zare mai riguros). pe dliferenlicrca elevilor crearea
Iinetodologii ir.lect'-atebazatd Fi
P, de alla part., ccle duua acliviid!i rr'lruie iDTnlaic impr " ' I nrotiTrltii optinle.
ficrar' liind nuportul ,elpilalle. Ca (\,.uli' nrolorii l'ror''jts
l lei.r,li.!ts,alpcliir. troliratiutral.. nrum ti sft rS-ntilLdincla'
..rcrirjl6ri o, ar,aorioi, anlienind elem.ol,le rnct !iunx '
l\.d, allrparl.,"unl ai !ulini ,opiii carc..i'liu liinr'lulul
li :i. oricrrrtr.scricr€ lor nrl edto-incadral;.in cannau^lerti' tclul
'torr;, diferite. decei dacii ei au fost supufi uoei inYiilili orppni
{$aile "",ioirl,,ruitoi
o, I)e aceea,!!lrl auzii aterllultc ori pe inrilitor'i Npuni'Ird:r'In-
Scrirrea Doataqi ,pale io urm;loalPl" loltDp: cotrit'lP 'li' dar DU qi ri'r'. SiFrt.
,li r,( ,onii sc ' ilca.c5 inainl" dc lccoala.
,a e,\oresieindi\'iducl,l,aloarc(Dotilc,, oinuDir'arpioreliodi\ir: ri -
u uro' lezi'
in,li ,',i. *a {orm'7i o daprindpre decil '
(r"ali; lil.r.ri, aFlr.clul $afic ptopriu clt.r. Cilil,a * ia(F 'll
tare-rau ill ein(],,a fiiDd duar feprodu'Lrts'al'ti aspc'lul dF F\
"crre ar,aratul verbu ruutor il t"aliz'az[ irr ua1i' "
ii\;lale ne ''
sol1ali nu eslp rlo nnglijat.
DcoBebire:! alintre cele doux tipuri ile activitfli estc eri(i
tiatd, in scderea dupi, ahctare,
Semoul $afic, ri pl"zinti, 136p. 30r rlemFnlul bonor' tor:' ' I
jDcadrat in +atiul grafrc. H.lalia Iaf"m JolrPmebtts d'l'rnrr' 'l
'l
rn jnpu"ir., r'i inr..iotizar"a scrisului. Graleord prinLl" \iaLi. 'l
Llna"eic ""mniLicatie,.lnd alescifrarea lui i'ilirear il rrarFlotllr' I
fone,rnl si invers: snriEul ge insuse-step n transformarea ioncn1tlr'l

21)6 2l)7
I

l
care ti€buie si lini seanra o selie r'g1t-
al coiirlrnicxrii in actul alialactic. El devin€ gi 6e stluctuft,irrt, lnv4dtorul
ul:,i?. l" par, rlrqul lr.imilor aLi ai $olii prirnarc.dulli ram 'Le '[e
3i' pre'irt'c
se:rulonra1rze"d,zr. -.t,, |orierca sil, tie cit mai pulin perironalizatii''
I genclal l 'leci
ln .iclul _llirtlar r limbajul oral cste putitorul princi?trl ll
mnnicirji,scolare. t[ ntilizezc miln.! drF|l,Pti;
S , r ic u l .c a l re ," rp d e l a l o n ts m h gral ,,m. Fe bxzaaz{ tN r \,,rt,t,
De. r iiDr r,!i rn o rrc n te F l { ' c o n ru tr i .i i i i ri i daci i ce i r IaD or1 , I l rl

a invillarcl:l liDrbajl ui sclis cr ajutoml limbejullli orrt t,,


rt:rp,r insulirii }d[relor semtlc finrfi{]c cu senruificljtrie (litfr, t, I
colr$p{Bde in.t.'iiii,tii sclis-cititului dirl cl. I.
a liDrbajul Mrris dovine fornl alc coruudc:r:rei0trc coi dr,r 1r
tagouisti ai aolu\rj didactic. lncepirnrl ru ct. a tt-a scrimrl v. ,,,

I
aljmbajul scris ile,\.irrci sirurDert aleculoa$Lere ti oonnjrrr,,,,r, r-ir f--r f--t f-l T_l
d", \prp.io r.l nrai pcrbor,aLt:r uiur,la lir,.l,..i,.lului urrrn..r, ,,J
clc\ul pual. lua noti{c in sril"1"\t,ropru. in1. r.zun,arF.ri.ti,. 1, ,,ri I
srne t|rcaiD [t€IaI€].
I stsrEM
stsrEM

Es/:HISSCHIMAA
' cunte\tUl d. corrruni,are i .uDtrnlul prolo*rrulu; : str.,l,.: '
dp irrrllarc lolobiloi e\ne,tar;i1,..1,.\ului(fig. zl (zl.
. mbajul scns sc structulcazi li se construie$le in 1,cel,arii
nieri -<isub influeDta acelorarli factori.
Sldsul se ins[Flle h aclul comunic;, i didactice, dc.rcnill(l
rn&i mlilt suport al comunicir,rii li mijloc alo era,lualc.
tttc. 2
'lransDril.ro! mpdajului r j'ru..sul in.lructi! pduc&tir 1",.,t,.tt D BARNES)
di"lor.i',natn.dac;cxi.tl}di!crcn\.I'ca Inali iDtr'. rtsatitateilir,,.,r, llrnunicarca tn !to.6u1 ile ItrantnFatrr(Adallat iluPn
tlrilizxt; d..ci doi. Arltol, in in.u)ire^ liurha.iuJui:eri. .r, p,,rr,, r.
punctul vedere al formelor ;
d,. la .loui rerlirzili disrincr'..din t,.ln'lul do vedcre al n,,rlrrtrrr t" " Rir,lic Ioalte corceti din
pozitia ;e,tei/creionului Ia' scrierea pe t$bli/
'le
care rc face apel. Copilul cuno:llte fl'arte !u!in desplc scris, d(,ri ,,
oinecu]ll Jir riliarizat cu mif{nrea grafjcii lJi s€nr1rul (prnr et,rttrt, ".. *il tirrl ""^t"., a"
nkl alecaict.
-")-uila ccl d'
l)rcgrtil"odro afiterio:rrcr dar si dill contcntxl ioei:l,l cu cr,Ie vjl|(. ]rl o rnaro sigrranr: io gFrtul ile incclul Si in
(icntact). Profesorul tlebuie sii stiiprinaisci nli numri lrcdercr. ,n buni in fala l,hlei/caieldui i
t,r,lr*o-p"iiri"
't"
alal\., ci :!i o metodolog;e adecr;atii iii oficieuti Dc asenrerrea,el I l gmDlahcalts:.i
,"*.,," cu !rliclr(c r'gulile oaligraticc,
buie |i! posede frcrjereaaproale ale ,Jlefect" ?entr.u a o trartsit)r' I
in nrcdel pentnr elevi. Xxistl, in acest sensraliscutii in litcmturlr il indata cc a(crle regoli lrrl
I)l$t0rBiulri aoar in "omuricar" de
sF)rialitatc rc{eritoarc la modtl cl]l ireb[ie |r'8pe(tate,1"111.i ;" *r"r iulburarilor inten cnile lrr pfl'ta.Lll
-(i Bcric profes,,lrl,
,11
210
ir ' t t if ir ii Ii n i b a j u l u i $ l i c . ti p .tt e l c
l roIi n di n m.rodri , di n | l artj ,,l
r : r r r J , l| c c tp \ u tJ r l U u rl i | l fu Itr\tu l j nfrl i ri i . MeIoda Praaedeetip
. . l- al o .i re r l i m h a i u l u i .c fi s i n runtuni r.area di .l t,cri r.I, pql ts 1,.r, ,,
<r tF ll rs p u ' r.It r" .d i | l t i . d ,. fo o ,J L, ck, ,.rrc .. rortj z.az:i ur r : rr
lr , , r - n rrtr i u ,l u l l i u ::ri .' i ..rrd Il .p u F i n " cri . tc:ri etul pl crutrri , l rr,r., - ltrxc.rcitriul - fonatoriu
r r lp. r . jr re l . l ,ro d u " . p ri n .d re c " rc F\i rl uar a,.rut rl i ri rl ri n. A r.:r r,r - gralic
r \ r d ; n a z i ru ro ,l i ' a ,i ;rl ? L l u l d o r eal i zaro u ,.,ul . ri ci j .i i . Ffi , i .r,l ., ,
- articulator
- (jomparalia
- graficd
7.:. Jl\-lILL:RI r)tt CO_\rUJIl,rnD - Folrorir $i grafici

Lir,rb i j u l ., ri . i r,ro l r i 1 g p ,. :.rnl ' , Il . r,i \.t ri rt.,.o| l ,uLi , hrv;r{a- - llemonstftl,ia -Pr.in analiza Fi Fil]leza demol_
a r : ,"
\ . F r lr . : lri . p ru I..o r p l .r ri i n r,r' o,.c.ut ,
I' o .ri r, ,ntrt,i ,.l ,.\_,tts\.
l ri c ra r a p c l l h n i \e l ri l rl r .1.rnl rr:rro t,c ri zoj l ral ,.,r, E)ier(iitrii \ rL- - ('o0comitent - forematio
' l: ir r ! - p rrlelo).[i -
r . r r : , r r rr^ rl F l u , r-u p . mi .m g ru l r.r rl ts o\.{ utl u, .er .r u r.eJl i l { :, ., riatc ,sipc mtr- gfairc
r , r ' F Lt € r' p :r p re u . u p i ri l F ,ri ,trrl cts tnul ^
' a ,l rc ta r , real i zarca r.r.., lcrialc dilerite
r nor r r at n o p fi m c Ir rn .u rrr." i c ri " ]Li :rr.rr." brrj ., l i nr, nrai .,,t, hl l nl or! a - Itctlexir_ - fon€tic lsi graiic
! r r m x .j e l u l u !i rP a a ,c -tu i n
;i .n ,,,tr rrrri ,,arm n,,nti ,trn:rh. A , r,uratc
oLr . , . r r tr F l i \i l u r d c a r' ,,n l ,l p r: , . .^ri . d,.i .ri tsr. rl .
arni nri ., Iut
' 1. fpt r - r ^ ri D l c ..d rc c i rc u l d i n ,.t:r.^ \rI i r.tr" r rtp\i i i :i l ac rl | di r.rr I .- lnaleperdcnt-foDctic $i gla-
' 2 rD 1 i p rp f.r' i o l p l c . rF r .p u .i fic
lir l ,,r!r.pj , | l nut ,r..r,i F , ot:ttatrr. r
lr ^ Dr np rn d tu m a l -.q i o ri .u tx ri t rrrrl .i rri \r.u at;t r;ri fi rul r !u,.. - (lljmparatitt, - Glalieg,
r 1' r ' F - p !l Id e u e fo i i d c .u L o a ,{ tF fe .i I ur,rnrruoa.trrr.
- SoxorS, li grafiei,
. . , S a r. p u rc a . ,l p a o p rrp u ts a .ri . i i ,n pr,bl .rue t,.!atF dc tuar,.,, rr
lr r F lor ' . p rH u m - ri s l i mu l i rr.i I,r. i r,r.tor,.reari i l i r,.rarr rl " r.1,.,r.,,
lilula - Exeroiliul
m r llor . p _ c .ra . l u l .,s i rp e fi r.i c Ir rj r ,.l d,tr. tari ,l i z(" €zA ,.nru ,ri .
l .r.r .t .. DroDozr - Comlaratia
c , . ' ul { 5 u ri l ,d mo ri \i l i a ersalra
[t ,;r ,si - con1
' 1 r.j a .1 ' c . " rl ,r.i rrri ri i pri n ri ..
- ildeperde.n ti
r.lDpa
l,([helor fi dc grrp
Ilclodologia spccifici in t€rapia dist€xiilor si digr{fiilor - (lompunerea - I)upi irnaginc diti,
- Dul)ii, dia{ilm
- l)upi disc etc.
r\. TI']iAI'HT]TICA GI']iENALi
jmagini izolatc
l)hr?a - Itrcrciliul d€ - Dulil
k',(lcbr scrjs si citit - suitii
lldtadd Procedcc lip - Selcctil_
- Sub contlol
- In ftalirta grcielilor
1. Etapa - DemoDstralia - rnaliza foncrDelol fi gl ,af{r,1,' - (l[ caracter ort{rep1c
prelner- lor - l)c rollrri
gatuarc - srntcz, elclneitlclalr -Pe Biltagme eto.

