Sunteți pe pagina 1din 10

PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII ÎN EDUCAȚIA DIGITALĂ

MODULUL 1

timpul și spațiul online

FORMATORI
ANDREEA IOANA CIOCÂLTEU, CRISTINA MARIA GUNEA
Utilizarea internetului și a noilor tehnologii este
un domeniu cu o dinamică deosebită, în
întreaga lume și în țara noastră, în special din
momentul adoptării parțiale sau totale a siste-
melor de învățare digitală.
În 2015, Organizația Salvați Copiii concluziona,
ca urmare a cercetării cantitative - Utilizarea
internetului în familie - că vârsta medie la care
copiii declară că au început să folosească
internetul este de 8 ani.

Observații ulterioare ne arată faptul că, în


decursul a 3 ani, vârsta a scăzut (1,5 ani), iar în
anul 2020, ca urmare a adoptării pe scară largă
a învățământului online, vârsta medie de
accesare dirijată a platformelor digitale cores-
punde preșcolarității.

În ceea ce privește timpul petrecut efectiv în


fața ecranelor de tipul telefon, tabletă, laptop,
studiile constată că elevii cu vârste cuprinse
între 13 și 18 ani folosesc aceste dispozitive, în
medie, între 5 și 6 ore pe zi. Acest număr de ore
se referă la folosirea televizorului, navigarea pe
internet, vizionarea videoclipurior sau alte
activități de tip media și nu include timpul pe
care copiii îl petrec în fața unui astfel de
dispozitiv în scopul realizării temelor și a proiec-
telor pentru școală.

Conform cercetărilor sociologice, copiii cu


vârste cuprinse între 9 și 13 ani se expun, în
medie, până la 4 ore și 30 de minute, iar cei cu
vârste mai mici de 9 ani – 3 ore și 30 de minute,
zilnic.

Prin urmare, aproape automat, timpul de ecran


va crește substanțial odată cu introducerea
orelor de școală și a temelor/proiectelor de
studiu în sistem digital.

02
Î n a c e s t s e n s , e s t e n e c e s a r ă o r e s t r u c t u r a r e a c o n c e p t e lo r de t i m p ș i
s p a ț i u o n l i n e, î n c e e a c e î i p r i v e ș t e p e c o p i i ș i a d a p t a r e a a c e s t o r a în
f u n c ț i e d e c e r i n ț e l e e d u c a ț i o n a l e p e n t r u c a r e s u n t a l oc a t e .

S f a t u l s p e c i a l i ș t i l o r p e n t r u c a d r e d i d a c t i c e ș i p ă r i n ț i e s t e o rg a n iz a re a
t i m p u l u i p e t r e c u t d e e l e v i î n m e d i u l v i r t u a l , ț i n â n d c o n t de c â t e v a
elemente:

Nevoile diferite de învățare


Timpul optim de expunere la ecran,
în funcție de vârsta copiilor
Programa școlară și programa de examen
Nevoia de socializare
Nivelul de digitalizare

T o a t e d a t e l e s t a t i s t i c e p r e z e n t a t e î n d i f e r i t e s t u d i i , p r iv in d in t e rn e t u l
ș i f a c i l i t a r e a î n v ă ț ă r i i p r i n t e h n o l o g i i l e i n f o r m a t i c e , n e c o n du c în
d i r e c ț i a o r g a n i z ă r i i c u r e s p o n s a b i l i t a t e a t i m p u l u i ș i s pa ț iu lu i o n lin e ,
d i n p e r s p e c t i v a c a d r u l u i d i d a c t i c î n r e l a ț i e c u e l e v u l , da r ș i c u fa m ilia
acestuia.

