Sunteți pe pagina 1din 82

5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.

com

Cuprins
MODUL- COMUNICARE.............................................................................................................2
Componentele procesului comunicaţional.......................................................................................2
Faza e !nc"eiere a procesului e #$nzare.....................................................................................2%
Comunicare !n lim&i str'ine ( Francez'.........................................................................................2)
Eucație Antreprenorial'...............................................................................................................2)
E*alitatea e șanse - o soluție e ez#oltare economic'...............................................................2)
MODUL ( ++M.............................................................................................................................,
 Norme e s'n'tate i securitate !n munc'......................................................................................,
MODUL DE/0OL1ARE DURAILA........................................................................................,,
3rotecţia i conser#area meiului !ncon4ur'tor..........................................................................,,
Ener*ia.......................................................................................................................................5
E6luenţi i emisii e *aze...........................................................................................................5
Conceptele e 7meiul arti6icial8 i 7"a&itat uman8.................................................................52
3lani6icarea i implementarea acţiunilor ecolo*ice...................................................................55
MODUL I.1...................................................................................................................................59
3rouse e mor'rit și pani6icație...................................................................................................9
Am&alarea: transportul și p'strarea prouselor lactate..................................................................9,
1ransport........................................................................................................................................95
Etalaream'r6uri
;rupa prouselor lactate.............................................................................................................99
te<tile.....................................................................................................................9=
Etalarea con6ecțiilor .......................................................................................................................9>
Etalarea !nc'lț'mintei....................................................................................................................=
Am&alarea: transportul și p'strarea  prouselor cosmetice...........................................................=2
Determinarea necesarului e m'r6uri !n sala e #$nzare...............................................................=5
3re*'tirea m'r6urilor !n #eerea #$nz'rii......................................................................................==
Ec"ipamente te"nice......................................................................................................................=%
Utila4ele comerciale.......................................................................................................................=%
Materiale e prezentare și es6acere..............................................................................................=)
Dispunerea mo&ilierului !n sala e #$nzare...................................................................................>?
Criterii
Etalareaspeci6ice
prouselore !ne<punere
stanuria speciale........................................................................................>9
m'r6urilor....................................................................................>,
Acti#it'ți @ Fișe e lucru...............................................................................................................>%
+oluții și su*estii metoolo*ice...................................................................................................??
i&lio*ra6ie..................................................................................................................................?=

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 1/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

MODUL- COMUNICARE

FIA DE DOCUMEN1ARE
Componentele procesului comunicaţional

O 6irm' moern' tre&uie s'-i 6ormeze un sistem comple< e comunicaţii.


Firmele tre&uie s' comunice at$t cu clienţii lor actuali: c$t i cu cei potenţiali: iar 
mesa4ele transmise nu tre&uie l'sate la #oia !nt$mpl'rii.
Un moel e comunicare tre&uie s' ea in6ormaţii espre(

 cine comunic'B
 ce spuneB
 cum comunic'B
 cui spuneB
 cu ce e6ectB

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 2/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

3rocesul e comunicare poate 6i construit cu a4utorul urm'toarelor elemente(

Codificare Mesaj Mijloc de comunicare Decodificare


CeB CumB
Emiţător
CineB Receptor
Zomot CuiB

Răspuns
Cu ce e6ectB

 Emiţătorul sursa  persoana: *rupul sau or*anizaţia care orete s' transmit'


un mesa4. Emiţ'torii tre&uie s' tie la ce auitoriu tre&uie s' a4un*' comunicarea.
 Mesajul  ansam&lul cu#intelor: ima*inilor i sim&olurilor transmise e surs'
i estinate receptorului. 3entru ca mesa4ul s' 6ie e6icient: procesul e codificare tre&uie
s' 6ie corelat cu cel e decodificare. +im&olurile utilizate tre&uie s' 6ie !nţelese. Mesa4ul
tre&uie s' 6ie clar: simplu: ar i interesant.
 Mijlocul de comunicare  canalul prin care mesa4ul coi6icat urmeaz' s'
a4un*' la receptor - ziar: re#ist': tele#iziune: raio: internet: panou straal: etc.
 Receptorul  cel c'ruia !i este aresat mesa4ul i care poate s' nu coinci' cu
estinatarul #izat e surs'.
 Răspunsul  reacţia receptorului up' e<punerea la mesa4. Receptorul
cump'r' prousul: !i sc"im&' atituinea 6aţ' e acesta sau renunţ' s' mai cumpere.
3ercepţia mesa4ului poate 6i pertur&at' e zgomot  sau &ruia4. Oamenii sunt &om&araţi8
zilnic cu sute e mesa4e promoţionale

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 3/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Instrumente o!i"nuite de comunicare "i promo#are

a$ %u!licitatea !$ %romo#area c$ Relaţii d$ (&n'area


Reclama tipărită #&n'ărilor pu!lice personală
Reclama la radio Etalarea mărfurilor  Relaţii )n cadrul Pre!entări

Reclama TV Reduceri firmei comerciale

Exteriorul "emon#traţii *eminarii Pro%rame de

ambalajelor  $ferire de mo#tre *c+imburi de #timulare

Broşuri, pliante "e%u#tări experienţă Mo#tre

 Afişe &adouri &onferinţe de T(r%uri şi

 Anunţuri 'ocuri, tombole, pre#ă expo!iţii


Panouri concur#uri *pon#ori!ări

Materiale audio- &upoane  Actiităţi

i!uale V(n!ări %rupate caritabile


Eenimente
#peciale

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 4/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

)arcină specială
,. Ela&oraţi un mesa4 pentru a anunţa esc"ierea noului #ostru
ma*azin. Descrieţi elementele 6olosite !n realizarea acestei comunic'ri.
Citiţi cole*ilor i #eeţi cum reacţioneaz' la mesa4ul transmis. Ienti6icaţi
elementele e &ruia4: moul e coi6icare i ecoi6icare.

5. Ai ne#oie e in6ormaţiiB Caut' pe internetG


Hncepe cu( .&ussiness.ro: "ttp(JJstiri.rol.ro 
9. 0rei s' te rela<ezi !n#'ţ$nB
Rezol#' urm'torul
Aritmori* 
?. C
2. O
,.
5. M
9. U
=. N
>. I
%. C
). A

E
Orizontal(
2. Operaţia prin care se ela&oreaz' un mesa4 6olosin sim&oluri.
,. Cel care transmite mesa4ul

5. 3ertur&are ce poate s' apar' !n comunicare.


9. Cel ce primete mesa4ul.
=. Calea prin care se comunic'.
>. Operaţie ce tre&uie realizat' e receptor.
%. Ceea ce se comunic'.
). +urs' 6olosit' pentru transmiterea comunic'rii.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 5/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Rezol#area aritmo*ri6ului propus la acti#itatea


C
C O D I F I C A R E
E M I 1 A 1 O R  
 R  U I A K
D E + 1 I N A 1 A R  
M I K L O C
D E C O I F I C A R E
M E + A K
3 R  E + A
E

+I,A DE DOCUMENARE

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 6/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

  +AZA DE INC.EIERE A %ROCE)ULUI DE (/NZARE

Aceasta *a'a presupune (


+emnalele e ecizie ale clientului pri#in cumpararea (
  Nu se ecie salut prietenos e esp'rţire 
  Este "otarat sa cumpere con6irmarea cumpararii 
  +e *aneste: arata interes: ar mai ezita intarirea eciziei e a cumpara0
Intre&ari e control « Doriti sa….. ? »
  e1nici de inc1eiere Intre&ari alternati#e
« Doriti…….pe….sau…. ? »
Rezumare « Spuneati ca.....
Recomanare « Sunt de parere ca………
E#aluarea post-cump'rare @ are ca sop intarirea con#in*erii clientulu ca ale*erea
 prousului a 6ost optima i e&uteaza cu primirea &onului e #$nzare ac"itat (
«Multumim, alegerea facuta este foarte buna !Va veti convinge cand……….
Fielizarea clientului  prin (
- moul !n care sunt atinse: impac"etate i inmanate prousele 
- o6erirea e mici su#eniruri pun*i: mostre:o6erte speciale: pac"ete caou 
- eli&erarea e caruri e 6ielitate: le*itimatii e client 

- acorarea e a#anta4e clienţilor top case e marcat prioritare: parcari special


amena4ate 
O6erirea ser#iciilor post #$nzare @ transport la omiciliu: instalare: retusuri: ser#ice
etc.
Despartirea e cump'r'tor   @ o 6ormula corecta e salut inc"eie iscutia e #$nzare
i are un e6ect poziti# asupra clientului: stan la &aza unor #iitoare cumparaturi ( «la
revedere şi multumim frumos », «multumim şi va mai asteptam», «multumim şi va rugam
 sa ne mai viitati, pentru ca urmeaa sa primim….», «multumim, o i ecelenta "n
continuare » şi altele.

 Nu e<ista o te"nica *eneral #ala&ila pentru structura i continutul iscutiei e #$nzare:
eoarece 6elul !n care ecur*e poate 6i in6luentat e 6actori i6eriti: ca e e<emplu ( tip e
client: #$nz'tor:te"nica e ar*umentare:ar*umentele e #$nzare: moti#e e cumparare:
tip e mar6a

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 7/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

MODUL 2 ))M

Norme de sănătate "i securitate 3n muncă

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 8/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

speci*ice #&n'ării măr*urilor?


3rezentele instructiuni au ca scop pre#enirea riscurilor pro6esionale: protectia
securitatii i a sanatatii #oastre !n timpul es6asurarii acti#it'ţii: eliminarea: 6actorilor e
risc: e accientare siJsau im&olna#ire pro6esionala e<istenti !n procesul e munca.

AEN4IE 5 In acest scop2 


es6'urati acti#itatea: !n con6ormitate cu pre*'tirea i instruirea #oastra: precum
i cu instrucţiunile primite in partea inspectorului cu protectia muncii
  nu e<puneti la pericol e accientareJ!m&oln'#ire pro6esional' at$t propria
 persoan': c$t i alte persoane: !n timpul procesului e munc'
  cunoasteti courile e alarmare i caile e e#acuare in incinta ma*azinului
  nu intrati !n zonele e restrictie sau la locurile e munca la care nu ati 6ost
instruiti
  respectati semnalizarea e securitate siJsau sanatate utilizata la locul e munca
  utilizaţi corect utila4ele: aparatura: uneltele i ec"ipamentele comerciale: iar 
cur'ţarea lor o e6ectuaţi numai upa econectare e la reţeaua electric'
  comunicati imeiat se6ului Jlucr'torilor orice situaţie e munc' care o consierati
un pericol: precum i orice e6icienţ' a ec"ipamentului comercial utilizat
  ac' #-aţi accientat prin t'iere: intrerupeţi lucrul i prezentati-#' la punctul
sanitar
  utilizaţi corect i complet ec"ipamentul ini#iual e protecţie EI3
  6umatul este strict interzis !n ma*azin
  menţineti c'ile e circulatie in spatiul e #$nzare al m'r6urilor !n permanenta
li&ere: curate: asi*urate impotri#a pericolului e alunecare i erapare
  respectati semnele sim&ol e pe am&ala4ele m'r6urilor: re6eritoare la manipularea:
transportul: epozitarea i e<punerea acestora !n spatiile e #$nzare
  nu intrati !n raza e lucru i actiune a utila4elor 6i<e sau mo&ile
  nu escalaati ra6turile: utila4ele e transport: eplasati-#a numai pe caile e acces

?
 