272
M e h d r .o I rn a i u ri ti z rl a i n rtsmti a l dbul ttfi l uf ,1. , rt,.,t . spaliiGtemF)r'ale
1. " t . c !P tc i !;u l . El i c c o rn p l .rp a ,, .i ru' dpn,Lret,oti n .i , rr ,,,r,,1,,,., odu(areilschenoi corporale,a orientrrii necea{ito scrrs_
llrerciJ,iile lolosite |lrrnt,de tipnl ?r?r.:i,!iit.t nt;torii, ,fo)tdir; .Itlil,n ateronte.Prc|um n' a abilititilor
gener{lo'
si.u tit aparte de .e-te|ci!nr. iornlr, r, , r' rrrNl, r uindu\ e ca 1€llr lol"gr l teraT)eutice
{T::^:: l.S'lL,*1
uLtleneaz:riu rr.Fl:r.'ilirnp anatizarorul:rrrdirir. , rt \ i)u | ,
1,"
'pl mutor. tk.:lrnl rpcl la .rructur.iled,. ,. ru.r.lcrc ior,,,ir.,t. .
Strnt irnplicate prucescle dc analizi, $i si]rteii a elerlrerit,,t,,,,, AI'I.)T]T]CAi\ ETAPA I}D PRECI1'IR]iJ $I PNDGBAFI'IT
lr,Lext€ .!lP jr?io ltr.iei.

seite metoda urrnpar[rii prir riifcrollielc (de e\n]tJln : f(.j | ,l


Tingerca dsemiinitjlor rsi dcos!lrirjlol' irtr,re gralcnrc)c si
tclc ce l€ (ioraslumi). prDtita'ri'i ri 'j' rrg,rir" a
i,',,,,ttp!trt. t,)tt,\1.:,
,ti,lilil,)l'
ri'.i.ii, iri"'rui.',","' ur'rru trir,zq d." rill'l:'
i- .r:'.Y:l:,1:1i
rrearrabeturui
irtere
;li,Xi';ili":ljil;;,:il;.,pii,ai"''lit""it"t'
-pe i vttrcret'
h^',e1\zi, j' 1"1"i:':. '-i^':,.::':bi
illrrlcfirl
l'llhr :';**:'i;;;t,'';':iir'i;'
:,iliiilr: ,;;,
-;
rIir..,:;. :ur*.
dit'
,i i;lr"i'ii ,ro.i"i' t:''' 'nn"IirLrit'lr
I
'.,,lliti:, "';i;;i il',:
;r,ryn
i.."i,i".
i'iIiu';i
*;,pi*.
;ll'; rfll; il#];:[: r:"
i:l,i:;;;il:" ":'t:::iilii"l';li:iXl"'
d' edu'ar' a q . ,
n'u I'l:,srllinrl d.ri\ilrli

i;,*1, :,,:1,iIilill,,i*
lf; l:ii.lll;lJl:;,'":1 jlril",,'1,,"'
rcpetate, ljl,ecum fi contiruiialca terapiei r^nafa*r cabirctului l
pealic Hurl rcguli oblisatolii. -t.]ste,de asenrcncarreceB^ri, rsi ro ,
naroa \'ariati, a nu,i mnltor tiprui de clclci1:ii. lHiir;iiinii: x;lr jr
i:'l:l*:*:';:
ara,' rrr
i"l'r"i'":'ii"'o"
xrF
Aplicarea cric]'ciliilor, introduse ln shucttrr.a unor ]rof,tl , :l'::; :,;;;i l; i,:; ;,'lii' i' ir"'', "'|ra
"'onr r u r l l ,T .i l l 3 ":l :
spc'ili,r.. lr.l,ui. .J..ts r.,a In l.ro,.ri,.J,. !rirr..rpiit" t.mpi,.r ,i r iir' rFi n ' { r tdrnira'o
' r ' o p7
ii. , l' , . .' "r ' " r c,r fi .i 11i'i"i"- r tr r Pa urinjitoar're
\ler'lr3gfclrcr, tnerllri,jtll1r'
,:,''
r'il'llill."i;lilir'li'iii" "'*'"i'^"
xnLerror'.
l0(lc:
llr literaturu Llc slecialitate cristii, foarte rnutic sister|e dc ( .,, " ('tloJaltiicd llti Slts&n'lrelJor"l -. rlfdiso'li1/'.caro esl€
(i{,ii logolcdice, erre sai anlrctczc o teralie in tulburxrile dc lirr r ,l - lteturta 't'
sclis. ln generalJ ,roeslosisterne de c\ercitii se i{icit, $rb delrulr r, ,
dtsm.rod.:"rerdr-. ,.ar'r'r.i t,r,,puntic.artsgu.ir,a u0,.i 1etup;i . li;; i,ii ii,r'',ri'i, ''''"a, ,'. ', brz:1
:i,i,'i,l;1:ii i: c'o
touF'i'
rual a'l cc\d, . \,".1.a arrrrF ".rz; ,1lpa.iliril. rl, ,rir'riuritarr
,:l r,."iir,r.i^r'nri,,,,'ri,ruur g,arn
dil istr. \ izual;. Lir!..r"2i,j. c,,,rdarracojruur,'r.ir,eoor.rlouorea .r r,;'r;;;i ,;;
;":;:;;;' ' etiil'r'rr
u rrrir"rc
-'tr'un":l];ll:l.li;:l:lil
tre diseriminirik, auditive si c€le l.izual€ si l{i[estezice, edrcarcr ] li' 1 ,,1;:i i ;l ,i ":n,'i gu'' '
I(utitfi,.
2t1 215
IILL {]O]IPLTX i\ TliN.\T'I,{ DISI,E\II]I:DI5-
ltl

lt|r ,li. l' \inj-r,i.Arrri.i irrrlJi,r urr I'r,'; :'rrr Ii;"u' l'r:ri''ro
i,t,t, -r,u, t .rh rr||ui , in"r.'.r trr"sf.,rrr.,' " UP.i3r'J 'li
\,r,i ri i l a . r.rH l rr,r:,. nri \i n,t !rn." .,rt .,, .,, ir1
t_r lgr
. -Lr
. ?;t"
zrre t,i \r '.
fl u .tu rrtre froltelne : cc intelegelr priir piogr l ;i car" ",,,t1 lpr
" t,a tj x l i:
a follrsilea J,-seri;lor" saf r,asoljialiilorr! d. l)rcrcilii. tl( un asoneuea plrrgrixr.
a: tn 1 o .u te i J ti a .
. : .o a ' tl ' \ p a ,,r' rc^1,r..,r.:, Ll i ..t,\' ,,: (/ r/ i f$lo un prog}anr ?
. .r' tu t'
E t t t t tt. H ..tt.i ,t ), L ,rz ,r., I.c l ,, ,r" u ,r\, .1., r....rr\ :
. ( tE,1 rr' trl r| l ]ra r.;
lDrul cste un (iadru dc obiectire- corstNrt pc ottr]c ir
a lire{rcr.eal)l1)gr$i\ ?i Lr a||rlizri
li si tczri ; rl'. ilI1iitxre, lrar(!:i ln'oprrrc. l)inir li e\crcir:ittl fr) cret'
a.autolllrltrzrriefl achiziliilor. ; L,il'clcl_Il lentru a sripiuri irrstrunttj|lul de Fcris'
a rcstl u(i I ur,:11 ea rcltlici soclnlc. rlIl( LLrlLri trogram comtl(n:
!\\4ltrnul ilrLrli c ttltui .]..ll1'ItDrtadol.(|i( lltr?ti( ti rpt'(iJ:ir'
l l fi ' r di r' ( , ". . l, r '. iili r ^ih, , r , . , la: , 'qi"i . nr , r ' nr l, nm t r F i ' r 'a
1t tr' fi rl r r i ; i i, ir ir uiui ', r e, li7f uzi. . Pl r nhi I 'ir r . - lr r i'. i'-
itrrrl-cu atiit mai rxtLlli ( Arr{:laI,ar drurnite tutburiiri i
:ria
IIr ,.tr li"tirui , olil i se potri\'€rstc o arulnc netudi,
rrt|lclor dilelite :Llc iu\ iitririi scris-citilului ]j 1)otri.tcrt(
'tc
- 1 I' l o ti ,' v tr,,t..i ,...,i ,t.,tl h n t; n,u j ,! ,U .rLrrLa i , tllLrri1c.
r pr r r , ol i r.rr' :r r_ i ., (\.r U U r., rr ri rr' , .rrr.pri i ru,,,j u:ri : r, ., fiii ,,*'i",Loi"g;,,oslo formal,clrn nr$anbtul. Tciodolor Si
,U r,,r,. h r.' rl u i . t,folosilo i[ iittcgul ]roccs nl il$tlfirii sclisuhi
:I" ll'
lJ, , ,lO
, 1"Fr..,.
,:l ' .r,u r,,.tt sl ,:ul ,ri i . ,,urn,1Ftc dr .. , , . (i rlour'rnltri znsirnllluri dc rnctollf prir care se insulseite
S,
l''rr,,.re,to tr ..r,iur,'L.lLraArni.r.||nule. ,
Frrl\'tAtx'r .et,irt, jr..i., J! .r r,.t,ir|rt.l.u l.rreir,r,..; .,.t
.r ,.,
,'r\irr ,.||/u..r, .ur.,.rer,. iuJr rl. t:, ni\r.r.t I, Itx,lr'rlrlc lorLeticei
i: t"''r'.. ",lF.l,r
(Iorcnrbr): (iiar (.i,rd rc sesizeazltubui,ilt pr:eit;;irj;,,;,i,. l., ,. m0t0(lologlobnlc.
l l l ,,.rr l. r . '. . , . . 1, , ", , r 'r r r , r li, , , l: l, D, 'Flr . f J '\ l"nlr '- 'r r .
Sc lucrcazii pe Trei xi\'chLri : {, l ;. l'1" . , l, hi'1. , r ' . , i, r l: r r , ui I Ll"r ' A F lt lid'lnr r . l'
- rl liLerelor.i
- al cur'intelor: srl' m(rtlrod) sau .,,pir.elslc. si
: trotlozj(ioIlit. kxlr glolralir (tLo Look -
$ ltl,i'rrzd }rc iecunoritelo ;i rcpodlrcerea (iu! iltelor scris€
..\,..,-.t:. rr,-,Ji:,r. i,,ir'. Inrttr" rr \Jd:,lc t,r,i.p,t,.c..! , i l , -.i , , " i, r n, , o. ll, ' |'\ : r {1r c l, i1
'1. '. . 1r
f if . : r lpcr nr ie.
mul .u\jn.ut,,i ,h,.i,.. tc\ia jrllrp, tur: .it,,t;i,."'.r,;,.;,,,.,. ,, ... r '1 , r i. ir r : , 'P, , , 'l. n( . 1 , r i r r " ; r r nl'r nF ir l'F
ld
r.\rlr. p; \.,.I|,.J1i ,nrFiortrI. (ilr*orgl,ila/ , r.. -.: " ''a' 'r
I
I,rFr,.r,rir,r n rn,,d.l ,tA rFr,rpe,.ornt,l.,.
r.lrF. r,,.. ,,r ,:,,,.tI, urrn.,r,t,ro,c,,,. \.,ri;r,. pcrrri,r ,., . ,q
'Ir(gtlr
un-orr?zullrrptsfr,iFrr..pFrr'u.:t ii.r.nr^,ul,il c.t. u
pro,.rle l Irar,t.ri,.i i {" r.J ,,,i, .
pru,,rlts tui .r,t,,.
t,rpz..i.,r,rtF:er..;, ,1
aFar(ixa lrrrt,entr ui.

