Sunteți pe pagina 1din 43

DIRECTOR,

Planificare calendaristica
clasa a III a
AN SCOLAR 2020-2021
Prof.inv.primar PIELE MARIANA
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Clasa a III-a A
An şcolar 2020- 2021

Prof.inv.primar PIELE MARIANA


MANUALE SI AUXILIARE
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ Intuitext 2016 5 ore pe să ptă mâ nă
Autori: Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca,Anita Semestrul I: 5 x 17= 75 ore
Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel Semestrul al II-lea 5x 17=82 ore
Auxiliar: Calatorie prin lumea textelor literare Școala Altfel -12-16.04.2021
Autori: Dana Oprea, Laura Ră ducanu, Nicoleta
Popescu, Ana-Maria Paraschiv
MATEMATICĂ Intuitext 2016 4 ore pe să ptă mâ nă
Autori: Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca,Anita Semestrul I: 4 x 17= 60 ore
Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel Semestrul al II-lea 4x 17=71ore
Auxiliar:”Culegere „1000 exercitii si probleme”. Școala Altfel - 12-16.04.2021
Autori Adina Grigore, Ed Ars Libri

STIINTE ALE NATURII Intuitext 2016 1 oră pe să ptă mâ nă


Autori: Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca,Anita Semestrul I: 15 ore
Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel Semestrul II: 14 ore
 Școala Altfel - 12-16.04.2021

EDUCATIE CIVICA Editura Aramis 2015 1 oră pe să ptă mâ nă


Autori: Dumitra Radu ,Gherghina Andrei Semestrul I: 15 ore
Semestrul II: 17 ore
Ș coala Altfel - 12-16.04.2021

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE Editura Litera 2015 2 ore pe să ptă mâ nă


Autori: Cristina Rizea Daniela Stoicescu Ioana Semestrul I: 2 x 17=30 ore
Stoicescu Semestrul II: 2 x 17 = 32 ore
Școala Altfel - 12-16.04.2021

MUZICĂ ŞI MIŞCARE Editura Intuitext 2016 1 ora pe să ptă mâ nă


Autori: Mirela Rizea Marinescu,Mihaela Semestrul I: 1 x 17=15 ore
Predoiu,Ana Motora-Ionescu Semestrul II: 1 x 17 = 14 ore
Școala Altfel - 12-16.04.2021
COMPETENȚE GENERALE/SPECIFICE
LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ

1. Receptarea de mesaje orale în diverse 1.1.Extragerea unor informaţii de detaliu dintr-un text informativ sau literar accesibil
contexte de comunicare cunoscute 1.2.Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare familiare
1.3.Sesizarea unor regularităţi ale limbii prin raportare la mesaje audiate
1.4.Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte familiare
1.5.Manifestarea unei atitudini deschise faţă de comunicare în condiţiile neînţelegerii mesajului audiat
2. Exprimarea de mesaje orale în diverse 2.1.Descrierea unui obiect/ unei fiinţe din universul apropiat pe baza unui plan simplu
situaţii de comunicare 2.2.Povestirea unei întâmplări cunoscute pe baza unui suport adecvat din partea profesorului
2.3.Prezentarea unei activităţi realizate individual sau în grup
2.4.Participarea la interacţiuni pentru găsirea de soluţii la probleme
2.5.Adaptarea vorbirii la diferite situaţii de comunicare în funcţie de partenerul de dialog
3. Receptarea de mesaje scrise, în diverse 3.1. Extragerea unor informaţii de detaliu din texte informative sau literare
contexte de comunicare 3.2.Formularea unui răspuns emoţional faţă de textul literar citit
3.3.Formularea unei păreri despre o povestire/personajele acesteia
3.4.Evaluarea conţinutului unui text pentru a evidenţia cuvinte-cheie şi alte aspecte importante ale
acestuia
3.5.Sesizarea unor regularităţi ale limbii pe baza textului citit
3.6.Aprecierea valorii cărţilor - activităţi la bibliotecă
4. Redactarea de mesaje în diverse 4.1. Aplicarea regulilor de despărţire în silabe la capăt de rând, de ortografie şi de punctuaţie în
situaţii de comunicare redactarea de text
4.2.Redactarea unor texte funcţionale simple care conţin limbaj vizual şi verbal
4.3.Realizarea unei scurte descrieri ale unor elemente din mediul apropiat pornind de la întrebări de
sprijin
4.4.Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite
4.5.Manifestarea disponibilităţii pentru transmiterea în scris a unor idei

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE


Funcţii ale limbii (acte de vorbire)

- descrierea (de obiecte, fiinţe din universul imediat)


- relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (trăite, vizionate, citite)
- oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat)
- solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat)
- cererea simplă familiară, cerere politicoasă
- prezentarea (de persoane, de cărţi, a unor activităţi)
- iniţierea unui schimb verbal

Textul

- textul pentru lectură are minimum 450 cuvinte


- textul literar: cu precădere narativ; fragmente descriptive scurte; poezii scurte adecvate nivelului de vârstă
- text de informare şi funcţional: afiş, fluturaş, tabel sau alt tip de organizator grafic, carte poştală, invitaţie; în funcţie de dotări – email

Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite


- intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb
- intuirea numărului, a genului

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

1. Identificarea unor relaţii/ regularităţi 1.1. Observarea unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii
din mediul apropiat 1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive

2. Utilizarea numerelor în calcule 2.1. Recunoaşterea numerelor naturale din concentrul 0- 10 000 şi a fracţiilor subunitare sau
echiunitare, cu numitori mai mici sau egali cu 10
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 şi respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu
acelaşi numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii,
respectiv tabla împărțirii
3. Explorarea caracteristicilor geometrice 3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii familiar
ale unor obiecte localizate în mediul 3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale 4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete
pentru măsurări şi estimări 4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, fără transformări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii 5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea
familiare de probleme cu raţionamente simple
5.2. Înregistrarea în tabele a unor date observate din cotidian
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Numere şi operaţii cu numere - compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor


Numerele naturale cuprinse între 0 - 10 000
- formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire Elemente intuitive de geometrie
- formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X Localizarea unor obiecte - coordonate într-o reprezentare grafică sub
Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, formă de reţea
fără trecere și cu trecere peste ordin Figuri geometrice - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă,
- adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării semidreaptă segment
- număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda mersului invers, - unghi
metoda balanţei) - poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi
Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 - cerc
- înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii) Axa de simetrie
- înmulţirea unui număr cu 10, 100 Perimetrul
- înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră Corpuri geometrice - cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con
- proprietăţile înmulţirii (recunoaştere, identificarea unor elemente specifice)
- înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu
depăşeşte 10.000 Unităţi şi instrumente de măsură
Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 - 100 Unităţi de măsură pentru lungime
- împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu rest 0 - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii
(tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii) - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de croitorie,
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde ruleta
Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; - operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără transformări)
metoda reprezentării grafice Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu - unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
10 - operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul lichidelor (fără
- diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări prin transformări) Unităţi de măsură pentru masă
desene - unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi submultiplii
- terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător - instrumente de măsură: cântarul, balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă (fără transformări)
Unităţi de măsură pentru timp Organizarea și reprezentarea datelor
- unităţi de măsură: ora (citirea ceasului), ziua, săptămâna, anul - tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel
- instrument de măsură: ceasul - date din tabele: sortare, extragere, ordonare
Unităţi de măsură monetare - grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate monetară