Pe lan%a ace#te norme %enerale, a%entul economic elaborea!a in#tructiuni proprii de aplicare a **M, pe care le
eţi cunoa#te cu oca!ia in#tructajului efectuat la inceputul #ta%iului de in#truire practica

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 9/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

  tineti seama e *reutatea m'r6urilor la asezarea !n ra6turi i e rezistenta politelor


  6olositi scara porta&il' la manipularea m'r6urilor epozitate la inaltimi mari: !n
nici un caz scaunele: lazile: ra6turile sau alte o&iecte impro#izate
s' a#eţi #izi&ilitate !n timpul manipularii m'r6urilor: limitele ma<ime amise
 pentru riicare: purtare: tra*ere i impin*ere manuala a maselor sunt prezentate !n
ta&el(
0arsta ?= @ ?) ani
1ip e manipulare Frec#enta operatiilor 
AIE1I FE1E
Rar ,9 ?,
Riicare Frec#ent 29 )
Rar , ?,
3urtare
Frec#ent 2 )
Rar ?9 ?
1ra*ere
  Frec#ent ? >

Riscuri de accidentare6 3m!olnă#ire 2


• #atamarea corporala la utilizarea ec"ipamentelor manuale sau mecanizate
•  pra&usirea e la inaltime a m'r6urilor 
• coliziunea cu mi4loace e transport intern 
• e6ortul 6izic prea mare: 6rec#ent i prelun*it 
• caracteristicile meiului e munca umezeala: 6ri*: z*omot 
• starea 6izica o&oseala: e&rietatea: &oala i lipsa ec"ipamentului e protectie
• lipsa cunostintelorJinstructa4ului aec#at 

 Respectaţi în orice imprejurare NSSM şi nu afectati prin deciziile şi 


 faptele dvs. viaţa, unurile şi mediul !

MODUL DEZ(OLARE DURA7ILA

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 10/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+i"a de documentare

 "rotecţia şi conservarea mediului înconjur#tor 

Meiul !ncon4ur'tor: consierat !n prezent o


 prioritate politic' pe plan internaţional: nu poate 6i e<clus
nici in preocup'rile economiei rom$neti. Dez#oltarea
economic' implic' e<ternalit'ţi suportate e meiul
!ncon4ur'tor: a c'rui consierare coniţioneaz' c"iar 
#ia&ilitatea pe termen lun* a procesului !n sine.
3rotecţia meiului am&iant constituie una in
 preocup'rile actuale ale societ'ţilor moerne. +ocietatea
uman' e ast'zi seam'n' tot mai puţin cu cea e inainte. Hn
ultima sut' e ani: populaţia lumii s-a triplat: economia
monial' a crescut e 2 e ori: consumul e com&usti&ili
6osili e , e ori: iar proucţia inustrial' e 9 e ori. Aceste sc"im&'ri au aus: !ns':
cu ele i e6ecte neorite.
F'r' !noial' c' procesul ez#olt'rii economice antreneaz' sc"im&area meiului
natural: at$t prin 6aptul c' utilizeaz' 6actorii e meiu !n calitatea lor e resurse @ 
re*enera&ile sau nu @ c$t i prin aceea c' no<ele: su&prousele: eeurile *enerate e
acti#it'ţile umane i e#ersate !n meiu a6ecteaz': !ntr-o m'sur' mai mare sau mai mic':
uneori ire#ersi&il: ec"ili&rul ecolo*ic.
Cu alte cu#inte: ez#oltarea economic' implic' at$t un cost e<tern: suportat e
meiul !ncon4ur'tor: ale c'rui imensiuni: in ce !n ce mai e#iente !n ultimii ani: ac' nu
sunt corect consierate i e#aluate: pun su& semnul !ntre&'rii #ia&ilitatea pe termen lun* a
acestui proces.

 Rolul protecţiei mediului 

Accepţiunea *eneral' este: pentru  protecţia mediului : ca totalitate a ac#iunilor 


menite s$ asigure conservarea resurselor naturale şi prote%area calit$#ii componentelor 
mediului. De6iniţia isereaz' i rolul protecţiei meiului !n etapa actual' e ez#oltare a
statelor lumii.
Cu toate c' practica internaţional' !n acest omeniu are o #ec"ime e oar 
ou'zeci e ani: se consier' c' o strate*ie e protecţie a meiului la ni#el naţional
tre&uie s' ai&' ase componente i anume(
- legislativ# le*i caru: le*i speciale: oronanţe *u#ernamentale: "ot'r$ri e *u#ern:
orine: ecizii: norme: instrucţiuni: stanare
- administrativ $ instituţional# !n6iinţarea unei autorit'ţi centrale e meiu cu structuri
aministrati#e i !n teritoriu !n6iinţarea unor inspecţii e meiu la ni#el central i
local or*anizarea e irecţii sau ser#icii e meiu la 6iecare minister economic
or*anizarea e institute e specialitate or*anizarea Reţelei Naţionale e Monitorin*
;lo&al !n6iinţarea i or*anizarea zonelor i ariilor prote4ate
- educativ $ informativ# !n6iinţarea e coli e specialitate i secţii sau 6acult'ţi e
specialitate% introucerea !n pro*rama colar' i uni#ersitar': la toate specialit'ţile: i

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 11/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

a unor iscipline e ecolo*ie i protecţia meiului % or*anizarea e muzee: e<poziţii:


comunic'ri cu tematic' orientat' pe protecţia meiului erularea unui pro*ram e
in6ormare: sensi&ilizare i antrenare a populaţiei la acţiuni e protecţia meiului
- economico&te'nologic# promo#area unor mecanisme pentru asi*urarea e 6onuri
 pentru meiu ela&orarea i introucerea e te"nolo*ii 7curate8: cele mai &une ale
momentului ez#oltarea unei noi acti#it'ţi e tip inustrial: aceea e protecţie a
meiului promo#area acţiunilor e reconstrucţie ecolo*ic' a zonelor eteriorate
 promo#area e pro*rame intersectoriale( ener*ie i meiu: transport i meiu:
ez#oltare ur&an' i meiu etc.
- social# anc"ete sociale e specialitate iniţiati#e locale e *enul( s'pt'm$na cur'ţeniei:
/iua Monial' a Apei: /iua Monial' a Meiului crearea unei opinii locale e
conser#are i prote4are a #alorilor naturale antrenarea populaţiei la analiza unor 
 proiecte cu impact important asupra meiului
- cooperare internaţional# semnarea i rati6icarea e tratate: con#enţii: !nţele*eri:
 protocoale re*ionale sau *lo&ale or*anizarea i participarea la acti#it'ţi comune i
comisii mi<te monitorin* @ cercetare participarea la con*rese: sesiuni: simpozioane
internaţionale.
+actorii de in*luenţă a
de'#oltării economice2
 populaţia ;
resursele naturale şi mediul
)trateia de'#oltării
dura!ile2 optimizare a
înconjurător ; raportului
 producţia agricolă ; ne#oi-resurse-
o!iecti#ele-mijloace
 producţia industrială ;
 poluare ;

Dezvoltarea durabilă poate fi definită ca :


' dimensiune a intereselor  prezente i #iitoare ale
*eneraţiilor
' dimensiune na#ional(statal$ compati&ilitatea criteriilor
e optimizare pe plan naţional: i natural$  care presupune
c' aceasta e<ist' numai at$ta #reme c$t meiul creat e om
este compati&il cu meiul natural
' dimensiune social(uman$  toate ieirile in meiul creat
e om tre&uie s' r'spun' irect ne#oilor i la ni#el
re*ional sau monial.

Conceptul de'#oltării dura!ile(


7un proces de transformare "n care eploatarea resurselor, direc#ia
investi#iilor, orientarea te&nicilor şi sc&imb$rile institu#ionale se
desf$şoar$ "n mod armonios 8 .

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 12/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Conceptul de'#oltării dura!ilra!ile 3n turism(


)mod de devoltare a activit$#ii turistice care are "n vedere men#inerea
capacit$#ii de reproducere a resurselor turistice* .

Obiectivele $ecunoaşterea
economice vor f rarităţii ecologice!
mai degrabă  )n primele "aze ale revoluţiei industriale, Înţelegerea
activitatea umană se conducea pe
optimizate, principiul abundenţei ecologice. (u toate universalităţii
decât acestea, planeta noastră este limitată, iar constrângerilo
creşterea activităţii conduce, inevitabil, la
maximizate. raritatea ecologică. *ranziţia de la impuse de legil
O dată depăşit pragul de abundenţă la raritate se pare că este mult
subzistenţă, creşterea mai rapidă decât se aprecia. %upă numai naturiifzicii!
 bunăstării materiale devine câteva generaţii de activitate economică   &anipularea substanţei şi
mai lentă, decât consumul de crescândă într$un mediu de relativă energiei respectă legile "izic
resurse. Este necesară o abundenţă, oamenii acceptă cu greu "apt ignorat de economiş
schimbare a paradigmei "aptul că eistă limite pentru creştere şi 'egile termodinamicii sunt,
privind perceperea obiectivelor cu atât mai puţin schimbarea acest sens, cele mai restrictiv
economice.  Acestea trebuie să substanţială a modului de viaţă şi a Orice abordare econom
aspiraţiilor. trebuie să ţină cont că, în tim
aibăunul
nu în vedere
maimunal nivel optim!e
activităţii. şi ce materia poate "i reciclată
de altă parte, reducerea energia convertită dintr
activităţii economice, "ără a "i "ormă în alta, energia libe
speci"icat nivelul la care se va este permanent degradată
a#unge, nu constituie un
  ARA TERISTI "orme legate, se entropizează
demers viabil.
Perecţionarea   ILE UNUI "odelele
metodelor de POSIBIL MODEL economice bazate
cuantifcare a DE pe resurse
impactului epuizabile fnite ş
DEZVOLTARE
ecologic şi a pe rate fnite de
resurselor DURABILĂ re#nnoire a
este indispensabilă într$un resurselor de
"acro%constrângeri şi
demers
evalua decorect
 optimizare pentruşia micro%libertăţi! &a#oritateaenergie!
costurile
 bene"iciile. Analiza ciclului de modelelor utilizate în
O obiecţie "recvent enunţată împotriva economia convenţională sunt baza
 viaţă pentru o serie de bunuri reglementărilor restrictive este "aptul că ele
este un început bun, în acest pe "luul ciclic al banilor şi pe
reprezintă constrângeri inacceptabile pentru permanenta intensivizare a ciclulu
sens, dar eistă numeroase libertatea individuală. (u toate acestea,
di"icultăţi. %e eemplu, nu sunt producţiei şi consumului. Aceste
libertatea aparentă este adesea o iluzie pe modele ignoră "luul linear al
 încă posibile analize cantitative termen scurt. Acţiunile cu impact ecologic materiilor prime şi al energiei în
 între di"eritele tipuri de  puternic pot reduce posibilităţile opţiunilor pe economie, din ecosisteme şi al
impact, cum sunt poluarea termen lung. !rin stabilirea unor constrângeri deşeurilor din activitatea economi
cauzată de arderea la nivel macroeconomic şi implementarea unui
combustibililor şi cea sistem economic care să încura#eze deciziile spre ecosisteme. Ast"el de modele
determinată de "olosirea pro$ecologice se poate asigura menţinerea trebuie abandonate în "avoarea cel
pesticidelor. libertăţii de opţiune la nivel care tratează "luul linear al
microeconomic, pe termen lung. materiei şi energiei într$un mod
'nmai
mult cadru economi
realist. (hiar şi în cazul
resurselor regenerabile, trebuie
luată în considerare
care
reînnoire rata de
să asigure
a acestora.
caracterul
&eterminarea politică a nivelului activităţii! proecologic al
+e"orma taelor ecologice, cu nivele ridicate de taare pentru resursele rare, pare să "ie
o modalitate de limitare a utilizării acestora, de conservare pentru viitor. tuturor deciziilor
ncluderea costurilor ecologice  
preţurile bunurilor şi servicii
poate avea o contribuţie  importan
 în acest sens.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 13/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 14/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

SAPTE PAŞI ÎN DEMERSUL CĂTRE DURABILITATE


+o&n Samad Smaranda-

;0 Iniţierea acţiunilor #oluntare


80 9m!răţi"area sc1im!ării Este lar* acceptat' ieea con6orm c'reia stilul
Este necesar' mai !nt$i !nţele*erea curent al re*lement'rilor i le*islaţiei ţ'rii
celor trei componente ale noastre nu poate s' conuc' spre ura&ilitate.
ez#olt'rii ura&ile( creterea Este necesar s' se urm'reasc' a&or'ri
economic': protecţia meiului i alternati#e !n #eerea 6i<'rii e o&iecti#e i
 &un'starea social'. Inte*rarea atin*erea unor ni#eluri mai mari. Aceasta se
acestora !ntr-o strate*ie necesit' o trauce prin stimulente economice puternice
sc"im&are !n moul e *$nire.  pentru a6aceri pentru a pre#eni !n mo
Este necesar' trecerea e la #oluntar: poluarea. 0or 6i necesare !ntoteauna
conceptul #ec"i e inepenenţ' la le*i i re*ulamente pentru a atin*e per6ormanţe
un nou concept al interepenenţei.  &azate pe o&iecti#e i ţinte. 1otui
7stimulentele e piaţ' i economice #or&esc
mai &ine lim&a4ul a6acerilor8.