91{;
|rprrr.J tnc,oJ' i Ir l,u.rl,ilir:j\ile,l"vului. ar" drrl'l 'on."'
limbajului sclis.
lrBurlirea,
a rhstutulc, dir'{rrsi1:ilii tipuilor de inYiiiare, metoda
l rbui e im l'iLr : Lt irc11 "{ gll, lr ali! .
'
ur'. inrr-u rcr:,r,i":r lirrrl'riului n ri' 'F \:r prrn' ar'lnlrll Pc
rle ,ii- r'irrrirra|i'i ,iilFf"r'1i.f. lorrc i' r :i grdii' i pe arra-
ltlurr(, spccificc. 1| clas:r obiirluiii nu csic m{'rtiu "i
timl.pen-
n,roa o]r;r{ri1ii. I1tli alc {ie lrolunern (ia in cazurile dificile ti
Irrrnrri jnt: o frrzir ultcrioliii. }'r'ir accasri Ftratcgie 8c Iroate
tu(xrml i1r in'irlarc a un[; rlnm:|l' rnai Drarc dc elc\'r' pe care
tl j ul a, a" 1iel, 'i ii I n\ ir r g, r dili, ult ilil. .
i'1't i' oot ' sd s' i''pt 't 'den n't "r t 't
- dclirittuea cuvintelor dirr \orbil'e; ,I' l ]," ;:,,' ' ,:, : : , 4''"'I o
iir cr '! o ir '! i
- identilicarea foremelor ; ' i l D u(!D ' r ', ir ll, , b, : l: r a p, , r l'u, r it i"i - . 1" ld cnlc
- desljlrtirea jlr lonenrelc corrllotren1.e; ," ri .al l za'i r r i. , r , r i, 'r ur r r r lr . , ut , il. . e P, J, , lc lf . , 1 la ar , i
- identiticarea glafisnelor ; rlr'ia i culirir,elc comlorent(" Se lcalizcazir, a1n)i, tnaliza
lui clir calc sc oxtl.agri srreLul Ie carc il identiJki"im tii- il
- d$pirtirea irr grafisme de l)dzir alc litere]or eto. iurrrL in q|ll.fclll. La rirxlul snu, graIelllrl se lortc attnliz,,
!!irr rles_(iornpnnelea. in clct ertelc. gra{ice ,,,,l"1111.i,].tj:,__.
..
irr',4 oU:r,uir, :,,rhlizr I'ropuziria;.'i ,lrrbr a ' rrtirrrului 'F
,il rddi u{,r,lp' ir r',"a,, .ilalroi. |,L |,IiIi, ir"u'iLlroi, a - une.
1"*p"nrri, c grdf,{,r.lur.', ri ', 'urrrpLrrr('r",, clrl'ti 'iFclul
.ti iI pr',.ri,:;. tlr, drali rrrr:ir,rfiu:rcopiii 1i ru rrt-rliza elc-
( it ir m c i s c j i c rr,a .u n l i | l rc ri tol r.r rl putF Lrrrri,' c'rc,unrpur, lit.r,l,. l:'r, rr,!fil?l
i i arrl i zc .c .n.t.. .1
pc r m anoIr ( u .i r,l .z a . l j i r. i ' I p trrtJ ton.,ti i .i iilr'r.l,,r .,. ., r'caiizczo-.i o :.r,rlizaz lir,iilor claficc.rr'" lr
:i andl i ti i " ,-.i ... Altlel. per(epixl glob:rl iin?rgilre?rliterciJ elclul o poat€
Limba rcrniIa. liiuLrj fou.ri,:ii rranrpun. i,t, uti,. tur.tstoch. I
{eme. Vo{,alele slrlrt ]nri frecl cnte daciit (,onsollne]ein ur,llrri. , iiii"
r || r' ri. . . i' i i , , ; . ' I ' r , i u . . ' , , ' i , t o n ( i a , r - r r u r r r r ri r r , . ' l a l i -
ordine: o. A. r. u.;.,,..i ulrinra iri,. inrr.","r,.u,,u, i. u lu i ,. i ' i i ' . l o ; r r r r r i l . ! " . 1 i . , , j i u l r . l i r . l F .
^t,'i I .-.lur'.urrl,. IrH ,rr.i.,l. .oUulo.\l.ru..:,
lre, r€fl(t_rnrrmr11. li'.r! clcm€rrtelor sorl{r|e clrrc conprn fonenul-silabilr cste!
este {ra loreli(.ii (aru)irierj ."11gg1i"11. r,nca, neces&ri. Aiat h in1 [tarea scrisului. cit ii la reinli
iiit i, i , " " " , . r ' ' , t u r o r d i r i , u ; r . r 1 i,. r l l t , ' , 1 c' u r x p u n e , c- : i . d e
. Dxpqicnla fcolatir n aloledjt e{ierciirlca acestciasi ia | ,!Lr n t n ' I r, r': , . i l J ! , i . ' . r , r . , - . . / r : l r r i . . ' l e . r . , ' ; 3 r " ' l ' z i l l n f l :
altir culiiuri (('I{AL, 1967).
trr por,la noantli. este r"ecoNri]rdrbili, scrierea folrei,i(.i. t,l iirirrcntetor \olbirii ,\i scrierii inccp dc la silalli !i, rcsltccti\ ' de
ar€anta i4elcgen o s{rlicrc catc rcdil mai mult sarl lnci 1)[i;j itour. Dtapa silabei nr1 tilebuic negtijati Ia ni{ri un copil'
prolur]fia. l r. l | i r' ol l e.rt s r piliTcze ur r lim P I 'cnlr u cr cr 'dr oa
l utr' 1,' r,om l'ulr cr . r , r 'il r n nlnuul lor '. r ii. . Jl ; - i r r r . col gr a{i''
. . . S r . . p u n .. rrr.:r. i rrrr, b a rn rr I Ii \ putri tpttp tt/ttt,tr cut,i ;t - tl ;n,,' t iot , lm t i'- aon, p"vr t r at ' t ; t t , iY inpl't ct lp 6i ''I
J pt { t doo n rd t.: ( e .,. l ,^ trp ,.r r ,u zul ,..l nr,:,r" pj ..zi nt:i ,.:rt. ,t i i t li. , t ; nt ; i ir r , , / ii; r '. l olo"ir e: r
rnslnulenta]c incornplete sarr dc{icitare I " ,t." ti t i, i, nnt i. ';
rl,n jjpncrrlo: dptn.n'rfa\ih. p\.r(iliul. colnl):lr,\ia elc..
tbn, rn-r,{la n},.l,.czuln f,T," plirr .r,,liri\:,. h r.,1,r,.,,.r 'ts
pe'ccpt]| !izualj. h r||klizi .i .;:,rp,,nti,n. ,:t
r. rzi, ilo a.crn"rrr, ro mu,r,liftsf"nliar. riulrJ "ft1srlr{rlc m"
li _r.rii;, ,., ,, . lrrl, rlRr':i rlrrpi ceeace ico l',lri\'c''c msi mull Iic'irtlr cop'l'
greo*re iir cazul ro}iilot cu tulburiri Ce o]'dirr insttumenla]. nivel, r'i inserniraci iieci,.ni colil fi€bui€
irtit'irir''":r, Ii:rest
218 219
si i 8e adr€EozcurcLoda optillli,: unuia ji cste neccslri (t,,|!,i, I
altnria exclriiliul operatioral Nau an:rlizcle si sittezele.
I -ltri
l'iecirui (:otr'il.lrogranul trebuie Fi i lxrpnni, rxri,,,l:r I,I
?entr[ .tal)rl respectiri. Iati, de ce rn] :l.\.-cnl,lul lI,,r,r ,r,l
plu"J ci unol (.,lll])ler, (ll allcrl1|rti1.e.l)ra(iticJ irs:i, ir ir\ i,l,,j'
artlenate toatc icenLo (iii {le irrsulsiromcntiomte.
{bpiii care irrvatit a{iasi, singuri, si, (jitcascji,la s|r'is:rr r.
in geleral, dc demoDstllti€ si apoi de c\ercitiu indrurnl]. 0l,l(r'lirrrl ui l,roPr".
J,' ;;,p,.)t'.t,' 't ^ tit,' 'tap'i p',ittit'tt'.t lt"r
(leil{illi, (iare xu irrald, sclisrl o(lald, (iu cititul, in L.\, il ',,itr ',i,",1t r"IlnuIP
, in ',ronr'nrul in rid
plcgiriirc auditiri, (ronciic:i) si gr.i,Ii(j. fi allia all()i (lc Ixri,,tl ,;ir,l'rri" 'rhlinrcr ' 'arp
iri, r u i r ' \ o r I i r n r u a r ci 4 " , " ' I
l i , , , b a j . i l , r' i' r i ' .
tiititorului. ' " . i ' ..ta'L
,*'- i i . , la I'az.'a,r"l.ura: rnrr '-l1
in c.ea t:c-i }ri\eitc Dc copiii cu rtiti(iuttirli ix in.!-;rrir,., ,l ',,irl"r,.
t , lii:l ;,;,i i l i *' "*ti ' ^ r .a i
. n 'i'lrltll:1:
o n r "r l r pr:'' ' ' l::
I' L
L lui, nceflit nccesit:io rcfa.er.ea edn(riiei ]erce?1Lr[]e.rl ,1 ,, ' ii, , ,i "i i i ii .' t,t'
' ".1
' i ,ir' ,' r.rui r. i ii u i i o ..r i cr i \i ,l"l "l |:1 1 1 :l l l l l
vizualeJ {le (,ooidoxale aDz1rir, mlnir oclri: iar-erccutiri r,,ul
{ormelor 1a 1_eri rnai rirziu.
I*f*it*
li[*, +,"t-
*';l*ti;: t;;ix"i*;
Iri;i
nerlelc peIson lititii (opilnlui. it l edcrca aorclioririi, I r,,1 :;;''l?l'','"1
i:'ir;,;:;.:;,,':l;l;l;ii,:' :";i:r:i'i'""::::ii:
recolstrucliei inrii. ii liml).rjului s{lris. Acccltdrr asif(,1 rl, r ',i," i:;i,"-;tr ,,.i,i;t;ii;;;" !rotisn?" ' '"tP "Fin'a
fiecale rlopil tlre ritxlLl fi Ftilnl silr dc i lirtare Ia carr tjr],i.r,r :./Iit
':.;i;; 'i, rpe.tot;.ii c, y' eit;r,tnu.s,rrvlrrr
i:;,,,i,,:,,''',
trcbuic fil ie adaptez{]ir| ar:eir,fillrisur'.lin(j3rciri propui, ,, ,, penfrrr cxr:cutia
lrr,ltri{,ii oric cu dcgetele' Dliirfle' pre-
.lrot
rarea acest,ota.,\ccastir dinil,nri(ii dc rislcctate a loribilil L r(n'r(lon'ueavrzuo mor0rrci
pilului in icelnsi tirDl (:u irnbu rtir,lircnlor di "col]rt)t,..rl scns i
propusa!. Proglamul cstc colillori lsi })fir alterraiivele pr,,t, r , $rt,rcitii de lrrindle ,n ijrit}u rc telor
'[c {londuce Lr sc B
d..lli prrt..,l Ir.l, ie,{,D.iJ.rar ii ulili,.rr r., ,ro,i i ,pn*io,*t"" tnotlelclor graficc care 'or'
atnnci (iiind cstr crizul. I'c,{rlc d.ci sir,fie apreciat li {ra n ,r ,,
l);,,,1;
lilllli ; i:lli,ii:,";jl,,ti:,';li%:itt
;,:i,:tli:
i';ii:'
E) P .ndul de porni al trograuului trof'ts (carLrtr'o1rlL, ,
bire detiDit @ s.t d. praltro nr tecft ,li.al() cste buzatIrt o * i ), t,
tol.ollr?siste
tololti? srstetalici
t|lrcti a tulburidlor.
tulburirjlor. rie
rk' limbai
liNbaj roris
,tori8 int"rlnit|
irrtil itl. r,.. ,,t'r
ll-, rl;i:,
iii,'"*"Llll';
l,lill;ili::l il,:l,,ii,i,.,,1.,,
duijin i' ittietgrr1or
olifnuitil. ,\(:casla sc a\eari'r jl| l]irrciptil !e ccca (je c\i,1, rn
'iiirlilY'il'"',i'i"".;ilii'".Jii"i ""
clar sorjBul si citiiul (:,r ,.d0{icj eit,'t' ; -trel-uic filcLlti s t,l
in"i, c:, pi:riru r .G"t'i ii*i1ii"idJ" ir ster.!lirnbrjuhli i, i -,- -''' irr'
.- dr ".ltu .xt,,r,ri.r',. 1. r,r.u i u n d r. r, . t , u i. I , r. , ir. r. . , . . | , I , l]; 1 ; ' i " * ' ; i ' , t r ; a le o n ' : r u i " " ' r r u ' r u l a L l "
I r e, . lc ]Iti
"n
c i r.q r.i i r_ i r i ,t" .], l Lmbai ul ui .
lJ Protru,nul esle l sotil de o.liti de eM,Itarc /j, di.licu|,,t l
scrir. Accasti. lis;r, consLittir I odul urei cercctir.i 11) ur ll
56 dc copij - ]rol)lt]rir, {lir fco a o}i8xuitii (1991 1993)(ijl l, I l
Xa esle rn instrutreDt usor' {lc rnanevtalJ sinlplu cal,. I
ajute irv,l1,iitorrrl i[ eprccieler dificultititor de scricrc si l ! .,]
lor. l'j,so prczirti rtii,t, aslrecl,elcfolmci Bsrisului elt ti air ,,,r ('r
')21
2m

I
irst{r:rmcnt util, care si re-alizeze, o) (bordon{irea rBirccarercspimtie-lorbire ;
lenlr'u inyiii,tori, cel d) llregllirea grafo-nrotirioir: - gonerall fi l)rin de.{ir i
rnelsinnea oompleri , cotsh,ucljei grato-lc\ice li (,opil Ei
posibiliti,tri de aboralare a acesteia. o) Slabilizrrc& latcn itSl,ii li tL coor{lolriri; .xlirh r&)_
iJ Progrdmul nu depfitujd.d totel sffisu| dr cirif, (le fi :r,(1(.rt l,irrii : a) Iateralitater;
ca,,; rtlu.atia:.i I.rapia bpr.isuluir. b) (ooralon.t're,:!ocLrletnotorie.
ro,.DraiIr.Ltru r arit, ni,a..rt.,l
irbu.irii impreuni a celol' dou,i t,ro.es.. l,r. l'regir,tirer, limb.Ljului vcrb. :
Srlrt.luta progrrmului prcsupuntsd,. ar.m.D.a an:r.lizr I r',1 o) Ed[carca delrindorilor de a,rticulare corecti';
roar.ror )roblcnle : b) Itduoarea auzului ii r, p€roep\iei analitico;
o) Identificar€a al,ributelor sLrnotolor.
- prin, ipi'le lorapeuLic.grDcrale;
2,3. Formarca condrdtclor }Xtcepiii-rnotrice ale organizolr!
_ obiectivele comune in ;Ditierca sbrtrctu lor leiico-gnfi(1. I stluetuf),rc rpalialii, li temporilii.
limbaiului ; a) filentifi cal ea culorilor;
- obiectivelc teraliei scrisului i br Perc"f.rca, form'lur gForntslric..
- sinptomai,ologia tulburlrilor lit)lbajului scris ; e) Perccllia, Iormelor graljcc;
Fila dc evaluare a dificultSlilor la scrjs; d) Per(iepliile de miri e Si cantitatc;
c) Peroepliile spaliale ile : - direclie
- metodologia specilicir tcrapiei tulburxrilor dc limbsj {rr,.i" * pozilie
' r'.lali.
f) Porce!1,iile tenrpolilc ale : - alreciele0, dumtei
4.2. PROGRTIIUL COMPLEX IN ITN.IPIA I}ISLIIXII'I,III - ordine
,
GRAl'IEI noliuni tcDrporale.
9.4. Integrarea senzodo-mot cii,
Prcqmtu'rl "u pt?r, in tp'ania tultnrIrllilof ltrrbajului , r a I auooatl.r.a scheureicorpolalo;
rl"..hid. po.ibilirala ulrlizirii nu nu ,ni dc citrc Ecrirl,.l b) TnrNpunerern structurilor spatiale in temporate ti
'a1,.,
int€resati (logopezi), d:rr ti ile toii cei interesali h invirlaror lrl rlrers;
lrollerne a scris citituhi. , ) Srabilimi li!ului rlc lcl,.rulilale;
Brzal p. g.npza ti cuuci|'Uctiapro,F-plurt"ilrice impli'.:,r,.,t.,r d) \iteza reaf,iiilor ,si a aetivititilor rnaDuale.
)r lI p\ Ff . it iul . p4iiiI u. . eF, lr ' . Pio.ndn .ilc h.a.eiit,i] t!,Jr :i.5. Dezvoltarea abilititilor pexceptiv motdcc dzualc au-
slrilor $ inrildtorilor care dolcsc ^ r 6s5,
t rcalizcze plograne irdi]'irtrrrh
dil,ive (formarea stiructu lor).
dc invilarc pent|u limbajtl v:ris. Porninrl dc li oiiectivele rrcrr( rr
2.6. Xoln tlre.r Ej d€zroltarca rnecan;sDelor de struclrlliue-
ndip. dupi id.Dlilicarca dcti, ipnrFlor.p.cilicp pnrlj( ula]r.. .. t,+rr
i inn-l,rui. pFnlru Ii...rp rstJ.,l rl iu\'i(irii. In progr:Lllr iol)ar: . ttl -integrare tonogra{icii.
perspcctiva corxlrch€nsiyi li itt{grativi ::.?. Dez1'( tarca rrlotiyaliei pcntru aotul le)iico $afi(.
lropusir, de lucrarc.
Conlinutrd Progrannului €sle irr rrzumat umr;,tiorul : tl,a]):! idliexji in aotul lerico-gra{ic. inv:'rit3rfa litcrcln.
1. Diagnosticarea: 1.1. I)i.ignostic gc eral; l].1. l'regiltirea irlsurii i litt|I€br.
1.2. Di:Lgnostic speoific. ;J.9. Iielrcducerca !i ilrsulirea
;1.1. Hctrodu.erFa !.i ioruiir.x lil"r.lor:
I 2. ntala de precitire ti pre!+r,fic:
a) Identilicarea $i iBsulirea;
2.1. Preg{tirre lsiho-motdci b) Succesiulca;
,r) Notlicitatea genenlx ; e) Sp€cificul Yocalelor;
b) Educarea meinii dominante , d) Spe(iificul consoanelor;

222 23
e) Pafticrlaritilib hubii i -ts.SIIRtrLTURA PRo(lnANl'l,trl :
t) Particularitxli irr difer'enlicri

I 3.3. P.rfcctionarca insolsilii lilcrclor.