03
Timpul, spațiul și învățarea online
Din perspectiva activităților școlii online, timpul trebuie privit prin
p r i s m a f r e c v e n ț e i , d u r a t e i ș i a i n t e r v a le lo r o r a r e a l e l e c ț i i l o r d i g i t a l e .
Spațiul virtual dedicat învățării este divers și oferă multe resurse
e d u c a ț i o n a l e a d e c v a t e t e m e l o r d i n p r o g r a m a ș c o l a ră . G e s t io n a re a
a c e s t u i a r e v i n e a c u m a t â t p r o f e s o r i l o r , c â t ș i p ă r i n ț i l o r ș i c o piilo r ș i
i m p l i c ă p a r t i c i p a r e a c t i v ă ș i i n i ț i a t i v ă î n c e e a c e p r i v e ș t e s e le c t a re a
s u r s e l o r d e i n f o r m a r e ș i d e d o c u m e n t a r e p e n t ru c o n s o lida re a
cunoștințelor.

R e ț e l e l e s o c i a l e m e d i a , f r e c v e n t a c c e s a t e d e e l e v i , re pre z in t ă u n
spațiu care poate fi valorificat și din perspectiva învățării. Aceeași
v a l o a r e e d u c a t i v ă o p o t a v e a s o f t u r i l e e d u c a ț i o n a l e , j o c u rile , m a t e ria l
d i d a c t i c e d i g i t a l e , v i d e o c l i p u r i l e ș i p r e z e n t ă r i l e , c a re s e în s c ria u
o r i c u m î n a r i a d e i n t e r e s a c o p i i l o r , f i i n d a t r a c t i v e ș i u ș o r de u t iliz a t
ca mijloace de învățământ.

Cadrele didactice au responsabilitatea


de a organiza   sesiuni de învățare online
ținând cont de:
Particularitățile de vârstă și dezvol-
t a r e a l e c o p i i l o r – f r e c v e n ț a ș i d u r a t a;
Recomandările specialiștilor în legă-
tură cu timpul de ecran – frecvența și
d u r a t a;
Schimbările din rutinele zilnice ale
copiilor – intervalele orare ale lecțiilor.
În continuare, vom detalia aspectele
indicate de specialiști în funcție de
vârstele la care se realizează învățarea
online.

04
TIMPUL ȘI SPAȚIUL DE ÎNVĂȚARE ONLINE – LA GRĂDINIȚĂ

Preșcolaritatea reprezintă etapa în care se manifestă curiozitatea și


i n t e r e s u l p e n t r u c u n o a ș t e r e . C o p i i i s o c i a l i z e a z ă î n a fa ra m e diu lu i
f a m i l i e i , s e j o a c ă ș i c o m u n i c ă d e s p r e p r o p r i i l e n e v o i. S u n t în
d e z v o l t a r e c o m p o r t a m e n t e l e s o c i o - a f e c t i v e , c o g n i t i v e , de c o m u n i-
c a r e ș i d e l i m b a j , p s i h o m o t o r i i , i a r c r e a r e a e x p e r i e n ț e lo r de în v ă ț a re
se poate realiza și cu ajutorul tehnologiei informatice.

F r e c v e n ț a o p t i m ă a a c t i v ită țilo r e s te d e 2 -3 s e si u n i o n l i n e p e
s ă p t ă m â n ă , c u p a r t i c i p a r e d ir e c tă , ia r d u r a ta a c e s to r a tr e b u i e s ă fi e
a d a p t a t ă t i m p u l u i o p t i m d e e c r a n p e n tr u a c e a s tă v â r s tă ( î n tr e 1 5 ș i
30 de minute).

N o t ă : C a d r e l e d i d a c t i c e p o t in iția a c e s te s e s iu n i z i l n i c , d a r c o p i i i
p o t f r e c v e n t a c l a s e l e o n l i n e în c o n c o r d a n ță c u r e c o m a n d a r e a d e
m a i s u s , p e n t r u a e v i t a e x p u n e r e a p r e lu n g ită la e c r a n .

C a d r e l e d i d a c t i c e p o t î n c ă r c a p e p l a t f o r m e l e d i g it a le de dic a t e
p r e ș c o l a r i l o r d i f e r i t e r e s u r s e e d u c a ț i o n a l e , d a r f o l o s i re a a c e s t o ra , de
c ă t r e p r e ș c o l a r i , e s t e b i n e s ă s e r e a l i z e z e î n a f a r a s p a ț iu lu i dig it a l.