:0 Clădirea unei noi =0 %roiectarea pentru ecoe*icienţă


culturi de *irmă +e poate proiecta nu numai pentru
Hn a6ar' e trecerea la noul meiu: ar i pentru a#anta4e <0 Căutare
concept e interepenenţ' economice i ec"itate social': oportunităţilor pentr
este necesar' sc"im&area  pentru 7ecoe6icienţ'8. Este cre"tere
cultural' c"iar !n interiorul necesar' o ree#aluare a ciclului e 3e m'sur' ce
6iec'rei or*anizaţii. #iaţ' al prouselor: e la 6aza e urm'rete s' se a4un*
Imperati# pentru proces materie prim' i p$n' la prousul la ura&ilitat
este
ceea inte*rarea
ce pri#eteeciziilor
a6acerile !n
i 6inal
up' i utilizare.
eeurile care
Este senecesar'
arunc' mana*erii
atenţi la tre&uie s' 6
sc"im&'ri
meiul. Este necesar' ast6el e#aluarea procesului e 7cum8 s' ne#oilor ini#izilor
luarea !n consierare at$t a se prouc': precum i a celui e ale societ'ţii pent
impactului e meiu i 7ce8 s' se prouc'. Ecoe6icienţa calitatea meiul
social al eciziilor: precum ţine cont e conţinutul total e !ncon4ur'tor.
i impactul economic al intr'ri( energie, comustiil,
in#estiţiei le*ate e meiu. utilit#ţi consumate, !n timpul
ciclului e #iaţ' al prousului.

>0 In#estirea 3n creati#itate ?0 Recompensarea anajaţilor


1e"nolo*ia este cea mai mare contri&uţie pe care inustria O etic' puternic' a meiului
o poate 6ace pentru ez#oltarea ura&il'. Funamentul cu !ncon4ur'tor !i are r''cina: !n
cel mai mare succes este eci ino#area. Este necesar eci:  primul r$n printre an*a4aţi: apoi
s' se creeze te"nolo*ii mai curate: procese mai e6iciente: e<tine !n strate*ia a6acerii i !n
 prouse alternati#e: ecoe6iciente. Responsa&ilit'ţile cultura 6irmei. A6acerile tre&uie s'
6iec'rei 6irme #or 6i e a c'uta te"nolo*ii alternati#e: !ncura4eze i recompenseze
 &azate pe resurse mai puţine: e a ma<imiza e6icienţa: e a an*a4aţii.
conuce la reziuuri mai puţine etc.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 15/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

 (ctivitate

?. %rotecţia mediului: const' !n totalitatea acţiunilor menite s' asi*ure conser#area


resurselor naturale i prote4area calit'ţii componentelor meiului.
2.

? legislativă
? legislativă

2 administrativ –
= socială 2 administrativ –
= socială instituţională
instituţională
Strategie de protecţie a
Strategie de protecţie a
mediului
mediului
la la
nivel
nivel
naţional cuprinde
naţional cuprinde
următoarele
următoarele
componente:
componente:

9 cooperare , educativ –
9 cooperare , educativ–
internaţională
internaţională informativă
informativă

5 economico- 
5 economico- 
tehnologică
tehnologică

,. DE/0OL1AREA DURAIL este un 7mo e ez#oltare a acti#it'ţii care are


!n #eere menţinerea capacit'ţii e reproucere a resurselor 8 .
5. Caracteristicile unui posi&il moel e ez#oltare ura&il'.

O&iecti#ele economice #or 6i mai e*ra&' optimizate: ec$t ma<imizate.


Recunoaterea rarit'ţii ecolo*ice
Hnţele*erea uni#ersalit'ţii constr$n*erilor impuse e le*ile naturiiJ6izicii.
Moelele economice &azate pe resurse epuiza&ile 6inite i pe rate 6inite e
re!nnoire a resurselor e ener*ie.
Un caru economic care s' asi*ure caracterul proecolo*ic al tuturor 
eciziilor.
Determinarea politic' a ni#elului acti#it'ţii
Macro-constr$n*eri i micro-li&ert'ţi
3er6ecţionarea metoelor e cuanti6icare a impactului ecolo*ic i a
resurselor 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 16/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

?. 9m!răţi"area
sc1im!ării

> 2 Iniţierea
Recompensare acţiunilor
a anajaţilor #oluntare

,A%E %A,I
%ENRU
DURA7ILIAE , Clădirea unei
= In#estirea 3n noi
creati#itate *irmăculturi de

9 Căutarea 5 %roiectarea
oportunităţilor pentru
pentru cre"tere ecoe*icienţă

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 17/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+i"a de documentare

 nergia

c'luriiUNI1A1ILE COMERCIALE
i ener*iei electrice. utilizeaz'
3rincipalele utiliz'ricantit'ţi 6oartesunt(
ale ener*iei mari e ener*ie su& 6orma
 @ "nc$lire, ventila#ie şi condi#ionarea aerului/
 @ sp$l$toria şi cur$#$toria c&imic$/
 @ iluminat/
 @ dot$rii suplimentare cum ar fi piscine/
 @ produc#ia culinar$ şi refrigerarea/
 @ combustibili pentru ve&icule.
Aceast' ener*ie #ine !n primul r$n e la com&usti&ili 6osili c'r&une: *aze i
 petrol: 6ie prin arere irect' sau 6olosiţi pentru a *enera electricitatea: care este primit'
 prin sistemul naţional. Arerea com&usti&ilului 6osil este principala cauz' pentru
!nc'lzirea ener*iei:
utilizarea 3'm$ntului: ploilepoate
"otelul acie*enera
i alte a#anta4e
pro&lemereale
le*ate e poluarea
pri#in meiulaerului. Reuc$n
!ncon4ur'tor. +e
 pot: e asemenea: reuce su&stanţial costurile e e<ploatare curente.
+tuiile au ar'tat c': ma4oritatea "otelurilor 6olosesc ener*ia !n mo ine6icient i
c' ele pot o&ţine economii reale prin practici e "ouseeepin* mai economicoase e
utilizare a ener*iei i prin in#estiţii !n m'suri e6iciente e reucere a costurilor ener*etice

 )fluenţi şi emisii de gaze

Aceast' secţiune se re6er' la e*a4area pe sol: !n ap' sau !n aer a lic"ielor sau
su&stanţelor *azoase care por a6ecta s'n'tatea oamenilor sau meiul !n *eneral.
Unit'ţile "oteliere elimin' i cantit'ţi mari e eeuri lic"ie: pro#enite in
 procesele te"nolo*ice in spaţiile e proucţie culinar': in *rupurile sanitare comune i
e la &'ile in camere: in sp'l'torii-cur'ţ'torii.
3rincipalele surse e ast6el e emisii sunt(
P eliminarea apelor uate netratate, "n surse de ap$ proasp$t$ sau "n mare/
P emisiile de gae de la caanele "nc$lite cu combustibili fosili/
P eliminarea c&imicalelor periculoase "n sistemul de canaliare/
P emisiile de gae de la ve&icule/
P 010 de la instala#iile de refrigerare şi condi#ionare a aerului/
P scurgerile de combustibili sau c&imicale periculoase pe p$m2nt sau "n ap$/
P mirosurile din buc$t$rii sau sp$l$torii/
P gomotul nocturn din discoteci sau de la ve&icule.
Hn multe p'rţi ale *lo&ului: eliminarea su&stanţelor poluante este controlat' strict
e le*e. Ne!neplinirea acestor norme poate conuce la amenzi sau c"iar piererea
reputaţiei. C"iar i c$n nu e<ist' 6orţa le*ii: tre&uie micorate emisiile i eliminate su&
control lic"iele i *azele.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 18/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Deprecierea calit'ţii aerului este e<trem e 'un'toare circulaţiei turistice. Marile


orae sunt practic su6ocate: prin emisiile noci#e e su&stanţe reziuale !n atmos6er': aerul
este eseori irespira&il.
3entru cei care conuc i presteaz' acti#it'ţi e clas' superioar' e<ist'
 posi&ilitatea implement'rii unui set e concepte 7curtoaia alegerii 3 acomodarea
clien#ilor fum$tori şi nefum$tori "n industria ospitalit$#ii 8: concepte care o6er' soluţii
comple<e: at$t pentru operarea 7 prietenoas$8: ecolo*ic': c$t i in punct e #eere al
sistemelor e #entilaţie sau e coniţionare a aerului.
/*omotul este i el un 6actor e risc. Inustria ospitalit'ţii nu este nici ea 6erit' e
acest aspect al ez#olt'rii societ'ţii e consum: &a impotri#': este i *eneratoare e
surse e poluare 6onic'. /*omotul este un risc nu numai pentru clienţi ar i pentru
lucr'torii in aceste unit'ţi.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 19/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+i"a de documentare

Conceptele de *mediul artificial+ şi *'aitat uman+ 


 Mediul artificial este reprezentat e 7realiz'rile 7omului: at$t la ni#elul aez'rilor 
umane localit'ţi( sate: comune: orae cl'iri: str'zi etc.: c$t i !n spaţiul in a6ara
acestora c'i e comunicaţii( c'i 6erate: osele: autostr'zi: sisteme e transport al ener*iei
electrice: tuneluri: #iaucte: &ara4e etc..
 aitatul uman este constituit intr-o comunitate tr'in pe o supra6aţ' &ine
e6init'. Dez#oltarea acestei comunit'ţi !n scopuri proucti#e implic' trans6ormarea
meiului natural !ntr-un meiu arti6ical: care inclue o #arietate e structuri i instalaţii
 proiectate !n scopul creerii coniţiilor 6a#ora&ile acti#it'ţii proucti#e i recreerii umane:
 precum i altor acti#it'ţi ale #ieţii.
Asemeni meiului natural: cel arti6icial este supus i el e*ra'rii i polu'rii:
tre&uin s' 6ie prote4at !n sensul &unului mers al es6'ur'rii #ieţii i tuturor acti#it'ţilor 
umane.

Măsuri "i modalităţi de reali'are a protecţiei mediului


Hn #eerea respect'rii principiilor ecolo*ice i asi*ur'rii unui meiu e #iaţ'
s'n'tos: or*anelor centrale i locale ale puterii e<ecuti#e le re#in o serie e sarcini pe care
le realizeaz' !n temeiul atru&iţiilor sta&ilite e le*e.
Autoritatea central' pentru protecţia meiului are urm'toarele atri&uţii( ela&oreaz'
i promo#eaz' strate*ia naţional' e meiu !n *eneral: inclusi# recoman'rile pentru
strate*iile i politica !n omeniu: precum i plani6icarea e meiu: corelat' cu cea e
amena4are
accesul la a in6ormaţii
teritoriuluiii participarea
e ur&anismlacreaz' carul or*anizatoric care s' permit'
eciziile
 pri#in meiul: inclusi# cu pri#ire la planurile e
ez#oltare a teritoriului i ur&anism !n situaţii
speciale: are !mputernicirea e a eclara zone e risc
!nalt !n anumite re*iuni ale ţ'rii i o&li*aţia e a
ela&ora: !mpreun' cu alte or*anisme: pro*rame
speciale pentru !nl'turarea riscului sur#enit !n acele
zone.
Hn #eerea !neplinirii atri&uţiilor e mai sus:
aceast' autoritate central' acţioneaz' prin intermeiul
or*anelor mediului
 protec#ia sale teritoriale:
. care sunt agen#iile pentru
Hn pri#inţa protecţiei meiului arti6icial un rol
important !l au consiliile locale: care r'spun pentru(
!m&un't'ţirea microclimatului ur&an prin amena4area
i !ntreţinerea iz#oarelor i a luciilor e ap' in interiorul localit'ţilor i in zonele
limitro6e acestora: !n6rumuseţarea i protecţia peisa4ului i menţinerea cur'ţeniei straale
amplasarea o&iecti#elor inustriale: a c'ilor i mi4loacelor e transport: a reţelelor e