STIINTE ALE NATURII

1. Explorarea caracteristicilor unor 1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii
corpuri, fenomene și procese 1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene și procese
2. Investigarea mediului înconjurător 2.1. Identificarea etapelor unui demers investigativ vizând mediul înconjurător pe baza unui plan dat
folosind instrumente și procedee specifice2.2. Aplicarea planului dat pentru efectuarea unei investigații a mediului înconjurător
2.3. Reprezentarea grafică a rezultatelor unor observații realizate în cadrul diferitelor etape ale
demersului investigativ utilizând tabele, diagrame, formule simple
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor demersului investigative
2.5. Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat
3. Rezolvarea de probleme din viața 3.1. Recunoașterea consecințelor unui stil de viață sănătos asupra propriului corp
cotidiană valorificând achizițiile despre 3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului înconjurător
propriul corp și despre mediul
înconjurător

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Științele vieții - Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile, păsări,
mamifere – caracteristici generale, exemple de reprezentanți din mediul
Caracteristici ale lumii vii de viață apropiat
- Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, aer, hrană; Omul - menținerea stării de sănătate
creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire) - Activitate și odihnă
- Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului Științele pământului
- Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului (temperatura) sau Pământul - mediu de viață
în diferite situații (pericol, mișcare) - Apa, aerul, solul.Surse de apă - tipuri, utilizări
- Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă
- Mișcarea apei pe suprafața Pământului
- Schimbări ale stării de agregare a apei. Circuitul apei - Proprietățile unor metale. Utilizări
- Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet - Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, electrică, de
Influența omului asupra mediului de viață contact - frecarea)
- Poluarea apei, a solului, a aerului (instrumente, persoane, contexte) - Magneți. Utilizări ale magneților. Busola
Forțe și efecte
Științele fizicii - Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare, mișcare)
Corpuri - proprietăți - Mișcare și repaus. Caracteristici ale mișcării (distanță, durată,
- Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere, masă, rapiditate)
volum) Tipuri de transformări ale materiei
- Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - Topire, solidificare, vaporizare, condensare
- identificare în funcție de formă și volum

EDUCATIE CIVICA

1. Aplicarea unor norme de conduită în 1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om
viața cotidiană 1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei
1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului
2. Manifestarea unor deprinderi de 2.1. Recunoașterea unor atitudini în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
comportament moral-civic în contexte de 2.2. Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele
viaţă din mediul cunoscut 2.3. Explorarea unor relații existente între oameni în cadrul grupului
3. Cooperarea cu ceilalţi pentru 3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru
rezolvarea unor sarcini simple de lucru, 3.2. Participarea la acțiuni în grupuri mici, prin asumarea de drepturi și îndatoriri
manifestând disponibilitate *3.3. Participarea la proiecte simple cu conținut moral-civic, în cadrul clasei, al școlii sau al comunității
locale

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Persoana - sinceritatea opusă nesincerității


- curajul opus lașității
Noțiunea de persoană - modestia opusă lipsei de modestie
- Ce înseamnă să fim persoane? - încrederea în sine și în ceilalți opuse neîncrederii în sine și în ceilalți
- Persoana mea - Persoana lui/ei Raporturile noastre cu lucrurile și ființele
Trăsături morale ale persoanei Raporturile noastre cu lucrurile
- bunătatea opusă răutății - Ce sunt lucrurile?
- respectul opus lipsei de respect - Nevoia de lucruri
- Lucrurile care ne exprimă: îmbrăcăminte, jucării și jocuri, cărți, - Atitudini față de plante și animale: atenție/neatenție, grijă/nepăsare,
colecții, camera mea delicatețe/brutalitate, compasiune/lipsă de compasiune, curaj/frică,
- Relații și atitudini față de lucruri: proprietate, grijă/neglijență respect/lipsă de respect, iubire/ură
Raporturile noastre cu animalele și plantele Raporturile noastre cu ceilalți oameni
- Ce sunt animalele și plantele? - Grupuri mici din care facem parte (familia, grupul de prieteni, grupul
- Nevoia de plante și animale de joacă, grupul de învățare) și relațiile dintre membrii acestora
- Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor mici

ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE

1. Explorarea de mesaje exprimate în 1.1. Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiar
limbaj vizual într-o diversitate de 1.2. Diferențierea caracteristicilor expresive ale elementelor de limbaj plastic în compoziții și în mediul
contexte înconjurător
1.3. Manifestarea receptivității față de mesajele exprimate prin limbaj visual
2. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau 2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcție de proprietăți ale acestora și de tehnici de
estetice folosind materiale şi tehnici lucru adecvate
adecvate 2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi (hârtie, confecții textile,
ceramică, sticlă etc.)
2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice
2.4. Modificarea expresiei plastice inițiale prin remodelare
2.5. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de
exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE

Desen: - obținere de forme spontane/ dirijate prin: fuzionare, curgere liberă,


Tehnici de lucru: trasare, hașurare stropire forțată, scurgere aderentă, dirijarea jetului de aer, sfoară
Elemente de limbaj plastic: punctul, linia, forma colorată, monotipie
Pictură: Elemente de limbaj plastic:
Tehnici de lucru: linia, punctul, culoarea (culori primare, culori binare, culori reci, culori
- tehnici specifice de aplicare a culorilor (efectul de transparență/ calde, nuanțe și tonuri), forma
opacitate) Modelaj:
- amestecuri cromatice și acromatice Tehnici de lucru: modelare liberă, presare
Elemente de limbaj plastic: volum, plan, linie
Machete și modele
Tehnici de lucru: Elemente de limbaj plastic: forme plane și spațiale, texturi
- cu hârtie: Origami, Tangram, Quilling, colaj Foto
- cu materiale textile: împletire, tăiere, croire, coasere, lipire etc. Elemente de limbaj: forma, lumina și culoarea

MUZICĂ ȘI MIȘCARE

1. Receptarea unor cântece pentru copii 1.1. Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări accesibile din patrimoniul
şi a unor elemente simple de limbaj cultural, cu sesizarea unor diferenţe
muzical 1.2. Sesizarea diferenţelor de înălţime şi durată între sunete, în audiţia unor fragmente musicale
1.3. Corelarea înalţimilor de note cu notaţia muzicală
2. Interpretarea de cântece pentru copii, 2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mişcare şi a
cu mijloace specifice vârstei acompaniamentului instrumental
2.2. Utilizarea notaţiei înălţimilor sunetelor în însuşirea unor cântece
3. Exprimarea unor idei, sentimente şi 3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale
experienţe prin intermediul muzicii şi 3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/fragmente muzicale
mişcării, individual sau în grup

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE


Cântare vocală
Cântare vocală, în colectiv, în grupuri, individual Melodia - diferenţierea înălţimilor sunetelor, elemente de notaţie
Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi preluarea tonului, semnal de debut, portativ, cheie sol, note de la do1 la do2
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau acompaniamentul Legătura dintre text şi melodie - strofa/refrenul
Cântare instrumentală: Ritmul
Percuţie corporală diversă sunete lungi/scurte
Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de orchestră de jucării Timbrul sunete din mediul înconjurător, sunete muzicale vocale/
Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic şi/sau de instrumentale
copii (jucării, percuţie corporală) Dinamica (nuanţe)
Elemente de limbaj muzical Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri
Mişcare pe muzică: Barza
Dansuri populare Melcul supărat
mişcări sugerate de ritm Saniuţa
mişcări libere Mişcă vântul frunzele – Dimitrie Cuclin
Repertoriu muzical Iepuraş, drăgălaş – după Alexandru Voevidca
Cu mingea Vulpea şi raţa – Gheorghe Mugur
Ceasul – Alexandru Voevidca
În clasă – Alexandru Voevidca Antonio Vivaldi – Anotimpurile,
Bondarul – Grigore Teodosiu Georg Friedrich Handel - Muzica Apelor,
Mamei – Marţian Negrea Joseph Haydn – Simfonia „Surpriza”, partea a II-a,
Primăvara a sosit – Nicolae Oancea Wolfgang Amadeus Mozart – Eine kleine Nachtmusik,
Glasul florilor – Tudor Vasilache Ludwig van Beethoven – Fur Elise,
Foaie verde busuioc – Ion Vicol Robert Schumann – Scene pentru copii,
Colinde de Crăciun şi An Nou Antonin Dvorak – Humoreska,
Dansuri Serghei Prokofiev – Petrică şi lupul,
Dansuri populare specifice zonei şi perioadei anului George Enescu – Bourree din Suita pentru pian
Hora lentă, Vizionare filme animate muzicale –
Ciuleandra, Disney
Braşoveanca „Fantasia”
AUDITII:

