Sunteți pe pagina 1din 1

Data susţinerii testului: Numele şi prenumele elevului:

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ LA DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ-clasa a VIII-a

• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se vor obţine din Partea I (60 puncte) şi din
Partea a II-a (30 de puncte). Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

PARTEA I (60 de puncte)

Citeşte textul:
„Din vârf de munţi amurgul suflă O rază O, sufletul!
cu buze roşii ce vine goană din apus Să mi-l ascund mai bine-n piept
În spuza unor nori şi-adună aripile şi se lasă tremurând şi mai adânc,
şi-atâta pe-o frunză: să nu-l ajungă nici o rază de lumină:
jăraticul ascuns dar prea e grea povara s-ar prăbuşi.
sub valul lor subţire de cenuşă. şi frunza cade. E toamnă!
(Lucian Blaga, Amurg de toamnă)

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A. 1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 6 p.
Cuvântul cenuşă, are:
a. 6 litere şi 6 sunete b. 5 litere şi 4 sunete c. 6 litere şi 5 sunete

2.Despărţiţi corect în silabe: 10p.


amurgul = ghiocei =

subţire = împreună =

aripile = jucăm =

3. Explică folosirea cratimei în secvenţa: „să nu-l ajungă.” 10 p.

4. Analizează morfologic fiecare dintre următoarele cuvinte care apar în text: amurgul, roşii, lor. 6 p.

5. Construieşte un enunţ în care cuvântul toamnă să aibă funcţia sintactică de atribut substantival. 6 p.

B. 1.Dă două exemple de imagini vizuale din poezia dată. 6 p.

2. Transcrie un epitet din textul dat. 6 p.

3.Explică în 3-5 rânduri, relaţia dintre titlul poeziei şi conţinutul acesteia. 10 p.

Partea a II-a (30 puncte)

Redactează o compunere de 8–10 rânduri (70 – 100 de cuvinte) în care să foloseşti 5 cuvinte alese de tine din textul
dat la Partea I. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri.
Cuvintele selectate:…………………………………………………………………………………………………

Total: 100 puncte.


Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor, nu este obligatorie. Vei primi 10 puncte pentru redactarea
întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 p.; coerenţa textului – 1p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul
adecvate conţinutului – 2p.; ortografia – 2p.; punctuaţia – 2p.; aşezarea corectă în pagină, lizibilitate – 2p.)