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 20/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

canalizare: a staţiilor e epurare: a epozitelor e eeuri mena4ere: straale i inustriale


i a altor o&iecti#e i acti#it'ţi: 6'r' a se pre4uicia salu&ritatea: am&ientul: spaţiile e
oi"n': tratament i recreere: starea e s'n'tate i e con6ort a populaţiei respectarea
re*imului e protecţie special' a localit'ţilor &alneoclimaterice: a monumentelor istorice
etc.: 6iin interzis' amplasarea e o&iecti#e i es6'urarea unor acti#it'ţi cu e6ecte
'un'toare !n perimetrul i !n zonele e protecţie a acestora aoptarea elementelor 
ar"itecturale aec#ate: optimizarea ensit'ţii e locuire: concomitent cu menţinerea:
!ntreţinerea i ez#oltarea spaţiilor #erzi: a parcurilor: a aliniamentelor e ar&ori i a
 perelelor e protecţie straal': a aran4amentelor peisa*istice cu 6uncţie ecolo*ic':
estetic' i recreati#'.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 21/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+i"a de documentare

 "lanificarea şi implementarea acţiunilor ecologice


Hn #eerea asi*ur'rii e<istenţei pe termen lun* a inustriei turistice i
 pentru ez#oltarea meiului !ncon4ur'tor tre&uie recunoscut rolul pe care
6iecare companie !l 4oac' !n prote4area meiului pentru *eneraţiile #iitoare.
Fiecare "otel tre&uie s' aere la c&arta )ecologic$* a &otelurilor :
an*a4$nu-se s' !ntreprin' urm'toarele acţiuni(
s' !n6'ptuiasc' practici e prote4are a meiului pe toat' urata sa e
e<ploatare
s' respecte toat' le*islaţia pri#in protecţia meiului
s' reuc' la minimum utilizarea ener*iei: apei i materiilor prime
s' reuc' la minimum eeurile i s' reuc': s' re6oloseasc' i s' recicleze
resursele consumate e companie ori e c$te ori este posi&il
s' reuc' poluarea la minimum i: acolo une este posi&il: s' trateze apele
mena4ere e#ersate
s' in#ite clienţii: 6urnizorii i an*rositii s' participe la e6orturile pentru
 prote4area meiului
s' se acţioneze: !n cazul !n care se poate: !mpreun' cu ceilalţi in inustria
turistic': cu a*enţiile pu&lice i comunitatea local': pentru a atin*e mai multe
o&iecti#e pri#in protecţia meiului
s' se asi*ure instruirea personalului precum i resursele necesare atin*erii
o&iecti#elor
s'-i in6ormeze esc"is pe cei interesaţi espre politica i practicile ecolo*ice

s' monitorizeze i !nre*istreze impactul acţiunilor asupra meiului: !n mo re*ulat i s'
compare per6ormanţa cu politica: o&iecti#ele i ţelurile

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 22/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

MODUL I00

)istemul de Calcul @ )istem de prelucrare a in*ormatiilor


0om consiera in6ormatia o notiune primara: pro6una: similara notiunii e materie.
In6ormatia poate
6i re*asita !n !ntre*ul ciclu material: !ncep$n cu lumea cuantica si microscopica si
continu$n !n
lumea #ie si sistemele te"nice. Hn le*atura cu in6ormatia: #om consiera urmatoarele
 pro&leme (
P structurarea si reprezentarea
P stocarea pe i6erite suporturi e in6ormatie
P prelucrarea
P transmiterea

Componentele .ardare ale sistemului de calcul

 %laca de !a'a
3laca e &aza este centrul ner#os al unui sistem e calcul. 1ipul placii e &aza
etermina aca sistemul este mono sau ual procesor: cate slot-uri e memorie si e
e<tensie pot 6i instalate in sistem: tipul e ma*istrala si controlerele isponi&ile. Ast6el:
toate componentele calculatorului #or 6i conectate in placa e &aza: sau #or epine e
6unctionarea acesteia. 3laca e &aza este cea mai mare componenta inte*rata a sistemului
e calcul: si 6iecare sistem etine una. 3rintre componentele placii e &aza se numara(
unitatea e procesare centrala: circuitele e control: ma*istrala sistemului: memoriile
ROM si RAM: sloturile e e<tensie: si IO+ul. Componentele e<terne: cum ar 6i
tastatura: mouse-ul sau monitorul nu #or putea comunica cu sistemul aca nu #or 6i si ele
conectate irect la placa e &aza: sau la e<tensii ale acesteia.

Unitatea centrala de procesare @ C%U


 Nici un calculator nu #a putea 6unctiona 6ara o unitate centrala e e<ecutie: sau
C3U Central 3rocessin* Unit. C3U-ul este numit in *eneral si creierul calculatorului.
3e o placa e &aza: C3U-ul este isponi&il intr-un sin*ur circuit inte*rat: numit
microprocesor. C3U-ul este compus intr-o unitate e control si o unitate aritmetica
lo*ica.

7IO) @ 7asic Input6Output )Bstem


IO+-ul contine instructiunile si atele necesare procesului e &ootare al
sistemului e calcul si esteuneori enumit si 6irmare. Cipul ROM ce contine memoria
IO+ se mai numeste ROM IO+: si se*aseste pe placa e &aza. IO+-ul este e<trem e
important in sistem eoarece el etermina ce resursesunt isponi&ile pentru a 6i 6olosite
e catre utilizatori( iscuri 6i<e si 6le<i&ile: imensiunea si tipulmemoriei si asa mai
eparte.

)loturile de etensie

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 23/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+loturile e e<tensie: sunt niste conectori e pe placa e &aza in care se pot instala alte
 placi ee<tensie: cum ar 6i placile #ieo: e sunet sau e retea: ce #or spori
6unctionalitatea sistemului ecalcul.

IN)ALAREA )I %ORNIREA UNUI )I)EM DE CALCUL

Aeseori este necesara mutarea sau instalarea e componente noi intr-un sistem
e calcul e<istent. Deaceea este important sa putem ienti6ica rapi componentele
sistemului si sa stim moul in careacestea se conecteaza intre ele.

Asaar: iata pasii necesari ienti6icarii: asam&larii si pornirii unui sistem e


calcul(
?. Conectati masina e &aza - calculatorul la ec"ipamentele peri6erice: in moul
urmatori(
a. Monitor @ conectati ca&lul e semnal al monitorului atat la inter6ata acestuia:
cat si la unitatea centrala.
 &. 1astatura @ in 6unctie e conectorul pe care il are tastatura 3+J2:
U+: inserati-l peacest in portul corespunzator. In cazul porturilor 3+J2: a#eti *ri4a sa
inserati tastatura in portul corespunzator @ respectan culoare conectorului si a
 portului e pe placa e &aza a sistemului e#itan ast6el con6uzia cu portul 3+J2 pentru
mouse.
  c. Mouse @ intr-un mo similar cu conectarea tastaturii: inserati conectorul
speci6ic almouse-ului 3+J2: U+ in portul corespunzator: a#an *ri4a la conectarea
3+J2 sa respectati culoarea conectorului si a portului e pe placa e &aza. 1re&uie
mentionat ca e<ista mai nou si seturi e conectare comuna a tastaturii si a mouse-ului:
utilizan acelasi conector: printr-o statie specializata e receptie a semnalelor acestora
cu 6ir sau ireless: utilizan conectori U+ sau 3+J2.
  . Imprimanta: +canner @ utilizan conectorii speci6ici acestor ec"ipamente
U+: 3aralel: FireQire: etc: realizati cone<iunea la unitatea centrala e procesare.
Atentie: nu #eti putea utiliza aceste ec"ipamente ecat in momentul in care #eti instala
si ri#erele necesare pro*ramele e con6i*urare so6tare a acestor ispoziti#e si
aplicatiile speci6ice.
  e. Camera Qe&: Camera FotoJ0ieo @ conectati aceste ispoziti#e la
unitatea centrala 6olosin conectorii in otare si a#an *ri4a sa instalati so6tare-ul
aiotional necesarii 6unctionarii acestora.
  6. Discuri 6i<e sau unitati e<terne @ in a6ara e iscurile 6i<e in sistem: si
e unitatile CD-ROM si D0D interne: este posi&ila conectarea e ispoziti#e e<terne
e acest tip: 6olosin conectori +C+I sau prin inter6ete U+ sau FireQire comanate
e controlere specializate.

Comutarea intre *erestre

Atunci can este esc"isa mai mult ecat o 6ereastra: utilizatorul poate comuta
intre 6erestre apasan com&inatia e taste Alt-1a&. Apare ast6el o 6ereastra care inica
care aplicatii sunt esc"ise. +e tine in continuare apasata tasta Alt si se apasa in acelasi
timp tasta 1a& in scopul selectarii 6erestrei orite.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 24/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

LUCRUL CU )I)EMUL DE +I)IERE

Un 6isier se aseamana cu un ocument scris pe care este poate 6i *asit pe &iroul


cui#a sau intr-un ulap e acte este un element care contine o colectie e in6ormatii
inruite. Intr-un computer: printre e<emplele e 6isiere se a6la ocumente te<t: 6oi e
calcul: ima*ini i*itale si c"iar meloii. De e<emplu: 6iecare 6oto*ra6ie pe care o 6aceti cu
un aparat i*ital este un 6isier separat: iar un CD cu muzica poate contine o uzina e
6isiere meloii separate.
Computerul reprezinta 6isierele prin picto*rame.Daca pri#iti picto*rama unui
6isier: #a ati seama imeiat ce tip e 6isier este.
Un  folder este ce#a mai mult ecat un container in care stocati 6isiere. Daca
asezati mii e 6oi e "artie pe &irou: este practic imposi&il sa *asiti un anumit ocument
atunci can a#eti ne#oie. De aceea: ocumentele se stoc"eaza e o&icei in osare: in
interiorul unui ulap e acte. Aran4area ocumentelor in *rupuri lo*ice permite *asirea cu
usurinta a oricarui 6isier.

asirea *isierelor

 "entru a gasi un fisier sau un folder atunci cand stiti unde sa cautati mai intai 
De ce cele mai multe ori: cel mai pro&a&il cautati un 6isier espre care stiti ca se
stoc"eaza une#a intr-un anumit 6oler precum Documente sau Ima*ini. Din pacate:
localizarea e6ecti#a a 6isierului orit poate insemna ras6oirea a sute e 6isiere si
su&6olere. 3entru a economisi timp si e6ort: utilizati caseta Cautare.
Caseta Cautare este amplasata in partea superioara a 6iecarui 6oler precum si in
 partea in6erioara a meniului +tart. Aceasta 6iltreaza #izualizarea curenta in 6unctie e
te<tul pe care il tastati. Cautarea se &azeaza pe te<tul in numele e 6isier si pe 6isierul
 propriu-zis: pe etic"ete si pe alte proprietati e 6isier. Aceasta cauta atat in 6olerul curent:
cat si in toate su&6olerele.

 "entru a gasi un fisier sau un folder utilizand folderul Cautare


?. Desc"ieti Cautare 6acan clic pe &utonul +tart: apoi pe Cautare.
2. 1astati un cu#ant sau o portiune e cu#ant in caseta Cautare.

Copierea si mutarea *isierelor si *olderelor

Ma4oritatea persoanelor copiaza si muta 6isierele utilizan o metoa enumita


 glisare si fiare.
Incepeti prin a esc"ie 6olerul care contine 6isierul sau 6olerul pe care il
mutati. Apoi esc"ieti 6olerul in care il #eti muta. 3ozitionati 6erestrele 6olerului pe
estop ast6el incat sa #eeti continutul amanurora.