JOC ȘI MIȘCARE

1. Participarea la jocurile de mişcare, 1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere
organizate sau spontane, în funcţie de 1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe
capacitatea psiho-motrică şi interesele 1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter
individuale complex și eforturi diferite
2. Manifestarea unor comportamente 2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare
sociale adecvate în activităţile ludice 2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare

CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE


1. Capacitate psiho – motrică (De exemplu, gesturi, semne, semnale)
Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin necondiționat
(Exemple de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și transport (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea rolurilor la
de diferite obiecte) fiecare execuție)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare: Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți
- în zig-zag (De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele jocurilor)
- cu ocolire de obstacole Responsabilitățile rolurilor de conducere
- cu trecere peste obstacole - cu transport și punere de obiecte (De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în desfășurarea
(Exemple de jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica, Vânătorul, vrabia și albina, jocurilor)
Șoarecele și pisica, Poșta merge) Reguli de interacțiune inter-grup
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu (De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului
desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă (Exemple întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea respectării regulilor de către
de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele) partenerii de întrecere)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere: (Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între două focuri)
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului 3. Stil de viață activ
- prindere cu o mână prin apucare Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și respiratorii
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe ghemuite)
(Exemple de jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
oile, Țintașii iscusiți) (Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe numere)
Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
motrice complexe (utilitar-aplicative): întrecerea între grupuri
- tracțiune-împingere (Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Mingea la
- cățărare-coborâre căpitan, Între două focuri)
- tracțiune Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere,
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Toboganul, Avionul)Ceasul – Alexandru drumeții
Voevidca Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a activităților fizice
Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice: (concursuri școlare – în școală, între școli; centre locale de inițiere în diferite
- viteza de deplasare în relație cu un partener sporturi, serbări sportive)
- forță dinamică a trunchiului și abdomenului Activități turistice
- rezistența generală (Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te
lăsa frate)
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice - ritm
(Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile zburătoare)
2. Deprinderi de comunicare și lucru în echipă
Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
ANEXA 4 la OMEN nr.3371 din 12.03.2013

PLANUL- CADRU DE INVATAMANT


pentru invatamantul primar
( SCHEMA ORARA – CLASA a III-a)

ARII DISCIPLINE CLASA


P I II III IV
Limba si comunicare Limba si literatura romana* 5 7 6 5 5
Limba moderna 1 1 1 2 2
Matematica si stiinte ale Matematica** 3 3 4 4 4
naturii Stiinte ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Geografie - - - - 1
Om si societate Educatie civica - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educatie fizica 2 2 2 2 2
Educatie fizica, sport si Joc si miscare - - - 1 1
sanatate Muzica si miscare 2 2 2 1 1
Arte
Arte vizuale si abilitati practice 2 2 2 2 1
Tehnologii
Consiliere si orientare Dezvoltare personala 2 1 1 - -
Numar total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
*La clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, disciplina se intituleaza Comunicare in limba romana.

** La clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a, se studiaza integrat disciplina Matematica si explorarea
mediului.

Schema orară
Clasa a III a

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
An şcolar: 2020-2021
Aria curriculară Plan Nr. de ore
Disciplina cadru alocate
I Limbă şi comunicare
Limba si literatura română 5 5
Limba modernă 2 2

II Matematică şi Ştiinţe ale naturii


Matematica 4 4
Stiinte ale naturii 1 1

III Om şi societate
Religie 1 1
Educatie civica 1 1

IV Arte + Tehnologii
Arte vizuale și abilități practice 2 2
Muzică și mișcare 1 1

V Educaţie fizică, sport şi sănătate


Educaţie fizică 2 2
Joc si miscare 1 1

VI Consiliere si orientare
Dezvoltare personala 0 0

Discipline opţional e- limba Engleza 0– 1 1

Număr de ore pe săptămână 20– 21 21

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
Structura anului școlar 2020-2021

Semestrul I (17 săptămâni)

Cursuri:                            Luni, 14 septembrie 2020 – Marți, 22 decembrie 2020


Vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare – a IV-a: 26 octombrie – 1 noiembrie 2020
Vacanța de iarnă:          Miercuri, 23 decembrie 2020 – Duminică, 10 ianuarie 2020
Cursuri:                            Luni, 11 ianuarie 2021 – Vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanţa intersemestrială: Sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – Duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea (17 săptămâni)

Cursuri:                           Luni, 8 februarie 2021 – Joi, 1 aprilie 2021


Vacanţa de primăvară: Vineri, 2 aprilie 2021 – Duminică, 11 aprilie 2021

 Paștele Catolic va fi în 2021 pe data 4 aprilie

Cursuri:                           Luni, 12 aprilie 2021 – Joi, 29 aprilie 2021


Vacanță de primăvară: Vineri, 30 aprilie 2021 – Duminică, 9 mai 2021

 Paștele Ortodox va fi în 2021 pe data 2 mai

Cursuri:                           Luni, 10 mai 2021 – Vineri, 18 iunie 2021


Vacanţa de vară:           Sâmbătă, 19 iunie 2021 – data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului
şcolar 2021 – 2022.

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
ORAR

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Limba şi literatura Limba si literatura


I Limba engleză Matematica Stiinţe ale naturii
romană romană
Limba si literatura
II Matematică Matematica Matematică Joc şi mişcare
romană
Arte vizuale si
Limba şi literatura
III Limba engleză Educaţie fizică Muzică şi mişcare abilităţi practice
romană
Arte vizuale si
Religie Limba şi literatura
IV Limba engleză Educatie civică abilităţi practice
romană

V Educaţie fizică

Planificarea are la bază următoarele documente școlare:

 Structura anului scolar 2020/ 2021 aprobată prin OMEN nr. 3.125/2020
 Planul- cadru de învăţământ pentru învăţământul primar aprobat prin OMENCS nr.3371 din 12 martie 2013
 Programele școlare aprobate prin OMEN nr 5003/02.12.2014
 Programa şcolară pentru disciplina LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ , clasa a III a şi clasa a IV-a, Aprobată prin ordin al ministrului nr
5003/02.12.2014

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
 Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ, clasa a III a şi clasa a IV-a ,Aprobată prin ordin al ministrului 5003/02.12.2014
 Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, clasa a III a şi clasa a IV-a ,Aprobată prin ordin al ministrului Nr.
5003/02.12.2014
 Programa şcolară pentru MUZICĂ ŞI MIŞCARE clasa a III a şi clasa a IV-a ,Aprobată prin ordin al ministrului 5003/02.12.2014
 Programa şcolară pentru disciplina STIINTE ALE NATURII, clasa a III a şi clasa a IV-a ,Aprobată prin ordin al ministruluiNr. 5003/02.12.2014
 Programa şcolară pentru disciplina EDUCATIE CIVICA, clasa a III a şi clasa a IV-a ,Aprobată prin ordin al ministruluiNr. 5003/02.12.2014
 Programa şcolară pentru disciplina JOC SI MISCARE, clasa a III a şi clasa a IV-a ,Aprobată prin ordin al ministruluiNr. 5003/02.12.2014