O m o d a l i t a t e o p o r t u n ă d e l u c r u e s t e î n r e g i s t r a r e a a u dio / a u dio - v ide o


a u n o r s e c v e n ț e d i d a c t i c e c a r e p r e z i n t ă m o d e l e e d u c a ț io n a le – a ria
a r t e l o r v i z u a l e , a a b i l i t ă ț i l o r p r a c t i c e , m u z i c ă ș i m i ș c a re e t c . m e n it e
s ă m o t i v e z e c o p i i i s ă e x e r s e z e m u n c a i n d e p e n d e n t ă , fă ră a - i fix a în
spațiul online și a prelungi inutil timpul de ecran.

05
TIMPUL ȘI SPAȚIUL DE ÎNVĂȚARE ONLINE PENTRU COPIII
DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Mica școlaritate reprezintă etapa învățării și a transferului de


c u n o ș t i n ț e , a f o r m ă r i i d e p r i n d e r i l o r d e a u t o c u n o a ș t e re , c o m u n ic a re
a s e r t i v ă a b a z e l o r g â n d i r i i c r i t i c e , d a r ș i a i n t e r e s u l u i pe n t ru n o ile
t e h n o l o g i i . A c u m , c o p i i i s u n t u t i l i z a t o r i i s c u s i ț i a i a p l i c a ț iilo r dig it a le ,
î n v a ț ă a c c e s â n d d i f e r i t e a p l i c a ț i i , s o c i a l i z e a z ă o n l i n e , s u n t in t e re s a ț i
de lumea digitală și autonomi în spațiul acesteia.

S u n t r e c o m a n d a t e 3 - 4 î n t â ln ir i ș c o la r e o n lin e s ă p tă m â n a l , a c â te 1 - 2
s e s i u n i d e l u c r u p e z i – c u d u r a ta d e 3 0 -3 5 d e m i n u te fi e c a r e –
d u r a t a v a f i a d a p t a t ă î n f u n c ție d e s tr u c tu r a o r e i ș i a n u m ă r u l u i d e
p a r t i c i p a n ț i , d a r n u v a d e p ă ș i 4 5 d e m in u te . S e im p u n e o p a u z ă d e
10 minute între sesiuni.

Lecțiile online vor dedica scurte


secvențe de timp pentru socializare
colegială, la începutul fiecărei sesiuni
sau pentru captarea atenției, prin
metode specifice spațiului virtual. În
acest sens, vor fi utilizate resursele
aplicațiilor folosite pentru desfășurarea
activităților, prin opțiuni de tipul share
screen, care ajută livrarea în timp real a
metodelor de lucru și a materialelor
didactice. Pentru 3-5 minute, copiii au
ocazia să joace un joc de energizare
fizică, mentală, emoțională sau să
urmărească un clip video.

V a l o r i f i c a r e a l a m a x i m u m a t i m p u l u i d e d i c a t i n t r o d u c e rii u n e i s e s i-
u n i , c o n d i ț i o n e a z ă î n t r - o f o a r t e m a r e m ă s u r ă d u r a t a t o t a lă de t im p a
sesiunii – gestionarea timpului.

Î n c e e a c e p r i v e ș t e p r o g r a m a r e a s e s i u n i l o r o n lin e, i n i ț i a t o r u l t r e b u i e
s ă ț i n ă c o n t ș i d e m o m e n t u l o p t i m d i n z i , p e n t ru în t â ln irile
i n s t r u c t i v - e d u c a t i v e . A c e s t a p o a t e f i m o d i f i c a t , p e p a rc u rs , în fu n c ț ie
d e o b s e r v a ț i i l e c a d r u l u i d i d a c t i c î n c e e a c e p r i v e ș t e dis po n ibilit a t e a
c o p i i l o r d e a p a r t i c i p a a c t i v l a o r e l e d i n ș c o a l a o n lin e , m o t iv a ț ie ,
interesele, starea psihologică, curba de efort.