Crearea si stererea *isierelor


Unele pro*rame creeaza 6isiere atunci can se esc"i. De e<emplu: can
esc"ieti Qor3a: acesta porneste cu o pa*ina *oala. Aceasta reprezinta un 6isier *ol

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 25/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

si nesal#at. Incepeti sa scrieti: iar can sunteti *ata sa sal#ati lucrul: 6aceti clic pe Fisier:
in &ara e meniuri: apoi 6aceti clic pe +al#are ca. In caseta e ialo* care apare: tastati un
nume e 6isier care #a #a a4uta sa *asiti 6isierul in #iitor si 6aceti clic pe +al#are.
3entru a ster*e un 6isier: esc"ieti 6olerul care contine 6isierul: apoi selectati
6isierul. Apasati DELE1E: apoi: in caseta e ialo* ter*ere 6isier: 6aceti clic pe Da.
Can ster*eti un 6isier: acesta este stocat temporar in Cosul e reciclare. Cosul e
reciclare reprezinta un 6oler e si*uranta care permite recuperarea 6isierelor sau
6olerelor sterse acciental. Din can in can: Cosul e reciclare tre&uie *olit pentru a
eli&era spatiul e pe "ar is utilizat e 6isierele neorite.

)crierea pe CD6D(D
 "entru a inscriptiona un disc utiliz-nd formatul /S0 Li#e File +Sstem

?. Introuceti un CD sau un D0D inscripti&il in CD-riterul sau D0D-riterul


computerului.
2. In caseta e ialo* care apare: 6aceti clic pe Inscriptionare 6isiere pe isc e ate.
,. In caseta e ialo* Inscriptionare isc: tastati un nume pentru iscul respecti#: apoi
6aceti clic
 pe Urmatorul. Este posi&il sa ureze c$te#a minute p$na c$n iscul este 6ormatat in
6ormatul
implicit Li#e File +Sstem. Dupa 6inalizarea 6ormatarii iscului: se esc"ie un 6oler e
isc
*ol.
5. Desc"ieti 6olerul care contine 6isierele pe care oriti sa le inscriptionati: apoi *lisati
6isierele
in 6olerul e isc *ol.

IN)ALARE A%LICAII
%entru a instala un proram de pe Internet

In &roserul e Qe&: 6aceti clic pe linul la pro*ram.


E6ectuati una in urmatoarele(
3entru a instala pro*ramul imeiat: 6aceti clic pe Desc"iere sau E<ecutare si
urmati instructiunile e pe ecran. 3ermisiune e aministrator necesara Daca #i se solicita
o parola e aministrator sau o con6irmare: tastati parola sau 6urnizati con6irmarea.
3entru a instala pro*ramul ulterior: 6aceti clic pe +al#are: apoi escarcati 6isierul
e instalare pe computer. Can sunteti *ata sa instalati pro*ramul: 6aceti u&lu clic pe
6isier si urmati instructiunile e pe ecran. Aceasta este o optiune mai si*ura: eoarece
a#eti posi&ilitatea sa scanati 6isierul e instalare impotri#a #irusilor: inainte e a incepe.

FI+A DE DOCUMEN1ARE

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 26/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 27/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

3rouse e morarit si pani6icatie

- am&alare: epozitare: etalare -

Am&alare(

3rousele e morarit se am&aleaza pentru transport in saci e % *:


sau in am&ala4e e es6acere: e o&icei pun*i e? *.

3astele 6ainoase se am&aleaza pentru es6acere in pun*i e plastic e


29 *: 5 * sau 9 *: cutii e carton: sau in pun*i mai mari e , sau 9
*.

3ainea poate 6i am&alata in 6olie sau pun*a sau: mai es: neam&alata.

iscuitii: napolitanele si celelalte specialitati se


li#reaza #rac #arsate in lazi e ? * captusite cu "artie: cutii e 9: , sau 2 * sau
 pream&alate in pac"ete e *rama4 i6erit.

Depozitare(

tre&uie3entru
sa setoate prousele
realizeze e morarit
in spatii uscate:si ezin6ectate:
pani6icatie epozitarea
eratizate:
aerisite.

Lazile: cutiile sau alte am&ala4e colecti#e se aseaza in sti#e: pe


*ratare palete: cu inter#ale care sa permita aerisirea.

In cazul nerespectarii re*ulilor e pastrare: prousele pot


capata miros e muce*ai sau e rance.

Etalare(

3rousele e pani6icatie se e<pun pe ra6turi speciale pentru #izualizarea painii si a


celorlalte prouse e 6ranzelarie sau patiserie: pe sortimente .

Alaturi e prousele e pani6icatie se pot e<pune


si prousele e morarit si pastele 6ainoase.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 28/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

In cazul ma*azinelor cu autoser#ire *onolele cu prouse e morarit se aseaza in


apropierea celor cu paste 6ainoase e re*ula 6ata in 6ata pe acelasi culoar.

3entru prousele e pani6icatie se poate 6olosi mo&ilierul cu ra6turi in spatele


#anzatorului si #itrina pentru o mai &una #izualizare a prouselor e patiserie ineose&i
sau #itrina cu polite in cazul #anzarii clasice @ cu #anzator.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 29/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE ,

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 30/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

Am&alarea: transportul si pastrarea


 prouselor lactate

Am&alare(

Laptele e consum poate 6i am&alat la pun*i e polietilena: &ioane in


material plastic sau cutii 1etra-pa e ?l.

Laptele pra6 este am&alat 6ie in pun*i cu 6olie metalica: in pun*i e


 polietilena care se introuc in cutii e carton: 6ie in cutii e ta&la lacuita.
Am&ala4ele 6olosite pentru laptele pra6 tre&uie sa 6ie impermea&ile la o<i*en si
#apori e apa pentru ca laptele sa nu se e*raeze.

3rousele lactate ietetice lapte &atut: sana: iaurt: etc. si smantana pot
6i am&alate la &ioane si pa"are e plastic e ?*: ?29*: ?9*: 5*: 9*:
*aletusa in plastic e ?* sau 1etra-pa: iar laptele &atut si la pun*i e
 polietilena e 29*: 9*.

Untul se am&aleaza in "artie per*ament: 6oita metalizata


simpla sau captusita cu per*ament in calupuri e 29: 2:
29*.

ranzeturile se am&aleaza in "artie per*aminata cu 6oita metalica sau in


material plastic: 6oita e aluminiu @ la &ranzeturile topite si apoi in cutii e carton:
 pelicule plastice su& 6orma e 6oi termosta&ile sau pun*i ce se inc"i prin
termosuura: para6ina - pentru casca#al a4uta la reucerea es"iratarii si
 pre#enirea muce*airii: am&ala4e in 30C pentru am&alarea &ranzeturilor proaspete.

1ransport(

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 31/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

1ransportul se e6ectueaza cu izoterme speciale: curate: aerisite: ezin6ectate: 6ara


miros strain: in care sa se asi*ure temperatura optima.

3astrare(

Laptele e consum: lactatele ietetice si prousele e smantanire necesita


temperaturi e pastrare e 2T-=TC. E<ceptie 6ac prousele am&alate in cutii 1etra-pa si
 prelucrate U1 si laptele pra6: care pot 6i pastrate la temperaturi cuprinse intre 5T si 2TC.
ranzeturile se epoziteaza in spatii cu temperatura scazuta e T-?TC: pentru a se
 permite continuarea proceselor e maturare.

1oate prousele lactate se pastreaza in spatii curate: aerisite: ezin6ectate: 6ara


mirosuri straine: #eri6icanu-se zilnic temperatura si umiitatea in spatiul 6ri*ori6ic si
termenul e #ala&ilitate.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 32/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

Etalarea produselor lactate

Etalarea produselor lactate  tre&uie sa tina seama e respectarea urmatoarelor 


criterii2

e<punerea se 6ace pe su!rupe de consum( lapte : lapte &atut: iaurturi:


smantana: prouse lactate 6olosite ca esert: &ranzeturi: unt

e<punerea se 6ace pe #erticala: cu e#ientierea sortimentului pe orizontala

eoarece pastrarea necesita conitii speciale: etalarea se 6ace in #itrine


*riori*ice: curate: ezin6ectate: 6ara mirosuri straine: ce asi*ura temperaturi e 2-%TC

tre&uie sa se respecte #ecinatatile amise: eoarece aceste prouse imprumuta


usor mirosul

este &ine sa e<iste o a!undenta e mar6uri: ar care sa nu ea impresia e


ezorine

etalarea prouselor pe marci. 3ot e<ista stanuri speciale ale aceleiasi marci.

Ima*inea e mai 4os prezinta o moalitate e etalare a prouselor lactate in #itrina


6ri*ori6ica.

Laptele pra6: laptele la cutii 1etra pa. nu necesita conitii speciale e pastrare si:
implicit e etalare. Acestea tre&uie etalate in ra6turi sau *onole: in apropierea #itrinei cu
 prouse lactate.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 33/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE =

;rupa mar6uri te<tile

Este o *rupa ce cuprine un numar 6oarte mare e articole cuprinse in = su&*rupe i6erite

FI+A DE DOCUMEN1ARE

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 34/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Etalarea con*ectiilor

Criterii de etalare pentru con*ectii2

 e<punerea intreului sortiment in sala e #anzare

con6ectiile se etaleaza separat pentru !ar!ati *emei si copiiF


e<punerea se realizeaza pe articole( costume: sacouri: roc"ii: &luze: compleuri:
6uste: etc.: iar in carul acestora pe marimi: moele si culori

toate articolele se e<pun pe umerase sau suporturi speciale  cu cleme @ pentru
 pantaloni sau 6uste

moele mai eose&ite: la moa: se e<pun pe manec1ine sau !usturiF

roc"iile e seara se e<pun in #itrine de sticla sau pe manec"ine


 pentru o e<punere #ariata se #or alterna stenderele drepte cu cele circulare:
cele joase cu cele inalte0

suport

Ruleta com!inata Gstender$ pentru 6uste:

Etalare pe stendere circulare  &luze: pantaloni

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 35/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

si pe manec1in #ertical

Etalare pe partile laterale si


Etalare com&inata #ertical si circular 

central pe stendere de inaltimi


di*erite

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 36/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE %

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 37/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

Etalarea incaltamintei

Criterii de etalare pentru incaltaminte2

e<punerea *rupata a tuturor articolelor pe cate*orii e clienti( 6emei: &ar&ati:


copii

etalarea pe marimi: articole panto6i: sanale: *"ete: cizme: papuci: etc.: moele
si culori

marimile mici se aseaza in stan*a: iar cele mari spre reapta

locul e e<punere tre&uie marcat cu inicatoare e numar si cu marca


 proucatorului

etalarea se realizeaza pe suporturi speciale: usor inclinate sau in ra6turi: pe


suport e sticla sau materiale plastice.

%olitaH ra*t

ondolaH mo!ilier speci*ic


etalarii inmijlocul salii de
#an'are

;onola pentru etalarea incaltamintei realizata in polite inclinate

Etalare pe suporturi speciale

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 38/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

+I)A DE DOCUMENARE

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 39/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Am&alarea: transportul si pastrarea

produselor cosmetice

)apun

Cr
Operatia
eme cosmetice
%ar*umuri

Am!alare - pream!alat  in - pream!alate  in - pream!alate in 6lacoane


"artie #elina sau cutii sau tu&uri in e i6erite 6orme si
cutii e ?* ori material plastic: e imensiuni: am&ala4 tip
6lacoane in *rama4 i6erit spraS: apoi in casete in
material sapunul
 pentru plastic carton ceratsausau
ini#iual metal
impreuna
lic"i am&ala4 e cu alte prouse
es6acere
- cutii e carton sau pac"ete e =: ?2: ?%: - cutii e
25 &ucati am&ala4 colecti#. Cutiile se carton pe care
asi*ura cu &anerola se marc"eaza
- lazi sau containere am&ala4 e transport sim&olul
 pentru manipulare in
 pozitie #erticala(
ransport - cu mi4loace acoperite: curate: uscate: 6ara mirosuri straine
- manipularea se 6ace atent: e#itanu-se eplasarile &ruste: lo#iturile sau
trantirea si: la prousele e par6umerie: rasturnarea.
Depo'itare - in incaperi curate: uscate: racoroase: 6erite e razele
solare sau e sursele e calura.
- am&ala4ul tre&uie sa prezinte sim&olul e amplasare
eparte e sursele e calura(
- temperatura( =TC- - temperatura( ?T-?9TC - asezate pe
29TC: umiitate %V ra6turi: cu &usonul
- inaltimea sti#elor  - pe ra6turi sau plat6orme in sus
nu tre&uie sa la o istanta e ?:9-2m e - se #eri6ica
epaseasca ?:9m orice sursa e calura inte*ritatea si
etanseitatea
- perioic: la ma<., zile 6lacoanelor 
se e<amineaza aspectul:
culoarea: mirosul si
termenul e #ala&ilitate