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a III a
AN ŞCOLAR 2020-2021

SEMESTRUL I – 17 SĂPTĂMÂNI

Obser
Nr. Perioada Competențe Nr.
Unitatea tematică Disciplina Conţinuturi vaţii
crt. / Data specifice ore
1. BUN RĂMAS, 2sapt. LIMBA SI 1.1, Citire/ lectură – Reactualizarea cunoștințelor și exersarea 10
VACANȚĂ! I –II LITERATURA 1.2 competențelor clasei a II-a
14-25.09 ROMANA 1.3, Cartea
BUN GĂSIT -Textul literar ( mesajul textului,
2020 1.4
structura, autorul, momentele povestirii, personaje
ȘCOALĂ! 2.1, -Textul literar în versuri ( structura,
2.2 mesajul)
2.3, -Textul informativ
2.4 -Scrierea funcțională ( biletul)
3.1 -Semne de punctuație
-Scrierea ortogramelor sa/s-a, sau/s-au;scrierea cuvintelor într-o, într-
un , dintr-o, dintr-un
Jocuri și povești
● Evaluare iniţială
Ne jucăm, corectăm, învățăm

MATEMATICA 1.1. Reactualizarea cunoștințelor și exersarea competențelor clasei a 8


1.2. II-a
1.3. Numerele naturale 0-1000:
1.4. Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000
2.1. Înmulţirea în concentrul 0-100 Împărţirea cu rest 0 în concentrul
2.2. 0-100
3.1. Figuri şi corpuri geometrice
3.2. Măsurări . Probleme cu ...probleme

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
Exerciții pentru copii atenți
● Evaluare iniţială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Recapitulare – clasa a II-a 2
STIINTE ALE
2.2 -Viața pe Pământ
NATURII
2.3 -Sistemul solar
-O școală ECO
● Evaluare iniţială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Drumul către școală 2
EDUCATIE
1.2 -Activitate practică
CIVICA 1.3 Retrospectivă spre vacanță
2.1 -Proiect personal – Ochelarii de soare
2.2 Oamenii școlii – Ce simt la școală
-Inima cu sertare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 ● Cântece învăţate, jocuri muzicale. Dicția. Sincronizarea 2
MM
3.1 Exprimarea liberă pe ritmul muzicii.
Recunoașterea jucăriilor muzicale după aspect și apoi după sunet.
Piticii, Melcul, Iepurașii (EMI 3)
Audiția nr. 1
Acompaniamentcu jucăriile muzicale
Joc: -Desenăm instrumentul preferat
-Creăm un dans
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 4
AVAP
1.2 Colectare de materiale din natura
1.3 Observarea spaţiului natural – în aer liber
2.1 1.Desene pe asfalt
2.2 2.Frunze călătoare
2.3 – Colaj -Bufnițe
- Pată picturală – Frunze în vânt
- Ștampile
-Proiect – Jucării sau Peisaj din frunze (Idei creative)
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1, Capacitatea de organizare. Dezvoltarea fizica armonioasă 2
JOC SI
1.2, Formaţii de adunare. Deplasare in coloane. Porniri și opriri.
MISCARE 1.3, Coloane de gimnastică. Complex de exerciţii pentru pregătirea
2.1, organismului pentru efort (încălzirea); Permanent, 10-15 min
2.2, Tehnici de comunicare eficientă în jocuri de mișcare
(De exemplu, gesturi, semne, semnale). Campionul
Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
necondiționat
(De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea
rolurilor la fiecare execuție) Ex: Oglinda, Spate în spate
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2. POVESTILE 2 săpt. LIMBA SI 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10
PAMANTULUI III- IV LITERATURA 1.4. - receptare şi emitere de mesaje în contexte familiare;
28.09 – ROMANA 2.2. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (audiate,
09.10. 2.5. vizionate).
2020 3.1.  Textul - textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate
3.2. nivelului de vârstă)
3.5. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor;
3.6. - identificarea de informaţii explicit formulate;
4.1. - exprimarea reacției față de cele citite;
4.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor.
4.5.
 Organizarea textului scris
- așezarea corectă în pagina caietului a textului scris;
- jurnalul de lectură;
- cum se organizează un portofoliu.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-despărțirea în silabe a cuvintelor.
Proiect – Cum se organizează un portofoliu
Texte suport:
-Spiridușul cel bun al cărții, după Ada Teodorescu
-Povestea pământului și a muncii
-Cu nasul în carte, după Nina Cassian
-Jurnalul de lectură.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATICA 1.1.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 10 000 8
1.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire;
2.1. - rotunjirea la zeci, sute, mii
2.2. - formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X.
 Organizarea şi reprezentarea datelor
2.3.
tabel: rând, coloană, celulă a tabelului, date din tabel.
3.1. Evaluare sumativă
5.2. Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1  Pământul – mediu de viață 2
STIINTE ALE
2.2 - Apa, aerul, solul. Surse de apă - tipuri, utilizări;
NATURII
2.3 - Resurse naturale - tipuri, folosire responsabilă;
2.4 - Mișcarea apei pe suprafața Pământului;

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
3.2 -Schimbări ale stării de agregare a apei
1.1 Noțiunea de persoană 2
EDUCATIE
1.2 -Ce înseamnă să fim persoane?
CIVICA 1.3 -Eu ca persoană
-Persoana lui/ei
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Hai, cântați cu toți în cor, cu solist și dirijor! 2
MM
3.1 -Trei pisoi
Corect respirăm, bine cântăm
-Mare bal
- În clasă
●Cântarea vocală- Poziţia, emisia naturală, dicţia
● Tonul - Semnalul de început – Sincronizarea
●Timbrul- Sunete din mediul înconjurător – albinele
Cântec 1 de pe CD (EMI 3)
Audiția 2 de pe CD
Jocuri: Confecționăm castaniete; Desene tematice; Dansuri
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; ● Trusa micului artist. Materiale şi instrumente : hârtie, tipar, 4
AVAP 1.2; materiale din natură (frunze/petale uscate, fructe, legume)
1.3; ●Ce este arta? Comunicarea prin imagini.
2.2; ● Cum percepi lumea din jurul tău?
2.3. Proiect. Cum te comporți în muzeu.
Iluzii optice.Unde este gândăcelul?
Abordări :
1.Viaţa unei frunze (haşurare, repetiţie)
2.Crizantema (tăiere, lipire, pensulatie)
3.Ghiveciul fermecat (lipire)
4.Arborele curcubeu (linia modulată, pensulaţie)
● Armonie si culoare, simetrie. Tehnici de lucru – hasurare,
repetitie , linie modulată, repetiţie
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Adoptarea unor serii de roluri pentru oferirea de sprijin 2
JOC SI
2.2 necondiționat
MISCARE (De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea
rolurilor la fiecare execuție) Ex: Oglinda, Spate în spate
(De exemplu, acțiuni în perechi, grupuri mici, cu schimbarea
rolurilor la fiecare execuție)
Ascultarea și acceptarea opiniilor celorlalți

