Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Sat Nedelea, Com.

Aricestii-Rahtivani
Avizat,
Anul şcolar: 2020-2021 Director
Disciplina: Limba franceză
Clasa: a VII-a, L2
Nr. de ore pe săptămână: 2 ore Avizat,
Profesor: Bogdan Alexandra Şef catedră
Manualul: Limba franceza, Editura Artklett

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I – 18 săptămâni
Semestrul al II-lea - 17 săptămâni (inclusiv săptămâna „Şcoala altfel”)
Total: 35 săptămâni

În conformitate cu Programa şcolară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/ 28.02.2017
Semestrul I
Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
alocate
Révision Tema 1.1.Identificarea semnificaţiei globale a unui 4h IX: 9-13 26 IX
initiale  Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ mesaj oral clar articulat în contexte familiare 16-20 Ziua
localitatea 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la Europeană a
 Şcoala: activităţi şcolare, orar numere, la preţuri, la exprimarea orei Limbilor
 Vremea: caracteristici climatice 2.3.Descrierea simplă a unei persoane/ unui (ZEL)
Gramatica funcţională personaj
 A localiza/ a situa în timp şi spaţiu 3.4.Manifestarea deschiderii pentru receptarea de
 A face o descriere simplă (persoană, mesaje scrise simple în limba străină
personaj) 4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/
 A da instrucţiuni despre alţii
Elemente de construcţie a comunicării
 Verbul: prezent, viitor apropiat, imperativ
 Substantivul: acordul, formarea

1
femininului/ pluralului
 Adjectivul: calificativ, demonstrativ,
posesiv, interogativ
 Adverbul interogativ: où, combien, quand
 Numeralul cardinal: 30 – 60
Unité 1 Tema 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 8h IX: 23-27 5X
Connexions  Universul personal: gusturi și preferințe articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ 30 IX- 4 X Ziua
 Mijloace de comunicare: sms, e-mail, previzibile X: 7-11 Internaţională
rețele de socializare 1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de 14-18 a Educației
Gramatica funcţională orientare, în vederea atingerii unui obiectiv (manifestări
 A iniţia şi a menţine un schimb verbal 1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea specifice)
 A relata la prezent unor aspecte culturale specifice
 A solicita şi a oferi informaţii despre
evenimente, experienţe prezente 2.1.Exprimarea unei preferințe
Elemente de construcţie a comunicării 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
 Indicativul prezent al verbelor de grupa a casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
III-a: savoir, connaître 2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
 Pronumele interogativ: quo)
personală într-o limbă străină
 Pronumele nehotărât: quelque chose/ rien,
quelqu’un/ personne
3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
 Adjectivul nehotărât: tout, chaque conţin informaţii uzuale
 [∂] - e mut 3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
 Accentuare și intonația (afirmativă, însoțit de ilustrații
interogativă, exclamativă) 3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple

4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte


4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise
Unité 2 Tema 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 8h X: 21-25
Toute la vie  Mijloace de comunicare: sms, e-mail, articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ 28 X- 1 XI
rețele de socializare previzibile XI: 4-8
1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea 11-15
2
 Ocupaţii unor aspecte culturale specifice
 Pasiuni
 Elemente de cultură și civilizație: 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
personaje îndrăgite din literatura pentru casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
copii/ adolescenți, filme 2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
Gramatica funcţională personală într-o limbă străină
 A iniţia şi a menţine un schimb verbal: a
mulţumi 3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
 A relata la prezent, trecut conţin informaţii uzuale
 A solicita şi a oferi informaţii despre 3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
evenimente, experienţe prezente şi trecute însoțit de ilustrații
 A urma indicaţii de orientare 3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
Elemente de construcţie a comunicării simple
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
 Substantivul: formarea femininului (–eur/
orientare
–euse, –f / -ve)
 Articolul hotărât: forme contractate
4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte
 Indicativul prezent al verbelor 4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
pronominale, forme uzuale (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
 Perfectul compus: verbele conjugate cu folosind fraze simple
auxiliarul avoir 4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
 Folosirea construcțiilor temporale: il y a/ schimbul de mesaje scrise
dans + substantiv
 Construcțiile verbale cu prepozițiile de și
à: aller à / venir de
 Accentuare și intonația (afirmativă,
interogativă, exclamativă)
Révision 1 Recapitularea, consolidarea şi evaluarea 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 2h XI: 18-22
achiziţiilor (U 1- U 2) articulate clar şi rar în contexte cunoscute/
previzibile
1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv
1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice
3
2.1.Exprimarea unei preferințe
2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină

3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care


conţin informaţii uzuale
3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
orientare

4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte


4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise
Unité 3 Tema 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 8h XI: 25-29 26 XI
Au fil du  Universul personal: îmbrăcăminte, articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ XII: 2-6 110 ani de la
temps cumpărături previzibile 9-13 naşterea
 Obiceiuri și tradiții: sărbători tradiționale 1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea 16-20 dramaturgului
și de familie unor aspecte culturale specifice francez de
Gramatica funcţională origine
 A compara 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la română
 A descrie obiecte casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri Eugène
 A solicita şi a oferi informaţii despre 2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei Ionesco
evenimente, experienţe prezente şi trecute 2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină 1 XII
4
Elemente de construcţie a comunicării Ziua
 Substantivul: formarea pluralului (–eau/ – 3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care Naţională a
eaux, –al/ -aux) conţin informaţii uzuale României
 Numeralul cardinal: 60 – 100 3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, (zi liberă)
 Adjectivul: gradele de comparație (gradul însoțit de ilustrații
comparativ), forme regulate 3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
 Folosirea prepozițiilor: avant, après simple
 Accentuare și intonația (afirmativă, 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
interogativă, exclamativă) orientare

4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte


4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise

Semestrul al II-lea
Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore

Unité 4 Tema 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 10h I: 13-17 24 I
Publicité et  Gastronomia: alimente, ingrediente, feluri articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ 20-24 Ziua Unirii
consommation de mâncare, mesele zilei previzibile 27-31 Princiatelor
 Universul personal: cumpărături 1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de II: 3-7 Române
 Oameni și locuri: obiective turistice și orientare, în vederea atingerii unui obiectiv 10-14 (zi liberă)
culturale 1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea
Gramatica funcţională unor aspecte culturale specifice
 A compara
 A descrie obiecte, monumente, activități, 2.1.Exprimarea unei preferințe
evenimente 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
 A solicita şi a oferi informații despre casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
evenimente, experiențe prezente şi trecute 2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
5
Elemente de construcţie a comunicării personală într-o limbă străină
 Adjectivul: gradele de comparație (gradul 3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
superlativ), forme regulate conţin informaţii uzuale
 Adjectivul: formarea femininului 3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
adjectivelor calificative, cazuri particulare însoțit de ilustrații
(–er / –ère ; –x / –se) 3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
 Articolul partitiv simple
 Adverbul de cantitate: peu, beaucoup, 3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
trop, assez orientare
 Pronumele complement direct
 Pronumele demonstrativ cu valoare 4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte
neutră: ce, ça 4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
 Indicativul prezent al verbelor de grupa a (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
III-a: pouvoir, vouloir folosind fraze simple
 Accentuare și intonația (afirmativă, 4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
interogativă, exclamativă) schimbul de mesaje scrise
Révision 2 Recapitularea, consolidarea şi evaluarea 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 2h II: 17-21
achiziţiilor (U 3- U 4) articulate clar şi rar în contexte cunoscute/
previzibile
1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv
1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice

2.1.Exprimarea unei preferințe


2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină
3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
conţin informaţii uzuale
3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,

6
însoțit de ilustrații
3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
orientare