+. lltapa in.t'ii,li i silabelor.
i 5. Etala insuDirii curlintului: a recrnoaglcrca lsi rft) nostl- 1. I)iagDostic - fehnicile utiiiz:ltc
r (:1 cuvintelor ; general : penim diagnoRticarea
a | "rl'd !:"Ildrcr ''r i' r'l qterca - nirelul de inicle- iioliplexS, a liml)aiului
tirii cuviDlclor. uir gcrc al vorbirii ; oral (:l2 t ?-35)
lll,ului co- - stare.i auzului,
i 6. Ela.la irNuqirii lrotoziliilor : l lu i) l izului !1i rroLri{ri-
a recuooasterc,si reprod[ccrca; tiitii ;
a consoliildri. pronu4ra sune_
i. Xtapa lextelor. \'ocii
cunoarlterea
ii a od aiiilor ei

9. PNOGRAIITI, TERAPEIJTI{] ANAI,II'IC I)iagnosi,ic ])robii pcntru s{


speciti(i :
orientare spatialil trrobii de orientarc
.4. I'N DI.I]fINAII II spa(iali si tem?orati;
_Bi tempora15 ;
- lateralitate; - Probc ])elltlu cunoals-
- Progranul lcxtm cor'L{iliir,tea
t1llburli lor. ale "qcriscilit (l - ori€rtare le pa- terea lateralitiiii;
scant de unxtoarele eiemente luxlarncntale: coor.lonarrr, ! gina caietului;
- cr roallterca El - Irlobe pcntrtl
rrstilea literclor, lt in copietc' dic Lre,
srlabclor, cuvinl.e- rt,rt libcr);
lor, propozil,ijlor', - F iti {le c1'alunre Sj rrF
texl,elor mici i lcgistrtlte a grcielilor.
bolice; aleger'€& sennclor, c:volutia obifi,tulri spr'e inlagi (,. l,rr i,ipuile de etori.
Ir,i uLLJlprFpriz.Dliri al. a,"lIi^-.i ohi.,t,.t,r; .. ||il rt, ,.,t1
.l!.i.li7ar.a n,^.;rii r,ort.. hr,,r. ir ih.i, Iuli. rr,ir.c. ,lel, , ,rj
aj,ror"l pi.rurir. de.enului lib.r. rrropl,ro:r torurolur.d,, r1..., l,ltapa de. . Pregdtirc psilxF
l)frl€xle motoric.
- Sc sul t; ciiitul Be insuscsc fi te structr:Fe:Lzi concorjjlL r,l lrr'(fgfalrc. I Motyiaitaten
.\t .arrl'lul rorlrrlur grahc al ,,,1'ilului (..u rc, l;t"fp, , ifi'. r,r , .. genet&ld:
punFfFr ro !agiui|,1.\inc uf.rtnr ,iod Irro.nrit, r',c..its,.un . I r"
I rro(l de conmricare si e{)Iesie !€rsoxalli. Irtii ale cc, teratjf, ,,l dezroltrrca foF li\ercilii dc {roordonarc
I suhri ii citituluir l|1 cotrilul cu tulbunri dc lim}ai - scris;cr , i lei musculareii ])o- nrotor'ie geDer:ali;
.ullilr .p..ific. .ru n..I).,.iti,ts, e:1^ inrt,o rnri :i dih r,r.r. ,rH sibilitrtca de diri-
\nd,r. al pFnclalFa I'cr.unrlil.,itiiai.rllda.
'l.z\,'lririi
Obiective Tohnici
oF*,,u" I ltehnici terape[iico:

a pahna intrnsi,, alro_


- alezYoltareami+ - llxercilii penlr I ilier€$ qi depirtarea
c5,rilor de fillere a perdenta rlljr,iIlll iimultairi, sau cA
blalelor qi ale a degetelor (a rLll
9i a depd,rta dogrl
de b mena sli\ rll,ll
a,poido la mADnlltrl

) DtturcMenmAinii, - Ixercitii p.I1flr I


ilomik&ntre
: pendenla dcg0l(l',t'
foloiiti,, in Bpecisl, replica, d€g€l,l.lf
n etapa prenrerg5. ghiar)l)', mis.afr\l si risf ilarca lor ;
re l,empiei di8- . uughiilesprijinite Pe
iiei). bobS,rnac); masi, palatut deger
- Exerciliiic dc ot,ll
e degetului ltrrl
pi,"";
.T"riilmrromarn[
celelalte; a iirtoaNerea
* Xxercitii alc opurr,rr spro aheapta 9r rpre
st 6j4a ;
degetelol (p€ l)iLZrl
a gesturi ale imitano a
imitare sau corrn literelor (S. Borel-
verbald,); XIaisonnY sau J.
- Dxercilii de a ,,ir!.lrlrl Berge8F.rJ. l,ezine)
Hi ,,deschide lur rl
- Exercilii de tn. l'l oimn&sticd Pentrxt
une (cu li fili r|rt imbele mdini :
rnaterial, lrehclsiIl a palmele intinse. . ilr-
in stil ,,cle[te")i
Exercirii dc al)i.r'r|t rea purnnului ;
- (Bucc$iv,
fieelr rl o Afa dreaPtS, deB-
get) ;
chisd tli inve$ ;
- linerea unui }l,s t , ' r a Dumnii stranli in
echilibm ; deschide'
ihidoFa ii
- E$erciliide linn nr rca Bim lta,nh i

. palma inchisi.
chisS;
Opumn inchiNr
chis;
p.l
ZN
Etapa terapiei Obieitivc Obiective Telxici terag'utrce
ierapiei

- Dxcr.citii de unrirfile
(iu rlegetul a tr'nsc ut
!'raf io cf li(rl tLt arrtclror.
ic ritxrul nrrei melodii
(cirr{l leIt, cnnd ra-

- respirYLtio - Erietcilii de ,r!' ,1


a rcspirt(ici (L r,,
l.i dislcrii(.i)i
Dxercit'i (u
brale iluse, tundxl.i).
sprc ihcrplir, - I'ellxL(r (l! (li\-cfli{n' x
jos. sus, (tjn tr t" gra{iri r
lipil rl, t,,,
l)i(,ior,re, TehDici d. alcsen tlglr-
culcat elf. (irb, , , r1dtiv (,lr pen-rula, (1ac_
lespiralie sru {Il L ti10-li(itu|a (iII sDettnl
'' ir 1li;gr'€tfie m0torre).
YNriet$tcr, rlc gr'osl)drr
tel|lizaiic ou c}eLir. crl!
iolre (1)ln'ilte, creion

- R0l,iler brlll( 1,,j ,,


p'. : . ' '1'''"' t : . 1, .
titi, de 1Jr0r[r'r(i.\ L& atcsl diiPt t I l pt Pt Jt t it ii 9t 4, "1"t 'n".
lelor ; ni,ti'ii i',i',r a''
' ," * r,* i*", 'Pr l'i"'I t 'a "i,,,.t.i1apt,'t
"n tip;t;!'." 'J'ni!ii
lihPn u nt u. lir ' 't 't ; r '; t t t t r , ', P'
ii:'ii:i ilii,;rc. i1nt,,"o p' stp'riiti ntint" t to.i.t".tt.n'
- vorbire - lle-rs i solit d. ,, , ,
de recitaltl] p(r , , { asl o l l ) | l tl ? o c1 4 p o Ps? tti n l n ;- t? Iu p It 4 te tPtttttt
;,i;;b.
st disgr"jiitor gra,". lli{d'it' pot li ;' s'tit t' tt'n:iht t't
) Prcgd.Iirca
gttPrald - E\crcilii rrurlr ,, ,l
grdft)mol.icd: dccu]):rj, rrrlxlr'l: | ,
)aj, (iolol.lre. 1,, ,,, 13. stabil;ar€a latc
i raliti{ii ;i a
I coordo i,rii ocu-
- Acti\ ifiti (le ,,i, I I Io roturii.
tulL (tiasar'l'(lcl: ,i la) Latemlitatcr. l.helcil,ii {le lrrsare a
.xrrc rilor cu min,r ilo_
rcgulaie) (!0i0r.:t, t,
suportufj difefit, L, II rrin:llrli, aloi ou cca
inirolite .lc lllr/,,. opusii, ir scnsul do rncrs
la ritm lcnt la ri
pid) i
,,, II el lLeelir ceasornrtiuLur
si inver'.(;
I
Obicrtive le;r'{L}rqrixlc
Etrapa lerapici obiectivc Tebnici t€la]'enlnr, telapiei
1
Erexcilii de milclu{'
- Ercl.'itii d'. Lr:,'.',' (fntinui l}e v.rticali'
corcuri, si rrllil|r rrl (xizorta,lil, obli(d, cn
mAna dre,rptil fi ,,i , opliri Ia (t)r arxtl. rllor
-stargi ; colllinui ill i*eeiil or_
r'ellie ;
execti atrc cri r l ri l ' rri l (lcsolare a
- Eliolcilii dc
unui burete; dolil tiirii pualcle pet-
- A eel €." !$i ej rt,l (i l i i . t}n (lez{oll.Lrea oil)acr-
' l rl
cu moditioar.c:r rlrr, rl 1i{,ii {le }er(roPlre a,Gglr-
BiuDii oercuril,r r(li, , liz'iJii nftriln jlor a
'sr
iI cc mai mici). rilr,r , spariului rlirlt}'c elc i
modifi(farea dir(r'lr, I Dxercitji de s{r'ie}e do
spre drealt,r, st,i, 0el.ruli marr Ic irfceaqr
stA[ga;
- E\ercilii {le - lilrercitii dc{lcson.ue (le
unui s€mi{ €1tl linii Ycrtic.ale de sus in
{h crpti, ap0i jos Ic toat;L lurgi$ctr
in contiDuru cJ Ablei et(,.
stl,ugir :
- Iixcrcitii de lr1rsr,, 4. Prcg[tirea limba-
figtlrilor gcolncir'ii.. jului rertal (nlAt
pitrar, dreptuxg|1.rrr oN.
ir 1,er'.l,Prtr,
unghiJ loml) ; sra{iei. rat [r m
b) Coordonatca ie* a rrislexiej):
- Uxe(itii malull tr rL
o0ulo-}}.Iotorie. tru inlirare rle Jriiirg, l, , a) Itralucar€adcprilF Itner)itrii de lr0llur
- Exereilii de cu:rtrLrrrr {terilor dc adirulare
cor€cti rL e.|lertmal0- Iol i
descnatc(,,(lriorIl l, I
mcrtetr'); oI surete deli(litarc - lt)ftrlritii de }|}oxunfre,
( dislalii' rinolaltj. })relungil;i :r, \-(Xralelol
- Exercilii de copi('r( ,1 fulburxri de ritm si de pronunlre nlero-
d$ere ti de {igufi r1,", tc.); ilici a gr'rrTtrlilor (lo ro-
metrice (unc ori {.U 1,,
rla); Exercjlii dc alifercrllicr c
b) Educarea ll dcz
- Exe&itii pentnr lr:, i lioltarea auzulur + a;uditi!ii;
rca alelinii prin nri:.,,1r Iercc]]liei auditire
rea contintii l)c lirr'l Exerci{ii tu orL(nxrrlo-
sau caiet, dc ln urr ,r
tit la altul i
2.30
Iitapa lorapiei ObiccLi\-e Tehdci tcralxrrll. rl
Obiect:ive Tehnici terapeutice

- lrxercirii rie
ritmiei ; nctclorJ !e a :rlizatorr
- Exercil,ii dc audiri\, percelliile ij
melodici i struclurile de ordil au
Exerciiiii d(j i,l,,1r diii\..
re a obiell.rl,'r' ) Identificar ea 'l'cltnioi pcnLr.oidcnti{i
zgorDol, ulorilor. c{r&r lji rl€rlulxirca cu
i, ) Id.nriti,:!rea - [ehnici perl,ru i{1,irrlfl lorilor: rr)$, gxlbcn, al-
]ij,' 'tLi.l.t'un.tc- cJrca timltlului l brlsiir'ur1.r'dc, all), ne
zg0lnot€ di\.crs'. \,nl gru;
strigi,te, $trnrl,, t,r,l
vexite de la srrl(. lI l'lrcrcjlii dc denumile :r
Flrrrmente, \,o(ri r'1, culorjli)r, asouierer din
trc culoaro .ri ol)iecle.
TehLici (lc rlil,1, utiliza,re& culotij (lrcpr
'rlr'
de tonuri (dc lr,,l,,rlr crileriu de clasil;care.
la ,,I)ir,nfusinro").
Perc€!erea Tehlici lar'iafc pcnlru
:l'ehrlici alc rostir,, ,r , geornetrice idcntili{rarea cclcuhi.
virrtelor cu accr'ri lr,
silabi; l)irtr,atullli, {ltcp1lln-
ghirtui, triu ghiuhi.
- Tehni ci de 11,sl ,r, }ombului rii t|alezuhLi :
urror.mici p0ezii r' r,.
pectared ritmulrr. l,rI
caalelli, pcnlrri r, rlr
zarea muzicrlil irlI

lr. Forrnarca condu- ]trcrcil,ii $eDZ(n1,',r,


itelor,tr€fl.opLi\- torii pentru fo|l,,,,i
conduitel0r lx,r i1.t' il
motiricede c lo rr,l,'l
mir. dimen'ritrr(. ,,r,,,l
mre-orgamz$rc srr r,
turiileJsPa!io tor, t' 'rtr
l;,. In cazul disgrrlrl,i Tehnici }elltr'u Fncc
Se PuDe ar(cltlr I ll
structurarea sl)rl ii,l.l lerear rcprczertat ea fi-
gurilor ge.rmetrice, re,
idcntiific,area J(ir1r,l,r culoaqterea ]or ir for-
mririmilor, .irLtil.,r,r,,r, mele dir xalurii lau iL
iar iD dislexie rr trLrl alte imagini pr'ezsrtate
a,cceotpe atribul(1,.,| topilrrlrri ;