06
TIMPUL ȘI SPAȚIU DE ÎNVĂȚARE ONLINE – LA GIMNAZIU

E t a p a ș c o l a r ă g i m n a z i a l ă c o r e s p u n d e p u b e r tă ții ș i î n c e p u tu l u i
a d o l e s c e n ț e i ș i r e p r e z i n tă m o m e n tu l d iv e r s if ic ă r i i i n te r e s e l o r
p r i v i n d f o r m a r e a d e d e p r in d e r i în to a te d o m e n ii l e v i e ți i , c u o
d i n a m i c ă d e o s e b i t ă î n z o n a s o c io -a f e c tiv ă ș i c o g n itiv ă – c u n o a ș te r e
d e s i n e , i n t e r c u n o a ș t e r e ș i c u n o a ș te r e in te le c tu a lă . C e i m a i m u l ți
d i n t r e c o p i i s u n t u t i l i z a to r i a i p la tf o r m e lo r d e s o c i a l i z a r e , s u n t
c r e a t o r i d e c o n ț i n u t , u r m ă r e s c c o n tu r ile f o r m a to r ilo r d e o p i n i e ș i î n
f u n c ț i e d e c e e a c e e s t e f o a r te p o p u la r în tr -u n m o m e n t s a u a l tu l , î n
spațiul online.

S u n t r e c o m a n d a t e 4 - 5 î n t â ln ir i
o n l i n e s ă p t ă m â n a l , a c â t e 2 -3
sesiuni de lucru pe zi – cu
durata de 35-40 de m in u te
f i e c a r e – d u r a t a v a f i a d a p ta tă
în funcție de structura orei și a
numărului de participanți, dar
nu va depăși 45 de minute. Se
i m p u n e o p a u z ă d e 1 0 m i n u te
între sesiuni.

Î n v ă ț a r e a p o a t e f i c o m p l e t a t ă d e î n r e g i s t r ă r i , m a t e r ia le , lin k u ri c u
c o n ț i n u t e d u c a ț i o n a l , p l a n ș e e x p l i c a t i v e ș i a l t e m a t e ria le u t ile t ra n s -
m i t e r i i c u n o ș t i n ț e l o r , c o n s o l i d ă r i i s a u e v a l u ă r i i a c e s t ora , de z v o lt a re a
competențelor prevăzute în programa școlară.

Mediul digital de învățare trebuie să stimuleze și studiul în mediul


n a t u r a l a l c o p i l u l u i , d e c i ș i î n a f a r a s p a ț i u l u i o n l i n e. Î n a c e s t s e n s ,
s u n t f o a r t e u t i l e p r o i e c t e l e c a r e n e c e s i t ă m e t o d e a r t c re a t iv e , le c t u ra
c l a s i c ă , s c r i s u l d e m â n ă , l u c r u l î n e c h i p ă – l a d i s t a n ț ă , m ij lo c it e de
instrumentele digitale.

07
TIMPUL ȘI SPAȚIUL DE ÎNVĂȚARE ONLINE – LA LICEU
P r e o c u p a ț i d e c u n o a ș t e r e , î n t r - o m a n i e r ă m u l t m a i c e n t ra t ă pe
d o m e n i i d e i n t e r e s , d i n p e r s p e c t i v ă ș c o l a r ă ș i p r o f e s io n a lă , lic e e n ii
s u n t î n p l i n p r o c e s d e l u a r e a d e c i z i e i d e c a r i e r ă . M a i m u lt de c â t în
e t a p e l e a n t e r i o a r e , a b o r d a r e a d i d a c t i c ă ș i p e d a g o g ic ă t re bu ie
c o n s t r u i t ă î n t r - o m a n i e r ă c a r e a n t r e n e a z ă c o m p e t e n ț e pre c u m :
a u t o d i s c i p l i n a , i n i ț i a t i v a ș i l u a r e a d e c i z i e i , a u t o n o m ia , g â n dire a
critică și rezolvarea de probleme. Spațiul și timpul online sunt acum
c o n d i ț i o n a t e d e c e e a c e a u n e v o i e l i c e e n i i s ă î n v e ț e , a t â t c o n fo rm
p r o g r a m e l o r d e e x a m e n e , c â t ș i î n c o n c o r d a n ț ă c u i n t e re s e le lo r de
c u n o a ș t e r e . F ă r ă a p u t e a e x e r c i t a u n c o n t r o l d i r e c t a s u pra z o n e lo r
o n l i n e a c c e s a t e d e c ă t r e e l e v i , l a l i c e u , p r o f e s o r u l e s t e u n m e n t o r,
p e n t r u c ă r e c o m a n d ă , s p r i j i n ă , a d a p t e a z ă ș i d i r i j e a z ă în pro c e s u l
i n s t r u c t i v - e d u c a t i v , î n ț e l e g â n d n e v o i l e e l e v i l o r a do le s c e n ț i. E s t e
m o m e n t u l p a r t e n e r i a t u l u i ș i a l n e g o c i e r i i , f ă r ă c a pro fe s o ru l s ă îș i
piardă autoritatea și rolul său modelator.