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
(De exemplu, întrebări și răspunsuri cu privire la rezultatele
jocurilor)
Responsabilitățile rolurilor de conducere
(De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în
desfășurarea jocurilor) Ex: Trenul
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
3. CALATORIE PE 3 sapt. LIMBA SI 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
UN NOR V-VII LITERATURA 1.2. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (audiate,
12.10 – ROMANA 1.4. citite);
06.11. 2.2. - dramatizarea unor scene de poveste.
2020 2.4.  Textul - textul literar, narativ
2.5. - personajele textului;
3.1. timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor
3.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
Vacanță 3.3. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
înv.pri- 4.1. - exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
mar 4.4.
26. 10- poziția corpului;
30 .11. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
2020 personaje.
 Organizarea textului scris
- semnele de punctuație;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
expresii.
Texte suport:
-Furtuna, după RuthStiles Gannett
-Țara lui Vreau-și-primesc, după Andre Maurois
-O vizită la Cumuleta, după George Ricus
Recapitulare
Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATICA 2.4.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 12
1.2. 0 – 10 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării;
5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda
mersului invers, metoda balanţei).
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
(adunare și scădere)
Recapitulare
Evaluare
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Pământul – mediu de viață 3
STIINTE ALE
2.2 -Circuitul apei în natură
NATURII
2.3 -Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet
-Poluarea apei, a solului, a aerului
2.4
Evaluare sumativă
3.2 Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Trăsături morale ale persoanei 3
EDUCATIE 1.2 -Bunătatea opusă răutății
CIVICA
1.3 -Respectul/lipsa de respect
2.1 -Sinceritatea/nesinceritatea
2.2 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 ● Vocalizăm, apoi cântăm! 3
MM
1.3 -Vulpea și rața
2.1 -Acum e toamnă, da!
Cântarea cu acompaniament, cu solist și cor (Caiet EMI) -
3.1
Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic
-Audiție: Wolfgang Amadeus Mozart:
-Eu sunt numai un copilaș
-Jocuri: Dans cu panglica, mingea, balonul.
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; ● Ce poți face cu un creion? 6
AVAP 1.2; -Punctul, elemet de limbaj plastic: Brad punctat, Peisaj cu căsuțe
1.3; ●Ritmul liniilor
2.2; Linia, element de limbaj plastic, Perspectiva. Drum pierdut.
2.3. Gardul bunicii.
●Cum desenezi un personaj?
Portretul.
Proiect: Carte de colorat. Arabescuri.
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Responsabilitățile rolurilor de conducere 3
JOC SI
2.2 (De exemplu, supravegherea respectării regulilor și a ordinii în
MISCARE
desfășurarea jocurilor) Ex: Trenul
Reguli de interacțiune inter-grup
(De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului
întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea respectării regulilor de
către partenerii de întrecere)

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între
două focuri)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
4. DIN LUMEA 3 sapt. LIMBA SI 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
REALA, ÎN VIII-X LITERATURA 1.4. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
LUMEA ROMANA 1.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
TEXTULUI 09-27.11  Textul – textul literar, narativ
2.1.
2020 – textul nonliterar
2.4.
2.5. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.3. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.6. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
4.3. enunțuri;
4.4. - realizarea planului de idei;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-sensul cuvintelor;
-scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte support:
-Povestea florii-soarelui, după Tudor Pamfilie
-Puiul de elefant,după Rudyard Kipling
-Proiectul ,,Plante și animale, între real și imaginar”
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
MATEMATICA 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 12
5.1.  Înmulţirea a două numere de o cifră (tabla înmulţirii
5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o
cifră (înmulțirea unui număr de o cifră cu un număr de două
cifre);
- proprietăţile înmulţirii.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

1.1  Caracteristici ale lumii vii 3


STIINTE ALE
1.2 - Caracteristici ale viețuitoarelor (nevoi de bază - apă, aer, hrană;
NATURII
2.1 creștere; reacții la schimbările mediului; înmulțire);
2.3 - Reacții ale unei plante la diferite schimbări ale mediului;
2.4 Recapitulare
Evaluare sumativă
3.1
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Trăsături morale ale persoanei 3
EDUCATIE
1.2 -Curajul/lașitatea
CIVICA 1.3 -Modestia/Lipsa modestiei
2.1 -Încrederea în sine/Lipsa încrederii în sine
2.2 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Percuția corporală și instrumentală 3
MM
3.1 •Percuție corporală diversă
Utilizarea de jucării muzicale, până la nivel de orchestră de
jucării
•Cântare cu acompaniament realizat de cadrul didactic și/sau de
copii (jucării, percuție corporală)
-Dacă vesel se trăiește
-Bate toba
-Muzicanții
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; Povestea culorilor. Culori primare și culori binare. 6
AVAP 1.2; Experiment : Cum se descompun culorile ?
1.3; Proiect – Curcubeul emoțiilor mele.
2.2; Forme și nuanțe. Forme eleborate și forme spontane.

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
2.3. -Patinatorii
Tonuri și nonculori
Vas cu flori, Arabesc cu flori
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Reguli de interacțiune inter-grup 3
JOC SI
2.2 (De exemplu, respectarea echipei adverse, recunoașterea rezultatului
MISCARE
1.3 întrecerii în cadrul jocurilor, supravegherea respectării regulilor de
către partenerii de întrecere)
(Exemple de jocuri: Remorcarea, Ancorăm corabia la mal, Între
două focuri)
Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de
obiecte
(Exemple de jocuri: Măsurătorii – deplasări cu numărarea pașilor și
transport de diferite obiecte)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de alergare:
- în zig-zag
- cu ocolire de obstacole
- cu trecere peste obstacole
- cu transport și punere de obiecte
(Exemple de jocuri: Vizitiul și căluțul, Troica, Vânătorul, vrabia
și albina, Șoarecele și pisica)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
5. PLANTELE SI 4 sapt. LIMBA SI 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
ANIMALELE AU XI-XIV LITERATURA 1.4. - solicitarea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
ROMANA 1.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite. 30.11-01.12
POVESTEA LOR 30.11 – Zile libere
2.1.  Textul – textul literar, narativ
22.12. – textul nonliterar nationale
2020 2.4.
2.5. - identificarea de informaţii explicit formulate;
3.1. - organizarea în tabele, cadrane a informațiilor;
3.3. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.6. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri sau de
4.3. enunțuri;
4.4. - realizarea planului de idei;
- exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- descrierea unor elemente din mediul apropiat;

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-sensul cuvintelor;
-scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte support:
-Povestea florii-soarelui, după Tudor Pamfilie
-Puiul de elefant,după Rudyard Kipling
-Proiectul ,,Plante și animale, între real și imaginar”
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATICA 2.5.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 100 16
5.1. - Împărţirea numerelor de două cifre la un număr de o cifră cu
5.3. rest 0 (tabla împărţirii dedusă din tabînmulţirii).
-Cazuri special de împărțire
Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde
Aflarea factorului necunoscut
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1  Caracteristici ale lumii vii 4
STIINTE ALE
1.2 - Reacții ale corpului animal la schimbări ale mediului
NATURII
2.1 (temperatura) sau în diferite situații (pericol, mișcare);
2.3 - Principalele grupe de animale: insecte, pești, amfibieni, reptile,
2.4 păsări, mamifere – caracteristici generale, exemple de
reprezentanți din mediul de viață apropiat.
3.1
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Raporturile noastre cu lucrurile 4
EDUCATIE
2.2 -Ce sunt lucrurile?
CIVICA 2.3 -Nevoia de lucruri
3.1 -Lucrurile care ne exprimă
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 ● Elemente de limbaj muzical. Interpretarea. 4
MM
1.2  Melodia
3.2. -Cri, cri, cri
-Melcul supărat
-Iepurașii
-La pădure