233
Tehni(ii tclallcuticc
Etr,la ter"apiei Obiective {elxiici t€ralxrll lltl
- llxer'citii ])ent:ru recu-
Tehnici pertlrrr li oafte-|cr&locolur nout
per€a lig[rilor llN 8ulrel (lritnul' al doi
tUCe mlcSorrll' r)r l(i, uli,iuul torern ros-
rite, ca dimotrrrlrlrl
t til LL ni\ e,l dc sila})i,
Tchnici pclrlfrr rr cufiixt, pfopozjllie ros-
- tifi) ;
ducerell dc lic tl
metrice similNr, (l tj\ crtil ii
prcbepsihol0gi,11ll tu (life.ri ca
I{aisornl llt\. ll"l
- Erercilii
Exercilii dc t., tttr g|a{eme
c) tr'orrn&rca pel- -
cepl,iilor folmelor tere a forurclilr' llrrl
(,inie, purL.l.,,'rrr BorUi(f lsr
gradicc.
l,raf;
Drercitii de realirare a
grafeinelor ile tiP a
rtutciir). iernatic ce irnUicd dife-
Ilerrilii dc id, r!rll lite di) e(tii ;
I d) i'ormnrca Per
oepliilor {le n'r.itnne a mArimii (rni, ',1 - Ichnici de re€[noaft
.:i cantitat€. miilociu, .lur'g, t rl a poziriei slalialc in
I gro3, s Dtrrer nrnr lrrll
mai mic, inull. t'rrl
gr alie (lrimnl grat.m.
p ma dilalrnr (u I d,nh,
iiintagmi scr'isil) al doi-
rnaler mrcJ lnirl rxrl
mai mic elc. ). l€a (a doua) grafern, si-
per- EJ.crcilii pentrl r'r ri labi,, cur&nl,, sintagrna
6) Nolmltrca sc,risdi ultimul (rlltirna)
cepliilor sDatiale. tercr, direcliilor: rlrs[
gr alem, silabi, tul'aDt.
ta, .qtanga,illclirrx l, I
siniagmi rcrjsi;
i - nd4ra- Iehnici do ordolrrro a
- Pozilis. - E{ercil,ii pentnr i,lfrl obiectelor iirnagirrilor')
ficare,a Poziliilttr : ',tl
jos, alrerpta, sli i,lN,, plezellt€ $au nu i|l ( aln
pol polc€piN' ;
inaintc, ina|x,i, ,lI l
intre, alitur i ; Telnici de ordorlare a
obie,ltelof {i$aginilor)
- Dire.tia - Tehnici tlc lecu n('r,ll r'l ir dilerit€ aBezhi spa-
a direcliei dc urd( t,rrl
vin anumitc ,grr!r' liole! oo urmare lniclfm-
bdnii dilecliei
rrr raport cu 1)rrlrl Btructrdi ansamblului ;
pe$oani! ;
235
231
Etala terrpiei Obiectir.e Tehdci Obiective Tehnici t€mpexl,ice

Tohnici de ordo t|tr


obiectclor (irxlgirrhl - ]lxercilii penl,r'ue,\,ialen
in progr.esie sti rul{ l,iorea lauzelor in
nunlie $i :r in
dreaptrr !i iltrcr.s: ir grafic.
- TehDici penbru o'it0rl Idcntificarea - Xxerciliii de rcd$re crc-
rca obiectelor (inLrriIl illii crcrologice. xologicd a unor e\,€d-
letoanc),dup, rri rtl mente lamilirle;
atributc : nlir.inrf. t,,l
Ini,, culoale i - E\e,rcilii dc redarc a
succesiuxii uror' e\-cni-
Exe dc rqnlltri,,, menlc prin ordonarca
'ifii
rca djferibclor Gtli)r:r I onor im:lgini sau a unei
udlizAudu,selorll', r:,r, porestiri (sefolofiesci])o
metricc situatc i r!,/ l \ estile ilustr:Lte, copilul
lii dilerite rri {lul,ii rrl trebriid si puni in or-
terii diferitc a( t,,rl dine imaginile);
r€, rni,lirne, fornri rr
',t, - Tellrici pentru situ
in tinl a crenimen
tlxite i
tixeftirii pertn r,,r, - l'e.hnici lentru rccons-
trentiz&rea orijinii L'," tituued de por_c'stiri;
melor i'r cuveDtul r!
til, iDtr-o ])rolx)zilr,, - I.lxelciiii de oralonarc
cFnologici a )nomen
supusa. telol zilei, n c\_errime[-
f) Formare;i per-
ilor ternporalc. relol din viala famili-
- Aprecior'c.a durn- ali, a gesturilor din
Exercilii lentru r i,,l viala curcntd;
tci, iutervalului, za durata unei arl,iurjl,
prnzet. - ],lxe 0itii tentN ordo-
. a unei acLi\:iti.li, :r urrr Dar&L {onemck}r in clr
cerrntrera ulllri su (,r,
vAntiul rostit ,ti ordi
- Exercitii pentiru jnlrr. .,urintelor ilrtH) Hinta!]-
lqea rnolnentekn (lilr, rnn.
rite ale zilci !:i {,lJI|rt,il
h) InYnlarea no{i- Tehd(i penb{ a
rlrii lor (diferuri,,iei,r
unilor tempor,ale. noiiunile dc: irairte,
$r llxarea morne tr'l',r dupi. ieni, azi, acnm.
zilci) ;
mAineJ lrimul, al doi
- ]rxerciliii tr|cntrudif(.r1rl lea, ultilnul (accstea
vel€a ir succestuDeit /l srurt necesareati1, i
lelor Biptdmeniij 1oftire (et $i inscricrd.

231
t€Iapiei Obiecti\re Tehnici tefapeutice
litapr, tenpiei ObieotiYe Te}} ni {i i torl rtr l l l ' r
I
li) Stalrilizare"r - liierritii 8!etitit. Pen-
l-. Te.hnici (l(,,,r, l.,r' ti?ului de laterali- il.u I {tabiliza lat€rali-
st|uclurjlor sla:liale llol,iun'lrt' :t,:r{r,,1,
tclrlpor.ie. cele remp{)rLl, ra l) \'itezl, reactiilor -llrb{j c€ er:idefiliazd
ga-Uedtcli'r r' {r liteza ale leactie fi vi-
dupi ,, drerl i l l r, r1,,, tcza tle exec[iie a dife_
et(t (Cu elul,)rL,lr," ritelor a(rtirilili malrtl-
'd rle.
nilo} li a olri,, t, ,
j) (iu oaite]e.:r Excr(itii {1,' r,,, .,i
schcl]ej oolporalc.
- 6) D€z{oltarea abi - Iixercil,iile \ize 'th (Iez-
iele a rCnarrrt L L " | 1 '1
' liliililor ?ercep- r1)ltriea tutlr )r condui
le, li pirtil('r,.'r't,.,, r tclor Derceptivmotr icer
n e r d e l l l r D r r l r 'i t r , , l r''izrai-au{ti t iv e, penl h
vizual-auditire
(tonarea struc- Derfecli()lllnrc:! lor, ilt
turrlor). ;bilirS,ti ce lor folosi
in spalju in r.,1" ' lL'r.aliei lctului lexico
'1
Proprjul (1tt':, , 'r .l gr:di(i. l)roccsul tiom
obiecte; pl€x &l formar, i "qtruc-
Dxercilii lerrlrrr i, l,r iurilor motorii, de tip
zentare[ grlrlrr:r rL r I lercept'iv vizual, audi-
iiY-rRotorr lrece P o

Iicaroa scltt'rntt ,, r1r reFpc(iti{c fi pcr


Iale a Part('r)(rr'lr I
Tehnicj de rr,'rr,,,',1 I)ezroltarea - Eriercilii Dcntro dez-
re aPLrlilol crr, lrll ' :uititii Yizu. ei \ oltare.a ])ercopllet l'r-
dirtr o j agirr | ,
pe$oane; - Perccplia lbimc- - llxercil,ii pcDtru lei)rL-
lor Si culorilor obi€ctelor
Exercitli rle a|tz,rr, 1,r
dirr mediul ir(onjuri
liald a obicttt l,'r',,e
Port cu s(lherrN,r"rr, ?erceptla rma- Exercitii })cntr'u l€ct1-
ralx prcplic ; -
niror; noaiter'ca obiectelur
d rtrun ansIlJnDtu.
relatiilor cortnrl|1,,, Tehr;ci perltru rc(iu-
mediul ambilrl l,{ m6,Di; lror:\tt'Ica culorilor, f or'
lializare); rnelor gconelllcel a ma-
Exercilii pcntr r|r, l, .t ririlor [i a poziliilor oD
tia Yocabularulur . ajutortl loturil0r de..cu-
re8punzitor s.lx! |,.r lor.i, formc' rntrrr r.
corpor&le.
239
23a
()biectr\'e Iehnici tcflrleuti{re
lltapa lerapici Obiccti\ e l'elurici tcralt'rr t,,, tempi€i

- Exercilii ]Jcxl:ru l){-rfc-


l- Discritrinare:r oriertare ,ii lr()zil), I'cret rlur'alri .!'nr.'Lr
simbolurilor; tcri' llurrgitn"r s1,rqtarr
l- Dez1oliarer - E):ercilii l}(rrl,rLr ,1, { actildui gralrcJ Prur.
lrnemoriei I
izuale; roltara lcrcclllr,,
',1 coiiinaratei auu:t. itei
ditiTer a auzulrrr ,,,,r: "
sirt;glrrc r()si'ite("cri.e)
- I)ez!olLarc:l
.itritiliii au{liti\c; cu hrirgini tliferitc
rtehdci de dis(rrurlr.nl}c
- Difele4iclea
te pro(luse(lc rrr ,. I' aliliiiilik)r r],folremclor (gralrmc
obiecte, fexonnJ, lf - nrliqie irl lor) i
- l)iscrininarea
verbt|l5; llchnici Perlliru trrelea'
mote i recunoaftl.r, I gl'rl rt'. ordonarear (lasara".ltG
reclici dc un(l( lemelor {gla{emelorl;
codarea {i de(od:[ sursa sonoril; (lr , ,
Iea \-orl)irii; suretelor : l,' , r
1,ier.ea
- De,\'oltarea labiali.pertru dcTr
coordonilii hrtre rea atentriti ririri
sunel Di miFare; tive. cli{ereniierqr ,, ,
+ Dezvolialea tclor in eurint.r , '
memoricl audio!i- cute Si leeuuos(rrr
zuale etc, de grafe re elc'

7) lrormarca Ei dez- Dez1oltalea


lrltalea mecsxis- nloi,ilatiei. tutui lsiindilidualizar€et
mc.lol alc struc- patilor efectua+ rr1 [e j
turare li inte,gn- Ierico- gralic iaDie pent'ru Pcrora I
re tonoglaficii: ne^nta ofalrtare a prt;
i
l
r) Camtul
le\icogrufic.
- Ene,rcitji penhu iril
{ic,are,aloncrnelor ir, '
te (a gufemelor ),1
nici) ir mod izolrrt
oraline al{abetici
aleatoric; Ii€{:uDoaliterea
: Dxercilii pentN ill
| .lil?!'rn . ii ide tifi(arca
lu (x $
tificarea lonemclttl. l,ul lexis literelor.
gmlerxelor dirtr ur, ., gr'i[tl(:.
samblu structiural:
- lxorcitii de analizn i,
nematicS,(grafi>lei,r l
trvi,);

240
Obiective Telniei t€rnprutrll Obiectiive Te,hnici iemleunice
terdpiei

zo[tal, tertical s l I s i-jos' jor-s'rr' sldrgc_


lic. Planul 1or'li,{rl I ln totde rq'ri,tt treledc ilire''lic :
bli, lcrete) inditir rl
i:;ifl::,."i;"i,i;,i;:::';i:; Np",,,.(,,t i,, icit,e det"'lr
p...n,',,t.f
ataDtajo(.dcM
l'I'e) irr }apofi crr (r,lr
zoDlial (caietul.
j;i;j::t:,!;;,tii,i':;,:i;r:;Y:;,!t
ijl,'::l:;i!:,i
f,lrll
deoarerc r^rr}r-irrrrl

(ilc,cterli la dof i, lf rl
mi[tali) fi a$igr1]r
c0reclii execulj. l r
l,urilor i Compl€xul lcrapeutie
llxercirii dc l}r,Ar$ R eproiluc{ea
.si in8ulllrea denumit',$?rosrdir' ','{F
sianga-d}eatt.! (fi t[ toti€" a lil,€rdor cuurr
tru djsgnfie ri t!! rll litelelor.
(liFleilie) ilr desrilr.llr ale tehDicile urmd,toaro :
gt&fismelorr c rr\,ir rl I ll a @ntuarea uiefero
propozitiilol I crl degetul in laala
- llxercilii de orjo,rtrr cu nisip ;
sus-joF,pc pagilrjj,,,r
plicarea lxliiltDi, rlo
rADd; fir alog€l,ul inllur
- :llttnici perl,ru [()l r|||l
in a!6 sau vopsea!
uirui ,Jcamp vizuirl"
p€ Buprafala unet,
(cimplexic cor'esllur / rl meBeBaucu degcmr
tor ( Ampului grili, t, De o suprafat;, pc
iare s-aprcstrIatPmt
1 - Xxercilii de atrrliTx
siltezi a elerrcrr,,l,'r de cretd i
glall(rc cunrls(tl|. a contuls,r€a lite$Ift
t ou deg€id h aet;
I