+I)A DE DOCUMENARE

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 40/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Etalarea produselor cosmetice

Criterii de etalare pentru produsele cosmetice2

se e<pun in carul raionului printr-o etalare directa #i'i!ila pentru cumparator

e<punerea se poate realiza in urmatoarele mouri(

e<punerea se realizeaza si in 6unctie e moul e prezentare si am&alare:


asi*uranu-se o etalare pe #erticala: pentru a sesiza mai usor sortimentele

 pentru e<punerea prouselor cosmetice cu o *ama sortimentala 6oarte &o*ata


ru4uri: 6aruri: #opsele e par: o4a este &ine sa se 6oloseasca mo&ilier special: su& 6orma
e panou: asi*uranu-se e<punerea intreului sortiment coloristic: usuran ale*erea
cumparatorului

+I)A DE DOCUMENARE

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 41/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Determinarea necesarului de mar*uri

in sala e #anzare

In determinarea necesarului e mar6uri in sala e #anzare se tine seama e


urmatoarele elemente e &aza(

cantitatea mar6urilor e<puse tre&uie sa corespuna des*acerilor medii


'ilnice: ast6el incat sa se e#ite completarea stocului in sala e #anzare in timpul orarului
e 6unctionare pentru clienti

cantitatea minima  poate 6i de : ori des*acerea 'ilnica: iar cea maima de <
ori des*acerea 'ilnica

 pentru prousele incluse in o6erta speciala la un moment at reuceri e pret


sau &onusuri: cantitatea etalata tre&uie sa 6ie mai mare: pentru ca se asteapta cresterea
#anzarilor

cantitatea de produse din cadrul *iecarei rupe depinde  si e supra6ata


ocupata: in 6unctie e dimensiunile produselor: numarul de sortimente: ar si e
supra*ata de #an'are eistenta.

In cazul in care un anumit articol a 6ost epuizat atunci este &ine sa se complete'e
ast6el incat sa nu ramana spatii *oale in carul supra6etei e etalare. 3entru aceasta(

  se #eri*ica in permanenta *iecare stand   pentru a se epista aca e<ista


sortimente care au 6ost epuizate

  se identi*ica sortimentele epui'ate 


  se completeaza: e#entual: o *isa de o!ser#atie  in cazul in care sunt mai multe
sortimente lipsa sau pe cale e a 6i epuizate

  se completea'a sortimentul comercial pe raioane: *rupe: su&*rupe: articole.

Ast6el ar arata ra6turile *olite e mar6uri in capatul


*onolei: une se etaleaza mar6urile in promotie.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 42/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Retineti2

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 43/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+I)A DE DOCUMENARE

%reatirea mar*urilor in #ederea #an'arii

O!iecti#ele operatiilor e pre*atire a mar6urilor in #eerea #anzarii(

 prezentarea mai atra*atoare si mai i*ienica a mar6urilor

reucerea numarului e operatii in timpul #anzarii

realizarea unei mai &une ser#iri a cumparatorilor

cresterea #olumului #anzarilor.

Operatii de preatire comune tuturor mar6urilor(

de'am!alareF

sortare si 6ormarea sortimentului comercial articole i6erite ca marime: culoare:


compozitie: marca: etc.: in aceeasi *rupa sau su&*rupa

stererea sau curatarea e pra6

 pre*atirea etic"etelor si etic1etarea indi#iduala  a prouselor cu a4utorul


aparatelor speciale sau manual

a6isarea preturilor pe etic1ete colecti#e e ra6t


transportul in sala e #anzare

epunerea in sala e #anzare( asezare pe ra6turi: *onole: stenere: pe *rupe:


su&*rupe: articole: sorturi: respectan criteriile e etalare.

Operatii de preatire speci*ice unor *rupe e mar6uri(

cantarirea si am!alarea portionata in pun*i: cutii a mar6urilor alimentare li#rate


in #rac malai: orez: za"ar: 6ructe: etc.

calcarea con6ectiilor sau altor prouse te<tile si asezarea lor pe umeras sau pe
manec"ine

asam!larea  unor mar6uri cum ar 6i corpuri e iluminat: &iciclete: aparate


electrocasnice: articole turism e<emplu( cortul in ima*ine: primite in parti componente
sau pliate

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 44/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

incercarea preala&ila a 6unctionarii unor aparate electrocasnice: electrote"nice si


electronice

 pre*atirea unor pac1ete cadou am&alate pentru ocazii speciale

acorarea instrumentelor muzicale.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 45/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+I)A DE DOCUMENARE

Ec1ipamente te1nice

 pentru prezentare si es6acere

Ec1ipamentul te1nic pentru prezentare si es6acere cuprine( utilaje comerciale


si alte materiale necesare es6asurarii acti#itatii comerciale.

Utilajele comerciale

1ipuri e utilaje E<emple Ima*ini


De &aza - aparate pentru incercat si
#eri6icat &unuri
electrocasnice

- stanuri e incercari
- case e marcat

- scanner: cititor optic


+uplimentare - aparate si masini e calcat:
6asonat: 6estonat: cusut:
 &roat: ti#it con6ectii:
tesaturi: perele: co#oare:
moc"ete

+peciale pentru
sectorul
alimentar 

cantar electronic masini e taiat: 6eliat masini


e am&alat

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 46/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Materiale e prezentare si es6acere

3rincipalele materiale( metrul: ruleta: 6oar6eca: umerase: manec"ine: &usturi:


o*lina pentru pro&a: carucioare sau cosuri pentru mar6a in ma*azine cu autoser#ire.

6oar6eca: cuter umeras cap manec"in &ust carucioare

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 47/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+I)A DE DOCUMENARE

Mo!ilierul de pre'entare si des*acere

Eemple e articole e mo!ilier pentru *rupe i6erite e mar6uri(

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 48/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

+I)A DE DOCUMENARE

Dispunerea mo!ilierului in sala e #anzare

Mo!ilierul dintr-un maa'in tre!uie sa asiure2

cea mai &una epunere a mar6urilor in


 punct e #eere #izual

 punerea in #aloare a mar6urilor e<puse

conditii de pastrare corespunzatoare
 pentru mar6urile e<puse

accesi!ilitate pentru consumatori

*acilitatea ser#irii0

In carul salii e #anzare mo!ilierul tre!uie ase'at  ispus respectanu-se


urmatoarele criterii(

*raul e ocupare a salii e #anzare cu mo&ilier sa 6ie cuprins intre ;<-:JF

asezarea mo&ilierului sa permita *olosirea optima a spatiului comercial

sa se e#ite alomerarile

sa nu *ie !locata circulatia clientilor in ma*azin

sa se e#ite 'onele ascunse: necontrola&ile

inaltimea mo&ilierului in mijlocul salii sa nu epaseasca 8>< mF

inaltimea  mo&ilierului asezat e-a lun*ul peretilor  poate a4un*e la ;;-


;=cmF
lunimea randurilor create sa 6ie intre <-8 m

sa asi*ure orientarea usoara  a clientilor: prin aran4area in linie reapta:


circulara sau semicirculara a pieselor e mo&ilier

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 49/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

sa tina seama e *orma de #an'are practicata.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 50/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

Criterii speci6ice e e<punere a mar6urilor 

3entru o &una etalare in interiorul ma*azinului tre&uie a#ute in #eere


urmatoarele criterii - caru(

sa se asi*ure o #arietate cat mai mare si o a&unenta e mar6uri

sa permita contactul irect al clientilor cu mar6a

mar6urile sa 6ie e<puse pe *rupe: su&*rupe: articole: in 6unctie e estinatie sau


in 6unctie e comple<ul e consum: pentru a putea 6i *asite cu usurinta

De e<emplu( upa moul e #iata( 1otul pentru


mena48: 1otul pentru *raina8: Articole sport - turism8:
etc.

upa #arsta si se<( 71otul pentru tineret8: 71otul pentru nou - nascuti8: 1otul
 pentru 6emei8: etc.

upa e#enimente si sar&atori( Caouri8: Kucarii8

  sa se respecte #ecinatatea amisa

mar6urile ce necesita o in6ormare suplimentara sa 6ie insotite e panouri sau


a6ise

articolele ce urmeaza a 6i #anute cu prioritate se #or etala in locurile


6rontale
la capetele e *onola se etaleaza noutatile

mar6urile cu circulatie rapia se e<pun aproape e ma*azia e mana

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 51/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

in colturile salii e #anzare pot 6i e<puse mar6uri e cerere zilnica: pentru a


6ace atracti#e si aceste puncte

 pentru acelasi prous e<punerea se 6ace pe #erticala: in ra6turi si *onole:


 pentru a se ienti6ica mai usor: ar si pentru a o&tine pe orizontala o #ariatie e
sortimente.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 52/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

FI+A DE DOCUMEN1ARE

Etalarea prouselor in stanuri speciale

In ma*azine se amena4eaza stanuri speciale pentru(

 promo#area unor prouse noi ale unei 6irme


 promo#area unor prouse a caror #anzare a scazut
stimularea #anzarii

 prezentarea prouselor cuprinse in o6erta speciala a


ma*azinului la un moment at e e<emplu prousele cu pret reus
 pentru o anumita perioaa e timp: prouse ce se #an cu &onusuri o
anumita cantitate *ratuit sau un alt prous caou

o6erirea unor prouse alimentare spre e*ustare sau


 prezentarea unor emonstratii practice e 6unctionare sau utilizare a
unor prouse nealimentare.

+uportul in ima*ine este 6olosit pentru promo#area prousului


Danette8 prin o6erirea acestuia spre e*ustare clientilor ce se a6la in
ma*azin la un moment at.

3entru a-si atin*e scopul: etalarea in stanuri speciale tre&uie sa


se realizeze respectan urmatoarele operatii(

sta&ilirea sortimentului e articole ce #a 6i e<pus

rezer#area spatiului necesar in 6unctie e numarul e articole

etic"etarea 6iecarui prous e<pus: e#entual realizanu-se


etic"ete speciale

amplasarea unor panouri in6ormati#e: a unor a6ise sau alte


materiale promotionale stanul metalic in ima*ine este personalizat
 pentru marca 0e*eta8: ast6el incat nu mai este ne#oie e alte materiale promotionale

realizarea unui cadru estetic: e#entual prin 6olosirea unor elemente e ecor.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 53/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

losar

Calitate H aptituinea e a satis6ace: con6orm estinatiei acestuia: necesitatile e<plicite


sau implicite ansam&lul caracteristicilor unui prous sau ser#iciu: care ii
con6era

Etalare H aran4are a mar6urilor: e<punere eose&ita

ama sortimentala H.ansam&lul mar6urilor care au aceeasi estinatie: 6ac parte in
aceeasi *rupa sau su&*rupa: 6iin i6erentiate prin una: oua
caracteristici: acoperin ast6el o *ama lar*a e ne#oi 

ondola  tip e mo&ilier comercial cu ra6turi pe am&ele parti si in capete 6olosit pentru
etalarea in mi4locul salii e #anzare

rupa de mar*a H o parte a sectorului

%aleta H suport in lemn pe care se aseaza mar6urile in sti#a

%olita H ra6t

%ream!alat H am&alat ini#iual e re*ula in pac"ete mai mici

)canner H aparat pentru scanarea citirea coului cu &are

)ector de mar*a  totalitatea prouselor cu caracteristici similare

)ortare H separare a mar6urilor pe *rupe: su&*rupe: articole

)telaj H tip e mo&ilier comercial cu mai multe ra6turi

)tender  tip e mo&ilier metalic e 6orma unei &are repte sau circulare pe care se
e<pun umerasele cu con6ectii

)ti#a H mar6a asezata suprapus

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 54/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

)u!rupa H o parte a *rupei

etra-paK H tip e am&ala4 su& 6orma e cutie in carton: cu 6olie e polietilena la
e<terior si 6olie e aluminiu la interior 

U. H  Ultra  i*" 1emperature metoa e  sterilizare pentru realizarea unei am&alari
aseptice 6ara microor*anisme

(rac H #arsat

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 55/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 8

+isa de lucru

?. Ienti6icati *rupa si su&*rupa e mar6uri in care 6ac parte prousele prezentate(

Ima*inea prousului ;rupa e +u&*rupa e E<emple e prouse


mar6uri mar6uri in aceeasi su&*rupa

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 56/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea ;

+isa de lucru

?. Completati casutele li&ere cu e<emple e prouse in *rupele speci6icate.