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
•Ritmul (sunete lungi/scurte)
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
•Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri - Genuri
muzicale: folclorul copiilor; colinde ,Sculați gazde!”
- Improvizaţia ritmică spontană
Jocuri:Mergi cum se cântă, Mergi cum bat (lent/repede)
Recapitulare
Evaluare sumativă / Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; Machete si modele.Tehnici de lucru cu materiale textile:cusături și 8
AVAP 1.2; împletituri, sablonare, decupare
1.3; Elemente de limbaj plastic:forme plane si spatiale, texturi
2.2; Sugestii: În casa bunicii ; Atelierul lui Moș Crăciun; elemente
2.3. decorative
Subiecte propuse: Ornamente, Mască; Felicitare, Înger
Recapitulare. Evaluare Proiect: Păpuși vesele, Steluțe pe zăpadă
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de sărituri cu 4
JOC SI
2.2 desprindere de pe un picior și de pe ambele picioare; cu coardă
MISCARE
1.3 (Exemple de jocuri: Elasticul, Ferește-ți picioarele)
Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și
prindere:
- aruncare lansată cu două mâini înainte, în sus și pe deasupra capului
- prindere cu o mână prin apucare
- aruncare azvârlită la distanță și la țintă
(Exemple de jocuri: Suveica dublă, Vânătorii și rațele, Ciobanul
își apără oile, Țintașii iscusiți)
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
6. SEMNELE 3 sapt. LIMBA SI 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
XV- LITERATURA 1.3. - oferirea de informaţii (referitoare la universul apropiat);
NESCRISE ALE XVII ROMANA 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări citite.
NATURII 2.2.  Textul – textul literar (textul narativ, poezii scurte adecvate
11 – 2.4. nivelului de vârstă)
29.01. 3.1. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2021 3.2. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.4. - extragerea ideilor principale sub formă de titluri, enunțuri
3.5. și întrebări;
4.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură
4.5.
sau de conţinut;
- exprimarea reacției față de cele citite prin gestică, mimică,
poziția corpului;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – afișul;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- sensul cuvintelor;
- cuvântul-parte de vorbire;
- substantivul (genul și numărul);
scrierea corectă a unor substantive.
Texte suport:
-Semnul de iarbă, după Silvia Kerim
-Natura nu te iartă, după Passionaria Stoicescu
Recapitulare
Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATICA 5.1. ● Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute 12
5.3. (adunare, scădere, înmulțire, împărțire)
-Date inutile, date care lipsesc
-Probleme: formulare,transformare, rezolvare
Recapitulare
Evaluare semestrială
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1  Caracteristici ale lumii vii 3
STIINTE ALE
1.2 -Consolidare - Proiect
NATURII
2.1  Omul – menținerea stării de sănătate
2.3 - Activitate și odihnă.
2.4 Recapitulare
EVALUARE SEMESTRIALA
3.1
Ne jucăm, corectăm, învățăm

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
2.1 Raporturile noastre cu lucrurile 3
EDUCATIE 2.2 Relații și atitudinifață de lucruri
CIVICA
2.3 Raporturile noastre cu plantele
3.1 -Ce sunt plantele?
3.3 -Nevoia de plante
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

1.1 Elemente de limbaj muzical. Interpretarea. 3


MM
3.1  Melodia
3.2 -Hora
3.4 •Ritmul (sunete lungi/scurte)
-Fluturaș, fluturaș
-Săniuța
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Dansuri populare:
-La joc
-Foaie verde busuioc
•Genuri muzicale: folclorul copiilor, colinde, dansuri - Genuri
muzicale: folclorul copiilor;
Colinde: Sculați gazde!”, ,,Astăzi s-a născut Hristos”, ,,Vremea e
de colindat”
- Improvizaţia ritmică spontană
Jocuri:Mergi cum se cântă, Mergi cum bat (lent/repede)
-Audiție – EMI 3
-Lectură facultative – Ciprian Porumbescu
Recapitulare
EVALUARE SEMESTRIALA
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; Pictura .Tehnici de lucru: 6
AVAP 1.2; - tehnici specifice de aplicare a culorilor (efectul de transparență/
1.3; opacitate)
2.1;
- amestecuri cromatice și acromatice
2.2;
2.3; - obținere de forme spontane/ dirijate prin: uzionare, curgere liberă,
2.4; stropire forțată, scurgere aderentă,
2.5 dirijarea jetului de aer, sfoară colorată, monotipie
Elemente de limbaj plastic:
linia, punctul, culoarea (culori primare, culori binare, culori reci,
culori calde, nuanțe și tonuri), forma

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
Foto.Elemente de limbaj: forma, culoare si lumina.
Sugestii: Semnificația culorilor. Arta realizării fotografiei. Mici
secrete pentru realizare unei fotografii reușite
Subiecte propuse: Icoane pe sticlă, Album foto al clasei, Felicitări,
Coronița de Crăciun
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Evaluare. Proiect:Albumul clasei/ Rama pentru fotografii
1.3. Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând 3
JOC SI
2.1. deprinderi motrice complexe (utilitar-aplicative):
MISCARE
2.2 - tracțiune-împingere
- cățărare-coborâre
- tracțiune
(Exemple de jocuri: Toboganul, Avionul)

Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților


motrice:
- viteza de deplasare în relație cu un partener
Exemple: Găletușa fermecată, Mingea Tic-Tac
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 1-7 FEBRUARIE 2021


SEMESTRUL al II-lea – 17 SĂPTĂMÂNI

6. IN LUMEA 3 LIMBA SI 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15


SUNETELOR SI A saptamani LITERATURA 1.3. - descrierea unui obiect, a unei ființe;
CULORILOR I-III ROMANA 1.4. - prezentarea unei activități.
2.1.  Textul – textul literar, narativ
08-26. II. 2.2. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2021 2.4. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.1. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
3.2. - evidențierea relaţiilor dintre diferite elemente de structură sau
3.4.
de conţinut.

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
3.5.  Organizarea textului scris
4.1. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.2. instrucțiuni amuzante.
4.3.  Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
4.5. - adjectivul (genul și numărul);
scrierea corectă a unor adjective.
Texte suport:Fram, ursul polar, după Cezar Petrescu
Valea cu fluturi, păsări și flori, după Fănuș Neagu
Pietricica și caracatița, după Henri Cornelus
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATIC 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 12
A 5.1. - înmulţirea unui număr cu 10, 100;
5.3. - înmulţirea a două numere dintre care unul este scris cu o cifră;
înmulţirea când factorii au cel puţin două cifre şi rezultatul nu depăşeşte
10 000.
Probleme.
Jocuri și concursuri matematice.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1  Corpuri - proprietăți 3
STIINTE ALE
1.2 - Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere,
NATURII
2.1 masă, volum);
2.2 - Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare în funcție de
formă și volum;
2.4
- Proprietățile unor metale. Utilizări;

2.1 Raporturile noastre cu animalele 3


EDUCATIE 2.2 -Ce sunt animalele?
CIVICA
2.3 -Nevoia de animale
3.1 Recapitulare
3.3 Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.2 - Elemente de limbaj muzical 3
MM
1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de notație
2.2 •portativ, cheia sol, notele muzicale: sol, mi,.
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece support:
-Pe-o crenguță de alun
-Bună dimineața