JO?A : Pentru inilierc& in gtulistn, Itr flc?t\ttLitet, se fotos(st th a conturarea elr alego_
tul a literlor alecu_
tamealeercra,i!.iiehhdltitr dc la nAzditihlrtl Ia tinia n rrt
.nld.,,riroAlula,abli , tttL,n. * ljl,.tr.i.)/ Iq o?st t;1, t," p&te;
I fnp ma, 6'npta r.1t d.osphitttd J.Jn in,!;i oiinrotit,,t., a ooniurair€a
ld$utd,rlu-scpp Rp,!.liigtali., n"ti si sp,,j,'rg. tn ilupd mcde,Id Pe6
I 'pn!;ita
mni railBp. Gesturit?rrrtitihii, n'ori sau i.i, sp-pt,.in su6 o lticlh;

l, 242

I
Obie{rtive Tchdci

aIelrodrrcctoir ||r'iI a Npruducerea literc-


ci(desctaru,Irl lor ou ochii inchisi,
getul a li[crcl,)r deschiBi, pe tru r,-!i
l,r
suprapunrro. {|ll reprezenba, melltalt
model s:rulirrgrrrr forma literci :
del; . citirea literei Bi girsi-
a mer,sul rea ci l)rintro altcle.
tr'elil|i, , .,, ix cuvinte, silrl)c de-
crtate i D di | | r(r],| l l l
rl arr sr vct bi l l i 7,Il cupato ci{r. sublioi-
.i tl ,i uni i (p !1,i , I crea ei cu o ctloare
-q.r'lelle R.)ur.(ir! r l a r€c roa;l,cfea ir f1-
a de{ruparea I ii,r,.tr,l
de dinrexsirLlli,lr ,i lirea litcrci, ill crl
ix c{} rxaj llrici ; Iinre. l)rin inalicarea
a uol orarca i i re| l ,,l loziliei" pe ('d,re o
0cup[ (iriti:il, mij-
resl ectand Il i l ! {l loc. tinal)i
{r prrmordi al i l l rt,,, I
eIe(jutiaadern(.1Ir,Irr a }e(unoaiierea lcrre-
grafi(e colllpor,.r,l produ(.erea literci
rri(fer resDe(i1i\ iluph model sau dii
r,, inte, cu iru[rumer-
1
tc .t ariate i pensuli,
a e-lieo[tarea ll|i! ll
tere din r6,rrrl?irrxt, (.ret?i, creioo cu iusr
abjli sau piastr,li|,1
a exeo[tarea lilr,r,l,,r
(!U -},hersarea litarci tr)rir
.pensula, (r, tI
(rreroane, nletod& ('rlojimiril, l1r1
krrii)liil S. Ilorel-llaisoity ^: (3
gloase;
adicii, Iolosird a3ocieri
a analiza gr'afil,:j \,.1 Fist€matice fi repeta
I balizatri a elenrorr, rnlrc reprezcntarea so-
lo r c o rn rro lc rrt , , , t , l nori a gr':Lfismului fi
litcrei (clc c-xcur,trr seJnnului gr:Lfic. ( I)c
Iilcra ,,a" estt rr,r, oxemplu; sunetrrl,,o'
pusi dinliniuli., r\ ,rl csle reprezontat, lrir
oaslonarc;0: r: ,l t)limele douii rlcgctc
a alrli.tuirea litc!,, t,, curba(e ix fo i dc
suporLur difcrir, celc; sunetul ,,r'' cFte
tal)lli,, plastrlirr)1, , I sir holjzat prir iD(leritrl
ret, ln acl i nainii llasat later'.il
244
l, 245

lr
&lala'tempiei obiecti'e
I
largi farirgc; r, t" a citirca li s,rietea
colrsurla, Ient r ,,{ unei litere Pr€{€dati
cel el al te Ful ci c. l l l sau urmatd al6l) vo-
gcsturilor cl,r l! )ri I crli, or itralicelia
S. Borel Maiir)rr\ l,l sensului de crtlr€
Iolosirca metorl( i tr I i +) ; de enemllu :
Grosselin{rln't(trj:,r' r llp - p:i, po ." oqi
mirnicir bazotii li a |itirc tr stnore (rc
ri .r.f, { ul rrr,i (1,,,. \ t cu\ inte siurple
si u col rsotJ]e. r.r ,i (Anexa).
gcst al nri i i sl ,r Lr
1 , u lu i);(3 ) -'1.'ildndu-3e 8e,ame oe
- l i l i e$arca. si i l | , Iiterdor s[netele literelor su
' ,r Dtlse confuziilor optlce
lit€r'dor dupi ,", (fonemelor qr
Ilour(iet l\rt , grufcmelor) iru aualiti\ e c3te bine
'1. ca in teralia fonomero
llropure:
a asociere-alitr'rfl r ,ci a grafernelor Fi 3
un ,rcuvi,rl ( lrrtr'
cu un degen,riur rI rnu itl. , Pd Irl'.
Iloclsr (20) oldinea in-
vitdrii €stc : a" e",
a de,crr])are:[ lili ril ..i'i.,,o",,,u",,,f ".,,b',
.;i","r".'rm"','f
..; . ..'", ,,k"," "lii
(dilr caflolr lLirtl.
$au hartic sli' lr
qi liluea ci t!. ,,1', " . D u P d I "e".
vad
albe; (3?) r eculorar-ea
,rdscl,r
a lormarea lilrr r'r ,ll loremelor' Irslruie f#
plastiliDi t:i f ,a cut[ in ordinea: aon,
cilii de pi!,.lif , i ampr ei, 1-f'_td, kg' nIJ
awmdrirea, (irr N, ci. zg! i,, i. j.
tulr a litcrel,r '1,.' i
pc tubl{ (in ,1,",n, Identi{i care.r - Tehnici lonbru exe$a
srune l]ranc), it lln speciticultli rtll le\ier .i gratiei rG
Npaliu,ou o(Lrr rn in1 irtiirii gra calelor, Irccum. qi irl
chiqi !i deschifi {olexice a hrrarea fontuzlrlor ur
O rrm6tirca ltilsr'rl acestea,duPa curn ur_
literei pe lx)(l(r I r.. mea?!,:
peltAnd sensul rlll I ,,a" - vocali lcrcr
oat !i verhirli:/[ tuDiiti desohisi, ine-
traB€ul); dialir;

214
2+i
Ol)icctive TehDi,i tcr"aFutitc
Olricctivc Tc]llrici

t cle conslr r ( lLl! e


( f r if lr t ir e) , J{", , , 1"'.
.,s""'2"',,1"',,i",
,,h'!, nesoirantcle
odnrirc
'1)'', 'b"'
,,t",,,d",_,,k",,,9"
- E xcrci l i i { Lc (.i l r nesonantclc scml-
l ati , .| \ (Jr.l fl ,,r. ocltlzi\'e,,c" (cr, ci),
tc de €\or' fi l i i , , ,.g" (gc, gi); litere a
l c ,r cl enl fl n( l ( rdror 1'aloare f0IIe
(:oroN pntrzi l(,i lrr' 'l
tiei \'ar;rzir foarte

I.l re.r' ci Lj de
i r,r,,,,
teri -su]roi { 1r',.,,r , ,
pi hd (l i sh-\i (i i 6. I(lexlitic:lrea Literc carc suxt )dilte in
H \cl ci fi i de rr!, , ,,. ii ol,crarea ctr in lorme dilerite :
-
di[1nc suneltrl l!,, ,,r tarticularitxlilo Litela,,i" poate area lr)ai
litcrelor' itl mnltc |'alori: ,,il' firal
trrt de ritrc (,,1't scurt (lromi); ,,i" Yo(ialx
ncrl crea hLer(' t r,r. fun(:!ie de
spe(ilicul (binc); ,,i" srimil-o(ialii
P uziito,rrc' (rroi); .,it' sim n Irlart'
lirertiiii tlc , , r,,, nhrl)u rurrl}ne,
- ru rctrcrellli,rii (onsuanc_
{ru}a l l tera sr' rl
lor' (saci,f:rgi eic.);
ni i ni ,, de l i l :rr:
Lltcr{ ,,n ' p"oie a\et
rloui \ ilori : lotah ,,u
(bun) fi semivooala ,Ju"
(nou);
l,iteiu,,c" loatc rcda
Ideltili.are.l Yaloarca..k" (casa) fr
'l'ehnioi pcnrrn ,., , consoarlaPrepalatali,rcll
specilic lui rca consoarrel(rr:
tnrdufij graf,r- Ordirrea i carc , ., lcerr elcoare);
l,itera ,,g" poat€ r'eda
lizcazii teralir ,,, , r raloa}ea r,gl' (gara) lr
nelolr ir I'hn i,i ,r , consoanaDrePalatal[,Jg"
rc)uc, cnteuIrrli t,,,,r , (gcr, ginia). Litera ,i\'l
a sqnnttte 0tl1tri1 ,
"t li grupul ,,cB" rodau 1ree
la.\i grr1 dc lolreme (1 r_
j.r"; , , , , ', /,
'I ] r " , omaJ irlta,(isit;
ti.hide ,)ir lt^1, l,itera rn" loatc reda
,,r" (vjbr.axt1l r ., grupul ale foneme ,,cs'
sotr&Itet(; \(r1,
tls t49

I
0bi{*tive Tohni0i lolr.trirl l, a Obietfiyc Tehrici teraleuljicc

,;i!tt:',ii'i0.","|:'::,
:r':,""!;;:,:,,:i
*;;i.';'ii;,r",:;:;.'i;;';|,,,
iiiiiri- , i , ; ,1" n''tl 4piitot
i",c " '.,"rit;itq 'r..p'n
lOTi: ll\rr,r:creade l( platutt .folktic t uI gt..,I : Ni itt,t,
lrxdanc, ,al4 iuLi?n d oJlr u dtzid;Nr; d rlit"ltl lililr,i :
::
',:ii,i:;:;";:::i:l't,i,1,,'',i'li,',,::,r,i:
s.:ri:t gi cil,it1 rit 9i potlibililatea .nci iltttlldri h;t, ll
|ie t(. Iefapin d\l,i<,ul1d!ilat s(tisului. 1t1ts. tortt tl
1".t,
"ii.,i,,,; !"1,,:d,.'.:,.. lt::::"'
,'.!:":::l:
;,; ii'i;,i "ti',ip",,,',t.
",'.. ln; cst' ''"sn i tiPrP" td
;;;,!i;,,:;.
tn a.fa.ratcrapiei AiJinnid,tilor cititltlui. t)le i,t, t, tl i,,,ii,tut.it;t 1; ' ti-. ,, [,i'nie t'.'ti',.A$1.1,'
t i t t e sr t nt l't n! t \ ,!;;;';;, ":i,',:
fi s(hinbarc& t&portuilor d( ilt.tdlere .li tt, slt\ttht I 1 i nt t t ! , i r t m ni nldt
i tatnt?, .lc Iu ;,,stirp tt ir,rt;i y, ,.i,t "y, hrle $ curilllrlt ?ttt? o rnlarrlcfttd'
',nnnr
c,tpn pti rprtdul atu!i, t,prpi,t,t t ],p tuLt". i".,,,,,
(uneltlitp lul dtnkn intdtiti rl? ;a tatii.
A TXNTt,t) I'A DrSGlt.LhtIE
st it , r i a! , [ u'r t , p'nt . t t t 4piii.
I, , . t , . sir , t 't it iait a
t t r P', t '1" 'at t t t t g'ii ndslui it t slt t t r "
i tomf i"i ; 'l '11
i,' ;),,i" t,;'' ) s i, ai. r, ut:.'i' i.t:':' ^ 4nt ttu! iil' r ti
'i' i'"i)',',"
iii"
ii;l,iial,i"iii,',",':ii""unt iu trr.distraJiite tnlotii scIa:
';,,;;;:;i;;";i;;;;i;; 'd
ii octt,nul itt nttttitd'etapd (e\Tntu&t lhiar
Apoi, pti | prot'erlecmrdole, a cele prezt|t|lr tr, | , dedclu] nt .;al itt nLloare ).
"
Jon?mul.6le idmtifiai, se opeftezii cu .l prit1. t)rit tlr I
duc la i slr,site(,t&.
D( ?xenltlrt: ldeDtiticar'er - Iire ritiile ce se rmPurl'
(Ii{elcntelor intrc. tn cazril tulburirilor rle
. Pprtttt;rt,itthr lit,tpi...l sp ltt:i tu ",t,it,,. I lonenrc (glaleol(:) contuzie iutro rcn
lJi"p 'l,irLaitn 'li" ,4iul M! t"l : ,, lttr.,t. | . soanele surde .1icclc tso-
a s , ti ,1 p i n ,.! "1,r,.
i r,tQi ft. sp ;dt t;l i ,.tt su ttt t noleJ tr.buie sir sc,rxcze
tL tti rl I,o .i l i t ;" i t;rl .i ;, ruti htttt , ,J;" ,:,r" . s. . . rect:r cr| gruptr
rile de (orrsoane pe identificarea .fr rn-
1 rN t. ' t p t, p ,:i !i (, t a ," ,t ,.t,ti l /t, thot ).
carc se conftndi r' :ltar ea f onemulur (gra-
. \ / r , , i, / i1, r a. s , p t o r t j r ! ?,.tt,.t\,r, tpts,,t..t (in tcrrlia tul- lcmului) care s€ (10n
. t it , r t t ,ri ;rttt\, t.tr- rt : t, -pl). N, ,., ,,.. furrdir. h cazul irr t are
/ buriirilor dc
cui:i)1tc((tt co lilt p(,jJ',. Sc"l.e"],a
iirrti,.J', x, l',,, t. confuti?L e 1.e.! eNibili, I
difereniiere sL'
unaliru ,i, sirl.?2atlnne.ntclargt(rfice nnpontnt': :,,r, se lucleazii separat eu
, ut it t t l,
norir fi g|af('il).
li . it t se t)hrrrdnl ,i/,s, r.,,", liecrlre con$oali. Con_
"i..' /.
(!n rp t,tp .ri i ,n I, t .t, tJt,'-l Ll , ,tnd. soanii. astlcl invitatir.
se (lnsolidcidi lqise arl-
tolnzltizcaz; cu alrlre-
rarea ei in silabe li cu-
virtc. .qi abia alulii
ac€er se fac e-(crci1,iide