2. Umpleti casutele cu culoarea potri#ita: in 6unctie e su&*rupa in care 6ac parte:
upa e<emplul at.

,. Aau*ati 6isa la mapa #oastra e lucrari.

Eemplul A0

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 57/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Eemplul 70

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 58/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea :

ema

?. Dupa stuierea 6iecarei *rupe e mar6uri ela&orati o 6isa e lucru: upa moelul
e mai 4os: in care lipiti sau esenati ima*inea sau am&ala4ul ori etic"eta prouselor 
cuprinse in *rupa respecti#a a#an *ri4a sa le sortati pe su&*rupe. Daca nu *asiti ima*ini
 pentru anumite prouse scrieti numai enumirea.

+isa pentru rupa de mar*uri  

+u&*rupa e mar6uri Ima*inea prousului


enumirea

)uplimentar

2W. Reactualizati aceste 6ise e cate ori apare pe piata un nou sortiment sau articol.

)arcina speciala

,. In#entati noi prouse ce pot 6ace parte in *rupa e mar6uri stuiata. +puneti
 pro6esorului espre in#entia #oastra si sta&iliti impreuna o ata pentru lansarea acestor 
 prouse in 6ata cole*ilor.

5. Ai ne#oie e in6ormatiiB Cauta pe internetG

Incepe cu "ttp(JJ.napolact.comJistoric."tml . 0ei *asi in6ormatii espre


sortimentul e prouse lactate realizat la +.C. Napolact8 Clu4 Napoca: espre prousele
ce se e<porta in +UA si UE: espre prouse lactate unice in lume.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 59/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea =

+isa de lucru

Este 6oarte important


cumparatori. ca tre&uie
De aceea ele in salaetalate
e #anzare mar6urile
pe *rupe sa 6iee*asite
si su&*rupe catAcest
mar6uri. mai e<ercitiu
usor e
#a a4uta sa recunoasteti usor articolele si sa le *asiti rapi cel mai potri#it loc in ma*azin.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 60/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea <

+isa de lucru

?. Ale*eti prousele potri#ite pentru a 6i etalate in #itrina e mai 4os.

2. Utilizan calculatorul: tra*eti prousele alese in #itrina si aran4ati-le respectan


re*ulile unei &une etalari.

,. Eersati etalarea prouselor lactate in ra6turi sau #itrine 6ri*ori6ice:


economic une e6ectuati practica0
 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 61/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea >

+isa de lucru

?. E6ectuati stuiul sortimentului sapunului e toaleta completan ta&elul e mai


 4os. Aunati in6ormatii e la locul e practica sau in alte unitati comerciale.

 Nr. Denumirea 1ipul Mo e Forma Culoare ;rama4


crt. comerciala sapunului am&alare

3roceati in mo asemanator si pentru alte prouse cosmetice pe 6ise i6erite

3entru o sin*ura 6isa sapun cu ?9 e<emple @ nota 9


3entru 9 6ise cu ? e<emple @ nota %

3entru ? 6ise cu ? e<emple @ nota ?

2. Realizati o sc"ita a etalarii prouselor e i*iena 6olosin criteriul estinatiei.


3uteti esena sau lipi ima*inile reprezentan prousele: pe ra6turi sc"itate ca in esenul
e mai 4os(

Dupa cum o&ser#ati sc"ita prezentata nu se


re6era la prouse cosmetice este numai un moel

,. W+uplimentar( Realizati o prezentare in 3oer 3oint a criteriilor e


etalare a prouselor cosmetice. Folositi 6oto*ra6ii pentru a e<empli6ica etalarea
corespunzatoare si cea necorespunzatoare.

5. Ienti6icati tipul e mo&ilier 6olosit pentru etalarea prouselor cosmetice in


ma*azinele in care e6ectuati practica si ec"ipamentul te"nic necesar.

Intocmiti un ta&el upa moelul(

1ip e prouse Mo&ilier Utila4e comerciale Materiale

9. 0rei sa te rela<eziB

Rezol#a urmatorul

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 62/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Aritmori* 

Rezol#an acest aritmo*ri6 #eti o&tine pe coloana A enumirea operatiei e


aran4are a mar6urilor in interiorul ma*azinului.

  A
?.
2.
,.
5.
9.
=.
>.

  

Orizontal(

?. +uport pentru etalarea unor con6ectii ca &luze: pantaloni: costume


2. Mo&ilier e etalare cu mai multe ra6turi
,. Alta enumire pentru polita 6i<ata la mo&ilierul comercial
5. Mo&ilier e etalare a carui enumire aminteste e Italia
9. Utila4 pentru eterminarea masei
=. Mo&ilier cu *eamuri pentru o e<punere mai eose&ita
>. +uport e etalare ce imita corpul omenesc

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 63/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea ?

est de #eri*icare

sortimentul si etalarea prouselor pe *rupe

o*iciu 8p

?. Folosin sa*eti asociati prousul coloana A cu su&*rupa in care 6ace parte
coloana ( 8=p

A 

sampon pasmanterie

ciorapi cosmetice propriu-zise

 perea tricota4e

cra#ata *alanterie

len4erie e pat maroc"inarie

elastic con6ectii

manusi tesaturi
2. Notati cu A pentru ae#arat si cu F pentru 6als( 8>p

a E<ista un sin*ur sortiment e paine.

 & Laptele e consum se etaleaza in #itrina 6ri*ori6ica: ini6erent e tipul


am&ala4ului.

c Criteriul principal 6olosit in etalarea con6ectiilor este cel in 6unctie e se<


articole pentru 6emei si pentru &ar&ati.

 3rousele cosmetice pot 6i etalate si pe marci.

,. Completati spatiile li&ere cu in6ormatiile potri#ite( :<p

a Casca#alul 6ace parte in su&*rupa &ranzeturi X?X: iar ura in su&*rupa
 &ranzeturi X2X.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 64/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

 & Incaltamintea se etaleaza pe X,X cu polite X5XX sau pe suporturi


speciale.

c 3entru e<punerea 6arurilor: ru4urilor sau X9XX se 6oloseste mo&ilier 


special su& 6orma e X=XX pentru a usura X>X.

5. 3entru 6iecare su&*rupa e mar6uri cosmetice: inicati sortimentul e prouse: in


6unctie e estinatia lor. ;<p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 65/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 

est de #eri*icare ;

am&alarea: transportul si epozitarea prouselor

o*iciu 8p

?. Notati cu A pentru ae#arat si cu F pentru 6als( 8>p

a 3ainea nu tre&uie sa se am&aleze pentru ca muce*aieste.

 & 3rousele lactate se transporta cu masini izoterme.

c Depozitarea prouselor cosmetice se poate 6ace in spatii curate si aerisite la


orice temperatura.

 Oata epozitate: prousele cosmetice nu se mai #eri6ica pana la e<punerea


lor in spatiul e #anzare: intrucat nu sunt prouse perisa&ile.

2. Completati spatiile li&ere cu in6ormatiile potri#ite( ;=p

a In cazul nerespectarii conitiilor e pastrare: prousele e morarit pot capata


miros X?X sau e X2XX .

 & Am&alarea prouselor e par6umerie se 6ace in X,XX e i6erite 6orme si


imensiuni: am&ala4e tip X5X si se li#reaza in X9XX ini#iuale ori impreuna cu
alte prouse.

c Casca#alul poate 6i acoperit cu X=X : care a4uta la reucerea X>X si


 pre#enirea X%X .

,. 3recizati care sunt conitiile e epozitare pentru laptele am&alat la 1etra-pa.


<p

5. Ienti6icati , tipuri e am&ala4e pentru prousele lactate ietetice. 8p

9. 3recizati care sunt conitiile e pastrare pentru sapunuri. ;p

=. Folosin sa*eti asociati prouselor e pe coloana A: mi4loacele aec#ate e


transport in coloana . 8<p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 66/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

A0 70

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 67/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 

est de #eri*icare

apro#izionarea cu mar6uri a salii e #anzare

o*iciu 8p

?. Notati cu A pentru ae#arat si cu F pentru 6als( ;p

a Cantitatea ma<ima ce tre&uie e<pusa in sala e #anzare este e 9 ori


es6acerea lunara.

 & Este &ine sa se e#ite pe cat posi&il completarea stocului in sala e #anzare
 pe timpul pro*ramului pentru clienti.

c Daca un articol se epuizeaza nu este &ine sa se completeze sortimentul pentru


a nu incomoa clientii in ma*azin.

2. Completati spatiile li&ere cu in6ormatiile potri#ite( :p

Cantitatea minima ce tre&uie e<pusa este e XaX ori es6acerea X&.

Cantitatea e prouse in 6iecare *rupa epine e XcXX: e XXX si e


XeX .

,. 3rezentati operatiile ce tre&uie e6ectuate pentru apro#izionarea salii e #anzare.


=p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 68/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

  Acti#itatea 8

est de #eri*icare

pre*atirea mar6urilor in #eerea #anzarii


o*iciu 8p

?. Aran4ati operatiile urmatoare e pre*atire a mar6urilor in #eerea #anzarii in


casuta corespunzatoare( ;=p

a ster*erea sau curatarea e pra6 a prouselor

 & calcarea con6ectiilor

c incercarea preala&ila a 6unctionarii unor aparate electrocasnice: electrote"nice


si electronice

 a6isarea preturilor pe etic"ete colecti#e e ra6t

e ezam&alare

6 acorarea instrumentelor muzicale

* transportul in sala e #anzare

" asam&larea &icicletelor.


2. Enumerati , o&iecti#e ale operatiilor e pre*atire a mar6urilor in #eerea
#anzarii. p

,. 3recizati care sunt operatiile comune si speci6ice e pre*atire in #eerea


#anzarii a unui costum &ar&atesc. ;8p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 69/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

5. a 3rezentati operatiile speci6ice e pre*atire a caourilor.


<p

 & 3recizati care sunt situatiile in care tre&uie realizate ast6el e operatii
speci6ice. <p

c Dati 9 e<emple e *rupe e prouse si articole pentru care se pot realiza ast6el
e operatii speci6ice. 8p

 Dati 9 e<emple e prouse pentru care nu se pot realiza ast6el e operatii.


Kusti6icati raspunsul. 8>p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 70/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 88

est de #eri*icare

mo&ilier pentru prezentare si es6acere

o*iciu 8p

I. Completati spatiile li&ere cu atele potri#ite( ;<p

;raul e ocupare a salii e #anzare cu mo&ilier este &ine sa 6ie cuprins intre X?
XX. .

Inaltimea mo&ilierului in mi4locul salii nu tre&uie sa epaseasca X2XX : iar 


 pentru mo&ilierul asezat e-a lun*ul peretilor: inaltimea poate a4un*e la X,.
Lun*imea ranurilor create e mo&ilier tre&uie sa 6ie e minim X5X si ma<im
X9X. .

II. Dati cate , e<emple e utila4e comerciale( e &aza: suplimentare si speciale


 pentru sectorul alimentar. ;?p

III. 3ri#iti ima*inile e mai 4os(

 
a & c 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 71/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

 
e 6 *

?. 3recizati enumirea elementelor in ima*ini. ;8p

2. Ale*eti suportul cel mai potri#it pentru etalarea in interiorul unui ma*azin cu
autoser#ire a prouselor lactate. ?p

,. Ar*umentati ale*erea 6acuta. 8p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 72/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 8;

est de #eri*icare

criterii caru e etalare a mar6urilor

o*iciu 8p

?. Ienti6icati operatiile ce tre&uie e6ectuate pentru etalarea mar6urilor in stanuri


speciale si asezati-le in orinea cronolo*ica( 8<p

a amplasarea unor panouri in6ormati#e: a unor a6ise sau alte materiale


 promotionale

 & rezer#area spatiului necesar in 6unctie e numarul e articole


c realizarea unui caru estetic: e#entual prin 6olosirea unor elemente e ecor

 sta&ilirea sortimentului e articole ce #a 6i e<pus

e etic"etarea 6iecarui prous e<pus: e#entual realizanu-se etic"ete speciale.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Notati cu A pentru ae#arat si cu F pentru 6als( ;p


a Mar6urile nu tre&uie asezate la inemana clientilor pentru a nu le eteriora.