S u n t r e c o m a n d a t e 4 - 5 î n tâ ln ir i o n lin e s ă p tă m â n al , a c â te 2- 4
s e s i u n i d e l u c r u p e z i – c u d u r a ta d e 4 0 -4 5 d e m i n u te fi e c a r e –
d u r a t a v a f i a d a p t a t ă î n f u n c ție d e s tr u c tu r a o r e i ș i a n u m ă r u l u i d e
p a r t i c i p a n ț i , d a r n u v a d e p ă ș i 5 0 d e m in u te . S e im p u n e o p a u z ă d e
10 minute între sesiuni.

D a t o r i t ă g r a d u l u i r i d i c a t d e a u t o n o m i e î n î n v ă ț a r e , e l e v ii de lic e u po t
c e r c e t a i n d e p e n d e n t s u r s e l e d e i n f o r m a ț i e , p o t e l a b o ra pro ie c t e de
studiu, pornind din spațiul online și cu resursele dezvoltării
procesului de autoinstruire.
Î m b i n a r e a c e l o r d o u ă t i p u r i d e î n v ă ț a r e – c l a s i c ă ș i d i g it a lă – c o n fe ră
e c h i l i b r u v i e ț i i d e e l e v ș i a j u t ă l a f o r m a r e a u n o r de prin de ri de
a d a p t a r e n e c e s a r e s t u d e n t u l u i , a n g a j a t u l u i ș i a n t re pre n o ru lu i
viitorului.

Spațiul online reprezintă și un mediu în care elevii pot fi cu ușurință


d i s t r a ș i , d a c ă n u   l e e s t e s u f i c i e n t c a p t a t i n t e r e s u l p e n t ru a c t iv it ă ț ile
d e r u l a t e d e p r o f e s o r . A c u m , e l e v u l a r e l a d i s p o z i ț i e , î n a c e la ș i s pa ț iu
d e î n v ă ț a r e , p r o g r a m e ș i a p l i c a ț i i p e c a r e l e p o a t e a c c e s a c u u ș u rin ț ă
ș i f ă r ă   a p u t e a f i c o n t r o l a t . A p a r e r i s c u l c a e l e v u l s ă p ia rdă c o n t a c t u l
c u i n f o r m a ț i a l i v r a t ă , c e e a c e î n t ă r e ș t e i d e e a c ă m e t o de le dida c t ic e
ș i s a r c i n i l e d e î n v ă ț a r e t r e b u i e a d a p t a t e c u s c o pu l m e n ț in e rii
atenției și participării active a elevilor.

08
Timpul și spațiul online:
componenta psiho-relațională

R e a l i t a t e a e s t e c ă , a c o l o u n d e e l e v i i ș i p r e ș c o l a r i i s u n t c o o pt a ț i
î n a c t i v i t ă ț i l e i n s t r u c t i v - e d u c a t i v e o n l i n e , a c e ș t i a ș i pă rin ț ii lo r
resimt o normalizare a:

rutinelor zilnice;
orarului săptămânal al activităților;
r a p o r t ă r i i l a o s e r i e d e e v e n i m e n t e l e s o c i o - e c o n o m i c e a c t u a le ;
relațiilor familiale;
motivației, optimismului, perseverenței.