150 251

I
l,ll,a}z te rPrcl Tehnjci t r Jr leull''t
l,ltarn tsariei ] Obiectire Tehniti t€r"a?euiirr
I
cu\ int e I iL( unar c. iln ll
ditercnlier? alc c!/1!, l sil. r b0ior t lir ( r t Ylr r r f
c(n$oaniir cu cijrf , laconr l, r 'c( ( u ll( ieer t ll i ll- L
c()nlumlir., (,\xr)\a). lollr c sau cr L c[ ] oJi 'lllo
8. I'e|'frfl,ioxdIe,r E \.,r.ci i i i dc scri el t f r t cl;
-
insusir'ii gr..{fo Ii l cn' i l } c | oi et i xtl l i - 'l\ 'h ici ( ar e lol|; es( I
lorcti(:{i r Iiie- uiile lsi sl)aliiile n1al zrlL, f ixalc1l sclrrrifi{ia'lil]i l'-
cu l espt,ctu,toaragt.t l t, I tel'elor'. r(li('i-[ jn1 I'L1.rtrclll
rl 0 (,al i grrl i erc; literel(rr l)azt1i, Ir- {rtr
- Il\erciaii dc ritir! t., virto ru stnrlLitirtllio
tcrclo| pe riDrlul r,ll nai riics (urcrerr'i. sis'
(iareti ternul P)l((xrizit {1c
l ,l \(\ci t;i {l e roi } i i " :f , nrctoda Lr. 0ahr'fhr r
l i tql ' 1(,1 (l e tj l ex n:l j j
l l l rfi r 1rl 0r a l rtfr Li :'

- l\'ocqlcul r
-q(|rierii lr.,
l|l0r s; .onsollrdrjr rrl
culr i {il€r'i1r: (:3ii
nrfr'(il.ii (u percfl!jk, 1,.
r.i)nso:lresurdc ri .,) '
nore s(r;sc pe crl{ irril
i r (1rl nj di {eri t,- ({ l
(' hassagrr.,. (l l ):
l i \cr.(i i 1i i (l e co]ri trf i ,
l i l utl ,r c f,ti \o (.r i rl
(l i cuer di l e0l i { ri (1c!,ri
(''lt (n ij[lolrLl f{c(-li
l 1D (tl . l \ i l l d ). (;i i i ,i
- l a\orri l i i (l c { l i rtr,e l
lilelelor rr}'ri forr)i.ari l\r. ]]ltaptl li\ercilii de cornp1nn)rc
rrrr ,l rul l ]i l (l l \ i i rL : invirtilii ii in11'logi'r('r tlcs(irlr}) tcrc (tn in
'si
an.llizn ii tsintczrti)lrt'
- l ' obrri ci de di ri l l | r i i l i sihllr'lor.
,u i r, , l i ter' {rl or rr,rj rl l t
lico-graficir) :r,siltrl).i(n
(lirccle :qi ixrcrs. rx'
i ]eu1(, xl ) (i ur' ;nl rl rL!i
(l rctaro i n rl [t or(i rf
cxem])lu: flL' IeJ lil 1l!l
s.ru 11i(ilnr'r:L st,le(ti\,1_ril 0f, if' ot, uI . . .
j'rl
Acostc tr'crcitii r-
l l \cl r:ti i .1e (,(xrti .ti j I foneiic fi g.dto I
t litclclt)}' rlir siltrb€ !!i
,ir_l
t5!
nlat}tr tc|.rpici i OLiccl,ive :lehxici teapeuticc 1elrt,Iiei lldhnici ter"apeutice
I l)talli

I\erci{ii cr silatresrris,
diitrenlri (prirr adi I
If tablir p{r ({iot l)rirl 1ie, Uin sulstittlir('.1
(ioplcrc !{l {lrclalc i
(le copierf I
prin rerr{'rsil)ililrt,)):r
ltricrtitii
ioc, su,c, mrr,c, irrt, ;
silabolor'(ju sj lin,ir rttn ,
r1L.i l
I log,ltomil0r oL(.. i
li\clcitii dc ciliro 11, lic0urroil:i (rr'l|, u]rer
l.rbelof scr;ic l)0 trl)l" , silabc inlr-un an.arlr-l
Ile (iarct. l1r ciLr.lo:
-,ii"i-,
b'"*iiii ,r,, ,
sila])elor ;
'Ii\?rcjtji crl seliit rl,
silallr (sucfesjrui,1,
silalle : Cl. Chas,{r"gr\
(lll;
Iletoal:L f'fd,iriois. /i,
Lie e (72) e-\clcilii , I
i,iii.,l,ifirJ-'di,r,,
c{l,ie li cu sclnllilicN Li, silabi irrelsi (v.rcd,l
I)ir ])rillrll, grn}ri ri , consoalt) (,u ii ftir;
t,rfl . lir rrrr\t ni\, l seornifica,iie: ac, tl,
1I) x\r'r1r1[r. t1r..]| ailr al, s: , orl\ ,r:,
toalc rcversibilililii .t, .; silalr in,'
li, il, la, rl, lu, tl. ,,.
lo. a1i, tlo. hLu, lrr,,,
ola, r],hl,lula ot(. :
l)) ,\bor d:uea r(*ol\il,

al , l .rr as, saj ad. (l :r.


l o, :u, dar otc.;
c) Al)ordarca forrfntl l,u -br4i1, bl-ltotl(l et1i.),
111,'.'l_li,l-."t
Lt:ltll
la un flclnenl l Ir,
conl||r
cu Iter conso& c corrrl'-
culive (stlopen(i,slrrirg
a. i,rnJ al, ain, [il: i,r, etc.);
sau 0r 0rr, or eTr.
I)ir r dor:L gmp:r. f:r, 't{jhdci ponlru leri, fi
glalia diltongilof ii tri
fartc la ni{elul sihl)r. ftongilor (1!i, ;LrJ tr. rr'
r) Compar:llea siurililil ; u! ie, eaur ii, u, cai. it i
d;[ilor, drl)ir crito ]r I

ti t i'
Btil,pa terapiei Ol)iect iYe Telnioi tslapouti(c At&pa tetapiei Obiectil e Tel li(i terapeuticc I

_,Iehnici pcntru cx{,r..rj


- analiza li sinie- - lel)ni(.i lentru cvialcr
rcz,, i[ ordine cre*i rl za leriic; ii gra- tieren structurii gr"r'
dir, a dificult[til0I rri ficl a cuYintelor ; {ice a cuvlintului t)lilr
(iiti-Iei! Si s(,riclcl, (lrl
- accentuafea co-
tongilor fi tl.ifiongilrt : r€0ti, a oumnn€-
au, or1,oi, ic, €ir ie ; (l lor, reglarea rii-
toDgi mono{ol]cmatiifi i mului rcsljrator,
eaj oa, eo, ro, l l tr tl l l l l reslectarca sI)a
consoal e ; tl i l fongi nrr, tiilor.
llo{onf]natici : t'oil ir )rr.
dupli coxnoane;
Telrri(ii pcltru lc\i', ll
grafia grulnri lor d|j c,r | |
soane(1)l,br, crJst cl( .1
in silrbc (llo}' brriLr, 2. lle$le4rir'ea
.orect6 in
l sila,be ({onetic
,4TL]iTIE:
fi glafic) fi
Ir ucr,tlitd aceastd,etand se reuli:ea2d i lptelrnd t'u int'ii!!1)'t't i<,rierea corcct'd,
),,....L'!'!"
)Lilefti Fi: a ulrAkllll|ri, tur irebuie sennulutd in;ponanlo t:l,tosebititt', rL cuviDtelor c[
(:.ftrsi;ii silabei,Jdtd.d,ecar? n tr?bui( trrtul lmii .l,tparlt' ti ld il:l canrri p&rticu-
t ' Ll r i1 i i rp u t " [u o tp ]t1 trl tr tt1 1 ,ttot; tt a ul t-' i ,' ;nL.n. ,url r. . lare de d{rspir
" n' s t , , ;, t.. h ;, t i &' to a .l , l t, n i i r i tt Ltrt (' s, t:* tt r ; t ; c ; t ;t rl u ;., "
: tirc in silabe.
l;mba nndn.it tn u,zul &piilor ! n?roi speciale i) edrtaalicI trdrttil
tti stt aljc2e n ult pc analizd, .1i l.e2irfi di:lcri t i lrarc , utlil ik planll o'u
ililir Jor,etic cdt .:i ii, ctl, gruJia, rirtutl ti molor. OrdineL silubtLol
de tilt ehal ti er?rsatr este utnldtourea :
d,ircclc fi sileb! in./"rse ((nt(nnd+ Ncdld r"1:1o(dl.i II
",,r";;;;rf,"
aitthr i/'.t,;s".:i d,r.rir, , / pi lr,rr r t,iJ;"utic : I
o;tnt', .la lilu !; t; !tut'u'i 't, tD'*utt.: rtti"t. t o'1t{ tt
t,:,, .
sitebe repetule (edelnplu - IJap&; nri ti ; rcre; 3o3t)et( )
,r,r':a-u, l
V. Etapa L, leouDoa:stcreaisi Tehdci I'ontr'Ll eviden laud : Ia-ud; I
insrrqirii reuoalucr'rcs! ilr tiere,r, strrtclurii lore - 'tehniei Pc m desltrrf
(uvintului. Bcris ti in citit, iice l|, e[viirrtului prill tire,n euiintelor in si
a curiDtulti : rraliri li Bintezi {orc. iabe. in c,az"luilccind
st.trivocaielr','i''si,,u"l

2i{; 2)i

*
ll
tem!iei
f;;, terepeutjce
lEbat?l tenpiei ObiectiYe 'Iehnici ferupeutice
Bealle intre aloud,ru,.i
re-(!!i" { ,,u'trcc irr rl Iormr uD diftong).
ralDaurmiit are) : Ilxcmllu dc citire
tcrul : te_iul; corccti : aalezi-uneI
lenDrcl p,entrude3U,i, ide-al; iglcnd ;
lrrcr in silabc,caDdc,,rl a exercitii de citirc ti
soanDaflnti, intro dL,ltI scrierc a cuvintelor,
vo.l,te lurrnc:rztiDirilil, / cenal hiatul cste for,
cu r.ocal.lc ur,md,tr/!r,. mat din &celeaqivo-
!|], rt.i dra gi; cale :
f
- l'chlrici Fen'tru dc$D,l !,i-i i ,,o-orr, pentru
T_rffa tn silabe, ce;,t r A. inlitum grerqen
qoua cunsoAne 1r!dc u Ic cont,)pi,in
uktu
rate, caI.C3e !{nscsc lll rcstirc, irLtr-o singu-
tre qoui \-o(,ole, Dfltl.l
con8oalll,alartilt..,1, Fomle corecle: fi
oolc(jl, r{'labeidinaititr._ -inlL; $ti-inli,; co
raf ccrJr,tta, sil&h,i lrl -opelatiYii, ; zo ologie
elc ;
cff-tq ; laFtc; as_til -- oxcr'Oitiidccolicreauu
/ vintelor d{rspirtite ir
E-rcrlrtit'. C:irrrt ulirrr., litele sau silabc tlentjm
I uonsoan:-t cdn, r,(_iusi\
8au c.nstri.ti\'! t. l,
:l iI sc mcmoral lnaliza
coruet olemcnlele com-
,,, ", ,,4",.,,t"...g,,,,,1,,,. ponente (c&zuilc nu,i
I gravc).
,,u , ..1- , riit a drr,
I '
s l , e , , L ', , , f ' ) , a i u h , , t i .
3. Citirea corectd,
(.()n6oa Teh ci leDlru rcglarca

I
e ixc l,arte llil
N taD s I rl oi nl ,: ti r rqi ril,rntti!. ritnNrlui rospilator,
rJi ri _;l L t| l r
; i _tJ, i c:{
prin citirca in sirrtagrD
-rc-cuni .cflu ,,uti : .r din ce in ce uf lllngi
-p le -c e t ;lo -1 r. u
cL,. pe mi,surE coDsolidiri
- fchn,' i f, ntrll dertr.lr citirii, dezvoltrnii capa
lrtca ir {ii.!h:r v,,(;{j,. cittrtij )ulrnonarea cle-
lor in lri31: vilor s,i realizarc&[nui
€:pir cat mai lrotund
a exer'{ritii d0 citih. ii (lA dislexici);
scnrlr (ioaecti d {)u
vrlln.t(x (1uloclrl. irr txerciiii dc citirc a cu-
&at, ca :i (iltd !,r v;ntclor cu nccontrllpc
prima voc.r,lil.
258
Dtilp?i iolapiei Obiecti!.e 'l'ehniri lerapenl i!r DtaP.L tolapiei
II Ohiectiro ll'ehnici t€ral€utit€

4. Sciiefea core(iti - Exercilii de.o}Jifrr. t" de un lelromcrr ili sgla-


ale cur'ilt€ ilr vefticalir. a litcreltn .,rLr li(, :
(tnrrpletarex cuvrnLe
razruilc irr carc silabelor urrni (uri,r,l
(mctodi N.Ltaljlr lor lacunare eu (literelc
fo:lre dificili. Gheorghilir) (1:-' I' sau silabe.le li!36) ;
l1 -28), (.azrldlegt:r\, ll).er{rilji de diclarc de
oind alisgiatir cite ,1, .Drdnl,e izolat,e Fau ru-
Lomtii li ruror 1,ull)Lr clus{) ir tfxt sirnplu
r[.ri (lf coordon.{r( .1 oarc lootin 'iurete lgrr-
globiloi o(iula,riJpclll | | l(xn€) (e provoacd c0n_
I asigrra ata1, :Lnrli/., fivii {l€ ru,lrlri f izrali
cle.mentelor compo ,.rI (crempl[: (arlir tI!-
le, cat f; dilererllitr,,r s[) i
cficienti I .le enlfl,'l Exercit,ii 11e{liritlrt('dc
cuvintului. orrvint{' .,Lfe rncc|l (irl
Itxemplu : ,r(x)eea!isilibil. pIfl iald,
iD g{ttcl|{l. dc la un cu-
. O P I L . rl virt rnonosilibiri.
C()
Jt\o|-lrplu:
1,\. l1&r'(.Lr1,o-crutcrit
I PI]r
Ererrilji {ru silabt de-
1,,,, (lupate, la incepui sinr-
(b])ierc de (iuYirrc,
pcsle Jnoilelul sefiF. IleJ :!poi a,uo stru.turi,
grafici rnai (tnnllcra
E\ereilii de colifr( (lt (er!crn1tli : ial, str',t,,
{ruvint0, s(,r.ise(n lilcl| gro. blo etc.).
.lc tipri sau rnrsi.r'J l]f
mode I i - 'lehnici dc tlilorcrltierc
iorlclici ii gra{ici irtrre
- l.l\crcilii rle dictftr'c d|i colsoanelo Pcret,\;
ruvintc, insolila df n (s-5; t'g; rv; ldi
mer'otarea lieeiu,ei Ii s zip b)' ixlre gral'ome
lilerc ; de nulrrerotarolll (}.feiiic (tip : rn ir: t-' i
silabeior'; a o), datorjtii asemllrii-
]N\ercitii dc diirt.ire li rii lor, prix teh iti ca:
xia,r'i a litcldor (,o rilo-] a subliniereA cu drlori
rcntc ale (uvliirtuld,
dictare in alti ordini'
sall dicl,akir rrleclj\ ri a scridtlt, Pe coloa
(irr m(rl dcoscbit .r lit{l r e) lt , ( iur jnt t l0r r ( lo
rcli)r' r:rrc sunt al.'clate
l t6t
9dtI
I
tl
.L
Etape lor.pisi
Toluici torspeutico
p6 teropiei Obiectivo t*. terbpeutioo
I
'fiffi;"l:;Xxl:' e) Tehnici ale exersare a
scricrii aliltongilor,
;orX$a'.rc
"ir,,,'i acolo utrde exist5, for-