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
-Melc, melc
-Gâză, gâză mica
-Clopoțelul
-Stă la geam o păsărică
-Desene tematice;
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; Machete si modele. Tehnici de lucru cu hartie: Origami , Tangram, 6
AVAP
2.1; Quilling, colaj. – Felicitare
2.2; -Tablou
2.3;
.Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare. - Mărțișoare
2.4;
Elemente de limbaj plastic: plan, linie, volum.
Pictura.: obținere de forme spontane/ dirijate
prin: fuzionare, curgere liberă, stropire forțată, scurgere aderentă,
dirijarea jetului de aer, sfoară colorată, monotipie
Sugestii:Arta plierii hârtiei. Arta rulării hârtiei. Modelaj din: argila, forme
de plastilina, arta sculpturii; forme de hartie amestecata;
. Subiecte propuse: Caseta mamei; Mărțișoare, Felicitări de 1Martie și
8 Martie, Pisicuţă , Ramă foto,
Ghiocel;Fluturi veseli ;Vas din lut; Glob pământesc
Modelaj. Aplicație: Macheta unui vulcan
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice: 3
JOC SI
2.2 - viteza de deplasare în relație cu un partener
MISCARE
1.3 - forță dinamică a trunchiului și abdomenului
- rezistența generală
(Exemple de jocuri: Vânătorul, vrabia și albina, Nu te lăsa frate)
Jocuri pentru orientare spațio - temporală:
- repere statice, dinamice
- ritm
(Exemple de jocuri: Ocupă locul, Poșta merge, Cercurile zburătoare)
7. 3 LIMBA SI 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
saptamani LITERATURA 1.4. - descrierea unui coleg/ a unei colege;
ÎMPREUNA ROMANA 2.1. - organizarea unui eveniment la nivelul clasei.
IV-VI 2.2.  Textul – textul literar, narativ
01-19.03. 2.4. - identificarea de informaţii explicit formulate;
2021 3.1. - organizarea în tabele a informațiilor;
3.2. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
3.3. personaje;
3.4.

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.  Organizarea textului scris
4.2. - textul funcțional - elaborarea unui fluturaş publicitar pentru
4.4. comunicarea rezultatelor unui proiect;
4.5. - scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
-pronumele (genul și numărul).
Texte suport:
Zăpada mieilor, după Mircea Sântimbreanu
Proiectul APA
Din greșeală, după Lev Tolstoi
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATIC 1.1.  Localizarea unor obiecte 12
A 1.2. - coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de reţea.
3.1.  Figuri geometrice
3.2. - punct, linie dreaptă, linie frântă, linie curbă, semidreaptă
segment;
- unghi;
- poligoane: pătrat, dreptunghi, triunghi;
- cerc.
 Axa de simetrie
 Perimetrul
 Corpuri geometrice
cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (recunoaştere, identificarea unor
elemente specifice)
Probleme.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1  Corpuri - proprietăți 3
STIINTE ALE
1.2 - Interacțiuni dintre corpuri (gravitațională, magnetică, electrică,
NATURII
2.1 de contact - frecarea);
2.2 -Magneți. Utilizări ale magneților. Busola.
Recapitulare
2.4
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Raporturile noastre cu animalele și plantele 3
EDUCATIE
2.2 -Atitudini față de plante și animale: atenție/neatenție, grijă/nepăsare,
CIVICA 2.3 delicatețe,/brutalitate, compasiune/lipsă de compasiune,

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
3.1 curaj/temăiubire/ură, respect/lipsă de respect
3.3 -Nevoia de animale
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.2 - Elemente de limbaj muzical 3
MM
1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de notație
2.2 •portativ, cheie de sol, notele muzicale: LA, DO1
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Pe-o crenguță de alun
-Bună dimineața
-Melc, melc
-Gâză, gâză mica
-Clopoțelul
-Stă la geam o păsărică
-Dirijorul DO
-Desene tematice;
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; Machete . Elemente de limbaj plastic: forme plane, spatiale, texturi 6
AVAP 2.1; ( hartie, carton, cutii...)
2.2; Sugestii:Macheta unei case.Cine stă aici?
2.3;
Sate și oraşe; macheta unui oraş/ sat. Pe strada principală ; Macheta unui
2.4;
castel
Subiecte propuse: Caseta mamei; Casa de vis; Castele de poveste ;
Castelul meu.
Recapitulare. Evaluare Proiect. Strada şcolii Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 3
JOC SI
2.2 respiratorii
MISCARE
1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe
numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile,
Mingea la căpitan, Între două focuri)
Evaluare sumativă

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
Ne jucăm, corectăm, învățăm
8. DESPRE 3 LIMBA SI 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10
INVENTII saptamani LITERATURA 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (vizionarea unui
VII-IX ROMANA 2.2. film/ desen animat pentru copii);
2.3. - prezentarea unei activități. 12-16 aprilie
22.03-
2.4.  Textul – textul literar, narativ Saptamana
1.04.2021 3.1. „Şcoala altfel”
- identificarea de informaţii explicit formulate;
12-16.04. 3.2. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
2021 3.4. - ordinea desfășurării întâmplărilor;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.
 Organizarea textului scris
4.2.
- textul funcțional – invitația, e-mailul;
4.3.
4.4. - descrierea unor elemente din mediul apropiat –elaborarea de
4.5. instrucțiuni amuzante, utilizări neobișnuite ale obiectelor;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- verbul (numărul);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
Texte suport:
Max, Duc și nava cosmică, după Walt Disney
Aurel Vlaicu, după Mihai Drumeș
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATIC 2.1.  Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal 8
A 2.2. cu 10
2.3. - diviziuni ale unui întreg: doime, treime, ..., zecime; reprezentări
2.4. prin desene;
- terminologie specifică: fracţie, numitor, numărător;
5.1.
compararea, ordonarea fracţiilor subunitare cu acelaşi numitor
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.2  Forțe și efecte 1
STIINTE ALE 2.3 - Efectele diferitelor interacțiuni dintre corpuri (deformare,
NATURII
mișcare);
- Experimente și proiecte
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 3
EDUCATIE
2.2 -Grupuri mici din care facem parte (familia, prieteni, grup de joacă, de

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
2.3 învățare) și relațiile dintre membrii acestora.
CIVICA 3.1 -Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor mici.
3.3 Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.2 Elemente de limbaj muzical 2
MM
1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sunetelor, elemente de notație
2.2 •portativ, cheia sol, notele muzicale:Re, Fa,
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece suport:
-Cântecul notei Fa
-Doi prieteni

Lectură facultativa – Sunete melodioase - Fluierașul


Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1, Machete si modele. Tehnici de lucru cu hârtie și material din natură. 2
AVAP 1.2, .Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare. Elemente de
1.3, limbaj plastic: plan, linie, volum.
2.1,
Sugestii: Coșuleț pentru ouă, Iepuraș, Coroniță de Paște
2.2,
2.3, Subiecte propuse: Ouă vesele de Paşte; Crenguțe de salcie
3.2 Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 1
JOC SI
2.2 respiratorii
MISCARE
1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe
ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe
numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile,
Mingea la căpitan, Între două focuri)
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
COMUNICARE 3 LIMBA SI 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 15
9. POLITICOASA SI saptamani LITERATURA 2.5. - cererea simplă familiară, cererea politicoasă;
ROMANA 3.1. - inițierea unui schimb verbal.
RELATIILE CU X-XII 3.2.  Textul – textul literar, narativ
CEILALTI 3.3. - identificarea de informaţii explicit formulate;
19-29.04. 4.1.