A ș a d a r , s e p o a t e c o n c l u z i o n a f a p t u l c ă , ș c o a l a o n l i n e a re u n ro l
s e m n i f i c a t i v î n c u l t i v a r e a r e z i l i e n ț e i , î n o r g a n i z a r e a t im pu lu i
z i l n i c ș i î n î n d e p l i n i r e a n e v o i l o r c o p i i l o r d e s o c i a l i z a re în a fa ra
mediului familial.

09
CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI

P e n t r u o r g a n i z a r e a a c t i v ită țilo r o n lin e , p r o f e s o r ii a u n e v o i e s ă


c u n o a s c ă c â t e v a d a t e d e s p r e v o lu m u l d e tim p ș i d e s p r e s p a ți u l
v i r t u a l a c c e s a t d e c o p i i , î n g e n e r a l. F ie c ă e s te v o r b a d e s p r e s p a ți u l
d e j o a c ă v i r t u a l , d e s o c ia liz a r e a lte r n a tiv ă s a u d e s p r e o z o n ă
d e d i c a t ă f i l m e l o r , v i d e o c l ip u r ilo r , p o d c a s tu r ilo r d i n s fe r a l o r d e
i n t e r e s , î n f u n c ț i e d e v â r s ta c o p iilo r ș i d e m a te r ia pr e d a tă , a c e s te
d a t e p o t c o n t r i b u i l a g e s tio n a r e a tim p u lu i ș i s p a ți u l u i o n l i n e
dedicat învățării.

V ă r e c o m a n d ă m s ă a p l i c a ț i a c e s t c h e s tio n a r p ă r in țilo r e l e v i l o r d e l a
clasă/clase.

1 .  C â t t i m p p e t r e c e a , î n m e d ie , c o p ilu l d u m n e a v o a s tr ă î n fa ța
d i f e r i t e l o r e c r a n e ( t e l e f o n , ta b le tă , la p to p , te le v iz o r ) , z i l n i c , î n a i n te
d e i m p l e m e n t a r e a p r o g r a m u lu i ș c o a la o n lin e ?
a )  m a i p u ț i n d e o o r ă b )  1 - 2 o r e c )  2 - 4 o r e
d )  4 - 6 o r e e )  m a i m u l t d e 6 o r e

2 . D u p ă i m p l e m e n t a r e a p r o g r a m u lu i ș c o a la o n lin e , tim p u l p e tr e c u t
d e c o p i l u l d u m n e a v o a s t r ă în f a ța e c r a n e lo r :
a) A crescut b) S-a diminuat
c) A rămas același d) Nu cunosc acest detaliu

3 . C e s p e c i f i c a u a p l i c a ț i i l e p e c a r e le p r e f e r ă c o p ilu l d u m n e a v o a s tr ă
î n t i m p u l p e t r e c u t o n l i n e ( p u te ți s e le c ta m a i m u l te v a r i a n te d e
răspuns):
a) Jocuri b) Videoclipuri
c) Comunicare, socializare d) Educație și învățare
e) Altul. Care?.................................

4 . Î n c e m ă s u r ă e s t e n e v o ie d e a j u to r u l d u m n e a v o as tr ă p e n tr u
a s i s t a r e a p r o c e s u l u i d e î n v ă ța r e   o n lin e ?
a) Într-o mare măsură b) Într-o oarecare măsură
c) Într-o mică măsură d) Deloc

5 . C a r e e s t e c e l m a i p o t r i v i t m o m e n t d in z i p e n tr u d e s fă ș u r a r e a
o r e l o r d e ș c o a l ă o n l i n e , p e n tr u c o p ilu l d u m n e a v o a s tr ă , ți n â n d c o n t
de rutinele acestuia?
a) Intervalul orar 8.30 – 12.30
b) Intervalul orar 12.30 – 16.30
c) Oricare dintre intervalele de mai sus
d ) A m b e l e i n t e r v a l e d e m a i s u s – s e s i u n i î n c a d r u l f i e c ă ru i in t e rv a l

S-ar putea să vă placă și