'frfls$"':tn'
m6 eltematiYe :
pia,tr5.(pietrc)
Yialn- (vi€fui )
8fdtuiasod.(B{itui€sc)
irt(,mciazt(iDtunre-
'iiHffi"[";]J"Tll
dete €tc.
rez)
indoiali(indoi{,li) i
d) llrchnioi dc e:(ersorc a
.9d"* ri lexiei diltongilor urc*

1ffiffim"'"
consoDaDiici
"i-

l:l;T*ffi:lili
tori, od,nil locu.l bta,i
il ocupd,semivoaala :
ea-ileal iu-iubirc
cGdeodattr Btoote
ai-mai i&-ia,rbd, ua-st€aua
ou-leu io-voio8 E5-notrr;
au-Btqd ii-vii
di-zdi ru-viu c) t'ehnici ale oxo$a,!e a
au-zru or-boi glafiei dltoDgului oo,
ei-t€i ou-bou acolo udde diltougtrl
aitomeaztrcu ,,o" :
oameni-om
cnsdtcotlat;
f) Tebnici ale€xersere a
scrierii ililtongului i,
(mai des dupit coo-
soeneL6biale)care, ltr
rnu.lte cazuli, cste ro-
alus Ia,vocala, ,,e" :
.deol-(delu$or) Iier-vierme
Ieec- (lcc ut
i miere-obiectiv
.Aeame.Girerni
) pienle subiect ;
gl$!1("+ilj g) lelnici ale exe$are &
;Xs]"1,{-r;lida
y'e^".iq(&"'hij citiii triftongilor' :
€au-beau iau-iau
to"*"qrodi[f,#
*-mr,t€t4(a;!thi) €ai-b€o,i eoa,-lcoarci,
retbni) i^i!4t. ioa-lhcxt
rer-rer ; I oaro

26J
Tehni"i tcrap€ut ici, Itep& nerapiei Obiectivo TehDici teDrp.ulice

a) .I,€hxi(!i peltru i|riu Liljera ,,c" rcdh :


Urrollurrf.lrui) lit.rr. a consoa,na velanl K
,x , core sc facr: pt,ir :
.l) ,,crl', irr (uvi lf|l. a ccnBaal]& prelala.
ax; l)ox ; chix c\rx t&15 c: cei, cicoar.
'r.r,; exc€tcDt; i
cxclrl - I.item ,,g" rcda,:
mal(|;cxclus j oxi!!ell a consog,la J'grl :
oxprldi1,ie; cxpriDar,, _gnfi
cxr,crrpor:Lli r)xi,cr.iol a con8osna pr€pau
oxj)ort;tux i lnaxilar : tal5,,,gi': ger, I
mrxl ; fi ri i ortod0\ sim{a. I
o)iigon; saxofon; c) fehnici p€ntru lexial
t{xt ; tcxtit; t(.\ j si gra,Jia,{ruYintelor cu
raxa[or ctc, ; doi d€ ,,i" (ii) la Nf[r-
D€slrdrl.irea i;r sitabf : fitnl ruvAntului : ..
eri-ca-yil tot , canr ruprr, oarnen[.
Se alcdtuies0 sintag-
2) ,,gi" ir .uvinlrlt, : nle rn c8l€ cuvlnto{e
rx&r[e[, (.xemDlu. 3einsolescdc,,caliva)'
(rx€rcitiu,exact,_exr.
rrrlnalor,, .riecuk)f,
exctliit(r. nlrrncitorj,
l )ospirtirea in silah : $rtiEti;
cx:Llnorr r0 _ria_n)en. toti: oamenii,
b) llrrhnic,i p(.ntru t(,\ir murcitc,rii,
I' gr'atia tnor liter| arti$ii.
carc rc(lau f()r(!tl(, di 'llehniei pelrtru 0iti
rea lji sclielea eurin-
- l,itora ,,i.' cstt' rc(latri telor cu irrei de ,,i"
( iii) le, sfartitul cu-
ar1x.nl.l,,,ir'b.rr,- vintclor : celiva copii
a serniv(,!ala ..i,, toli copiii.
doj, iarnii, lioi ; Tehnici I}erlfuu lexib
,,i ' fiin,Jscrrl : tuJ,i. si gta{ia consoanclor
,, DunLtl'. r' i c.u dubld conioan*,:
rrrncnr ,,u" rcda: : ,,nn" $,,cc't (a ilrlre-
a \1rala ,,u" : lmr i €iri,6innopta, a inno-
aNetrrivooah,,u,'. ru, t trnoi, a innoala) ;
[ou, douii. (& aee€leral acceDt);

265
Etapo tarapioi I Obioctivo ObiectiYo T€hnici torapeutico
!Iehoici rapeutico
I
-j
tl rcEtIu lexlrl
peEtlu pltrd cu aliterite li-
cuvintel)f I
r cuvint( t€ro alo alfabelroloi
r ,,m"
,,m'heirr"l
inr (avi6tor pentN ra
npl::
9i .p" etc.). Grafilnel e
buhbsc,
|uinDa,c!
I 6ont alcdtuits ilin
|
t, dumbr
dumbralit.l vefiicale, oriroatalo,
iobrlca
obrlcat, {,ercuri, pd,ha,te,lrqu
] lorbe, Jle,ntc etc ii
compune
)mpurero, l
rt,, impdr
imDdral.I 3e structur€azr,
doui, catego i:
i docopier
i
o copieretlr,]
simple (pana,la, 6
atri) qi compl€xo
,,cheie"
,cheie" ;il (dup6 6 aoi).
cuYrnt('
le cuYrn eunt iDsoriie de
,l .8)..
-_l I tec qi reproduse io-
tFUn AnUrnc rl
Porfoctiotrarca ;
Ieprodu{
eprodu{xxr1
i scriorii gi oi-
tirii c[vint6lor. r
r cu autc
autoco l
t iu pl&n
pl&n fo I
]ile Euut prozentata
Pe un crrlloo in no-
gru, po un fond g'al
n i iE c€l g
gra-l b€n 8ou sunt
ll duse pe tabld.

I
a de exer
exerci-l Se asociezi
'consoliihl globald a cuvdn
'noolidea.tii
cr.Dd l 0u fixarea a,t€nti
'ln44 eim,l
toob asuPra Primei li
z, piri,itl a cuvtntului, {olo-
rn rr--i,,.., nitrd un cantec
evoctr,acest cuYant
ii un gest iu dtnul
centecului cc repro-
a ducc prima literd in
i spatiu. Ace€,8t5me-
todi, este lundamen-
tatd po elomentole
coopoDeDtoale psi-
homotricit6lii Ei la-
temlitdlii, referin-
''
du-Be,cu prio ta,te,
I
,Iobrrici t€Ia!€utic0
rtapa toropioi Obiectiye Et6ps terapiei Obiective
I

ba,zatd,po grupa t,
mpiilor privind l)l1,
oesul de orr'rrhff
-orgbtrdzerc td strrr
tu,r&rasp.trlitld \1|L
tehrri(iii - bazali
naf^l^(i-^- r--i i r ^. ,

,,a$ociat,iilorl
d(t,,aut0cor(,ti(''
1'ebDi0il€, pri\;jr]rl
Ittru0Lular0?i st':rtil
li,, porrcs(i dc l;-i:hi
,tti.t" prinordjatii
,rtu, Itri rl
noi,iudlor sp:ititrl(.
(Rtinga drcapta)
lxxrtru a rc a[t0lJla
tizil citir.ea li s(.;(,
I'cade la sleDgaspf(,
., oreapl,a.
lJo lmlrrcHt0dc la:
a) Ori0nhr,rc in sDalirrl
Ilcorgatliza,t, J,1i rl
pas ir|ailllcJ, 1ii!a-
loi", ,,ta droalta.,.
,.la sl6,nga" ctc; ta.
b) So roaliz.,azi, cxerr.i a Oanbi nre& Iit.r(kn'
lji nmzoriale pcntru cslr ...i tlso|ild,,ri de'l
rllrfrcgerca notiu ilo. rr,sdr,ii't
r sd r l t (Ol.
\t/r ( ,ta i .a
. 0hasBa
spalide (ifiaillte ina Jrr) (11l). Prin ''artl
p,n, drcalta std,!g!. ;{: auturnatizcazt lc-
to fati, ir spate .r(.) s;:lt'"
pc ull p?il,rat deserai : j, . nvint t slor r "o'."tr'
-i"'ii accqt eal
(l se cetc sil, traseze 0 fiirrt legate int'rc ' lel
cruce jin direciia ce i nrin asociatii de tor'l
se indr'c5,); inn. asuciaiiirle 8en',]
c) In plalul orizourt. fje in FtruotuD colll i
se {tcneneazi trn onu ] l}lcrc oar€ implicf,i

26a 2tig
Obi€ctive Teblioi terapeunrco
ntnpa t€rapiei Obiective 'Iehqici lioP toraPioi
a,oDlogic va,tlat PsD-
asocialii de i)rrrir. ,r ttu a conduce la coD-
aens. I solidarea formei
,,Scriilc" sunt stfr, i ls automatizarea'cr-
l:tll*to tot pe t)r'i||,r I thii Si scriBulur (A'
Piul polmutilii, l,i Bourclcr,.
rncelut pe Dlrzl rl, - Ex$citiile cu$irurih dc
silabc fomrat, ,li, cuvinta Poi fi stnuctu-
doui, Bilabefrn.||,,r,.
din douil litelc, :U.
din siltbe (,qau,,
vintc crr saurltilr,I
1,ie)Iornutc dir tr,l
literc. ,lceste .,s,1,,
Pelmit inreleg{rt.,
mecanismeloI r'rrr,
stau l bazafolrri[,| a (,ruiterc, ullcl c()n
silabclo,,cuvilrl( 1,,1 soroc dilltr-u ' umlir-
pr$poziliilor,. h t,l rlalio dt douii' run-
ma etirpaj ,rscriil, soanc:runulculan!;
le lrezit)1.i,ed r,ll,, a clizin € unci vor'trle
rul, in x doua | :rl dintrun eu\ ant (LD
cituiettc dislf\i, , moil deosebit omF
-disgraficul. siunea dilr anum)te
i I)e asemeneD, t st,. cuvinte a semlvoca-
importaxli intfgr ldi ,,i"' duPI con-
I rea, rD 1o\te. o ..\, soand);
rdilat" ltt .u{i rtl a dificuttlli in scrierca
cuvinlelor cecullrrno
I Olnd sc realizcrrr,
autocoro(lia, se I)r, asocieri de foxem€
pulr (Cl. UhtssaglrJ (ce, ci, ge, gr' cne'
selrr de (lUvrnie ( rr. cli, ghe, gxr).
AU meDilea Si, ajuti - Folosirca |? d'odi?i tr'rotl-
copiii (iu tulburr'ir coise D|\i?,nN \\3)' cle.xe
lexico-glrfice si '
Bobazeazii Pe
corectczc singuri.', "Futst'ta-
gerea de Fub oclrrl
i 1 .lemcntel ^3u--
Aceste,,seriir', (:rdir it] Biectului a
Obiective Tehnici teraprtk, tempiei ObicctiY€ 't , hr i, i t lr a r r lj'.

aJut5Ddul s:i !"t',r{ htruciuli 1|3cnl5ni


rsezede oiiilrfl ,,hlr.i toare ((a,r'jr cr':r,}ac.
rn lala carciacl i.,,trr
qte..A3t{el drp) I rl r,.r
(sclrereal cr r''( rIlrL,( d) a.ilirc$ iLP lrinkrg *
care (:on1,inc cuvi lc
l)ropl]s(rde r()i 1.r, r.'r,,rl par onir not s: r t r cu|1r lr i
silabei: (a) rr(,, ,tiir,i
prcgititoalc r{,\(r. r,rI turi irvorFatc;
litn ii; b) €-\nr{il,,t,. ,r,l c) citirea dc !i (,!oti.!,ii
aDoldatc a re\ crfrt,lltI care (io tin el'r'irrtc cD
tllii; c) erer(.ilr ,1, i sinrdrtri comllere i
abor.larc a tr)r( t,,, f) ailifta ile lefrl,cstrurk.
compl e\e se ",,L,r (clriltele
l rr,i ] rjlczidl
url rFtoarol e Li | l !r,,tl l dit iclllt i"t i . e. c ! . pf
exel crl rr (cu Jl l ; ,r r,rt, tr) ;
cu fi fS ri r{ rrrJri l ,,1,1,, g) cilirea ile leal. (u .Nt-
a) (oi rpaturetr ti rt ttttr
Iirrre tormate din r]r:!i
i' multe silab0:
Ainilor .p(.tj.i(l t. t:t r
patcr doul .i l , ,t,,, t h l (ilireadc leite & dili
dul i cl i t{_ri ul (tj , L\LLtdli Mridbilt.
r€D T,c' j _l i e} )ri l | xrr i ,, Se i dc cxelcilii ?,orls
1,ituito din hIlier..t Sil
I U nur el erurl t (t:rj
-tracJ las:i,pt1r,!ir. I
me-gr:anrc), l j f r,,r,L
apoi, oiiilea de cuvirfe,l
propoT,rllr 6r ncxb ,.tru-]
3ubstituirea unr r ,.t, daie'J