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
2021 4.4. - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee;
10-14.05. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
2021 - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
personaje;
- exprimarea personală pe baza textului.
 Organizarea textului scris
- punctuația impusă de comunicarea dialogată scrisă;
- utilizarea în scris a formulelor de solicitare;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea lb. și a comunicării în contexte diferite
-Părțile de vorbire.
Texte suport:
-Matilda, după Roald Dahl
-O întâmplare deosebită, după Călin Gruia
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATIC 5.1.  Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice cunoscute; 12
A 5.2. metoda reprezentării grafice.
5.3.  Organizarea şi reprezentarea datelor
- date din tabele: sortare, extragere, ordonare;
grafice cu bare: construire, extragerea unor informaţii..
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.2  Forțe și efecte 2
STIINTE ALE
2.3 -Mișcare și repaus.
NATURII
-Caracteristici ale mișcării. Distanță. Durată. Rapiditate.
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Raporturile noastre cu ceilalți oameni 3
EDUCATIE
2.2 -Grupuri mici din care facem parte (familia, prieteni, grup de joacă, de
CIVICA 2.3 învățare) și relațiile dintre membrii acestora.
3.1 -Reguli ale grupului: drepturi și îndatoriri în cadrul grupurilor mici.
3.3 Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.2 Elemente de limbaj muzical 2
MM
1.3 Melodia – diferențierea înălțimilor sune-telor, elemente de notație
2.2 •portativ, cheie de sol, notele muzicale: Do2, Si.
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece suport:

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
-Mișcă vântul frunzele
-Cu mingea
-Ghicitoare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1, Machete si modele. Tehnici de lucru cu materiale din natură. 4
AVAP
1.2 .Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare. Elemente de
1.3, limbaj plastic: plan, linie, volum.
2.1
Sugestii: Tablou - pictură pe lemn, Vază de lut
2.2,
2.3 Subiecte propuse: Pictat jucării de lemn
3.2 Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 2
JOC SI
2.2 respiratorii
MISCARE
1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe
numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile,
Mingea la căpitan, Între două focuri)
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
10. JOC SI 3 LIMBA SI 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 13
PRIETENIE saptamani LITERATURA 1.3. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite).
ROMANA 1.4.  Textul - textul literar, narativ
XIII- XV 2.2. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.2. - exprimarea reacției față de cele citite;
17.05- 3.3. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
04.06. 3.5. personaje;
2021 4.2. - exprimarea personală pe baza textului.
4.4.
 Organizarea textului scris
- textul funcțional – cartea poștală;
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
- antrenamente de scriere creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite
- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
- enunțul.
- Cartea poștală
Texte support:
-La scăldat, după Ion Creangă
-Doi mari prieteni, după Mihail Sadoveanu
-Aniversarea Gretei, după Sandra Waren
Recapitulare
Evaluare sumativă /
Ne jucăm, corectăm, învățăm
MATEMATIC 4.1.  Unităţi de măsură pentru lungime 11
A 4.2. - unităţi de măsură: metrul, cu submultiplii, multiplii;
5.2. - instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, metrul de
croitorie, ruletă;
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime (fără
transformări).
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii;
 Măsurarea timpului și a valorii
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.4  Tipuri de transformări ale materiei 3
STIINTE ALE 2.5 Topire, solidificare, vaporizare, condensare.
NATURII
Recapitulare - Experimente
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Raporturile dintre copii. Raporturile copiilor cu adulții. Codul 2
EDUCATIE
2.2 bunelor maniere.
CIVICA 2.3 -Concursuri și proiecte pe echipe
3.1 -Scriere imaginativa
3.3 Recapitulare
Evaluare sumativă.
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.2 Elemente de limbaj muzical 2
MM
1.3 Timbrul
2.2 sunete din mediul înconjurător, sunete muzicale vocale/ instrumentale
Dinamica (nuanțe)
1.1
•Legătura dintre text și melodie – strofa/ refrenul
Cântece suport:
-Albina
-Ca soldații
-Ecoul
-Evaluare sumativă

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1, 1.2 Machete si modele. Tehnici de lucru cu materiale din natură. 6
AVAP
1.3, 2.1 .Modelaj. Tehnici de lucru: modelare libera, presare. Elemente de
2.2, 2.3 limbaj plastic: plan, linie, volum.
3.2
Sugestii: Tablou - pictură pe lemn, Vază de lut
Subiecte propuse: Pictat jucării de lemn
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare pentru dezvoltarea funcțiilor cardiace și 3
JOC SI
2.2 respiratorii
MISCARE
1.3 (Exemple de jocuri: Uliul și porumbeii, Năvodul, Leapșa – pe ghemuite)
Jocuri de mișcare desfășurate în diferite anotimpuri, în aer liber
(Exemple de jocuri: Derdelușul, Cărăușii, Țintașii iscusiți, Cursa pe
numere)
Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând
întrecerea între grupuri
(Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile,
Mingea la căpitan, Între două focuri)
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
11. CURCUBEUL 2 sapt. LIMBA SI 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire) 10
VACANTEI LITERATURA 1.4. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite).
XVI- XVII ROMANA 2.2.
07-18.06. 2.3.  Textul - textul literar, narativ
2021 2.4. - raportarea propriei experiențe la cea a personajelor;
3.1. - exprimarea reacției față de cele citite;
3.2. - exprimarea acordului/ dezacordului față de acțiunile unor
3.4. personaje;
3.5. - exprimarea personală pe baza textului.
4.1.
4.2.
 Organizarea textului scris
4.3.
- textul funcțional – cartea poștală;
4.4.
- scrierea textului în care se prezintă o întâmplare imaginată;
4.5.
- antrenamente de scriere creativă.

 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte diferite


- părțile de vorbire;
- sensul cuvintelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- enunțul.

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
- scrierea funcțională
Texte support :
-Vacanța, după Emilia Căldăraru
-James și piersica uriașă, după Roald Dahl
-Proiectul Cartea-Curcubeu
-În lumea cărților
-Lecție la bibliotecă
RECAPITULARE FINALĂ
Evaluare finală.
Ne jucăm, corectăm, învățăm

MATEMATIC 5.1. Numerele naturale în concentrul 0-10000 8


A 5.2. Adunarea şi scăderea
5.3. Înmulţirea și împărţirea
Figuri şi corpuri geometrice
Fracții
Măsurări . Probleme cu ...probleme
Exerciții pentru copii atenți
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
Jocuri matematice

1.1 Recapitulare finală 2


STIINTE ALE
2.2 Clubul ,,Științescu”
NATURII
2.4 -Investigații
- Experimente
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1 Recapitulare și evaluare finală 2
EDUCATIE 2.2 Raporturile noastre cu ceilalți oameni, cu lucrurile, plantele și
CIVICA
2.3 animalele
3.1 -Concursuri și proiecte pe echipe
3.3 -Scriere imaginativa
Recapitulare
Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1 Recapitulare 2
MM 2.1 Gama Do – Cântecul gamei

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021
2.2 Recapitulare/ evaluare finala
2.3 Mini-spectacol muzical
3.1 Recapitulare
3.4 Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învățăm
1.1; Micul croitor 4
AVAP
2.1; -Croire și coasere – Peștișorul- penar
2.2; Arta păpușărească.
2.3; Păpuși pe linguri de lemn, pahare, suport de lemn.
2.4; Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm
2.1. Jocuri de mișcare constituite spontan, în timpul liber, incluzând 2
JOC SI
2.2 întrecerea între grupuri
MISCARE
1.3 (Exemple de jocuri: Vânătorii și rațele, Ciobanul își apără oile, Mingea la
căpitan, Între două focuri)
Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere,
drumeții
Ofertele școlilor și comunităților locale de practicare a activităților
fizice (concursuri școlare – în școală, între școli; centre locale de
inițiere în diferite sporturi, serbări sportive)
Activități turistice
Recapitulare
Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învățăm

Planificare calendaristică / Clasa a III a


An școlar 2020-2021

S-ar putea să vă placă și