Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

__________________________________
Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina Avizat,
Anul şcolar 2020- 2021 Director
Disciplina: Limba franceză Prof. Gabriela-Laura CONSTANTINESCU
Clasa a VIII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: BOOKLET Avizat,
Profesor: Emilia ANDREI Şef catedră
Prof. Mihaela BĂRBUIA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (17 săptămâni= 34 ore, inclusiv săptămâna dedicată Programului Naţional „Şcoala altfel”)
Semestrul al II-lea (16 săptămâni= 32 ore)
Total: 33 săptămâni

În conformitate cu Programa şcolară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului E ducaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009
SEMESTRUL I

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
alocate
Révision Tema 1.3.Manifestarea interesului pentru 4h IX: 14- 18
initiale  Oameni și locuri: obiective turistice și culturale descoperirea unor aspecte culturale specifice 21- 25
Mise en route  Universul personal: îmbrăcăminte 2.2.Cererea şi oferirea de informaţii
Gramatica funcţională referitoare la casă, familie, adresă, persoane,
 A relata la prezent pasiuni, obiceiuri
 A compara 3.1.Identificarea unor detalii din texte simple
A descrie monumente care conţin informaţii uzuale
Elemente de construcţie a comunicării 4.2.Descrierea unor aspecte ale vieții
 Adjectivul: formarea femininului, formarea cotidiene (oameni, locuri, școală, familie,
pluralului, gradele de comparație hobby-uri), folosind fraze simple
 Pronume, adjective şi adverbe interogative
 Indicativ prezent
1
Unité 1 Tema 1.1. Identificarea semnificației unor schimburi 8h 28 IX- 2 X 26 IX
Amis pour  Universul personal : prietenia, relaţii între verbale pe teme familiare, clar articulate X: 5- 9 Ziua
la vie tineri, schimburi sociale 1.3.Manifestarea interesului pentru 12-16 Europeană a
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi diversitatea culturală 19- 23 Limbilor
din spaţiul francofon (Antoine de Saint- 2.3. Realizarea unor expuneri scurte, exersate, (ZEL)
Exupéry) a unui subiect familiar
Gramatica funcţională 3.4. Manifestarea disponibilității pentru 5X
 A relata simplu la prezent informare prin lectură Ziua
 A compara 4.1. Completarea unui formular cu informații Internaţională
Elemente de construcţie a comunicării de identificare (educație, interese, a Educației
 Adjectivul calificativ: formarea femininului, competențe) (zi liberă)
grade de comparație- forme neregulate (bon, 4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare /
mauvais, petit) schimbul de mesaje scrise
 Adjectivul nehotărât: même, autre
Unité 2 Tema 1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje 8h X: 26- 30
Le temps de  Timpul liber: excursii, călătorii și anunțuri clare și simple XI: 2- 6
vivre  Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi 1.3.Manifestarea interesului pentru 9- 13
din spaţiul francofon (Top 10 des sportifs diversitatea culturală 16- 20
français de légende) 2.2. Participarea la scurte interacțiuni verbale,
Gramatica funcţională: cu sprijin din partea interlocutorilor
 A accepta/ a refuza o ofertă 3.3. Extragerea de informații din reclame de
Elemente de construcţie a comunicării mici dimensiuni
 Substantivul: formarea femininului (–ien, –on / 3.4. Manifestarea disponibilității pentru
–ienne, –onne; –et, –at / –ette, –atte) informare prin lectură
 Pronumele: complement indirect 4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare /
 Legături fonetice interzise schimbul de mesaje scrise
Unité 3 Tema 1.1. Identificarea semnificației unor schimburi 10h XI: 23-27 26 XI
Objectif  Universul personal : prietenia, relaţii între verbale pe teme familiare, clar articulate 30 XI- 4 XII 111 ani de la
Santé tineri, schimburi sociale 1.3.Manifestarea interesului pentru XII: 7- 11 naşterea
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi diversitatea culturală 21- 22 dramaturgului
din spaţiul francofon (Louis Pasteur) 2.3. Realizarea unor expuneri scurte, exersate, I:11- 15 francez de
Gramatica funcţională a unui subiect familiar 18- 22 origine
 A exprima cantităţi 3.1. Identificarea informațiilor de care are română
nevoie din liste sau din texte funcționale Eugène
2
Elemente de construcţie a comunicării simple (pliante, meniuri, orare) Ionesco
 Articolul partitiv: cazuri de reducere la 3.4. Manifestarea disponibilității pentru
particula de/ d’ informare prin lectură 30 XI
 Numeralul cardinal (peste 100) 4.1. Completarea unui formular cu informații Sf. Andrei
de identificare (educație, interese, (zi liberă)
competențe)
1 XII
Ziua
Naţională a
României
(zi liberă)
Programul Activităţi educative extracurriculare 2h XII: 14- 18
Național şi extraşcolare
„Școala
altfel”
Bilan I  Universul personal : prietenia, relaţii între 2h I: 25- 29 24 I
tineri, schimburi sociale Ziua Unirii
 A relata simplu la prezent Principatelor
 A exprima cantități Române
 Articolul partitiv/ de/ d’ (zi liberă)
 Substantivul: formarea femininului
 Adjectivul: formarea femininului\
SEMESTRUL II