4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte


4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise
Unité 5 Tema 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 10h II: 24-28 20 III
Suspense …  Gastronomia: alimente, ingrediente, feluri articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ III: 2-6 Ziua
de mâncare, mesele zilei previzibile 9-13 Internaţională
 Universul personal: cumpărături 1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de 16-20 a
 Oameni și locuri: obiective turistice și orientare, în vederea atingerii unui obiectiv 23-27 Francofoniei
culturale 1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea
 Elemente de cultură și civilizație: unor aspecte culturale specifice 27 III
personaje îndrăgite din literatura pentru Ziua
copii / adolescenți, filme 2.1.Exprimarea unei preferințe Mondială a
Gramatica funcţională 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la Teatrului
 A compara casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
 A descrie obiecte, monumente, activități, 2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei 28 III
evenimente 2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea 26 de ani de
personală într-o limbă străină moartea
 A solicita şi a oferi informații despre
3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care dramaturgului
evenimente, experiențe prezente şi trecute
conţin informaţii uzuale francez de
Elemente de construcţie a comunicării
3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt, origine
 Adjectivul: gradele de comparație (gradul
însoțit de ilustrații română
superlativ), forme regulate
3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise Eugène
 Adjectivul: formarea femininului Ionesco
simple
adjectivelor calificative, cazuri particulare
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
(–er / –ère ; –x / –se)
orientare
7
 Articolul partitiv
 Adverbul de cantitate: peu, beaucoup, 4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte
trop, assez 4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
 Pronumele complement direct (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
 Pronumele demonstrativ cu valoare folosind fraze simple
neutră: ce, ça 4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
 Indicativul prezent al verbelor de grupa a schimbul de mesaje scrise
III-a: pouvoir, vouloir
 Accentuare și intonația (afirmativă,
interogativă, exclamativă)
Programul Activităţi educative extracurriculare şi 30 III- 3 IV
Național extraşcolare
„Școala altfel”
Unité 6 Tema 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 10h IV: 20-24
À demain !  Mediul înconjurător: plante și animale articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ 27 IV- 1 V
 Oameni și locuri: obiective turistice și previzibile V: 4- 8
culturale 1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea 11-15
Gramatica funcţională unor aspecte culturale specifice 18-22
 A exprima intenții/ planuri de viitor
 A descrie obiecte, monumente, activități, 2.1.Exprimarea unei preferințe
evenimente 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
 A solicita şi a oferi informații despre casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
evenimente, experiențe prezente şi trecute 2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
Elemente de construcţie a comunicării personală într-o limbă străină
 Verbul: viitorul simplu al verbelor avoir 3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
și être conţin informaţii uzuale
3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
 Adverbul: bien sûr, peut-être
însoțit de ilustrații
 Adverbul de loc: loin, près
3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
 Folosirea prepozițiilor : vers, loin de, près
simple
de
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
 Accentuare și intonația (afirmativă, orientare
interogativă, exclamativă)

8
4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise
Révision 3 Recapitularea, consolidarea şi evaluarea 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 2h V: 25-29
achiziţiilor (U 5- U 6) articulate clar şi rar în contexte cunoscute/
previzibile
1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv
1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice

2.1.Exprimarea unei preferințe


2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la
casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri
2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină
3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
conţin informaţii uzuale
3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
orientare

4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte


4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
9
schimbul de mesaje scrise
Révision Recapitularea, consolidarea şi evaluarea 1.1.Identificarea unor detalii din mesaje simple 4h VI:1-5 1 Iunie
finale achiziţiilor (U 1- U 6) articulate clar şi rar în contexte cunoscute/ 8-12 Ziua
previzibile Internaţională
1.2.Urmărirea unor instrucţiuni simple de a Copilului
orientare, în vederea atingerii unui obiectiv (zi liberă)
1.3.Manifestarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte culturale specifice 5 Iunie
Ziua
2.1.Exprimarea unei preferințe învăţătorului
2.2.Cererea şi oferirea de informaţii referitoare la (manifestări
casă, familie, adresă, persoane, pasiuni, obiceiuri specifice)
2.3.Descrierea unor obiecte, a locuinţei
2.4.Manifestarea interesului pentru exprimarea
personală într-o limbă străină
3.1.Identificarea unor detalii din texte simple care
conţin informaţii uzuale
3.2.Extragerea informațiilor dintr-un text scurt,
însoțit de ilustrații
3.3.Identificarea informațiilor din mesaje scrise
simple
3.4. Manifestarea interesului pentru lectura de
orientare

4.1.Redactarea de mesaje simple și scurte


4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții cotidiene
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind fraze simple
4.3.Manifestarea interesului pentru participarea la
schimbul de mesaje scrise

10
Nr. __________________________________
Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina Avizat,
Anul şcolar 2019- 2020 Director
Disciplina: Limba franceză Prof. Gabriela-Laura CONSTANTINESCU
Clasa a VII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Art Klett Avizat,
Profesor: Emilia ANDREI Şef catedră
Prof. Mihaela BĂRBUIA

PLANIFICARE ANUALĂ

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

15 20
VIII 2 35 70 24 6 32 8
30 40

Observaţie:
Săptămâna 30.03- 03.04 2020 din semestrul al II-lea este dedicată Activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din Programul Naţional
„Şcoala altfel”.

11

S-ar putea să vă placă și