 & Mar6urile ce necesita o in6ormare suplimentara sa 6ie insotite e panouri sau


a6ise.

c La capetele e *onola se etaleaza noutatile.

 Criteriul #ecinatatii presupune ca mar6urile sa se aseze unele lan*a altele.

,. 3recizati ce inseamna criteriul #ecinatatii. 3rezentati , e<emple e prouse


 pentru care se aplica acest criteriu. ;<p

5. Enumerati , criterii-caru in 6unctie e care se realizeaza etalarea mar6urilor.


8<p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 73/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

9. 3recizati care este criteriul upa care s-a realizat etalarea in ima*inea e mai
 4os. Ar*umentati raspunsul. 8<p

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 74/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 8:

+isa de lucru

In ima*inea in reapta a#eti ca e<emplu o


moalitate e etalare a unor prouse za"aroase pentru
sar&atorile e Craciun.

O&ser#ati(

locul in care este amplasat stanul: ast6el


incat sa nu incomoeze circulatia clientilor in
ma*azin

moul in care sunt aran4ate prousele:


ast6el incat sa poata 6i usor e *asit

etic"etele e pret insotite e in6ormatii speciale sunt amplasate pe suporturi


#erticale pentru a 6i la ni#elul pri#irii si in culori aaptate sar&atorii Craciunului

 panoul promotional amplasat easupra pentru a 6i usor e o&ser#at e la


istanta: realizat 6olosinu-se aceleasi culori su*esti#e si ima*inea lui Mos Craciun

curatenia: moul e iluminare a spatiului.

+arcina e lucru(

3e &aza 6iselor e ocumentare ?% si ?) si a o&ser#atiilor e mai sus: pre*atiti


materialele necesare unei etalari speciale etic"ete: a6ise: anunturi:etc. si apoi: realizati o
ast6el e etalare in ma*azinul in care e6ectuati practica.

Ale*eti initial tematica etalarii( perioaa sar&atorilor e Craciun: 3aste:


Martisor: etc. sau orice alt e#eniment lansarea unui nou prous: ani#ersarea in6iintarii
6irmei: etc..

1ermen( 2 saptamani
Moalitatea e lucru( pe ec"ipe: 6ormate in 5 ele#i.

Dupa ce stanul #a 6i realizat: 6iecare ec"ipa #a #izita stanurile celorlalti cole*i


si se #a intocmi 6isa e o&ser#are con6orm moelului at.

Foto*ra6iati stanul.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 75/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

3uteti cere parerea clientilor in ma*azin puteti solicita acestora sa completeze
6ise e o&ser#are.

Introuceti in propriul porto6oliu 6oto*ra6iile si 6isele e o&ser#are a stanului


#ostru intocmite e clienti sau e cole*ii in celelalte ec"ipe.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 76/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

)olutii si suestii metodoloice

Implicatiile di*eritelor modalitati de utili'are a materialelor didactice pentru


pro*esori si ele#i

  Rezultatele acti#itatilor es6asurate si ale e#aluarilor: colectate atat e catre


 pro6esor cat si e catre ele#: tre&uie stranse si or*anizate intr-un anumit loc: ast6el incat
in6ormatiile sa poata 6i re*asite cu usurinta.

  3entru ele#i: aceste tipuri e o#ezi: alaturi e alte e<periente pe care le pot
a#ea: precum practica la locul e munca: pot 6i colectate intr-o mapa a ele#uluiP

Mapa ele#ului ar putea contine(

  Rezultate ale lucrarilor e e#aluare e6ectuate pentru teme in omeniul


 pro6esional sau a&ilitati c"eie

  Rezultate ale acti#itatilor e autoe#aluare si o#ezi ale iscutiilor care au a#ut


loc

  Opiniile ele#ilor pri#in acti#itatile es6asurate

  3lanuri e actiune Je#aluari Jacti#itati #iitoare plani6icate si e6ectuate e catre


ele#

  Comentarii ale pro6esorului pri#in atituinea si rezultatele ele#ului

Recomandari2

3e &aza 6iselor e
ocumentare prezentate
s-au ela&orat moele e
*ise de lucru teme *ise
de o!ser#are teste de
e#aluare  pe care le
*asiti la Acti#itati
 pentru ele#i8. Folosin
aceste moele puteti crea propriile 6ise e lucru si pentru continuturile ce nu au putut 6i
atinse in acest material.

3entru 6isele e lucru ilustrate cu e<emple e prouse Gacti#itatile 8 ; = <$  puteti


 propune ele#ilor sa intocmeasca propriile 6ise lipin i#erse ima*ini cu prouse sau c"iar 

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 77/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

sa eseneze si apoi sa *rupeze prousele. Nu este ne#oie e calculator pentru 6iecare
ele# sau e imprimanta.

3uteti propune un concurs  pe ec"ipe pentru a *asi cat mai multe e<emple e
produse intr-o *rupa e mar6uri.

3ropunem realizarea unor 6ise pe care ele#ii #or lipi ima*ini sau am&ala4e ale
sortimentelor e prouse in 6iecare *rupa e mar6uri: a#an *ri4a sa le aran4eze pe
su&*rupe. Fisele se #or intocmi upa stuierea 6iecarei *rupe e mar6uri. Acti#itatea , -
1ema ?: pa*.,

+e #a a ele#ilor interesati ca sarcina suplimentara sa reactualizeze aceste 6ise e


cate ori apare pe piata un nou sortiment sau articol. Acti#itatea , - 1ema ;: pa* ,

Fisele se #or introuce in mapa e lucru a ele#ilor. Aceasta sarcina poate 6i realizata
6oarte usor si e ele#ii cu cerinte speciale. In 6elul acesta pot 6i stimulati.

Ele#ii creati#i pot 6i incura4ati sa lanse'e noi produse pentru i6erite *rupe sau


su&*rupe.  Acti#itatea , - 1ema :: pa* ,

3ropuneti ele#ilor sa caute in*ormatii pe internet e e<emplu espre sortimentul


e prouse e<istent.Acti#itatea , - 1ema 5: pa* ,. +u*erati-le cate#a site-uri(

"ttp(JJ.napolact.comJistoric."tml prouse lactate

"ttp(JJ.cocacola.ro   &auturi racoritoare romana

"ttp(JJ.cocacola.com  &auturi racoritoare en*leza


"ttp(JJ.&e*apam.ro   prouse e pani6icatie

"ttp(JJ.sanro.roJcatalo*...incaltaminte

+i pentru etalarea produselor  puteti propune realizarea unor 6oto*ra6ii ale


stanurilor cu mar6uri etalate corespun'ator sau nu la s6arsitul stuierii 6iecarei *rupe
e mar6uri si reali'area unei pre'entari in %oer %oint0

0a propunem e asemenea urmatorul

Koc e rol

Ele#ii #or 6i impartiti in ec"ipe e lucru( lucratori comerciali in carul i6eritelor 


raioane intr-un ma*azin e mar6uri *enerale.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 78/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Fiecare ec"ipa #a pre*ati standul de #an'are cu produse dintr-o rupa   e


mar6uri. 0or sorta mar6urile pe su&*rupe: articole: sortimente: le #or pre*ati pentru
#anzare: isi #or ale*e mo&ilierul aec#at si #or etala prousele alese.

Fiecare ec"ipa isi #a or*aniza stanul: apoi #or #izita stanurile cole*ilor in
celelalte ec"ipe ca
a#an in #eere si 6iecare
#or alcatui o sa
ec"ipa *isa de  o!ser#atie0
#oteze +e poate #ota cel mai &un stan:
celelalte stanuri.

La s6arsitul actiunii isi #or spune parerea espre 6elul in care s-au prezentat si #or
comunica o&ser#atiile 6acute.

3e &aza 6oto*ra6iilor e6ectuate se poate solicita realizarea unei pre'entari in %oer


%oint0

%rin acest joc de rol se testea'a2


 moul in care cunosc sortimentul e mar6uri
• moul in care ele#ii etermina necesarul e mar6uri in sala e #anzare

• moul in care cunosc si aplica operatiile e pre*atire a mar6urilor

• 6elul in care recunosc si 6olosesc mo&ilierul aec#at pentru *rupa e mar6uri

• moul in care cunosc si aplica criteriile e etalare a mar6urilor

• moul in care contri&uie la asi*urarea calitatii ser#iciilor comerciale

• 6elul in care lucreaza in ec"ipa.

O!ser#atii didactice2

•acest 4oc e rol poate 6i 6olosit in perioaa e e#aluare 6inala atorita comple<itatii
actiunilor es6asurate

• pentru acest 4oc ele#ii pot completa *isa de o!ser#atie: *isa Q%lan  de actiuneP
*isa de anali'a a acti#itatii: iar pro6esorul poate 6olosi *isa de inreistrare a proresului
scolar aceste 6ise le *asiti in acest material.
)olutiile2 pentru aritmori* GActi#itatea > @ e0<$ si testele de #eri*icare2

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 79/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Aritmori* 

  A

)  E N D E R  
)  E L A 
R A + 
 O N D O L A
C A N  A R  
( I  R I N A
M A N E C . I N

  
Acti#itatea ?2

?. A 

sampon pasmanterie

ciorapi cosmetice propriu-zise

 perea tricota4e

cra#ata *alanterie

len4erie e pat maroc"inarie

elastic con6ectii

manusi tesaturi

2. a-F: &-F: c-A: -A

,. ?-oparite: 2-proaspete: ,-*onole: 5-inclinate: 9-o4a: =-panou: >-ale*erea.


Acti#itatea 2

?. a-F: &-A: c-F

2. ?-muce*ai: 2-rance: ,-6lacoane: 5-spraS: 9-casete: =-para6ina: >-es"iratare: %-


muce*airii.

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 80/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

Acti#itatea 2

?. a-F: &-A: c-F

2. a-,: &-zilnica: c-imensiunea prouselor: -numarul sortimentelor: e-supra6ata


e<istenta.
Acti#itatea 82

?. operatii comune( a: : e: * operatii speci6ice( &: c: 6: ".

Acti#itatea 882

I. ?.- 29-,V: 2.-?:=9m: ,.-22-25cm: 5.-9m: 9.-?m

III. ?( a-#itrina 6ri*ori6ica cu *eam 6rontal: &-stan metalic: c-6ri*ier &un casnic:
-ra6t 6ri*oric:prin
,-se 4usti6ica e-carucioare: 6-*onola
6aptul ca tre&uie sa 6iepentru etalarea siincaltamintei:
ra6t 6ri*ori6ic *-stela4 central 2-:
sa permita autoser#irea.

Acti#itatea 8;

?.- : &: e: a: c

2. a-F: &-A: c-A: -F

9. upa estinatie- comple<ul e consum-1otul pentru sport8

+olutiile
intocmai pentru
in 6isele celelalte e<ercitii
e ocumentare: propuse
rept pentru care in
nu testele e #eri6icare
au mai 6ost ate. se re*asesc

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 81/82
5/21/2018 SuportdeCurs-Lucrator in Comert-slidepdf.com

7i!liora*ie

+tanarul e 3re*atire 3ro6esionala: Domeniul( Comert: Ni#elul ?

Constantin 1uose cooronator: Ana Lucia Ristea: 3etre +er&an: 0asile Dinu:
1e"nolo*ia comercializarii mar6urilor: Eitura Diactica si 3ea*o*ica: ucuresti: ?)),

Marieta Olaru si colecti#: +tuiul calitatii prouselor si ser#iciilor: manual pentru


clasa a Y-a: Eitura Economica 3reuni#ersitaria: ucuresti: 2

Marieta Olaru: Mi"ai Ne*rea: +tuiul calitatii prouselor si ser#iciilor @ manual


 pentru clasa a YI-a: Eitura Economica 3reuni#ersitaria: ucuresti: 2?

http://slidepdf.com/reader/full/suport-de-curs-lucrator-in-comert 82/82

S-ar putea să vă placă și