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore

Unité 4 Tema 1.1. Identificarea semnificației unor schimburi 7h II: 8- 12


Vive les fêtes!  Universul personal : prietenia, relaţii între verbale pe teme familiare, clar articulate 15- 19
tineri, schimburi sociale 1.3.Manifestarea interesului pentru 22- 26
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi diversitatea culturală III: 1- 5
din spaţiul francofon (Napoléon Bonaparte) 2.3. Realizarea unor expuneri scurte, exersate,
Gramatica funcţională a unui subiect familiar
 A face o promisiune 3.4. Manifestarea disponibilității pentru
3
 A exprima o acțiune la timpul viitor informare prin lectură
Elemente de construcţie a comunicării 4.1. Completarea unui formular cu informații
 Viitorul apropiat de identificare (educație, interese,
 Viitorul simplu competențe)
Unité 5 Tema 1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje 7h III: 1- 5 20 III
Des voyages  Timpul liber: excursii, călătorii și anunțuri clare și simple 8- 12 Ziua
de rêve  Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi 1.3.Manifestarea interesului pentru 15- 19 Internaţională
din spaţiul francofon (Anne de Bretagne) diversitatea culturală 22- 26 a
Gramatica funcţională 2.4. Participarea la schimbul verbal fără teama Francofoniei
 A relata simplu la trecut de eșec
 A redacta un text simplu la trecut 3.1. Identificarea informațiilor de care are 27 III
 A exprima durata nevoie din liste sau din texte funcționale Ziua
Elemente de construcţie a comunicării simple (pliante, meniuri, orare) Mondială a
 Verbul; perfectul compus alcătuit cu auxiliarul 3.3. Extragerea de informații din reclame de Teatrului
„être” mici dimensiuni
 folosirea prepozițiilor : pendant, depuis 3.4. Manifestarea disponibilității pentru 28 III
informare prin lectură 27 de ani de
4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare / moartea
schimbul de mesaje scrise dramaturgului
francez de
origine
română
Eugène
Ionesco
Unité 6 Tema 1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje 7h 29 III- 2 IV
Hyper  Mijloace moderne de comunicare: telefonia și anunțuri clare și simple IV: 5- 9
connectés mobilă, internet, mass-media. 1.3.Manifestarea interesului pentru 12- 16
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi diversitatea culturală IV: 19- 23
din spaţiul francofon (Alcatel, TV5 Monde, Le 2.4. Participarea la schimbul verbal fără teama
Monde) de eșec
Gramatica funcţională 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text clar
 A cere/ a exprima o părere structurat (articole de ziar / digitale simple,
Elemente de construcţie a comunicării broșuri), în care numerele și numele joacă un
 Pronumele relativ simplu: qui, que rol important
4
 Numeralul ordinal (1- 20) 4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare /
 Ritm, accentuare şi intonație schimbul de mesaje scrise
Unité 7 Tema 1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje 7h IV: 26- 29
Éco-attitude  Mediul înconjurător: reciclarea deșeurilor și anunțuri clare și simple V: 10- 14
 Elemente de cultură şi civilizaţie : personalităţi 1.3.Manifestarea interesului pentru 17- 21
din spaţiul francofon (Jacques Yves-Cousteau) diversitatea culturală 24- 28
Gramatica funcţională: 2.1. Exprimarea unei opinii în legătură cu un
 A exprima acordul şi dezacordul subiect familiar / situație cunoscută
 A compara 3.4. Manifestarea disponibilității pentru
Elemente de construcţie a comunicării informare prin lectură
 Adverbul : gradele de comparație, forme 4.2. Prezentarea unei activități în scris,
regulate / neregulate (bien / mieux) utilizând cuvinte de legătură (”și”, ”dar”,
 Folosirea articulatorilor simpli : alors, parce ”pentru că”)
que 4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare /
 Verbul: negația ne….jamais / ne….plus / schimbul de mesaje scrise
ne…rien / ne….personne
Bilan final  Timpul liber: excursii, călătorii 1.2. Sesizarea detaliilor principale din mesaje 4h 31 V- 4 VI 1 Iunie
 A compara și anunțuri clare și simple VI:7- 11 Ziua
 A relata simplu la prezent şi trecut 2.4. Participarea la schimbul verbal fără teama Internaţională
 A exprima o acţiune la timpul viitor de eșec a Copilului
 Verbul: prezent, perfect compus, viitor 3.1. Identificarea informațiilor de care are (zi liberă)
apropiat, viitor simplu nevoie din liste sau din texte funcționale
 Pronumele personal: complement direct, simple (pliante, meniuri, orare) 5 Iunie
complement indirect 4.3. Depășirea fricii de eșec în redactare / Ziua
 Adjectivul: gradele de comparaţie schimbul de mesaje scrise învăţătorului
 Adverbul: gradele de comparaţie (manifestări
specifice)

5
Nr. __________________________________
Şcoala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina Avizat,
Anul şcolar 2020- 2021 Director
Disciplina: Limba franceză Prof. Gabriela-Laura CONSTANTINESCU
Clasa a VIII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Booklet Avizat,
Profesor: Emilia ANDREI Şef catedră
Prof. Mihaela BĂRBUIA

PLANIFICARE ANUALĂ

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
săptămână săptămâni ore
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

17 16
VIII 2 33 66 26 6 28 4
34 32

Observaţie:
Săptămâna 14- 18.12.2020 din semestrul I este dedicată Activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din Programul Naţional „Şcoala altfel”.

S-ar putea să vă placă și